1439271
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое КонспектыАдыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу щызэхэщэгъэ 1офыгъохэр.

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу щызэхэщэгъэ 1офыгъохэр.

Международный конкурс
«Час экологии и энергосбережения»
Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Принять участие
библиотека
материалов

Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу еджап1эм щызэхащэгъэ 1офыгъохэр МБОУ СОШ № 41. Адыгабзэм и Мафэ зыфагъэхьазырыным ык1и хагъэунэфык1ыным фэгъэхьыгъэ месячник план гъэнэфагъэм тетэу еджап1эм щырагъэк1ок1ыныр.

2. Еджап1эм щызэхащэщт 1офыгъохэм яплан, месячникым идевиз - «Тыбзи т1орэлъ, тихабзи тхэрэлъ» инэу тхыгъэу, еджак1охэм зэк1эми зыщалъэгъун ч1ып1эм пылъэгъэныр.

3. Мазэм рагъэк1ок1ыщт 1офыгъомэ конкурс ык1и зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм язэхэщэн къыделъытэ.

4. Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ 1офыгъохэм ятфэнэрэ - япш1ык1узэнэрэ классхэм ащеджэрэ к1элэеджак1охэр хэлэжьэнхэр къыделъытэ, къызэджэрэ докладхэр, сообщениехэр шъошэ гъэнэфагъэм тетэу тхыгъэнхэу щыт.

5. Къык1элъык1орэ темэхэмк1э зэдэгущы1эгъухэр к1элэеджак1омэ адыш1ынхэр:

 • «Адыгабзэр - тиныдэлъфыбз, къэралыгъуабз»,

 • «Сыбзэ - си Дунай», «Тыбзи т1орэлъ, тихабзи тхэрэлъ»,

 • «Сыадыг зы1орэр зэк1э адыга?»,

 • «Щэпсэух дунаим адыгэ лъэпкъхэр», др.

6. Диктантхэр, изложениехэр, сочинениехэр ягъэтхыгъэнхэр.

7. Гущы1эжъхэр, хырыхыхьэхэр, 1уры1упчъэхэр къэугъоигъэнхэр ык1и шъошэ гъэнэфагъэм тетэу тхьапэм тетхыгъэнхэр.

8. «Адыгабзэр - тиныдэлъфыбз, къэралыгъуабз» зыц1э газетыр къыдэгъэк1ыгъэныр.

9. Стендэу «1эшъхьэмэфэ Даутэ - научнэ грамматикэм илъэпсэгъэуцу» зыфи1орэр гъэк1эжьыгъэныр.

10. Еджэгъууж 1офш1энхэр зэхэщэгъэныр. Къык1элъык1орэ темэхэмк1э тхылъхэр аджыныр:

 • «Бэрсэй Умар - адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ ялъэгъохэщ»,

 • «Прозэмрэ поэзиемрэ ялъэгъохэщхэр».

11. Бэрсэй Умар, 1эшъхьэмэфэ Д. ясурэтхэр, ахэмэ яхьыл1эгъэ литературэр тхылъ выставкэр ш1ыгъэныр.

12. Дэпкъ газетэу «Гъэтхапэм и 14-р адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ я Маф» зыфи1орэр зэгъэк1угъэныр ык1и къыдэгъэк1ыгъэныр.

13. Адыгабзэм фэгъэхьыгъэ материалым, газет хэутыгъэхэм яугъоин, зищык1эгъэ папкэмэ ахэр адалъхьэхэзэ зэхэфыгъэнхэр.

14. Къык1элъык1орэ класс дэпкъ газетэхэм яугъоин:

 • «Нэк1убгъо гъэш1эгъон»,

 • «Гугъэм илъагъу»,

 • «Къэбархэр».

15. Адыгабзэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ месячникым изэфэхьысыжь хъугъэ 1офыгъо гъэш1эгъон зэмыл1эужыгъомэ язэхэщэн зыщырахъухьэгъэ тхьамафэр.

16. Мазэр ок1офэ адыгэ орэд мэкъамэр еджап1эм щы1угъ, адыгабзэк1э усэхэм къыщяджагъэх.

17. Мэфихым къык1оц1 пчэдыжьрэ к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейкэхэр зэхэщэгъэныр, еджэгъуужым тематическэ олимпиадэхэм язэхэщэн.

18. «Анахь дэгъоу, анахь дахэу зыдэтхэрэ тетрадь» зыфи1орэ зэнэкъокъу еджап1эм щызэхащэн.

19. Тхьамафэм иапэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк, докладэу «Бэрсэй Умар - адыгабзэмрэ тхылъыбзэмрэ ялъэгъохэщ»;

 • Бэрсэй Умар ибаснэхэр анахь дэгъоу къэзы1отэшъухэрэм язэнэкъокъу.

20. Тхьамафэм ият1онэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк; «Адыгабзэм фэусагъэхэр», бзэм ехьыл1эгъэ усэхэм къяджэнхэр, адыгэ усак1охэм бзэм къыра1ол1агъэр къа1оныр;

 • конкурснэ диктант.

21. Тхьамафэм иящэнэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк - «Ныдэлъфыбзэк1э сэусэ» - к1элэеджак1охэм ежь-ежьырэу атхыгъэ усэхэм къяджэнхэр, адыгабзэк1э сочинениехэр атхынхэр.

22. Тхьамафэм ияпл1энэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк - «Хэт нахь дэгъоу еджэрэр» - Республики Адыгея ик1элэеджэк1о сочинение анахь дэгъоу 2009-рэ илъэсым атхыгъэхэр;

 • конкурсэу «Правилэхэр дэгъоу тэш1эха?» - экзамен шъуашэм итэу - правилэхэр, тест гъэцэк1энхэр.

23. Тхьамафэм иятфэнэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк - к1элэеджак1омэ атхыгъэ сочинениехэм къяджэнхэр;

 • конкурс-зэнэкъокъоу «Хэт нахь губзыгъэр» - упч1эмэ яджэуапхэр аратыжьынхэр.

24. Тхьамафэм ияхэнэрэ маф:

 • к1элэеджак1охэр зэк1э зыхэлэжьэрэ линейк «Орэжъынчы адыгэ орэдыр» - адыгабзэк1э орэдхэр къа1онхэр;

 • «Уезымыгъэзэщрэ грамматикэр»: ребусхэр, кроссвордхэр, гущы1эжъхэр,хырыхыхьэхэр,1уры1упчъэхэр - зэнэкъокъу.

25. Тхьамафэм ияблэнэрэ маф:

 • адыгэ бзэш1эныгъэлэжьхэр;

 • зэфэхьысыжьхэр;

 • 1эшъхьэмэфэ Д. фэгъэхьыгъэ тхьамафэр зэрэк1ощтыр афэ1отэгъэныр:

- докладэу «1эшъхьэмэфэ Д. - научнэ грамматикэм илъэпсэгъэуцу»;

- адыгабзэм ехьыл1эгъэ усэхэр;

- класснэ часхэм ащаш1ыщт зэдэгущы1эгъухэр;

- ш1эныгъэлэжьэу Унэрэкъо Р. даш1ыщт зэ1ук1эгъур;

- Д.1эшъхьэмафэр къызщыхъугъэ къуаджэм ык1и Хъ.Андрыхъуаер ыц1эк1э щыт музеим к1онхэр.

26. Ныхэм афэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр:

 • докладэу «Унагъом къыщежьэ адыгэ псалъэр, сянэ сэ сеп1у, селэжьы, иныдэлъбзэ сыбзэнэу къыс1уелъхьэ» - адыгэ бзылъфыгъэм обществэм ч1ып1эу щиубытырэр; девизыр «Тыбзи т1орэлъ, тихабзи тхэрэлъ»;

 • усэхэр, орэдхэр;

 • ным, адыгабзэм ехьыл1эгъэ сочинениехэр;

 • ным, адыгабзэм ехьыл1эгъэ гущы1эжъхэр;

 • литературнэ произведением къыхэхыгъэ къэгъэлъэгъон («Хэта мысэр?» - Лъэустэн Ю. «Ожъубаныкъохэр»).

 • тетхэгъэ орэдхэм ядэ1уных; адыгэ къашъохэр (ахэмк1э ухыгъэ хъугъэ).

27. Зэк1э къэгъэлъэгъонхэм эмблемэхэр ахэлъхэу къек1уал1эх.

5


Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

1.  Адыгабзэм  и  Мафэ  зыфагъэхьазырыным  ык1и  хагъэунэфык1ыным  фэгъэхьыгъэ месячник план гъэнэфагъэм тетэу еджап1эм щырагъэк1ок1ыныр. 

2.  Еджап1эм щызэхащэщт  1офыгъохэм  яплан,  месячникым  идевиз  -  «Тыбзи  т1орэлъ,  тихабзи  тхэрэлъ»  инэу  тхыгъэу,  еджак1охэм  зэк1эми  зыщалъэгъун  ч1ып1эм  пылъэгъэныр.

3.  Мазэм  рагъэк1ок1ыщт  1офыгъомэ  конкурс  ык1и  зэнэкъокъу  зэфэшъхьафхэм  язэхэщэн  къыделъытэ.

4.  Адыгабзэм  и  Мафэ  фэгъэхьыгъэ  1офыгъохэм  ятфэнэрэ - япш1ык1узэнэрэ  классхэм  ащеджэрэ  к1элэеджак1охэр  хэлэжьэнхэр  къыделъытэ,  къызэджэрэ  докладхэр,  сообщениехэр  шъошэ  гъэнэфагъэм  тетэу  тхыгъэнхэу  щыт.

 

5.  Къык1элъык1орэ  темэхэмк1э  зэдэгущы1эгъухэр  к1элэеджак1омэ  адаш1ынхэр.

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”
Международный конкурс
«Час экологии и энергосбережения»
Для учеников 1-11 классов и дошкольников
Принять участие
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее