Скачивание материала началось

Предлагаем Вам установить расширение «Инфоурок» для удобного поиска материалов:

ПЕРЕЙТИ К УСТАНОВКЕ
1016203
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Классному руководителю КонспектыАжык класс шагы. Темазы: Эртенги хүннү көөр аас – кежиктиг болур дизе, бөгүн канчаар чурттаарыл?

Ажык класс шагы. Темазы: Эртенги хүннү көөр аас – кежиктиг болур дизе, бөгүн канчаар чурттаарыл?

библиотека
материалов

Ажык класс шагы.

Темазы: Эртенги хүннү көөр аас – кежиктиг болур дизе, бөгүн канчаар чурттаарыл?

Сорулгазы:

  1. Өөреникчиниңкадыкшылболгаш кадык амыдыралдугайындабилиглериншынзыдарболгашсайзырадыр.

  2. Бодунанализтээриниңчаңчылдарынхевирлээриболгашбердингенинформацияныүнелээри.

  3. Бодунуңкадыынгахарыысалгалыгхамаарылганыболгашидекпейлигамыдыралчытуруштукижизидер.Дерилгези: интерактивтигсамбыра, саазыннар, фломастерлер, өгнүгкарандаштар, стендилердечуруктар.Чорудуу.

  1. Организация кезээ:

  1. Уруглар-биле мендилежип, кичээнгейинхааратудар, кичээлдеаалчыларкелгенинтаныштырар.«Эртенгихүннүкөөраас-кежиктигболурдизе, бөгунканчаарчурттаарыл?» - дептемалыг класс шагынэгелээр- дир бис. Шуптуңарныңидекпейлиг, сонуургалдыгболгашдемнигболуруңарныкүзедим, уруглар.

Слайд: 1. Сорулгазынтаныштырар

2. Слайдыдан.

Гор улустуңүлегерчугаазында « Кежикчолдугамыдыралды – арыгкылаңдамыракдег» - депчугаалаптурар. Бочуртталгаэргим, аас-кежиктигболзундээрболза, эң - не херек, хөйчүүлдернибодундасиңирипалган кол черни ээлептурарчүүл – кадыкшыл.

Ийе, кадыкшыл-олдээргебойдустуңбискеберген- өртээтурбасчаялгазы-дыр.Ынчангашбөгун бис силерниң-биле кадыкшылдугайындачугаалажыр бис, а чуглечугаалажырэвес, а ойнаар бис.

Бистебөгүнаалчыларкелген, олар жюри кежигүннериболур. Силершагда-ла 3 бөлүккеүстүпалгаштураружурлугсилер.

Оюнэлээн каш этаптардантургустунган. Ынчангашэгелээлинер!

І этап

- Силерчуртталгагаынаксилербе? Олчүүдепайтырыгыл? Кижи бүрүзүнгеэң-не эгезинденэгелээш, күзээри-олчуртталгачарашболгашаас-кежиктигболзундепкүзээри- байлакшыл-дыр. А экичуртталгадепкандыгчуртталгал? Шуптубоданыпкөрүңерем, оонмынчаарсаазыннаргабижиптерсилер: « Аас-кежиктигчуртталгадээрге…»

Өөреникчилер 2-3 минута иштиндеажылдаар( музыка ырлаптурар). Олүедебирөөреникчикадыкшылдугайындашүлүкчугаалаар. Ынчангаш бисаас-кежиктигболурудээрге кадык болурудепкөрүп тур бис. А олаас-кежиктечүүбарыл, амбилипалыр бис.

( Өөреникчилерботтарыныңбодалдарынномчупбээр).

ІІ этап.

-Аңгы-аңгычоннар, боттарыныңүлегердомааанда,чеченсөстериндекадыкшылдыалдаржыдыптурар. Силеркандыгүлегердомактар, чеченсөстербилирсилер, кадыкшылдугайында?

Командабүрүзүоочураайы-биле аңгы-аңгыалдарлыгулустарныңүлегердомактарынномчупбээр-дир. (Кадыкшыл, амыдырал, аас-кежикдугайында).

Слайдыдачугааларныномчуур:

« Бодуңнуңкадыыңныкамгалаардизиңзеөскелерниңкадыыңкамна» ( Д. Лихачёв)

« Кадыкшыл-кижиниңчуглебодунуңкызылкүжү-биле чедипшыдаарыбедик сын-дыр» (И.Брехман).

ІІІ этап.

- Кадыкшылдепчүл?

Бистинкадыкшылывысчүдентургустунарыл?

- Бүгүделегейниң кадык камгалалорганизациязыныңчурагайлары-биле алырга, чурттакчычоннуңкадыыныңдеңнелидараазындакадыкшылдыңхевирлеринденхамааржырболуптурар.

Слайдыданкөөр:

Кадык амыдыралдычорударының( чурттаарыныңаргаларыдараазындачүүлдерденхамааржыр:

- амыдыраарыныңтуруштарындан(климат, чурттаароран-сава)

- экономиктигбайдалдар(чемненири, хеви, ажылы, дыштаныры)

- ажыктыгчаңчылдарның бары(гигиена- арыг-силигнисагыырыболгашдадыгары).

-хоралыгчаңчылдарнынчогу(таакпылаары, арагалаары, наркотиктигбүдүмелдеражыглаары).

Ам команда бүрүзүбоаргаларнынбирээзинденчугаалапбээр, оларкижиниңорганизимингеканчаардээптурарыл?

(дыңнадылгаларныуругларномчупбээр),Слайдыдан «Спорт болгашкадыкшыл» деппрезентациязыкөргүзер.

ІV этап

Амдараазындасилергетоолдуномчупбээйн, дыңнанар, уруглар! (орусдылганомчуур)

В одной стране когда-то

Жил-был один король,

Имел он много злата,

Но был совсем больной.

Он очень мало двигался

И очень много ел,

И каждый день, и каждый час,

Все больше он толстел.

Одышки и мигрени

Измучили его.

Плохое настроение

Типично для него.

Он раздражен, капризен-

Не знает, почему.

Здоровый образ жизни

Был не знаком ему.

Росли унего детки.

Придворный эскулап

Микстурами, таблетками

Закармливать их рад.

Больными были детки,

Хоть слушали его,

И повторяли детство

Папаши своего.

Волшебник Валеолог

Явился во дворец-

И потому счастливый

У сказки сей конец.


Ам «Эртенгихүннүкөөраас-кежиктигболурдизе, канчаарчурттаарыл» депбөгүнгүөөренгенклазывысшагыныңутказынилереткенонаалгаларныкөргүзүңерем. (Боттарыныңбодалдарын, сагыштарынбирпроектиге, чурукка, чеченчугаага, тоолга, шүлүкке,плакатка-дааканчаар-даакөргүзүпболур).

Мен силергемунгаранчыгтөөгүнүчугаалапбердим, ынчалза-дааавторларчүү-даачүвенинсөөлүаас-кежиктигболуружурлугдепаазааннар. Олкандыгболурул? ( Слайдыданвалеологтунчуруункоргуспушаан, башкыорусдылгашүлүктүномчуур)Волшебник Валеолог

Сказал: «Долой врача!

Вам просто не хватает

Прыгучего мяча.

Вам надо больше двигаться,

В походы, в лес ходить,

И меньше нужно времени

В столовой проводить.

Вы подружитесь с Солнцем,

И с Воздухом, Водой.

Отступят все болезни,

Промчатся стороной.

Несите людям Радость,

Добра и Сердца свет.

И будьте всегда здоровы

Вы много, много лет!»МОЧ Бай-Тал ортумак ниити билиг школазыАжык класс шагы:«Эртенгихүннүкөөр

аас-кежиктигболурдизе,

бөгүнканчаарчурттаарыл?»

8-ги класстын класс башкызыДоос С.М. эрттирген2011-2012ч.

Класс шагы: Бойдустөлу-бодум-дур мен.

Сорулгалары:

1.Уругларга бойдусдепчүл, онуканчаарбилипап турарын база кижилернихурээлээнбойдусоларгакандыгажык-дузалыгыл; кандыгайыылдарбойдусчедиргелиптурарыл база онуканчааркамгалаарылдепайтырыгларгахамаарышканбилиглеринханыладыр, улугсайгарылгаларныкылыпчорудар.

2. Уругларныавабойдузунгаынак, ооңарыгагаарынга мага ханып, аңааынакшып, таалап база онуайыылдарданканчааркамгалаарынгакижизидер.

Дерилгези: чуруктар, шулук, магнитофон, кожамыктар

Чорудуу:

І.Организастыгкезээ:

1.Уруглар-биле мендилежир, оларныңкичээнгейинбодунчехааратудар.

ІІ.Колкезээ.

Башкыныңшулуунмагнитофондандыңнаар( Мария Кужугет «Ие-бойдустөлдери-дир»).

Ырлапорархензигхөкпеш,

Ырланыпканызырарыт,

Чалгынхергендээрдеэзир,

Чакпачайгансугда балык,

Кокпасүргенмайтаккойгун,

Ховузундасарыгөрге,

Сыннартепкенсыын-мыйгак,

Сырынналгансыгырга куш,

Хырнындүптээнкызылдилги,

Кызымаккайкымыскаяк,

Күдүжеңнээнкүскекүжүр,

Хүндүсудууринек-сокпа,

Аргазындахайыракан,

Аштаңгыкөккаржыбөрү,

Бөмбүрзектиңээзикижи

Бөзүр, чииртимпага – шупту

Мөңгеболгашөлүмбилбес

Ие-бойдустөлдери-дир.Башкы:

- Чүнүңдугайындашүлүктүдыннадывыс, уруглар?

- Шын-дыр ,уруглар. Эр хейлер! Бойдустунбүгү-леамытаннарын –күскеден, бора-хөкпештенэгелээш, аргазындаадыг,бөрүдээшкижигечедир – шуптубойдустуңтөлдеридепшүлүкчүбижиптурар. Аңаачөпшээрежирсилербе?

- А бойдусдээргеоонөскечүлерболупболурул?

- Хун, агаар, суг, кижи (силер база),үнуштерболгашдиригамытаннар, мөөгулерболгашмикробтар – шуптубойдус-тур.

Кижиниңхолу-биле бүдүрүпкаанчүүлдернибойдусдепсанавас ( чижээ: карандаш, бажыннар, хепаймаа, космос дээшоон-дааоске.

- Бойдускандыгболурул?

Амычок (хун, агаар, суг, ажыктыгказымалдар) болгашамылыг (кижи, диригамытаннар, үнүштер, мөөгүлер, микробтар) болур.

Бойдустуңбүгүчүүлдери бот-боттарыныңаразындахарылзаалыг.

Хүннүңчырыы база чылыы, арыгагаарболгашсугдиригамытаннаргаэргежокчугула. Ындыгболгандаамылыгбойдусчокболза, амыдырапшыдавас. А диригбойдусамычокбойдуска база-ла салдарлыг.

Курс профессиональной переподготовки
Тьютор
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Темазы: Эртенги хүннү көөр аас – кежиктиг болур дизе, бөгүн канчаар чурттаарыл?

Сорулгазы:

1)      Өөреникчиниңкадыкшылболгаш кадык амыдыралдугайындабилиглериншынзыдарболгашсайзырадыр.

2)      Бодунанализтээриниңчаңчылдарынхевирлээриболгашбердингенинформацияныүнелээри.

3)      Бодунуңкадыынгахарыысалгалыгхамаарылганыболгашидекпейлигамыдыралчытуруштукижизидер.

 

Дерилгези: интерактивтигсамбыра, саазыннар, фломастерлер, өгнүгкарандаштар, стендилердечуруктар.

 

Чорудуу.

1)      Организация кезээ:

 

1)      Уруглар-биле мендилежип, кичээнгейинхааратудар, кичээлдеаалчыларкелгенинтаныштырар. 

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.