Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Классному руководителю / Конспекты / 2-ги класска ада-ие хуралы: «Ог-буле - эгенин эгези».

2-ги класска ада-ие хуралы: «Ог-буле - эгенин эгези».

 • Классному руководителю

Поделитесь материалом с коллегами:
hello_html_m792c6dc1.gif


2-ги класска ада-ие хуралы:

«Ог-буле - эгенин эгези».

Сорулгазы:

1.Ада-иелерге «Ог-буле- эгенин эгези» деп чуулду билиндирер.

2. Школа-биле ог-буленин харылзаазын быжыглаар;

Киржикчилери: ийиги класстын ада-иелери, класс башкызы.

Белеткел ажылдары: ада-иелерге чалалгаларны тарадыр.

Дерилгези: классты байырлалга таарыштыр дериир, хогжумну, ырыларны шилип алыр.

Хуралдын чорудуу:

Башкы: Эргим хундулуг ада-иелер! Силерни «Ог-буле -эгенин эгези» деп класс шагынга келгенинерге ооруп, байыр чедирип тур мен.Хуралывысты чоннун чеченни-биле эгелеп алыылынар.

Ажы-тол- дээди бай.(Слайд 2)

Мал-маган ортаа бай.

Эт-сеп-соолгу бай.


Ог-буле кижи бурузунун амыдыралында эн-кол черни ээлеп турар. Ог-буле дээрге-ле эн-не ынак, бистер дээш сагыш салып, экини, аас-кежикти кузеп чоруур эн чоок торээн кижилеривис болур. Ог-булевиске найыралга, ынакшылга, харысаалгалыг чорукка, сагыш-човаашкынга, хундуткелдиг чорукка ооредир бис. Ог-булелерде четпейн турар чуул-уругларывыс-биле быжыг харылзаа.

Ог-буледе кижизидилге талазы-биле кажан-даа халашпас хулээлгени ава кижи кууседип турар. «Авай» , «Кавай».

Кавай дугайында беседа: Кавай-деп состу дыннаарга тааланчыын, уяранчыын. Кавай-биле авай деп состер хини тудуш состер-дир.

Кавай. Авай деп сос кавай деп состен укталган.(слайд 3)

Чаш уругнун бир дугаар кавайы бодунун иези болур. Ава кижи чаш толун тос ай иштинде бодунга кавайлааш, чырык черге чаяар. Ынчангаш уругнун кижизидилгези иезинин иштинге чорда-ла эгелээр. Эртемденнер шинчилеп коорге, иези ооруурге уруу ооруур, мунгараарга хаваан дуйуп алган орар болган. Кижизидилге деп сос моол состен тывылган. Кижизидилге-ХУН-ИЕ дээн ( слайд 4)

Ада-иелерге айтырыглар? (слайд 5)

 1. Уруунарнын эн-ынак онун аданар?

 2. Уруунарны ынак эштери кымнарыл?

 3. Оглунарнын ынак эртеми чул?

 4. Школанарнын директорунун ады кымыл?

Улегер домактар. ( слайд 6)

Ажы-тол - ада-иенин корунчуу.


Баштай баскан исти

Соннай баскан ис чандыр баспас.


Ада тоогузу-алдын

Ие тоогузу- монгун.


Ада-иелернин саналдары.

Уругларывыска ынак бис деп чуулду ургулчу бадыткап корунерем.

 1. Ог-булеге хунде кылган ажылдарывысты, чедир кылдынмаан ажылдарны сайгарып сумележинер.

 2. Уругларымнын эш-оорун эки билип алыры-биле бажынывысче киирип , бо-ла чалап алыр бис.

 3. Уругларывысты кажан-даа ог-булезин, торуттунген черин утпас кылдыр кижизидер дээш кызып чор бис.

 4. Моон-даа сонгаар школага ургулчу кээп турар бис.


Башкыны созу.Ада-иенин аас-кежии болгаш келир уедеги дыштыг кырыыр назынны кайы-хире уругларны шын кижизиттингенинден аажок хамааржыр.(А.С.Макаренко мынча дээн: Шын кижизидилге дээрге- аас-кежиктиг кырыыр назын, а шын эвес кижизидилге- бистин келир уеде мунгаралывыс,( слайд 7) ол дээрге бистин караавыс чаштары, ол дээрге бистин оске улус болгаш будун чурт мурнунга буруувус-дур.Уруглар оттунчек чуулче чуткулдуг.Олар улуг улусту, оларнын аажы-чанын, чугаа-домаан болгаш бот-боттарынга хамаарылгазын аажок хайгаарап оттунуксээр.Ынчангаш бир эвес уруунарны шын болгаш ону чараш чуулдерге кижизидер деп бодаар болзунарза бир дугаарында бот-боттарынарга кичээнгейлиг, экииргек, эткен созунге ээ болур болзунарза уруглар база силер ышкаш эки кижизидилгелиг болурлар.

Туннел сос.

Хундулуг, ада-иелер!Ог-буле дугайында ада-ие хуралы бот-боттарынарны эки билчип алырынга бузурелдиг базым болган дээрзинге бузуреп тур мен.

Ада-ие хуралынга келгенинер дээш четтирдим.Байырлыг!

Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Краткое описание документа:

2-ги класска ада-ие хуралы:

«Ог-буле - эгенин эгези».

Сорулгазы:

1.Ада-иелерге «Ог-буле- эгенин эгези» деп чуулду билиндирер.

2. Школа-биле ог-буленин харылзаазын быжыглаар;

Киржикчилери: ийиги класстын ада-иелери, класс башкызы.

Белеткел ажылдары: ада-иелерге чалалгаларны тарадыр.

Дерилгези: классты байырлалга таарыштыр дериир, хогжумну, ырыларны шилип алыр.

Хуралдын чорудуу:

Башкы: Эргим хундулуг ада-иелер! Силерни «Ог-буле -эгенин эгези» деп класс шагынга келгенинерге ооруп, байыр чедирип тур мен.Хуралывысты чоннун чеченни-биле эгелеп алыылынар.

Ажы-тол- дээди бай.(Слайд 2)

Мал-маган ортаа бай.

Эт-сеп-соолгу бай.

 

            Ог-буле кижи бурузунун амыдыралында эн-кол черни ээлеп турар. Ог-буле дээрге-ле эн-не ынак, бистер дээш сагыш салып, экини, аас-кежикти кузеп чоруур эн чоок торээн кижилеривис болур. Ог-булевиске найыралга, ынакшылга, харысаалгалыг чорукка, сагыш-човаашкынга, хундуткелдиг чорукка ооредир бис. Ог-булелерде четпейн турар чуул-уругларывыс-биле быжыг харылзаа.

Ог-буледе кижизидилге талазы-биле кажан-даа халашпас хулээлгени ава кижи кууседип турар. «Авай» , «Кавай».

Кавай дугайында беседа:  Кавай-деп  состу дыннаарга тааланчыын, уяранчыын.  Кавай-биле авай деп состер хини тудуш состер-дир.

Кавай. Авай деп сос кавай деп состен укталган.(слайд 3)

Чаш уругнун бир дугаар кавайы бодунун иези болур. Ава кижи чаш толун тос ай иштинде бодунга кавайлааш, чырык черге чаяар. Ынчангаш уругнун кижизидилгези иезинин иштинге чорда-ла эгелээр. Эртемденнер шинчилеп коорге, иези ооруурге уруу ооруур, мунгараарга хаваан дуйуп алган орар болган. Кижизидилге деп сос моол состен тывылган. Кижизидилге-ХУН-ИЕ дээн ( слайд 4)

Ада-иелерге айтырыглар? (слайд 5)

 1. Уруунарнын эн-ынак онун аданар?
 2. Уруунарны ынак эштери кымнарыл?
 3. Оглунарнын ынак эртеми чул?
 4. Школанарнын директорунун ады кымыл?

Улегер домактар. ( слайд 6)

Ажы-тол - ада-иенин корунчуу.

 

Баштай баскан исти

Соннай баскан ис чандыр баспас.

 

Ада тоогузу-алдын

Ие тоогузу- монгун.

 

Ада-иелернин саналдары.

Уругларывыска ынак бис деп чуулду ургулчу бадыткап корунерем.

 1. Ог-булеге хунде кылган ажылдарывысты, чедир кылдынмаан ажылдарны сайгарып сумележинер.
 2. Уругларымнын эш-оорун эки билип алыры-биле бажынывысче киирип , бо-ла чалап алыр бис.
 3. Уругларывысты  кажан-даа ог-булезин, торуттунген черин утпас кылдыр кижизидер дээш кызып чор бис.
 4. Моон-даа сонгаар школага ургулчу кээп турар бис.

 

Башкыны созу.Ада-иенин аас-кежии болгаш келир уедеги дыштыг кырыыр назынны кайы-хире уругларны шын кижизиттингенинден  аажок хамааржыр.(А.С.Макаренко мынча дээн: Шын кижизидилге дээрге- аас-кежиктиг кырыыр назын, а шын эвес кижизидилге- бистин келир уеде мунгаралывыс,( слайд 7) ол дээрге бистин караавыс чаштары, ол дээрге бистин оске улус болгаш будун чурт мурнунга буруувус-дур.Уруглар оттунчек чуулче чуткулдуг.Олар улуг улусту, оларнын аажы-чанын, чугаа-домаан болгаш бот-боттарынга хамаарылгазын аажок хайгаарап оттунуксээр.Ынчангаш бир эвес уруунарны шын болгаш ону чараш чуулдерге  кижизидер деп бодаар болзунарза бир дугаарында бот-боттарынарга кичээнгейлиг, экииргек, эткен созунге ээ болур болзунарза уруглар база силер ышкаш эки кижизидилгелиг болурлар.

 Туннел сос.

Хундулуг, ада-иелер!Ог-буле дугайында ада-ие хуралы бот-боттарынарны эки билчип алырынга  бузурелдиг базым болган дээрзинге бузуреп тур мен.

Ада-ие хуралынга келгенинер дээш четтирдим.Байырлы

Автор
Дата добавления 09.03.2015
Раздел Классному руководителю
Подраздел Конспекты
Просмотров902
Номер материала 433174
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх