Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Ажык кичээл «Ц деп ун, ц деп ужук биле таныштырылга»

Ажык кичээл «Ц деп ун, ц деп ужук биле таныштырылга»


 • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:

Ажык кичээл «Ц деп ун, ц деп ужук биле таныштырылга»

Тема:Ц деп ун болгаш Ц ц деп ужуктер-биле таныштырылга

1класс

Сорулгазы:

 1. 1. Орус дылдан улегерлеп алган состерге хереглээрЦ деп ажык эвес унну, оон ужуктери-биле таныштыры, шын адалга болгаш артикуляцияже кичээнгейни угландырар.

 2. 2. Сос курлавырын байыдып, дыл-домаан сайзырадыры.

 3. 3. Ие кижини созун дыннап, хой-ниити черинге бодун шын алдынып, чер –чуртунга чоргааралды кижизидер.

Дерилгези: чуруктар, состер, таблицалар, касса, наборлуг полотно.

Арга-методтары: беседа, оюн, деннелге аргазы.

Кичээлдин чорудуу

 1.  I. Организастыг кезээ.

1.Дынна. Мергежилге:

Авазынын чассыгбайы

Аясмаазы удуй берди

Дыка дынзыг чугааланма,

Дыннап кагза, оттуп келир. Тсс!

1-ги одуруг: Т – Т – Т

2-ги одуруг: С – С – С

Денге: ТСС – ТСС – Тсс! (ава болгаш оон уруунун чуруу)

 1.  II. Тема болгаш сорулга – биле таныштары.

Богун ужуглел кичээлинде чаа ун болгаш ужуктер-биле таныжар бис. Ону канчаан шын адаарын номчуп тургаш, чедип алыр бис. Шак бо ие Аясмаазын эдертип алган аалдап келген. Ол силернин кайы-хире номчуп билиринерни, сос дыннарынарны коор дээш келген. Кичээлге биске шак бо кыйгы домактары дузалаар.

 1.  III. Бажынга онаалга хыналдазы. Ф кирген состер бижиир. Ол состерни 4-5 оореникичилернин ажылындан номчудар.

 2.  IV. Чуруктуг диктант. Шарф, телефон, фартук (чуруктарны коргузерге оореникчилер бижиир, хынааш дужаар).

 3.  V. Чаа тема: 1) Цирк деп состун сайгарылгазы (чурукта цирк артизи)

Цирк – 1 слог, 4 ужук, 4 ун бар деп коргузер (наборлуг полотнога схема тургузар).

2) Беседа – Уруглар! Бо Тыва цирк артизи-дир. Владимир Оскал-оол – делегейде сураглыг Тыва цирк болуунун эн баштайгы удуртукчузу. Бо болуктун артистери Москвада чурттап турарлар. Цирк артистери эрес-дидим, кызымак, кашпагай улус. Олар узун чинге сывырындак кырынга хостуг маннаар. Тавактарны олуй-солуй ору октап, тудуп турда, чугле холдар база салаалар караннаар. Москвада Тыва цирк болуунун артистери торээн Тывазынга кээп, солун концерттерин коргузуп турганнар. Олар бистин чоргааралывыс (клубка бодун шын алдынарынын дугайында кыска чугаа).

3) Ц ц деп ужуктер-биле таныштырылга. Касса-биле ажыл.

4) Слогтар номчууру: ца, цо, цу, ци, цы, це

ац, оц, уц, иц, ыц, ец

5) Состер номчууру: сос эгезинге турда


циркуль

цех

цыган

цитрус

целлофан

цемент


Сос ортузунга турда концерт

танцы

мотоцикл

Турция

Сос соолунге турда матрац

песец

перец

огурец (чуруктарын база коргузер)

Туннел: Ц деп ун чугле орус дылдан улегерлеп алган состерге ажыглаттынар. Ол состун эгезинге-даа, ортузунга-даа, соолунге-даа турар. Тыва состерде ол ун чок.

Сонуургактарга: Март 8 байырлалын таварыштыр аалдап келген башкыларга, авага Мумбалдай Ачыр байыр чедирер.

Клара Цеткин – Делегейнин херээженнер шимчээшкининин чанчылдарынын бирэзи март 8-ти демдеглээри болур. Ол чанчыл 1910 чылда Копенгаген хоорайга болган делегейнин 2-ги конгрезинге торуттунген. Сураглыг революсчу Клара Цеткиннин саналы-биле чылдын-на Бугу делегейнин жерээженнер хунун демдеглээрин шиитпирлээннер.

 1.  VI. Физминутка: Дагааларым оолдары

Сарыг-сарыг цып-цып

Тараа каап бээйн, цып-цып

Маннажынар далажынар, цып-цып, цып-цып

Соктап чинер, сарыгбайлар, цып-цып

 1.  VII. Быжыглаашкын

 1. Карточкалар-биле ажыл. Домактарны номчааш, оон иштинден ооренген уннун ужуун тывар.

Мээн ачамда мотоцикл бар.

Богун солун концерт болур.

Мээн акым офицер.

Кызыл перец кончуг ажыг болур.

 1. Ном-биле ажыл (арын 105, номчуур).

 2. Деннээр.


Ц ца цапля

З за азар

С са салаа

Ц ци цирк

З зи Зина

С си сиир


4. Оюн «Кым кайнаар баар деп турарыл?»

САДЫГ


ЦИРК


ЗООПАРК

 Цыбин Зоя Семён

Цыбин цирк баар. Зоя зоопарк баар. Семён садыг баар.

 1. Катапта. Бугу ооренген чаа состерин ададыр. Чуруун коргузерге олар состерни адаар ужурлуг.

 1.  VIII. Бажынга онаалга. Номчуур арын 105-106. Ц кирген состер тывар.

 2.  IX. Кичээлдин туннели.

- Чуу деп ун оорендивис?

Ол ун кандыг унул?

Чуу деп ийи ун адап турар ышкаштыр (тс).

Бо унну кандыг состерге хереглээр бис? Келир кичээлде оон ужуктерин бижиир бис. Аалдап келген иевис томаанныг болганынарга аажок ооруп турар. Эр-хейлер, кичээл тонген.
Краткое описание документа:

Ажык кичээл «Ц деп ун, ц деп ужук биле таныштырылга»

Тема:Ц деп ун болгаш Ц ц деп ужуктер-биле таныштырылга

1класс

Сорулгазы:

1.       1. Орус дылдан улегерлеп алган состерге хереглээрЦ деп ажык эвес унну, оон ужуктери-биле таныштыры, шын адалга болгаш артикуляцияже кичээнгейни угландырар.

2.      2. Сос курлавырын байыдып, дыл-домаан сайзырадыры.

3.      3. Ие кижини созун дыннап, хой-ниити черинге бодун шын алдынып, чер –чуртунга чоргааралды кижизидер.

Дерилгези: чуруктар, состер, таблицалар, касса, наборлуг полотно.

Арга-методтары: беседа, оюн, деннелге аргазы.

Кичээлдин чорудуу

1.        I. Организастыг кезээ.

1.Дынна. Мергежилге:

Авазынын чассыгбайы

Аясмаазы удуй берди

Дыка дынзыг чугааланма,

Дыннап кагза, оттуп келир. Тсс!

1-ги одуруг: Т – Т – Т

2-ги одуруг: С – С – С

Денге: ТСС – ТСС – Тсс! (ава болгаш оон уруунун чуруу)

1.        II. Тема болгаш сорулга – биле таныштары.

Богун ужуглел кичээлинде чаа ун болгаш ужуктер-биле таныжар бис. Ону канчаан шын адаарын номчуп тургаш, чедип алыр бис. Шак бо ие Аясмаазын эдертип алган аалдап келген. Ол силернин кайы-хире номчуп билиринерни, сос дыннарынарны коор дээш келген. Кичээлге биске шак бо кыйгы домактары дузалаар.

1.        III. Бажынга онаалга хыналдазы. Ф кирген состер бижиир. Ол состерни 4-5 оореникичилернин ажылындан номчудар.

2.       IV. Чуруктуг диктант. Шарф, телефон, фартук (чуруктарны коргузерге оореникчилер бижиир, хынааш дужаар).

3.       V. Чаа тема: 1) Цирк деп состун сайгарылгазы (чурукта цирк артизи)

Цирк – 1 слог, 4 ужук, 4 ун бар деп коргузер (наборлуг полотнога схема тургузар).

2) Беседа – Уруглар! Бо Тыва цирк артизи-дир. Владимир Оскал-оол – делегейде сураглыг Тыва цирк болуунун эн баштайгы удуртукчузу. Бо болуктун артистери Москвада чурттап турарлар. Цирк артистери эрес-дидим, кызымак, кашпагай улус. Олар узун чинге сывырындак кырынга хостуг маннаар. Тавактарны олуй-солуй ору октап, тудуп турда, чугле холдар база салаалар караннаар. Москвада Тыва цирк болуунун артистери торээн Тывазынга кээп, солун концерттерин коргузуп турганнар. Олар бистин чоргааралывыс (клубка бодун шын алдынарынын дугайында кыска чугаа).

3) Ц ц деп ужуктер-биле таныштырылга. Касса-биле ажыл.

4) Слогтар номчууру: ца, цо, цу, ци, цы, це

ац, оц, уц, иц, ыц, ец

5) Состер номчууру: сос эгезинге турда

 

циркуль

цех

цыган

цитрус

целлофан

цемент

 

Сос ортузунга турда концерт

танцы

мотоцикл

Турция

Сос соолунге турда матрац

песец

перец

огурец (чуруктарын база коргузер)

Туннел: Ц деп ун чугле орус дылдан улегерлеп алган состерге ажыглаттынар. Ол состун эгезинге-даа, ортузунга-даа, соолунге-даа турар. Тыва состерде ол ун чок.

Сонуургактарга: Март 8 байырлалын таварыштыр аалдап келген башкыларга, авага Мумбалдай Ачыр байыр чедирер.

Клара Цеткин – Делегейнин херээженнер шимчээшкининин чанчылдарынын бирэзи март 8-ти демдеглээри болур. Ол чанчыл 1910 чылда Копенгаген хоорайга болган делегейнин 2-ги конгрезинге торуттунген. Сураглыг революсчу Клара Цеткиннин саналы-биле чылдын-на Бугу делегейнин жерээженнер хунун демдеглээрин шиитпирлээннер.

1.        VI. Физминутка: Дагааларым оолдары

Сарыг-сарыг цып-цып

Тараа каап бээйн, цып-цып

Маннажынар далажынар, цып-цып, цып-цып

Соктап чинер, сарыгбайлар, цып-цып

1.        VII. Быжыглаашкын

1.       Карточкалар-биле ажыл. Домактарны номчааш, оон иштинден ооренген уннун ужуун тывар.

Мээн ачамда мотоцикл бар.

Богун солун концерт болур.

Мээн акым офицер.

Кызыл перец кончуг ажыг болур.

1.       Ном-биле ажыл (арын 105, номчуур).

2.      Деннээр.

 

Ц ца цапля

З за азар

С са салаа

Ц ци цирк

З зи Зина

С си сиир

 

4. Оюн «Кым кайнаар баар деп турарыл?»

САДЫГ

 

ЦИРК

 

ЗООПАРК

 

 

 

Цыбин Зоя Семён

Цыбин цирк баар. Зоя зоопарк баар. Семён садыг баар.

1.       Катапта. Бугу ооренген чаа состерин ададыр. Чуруун коргузерге олар состерни адаар ужурлуг.

1.        VIII. Бажынга онаалга. Номчуур арын 105-106. Ц кирген состер тывар.

2.       IX. Кичээлдин туннели.

- Чуу деп ун оорендивис?

Ол ун кандыг унул?

Чуу деп ийи ун адап турар ышкаштыр (тс).

Бо унну кандыг состерге хереглээр бис? Келир кичээлде оон ужуктерин бижиир бис. Аалдап келген иевис томаанныг болганынарга аажок ооруп турар. Эр-хейлер, кичээл тонген.

 

 

Автор
Дата добавления 07.03.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров476
Номер материала 425917
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх