Инфоурок / Директору, завучу / Другие методич. материалы / Аналітичний звіт за підсумками роботи школи над проблемною темою за 5 років

Аналітичний звіт за підсумками роботи школи над проблемною темою за 5 років


библиотека
материалов

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ з 2003-4 р по 2008-9 н.р.

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні, визначеним Державною національною програмою "Освіта" є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я. Вирішення цього завдання вимагає розробки і наукового обґрунтування змісту і методики навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості учнів. Така потреба соціального замовлення спонукала педагогічний колектив школи до пошуків таких технологій навчання, які б зосереджували свою увагу на особистості школяра, створення умов для його розвитку, самовираження, саморозвитку.

Роботу педагогічного колективу 2003 – 2007 років було спрямовано на реалізацію методичної проблеми «Впровадження особистісно орієнтованої моделі навчально-виховного процесу».

Під час розробки теми сформувалися такі етапи роботи над проблемою:

І етап – діагностичний ( 2002 – 2003 н.р.) . Методична проблема школи: „Сучасні педагогічні технології як фактор ефективності навчально-виховного процесу”.

Мета: виявлення рівня обізнаності педагогів, їх готовності до інновацій, а також виявлення рівня підготовленості учнів та їхніх батьків до змін, передбачених даною роботою. Протягом року 4 вчителі дали відкриті уроки з проблемної теми. Із запланованих 6 вчителів узагальнено досвід трьох (Баркової С.В., Горбенко К.П., Котлярової К.Ф.)

Аналіз методичної роботи (опитано 60 вчителів) дозволив зробити висновки, що частина вчителів не бажала впроваджувати нововведення в свою практику, досягаючи високих результатів навчання звичайними традиційними методами та прийомами (6 вчителів – 10 %), а 13 вчителів (22 %) не бажали змінити вже існуючу систему викладання, що говорить про консерватизм викладачів. Більша частина вчителів звернула увагу методичної служби на відсутність точної інформації про нововведення (таких було 39, або 65 % з опитаних), 10 вчителів (що складає 17 %) відносилися до будь-яких нововведень критично, навіть негативно. Заважали введенню нових технологій у практику (за анкетами вчителів):

- діти – 30 % опитаних вчителів пояснили своє небажання змінити існуючу систему викладання відношенням учнів до навчання (лінь учнів);

- недостатній досвід роботи – 18 вчителів (30 %);

- великі затрати часу на підготовку до уроків – 26 вчителів ( 43 %);

- 21 вчитель ( 35 %) вказали на своє незадоволення результатами праці.

Також з проведених анкет вияснилося, що вчителям школи необхідна допомога в методичній освіті за такими темами:

- „Методика тематичного оцінювання” – 5 вчителів ( 8 %);

- „Типологія уроків в умовах тематичного оцінювання” – 5 вчителів ( 8 %);

- „Методика розвивального навчання” – 6 вчителів (10 %);

- „Розвиток особистості в практичній діяльності” – 8 вчителів ( 13 %);

- Впровадження в практику роботи школи досягнень педагогічної науки” – 6 вчителів (10 %).

Виходячи з матеріалів анкет та враховуючи побажання вчителів, методичною службою школи було взято до уваги та заплановано на наступний (2003 – 2004) рік:

- збільшення підписки методичних видань;

- проведення методичних тижнів за кафедрами;

- створення тимчасових творчих груп:

а) „Розвиток пізнавальних інтересів та творчих навичок учнів” (кер. Денисенко А.В.)

б) „Інноваційні прийоми та методи у навчанні” (кер. Мірошниченко І.А.)

в) „Розвиток мовлення в активізації пізнавальної діяльності” (кер. Майтала Л.П.)


ІІ етап – теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми (2003 – 2004 н.р.) Педагогічний колектив школи опрацьовував теоретичні питання особистісно орієнтованої моделі навчання. Методична проблема:: „Психологічний супровід особистісно орієнтованого навчання і виховання”.

Мета: вивчення досягнень науки, відкриттів і досліджень психологів, вивчення передового педагогічного досвіду, наявних систем і методик, сучасних педагогічних технологій, які б розширили можливості вчителя, заклали основу для пошуку, творчого підходу реалізації потреби експериментувати, впроваджувати їх найкращі зернини в свою практику.

Протягом року було проведено оперативні наради, педагогічні ради, семінари-практикуми, методичні дні з відповідної теми. Було створено концепцію школи «Школа для всіх», з якою педагогічний колектив взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «100 кращих шкіл України» та став лауреатом у номінації «Школа успіху».; розроблено модель «Реалізація стандарту освіти». Поповнювалися теки „Новітні технології”, „Особистісно орієнтоване навчання”, „Особистісно орієнтоване виховання”; вже більша кількість вчителів взяла участь у районній методичній виставці (4 вчителі та 1 група істориків), одна папка дійшла до міської виставки (Котлярової К.Ф.).

Створені творчі групи досить активно почали свою діяльність, але група „Розвиток мовлення в активізації пізнавальної діяльності” після зміни керівника (Майтала Л.П. стала керівником методичного об’єднання, керівником групи було призначено Горбенко К.П.) зупинила свою діяльність (можливо через недостатність часу у керівника групи та небажання займатися теоретичною та узагальнюючою роботою).

З аналізованих анкет (анкетування проведено наприкінці року) видно, що частина вчителів намагається використати отримані знання в своїй практиці. Так 23 % опитаних використовують парні форми навчання, 12 % дають випереджальні завдання, але в основному вчителі використовують фронтальні форми навчання (65 %).

Використання дидактичного матеріалу ще не відійшло від традиційної школи – картки, додаткова література, роздатковий матеріал, а різнорівневі завдання використовувала дуже мала частка вчителів (Борисенко Л.М., Бєлоногова Л.М., Алєщенко Н.С., Повстяна О.І., Балаш Л.А., Семикіна О.М.). Вчителі знайомі з багатьма різноманітними видами, способами роботи, але не проявили себе знавцями особистісно орієнтованої моделі навчання (у питанні підбору, надання учням на уроці різнорівневих завдань, способів їх задавання та перевірки).

Виходячи з матеріалів анкет та аналізу методичної роботи школи за 2003 – 2004 навчальний рік, на наступний навчальний рік було поставлено такі задачі:

1. Практично ознайомити вчителів з формами та методами роботи особистісно орієнтованої моделі навчання.

2. Розпочати впровадження в практику роботи вчителів різнорівневих завдань з метою розвитку пізнавального інтересу учнів, розвитку особистості учня як індивідуальності.

3. Надати практичну допомогу малодосвідченим та молодим вчителям з методичних питань розвитку прийомів педагогічної техніки.

4. Особливу увагу звернути на розробку диференціацію навчання за рівнями досягнень учнів, спланувати ознайомлення педагогічного колективу з наробками вчителів з даного питання.

5. Створити банк даних методичних знахідок та використовувати їх при підготовці методичних днів, семінарів, виставок.


ІІІ етап – практичне втілення елементів сучасних педагогічних технологій (2004 – 2005, 2005 – 2006 н.р.)

Методична проблема школи (2004 – 2005 н.р.) – „Принципи особистісно орієнтованої моделі навчання”

Методична проблема школи (2005 – 2006 н.р.) – „Розвиток учня як особистості в умовах особистісно орієнтованого навчання”

Мета: пошук шляхів реалізації методичної проблеми, апробація елементів новітніх педагогічних технологій, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу без перевантаження, впровадження тих технологій, елементів, систем і методик, які б допомогли розв’язанню проблеми зростання пізнавального інтересу учнів, розвитку їхньої особистості, яка була б здатна обрати вид діяльності, творчості, самовизначення, саморозвитку, самопізнання і самореалізації через виховання потреби здорового способу життя.

У зв’язку з цим було визначено пріоритетні напрями роботи школи на етапі практичного втілення роботи над науково-методичною проблемою:

1. Застосування сучасних педагогічних технологій для оновлення змісту освіти, задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків.

2. Посилення практичної спрямованості в роботі школи, створення іміджу нової школи із застосуванням елементів новітніх педагогічних технологій.

3. Надання методичної допомоги вчителеві в пошуках сучасних методик, систем і технологій, які б найкраще сприяли розкриттю таланту, творчого потенціалу та здібностей як учителя, так і учня.

4. Пошуки зернин педагогічного досвіду, спрямованих на практичний аспект навчально-виховного процесу для впровадження їх у практику роботи школи.

5. Робота над підвищенням методичного рівня педагогічного колективу школи, розкриттям творчого потенціалу вчителів, допомогти в зростанні педагогічної майстерності молодим вчителям.

Всі методичні заходи (педагогічні ради, теоретичний семінар, методичні дні тощо) були підпорядковані тому, щоб сформувати у вчителя готовність до миттєвого реагування на новітні досягнення науки, виховання випускника, здатного приймати рішення, обирати шляхи самостійно, творчо та відповідно сучасності. Результатом стали:

- моделі, створені адміністрацією школи: «Модель особистісно орієнтованої освіти», «Впровадження особистісно орієнтованої освіти», «Модель виховної роботи», «Модель Великої ради учнівського самоврядування», «Карта успіху учня», «Карта успіху класу»;

- практичні заходи: теоретичний брифінг „Дитина в педагогічному просторі” (за результатами відвідання авторської школи М.П.Гузика), методичні дні ( навчального та виховного напрямку), відкриті уроки та класні години вчителів школи з даної методичної теми школи.

Протягом року продовжила свою роботу тільки група Денисенко А.В. „Розвиток пізнавальних інтересів та творчих навичок учнів”, а група під керівництвом Мірошниченко І.А. зупинила свою діяльність.

Аналіз методичної роботи (за допомогою анкет вчителів – 45 ) показав:

1. Готові до впровадження інноваційних технологій – 37 (82%), не готові – 4 ( 9%), а саме: Алєщенко Н.С., Котлярова К.Ф., Качурка О.В., Поваляшко Н.П., хоча і Алєщенко Н.С., і Котлярова К.Ф. вже використовують у своїй праці елементи інноваційних методик.

2. Відношення до інновацій змінилося – всі опитані – 100 % відносяться позитивно до інновацій (проти 10 % вчителів, що відносилися негативно в 2002 – 2003 н.р. та + 32 % вчителів, які не бажали змінити існуючу систему викладання, досягаючи високих результатів традиційними методами)

3. Не бачать виходу для сучасної школи у впровадженні новітніх технологій 10 вчителів (22 % опитаних). Причини:

- мало досвіду та часу для впровадження технологій – 1 - 2% (Роніна Л.М.);

- не завжди нове краще старого – 3 - 7%(Смоляк, Ясинецька, Горбенко);

- недостатньо матеріальної бази – 5 –11 %( Алєщенко, Котлярова, Бєлоногова, Строй, Качурка);

- просто ні – 1- 2% (Олійник, але сама зізнається, що використовує елементи новітніх технологій).

4. Успіх у навчанні бачать у побудові діалогу „вчитель – учень” та „учень – учень”.

Тому в 2005 – 2006 н.р. запровадження інновацій вже не потребувало змін у свідомості вчителів, все більше і більше вчителів намагаються впроваджувати у свою роботу принципи особистісно орієнтованого навчання, зокрема звертаючи увагу на розвиток особистості учня як індивідуальності та використовуючи у своїй педагогічній діяльності принцип вибору (диференціація навчальних завдань). Так за даними анкетування питанням диференціації в 2005 – 2006 н.р. займаються 16 вчителів, але практично матеріали та розробки цього питання було побачено у 6 (тих, хто надав матеріали для районної, а потім і міської виставок педагогічних надбань), а саме: Борисенко Л.М., Семикіна О.М., Майтала Л.П., Бондаренко Л.В., Єрмакова О.В., Косенко О.В.

Анкетування виявило, що протягом 2004 – 2005 н.р. вчителі школи звернули більше уваги на вивчення особистісно орієнтованої моделі навчання і за темами самоосвіти їх можна розподілити на такі тимчасові творчі групи (крім вже працюючої групи під керівництвом Денисенко А.В.):

- „Впровадження індивідуального та диференційованого підходу щодо опрацювання навчального матеріалу” – керівник Таркова М.Д.

- „Нові технології навчання” (11 вчителів)


IV етап роботи над проблемною темою – результативно-узагальнюючий (2006 – 2007 н.р.).

Мета: визначення ефективності пропонованої версії особистісно орієнтовнаого навчання порівняно з традиційним.

Методична проблема школи: «Впровадження ідей оптимального управління творчістю вчителів та учнів школи».

Підсумки роботи над методичною проблемою школи протягом 5 років були підведені на засіданні педагогічної ради у квітні 2007 року, де відбувся огляд методичних наробок та матеріалів вчителів і було відзначено, що проблема інноваційних технологій у педагогіці існувала завжди, але за останні 10-15 років цей процес відбувається особливо бурхливо, тому перехід від теми «Особистісно орієнтованого навчання» до теми «Компетентісна освіта» є природним, компетентісна педагогіка переплітається з особистісно орієнтованою, а всі ці взаємодоповнюючі, взаємообумовлені, взаємозбагачуючі системи навчання реалізуються за допомогою інтерактивних технологій, проектних технологій, що і буде основними напрямками методичної роботи на наступні 5 років.

Матеріали роботи школи за вищезазначеною проблемою узагальнені та знаходяться у методичному кабінеті школи.

В сучасних умовах модернізація системи шкільної освіти в значній мірі визначається тим, наскільки ефективно у життєдіяльність школи вписуються інноваційні процеси.

У квітні 2007 року було визначено нову науково-методичну проблему школи на 2007 – 2012 навчальні роки: «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу – ключ до його оновлення», яка органічно випливала з попередньої методичної теми та проблемної теми району: «Раціональне поєднання інформаційної та експертно-прогностичної діяльності в усіх ланках управління організацією профільного навчання в освітніх закладах району». Методична рада школи відповідно до циклу розвитку інновацій (зародження ідеї – прийняття її колективом – ціле покладання – розробка проекту інноваційної ідеї (визначення нового змісту та нових технологій) – процес реалізації інновацій в шкільній практиці – педагогічний моніторинг – якісні зміни «образу школи») розробила етапи реалізації цієї теми:

І. Концептуально – організаційний (2007 – 2008 н.р.). Методична проблема: «Компетентісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу (теоретичне обґрунтування).

ІІ. Проектувально – практичний (2008 -2009, 2009 – 2010 н.р.) Методична проблема: «Формування життєвих компетентностей».

ІІІ. Результативно – узагальнюючий (2010 – 2011, 2011 – 2012 н.р.) Методична проблема: «Життєві компетентності і життєтворчість – нова освітня стратегія школи».

На І етапі «Компетентісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу (теоретичне обярунтування)» (2007 – 2008 н.р.) було продіагностовано розуміння поставленої проблеми шляхом анкетування, забезпечено психолого-педагогічну підготовку вчителів до вивчення даної теми через проведення теоретичного семінару, засідання шкільних методичних об’єднань, розроблено концепцію «Формування в учнів життєвих компетентностей», практично визначено предметні компетенції з усіх предметів, а також створено моделі компетентісного вчителя, компетентісного учня початкової, середньої, старшої ланок школи, моделі формування засобами виховної роботи ключових компетентностей учнів початкової, середньої та старшої ланок школи, моделі психологічних компетентностей учнів, а також модель управлінської діяльності. Продовжує працювати програма «Індивідуальна освітня траєкторія учня», але на якісно вищому рівні. Творчі групи опрацювали відповідні питання та ознайомили педагогічний колектив зі своїми наробками:

Група А – «Зарубіжний досвід з проблеми» (екскурс в історію питання);

Група Б – «Тезаурус з проблеми» (створили та поширили у педагогічному середовищі тлумачний словник з питань методичної проблеми);

Група В – «Класифікація компетентностей» (розробила методичний порадник на допомогу вчителю);

Група Г – «Бібліографія» (складено бібліографічний покажчик з проблемної теми);

Група Д – «Психологічний супровід» (розробили систему заходів щодо діагностики методичної проблеми);

Група К – «Програма» (створення програми та банку її методичного забезпечення).

Аналіз методичної роботи за 2007 – 2008 н.р. дозволив зробити такі висновки:

  • Для 39,5 % педагогів актуальним утрудненням є відсутність навичок проективно-технологічної діяльності, яка в даний час стає частиною професійної компетентності.

  • 7 % педагогів випробовують утруднення в методичних питаннях, що, можливо, пов'язано з тенденцією інноваційних змін в процесі навчання (використовування нових технологій і прийомів навчання).

  • Кожний п'ятий педагог вважає недостатнім свої уміння, необхідні для самоаналізу і прогнозування педагогічної діяльності, тобто уміння рефлексій (19 %). Дана проблема обумовлена, ймовірно, як відсутністю методичної роботи по супроводу досвіду педагога на рівні школи, так і особливостями траєкторії формування педагогічної діяльності: відзначена найбільша кількість подібного роду утруднень у більш молодих фахівців.

  • Основним напрямком методичної роботи майже половини вчителів залишається розробка наочності навчання (39,5 %), що є, звичайно, однією з складових професійної компетентності вчителя, але не є сучасними інноваційними методами.

  • 25,6 % педагогів розробляють шкільні проекти, а 16 % мультимедійні уроки, що відображає прагнення педагогів застосовувати інновації у своїй діяльності.

Для вирішення даних утруднень на рівні шкільної методичної служби було запропоновано:

  • семінар-практикум з проблеми «Технології формування життєвої компетентності» (з показом уроків тих вчителів, які впроваджують у свою практику інноваційні технології, відповідно до методичної проблеми школи)

  • тематичні консультації, організовані ШМО, які розглядають питання оновлення змісту навчання

  • творчі проблемні групи, що працюють над упровадженням нових навчально-методичних комплексів в практику школи.

На ІІ етапі – проектувально-практичному (2008 – 2009 н.р.) – почалася апробація та впровадження в практику роботи питань методичної проблеми: «Формування життєвих компетентностей». Продовжують працювати групи А, Б, В з відповідних до методичної проблеми тем: «Шляхи здійснення компетентісного підходу у навчанні предметів математично-природничого циклу», «Розробка інтегрованих завдань та вправ для формування компетентностей учнів з мови та літератури», «Метод проектів як один із шляхів розвитку комплексу компетентностей і творчих здібностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу». Практично наробки цих груп та вчителів, які впроваджують інноваційні технології у свою діяльність, було показано під час методичного практикуму, де показано, як опанування колективом проектних технологій, інтерактивних форм навчання, тестових завдань на різних етапах уроку допомагають підвищити рівень навчальних досягнень учнів. За відкритими уроками було знято відеофільм.

Протягом року відбувалася корекція напрямів роботи шкільних методичних об’єднань. Методичною службою школи створено «Векторну систему роботи шкільних методичних об’єднань», за допомогою якої буде приведено в систему планування та роботу шкільних методоб’єднань з наступного навчального року.

Наступного 2009 – 2010 року педагогічний колектив школи продовжить роботу над методичною проблемою школи у розрізі теми «Формування життєвих компетентностей». Продовжать роботу творчі групи А, Б, В зі своїх відповідних тематик; методичний практикум буде проходити за такими напрямками: І тиждень: «Компетентність саморозвитку та самоосвіти», «Компетентність продуктивної праці»; ІІ тиждень: «Інформаційна та соціальна компетентність»; ІІІ тиждень: «Полікультурна та комунікативна компетентність».

Підсумки участі вчителів у методичній роботі школи за рік підведуться на підсумковій конференції за методичною проблемою школи.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДA-011357

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG