Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Воспитательная работа / Конспекты / Беседа "Бодунну кижизиш алдын"

Беседа "Бодунну кижизиш алдын"


 • Воспитательная работа

Поделитесь материалом с коллегами:

Бодунну кижизиг алдын.


Сорулгазы: оореникчнлерниц класста даалгаларын кайы-хире кууседин турарын хынаар; уруглар-нын кыска дьщнадыгларынга даянып, оореникчилернин сагыыр ужурлуг дурумнериннн кууселдезин хы­наар; оореникчилерни чурумнуг, дыннангыр, эде-хере тыртынып билир, эвилец-ээлдек болурунга кижизидер. Класс шагыныц чорудуу

 1. Организастыг кезээ.

 2. Класс шагыныц сорулгазы-биле уругларны таныштырар.

 3. Секторларньщ кыска дыцнадыглары:

а) Неделя дургузунда класстын оореникчилеринин арыг-шевери;

б) еередилге секторунун дьннадыы (онаалга кууселдези, озалдаашкыннар, кичээл узуушкуну);

в) класс даргазыньн дьннадыы (дежурныйлаашкын, ниити чурум).

(оореникчилернин кыска дьщнадыгларынга даянып сайгарылганы чорудар).

Оореникчи кижинин сагыыр ужурлуг дурумне-рин сактып корээлинер. (оореникчилер сактып чугаалаар).

оореникчи кижинин сагыыр ужурлуг дурумнерин бичии-даа сагывас болза, чуге чедирип болурул? Ол айтырыгта харыылаар мурнунда эштеринернин бе-леткеп алганы сцена жыткан кергузуглерин керээлинер.

1-ги квргузуг: «Кячээлден озалдаан оореникчи». (Озалдаан оореннкчинн ойнап оергузер. туннээр).

Туннел: Озалдаан вереникчи кандыг шаптык-ка таварыштырып турарыл?

 1. Озалдаан оереникчи башкыныц тайылбырын
  узе кирер.

 2. вереничилернин, кичээнгейин чардыктырар.

 3. Кичээлдиц ажылчын байдалын урээр.

2-ги квргузуг: «Шын мендилежири». (Ийи вереникчи шын мендилежирин кергузер).

Будун хун дургузунда каш кижи-биле ужуражып турар бис? Бажыцга: ада-иези, акызы, угбазы, дучмалары, кожалары д.о.е. Школага:хой-хой эш-оору, башкылары, библиотекарь д.о.е. Кудумчуга: эштери, улуг, биче, кырган, аныяк дээшеске-даа ки-жилер. Ынчап кээрде кижи будун хун дургузунда дыка хей кижилер-биле харылзажып турар. Ол кижилерге хамаарыштыр боттарывысты шын алдынып турар бис бе? (Шын эвес мендилежип тура­рын оореникчнлер кергузер).

Туннел: Мендилежиишкин кажан-даа ыыт- шимээнниг. кайы-хамаанчок болбас. Эн чоок оннуунче безин холун, шляпазын чайып, кудумчу кежилдир алгырып болбас. Мендилежиишкин уезинде «салют», «привет» дээн чижектиг сестерни ажыглаарын болдурбанар. Бодунга уткуштур 3-4 базым хире чоокшулап келген кижи-биле мендилежир ужурлуг.

4-ку квргузуг: «Канчаар алдынарыл1

Чугаалажып тургаш иткилежип, шашкылажыя турар уругларны кергузер).

Туцнел: Чугаалажып тургаш канчаар алдынарын дыка хей еереникчилер билбес болур. Холдары чуве тутпаан хостуг болза, оларны тап-билээ салып алыр..Адыштарын дурбуштуруп, салаалары-биле стол азы сандай соктаар, салааларын дазырадыр, чушкуузун азы кулаанын артын дырбаар, холдары-биле чаакта рын дурбуур чоруктан адырлыры чугула Чугаалажып тура аксын холдары-биле дуй тудар, эжинин эктин часкаар, иткилээр, шенектээр чорукту чараш эвес деп санап турар. Таныыры эжинин, хевинде чыпшына берген чораан хендирни азы баш дугун ап кааптар дээнз болза, ол дугайын сагындырып чугаалаш, ап каар

4-ку квргузуг: «Шын олурары». (Оореникчилер шын эвес олуруп турар уругларны ойнап кергузер.

Туннел: Сандайга дорт хостуг олурарын сумелеп турар. Олурарда, турарда-даа шимээн ундурбес . Олурган сандайын дагжадыр, еске кижинин олурган сандайын тепкилээр, шимээргээр чорук , дыка эпчок. Олуруп алгаш буттарын чайып. Кыйбыннадып болбас. болбас. Дискектерин хостуг, майыктарын кожа салып ап болур.

Ам дараазында дурумнерни сактып алынар уруглар.

 1. Чугаалап турар кижини узе кирбес

 2. Чугаалажып тургаш холдарын карбан-

Натпас.
З.Кым-бир кижини билбейн идипкен болзунарза, буруунарны миннирин утпацар.

 1. Чугаалажып тургаш, холун карманындан уштуп алыр.

 2. Утказын билбес сестерин чугаалавас.

7. Чугаалап тургаш унун бедитпес, алгырбас
Башкыныц кылган туннели: Ынчангаш

Уруглар алгыш-кырыш, багай чуулдер, хомудалдаг болбазын деп бодаар болзунарза, бо дурумнерни сактып алгаш сагыыр ужурлуг силер. Ооренип алган дурумнеривисти амыдыралга боттандырып. сагып эгелээлицер.
Автор
Дата добавления 04.02.2016
Раздел Воспитательная работа
Подраздел Конспекты
Просмотров109
Номер материала ДВ-417436
Получить свидетельство о публикации

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх