Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Ділова гра "Суд над корупцією"

Ділова гра "Суд над корупцією"


библиотека
материалов

Суд на корупцією

Ділова гра

Мета: ознайомити студентів з поняттям «корупція» та її ознаками, видами та формами прояву коруп­ції; виробити вміння визначати корупційні ситуації, установлювати причини та наслідки корупційних діянь; формувати вміння висловлювати свою дум­ку; виховувати негативне ставлення до будь-яких проявів корупції.

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

Секретар. Встати, суд іде!

Суддя. Вітаю вас, шановні присутні! На сьогоднішньому засіданні суду ми слухаємо справу про корупцію.

Сьогодні на лаві підсудних сидить коруп­ція. Що ж це за явище? Якими є її прояви? Коли вона з'явилася? Які законодавчі акти захища­ють нас від неї? Яке місце в корупційних про­цесах належить освіті? Як захиститися від неї?

Довести її вину чи спростувати сьогодні належить присяжним засідателям. Розпоряд­нику, перевірте явку свідків! Прошу зайняти місця прокурорів, адвокатів, присяжних.

Присяжні займають місця.

Секретар. Для обвинувачення слово на­дається прокуророві.

Прокурор. Як відомо, існування коруп­ції — одна з найактуальніших проблем люд­ства, оскільки вона є серйозною перешкодою розвитку демократії та приватного господар­ства, в основі якого — вільна конкуренція. Саме тому останнім часом у багатьох країнах світу почала зростати кількість - політичних суспільних ініціатив, спрямованих на подо­лання цього антисуспільного явища. Скільки б правоохоронних та громадських організацій не працювали б над викоріненням цього су­спільного зла, існує низка причин, що не да­ють можливості швидко це зробити.

Колись слово «корупція» означало зіпсова­ність і моральний занепад. Зараз воно стисло характеризується як зловживання суспільною владою для отримання особистої вигоди. За­кон України «Про засади запобігання та протидії ко­рупції» дає таке визначення корупції: «Під корупцією... розуміється діяльність осіб уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм по­вноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг».

Міжнародна антикорупційна організація Тrапsраrепсу Іпtеrпаtіопаl оприлюднила свій щорічний рейтинг оцінювання поширення ко­рупції у світі. Наразі Україна розділяє 134-ту позицію в рейтингу зі 180-ти країн з такими країнами, як Нікарагуа, Пакистан, а також Коморськими островами. Це ставить Україну в один ряд з країнами, що вважаються в Євро­пі найбільш корумпованими, при цьому кра­їна розцінюється як така, де методи боротьби з корупцією є неефективними, а масштаби корупції зростають.

Одним з головних питань у промові Пре­зидента П. Порошенка, було питання про бо­ротьбу з корупцією.

Демонстрація відео (виступ П. Порошенка).

Помічник прокурора. Існує низка ви­значень корупції, вони постійно уточнюються в процесі зміни поняття корупції як явища. Тому розпізнати корупцію, напевно, буде про­стіше, ґрунтуючись не на її визначенні, а на її ознаках. Порівнюючи різні поняття корупції, бачимо, що для діянь, які вважаються коруп­цією, найчастіше характерні:

• особа, наділена повноваженнями (владою) ухвалювати важливі для суспільства рі­шення;

• норми, що регулюють ухвалення рішень (закони, принципи, критерії, процедури);

• особа або особи, які домагаються вигідного для них рішення;

• взаємовигідний обмін між особою, яка ухвалює рішення, і особою або особами, які домагаються рішення;

порушені норми ухвалення рішення, запо­діяна шкода суспільству.

Прокурор. Інакше кажучи, корупція є покупкою або продажем рішення з пору­шенням справедливості. Справедливість може бути як юридичною, коли порушується писана норма, так і моральною, коли конкретні нор­ми поведінки не затверджені, проте здоровий глузд підказує, що вчинок ганебний.

Секретар. Слово надається першому свідкові від сторони обвинувачення.

1-й свідок. Згідно з наведеними визна­ченнями, корупційними вважаються лише «продані» державними службовцями й полі­тиками рішення, а саму корупцію здебільшого поділяють на службову й політичну. Та все ж корупція можлива і в недержавному секторі, її також слід уважати злочином, якщо пору­шуються суспільні інтереси.

Основною причиною корупції є людське користолюбство, тому ми не можемо вважати корупцію винятковою або патологічною фор­мою поведінки: кожен схильний піклуватися про себе. Спокуса корупційною поведінкою по­силюється з поширенням споживчих настроїв, коли прагнення особистого добробуту стає зна­чно важливішим, ніж добробут суспільства, або коли про це поняття взагалі забувають. Тому деякі посадовці починають використовувати свою посаду для створення особистого добробуту.

У мене є підтвердження моїх слів, ваша честь!

Суддя. Дякую, повертайтеся на місце, слово надається захисникові підозрюваної.

Адвокат. Незважаючи на однакову при­роду людини, суспільство може бути корумпо­ваним по-різному. Рівень корупції пов'язаний з культурою, менталітетом, традиціями суспільства. Що впливає на рівень корупції? Це і розвиток економіки, й правова система, втручання інших держав. Узагалі історія на­шої держави свідчить про те, що корупція — це традиційне явище. Це явище було відоме ще з часів Ярослава Мудрого.

Прокурор. Так на підтвердження ваших слів скажу, що вона завдала надзвичайної шкоди Україні в період Руїни та Гетьманщи­ни. У нас є свідок цього ганебного явища.

2-й свідок. Так, під час виступу гетьма­на Івана Мазепи проти Петра І полковник Бурляй здав московським військам фортецю Біла Церква за хабар. Сам гетьман Мазепа отримав гетьманську булаву за допомогою хабара, яко­го дав московському воєводі Голіцину.

Прокурор. Ось бачите, корупція тієї доби зневірила людей, вони не повірили у щи­рість гетьмана і не пішли за ним. У нас є ще один свідок.

3-й свідок. У травні 1686 р. Константи­нопольський патріарх Діонісій видав грамоту про передавання Української церкви під юрис­дикцію Московського патріархату, узявши за це від московського посла великого хабара — 200 золотих червінців і 120 чорно-лискучих соболів.

Адвокат. Але за цей ганебний учинок Ді­онісій був позбавлений патріаршого престолу.

Прокурор. Але церковну автономію Україні так і не повернули!!!

Адвокат. Але люди самі винні! Напри­клад, усі королівські двори Європи хотіли отримати заступництво імператора, тому мі­ністрів Наполеона — Фуше і Талейрана — си­ломіць змушували брати хабарі.

Прокурор. Корупція та хабарництво в Австро-Угорщині, до складу якої входила частина українських земель, стали однією з причин масової еміграції українців до Аме­рики.

Адвокат. Корупція заохочується нечіт­ким, суперечливим і непостійним законодав­ством, судами низької кваліфікації, браком програм захисту свідків, недовірою до право­охоронних органів. Тому рівець корупції ниж­чий у країнах із давно сформованою держав­ністю, право й демократія в яких має давні традиції.

Прокурор. У нас є доказ, до чого може призвести корупція.

Суддя. Як бачимо, корупція має давню історію і людству, напевне, належить зробити чимало, щоби перемогти корупцію або хоча б мінімізувати її. А зараз переходимо до судо­вих дебатів.

Адвокат. На виправдання своєї підзахисної скажу, що корупція вже стала тради­цією українського народу, і він пристосувався жити в таких умовах.

Прокурор. Звісно, стереотипи народу, як і його звички бувають шкідливими. Шкід­ливих стереотипів, що містять виправдання корупційній діяльності, варто позбуватися, колего.

Адвокат. Корупція — непереборна. Це явище, що супроводжує історію людської ци­вілізації і є в усьому світі, як ви вже почули від свідків.

Помічник прокурора. Так,корупція — явище давнє і поширене. Але окремі країни досягли настільки відчутних успіхів у подо­ланні корупції, що там можна говорити про її викорінення. Чума та віспа були теж давні­ми та поширеними хворобами, але ж людству вдалося їх позбутися.

Адвокат. Корупція допомагає пришвид­шити ухвалення рішень, «змащуючи застарі­лу державну машину», і в такий спосіб під­вищує ефективність господарства, що ви ска­жете на це?

Прокурор. Допомагаючи ухваленню одних рішень, гальмуються інші — цілком можливо ефективніші для суспільства. Адже ухвалення рішень відбувається на основі не за­гальної вигоди для суспільства, а персональ­ної вигоди конкретного чиновника!

І тому у корумпованих державах підпри­ємці повинні призначати частину коштів на хабарі, тому зменшуються інвестиції та вало­вий національний продукт. Що ж до «заста­рілої державної машини», як ви говорили, то корупція, насправді, лише гальмує її!

Адвокат. Корупція заощаджує час, а ос­кільки «час це гроші», то й гроші заощаджу­ються.

Помічник прокурора. Корупція на­впаки обмежує вільну конкуренцію. Зі змен­шенням конкуренції погіршується якість то­варів і послуг. Корупція «заощаджує», як ви зауважили, гроші одним на шкоду іншим. Це наче хтось хоче пройти без черги: заощаджу­ється час одного — втрачається час усіх!

Адвокат. Корупція компенсує низькі зарплати державних службовців, отже, за­ощаджує бюджетні кошти.

Прокурор. Установлювати собі вина­городу за роботу могли лише середньовічні королі та імператори, але ж ніяк не державні службовці. Людині природно дбати про вла­сний добробут, тому «компенсація низьких зарплат» є повною нісенітницею. У жодній комерційній компанії її найманий працівник, окрім власника, не встановлює собі зарплату. А державний службовець — це найманий пра­цівник держави.

Помічник прокурора. Звісно заробіт­на плата державних службовців дещо може й мала, проте кошти громадяни їм сплачують зі своєї кишені!

Адвокат. Але це їх вибір.

Прокурор. За результатами опитувань населення середній розмір хабарів дорівнював 1,4-2,7 млрд гривень. Якби їх можна було ви­користати на суспільно-корисні справи, на­приклад для дітей та молоді, то можна було б придбати 415 тисяч комп'ютерних класів, або побудувати 2 лікарні для дітей, 25 спор­тивних центрів для юних спортсменів. Що ви скажете на це?

Отже, корупція виникла разом з появою першого в історії людства державного утво­рення. Але впродовж останніх двох століть утвердилася серед найдієвіших державних політично-економічних інструментів.

Таким чином, ми впевнено можемо сказа­ти, що корупція винна і порушує принципи верховенства права.

Суддя. Підсудна, вам надається слово для свого захисту.

Корупція. Ваша честь! У свій захист хочу сказати, що я допомагаю людям у вирішенні їхніх побутових, професійних, особистих та інших проблем. Дуже часто громадянам важко своєчасно оформити будь-які документи, здійснити правочин, отримати якісну медичну допомогу, успішно скласти екзаменаційну сесію або, навіть, потрапити на звичайний прийом до чиновника. І тоді вони звертаються до мене. Я не можу сказати винна я чи ні, вирішувати буде суд. А проте, я перепрошую за свої дії.

Суддя. Шановні присяжні засідателі, прошу відповісти на такі питання.

 • Чи порушує корупція авторитет держави, за­вдаючи шкоди побудові та функціонуван­ню державного апарату?

 • Чи суттєво обмежує корупція конституційні права і свободи людини, громадянина?

 • Чи порушує вона принцип верховенства права?

 • Чи призводить до гальмування реформ та надходження іноземних інвестицій?

 • Чи порушує грубо порядок здійснення повно­важень посадовими і службовими особами органів державної влади та місцевого са­моврядування?

 • Чи надає незаконні привілеї корумпованим угрупованням?

Суддя. Отже, 6 «так». Дякую присяжним за об'єктивні рішення!

Секретар. Суд іде до нарадчої кімнати. Встати, суд іде!

Суддя виходить.

Перегляд мультфільму про корупцію.

Секретар. Встати, суд іде!

Суддя. Отже, відповідно до Закону Укра­їни «Про запобігання ко­рупції»:

 • стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;

 • стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків;

 • стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними;

 • стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

 • стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

 • стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

Відповідно до глави 13-а Кодексу України про адміністративні правопорушення встанов­лена адміністративна відповідальність за такі правопорушення:

• порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2);

• пропозиція або надання неправомірної ви­годи (ст. 172-3);

• порушення встановлених законом обме­жень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5);

• порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6);

• незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8);

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9).

Згідно з Кримінальним кодексом України встановлена кримінальна відповідальність за такі діяння:

• самовільне присвоєння владних повнова­жень або звання службової особи (ст. 353);

• підроблення документів, печаток, штам­пів та бланків, збут чи використання під­роблених документів, печаток, штампів (ст. 358);

• зловживання владою або службовим ста­новищем (ст. 364);

• перевищення влади або службових повно­важень (ст. 365);

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ст. 366);

• службова недбалість (ст. 367);

• одержання хабара (ст. 368).

Шановні присутні! Корупція стала однією з головних загроз національній безпеці Україні. її вико­рінення, мабуть, — це найважливіше завдан­ня сьогодення. Корупція набула масштабів національного лиха — зневірила громадян у власній державі, значно обмежила її розви­ток. Корупція стала однією з ключових при­чин гальмування будь-яких реформ. Коруп­ційні дії знищують конкуренцію, знижують темпи модернізації економки.

Таким чином, довівши вину підозрюваної, ми будемо боротися з цим ганебним явищем.

Боротьба з корупцією повинна мати різно­плановий та комплексний характер. При цьо­му варто зазначити, що правове регулювання суспільних та виробничих відносин, контроль за дотриманням законодавства та покарання корумпованих злочинців не дадуть бажаних результатів, якщо уряд країни не заручить­ся підтримкою громадськості. А подолання ко­рупції в начальних закладах — це якісне та сумлінне навчання кожного студента.

Судове засідання оголошується закритим.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-073200

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG