Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Другое Другие методич. материалыДосвід з проблеми: «Створення інноваційної системи розвитку духовно–моральної особистості учня шляхом інтеграції курсу «Етика» в освітній простір сучасної школи»

Досвід з проблеми: «Створення інноваційної системи розвитку духовно–моральної особистості учня шляхом інтеграції курсу «Етика» в освітній простір сучасної школи»

Скачать материал
библиотека
материалов

38


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦI


ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

КРИВОРІЗЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2012»

Номінація «Етика»


Досвід з проблеми:

«Створення інноваційної системи розвитку

духовно–моральної особистості учня шляхом інтеграції курсу «Етика» в освітній простір сучасної школи»hello_html_m64150e84.jpg


Гродікової Олени Володимирівни

Сьогодення вимагає від школи нових освітніх моделей розвитку духовно – моральної особистості, тому що на початку XXI століття, в епоху постмодернізму, незвичайно швидкими темпами змінюється образ життя та світоглядні орієнтири. Ми спостерігаємо, як стають все більш розпливчастими межі між правильним і неправильним, добром і злом, як починає домінувати філософія індивідуалізму, матеріалізму та безпринципності. Тому в шкільному освітньому просторі виникла потреба в цілеспрямованій розробці системи розвитку ціннісних орієнтирів в учнів, в створенні умов, які б сприяли розвитку моральної активності, моральної спрямованості поглядів, думок, інтересів, переконань, дій. Предмет етика належить до світоглядних дисциплін і його основною метою є формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. Але практика показала, що, вивчаючи етику в 5-6 класах, учні не завжди застосовують етичні знання в повсякденному житті, тому виникла необхідність в інтеграції змісту даного предмету в шкільний освітній простір. Виходячи з цього, проблема «Створення інноваційної системи розвитку духовно–моральної особистості учня шляхом інтеграції предмету «Етика» в освітній простір сучасної школи» є доцільною, своєчасною і актуальною.

Інноваційна значущість досвіду полягає у взаємоузгодженні всіх нових підходів до реалізації основних завдань курсу «Етика», яка є складовою суспільствознавчих дисциплін. Новий підхід характеризується цілеспрямованістю педагогічних технологій та систематизацією практичних підходів у напрямку становлення духовно–моральної особистості.

Об’єкт дослідження: ціннісні орієнтації особистості в контексті освітніх завдань суспільствознавчих дисциплін.

Предмет дослідження: розвиток духовно–моральних цінностей учнів засобами навчального предмету «Етика» і його інтеграції в шкільний освітній простір.

Головна ідея - застосування системної методології, зорієнтованої на багатовимірність простору духовно–ціннісної освіти у становленні духовно-моральної особистості.

Практична значущість дослідження полягає в розробці цілісної системи з курсу «Етики», яка сприяє самовдосконаленню особистості у напрямку досягнення нової якості життя на підставі інтеграції існуючих в суспільстві цінностей та розробці методичних рекомендацій.

Науково – практичним підґрунтям з визначеної проблеми є дослідження відомих педагогів: К. Ушинського, який дотримувався ідеї, що педагоги мають знайти в собі моральні сили, знання, мудрість, щоб виконати завдання духовного відродження особистості [1]; Я. Каменського з його гуманним підходом до дітей; Г.Сковороди, центральне місце в спадщині якого займає філософія кордоцентризму; П. Юркевича в філософській системі якого провідною фігурою є індивідуальна особа, суть якої становить не розум, а серце; Г. Ващенка, у працях якого висвітлений ціннісний підхід до виховання [2], Ш. Амонашвілі, який доводить необхідність духовно-морального компоненту в освіті; О. Сухомлинської, яка вважає, що духовність – це складний психічний феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприйняття, привласнення нею сфери, культури, її олюднення, вростання в неї та розуміння її як власного надбання[3]; І. Беха, який надає рекомендації щодо морального виховання учнів [4,5]; М. Романенка, який в своїх працях висловлює думку про необхідність впровадження курсів морального спрямування [6]; О. Пометун, яка в своїх працях надає рекомендації до сучасного уроку етики [7]; В. Малахова, який доводить, що  метою уроків етики насамперед має стати пошук і утвердження начал добра, які живуть у душі самої людини [8]. та інших.

Метою досвіду є створення ефективної системи розвитку духовно-моральних якостей учнів в шкільному освітньому просторі шляхом інтеграції в нього етичних знань.

Гіпотеза. Система становлення духовно–моральної особистості може бути ефективною за умов:

 • нових підходів до організації навчально–виховного процесу в системі реалізації завдань курсу «Етика»;

 • цілеспрямованості основних завдань педагогічного колективу щодо становлення духовно–моральної особистості;

 • взаємоузгодженості всіх складових шкільного освітнього простору.

Досвід є важливим кроком у реалізації методологічних засад аксіологічної складової освіти в Україні, спрямованої на становлення духовно-моральної особистості в умовах нових освітніх змін. Проблеми сучасного інформаційного суспільства вимагають нових підходів до розвитку особистості школяра. Актуальними стають компетентнісний, маркетинговий, особистісно зорієнтований, культурологічний, гуманістичний та інші підходи, які визначають основні завдання сучасної освіти: виховання морально-духовної особистості, здатної ефективно жити і діяти в ХХІ столітті, новому тисячолітті.

Важливе значення в реалізації ідей досвіду має тлумачення основних понять, таких як «духовність», «моральність», «духовно–моральна особистість». Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить, що чітко окресленого значення поняття духовності немає. В контексті нашого досвіду визначимо поняття «духовність» як складне гармонійне поєднання психічних та особистісних якостей людини, форму її життєвого самовизначення, внутрішню точку опори, що скеровує, зміцнює її вольову наполегливість у напрямку досягнення нової, більш досконалої якості життя, надає відчуття внутрішньої незалежності від життєвих обставин і є необхідним компонентом життєвої компетентності.

Мораль, моральність – це визначальний спосіб нормативної регуляції дій людини в суспільстві, особлива форма громадянської свідомості, соціальної культури, системи відносин. За цих умов, духовно – моральна особистість - це особистість, яка враховуючи зовнішні обставини, вміє розумно піднятися над ними, має власні переконання і вірність своїм ідеалам, в якої розвинутий високий рівень самостійності і здатності до морального вибору, вміння протистояти внутрішнім спонукам, адекватність розуміння й оцінки себе та інших.

Духовно-моральний розвиток особистості потребує формування особистісних компетентностей, які закладають основи духовного життя учнів. На рис.1 представлено складові морально-духовної особистості в контексті компетентнісно спрямованої освіти. На нашу думку, ці складові характеризують ціннісний аспект в основних педагогічних технологіях при викладанні суспільствознавчих дисциплін.

Рис.1. Основні складові духовно-моральної особистості в контексті компетентнісно спрямованої освітиСьогодні школа перестала бути єдиним джерелом інформації, тому важливого значення набувають інноваційні педагогічні технології, що сприяють розвитку ціннісної орієнтації в глобалізованому інформаційному просторі. Оскільки важко захистити учнів від впливу негативної інформації, відповідно постає потреба у створенні цілісної педагогічної системи, спрямованої на виховання морального стрижня особистості.

На рис.2. представлено модель системи становлення морально-духовної особистості в шкільному освітньому просторі.

Основні складові даної системи:

 • Урочна діяльність з використанням новітніх педагогічних технологій, форм, методів навчання.

 • Духовно-моральна спрямованість позакласних заходів.

 • Залучення учнів до конкурсів наукових робіт, олімпіад з метою формування ціннісних орієнтирів, поглиблення розуміння філософсько-етичних питань.

 • Співпраця з батьками, що сприяє формуванню спільної програми виховання моральної особистості в умовах відкритого освітнього простору.

 • Залучення до громадських проектів з метою формування в учнів активної громадянської позиції.

 • Фахове та особисте самовдосконалення, самоосвіта вчителя.

Рис. 2. Модель системи розвитку морально – духовної особистостіВагомою складовою системи є урочна діяльність. На уроках етики, згідно з навчальною програмою, доцільно застосовувати комплексний підхід щодо формування необхідних якостей духовно-моральної особистості (рис.3).

Рис.3.Основні підходи до розвитку духовно – моральної особистостіАле особливого значення набуває діяльнісний підхід, оскільки головним завданням курсу етика є не стільки розширення обізнаності учнів з морально-етичними категоріями, скільки формування в них моральних якостей та ціннісних орієнтирів, зокрема, переконань і поведінки в оточуючому просторі. Кінцевим результатом діяльнісного підходу є розуміння учнями вчинку як специфічного способу дії, в якому стає реальною їх моральна зрілість. Вчинок завжди супроводжується "боротьбою мотивів", тому особливої уваги в становленні духовно–моральної особистості потребує формування мотиваційних компетентностей учнів. На рис.4 представлено процес здійснення вчинку від сприйняття «інформаційного контексту» ситуації до прийняття рішення діяти згідно вибраного мотиву.Рис.4. Процес здійснення вчинку.

Згідно даної моделі центральне місце у здійсненні правильного вчинку займає його мотивація. Тому с перших уроків етики у 5-му класі концентрую увагу на тому, що однакові вчинки можуть мати декілька різних мотивацій [Додаток 1]. В старших класах при вивченні предмету «Людина і світ» та при проведенні позакласних заходів для визначення рівня мотивації використовую концепцію Л. Кольберга «Ступені морального розвитку», в якій доведено, що рівень моральності залежить від мотивації вчинків [Додаток 2]. Важливо, щоб головним мотивом вчинків учнів було власне бажання творити добро на підґрунті свого вибору і кожен учень в безлічі різних варіантів рішень дійшов до висновків: я хочу любити людей і світ навколо себе; я хочу допомагати ближньому; я хочу навчитися розуміти інших; я хочу розуміти мету і сенс життя; я хочу бути моральною людиною. Таким чином, діяльнісний підхід є найбільш результативним в досягненні мети розвитку духовно–моральної особистості учнів.

Виходячи з провідної ідеї досвіду на уроках предметів суспільствознавчих дисциплін вважаю необхідним використання всього педагогічного інструментарію, а саме: технологій інтерактивного, проблемного, особистісно орієнтованого, кооперативного навчання, розвитку критичного мислення, інформаційних технологій [Додаток 3]; методів: вербальних (бесіда, лекція, пояснення, розповідь), пояснювально–ілюстративних (демонстрація наочності); практичних (вправи, написання есе, робота над проблемою, створення проектів»; прийомів: «Асоціативний кущ», «Обери позицію», «Рюкзак», «Закінчи речення», «Есе», «Сенкан », «Мікрофон», «Правдиві окуляри» та інші.

Допомагаючи учням формувати власний світогляд, вважаю доцільним будувати уроки відповідно до принципів: аналітичності (відбір, порівняння, зіставлення фактів та явищ); асоціативності (установлення асоціацій з раніше вивченими фактами, явищами); самостійності; логічності (уміння будувати логіку доказовості розв’язання проблеми, послідовність дій); системності (уміння розглядати об’єкт, творчої особистості).

Отже, поряд з традиційними формами і методами використовую нові інтерактивні технології. Прикладом поєднання таких форм і методів є представлені в таблиці 1 складові технології підготовки до уроку етики з означеної теми.

Таблиця 1.

Основні складові технології підготовки до уроку етикиРозділ програми

Педагогічні технології

Методи

Прийоми

Форми навчання


Моральні виміри спілкування

- інтерактивні;

- проблемного

навчання;

- розвиток

критичного

мислення;

- інформаційні

навчання.-розповідь;

-пояснення;

-бесіда;

-дискусія;

-робота з підручником;

-метод ілюстрацій;

-метод демонстрацій;

-виконання

практичних завдань.правдиві

окуляри»;

-«займи позицію»;

-«знайди

заховане слово»;

-«рюкзак»;

-«закінчи речення»;

-твори-роздуми;

-аналіз

відеофрагментів.- робота в

групах;

- урок-

роздум;

-захист

проектів;

-ділова гра;

-урок-

подорож.
Під час організації та проведення навчального заняття особливого значення надаю рефлексії, яка допомагає учням аналізувати свої дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх з суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей. Рефлексія допомагає дітям усвідомити чому вони навчились, пригадати деталі свого досвіду й отримати реальні життєві уявлення про свої вчинки, свої почуття.  Для цього використовую невеликі твори-роздуми, малюнки, схеми, графіки, листки з самооцінюванням, рецензії [Додаток 4].

Уроки будуються на принципах гуманної педагогічної етики: взаєморозуміння, взаємоповаги, творчої співпраці вчителя і учня, особистісному спілкуванні, орієнтації на розвиток творчої особистості, авансування успіху, самоаналіз, самооцінку.

У системі розвитку духовно–моральної особистості важливим фактором є інтеграція змісту предмету «Етика» в позакласну діяльність. Тому другою важливою складовою у системі своєї роботи вважаю духовно–моральну спрямованість позакласних заходів.

На рис.5 представлено систему інтеграції змісту предмета «Етика» у позакласну діяльність.

Рис.5. Система інтеграції змісту предмета «Етика» у позакласну діяльність.Позакласні заходи дають можливість створити неформальну, вільну атмосферу після закінчення уроків. Такі заходи, як духовні настанови «Слово про вічне», дискусія «Де ховається щастя», відкрита розмова «Як зберегти любов і . любити», конференція «Мораль абсолютна чи відносна», участь у районних конкурсах серед 5-6 класів «Моя країна етика», круглий стіл «Крок назустріч» (вирішення проблем людей з особливими потребами), конкурс есе «Вічні цінності», конкурси стінгазет та багато інших сприяють формуванню і розширенню світогляду учнів, щирому відгуку на проблеми інших людей, що зі свого боку впливає на їх життєві орієнтири і поведінку.У розвитку духовно–моральної особистості велику роль грає залучення дітей до соціальних громадських проектів. Створення проекту є найбільш продуктивною діяльністю щодо формування моральних якостей майбутнього громадянина держави, яка включає в себе просвітницьку, волонтерську, пошукову, інформаційну, рекламну діяльність, вміння спільно працювати з громадськими організаціями, аналізувати свої дії і планувати своє майбутнє. Ефективність проектної діяльності підвищується спільною роботою всіх учасників проекту: вчителів, батьків, учнів, представників громадських організацій. Проекти, які націлені на інтеграцію дітей з особливими потребами до світу здорових дітей («Ріка любові»), на допомогу людям похилого віку («Вони потребують нас»), сприяють емоційному піднесенню, бажанню творити добро і змінювати світ на кращий, але, головне, діяти згідно своїм ціннісним орієнтирам. В проектній діяльності теоретичні знання предмету «Етика» стають практичним особистим досвідом учнів, тому четвертою складовою інноваційної системи в освітньому просторі сучасної школи вважаю залучення дітей до проектної діяльності [Додаток 5].Викладання курсу етика закінчується в шостому класі, але в системі розвитку духовно–моральної особистості не може бути зупинки. Продовженням уроків етики і формування особистості є індивідуальна робота. Так, учні залучаються до участі в конкурсах наукових робіт, олімпіадах з метою поглиблення розуміння ними філософсько-етичних питань. Наукові роботи на такі теми, як: «Проблема щастя в філософській спадщині Г Сковороди», « Погляд на проблему сенсу життя в світлі різних світоглядів», «Благодійність в Україні. Історія розвитку, сучасний стан», «Гуманістичний рух, його сутність і наслідки», «Насилля в сім’ї як соціальна проблема», які стали складовою частиною участі учнів в олімпіаді «Людина і суспільство», а також конкурсні роботи «Як зберегти і модернізувати моральні цінності українського народу» (Всеукраїнський конкурс «Моральній інтелект України»), «Християнські цінності в творчості Г.Сковороди» (виступ на Всеукраїнській філософсько-краєзнавчій конференції «Пізнай свій рід, свій народ») не тільки отримують призові місця, але сприяють моральному самоусвідомленню учнів, формуванню їх світогляду в умовах відкритого освітнього простору[Додаток 6]. Індивідуальна робота з учнями є ще однією складовою в системі розвитку духовно –моральної особистості в освітньому просторі.сучасної школи.Співпраця з батьками – необхідний компонент системи розвитку духовно – моральної особистості учнів. У зв’язку з цим розробляю матеріали для батьківської освіти з моральної тематики. Такі заходи, як тренінги «Усвідомлене батьківство», «Сімейні цінності», конференція «Проблеми формування духовних родинних цінностей» та інші допомагають батькам усвідомити важливість створення умов в сім’ї для виховання духовних якостей дитини. Традиційними стали спільні зустрічі батьків, вчителів, дітей, представників громадськості з метою обговорення проблемних питань, які стосуються духовного життя молоді в сучасному суспільстві. Завдяки цим заходам відбувається поступова зміна моральної атмосфери в сім’ях і в шкільному просторі .

Неможливо розвивати духовно – моральну особистість учня без фахового та особистого самовдосконалення. Для цього потрібно вивчати передовий досвід науковців та адаптувати його до своєї роботи. Це спонукає не тільки знайомитися з дослідженнями науковців і вчителів, а бути слухачем і учасником тематичних конференцій, ділитися набутим досвідом на семінарах і конференціях міського та обласного рівня у вигляді уроків, майстер-класів, виступів, друкованих матеріалів. [Додаток 7]. Допомога дітям у духовному зростанні вимагає від вчителя постійної плідної роботи над собою в напрямку духовності та моральності.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що цілісність складових системи за умовами інтеграції предмету етика в шкільний освітній простір є однією з умов становлення духовно–моральної особистості учня.

Слід зазначити, що вся система розвитку духовно-моральної особистості потребує активного використання інформаційно–комунікаційних технологій. На уроках, в позакласній діяльності, в індивідуальній роботі з учнями, в співпраці з батьками, займаючись самоосвітою, застосовую – інформаційно–комунікаційні технології, а саме: електронну пошту, форуми освітніх та соціальних сайтів, програми Microsoft Office, макро–медіа Flash – технологій та інші.Щорічна діагностика щодо морального стану учнів показує, що рівень моральної свідомості та вихованості учнів зростає з року в рік. Використовуючи різні діагностичні інструменти: експрес-анкету, метод незакінчених речень, співбесіди, спостереження, метод моделювання життєвих ситуацій, можна побачити динамку змін щодо підвищення інтересу дітей і батьків до предмета «Етика», а також зміни рівня ціннісних орієнтацій учнів у контексті духовно-моральних вмінь і навичок, які є часткою соціальних, комунікаційних та життєвих компетентостей. [Додатки 8]

Впровадження системи духовно–морального розвитку особистості шляхом інтеграції предмету «Етика» в шкільний простір має ефективні результати.

Можна відзначити, що застосування системної методології, взаємоузгодженості нових підходів до реалізації основних завдань курсу «Етика», цілеспрямованість спільних дій всього педагогічного колективу в становленні духовно–моральної особистості сприяє:

 • підвищенню рівня зацікавленості предметом «Етика», який є складовою частиною суспільствознавчих дисциплін, не тільки в учнів 5-6 класів, а в учасників всього шкільного простору;

 • розширенню світогляду учнів, батьків, вчителів щодо філософсько–етичних питань;

 • зростанню рівня духовно-морального розвитку учнів;

 • виникненню живого інтересу батьків та учнів, громадськості до проблем моральних взаємовідносин в сучасному суспільстві;

 • бажанню змінювати світ навколо себе.

Таким чином, можна стверджувати, що створення системи розвитку духовно - моральної особистості шляхом інтеграції предмету «Етика» в шкільний відкритий простір дає змогу учням жити і орієнтуватися у різнобарвному суспільстві XXI століття.

Практичні наробки досвіду успішно пройшли апробацію на засіданнях районного методичного обєднання викладачів курсів духовно-морального спрямування, районних та обласних семінарах з питань морального виховання учнів.

Для вчителів досвід дає можливість осмислення проблем виховання, оновлення змісту власної педагогічної діяльності, поповнення особистого педагогічного досвіду з даної тематики. Для учнів – отримання результатів різних рівнів: від формування власного світогляду до практичних навичок використання своїх знань у відкритому глобалізованому просторі.

Додаток 1

Приклади формування мотивації вчинків

Урок « Чим керується людина у вчинках і поведінці»

Вправа « Пошук мотивів». 5 класЗапитання вчителя: Сьогодні я їхала на роботу, і в маршрутному таксі Ваня

уступив мені місце. Чому Ваня це зробив?Очікувані відповіді учнів:

 • Тому, що він поважає старших.

 • Тому, що хотів, щоб про нього сказали, що він гарний хлопець.

 • Тому, що хотів, щоб його похвалили.

 • Тому, що він добре вихований.

 • Тому, що так потрібно чинити за правилами етикету.Урок «Як досягти поваги в колективі». 5 клас

Вправа « Пошук мотивів»Запитання вчителя : Хто хотів би стати лідером класу? Чому ?

Очікувані відповіді учнів:

 • Щоб керувати іншими

 • Щоб зробити клас дружним

 • Що допомагати іншим

 • Щоб ходити на зібрання лідерів.

Проводиться обговорення і вибираються кращі мотиви.Урок « Як стати розвиненою людиною»

Вправа «Пошук мотивів»

Завдання на картках: «Визначте різницю між діями»

Каміння ношу Храм будую

Посуд мою Мамі радість доставляю

Вивчаю уроки Пізнаю щось нове

Місцем поступаюся Проявляю пошану до людиниГоловна ідея - довести учнів до усвідомлення того, що добрим може бути вчинок тільки тоді, коли він буде скерований правильними мотивами.

Додаток 2

Концепция Лоренса КолбергаЧтобы увидеть, какое место в вашей системе нравственных ценностей занимает тот или иной из шести мотивов, дайте ответы на следующие вопросы.Мне легче сделать нравственный выбор, если

Никогда всегда

1. Я не боюсь наказания за свои действия 1 2 3 4 5 6 7

2.Я знаю, что это принесет мне радость 1 2 3 4 5 6 7

3.Я уверен, что любой на моем месте поступил бы так же 1 2 3 4 5 6 7

4. Это не противоречит законам 1 2 3 4 5 6 7

5.Тем самым я доставлю минимум неудобства другим 1 2 3 4 5 6 7

6. Я смогу уважать себя за это 1 2 3 4 5 6 7

7. Я уверен, что не попадусь 1 2 3 4 5 6 7

8. Мне это доставляет удовольствие 1 2 3 4 5 6 7

9. Мои друзья это одобряют 1 2 3 4 5 6 7

10. Я выполняю чье-то указание 1 2 3 4 5 6 7

11. Тем самым достигается разумный компромисс 1 2 3 4 5 6 7

12. Я считаю это единственно правильным 1 2 3 4 5 6 7Вопросы теста можно разделить на пары: первый с седьмым и.т.д.

Сложив баллы в каждой паре, увидите, какое место в вашей системе нравственных ценностей занимает тот или иной из шести мотивов.

1. Страх наказания (1 и 7)

2. Желание получить награду ( 2 и 8)

3. Одобрение окружающих (3 и 9)

4. Уважение к закону (4 и 10)

5. Стремление поступать разумно и находить компромисс ( 5 и 11)

6.Чувство собственного достоинства и приверженность личному нравственному

7.Кредо, внутренняя свобода, поиск смысла жизни (6 и 12)

Додаток 3

Приклади використання педагогічних технологійІнтерактивні технології

(рольові ігри, інсценування, диспути, «мозковий штурм», тренінги та ін..)…

Урок на тему: «Ідеал і кумир». 6 клас.Вправа «Знайди заховане слово». • Імндущетноажцвлу

 • Кпрувдимвепидиепр

 • Вафеодаурнимагект

 • Раімордамеопуслен

Вправа «Знайди співвідношення»Потрібно знайти співвідношення між фотографіями, які показані на екрані та словами, які ви розгадали. На екрані показані фотографії Филипа Кіркорова, матері Терези, ідолів, фанатів.Урок «Що означає бути розвинутою людиною». 6 клас.Вправа «Впізнай моє захоплення»За допомогою рухів пропонується показати, чим захоплюються учні в класі.

Інші повинні відгадати, які здібності є в їх товаришів по класу.

Потім створюється колективний портрет здібностей класу

Урок «Милосердя». 6 клас.

Вправа «Це називається так»Вчитель намагається за допомогою рухів зобразити слова «милосердя», «співчуття», «егоїзм», «альтруїзм». Потім викладач називає слова, а учні показують рухами це слово.

hello_html_77790e4f.jpg

Фото 1. Показуємо рухами слова. Урок «Милосердя»Урок « Що таке щастя». 5 клас

Рольова гра.

Один учень (за бажанням) вирушає у відрядження (за межі класу). Усі учні називають позитивні і негативні риси характеру однокласника. Після «відрядження» учень повертається до класу. Учитель пропонує йому вгадати, які позитивні і негативні риси його характеру назвали однокласники. Відповіді порівнюються с тими, що надали однокласники. Гра допомагає замислитися над власним характером, подивитися на себе з боку інших, що сприяє розвитку самоаналізу.

Вчитель корегує відповіді дітей, щоб ніхто не залишився ображеним.

.

Технологія проблемного навчання

(проблемні ситуації, робота з джерелами інформації, дослідження, перегляд відео сюжетів, спілкування питання-відповідь та ін..)Урок «Повага до інших. Толерантність». 6 клас.

Вправа «Займи позицію»Запитання : «Чи потрібно на вашу думку дві державні мови в Україні»?

Клас ділиться на дві групи.

1 група (за дві державні мови в Україні) займає позицію біля таблички «ТАК»,

2 група (проти двох державних мов) займає позицію біля таблички «НІ».

За допомогою «метода прес» довести свою точку зору в послідовності:

 • згоден – не згоден;

 • мої агрументи;

 • прогнозування;

 • висновки.

Урок : «Що таке любов?» 6 клас.

Метод «Аналіз життєвих ситуацій»Перегляд короткометражного фільму «Міст».Обговорюється питання: «Що може спонукати людину віддати на смерть самого близького заради інших? Чи виправдано це? Яка жертва в історії людства стала проявом самої великої любові»?Урок: «Що таке дружба?» 5 клас.

Вправа «Зроби щасливим іншого»

Учням пропонується прочитати казку про два сонечка.

Потрібно відповісти на запитання «Чому ховається сонечко?»

Що потрібно зробити, щоб сонечко стало веселим? Потрібно створити «дайджест

дружби».

hello_html_m56d599fc.pnghello_html_m4aef6503.png

Урок « Чому моральні орієнтири визначають наш життєвий шлях»? 6 класВправа «Знайди свій життєвий шлях»Пропонується малюнок на якому зображені люди, які ідуть в різних напрямках.

Пропонуються вирішити проблему «Як знайти свій шлях?»

.

hello_html_m7216b666.jpgУрок «Ідеал і кумир». 6 клас.Вирішуємо проблему «Чи потрібен людині в житті ідеал?»

Вправа «Займи позицію»Після поставленого проблемного запитання учні займають свої позиції,

одягають окуляри, які свідчать про їх власну точку зору і аргументують свій вибір за допомогою «методу ПРЕС».

Технологія кооперативного навчання

Урок (робота в групах)Урок «Чим відрізняється моральний ідеал від кумиру?»

Учням пропонується прочитати притчі і визначити чесноти, про які йдеться.

Вправа «Ідеальна зірка»

Учням пропонуються на промінцях зірки написати чесноти, що притаманні людини, яку можна вважати ідеалом.hello_html_5614ec3d.jpgФото 2. Працюємо в групах

Урок «Милосердя». 6 клас.

Завдання в групах:

Обговорюється притча про доброго самарянина

Пропонується завдання в групах:Дайте відповіді на запитання:

 • 1 група. Що відчував поранений та пограбований, коли люди проходили повз нього, не звертаючи на нього уваги?

 • 2 група. Що відчували священик і левіт, коли проходили повз пораненого? Чому вони так чинили?

 • 3 група. Які почуття були у самарянина, коли він побачив постраждалого? Що сприяло тому що, він зробив?

 • 4 група. Що було в серцях розбійників? Чому вони пішли на злочин?Урок « Що таке ідеал? Як відрізнити моральний ідеал від кумиру». 6 клас.Вправа «Працюємо з підручником»

Після вивчення нових понять пропонується закріпленняТехнологія розвитку критичного мислення

(постановка питання, висування пропозиції, обговорення, переоцінка, нове тлумачення отриманих знань та ін..)

Урок «Яким повинен бути громадянин своєї держави?» 5 клас.Обговорюється питання «Чи хотів би ти жити в іншій країні?».

Пропонується аргументувати свою точку зору.

Після вивчення теми ставиться запитання:

Чи змінилася твоя думка?

90% дітей відповідають, що змінилася.Урок «Чому моральні цінності називають життєвими орієнтирами людини?».

Вправа « Знайди відповідь»Багатство без праці

Знання без моралі

Наука без гуманності

Права без обов’язків

Насолода без совісті

Комерція без моралі

Політика без принципівМал.1 Етапи аналізу інформації за технологією критичного мислення.

Додаток 4

Приклади організації рефлексіїУрок «Як досягти успіху в спілкуванні?» 5 клас

Метод самоаналізу

Урок «Милосердя»

hello_html_m6d8bcb1.gif

Урок «Що таке дружба?» 5 клас

Вправа «Лист»

Кожна група утворює команду, завдання якої відповісти на листи читачів популярного журналу. Команда відповідає на зміст надісланого листа.

Дорога рубрика «Будемо відверті»! Чи можете ви мені допомогти? Справа в тому, що в мене зовсім немає друзів. Може це тому, що я дуже сором’язливий і ніколи не знаю, що сказати людям. Я тільки переїхав в нове місто і скоро піду до нової школи. Я дуже хочу швидко знайти нових друзів. Допоможіть мені, будь ласка.

Урок «Що таке милосердя?» 6 клас.

Вправа «Знайди співвідношення»Після знайомства притчі «По доброго самарянина» через узгодження тексту правої та лівої колонок потрібно вирішити, якої життєвої позиції дотримувався кожен персонаж притчі. Обговорити в групах, чому навчилися на уроці, оцінити свою роботу на уроці та роботу своїх товаришів у групі.

Вправа «Рюкзак»

Протягом уроку кожен з учнів стисло записує на папері, які з тих знань, умінь, що отримав на уроці, він візьме із собою для використання в житті.

Після уроків учні свої есе, роздуми, твори розміщують на стенді «Творчість учнів», або створюють стінгазету…hello_html_m7625b756.jpg

Фото 6. Стенд «Творчість учнів»hello_html_73d85db3.jpg

Фото 7. Стінгазета «Наші почуття»

Додаток 5Матеріали з виступу учнів – волонтерів у Києві на нагородженні.Дітей з особливими потребами в нашому місті більше 2000.

Їх не побачиш за невеликим винятком в музичних, спортивних школах,

комп’ютерних класах, на святах, і навіть на вулицях.

Вони обмежені стінами своєї домівки…

І вони бажають спілкуватися. Наш проект має назву «Ріка любові». Чому ріка? Тому що ріка тече на нові території, несе життя. Чому любові? Тому що тільки любов може обмежити зло, байдужість, і зігріти серця. У створенні проекту нам допомагали наші партнери. Це переможець конкурсу фонду В. Пінчука «Гордість країни» в номінації «Сила духу» Ольга Пашолок та її тренер Оксана Котомова; громадська організація «Ти не один»; релігійна громада «Відродження»; Дніпропетровська Громадська організація педагогів-християн. Перед тим, як розпочати проект, ми провели анкетування за такими питаннями:Загальна кількість респондентів – 247, з яких тільки 47 відчували б себе комфортно, зустрівши людину-інваліда.Тому ми переконалися, що тема є дуже актуальною, і почали діяти.

Ми розуміли, що по-перше, потрібно змінити погляд. Тому було організовано зустрічі з жінкою–легендою, яка, не маючи ніг, переплила протоку Босфор разом зі здоровими спортсменами, а також стала переможцем в конкурсі фонду В. Пінчука «Гордість країни» в номінації «Сила духу» .

hello_html_m5911218c.jpg

Фото 8. Зустріч з Ольгою Пашолок.

Для багатьох дітей це був перший контакт із людиною, яка, ставши інвалідом, не здалася, не зламалася, а навпаки, не зважаючи на труднощі, стала 9-ти кратною чемпіонкою України, переможцем інших змагань. Для багатьох це було новим відкриттям людського життя.

Волонтерські загони учнів відвідали дитячі будинки №1, 2, «Дом Малютки», дитячий будинок інвалідів на різні заходи і свята

Батьки школи, як волонтери, проводять уроки доброти в дитячих будинках. Діти завжди чекають цих зустрічей

Вчителі школи разом з громадською організацією «Ти не один» приймають участь в волонтерському русі в інвалідному домі для дорослих в селі «Бурі вуглі». Були організовані подорожі на турбази для відпочинку, святкування днів народження, допомога в харчуванні. Для людей, які ніколи в житті не виїзжали за теріторию будинку інвалідів, подорож на турбазу була великою радістю. .Але ми прагнули більшого: щоб не тільки ми йшли до інвалідів й допомагали їм, не тільки виявляли милосердя, але й вони відчували б, що потрібні нам. Ця робота є більш складною, Тому ми почали з малого, зі спілкування з тими, хто йшов на контакт. Такою стала Олена Аскевич, яка має двох дітей–інвалідів: незрячу Богданочку та Данилка, що хворіє на церебральний параліч.

hello_html_65f8a77f.jpg

Фото9. В гостях у Богдани і Данилка.Коли Поліна і Маша перший раз йшли в гості, вони дуже хвилювалися, бо ніколи не спілкувалися з такими дітьми, але швидко знайшли спільну мову. Потім сім’я Поліни запросили Богдану в гості на свято Великодня. Діти чудово провели час. А друзі по класу запросили Богдану до школи.

Ми не знаємо, хто був більш щасливий, Богдана, або ми, але всі ми відчували себе дивовижно. Богдана нам співала, ми жартували.

hello_html_6ec1b17a.jpg

Фото 10. На уроці географії Богдана дуже уважно слухала.Але самим цінним було те, що Богдана сказала:

" Коли я з вами, я відчуваю себе зрячою. Я нічим не відрізняюся від вас».

Чи виправдав проект наші очікування?

Ми важчаємо, що так.

Головне, що змінився погляд на проблему у більшості учнів, батьків та вчителів, з’явилося бажання діяти…

А також впевнилися в тому, що саме головне для таких дітей, бути як всі.

А найголовніше, ми зрозуміли, що це потрібно і нам!

 • Те, що ми робимо, зігріває наші серця

 • Пробуджує небайдужість, милосердя, бажання допомагати.

 • Духовно нас збагачуєhello_html_m37d7a183.jpg

Фото 11. Усі ми рівні. В гостях у Славка. Проект «Ріка любові».

hello_html_2b1405d8.jpg

Фото 12. Нагорода за 1 місце в Всеукраїнському конкурсі проектів

«Добро починається з тебе». Проект «Ріка любові

Додаток 6

Результативність учнів в олімпіадах і конкурсах:

Назва конкурсу

Тема роботи

П.І. учня

Рік

Результат

Обласний тур олімпіади з предмету «Людина і суспільство»

«Проблема щастя в філософській спадщині Г.С.Сковороди»Бірюк Надія2009І місце

Обласний тур олімпіади з предмету «Людина і суспільство»

«Сенс життя в світлі різних світоглядів»Радченко Марія2008ІІІ місце

Обласний тур олімпіади з предмету «Людина і суспільство»

«Благодійність в Україні. Сучасний стан».Ромащенко Світлана2011

Участь, робота 10 балів, (захворіла на тестування)

Всеукраїнський конкурс «Моральний інтелект України».

«Як зберегти і модернізувати моральні цінності українського народу»Рижук Надія2010

ІІ місце по Дніпропетровській обл.

Третій Всеукраїнський конкурс проектів: «Добро починається з тебе»

Проект на тему «Ріка любові» Мета: «Інтеграція дітей з особливими потребами в світ здорових дітей».Волонтерська група КСШ №712010І місце

Міжрайонний конкурс «Ерудит»


Рецепт» щастя Григорія СковородиРижук Надія2011І місце

Районний конкурс з етики «Моє Криворіжжя»

Проект:

«Кривий Ріг- місце духа і любові»

ПодвалюкК. Бахтін О.
2011

І,ІІ місце

Всеукраїнська філософська конференція: «Пізнай свій рід, свій народ»

Виступ на тему: «Моральні цінності в творчості

Г. Сковороди»Рижук Надія

2011

Нагорода за кращий виступ

Районний конкурс з етики «Дорогами добра»

Творча робота

«Сімейні цінності»

Целінко Ксенія

2012

І місце

Обласна олімпіада з предмету «Людина і світ»

«Насилля як соціальна проблема»

Бондаренко

Олена

2012


Додаток 7

Особиста участь у семінарах і конференціях з питань морально – духовного спрямування:

Назва заходу

Тема виступу

Рік

Обласний навчально – методичний семінар: «Система роботи закладів освіти щодо інтеграційних процесів в європейський освітній простір»Майстер – клас для методистів на тему: «Наші моральні орієнтири».Жовтень 2010р.

Районний семінар: «Моральні цінності в сучасному суспільстві»


Відкритий урок з християнської етики в 5 класі: «Хто є людина»?2008р.

Обласний семінар:

«Морально - етичне виховання в загально – освітньому просторі»


Відкритий урок на тему «Милосердя»;
майстер - клас:“Наші моральні орієнтири ”.
2009 р.

Обласна науково-практична конференція: «Моделювання соціокультурного системного розвитку освітнього процесу в контексті формування духовно – моральної культури суспільства»
Виступ на тему:

«Сімейні цінності».

Вересень 2010 р.

Обласна серпнева нарада керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів етики та християнської етики:

Виступ на тему: “Засоби морально-духовного виховання школярів різних вікових категорій в сучасній школі”
2009 р.

Семінар для директорів шкіл:

«Інклюзівна освіта»

Виступ на тему :

«Досвід спілкування з дітьми з особливими потребами»

2011р.

Районі методичні об'єднання вчителів етики та християнської етики


Виступи з досвіду роботи

2008-2010 рр.

Районі методичні об'єднання класних керівників

Людська індивідуальність в системі християнського світобачення


2009р.

Сьомі Всеукраїнських філософські читання «Православ’я у світовій культурі»

Стаття на тему:

« Цінності секулярного гуманізму в світлі християнського світогляду».

опублікована на сайті dsfa.mybb3.netviewtopic.ph

2009 рік

Обласна науково - методична конференція: «Християнська педагогіка в духовно-ціннісній парадигмі сучасної освіти: проблеми філософської інтерпретації»

Стаття на тему:

«Духовно-моральні аспекти педагогіки Григорія Ващенка».

2011 р. Опублікована в збірнику «Матеріали обласної науково –методичної конференції»- Дніпропетровськ, 2011

Районний семінар для вчителів етики і християнської етики

В м. Апостолово

Виступ на тему:

« Актуальність предмету. Методи і прийми викладання»Грудень 2011

Всеукраінський конкурс – фестиваль

«Вчитель року з предметів морально –духовного спрямування -2011» м.Остріг.ІІІ місцеТравень 2011р.Додаток 8

Анкета для учнів:

 1. Чи подобається вам предмет «Етика»?

 2. Які теми ви запам’ятали?

3. На вашу думку, чи стала ваша поведінка краще7

4. Чи змінилися ваші ціннісні орієнтації? Якщо так, то як саме?Було опитано 51 учня Зеленопільскої школи.

У 2011 р. на перше запитання 39 учнів відповіли – так, 2- ні, 10 – не замислювалися. З діаграми можна побачити динаміку зростання зацікавленості предметом з 2008 по 2011 рік. (мал.1)

Мал.1 Чи подобається вам предмет «Етика»?

На друге питання відповіді були такі: більш всього запам’ятали урок про милосердя, жертовність, совість, самовизначення.

На третє запитання 42 учня відповіли – так, 3 – ні, 6 – не замислювалися

На четверте запитання 39 учнів відповіли – так. Стали добрішими, більш готовими до співчуття та милосердя, по – іншому зрозуміли , що таке любов, сімейні цінності стали більш важливими.

Анкета для батьків:

1.Чи впливає вивчення предмету «Етика» на поведінку дітей?

2.Чи зменшилася кількість конфліктних ситуацій при спілкуванні з дітьми?

3.Чи стали діти менш агресивними ?

4.Які моральні якості стали більш притаманні вашим дітям?

5.Чи потрібен на вашу думку предмет «Етика» в школі?Було опитано 46 батьків Зеленопільскої неповної середньої школи .

На перше питання: 29 відповіли - так, 6-ні, 10- не знаю, 2 – ні.

На діаграмі представлено збільшення чисельності батьків, які згодні з тим, що вивчення предмету етика позитивно впливає на їх дітей.Мал 2.Чи впливає вивчння предмету «Етика» на поведінку ваших дітей?На друге запитання 31респондент відповіли – так , 15 – ні;

На третє запитання 36 відповіли – так, 10 – ні; На четверте запитання більше були названі такі якості, як: чесність, порядність,

любов до людей, звичка до здорового способу життя;

На п’яте запитання 42 відповіли – так, 4 – не знаю , 0 –ні.Діагностичне дослідження духовно – морального розвитку учнів

в Зеленопільскій НЗСШ Криворізького раойну з 2008 по 2011рік.

В діагностичному дослідженні приймали участь 28 учнів з 5 по 9 клас.

Відповідальність: в 2009- 15 учнів 54%; в 2010- 19учнів, 68%; в 2011- 21учень, 78%

Толерантність: в 2009- 9 учнів, 32%; в 2010 – 12 учнів, 46% ; 2011- 15учнів, 54%

Здатність до вибору: в 2009- 8 уч., 29%; 2010 – 14 уч., 50%; в 2011- 19уч., 68%

Здатність до самовиховання: в 2009 -6 учнів, 21%; в 2010 - 9 учнів,32%; в 2011-12 учнів,46%

Рефлексія: в 2009 – 7 учнів, 25%; в 2010 -10 учнів, 36%; в 2011 – 16учнів, 57%

Самореалізація: в 2009 – 14учнів, 50%; 2010- 19учнів, 68%; в 2011 – 21учень, 78%

Діагностичне дослідження духовно – морального розвитку учнів

в Криворізькій спеціалізованій школі № 71 з 2008 по 2011рікВ діагностичному дослідженні приймали участь 11 класи визначеного періоду.

Відповідальність: в 2009 році- 39учнів, 66%; в 2010році - 45учнів, 76%; в 2011 – учнів, 83 %

Толерантність: в 2009 - 28учнів, 47%; в 2010 - 39учнів, 66%; в 2011- 47 учнів, 80%

Здатність до вибору: в 2009- 30учнів, 51%; в 2010 – 41учнів, 69 %; в 2011- 52 учня, 88%

Здатність до творчості 2009 38 64% 2010 43 %73 2011 49 83%

Здатність до самовиховання:в 2009- 24учня, 41%; в 2010 -36учнів, 61%; в2011- 52 учня, 88%

Рефлексія: в 2009- 21учень, 35%; в 2010році -32учня, 54%; в 2011- 42учня, 71%

Самореалізація : в2009 – 23учня, 39%; в 2010 - 37учнів, 67%; в 2011- 48учнів, 81% • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Сьогодення вимагає від школи нових освітніх моделей розвитку духовно – моральної особистості, тому що на початку XXI століття, в епоху постмодернізму, незвичайно швидкими темпами змінюється образ життя та світоглядні орієнтири. Ми спостерігаємо, як стають все більш розпливчастими межі між правильним і неправильним, добром і злом, як починає домінувати філософія індивідуалізму, матеріалізму та безпринципності. Тому в шкільному освітньому просторі виникла потреба в цілеспрямованій розробці системи розвитку ціннісних орієнтирів в уч­нів, в створенні умов, які б сприяли розвитку моральної активності, моральної спрямованості поглядів, думок, інтересів, переконань, дій. Предмет етика належить до світоглядних дисциплін і його основною метою є формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. Але практика показала, що, вивчаючи етику в 5-6 класах, учні не завжди  застосовують етичні знання в повсякденному житті, тому виникла необхідність в інтеграції змісту даного предмету в шкільний освітній простір. Виходячи з цього, проблема «Створення інноваційної системи розвитку духовно–моральної особистості учня шляхом інтеграції предмету «Етика» в освітній простір сучасної  школи» є доцільною, своєчасною і актуальною.
Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал
Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»
Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.