Инфоурок / Физическая культура / Рабочие программы / Дені саудың жаны сау
Только сейчас Вы можете пройти дистанционное обучение на курсах повышения квалификации прямо на сайте "Инфоурок" со скидкой 40%. По окончании курсов Вы получите печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца (доставка удостоверения бесплатна).

Открыт приём заявок на новые курсы повышения квалификации:

- «Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и буллинга среди подростков» (108 часов)

- «Психодиагностика в образовательных организациях с учетом реализации ФГОС» (72 часа)

- «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста как ценностный приоритет воспитательно-образовательной работы ДОО» (108 часов)

- «Профориентация школьников: психология и выбор профессии» (108 часов)

- «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе» (72 часа)

- «Патриотическое воспитание дошкольников в системе работы педагога дошкольной образовательной организации» (108 часов)

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» (72 часа)

- «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС» (108 часов)

- «Специфика преподавания русского языка как иностранного» (108 часов)

- «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации ФГОС ДО» (108 часов)

- «Простые машины и механизмы: организация работы ДОУ с помощью образовательных конструкторов» (36 часов)

- «Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к современному уроку» (72 часа)

- «Организация маркетинга в туризме» (72 часа)

Также представляем Вашему вниманию новый курс переподготовки «Организация тренерской деятельности по физической культуре и спорту» (300/600 часов, присваиваемая квалификация: Тренер-преподаватель).

Смотреть список всех 216 курсов со скидкой 40%

Дені саудың жаны сау

библиотека
материалов
Ìåé³ð³ì³ ìîë - Æàíäàð Òà?ûðûáû: «Ìåé³ð³ì³ ìîë - Æàíäàð» Ìà?ñàòû: Î?óøûëàðäû? ñàíàñûíà ìåé³ð³ìä³ë³ê, ?àéûðûìäûëû? ??ûìäàðûí ?àëûïòàñòûðó, ïàòðîíàòòû? ò?ðáèåäåã³ áàëàëàð?à, ?àì?îðëû?òà?û áàëàëàðäû îðòà?à áåé³ìäåó, î?óøûëàðäû ê³ø³ïåé³ëä³ë³êêå, áàóûðìàëäû??à áàóëó. 1-Æ?ðã³çóø³: Õàë?ûìûç ?àøàíäà ?ç ?àíûíàí æàðàë?àí ?ðïà?ûí æàò?à áåðìåéò³íä³ã³ìåí ?àíà åìåñ, ?çãåí³? äå æåò³ì ?àë?àí ê?ãåíê?çäåð³í äå áàóûðûíà áàñûï, æ?ðåê æûëóûí àÿìàéòûí äàðõàí ê??³ë³ìåí äå åðåêøåëåíãåí. Î?àí ä?ëåë, ñîíàó Õ²Õ ?àñûðäû? àøàðøûëû? æûëäàðûíäà?û î?è?àëàð ìåí ?ëû Îòàí ñî?ûñûíäà?û æåð àóäàðûëûï êåëãåí ?çãå ?ëò áàëàëàðûí æåò³ìñ³ðåòïåé áàóûðûíà áàñ?àíäû?û. 2-Æ?ðã³çóø³: Ñîíû? ä?ëåë³ æåò³ìäåð ?é³íäåã³ æ?óòå? ê?çäåðä³ áàóûðûìà áàñûï àëàì äåãåí ³çã³ æ?ðåêò³ àäàìäàðäû? ò³ëåã³íå îðàé á?ã³íäå ïàòðîíàòòû? ò?ðáèå êå? ?àíàò æàéûï îòûð. Ñîíû? á³ð ä?ëåë³ á³çä³? àóûëûìûçäà?û ?àì?îðøû àòà-àíàëàðäû? ê??³ë òîëòûðàòûí ò³ðë³êòåð³. Ñî??û åê³-?ø æûëäà á³ð åìåñ á³ðíåøå áàëàíû ?ç îòáàñûíà àëûï, ?çãåñ³? äåï ?çåêêå òåïïåé, îøà?ûíû? æûëóûìåí á?ë³ñ³ï îòûð?àí îòáàñûëàð ê?ï. 1-Æ?ðã³çóø³: ?ðèíà, ê?ç³í àø?àííàí ðåñìè îðòàäà ò?ðáèåëåí³ï, ?àòà? ?àäà?àëàóäà ?ñòàë?àí, ðåæèììåí ?ì³ð ñ?ðãåí áàëà?àéëàð?à åðê³í æ?ð³ï, êå? ò?ñàóäà áîëó ?ï äåãåííåí æ?ðåêñ³íä³ðãåí³ äå, ?îáàëæûò?àíû äà ðàñ áîëñà êåðåê. Æ?íå òà?äûðäû? ò?ëê³ñ³íå ò?ñ³ï, àòà-àíàñûíàí åðòå àéûðûë?àí á?ëä³ðø³íäåðäå æî? åìåñ. Îëàðäû? òóûñòàðû á?ëä³ðø³íäåðä³? áîëàøà?òàðûíà àëà?äàï, ?àì?îðëû? æàñà?àíäàðû äà áàð. 2-Æ?ðã³çóø³: Îñûíäàé áàòûë ?àäàì æàñàï, áàëà ò?ðáèåñ³íå ?ëêåí ?ëåñ ?îñûï, ê?ïø³ë³êò³? àë?ûñûíà á?ëåí³ï æ?ðãåí àòà-àíàëàð?à àðíàëûï ?àçà?ñòàí Ðåñïóáëèêàñûíäà 2011 æûëäàí áàñòàï, «?àì?îðøû ê?í³í» ìåðåêåëåó ä?ñò?ðãå àéíàëäû. 1-Æ?ðã³çóø³: Ìåêòåá³ì³çäå äå ìåðåêåãå áàéëàíûñòû «Ìåé³ð³ì³ ìîë  Æàíäàð!» äåãåí àòïåí ?àì?îðøûëàð ê?í³íå àðíàë?àí øàðàìûçäû àøû? äåï æàðèÿëàéìûç. 2-Æ?ðã³çóø³: Áà?ûò äåãåí - ñåí³? áàëà ê?íäåð³? Áà?ûòñûç - à? áà?ûòòû áîï æ?ðãåí³? Áà?ûòûí äà, áàñ?àñûí äà á³ëìåó³? Áà?ûòñûç-à? îéíà?àíû? - ê?ëãåí³? Îëàé áîëñà, ìåêòåï î?óøûëàðûíû? äàéûíäà?àí øà?ûí êîíöåðòò³ê áà?äàðëàìàñûí ?àáûë àëû?ûçäàð! 1-Æ?ðã³çóø³: Àñûë àíàì, í?ð øàø?àíäàé êåëáåò³?, Ñåíñ³ç áàñûï æ?ðå àëàì áà æåð áåò³í? Á³ð ?îëû?ìåí áàëà? æàò?àí áåñ³êò³, Á³ð ?îëû?ìåí ?ëû ?ëåìä³ òåðáåòò³?.- äåé êåëå, ìåêòåá³çä³? ê?ì³ñ ê?ìåé ?íø³ñ³ Îðûí?àëè ?àçèçä³ «Àíàëàð?à ò³ëåê» ?í³ìåí îðòà?à øà?ûðàìûç. 2-Æ?ðã³çóø³: Ê?é: «Åðêå ñûë?ûì» îðûíäàéòûí-Àëïûñáàé Æàíñåð³ê 1-Æ?ðã³çóø³: Ñ?ç êåçåã³ äèðåêòîðäû? ò?ðáèå ³ñ³ æ?í³íäåã³ îðûíáàñàðû ?.Ê.Äîùàíîâà?à áåð³ëåä³. (?àì?îðøû àòà-àíàëàð?à ìåêòåï ?æûìû àòûíàí øà?ûí ñûéëû? òàáûñòàëàäû.) 2-Æ?ðã³çóø³: Øàøûëàéûí ø??ûëà? áîëûï, Øûð?à ê??³ë á?ã³í ?í áîëûï. Àìàí åñåí æ?ðñå?äåð åêåí, Áåò ò?çåéò³í ??áûëàì áîëûï.-äåï æûðëà?àíäàé Àòà-àíàëàðûìûç àìàí æ?ðñ³í äåãåí íèåòïåí îðòà?à Ò?ëåó?àçû À?ëåíä³ «Ïåðçåíò ïàðûçû» ?í³ìåí îðòà?à øà?ûðàìûç. 1-Æ?ðã³çóø³: Ñ?ç êåçåã³ ?àì?îðøû àòà-àíàëàð?à áåð³ëä³. (ÌÅêòåï ?æûìûíà àë?ûñòàðûí àéòòû) 2-Æ?ðã³çóø³: ?í: «Äîìáûðà» - îðûíäàéòûí: Àäàåâà Ôàðèäà. 1-Æ?ðã³çóø³: Îñûìåí ?òê³ç³ëãåí ?àéûðûìäûëû? àêöèÿìûçäû àÿ?òàé êåëå, áàðøà?ûç?à áàëàëàð?à äåãåí æ?ðåê æûëóûí á?ë³ñóãå àòñàëûñûï, ûñòû? û?ûëàñòàðû?ûç áåí àÿëû àëà?àíäàðû?ûçäû ñîçûï, áàë?ûí á?áåêòåðãå àäàìäû? ìåé³ð³ìä³ë³ê ïåí æîìàðòòû? òàíûò?àíäàðû?ûç?à ðàõìåò àéòà îòûðûï, êåëãåíäåð³?³çãå àë?ûñûìûçäû á³ëä³ðåì³ç. 2-Æ?ðã³çóø³: Áàëà  áàóûð åò³ì³ç. Ñîíäû?òàí äà áàëàëàðäû? ?ì³ð³ æàð?ûí áîëûï, àìàí áîëñûí. ?îø, Ñàó áîëû?ûçäàð!


Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 27 сентября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Краткое описание документа:

Қамырдың негізгі құрамдас бөліктері:

бидай ұны—ақ ұн, жоғары, бірінші және екінші сортты ұндар. Сұйық зат — сүт, су, сүт қосылған су, простокваша. Простокваша қосқан қамыр тез көтеріледі, оның дәмінің қышқылын бәсеңдету үшін тұз қосады (бір шөкім).

Құрғақ сүттіпайдаланғанда: жарты литр суға 50 г құрғақ сүт қосады.

Қант— ұнтақ құмшекер үнмен араластырылады, ірі құмшекер немесе шақпақ қантты ерітеді. Қант көп қосылса қамыр ауырлайды да, нашар көтеріледі, пісіргенде көтерілмей жайылып кетеді.

Жұмыртқа— сары уызы мен ақ уызы немесе тек қана сары уызын алады. Сары уыз қамырды көпіртеді де, ақ уыз қатайта түседі. Жұмыртқаның орнына жұмыртқа ұнтағын қосуға болады (1 ас қасық ұнтақ 1 жұмыртқаға сай келеді және 3 ас қасық су). Май (қыздырылған)—сары май немесе тортасы айырылған май, маргарин, өсімдік майы, ірі қара майы пайдаланылады. Май қамырды жұмсартады. Ол көбейіп кетсе ашу процесі баяулайды және дайын тағам ауыр болып шығады.

Ашытқы— жаңа немесе құрғақ. Жаңа ашытқыға аздап құмшекер (1 шай қасық) қосып, үгеді және тиісті норма бойынша (осы тағам үшін) жылы сүтке немесе суға езеді. Құрғақ ашытқыға (сондай-ақ салқын жерде сақталған ашытқыға) толтырыл салқын су (бөлме температурасында) құяды да, ол ақшыл түске еніп, әбден езілгенге дейін қояды. Езілген ашытқыны тар көзді сүзгіден өткізіп, жылытылған сүйыққа құяды да, одан кейін ашытқы әзірлейді. Ашытқыны жабық ыдысқа — шыны аяққа, банкаға салып, салқын жерге қойса, ұзақ уақыт сақталады. Өте жоғары, сондай-ақ өте төмен температурада да ашытқының сапасы төмендейді. Ашытқы қамыр үшін қолайлы температура 30—35°C болып саналады. Тұзды қамыр иленетін суға салу (1 кг ұнға немесе жарты литр суға 10 г тұз, ал тұзды тағам әзірлегенде 20 г тұз салады) керек. Тұзды ұйтқыға салуға болмайды, өйткені оның ашытқылық қасиетін жояды.

Общая информация

Номер материала: 281577

Похожие материалы

2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Министерство образования и науки рекомендует в 2017/2018 учебном году включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные к году экологии.

Учителям 1-11 классов и воспитателям дошкольных ОУ вместе с ребятами рекомендуем принять участие в международном конкурсе «Законы экологии», приуроченном к году экологии. Участники конкурса проверят свои знания правил поведения на природе, узнают интересные факты о животных и растениях, занесённых в Красную книгу России. Все ученики будут награждены красочными наградными материалами, а учителя получат бесплатные свидетельства о подготовке участников и призёров международного конкурса.

Конкурс "Законы экологии"