Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Експериментальні завдання для 4 класу
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Начальные классы

Експериментальні завдання для 4 класу

библиотека
материалов

13


Åêñïåðèìåíòàëüí³ çàâäàííÿ äëÿ 4 êëàñó


Íà ÿê³é ïëàíåò³ á³ëüø æàðêî?

Çàïèòàííÿ: ßê â³äñòàíü â³ä Ñîíöÿ âïëèâຠíà òåìïåðàòóðó ïîâåðõí³ ïëàíåò.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: äâà òåðìîìåòðè, íàñò³ëüíà ëàìïà, äîâãà ë³í³éêà (ìåòð).

Åêñïåðèìåíòóºìî:hello_html_4a6a1987.gif

³çüìåìî ë³í³éêó ³ ïîì³ñòèìî îäèí òåðìîìåòð íà â³äì³òêó 10 ñì, à äðóãèé òåðìîìåòð – íà â³äì³òêó 100 ñì.

Ïîñòàâèìî íàñò³ëüíó ëàìïó á³ëÿ íóëüîâî¿ â³äì³òêè ë³í³éêè.

Âêëþ÷èìî ëàìïó.

×åðåç 10 õâ çàïèøåìî ïîêàçè îáîõ òåðìîìåòð³â.

ϳäñóìîê: Áëèæí³é òåðìîìåòð ïîêàçóº á³ëüø âèñîêó òåìïåðàòóðó.

Ïîÿñíåííÿ: Òåðìîìåòð, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ áëèæ÷å äî ëàìïè, îòðèìóº á³ëüøå åíåð㳿 ³, îòæå, íàãð³âàºòüñÿ ñèëüí³øå. ×èì äàë³ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ñâ³òëî â³ä ëàìïè, òèì á³ëüøå ðîçõîäÿòüñÿ éîãî ïðîìåí³, ³ âîíè âæå íå ìîæóòü ñèëüíî íàãð³òè äàëåêèé òåðìîìåòð. Ç ïëàíåòàìè â³äáóâàºòüñÿ òå æ ñàìå, Ìåðêóð³é – íàéáëèæ÷à äî Ñîíöÿ ïëàíåòà – îòðèìóº á³ëüøå óñüîãî åíåð㳿. Á³ëüø â³ääàëåí³ â³ä Ñîíöÿ ïëàíåòè îòðèìóþòü ìåíøå åíåð㳿 ³ ¿õ àòìîñôåðè õîëîäí³øå. Íà Ìåðêó𳿠íàáàãàòî æàðê³øå, í³æ íà Ïëóòîí³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ äóæå äàëåêî â³ä Ñîíöÿ. Ùî æ äî òåìïåðàòóðè àòìîñôåðè ïëàíåòè, òî íà íå¿ âïëèâàþòü ³ ³íø³ ÷èííèêè, òàê³ ÿê ¿¿ ãóñòèíà ³ ñêëàä.


Ïðî îáåðòàííÿ ïëàíåò

Çàïèòàííÿ: ßê â³äñòàíü â³ä Ñîíöÿ âïëèâຠíà ÷àñ îáåðòàííÿ ïëàíåòè íàâêîëî íüîãî.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ïëàñòèë³í, ë³í³éêà, ðåéêà ìåòðîâî¿ äîâæèíè.

hello_html_5ac07f45.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Çðîáèìî ç ïëàñòèë³íó äâ³ êóëüêè ðîçì³ðîì ç âîëîñüêèé ãîð³õ, ïðèë³ïèìî îäíó íà ê³íåöü ë³í³éêè, à ³íøó - íà ê³íåöü ðåéêè.

Ïîñòàâèìî ë³í³éêó ³ ðåéêó âåðòèêàëüíî íà ï³äëîãó ïîðÿä òàê, ùîá ïëàñòèë³íîâ³ êóëüêè áóëè çâåðõó.

Îäíî÷àñíî â³äïóñêàºìî ðåéêó ³ ë³í³éêó.

ϳäñóìîê: ˳í³éêà ïàäຠïåðøà.

Ïîÿñíåííÿ: Ïëàñòèë³íîâ³é êóëüö³, ïðèë³ïëåí³é äî ðåéêè, ïàäàòè äàë³, ÷èì êóëüö³ íà ë³í³éö³. Öå íàãàäóº ðóõ ïëàíåò, ÿê³ áåçïåðåðâíî «ïàäàþòü» íàâêîëî Ñîíöÿ. Ìåðêóð³é, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà íàéêîðîòø³é â³äñòàí³ â³ä Ñîíöÿ (58 ìëí. êì), çä³éñíþº ïîäîðîæ íàâêîëî Ñîíöÿ çà 88 çåìíèõ äí³â. Ïëóòîí, ùî çíàõîäèòüñÿ â 5,9 ìëðä. êì â³ä Ñîíöÿ, ïðîõîäèòü íàáàãàòî á³ëüøèé øëÿõ – îäèí îáåðò ïëàíåòè íàâêîëî Ñîíöÿ òðèâຠ248 çåìíèõ ðîê³â.


Ïðî çîð³

Çàïèòàííÿ: ×è ñâ³òÿòü ç³ðêè ïîñò³éíî.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ä³ðîêîë, êàðòîíêà ðîçì³ðîì ç ëèñò³âêó, á³ëèé êîíâåðò, ë³õòàðèê.

hello_html_m4d940b0b.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïðîáºìî ä³ðîêîëîì â êàðòîíö³ äåê³ëüêà îòâîð³â.

Âêëàäåìî êàðòîíêó â êîíâåðò.

Çíàõîäÿ÷èñü â äîáðå îñâ³òëåí³é ê³ìíàò³, â³çüìåìî â îäíó ðóêó êîíâåðò ç êàðòîíêîþ, à â ³íøó - ë³õòàðèê.

Âêëþ÷èìî ë³õòàðèê ³ ç 5 ñì ïîñâ³òèìî íèì íà çâåðíåíó äî âàñ ñòîðîíó êîíâåðòà, à ïîò³ì íà ³íøó ñòîðîíó.

ϳäñóìîê: ijðêè â êàðòîíö³ íå âèäí³ ÷åðåç êîíâåðò, êîëè ìè ñâ³òèìî ë³õòàðèêîì íà çâåðíåíó äî âàñ ñòîðîíó êîíâåðòà, àëå ñòàþòü äîáðå ïîì³òíèìè, êîëè ñâ³òëî â³ä ë³õòàðÿ íàïðàâëåíå ç ³íøîãî áîêó êîíâåðòà ïðÿìî íà íàñ.

Ïîÿñíåííÿ: Ó îñâ³òëåí³é ê³ìíàò³ ñâ³òëî ïðîõîäèòü ÷åðåç ä³ðî÷êè â êàðòîíö³ íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå çíàõîäèòüñÿ âêëþ÷åíèé ë³õòàðèê, àëå âèäíî ¿õ ñòຠò³ëüêè òîä³, êîëè ä³ðêà çàâäÿêè ñâ³òëó, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç íå¿, ïî÷èíຠâèä³ëÿòèñÿ íà á³ëüø òåìíîìó ôîí³. ²ç ç³ðêàìè â³äáóâàºòüñÿ òå æ ñàìå. Âäåíü âîíè ñâ³òÿòü òàêîæ, àëå íåáî ñòຠíàñò³ëüêè ÿñêðàâèì ³ç-çà ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà, ùî ñâ³òëî ç³ðîê çàòüìàðþºòüñÿ. Íàéêðàùå äèâèòèñÿ íà ç³ðêè â áåçì³ñÿ÷í³ íî÷³ ³ ïîäàë³ â³ä ì³ñüêèõ âîãí³â.


Ëåòèìî ó êîñìîñ

Çàïèòàííÿ: ßê çë³òຠêîñì³÷íèé àïàðàò

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ïàïåðîâèé ñòàêàí÷èê (150 ã), íîæèö³, äîâãà ïîâ³òðÿíà êóëüêà (äî 50 ñì), êðóãëà ïîâ³òðÿíà êóëüêà (25 ñì).

hello_html_m72f14dab.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

³äð³æåìî ó ïàïåðîâîãî ñòàêàí÷èêà äíî.

×àñòêîâî íàäóºìî äîâãó êóëüêó ³ ïðîòÿãíåìî òîé ¿¿ ê³íåöü, äå çíàõîäèòüñÿ îòâ³ð, ÷åðåç ïàïåðîâèé ñòàêàí÷èê.

Çàëèøèìî êóëüêó â ñòàêàí÷èêó.

dzãíåìî ê³íåöü êóëüêè ç îòâîðîì ³ çàïõàºìî éîãî ï³ä êðàé ñòàêàí÷èêà, ùîá íå âèéøëî ïîâ³òðÿ.

Îáåðåæíî ïðîòÿãíåìî ó òîé æå ñòàêàí÷èê ç³ ñòîðîíè çàãíóòîãî ê³íöÿ äîâãî¿ êóëüêè êðóãëó êóëüêó ³ íàäóºìî ¿¿.

³äïóñòèìî îòâ³ð êðóãëî¿ êóëüêè.

ϳäñóìîê: Ïîâ³òðÿ, ÿêå âèõîäèòü ç êðóãëî¿ êóëüêè, øòîâõຠîáèäâ³ êóëüêè ðàçîì ³ç ñòàêàí÷èêîì óïåðåä. Êîëè ç êðóãëî¿ êóëüêè âèéäå âñå ïîâ³òðÿ, ñòàêàí÷èê â³ä'ºäíóºòüñÿ, à äîâãà êóëüêà, çäóâàþ÷èñü, í³áè âèñòð³ëþº óïåðåä.

Ïîÿñíåííÿ: Êóëüêè ÿâëÿþòü ñîáîþ òðèñòóïåíåâó ðàêåòó. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äíÿòè ³ ðîç³ãíàòè âàæêèé êîñì³÷íèé àïàðàò, ïîòð³áíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàëüíîãî. Ó êîæíîãî ðàêåòíîãî ñòóïåíÿ º ñâ³é âëàñíèé çàïàñ ïàëüíîãî ³ äâèãóí. Ïîâí³ñòþ âèòðàòèâøè ïàëüíå, ñòóïåíü â³ä'ºäíóºòüñÿ â³ä ðàêåòè ³ ðîáèòü ¿¿ ëåãøîþ. Ñòóïåí³ ïî ÷åðç³ ðîçãàíÿþòü ðàêåòó, ïîêè âîíà íå íàáåðå äîñòàòíþ øâèäê³ñòü, ùîá ïîêèíóòè çåìíó àòìîñôåðó ³ âèëåò³òè ó â³äêðèòèé êîñìîñ.


Ïðî êîñìîñ

Çàïèòàííÿ: ×îìó â Êîñìîñ³ òåìíî.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ë³õòàðèê, ñò³ë, ë³í³éêà.

hello_html_72ff826c.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïîêëàäåìî ë³õòàðèê íà êðàé ñòîëà.

Çàòåìíèìî ê³ìíàòó, çàëèøèâøè ò³ëüêè âêëþ÷åíèé ë³õòàð.

Ïîäèâèìîñü íà ïðîì³íü ñâ³òëà ³ ñïðîáóºìî ïðîñë³äèòè éîãî.

ϳäíåñåìî ðóêó íà â³äñòàíü ïðèáëèçíî 30 ñì â³ä ë³õòàðÿ.

ϳäñóìîê: Íà íàø³é ðóö³ ç'ÿâëÿºòüñÿ êðóã ñâ³òëà, àëå ì³æ ë³õòàðåì ³ íàøîþ ðóêîþ àáî çîâñ³ì íå âèäíî ñâ³òëà, àáî ìàéæå íå âèäíî.

Ïîÿñíåííÿ: Íàøà ðóêà â³äáèëà ñâ³òëî ³ ìè éîãî ïîáà÷èëè. Íåçâàæàþ÷è íà òå ùî ñîíÿ÷íå ñâ³òëî ïîñò³éíî ïðîíèçóº êîñìîñ, òàì òåìíî. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â êîñìîñ³ íåìຠí³÷îãî, ùî ìîãëî á â³äáèâàòè ñâ³òëî. Ñâ³òëî âèäíå ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíî â³ä³á'ºòüñÿ â³ä ÿêîãî-íåáóäü ïðåäìåòà ³ ïîïàäå â íàø³ î÷³.

Ïðî ç³íèöþ îêà

Çàïèòàííÿ: ßê ç³íèöÿ îêà ì³íÿº ðîçì³ð â çàëåæíîñò³ â³ä îñâ³òëåíîñò³.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: äçåðêàëî.

hello_html_m4574d4ce.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Õâèëèíè äâ³ ïîñèäèìî ïðè ÿñêðàâîìó ñâ³òë³.

Îäíå îêî òðèìàºìî â³äêðèòèì, ³íøå çàêðèòèì.

Ðîçãëÿíåìî â äçåðêàë³ ç³íèöþ â³äêðèòîãî îêà. (dzíèöÿ - öå òåìíèé êðóæîê â öåíòð³ îêà.)

³äêðèâàºìî îêî, ÿêå òðèìàëè çàêðèòèì, ³ òóò æå ðîçãëÿäàºìî â äçåðêàë³ éîãî ç³íèöþ.

³äì³÷àºìî, ÷è º ð³çíèöÿ â ðîçì³ð³ ç³íèö³ â³äðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ðîçêðèëè îêî, ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ.

ϳäñóìîê: dzíèöÿ îêà, ÿêà çàëèøàëàñÿ â³äêðèòîþ, íàáàãàòî ìåíøå ïî ðîçì³ðó, ÷èì ç³íèöÿ äðóãîãî îêà, ÿêà áóëà çàêðèòîþ. Êîëè ìè â³äêðèëè îêî, ç³íèöÿ â íüîìó çà äåê³ëüêà ñåêóíä ïîìåíøàëà â ðîçì³ð³.

Ïîÿñíåííÿ: Ó òåìðÿâ³ àáî ïðè íåäîñòà÷³ ñâ³òëà ì'ÿçè â ïåðåäí³é ÷àñòèí³ îêà ðîçñëàáëÿþòüñÿ, ³ ç³íèöÿ - îòâ³ð, ÷åðåç ÿêèé â îêî ïîïàäຠñâ³òëî, - ñòຠá³ëüøîþ. Ïðè ÿñêðàâîìó ñâ³òë³ ç³íèöÿ çìåíøóºòüñÿ, çìåíøóþ÷è ê³ëüê³ñòü ñâ³òëà, ùî ïîïàäຠâ îêî. Ïðè öüîìó îêî íå ò³ëüêè ïîçáóâàºòüñÿ íàäëèøê³â ñâ³òëà, àëå ³ çîáðàæåííÿ íà ñ³ò÷àñò³é îáîëîíö³ ñòຠ÷³òê³øèì. Òàêèì ÷èíîì, ïðè ÿñêðàâîìó ñâ³òë³ ìè áà÷èìî êðàùå.


ßê ìè áà÷èìî

Çàïèòàííÿ: ßê ïîêàçàòè, ùî îêî ïðàöþº ÿê ë³íçà.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: çá³ëüøóâàëüíå ñêëî, ëèñò á³ëîãî ïàïåðó, ë³í³éêà.

hello_html_m8d869c8.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïîãàñèìî ñâ³òëî, çàêðèºìî øòîðè, çàëèøèâøè â³äêðèòîþ ëèøå ÷àñòèíó â³êíà.

Ðîçòàøóºìîñÿ ìåòðàõ â ï³âòîðà â³ä â³êíà ³ç çá³ëüøóâàëüíèì ñêëîì â îäí³é ðóö³ ³ ëèñòîì ïàïåðó â ³íø³é.

Ïîâ³ëüíî ðóõàºìî ëèñò ïàïåðó, ïîêè íà íüîìó íå ç'ÿâèòüñÿ çîáðàæåííÿ â³êíà ³ òîãî, ùî âèäíî íà âóëèö³.

ϳäñóìîê: Íà ïàïåð³ âèäíî íåâåëèêå ïî ðîçì³ðó, êîëüîðîâå ³ îáåðíåíå çîáðàæåííÿ.

Ïîÿñíåííÿ: Ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç êðèøòàëèê îêà, ñâ³òëî çàëîìëþºòüñÿ ³ ì³íÿº íàïðÿì, à ïîò³ì ïîïàäຠíà ñ³ò÷àòêó. Òî÷íî òàê ñàìî ñâ³òëî ïîïàäຠíà ëèñò ïàïåðó, çàëîìèâøèñü ÷åðåç ë³íçó. Çîáðàæåííÿ ïðè öüîìó âèãëÿäຠîáåðíåíèì. Íåðâîâ³ çàê³í÷åííÿ íà ñ³ò÷àòö³ ðåàãóþòü íà ñâ³òëî ³ ïîñèëàþòü ñèãíàë â ìîçîê, ÿêèé ñïðèéìຠçîáðàæåííÿ â íîðìàëüíîìó ïîëîæåíí³.

Ïåðåâ³ðèìî ñëóõ

Çàïèòàííÿ: ßê ìè ÷óºìî çâóê.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ìåòàëåâà ëîæêà, òîâñòà ì³öíà ìîòóçêà (60 ñì).

hello_html_6f824aa2.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïðèâ'ÿæåìî äî ñåðåäèíè ìîòóçêè ëîæêó.

Ïðèâ'ÿæåìî ê³íö³ ìîòóçêè äî âêàç³âíèõ ïàëüö³â. Ïåðåñâ³ä÷èìîñÿ, ùî îáèäâà ê³íö³ ìàþòü îäíàêîâó äîâæèíó.

Çàòêíåìî âóõà ïàëüöÿìè.

Íàõèëèìîñÿ óïåðåä, ùîá ëîæêà â³ëüíî ïîâèñëà ³ ç³òêíóëàñÿ ç êðàºì ñòîëà.

ϳäñóìîê: Ïî÷óâñÿ çâóê, ùî íàãàäóº äçâ³í.

Ïîÿñíåííÿ: Óäàðÿþ÷èñü îá ñò³ë, ìåòàë ïî÷èíຠêîëèâàòèñÿ. Ö³ êîëèâàííÿ ïî ìîòóçö³ ïåðåäàþòüñÿ äî âóõ. Ìè ÷óºìî çàâäÿêè òîìó, ùî íàø³ âóõà ñïðèéìàþòü ð³çí³ êîëèâàííÿ. Ùîá âèäàâàòè çâóê, ïðåäìåò ïîâèíåí êîëèâàòèñÿ. Êîëèâàííÿ â³ä íüîãî ïåðåäàþòüñÿ ïîâ³òðþ ³ ðîçïîâñþäæóþòüñÿ â íüîìó. Ìîëåêóëè ïîâ³òðÿ, ùî êîëèâàþòüñÿ, óäàðÿþòüñÿ îá áàðàáàííó ïåðåòèíêó, ³ç-çà ÷îãî âîíà òàêîæ êîëèâàºòüñÿ. Ö³ êîëèâàííÿ éäóòü äàë³ ÷åðåç ê³ñòêîâó òêàíèíó ³ ð³äèíó ó âóñ³, ïîêè íå äîõîäÿòü äî ñëóõîâîãî íåðâà, à â³í ïîñèëຠñèãíàë â ìîçîê.


Ðîáîòà ñåðöÿ

Çàïèòàííÿ: ßê ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè áèòòÿ ñåðöÿ.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ïëàñòèë³í, ñ³ðíèê, ñò³ë.

hello_html_m2a68f9e3.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Âñòðîìèìî ê³íåöü ñ³ðíèêà â ìàëåíüêèé øìàòî÷îê ïëàñòèë³íó (÷èì â³í ìåíøå, òèì êðàùå).

Ïîêëàäåìî ðóêó íà ñò³ë äîëîíåþ âãîðó.

Ïðèë³ïèìî øìàòî÷îê ïëàñòèë³íó ³ç ñ³ðíèêîì íà çàï'ÿñòêó á³ëÿ îñíîâè âåëèêîãî ïàëüöÿ òàê, ùîá áóëè ïîì³òí³ êîëèâàííÿ ñ³ðíèêà. ²íîä³ ïîòð³áíî çì³íèòè ê³ëüêà ì³ñöü ïðèêð³ïëåííÿ ñ³ðíèêà.

Ïîë³÷èìî, ñê³ëüêè êîëèâàíü çä³éñíèòü ñ³ðíèê çà õâèëèíó.

ϳäñóìîê: ѳðíèê ð³âíîì³ðíî êîëèâàºòüñÿ. Ó äîðîñëîãî â³í çä³éñíèòü 60 - 80 êîëèâàíü â õâèëèíó, à ó äèòèíè - â³ä 80 äî 140.

Ïîÿñíåííÿ: Êîëè ñåðöå á'ºòüñÿ, òî ïðè éîãî ñêîðî÷åíí³ êðîâ âèøòîâõóºòüñÿ â êðîâîíîñí³ ñóäèíè. Êðîâ ðèòì³÷íî ïîñòóïຠâ ñóäèíè, âèêëèêàþ÷è ïóëüñàö³þ ñóäèí íà çàï'ÿñòêó. Ïóëüñàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó âñ³õ êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ, àëå íà çàï'ÿñòêó âîíè çíàõîäÿòüñÿ çîâñ³ì áëèçüêî äî ïîâåðõí³, ³ òîìó òóò ïóëüñàö³þ ëåãêî ñïîñòåð³ãàòè. Çàêð³ïèâøè ïëàñòèë³íîì ñ³ðíèê áåçïîñåðåäíüî íàä ñóäèíîþ, ìè áà÷èìî, ÿê ñòðóì êðîâ³ ïðèìóøóº éîãî êîëèâàòèñÿ.

Ïðî êîë³ð øê³ðè

Çàïèòàííÿ: ßê ñâ³òëî ïîçíà÷àºòüñÿ íà êîëüîð³ øê³ðè.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ñìóæêà ïëàñòèðó.

hello_html_3fdb0fa5.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïðèêð³ïèìî ñìóæêó ïëàñòèðó ê³ëüöåì íàâêîëî ïàëüöÿ.

Íå çí³ìàºìî éîãî ïðîòÿãîì äâîõ äí³â.

Çí³ìàºìî ïëàñòèð ³ ïîð³âíþºìî êîë³ð øê³ðè ï³ä ïëàñòèðîì ³ ïîðÿä.

ϳäñóìîê: ijëÿíêà øê³ðè, ùî çíàõîäèëàñÿ ï³ä ïëàñòèðîì, âèÿâëÿºòüñÿ ñâ³òë³øîþ.

Ïîÿñíåííÿ: Äåÿê³ êë³òèíè ó ëþäåé ì³ñòÿòü êîðè÷íåâ³ êðóïèíêè ðå÷îâèíè, çâàíî¿ ìåëàíèíîì. Ïðè â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà ö³ êðóïèíêè ïîêèäàþòü íåîñâ³òëåíå ì³ñöå, ³ç-çà ÷îãî øê³ðà ñâ³ò볺. ϳä âïëèâîì ñâ³òëà êðóïèíêè ìåëàíèíà ðîçñ³þþòüñÿ ïî âñ³é êë³òèí³, ³ç-çà ÷îãî âîíà íàáóâຠá³ëüø òåìíîãî êîëüîðó. Ó ëþäåé ç òåìíîþ øê³ðîþ ìåëàíèíà á³ëüøå, à ó àëüá³íîñ³â éîãî íåìຠçîâñ³ì, ³ òîìó øê³ðà ó íèõ çàâæäè á³ëà.


Âèïðîì³íþâàííÿ

Çàïèòàííÿ:  ÿê³é ì³ð³ êîë³ð âïëèâຠíà ê³ëüê³ñòü âèïðîì³íþâàííÿ, ùî ïîãëèíàºòüñÿ ïðåäìåòàìè.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ÷îðíèé ïàï³ð, äâà âóëè÷íèõ òåðìîìåòðè, ñòåïëåð (àáî äåê³ëüêà ñêð³ïîê äëÿ ïàïåðó), àëþì³í³ºâà ôîëüãà, 100-âàòíà ëàìïà, ë³í³éêà.

hello_html_m3732c3ac.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ñêëàäåìî ç ÷îðíîãî ïàïåðó ïàêåòèê, ñêð³ïèìî éîãî ñòåïëåðîì ³ âêëàäåìî â íüîãî òåðìîìåòð.

Ïîêëàäåìî äðóãèé òåðìîìåòð íà ëèñò ôîëüãè ³ ñêëàäåìî êðà¿ òàê, ùîá âèéøîâ ïàêåòèê ç òåðìîìåòðîì âñåðåäèí³, ïîä³áíèé òîìó, ùî ìè çðîáèëè ç ÷îðíîãî ïàïåðó.

Çàïèøåìî òåìïåðàòóðó, ÿêó ïîêàçóþòü îáèäâà òåðìîìåòðè.

Ïîêëàäåìî ïàêåòèêè ïîðÿä ³ ïîñòàâèìî íà â³äñòàí³ 30 ñì â³ä íèõ ëàìïó.

Âêëþ÷èìî ëàìïó õâèëèí íà äåñÿòü, ðåãóëÿðíî ïîð³âíþþ÷è ïîêàçíèêè òåðìîìåòð³â.

ϳäñóìîê: Òåðìîìåòð â ïàêåòèêó ç ÷îðíîãî ïàïåðó ïîêàçóº á³ëüø âèñîêó òåìïåðàòóðó.

Ïîÿñíåííÿ: Ïðåäìåòè ÷îðíîãî êîëüîðó ïîãëèíàþòü âñ³ ñâ³òëîâ³ ïðîìåí³. Ïðåäìåò âèãëÿäຠ÷îðíèì ³ç-çà òîãî, ùî â³í íå â³äáèâຠñâ³òëî â î÷³ ñïîñòåð³ãà÷à. Ïîãëèíàííÿ ñâ³òëîâî¿ åíåð㳿 ïðèâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ïðåäìåòà. Àëþì³í³ºâà ôîëüãà ïîãëèíຠìàëî ïðîìåí³â ñâ³òëà, ³ òîìó òåìïåðàòóðà ó äðóãîìó ïàêåòèêó íèæ÷à. Âë³òêó çâè÷àéíî íîñÿòü îäÿã ñâ³òëèõ êîëüîð³â, îñê³ëüêè â íüîìó ïðîõîëîäí³øå.


Äåíü ³ í³÷

Çàïèòàííÿ: ×îìó â³äáóâàºòüñÿ çì³íà äíÿ ³ íî÷³.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ñò³ë, ë³õòàðèê, òåìíà ñîðî÷êà, íåâåëèêå ëþñòåðêî.

hello_html_m1ebbd7c9.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïîêëàäåìî ë³õòàðèê íà êðàé ñòîëà ³ âêëþ÷èìî éîãî. (ϳä ÷àñ äîñë³äó â ê³ìíàò³ ïîâèííî áóòè òåìíî.)

Âñòàºìî ïåðåä çàñâ³÷åíèì ë³õòàðèêîì (ó òåìí³é ñîðî÷ö³) â 30 ñì â³ä íüîãî.

Ïîâ³ëüíî ïîâåðòàºìîñÿ ë³âîðó÷, ïîêè âè íå îïèíèìîñÿ ñïèíîþ äî ë³õòàðèêà.

Ñòîÿ÷è ñïèíîþ äî ñâ³òëà, òðèìàºìî ëþñòåðêî òàêèì ÷èíîì, ùîá âîíî â³äáèâàëî ñâ³òëî â³ä ë³õòàðèêà íà íàøó ñîðî÷êó ñïåðåäó.

Ïðîäîâæóºìî ïîâåðòàòèñÿ, ïîêè çíîâ íå ñòàíåìî ëèöåì äî ñòîëó.

ϳäñóìîê: Ïî ì³ð³ òîãî, ÿê âè ïîâåðòàºòåñÿ ë³âîðó÷, ïðîì³íü â³ä ë³õòàðÿ êîâçຠïî âàø³é ñîðî÷ö³ ïðàâîðó÷. Êîëè âè îïèíÿºòåñÿ ñïèíîþ äî ñâ³òëà, òî ñïåðåäó ñîðî÷êà âèÿâëÿºòüñÿ â ò³í³ ³ îñâ³òëþºòüñÿ ëèøå ñâ³òëîì, â³äáèòèì çà äîïîìîãîþ ëþñòåðêà. ³äáèòå ñâ³òëî ìåíø ÿñêðàâå, í³æ ïðÿìå ñâ³òëî â³ä ë³õòàðÿ.

Ïîÿñíåííÿ: Âàøà ñîðî÷êà çîáðàæóº Çåìëþ, ë³õòàðèê – Ñîíöå, à ëþñòåðêî – ̳ñÿöü. Ïîâåðòàþ÷èñü, âè çîáðàæóºòå îáåðòàííÿ Çåìë³ íàâêîëî ñâ îñ³. Çåìëÿ îáåðòàºòüñÿ ó íàïðÿì³ íà ñõ³ä, à ëþäÿì çäàºòüñÿ, ùî ñîíöå ðóõàºòüñÿ ç³ ñõîäó íà çàõ³ä. Òàì, äå ñîíöå îñâ³òëþº Çåìëþ - äåíü, à ç ³íøî¿ ñòîðîíè – í³÷, ³ Çåìëÿ îñâ³òëþºòüñÿ ëèøå ì³ñÿ÷íèì ñâ³òëîì. Êîëè ì³ñÿöÿ íåìàº, òî âíî÷³ äóæå òåìíî.


ѳëü

Çàïèòàííÿ: ßê óòâîðþþòüñÿ ðîäîâèùà ñîë³.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ñêëÿíà ìèñêà ì³ñòê³ñòþ áëèçüêî äâîõ ë³òð³â, ì³ðíà ñêëÿíêà àáî çâè÷àéíà ñêëÿíêà (250 ìë), ñòîëîâà ëîæêà, ñ³ëü.

hello_html_6aa0c249.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Íàëèâàºìî â ìèñêó ñêëÿíêó (250 ìë) âîäè ³ ðîç÷èíÿºìî â í³é ÷îòèðè ëîæêè ñîë³.

Çàëèøàºìî â³äêðèòó ìèñêó â òàêîìó ì³ñö³, äå ¿¿ í³õòî íå çà÷åïèòü, ïîêè âîäà íå âèïàðóºòüñÿ. Íà öå ìîæå ï³òè 3-4 òèæí³.

ϳäñóìîê: Íà äí³ ìèñêè óòâîðþþòüñÿ êðèñòàëè êóá³÷íî¿ ôîðìè, à íà ñò³íêàõ á³ëèé íàë³ò, ùî íàãàäóº ³í³é.

Ïîÿñíåííÿ: ßê ââàæàþòü, ðîäîâèùà ñîë³ óòâîðèëèñÿ íà ì³ñö³ äð³áíèõ âîäîéìèù, ðîçòàøîâàíèõ ïîáëèçó â³ä ìîðÿ, çâ³äêè äî âîäîéìèù ïîòðàïëÿëà ñîëîíà âîäà. Ö³ âîäîéìèùà ïîò³ì â³ää³ëèëèñÿ â³ä ìîðÿ. Âîäà â íèõ âèïàðóâàëàñÿ, ³ íà äí³, ÿê ³ â ìèñö³, â³äêëàëèñÿ êðèñòàëè ñîë³. Ñõîæèé íà ³í³é ñîëüîâèé îñàäîê ïî êðàÿõ óòâîðèâñÿ çà ðàõóíîê øâèäêîãî âèïàðîâóâàííÿ ñîëîíî¿ âîäè, ùî çìî÷óâàâ êðà¿ ìèñêè. ²ç-çà âèñîêî¿ øâèäêîñò³ âèïàðîâóâàííÿ ìîëåêóëè ñîë³ íå óñòèãàþòü óòâîðèòè êðèñòàëèê, ³ áåçëàäíå îñàäæåííÿ ñîë³ ïðèâîäèòü ëèøå äî ïîÿâè á³ëîãî ïîðîøêó, ñõîæîãî íà ³í³é.
Êóäè ïëèâå õìàðà

Çàïèòàííÿ: ßê ñïîñòåð³ãàòè çà ðóõîì õìàð çà äîïîìîãîþ íåôîñêîïà.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ïàï³ð, êîìïàñ, ñò³ë ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, ôëîìàñòåð, äçåðêàëî.

hello_html_m1dbf5a83.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ïðîâåäåìî öåé äîñë³ä äåê³ëüêà ðàç³â â ð³çí³ äí³, êîëè ëåãêî ñïîñòåð³ãàòè çà îêðåìèìè ðóõîìèìè õìàðàìè.

Ïîêëàäåìî íà ñò³ë ëèñò ïàïåðó.

Ó öåíòð³ ëèñòà ðîçì³ñòèìî äçåðêàëî.

Çà äîïîìîãîþ êîìïàñà âèçíà÷èìî, äå çíàõîäèòüñÿ ï³âí³÷. Ïîì³òèìî ï³âí³÷ òà ³íø³ ñòîðîíè ñâ³òó íà ïàïåð³ ôëîìàñòåðîì.

Äèâëÿ÷èñü ó äçåðêàëî, ïîñïîñòåð³ãàºìî, ÿê ðóõàþòüñÿ â³äîáðàæåííÿ õìàð.

Ïîì³òèìî, çâ³äêè éäóòü õìàðè.

ϳäñóìîê: Ó äçåðêàë³ ðóõàþòüñÿ â³äîáðàæåííÿ õìàð.

Ïîÿñíåííÿ: Íàïðÿì ³ øâèäê³ñòü â³òðó á³ëÿ ïîâåðõí³ çåìë³ çì³íþþòüñÿ â³ä ð³çíèõ ïåðåøêîä, íàïðèêëàä, äåðåâ àáî áóä³âåëü. Òîìó ìåòåîðîëîãè, ÿê³ ñêëàäàþòü ïðîãíîç ïîãîäè, ïîâèíí³ îòðèìóâàòè â³äîìîñò³ ïðî â³òåð â á³ëüø âèñîêèõ øàðàõ àòìîñôåðè. Âèãîòîâëåíèé âàìè ³íñòðóìåíò äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ çà õìàðàìè íàçèâàºòüñÿ íåôîñêîï. ³í äîçâîëÿº ñïîñòåð³ãàòè çà ðóõîì õìàð ³ âèçíà÷àòè íàïðÿì ¿õ ðóõó, çàâäÿêè ÷îìó ìè ìîæåìî ä³çíàòèñÿ, çâ³äêè òàì, íà âèñîò³, äìå â³òåð. Ïðèéíÿòî íàçèâàòè â³òåð ³ì'ÿì ò³º¿ ñòîðîíè ñâ³òó, çâ³äêè â³í íàäõîäèòü. Òàê ï³âí³÷íèé â³òåð äìå ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü.


̳ðÿºìî äîùîâ³ êðàïë³

Çàïèòàííÿ: ßê âèì³ðÿòè ðîçì³ð êðàïåëü äîùó ³ ïîð³âíÿòè ¿õ.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ëèñò ÷îðíîãî ïàïåðó, ïàðàñîëüêà.

hello_html_m40967d89.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Êîëè ï³äå äîù, ñòàíåìî ï³ä ïàðàñîëüêîþ íà âóëèö³, à ëèñò ïàïåðó âèñòàâèìî ï³ä äîù.

ÏÐÈ̲ÒÊÀ: Ìîæíà ñòîÿòè ï³ä äàõîì ³ âèñóíóòè ðóêó ç ëèñòîì ïàïåðó ï³ä äîù.

ÓÂÀÃÀ: Íå ïðîâîäèòè öåé äîñë³ä ï³ä ÷àñ ãðîçè.

Òðèìàºìî ï³ä äîùåì ëèñò ïàïåðó, ïîêè íà íüîãî âïàäå íå ìåíøå 20 êðàïåëü äîùó.

Ðîçãëÿíåìî ëèñò.

ϳäñóìîê: Ìîêð³ ïëÿìè íà ïàïåð³ ìàþòü ð³çíèé ðîçì³ð.

Ïîÿñíåííÿ: Êðàïë³ äîùó ìàþòü ð³çíèé ðîçì³ð. Äîùîâ³ êðàïë³ ñêëàäàþòüñÿ ç ìîëåêóë âîäè, ùî ç³áðàëèñÿ ðàçîì. Ó ìàëåíüêèõ êðàïëÿõ ìåíøå ìîëåêóë, à ïî ì³ð³ òîãî, ÿê äî íèõ ïðèºäíóºòüñÿ âñå á³ëüøå ìîëåêóë, ðîçì³ð êðàïë³ ðîñòå.


Ëèñò ïàïåðó ìຠð³çíó ì³öí³ñòü

Çàïèòàííÿ: ×è âïëèâຠôîðìà ïðåäìåòà íà éîãî ì³öí³ñòü.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: òðè ëèñòè ïàïåðó, êëåéêà ñòð³÷êà, êíèãè (âàãîþ äî ï³âê³ëîãðàìà).

hello_html_35de86a9.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ñêëàäåìî ëèñòêè ïàïåðó â òðè ð³çí³ ôîðìè:

Ôîðìà À – ñêëàäåìî ëèñòîê óòðîº ³ ñêëå¿ìî ê³íö³ êëåéêîþ ñòð³÷êîþ.

Ôîðìà Á – ñêëàäåìî ëèñòîê â÷åòâåðî ³ ñêëå¿ìî ê³íö³.

Ôîðìà  – ñêðóòèìî ïàï³ð â ôîðì³ öèë³íäðà ³ ñêëå¿ìî ê³íö³.

Ïîñòàâèìî âñ³ çðîáëåí³ íàìè ô³ãóðè íà ñò³ë.

Ïî ÷åðç³, îáåðåæíî ³ ïî îäí³é êëàäåìî íà íèõ êíèãè ³ ïîäèâèìîñÿ, êîëè ñïîðóäè îáâàëÿòüñÿ.

Çàïàì'ÿòàºìî, ÿêó ê³ëüê³ñòü êíèã ìîæå âèòðèìàòè êîæíà ô³ãóðà.

ϳäñóìîê: Öèë³íäð âèòðèìóº ñàìó âåëèêó ê³ëüê³ñòü êíèã.

Ïîÿñíåííÿ: Ãðàâ³òàö³ÿ (òÿæ³ííÿ äî öåíòðà Çåìë³) òÿãíå êíèãè âíèç, à ïàïåðîâ³ îïîðè ïðîòèä³þòü öüîìó. ßêùî çåìíå òÿæ³ííÿ áóäå á³ëüøèì ñèëè îïîðó îïîðè, âàãà êíèãè ðîçäàâèòü ¿¿. ³äêðèòèé ïàïåðîâèé öèë³íäð âèÿâèâñÿ ñàìîþ ì³öíîþ ç óñ³õ ô³ãóð, òîìó ùî âàãà êíèã, ÿê³ íà íüîìó ëåæàëè, ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëèëàñÿ ïî éîãî ñò³íêàõ.
Ãîéäàëêè

Çàïèòàííÿ: ßê çð³âíîâàæèòè ãîéäàëêè, ÿêùî îäíà ëþäèíà âàæ÷à çà ³íøó.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ðåéêà äîâæèíîþ â ìåòð, ñò³ë, ìîòóçêà, íîæèö³, êëåéêà ñòð³÷êà, 15 îäíàêîâèõ ìîíåò, äâà ïàïåðîâèõ (ïëàñòìàñîâèõ) ñòàêàí÷èêè, íèòêà.

hello_html_m23b3ab2f.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Îáâ'ÿæåìî ìåòð ìîòóçêè íàâêîëî ñåðåäèíè ðåéêè. Êëåéêîþ ñòð³÷êîþ çàêð³ïèìî ê³íåöü ìîòóçêè íà êðàþ ñòîëà.

Ïîêëàäåìî â îäèí ïàïåðîâèé ñòàêàí÷èê ï'ÿòü ìîíåò, à â ³íøèé - äåñÿòü. Ïðèâ'ÿæåìî ñòàêàí÷èêè äî ê³íö³â ðåéêè òàêèì ÷èíîì, ùîá ïåòëþ, äî ÿêî¿ ï³äâ³øåíèé ñòàêàí÷èê, ìîæíà áóëî ç íåâåëåêèì çóñèëëÿì ïåðåñóâàòè ïî ðåéö³.

Ïåðåñóâàºìî ñòàêàí÷èê ç äåñÿòüìà ìîíåòàìè äî öåíòðà ðåéêè, ïîêè íå íàñòàíå ð³âíîâàãà.

ϳäñóìîê: Ïåðøèé ñòàêàí÷èê, ç ï'ÿòüìà ìîíåòàìè, çíàõîäèòüñÿ âäâ³÷³ äàë³ â³ä ñåðåäèíè, ÷èì äðóãèé ñòàêàí÷èê.

Ïîÿñíåííÿ: Òå ì³ñöå íà ðåéö³, íàâêîëî ÿêîãî îáâ'ÿçàíà ìîòóçêà, íàçèâàºòüñÿ òî÷êîþ îïîðè. Âàãà ïðåäìåòà ïîâåðòຠðåéêó íàâêîëî òî÷êè îïîðè. Òàê ñàìî, ÿê ³ ðåéêà, ãîéäàëêè óð³âíîâàæóþòüñÿ, êîëè âàíòàæ ç îäíîãî áîêó ïîâåðòຠðåéêó ç òàêîþ æ ñèëîþ, ÿê ³ âàíòàæ ç ³íøîãî áîêó. Öüîãî ìîæíà äîáèòèñÿ, ÿêùî ðîçì³ñòèòè á³ëüø ëåãêèé ïðåäìåò äàë³ â³ä òî÷êè îïîðè, à âàæ÷èé – áëèæ÷å.


Îáåðíåíå ³ìÿ

Çàïèòàííÿ: ßêèì ïîñòຠçîáðàæåííÿ â äçåðêàë³.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ëþñòåðêî, 4 êíèãè, îë³âåöü, ïàï³ð.

hello_html_6ec65415.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Ñêëàäåìî êíèãè ñòîñîì ³ ïðèòóëèìî äî íüîãî ëþñòåðêî.

Ïîêëàäåìî ëèñò ïàïåðó ï³ä êðàé ëþñòåðêà.

Ïîêëàäåìî ë³âó ðóêó ïåðåä ëèñòîì ïàïåðó, à íà ðóêó – ï³äáîð³ääÿ, ùîá äèâèòèñÿ â³ äçåðêàëî, àëå íå áà÷èòè ëèñò, íà ÿêîìó íàì äîâåäåòüñÿ ïèñàòè.

Äèâëÿ÷èñü ò³ëüêè â ëþñòåðêî, àëå íå íà ïàï³ð, íàïèøåìî íà í³é ñâîº ³ì'ÿ.

Ïîäèâèìîñÿ, ùî ìè íàïèñàëè.

ϳäñóìîê: Á³ëüø³ñòü, à ìîæå áóòè íàâ³òü âñ³ áóêâè âèÿâèëèñÿ îáåðíåíèìè.

Ïîÿñíåííÿ: Áóêâè ïèñàëèñÿ, äèâëÿ÷èñü â äçåðêàëî, äå âîíè âèãëÿäàëè çâè÷àéíèì îáðàçîì, àëå íà ïàïåð³ âîíè îáåðíåí³. Îáåðíåíèìè âèÿâëÿòüñÿ á³ëüø³ñòü áóêâ, à ïðàâèëüíî íàïèñàíèìè áóäóòü ëèøå ñèìåòðè÷í³ áóêâè (Í Î, Å, Â). Âîíè âèãëÿäàþòü îäíàêîâî ³ â äçåðêàë³, ³ íà ïàïåð³, õî÷ çîáðàæåííÿ â äçåðêàë³ îáåðíåíå.


Çâó÷íà ñêëÿíêà

Çàïèòàííÿ: ßê ïîð³âíÿòè øâèäê³ñòü çâóêó â òâåðäèõ ò³ëàõ ³ â ïîâ³òð³.

Äëÿ ðîáîòè ïðèãîòóºìî: ïëàñòìàñîâà ñêëÿíêà, ãóìêà â ôîðì³ ê³ëüöÿ.

hello_html_m35a12614.gif

Åêñïåðèìåíòóºìî:

Íàä³íåìî ãóìîâå ê³ëüöå íà ñêëÿíêó, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëþíêó.

Ïðèêëàäåìî ñêëÿíêó äíîì äî âóõà.

Ïîáðåíüêàºìî íàòÿãíóòîþ ãóìêîþ ÿê ñòðóíîþ.

ϳäñóìîê: ×óòíî ãó÷íèé çâóê.

Ïîÿñíåííÿ: Ïðåäìåò çâó÷èòü, êîëè â³í êîëèâàºòüñÿ. Çä³éñíþþ÷è êîëèâàííÿ, â³í óäàðÿº ïî ïîâ³òðþ àáî ïî ³íøîìó ïðåäìåòó, ÿêùî òîé çíàõîäèòüñÿ ïîðÿä. Êîëèâàííÿ ïî÷èíàþòü ðîçïîâñþäæóâàòèñÿ ïî ïîâ³òðþ, ùî çàïîâíþº âñå íàâêîëî, ¿õ åíåðã³ÿ âïëèâຠíà âóõà ³ ìè ÷óºìî çâóê. Êîëèâàííÿ íàáàãàòî ïîâ³ëüí³øå ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ÷åðåç ïîâ³òðÿ – ãàç, – ÷èì ÷åðåç òâåðä³ àáî ð³äê³ ò³ëà. Êîëèâàííÿ ãóìêè ïåðåäàþòüñÿ ³ ïîâ³òðþ ³ êîðïóñó ñêëÿíêè, àëå çâóê ÷óòíèé ãîëîñí³øå, êîëè â³í ïðèõîäèòü ó âóõî áåçïîñåðåäíüî â³ä ñò³íîê ñêëÿíêè.

Краткое описание документа:

Експериментальні завдання для 4 класу

 

На якій планеті більш жарко?

Запитання: Як відстань від Сонця впливає на температуру поверхні планет.

Для роботи приготуємо:два термометри, настільна лампа, довга лінійка (метр).

Експериментуємо:

•   Візьмемо лінійку і помістимо один термометр на відмітку 10 см, а другий термометр – на відмітку 100 см.

•   Поставимо настільну лампу біля нульової відмітки лінійки.

•   Включимо лампу.

•   Через 10 хв запишемо покази обох термометрів.

Підсумок:Ближній термометр показує більш високу температуру.

Пояснення:Термометр, який знаходиться ближче до лампи, отримує більше енергії і, отже, нагрівається сильніше. Чим далі розповсюджується світло від лампи, тим більше розходяться його промені, і вони вже не можуть сильно нагріти далекий термометр. З планетами відбувається те ж саме, Меркурій – найближча до Сонця планета – отримує більше усього енергії. Більш віддалені від Сонця планети отримують менше енергії і їх атмосфери холодніше. На Меркурії набагато жаркіше, ніж на Плутоні, який знаходиться дуже далеко від Сонця. Що ж до температури атмосфери планети, то на неї впливають і інші чинники, такі як її густина і склад.

 

Про обертання планет

Запитання:Як відстань від Сонця впливає на час обертання планети навколонього.

Для роботи приготуємо:пластилін, лінійка, рейка метрової довжини.

Експериментуємо:

•   Зробимо з пластиліну дві кульки розміром з волоський горіх, приліпимо одну на кінець лінійки, а іншу - на кінець рейки.

•   Поставимо лінійку і рейку вертикально на підлогу поряд так, щоб пластилінові кульки були зверху.

•   Одночасно відпускаємо рейку і лінійку.

Підсумок:Лінійка падає перша.

Пояснення:Пластиліновій кульці, приліпленій до рейки, падати далі, чим кульці на лінійці. Це нагадує рух планет, які безперервно «падають» навколо Сонця. Меркурій, який знаходиться на найкоротшій відстані від Сонця (58 млн. км), здійснює подорож навколо Сонця за 88земних днів. Плутон, що знаходиться в 5,9 млрд. км від Сонця, проходить набагато більший шлях – один оберт планети навколо Сонця триває 248 земних років.

 

Про зорі

Запитання:Чи світять зірки постійно.

Для роботи приготуємо:дірокол, картонка розміром з листівку, білий конверт, ліхтарик.

Експериментуємо:

•   Пробємо діроколом в картонці декілька отворів.

•   Вкладемо картонку в конверт.

•   Знаходячись в добре освітленій кімнаті, візьмемо в одну руку конверт з картонкою, а в іншу - ліхтарик.

•   Включимо ліхтарик і з 5 см посвітимо ним на звернену до вас сторону конверта, а потім на іншу сторону.

Підсумок:Дірки в картонці не видні через конверт, коли ми світимо ліхтариком на звернену до вас сторону конверта, але стають добре помітними, коли світло від ліхтаря направлене з іншого боку конверта прямо на нас.

Пояснення:У освітленій кімнаті світло проходить через дірочки в картонці незалежно від того, де знаходиться включений ліхтарик, але видно їх стає тільки тоді, коли дірка завдяки світлу, що проходить через неї, починає виділятися на більш темному фоні. Із зірками відбувається те ж саме. Вдень вони світять також, але небо стає настільки яскравим із-за сонячного світла, що світло зірок затьмарюється. Найкраще дивитися на зірки в безмісячні ночі і подалі від міських вогнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летимо у космос

Запитання:Як злітає космічний апарат

Для роботи приготуємо:паперовий стаканчик (150 г), ножиці, довга повітряна кулька (до 50 см), кругла повітряна кулька (25 см).

Експериментуємо:

•   Відріжемо у паперового стаканчика дно.

•   Частково надуємо довгу кульку і протягнемо той її кінець, де знаходиться отвір, через паперовий стаканчик.

•   Залишимо кульку в стаканчику.

•   Зігнемо кінець кульки з отвором і запхаємо його під край стаканчика, щоб не вийшло повітря.

•   Обережно протягнемо у той же стаканчик зі сторони загнутого кінця довгої кульки круглу кульку і надуємо її.

•   Відпустимо отвір круглої кульки.

Підсумок:Повітря, яке виходить з круглої кульки, штовхає обидві кульки разом із стаканчиком уперед. Коли з круглої кульки вийде все повітря, стаканчик від'єднується, а довга кулька, здуваючись, ніби вистрілює уперед.

Пояснення:Кульки являють собою триступеневу ракету. Для того, щоб підняти і розігнати важкий космічний апарат, потрібна велика кількість пального. У кожного ракетного ступеня є свій власний запас пального і двигун. Повністю витративши пальне, ступень від'єднується від ракети і робить її легшою. Ступені по черзі розганяють ракету, поки вона не набере достатню швидкість, щоб покинути земну атмосферу і вилетіти у відкритий космос.

 

Про космос

Запитання:Чому в Космосі темно.

Для роботи приготуємо:ліхтарик, стіл, лінійка.

Експериментуємо:

•   Покладемо ліхтарик на край стола.

•   Затемнимо кімнату, залишивши тільки включений ліхтар.

•   Подивимось на промінь світла і спробуємо прослідити його.

•   Піднесемо руку на відстань приблизно 30 см від ліхтаря.

Підсумок:На нашій руці з'являється круг світла, але між ліхтарем і нашою рукою або зовсім не видно світла, або майже не видно.

Пояснення:Наша рука відбила світло і ми його побачили. Незважаючи на те що сонячне світло постійно пронизує космос, там темно. Це відбувається тому, що в космосі немає нічого, що могло б відбивати світло. Світло видне тільки тоді, коли воно відіб'ється від якого-небудь предмета і попаде в наші очі.

 

Про зіницю ока

Запитання:Як зіниця ока міняє розмір в залежності від освітленості.

Для роботи приготуємо:дзеркало.

Експериментуємо:

•   Хвилини дві посидимо при яскравому світлі.

•   Одне око тримаємо відкритим, інше закритим.

•   Розглянемо вдзеркалі зіницю відкритого ока. (Зіниця - це темний кружок в центрі ока.)

•   Відкриваємо око, яке тримали закритим, і тут же розглядаємо в дзеркалі його зіницю.

•   Відмічаємо, чи є різниця в розмірі зіниці відразу після того, як ми розкрили око, і через деякий час.

Підсумок:Зіниця ока, яка залишалася відкритою, набагато менше по розміру, чим зіниця другого ока, яка була закритою. Коли ми відкрили око, зіниця в ньому за декілька секунд поменшала в розмірі.

Пояснення:У темряві або при недостачі світла м'язи в передній частині ока розслабляються, і зіниця - отвір, через який в око попадає світло, - стає більшою. При яскравому світлі зіниця зменшується, зменшуючи кількість світла, що попадає в око. При цьому око не тільки позбувається надлишків світла, але і зображення на сітчастій оболонці стає чіткішим. Таким чином, при яскравому світлі ми бачимо краще.

 

Як ми бачимо

Запитання:Як показати, що око працює як лінза.

Для роботи приготуємо:збільшувальне скло, лист білого паперу, лінійка.

 

Експериментуємо:

•   Погасимо світло, закриємо штори, залишивши відкритою лише частину вікна.

•   Розташуємося метрах впівтора від вікна із збільшувальним склом в одній руці і листом паперу в іншій.

•   Повільно рухаємо лист паперу, поки на ньому не з'явиться зображення вікна і того, що видно на вулиці.

Підсумок:На папері видно невелике по розміру, кольорове і обернене зображення.

Пояснення:Проходячи через кришталик ока, світло заломлюється і міняє напрям, а потім попадає на сітчатку. Точно так само світло попадає на лист паперу, заломившись через лінзу. Зображення при цьому виглядає оберненим. Нервові закінчення на сітчатці реагують на світло і посилають сигнал в мозок, який сприймає зображення в нормальному положенні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевіримо слух

Запитання:Як ми чуємо звук.

Для роботи приготуємо:металева ложка, товста міцна мотузка (60 см).

Експериментуємо:

•   Прив'яжемо до середини мотузки ложку.

•   Прив'яжемо кінці мотузки до вказівних пальців. Пересвідчимося, що обидва кінці мають однакову довжину.

•   Заткнемо вуха пальцями.

•   Нахилимося уперед, щоб ложка вільно повисла і зіткнулася з краєм стола.

Підсумок:Почувся звук, що нагадує дзвін.

Пояснення:Ударяючись об стіл, метал починає коливатися. Ці коливання по мотузці передаються до вух. Ми чуємо завдяки тому, що наші вуха сприймають різні коливання. Щоб видавати звук, предмет повинен коливатися. Коливання від нього передаються повітрю і розповсюджуються в ньому. Молекули повітря, що коливаються, ударяються об барабанну перетинку, із-за чого вона також коливається. Ці коливання йдуть далі через кісткову тканину і рідину у вусі, поки не доходять до слухового нерва, а він посилає сигнал в мозок.

 

Робота серця

Запитання:Як можна спостерігати биття серця.

Для роботи приготуємо:пластилін, сірник, стіл.

Експериментуємо:

•   Встромимо кінець сірника в маленький шматочок пластиліну (чим він менше, тим краще).

•   Покладемо руку на стіл долонею вгору.

•   Приліпимо шматочок пластиліну із сірником на зап'ястку біля основи великого пальця так, щоб були помітні коливання сірника. Іноді потрібно змінити кілька місць прикріплення сірника.

•   Полічимо, скільки коливань здійснить сірник за хвилину.

Підсумок:Сірник рівномірно коливається. У дорослого він здійснить 60 - 80 коливань в хвилину, а у дитини - від 80 до 140.

Пояснення:Коли серце б'ється, то при його скороченні кров виштовхується в кровоносні судини. Кров ритмічно поступає в судини, викликаючи пульсацію судин на зап'ястку. Пульсація спостерігається у всіх кровоносних судинах, але на зап'ястку вони знаходяться зовсім близько до поверхні, і тому тут пульсацію легко спостерігати. Закріпивши пластиліном сірник безпосередньо над судиною, ми бачимо, як струм крові примушує його коливатися.

 

Про колір шкіри

Запитання:Як світло позначається на кольорі шкіри.

Для роботи приготуємо:смужка пластиру.

Експериментуємо:

•   Прикріпимо смужку пластиру кільцем навколо пальця.

•   Не знімаємо його протягом двох днів.

•   Знімаємо пластир і порівнюємо колір шкіри під пластиром і поряд.

Підсумок:Ділянка шкіри, що знаходилася під пластиром, виявляється світлішою.

Пояснення:Деякі клітини у людей містять коричневі крупинки речовини, званої меланином. При відсутності світла ці крупинки покидають неосвітлене місце, із-за чого шкіра світліє. Під впливом світла крупинки меланина розсіюються по всій клітині, із-за чого вона набуває більш темного кольору. У людей з темною шкірою меланина більше, а у альбіносів його немає зовсім, і тому шкіра у них завжди біла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випромінювання

Запитання:В якій мірі колір впливає на кількість випромінювання, що поглинається предметами.

Для роботи приготуємо:чорний папір, два вуличних термометри, степлер (або декілька скріпок для паперу), алюмінієва фольга, 100-ватна лампа, лінійка.

Експериментуємо:

•   Складемо з чорного паперу пакетик, скріпимо його степлером і вкладемо в нього термометр.

•   Покладемо другий термометр на лист фольги і складемо краї так, щоб вийшов пакетик з термометром всередині, подібний тому, що ми зробили з чорного паперу.

•   Запишемо температуру, яку показують обидва термометри.

•   Покладемо пакетики поряд і поставимо на відстані 30 см від них лампу.

•   Включимо лампу хвилин на десять, регулярно порівнюючи показники термометрів.

Підсумок:Термометр в пакетику з чорного паперу показує більш високу температуру.

Пояснення:Предмети чорного кольору поглинають всі світлові промені. Предмет виглядає чорним із-за того, що він не відбиває світло в очі спостерігача. Поглинання світлової енергії приводить до підвищення температури предмета. Алюмінієва фольга поглинає мало променів світла, і тому температура у другому пакетику нижча. Влітку звичайно носять одяг світлих кольорів, оскільки в ньому прохолодніше.

 

День і ніч

Запитання:Чому відбувається зміна дня і ночі.

Для роботи приготуємо:стіл, ліхтарик, темна сорочка, невелике люстерко.

Експериментуємо:

•   Покладемо ліхтарик на край стола і включимо його. (Під час досліду в кімнаті повинно бути темно.)

•   Встаємо перед засвіченим ліхтариком (у темній сорочці) в 3

Автор
Дата добавления 12.01.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров295
Номер материала 290071
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх