Инфоурок / Химия / Тесты / Емтихандық тапсырмалар 10-11 сынып

Емтихандық тапсырмалар 10-11 сынып

библиотека
материалов

химия пәнінен емтихандық материал 4-нұсқа


  1. Азот пен күкірт орналасқан топтардың нөмірлері:

А) V,VIII

B) V, VI

C) V,VII

D) V,IV

Е) V,III

2. Реттік нөмірі 13–ке тең элементтің сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны:

А) 5

B) 1

C) 2

D) 4

Е) 3

3. Электр терістігі ең төмен элемент:

А) С

B) Н

C) Na

D) B

Е) P

4. Сутек ауадан ... жеңіл:

А) 14,5 есе

B) 5,7 есе

C) 30,5 есе

D) 28,1 есе

Е) 1,5 есе

5. Крахмал гидролизденгенде түзілетін соңғы өнім:

А) дезоксирибоза

B) рибоза

C) глюкоза/фруктоза

D) глюкоза

E) сахароза

6. Кремнийорганикалық полимерлер:

А) пенопластар

B) көксағыздар

C) силикондар

D) аминопластар

Е) фенопластар

7. Сутектің салмақ үлесі аз заты:

А) СН4

B) С6Н6

C) С2Н6

D) HCl

E) H2S

8. Поликонденсация реакциясы:

А) эфирлену реакциясы

В) қосымша өнім бөле жүретін бірдей

немесе әр түрлі мономерлердің

функционалды топтардың өзара

әрекеттесу нәтижесінде полимердің

түзілу процессі

C) каталитикалық крекинг

Топ ______________________________

Мамандығы_______________________

Аты-жөні _________________________


D) сабындату реакциясы

Е) қос байланыстардың үзілуі есебінен мономерлердің бірдей молекуласының макромоле кулаға бірісу процессі

9. Алкандардағы көміртегі атомының гибридизация түрі:

А) sp2

B) sp3

C) sp

D) sp2d

Е) sp

10. Ақуыздың құрамына кірмейтін зат:

А) сутегі

B) оттегі

C) сынап

D) азот

Е) күкірт

11.Қай топта арендер көрсетілген:

А) С4Н10 , С7Н8

В) С6Н6 , С2Н6

С) С7Н8 , С8Н10

D) С6Н6 ,СН4

Е) С6Н6 , С3Н6

12. Қалыпты жағдайда бір литр бутанның салмағы:

А) 3, 33г

B) 2,32 г

C) 2,59 г

D) 0,02 г

Е) 2,83 г

13. Структуралық формуланың атауын бер:

Н2С – СН2

| |

H3CCHCHCH3

А) циклобутан

B) 2,3–диметилциклобутан

C) циклогексан

D) 1,2–диметилциклобутан

Е) 4,4 –диметилциклопентан

14. 9,4 г фенол алу үшін ацетилен мөлшері

аhello_html_m3e2ecad8.gifhello_html_m6f5e374a.gifhello_html_m6f774540.gifцетилен бензол бромбензол фенол

А) 0,5

B) 0,3

C) 0,6

D) 0,4

Е) 0,8

15. Ашық тізбектегі фруктоза молекуласындағы гидроксил тобының саны:

А) 5

B) 2

C) 3

D) 4

Е) 1

16. 17 кг аммиак түзілу үшін қажет сутектің (қ.ж) көлемі:

А) 11,2 м3

B) 33,6 м3

C) 44,8 м3

D) 56 м3

Е) 22,4 м3

17. Динамитті ойлап тапқан және оны әртүрлі елге патент ретінде ұсынған:

А) А.М.Бутлеров

B) Ш.Вюрц

C) A.Б.Нобель

D) С.Лебедев

Е) Ш.Бертло

18. Өте таза мыс алуға болатын тәсіл:

А) металлотермия

В) көміртектермия

С) алюминотермия

D) сутектермия

Е) электрометаллургия

19. Оттектің күкірт қышқылының құрамындағы салмақ үлесі:

А)16

В) 32

С) 24

D) 48

Е) 65,3

20. Изобутан формуласындағы екіншілік көміртек атомының саны:

А) 4

В) 1

С) 2

D) 3

Е) 0

21. Азот молекуласында:

А) бір сигма, бір пи байланыс

В) екі сигма,екі пи

С) бір сигма,екі пи

D) Үш пи,бір сигма

Е) тек пи

22. НСО3 затындағы көміртектің салмақ үлесі:

А) 38

В) 29

С) 19

D) 48

Е) 39

23. Пласстмассалардың типтері:

А)табиғи/жасанды
В) синтетикалық / полиамидті

С) полиэфирлі/ өсімдік

D)термопластикалық/ термореактивті

Е) термопластикалық/ табиғи

24.Көмірсутектер – құрамына тек қана … элемент кіретін органикалық қосылыстар:

А) 2

В) 4

С) 1

D) 5

Е) 3

25. Көміртекпен қосылыс этинді алуға қолданатын металл:

А) Са

В) Мg

C) K

D) Na

E) Ba

26. 0,3 моль глюкоза спирттік ашығында түзілетін этанолдың салмағы:

А) 26,6 г

В) 29,6 г

С) 25,6 г

D) 28,6 г

Е) 27,6 г

27. Сабынның формуласы:

А) С17 Н35 СООNa

B) С4 Н9 СООNa

C) С2 Н5 СООNa

D) С3 Н7 СООNa

E) СН3 СООNa

2hello_html_2b9b09c7.gifhello_html_7a39fd76.gifhello_html_m632110c4.gif8. СН4 Х С2Н4 С2Н5Cl Өзгерістер тізбегіндегі Х зат:

А) Этилен

В) Дихлорметан

С) Ацетилен

D) Хлорметан

Е) Этан

29. Сірке қышқылымен әрекетеспейтің зат:

А) Натрий гидроксиді

В) Құмырсқа альдегиді

С) Этанол

D) Кальций

Е) Сынап

30. Құрамындағы бір немесе СН2 тобына айрмашылығы бар заттар:

А) Гомологтар

В) Изомерлер

С) Изотоптар

D) Дихроматтар

Е) Бертоллидтер

31. Молекулалық саны тең болатыңдар:

А CuO / 4 NaOH

B) 16 г O / 16 г CH4

C) 30 г CaO / 40г MgO

D) 56г KOH / 49 г H2SO4

E) 8 г O2 / 8 г O3

32. Октан қалыпты жағдайда:

А) тек сүйық зат

В) газды зат

С) қатты зат

D) сүйық /қатты

Е) герметик

33. Табиғи полимерге жатпайтын зат:

А) целлюлоза

В) крахмал

С) ақуыз

D) капрон

Е) нуклеин қышқылы

34. 160 г аммоний нитратын қыздырғанда алынатын газ көлемі:

А) 22,4 л

В) 5,6л

С) 12,4л

D) 44,8л

Е) 56л

35. Этанол гомологі:

А) метанол

В) фенол

С) бензол

D) этиленгликоголь

Е) пропаналь

36. Көмірқышқыл газын барий гидроксидинінің ерітіндісі арқылы өткізгенде тұнба түзілген. Жұмсалған көмірқышқыл газының көлемі:

А) 26,6 л

В) 29,6 л

С) 44,8 л

D) 28,6 л

Е) 27,6 л

37. Қалыпты жағдайда алюминий қай затпен әрекеттеседі:

А) HCl

В) НNO3

C) CaCl2

D) BaSO4

E) K2SO4

38. Изопрен көксағыздың салмағы 340000 оның құрлым буын саны тең:

А) 3500

В) 4000

С) 2500

D) 5000

Е) 2400

39.Толуолды толық нитрелегенде түзілетін қосылыс:

А) нитробензол

В) 1,3-динитробензол

С) 1,3,5 – тринитробензол

D) 1,2,3 – тринитробензол

Е) 2,4,6 – тринитробензол

40. Гексахлоранның формуласы:

А) С6Н5Cl

В) С6Н3Cl

С) С6Н6 Сl6

D) С6Н6Cl

Е) С6Н4Cl2

41. Мұнай айдағанда бөлінетін заттардың реті:

А) бензин, керосин, мазут, газойль, лигроин

B) бензин,лигроин,газойль, керосин, мазут

C) газойль, бензин, керосин,мазут, лигроин

D) бензин, лигроин, керосин, газоиль, мазут,

E) лигроин, мазут, бензин, керосин, газоиль

42. Металдық байланыс:

А) HS

В) Fe

С) FeS

D) KCl

Е) HCl

43. Сильвинит:

А) KCl

B) KCl MgCl2 6H2O

C) K2O Al2O3 6SiO2

D) NaOH

E) NaCl KCl

44. Анилинді қай зат алу үшін қолданбайды:

А) полиэтилен

В) бояғыштар

С) қопарылғыш заттар

D) дәрідәрмек

Е) полипропилен

45. Сутек салмағы ең төмен:

А) ауыр суда D2O

В) сутек пероксидінде Н2O2

С) нитрат гидридінде NaH

D) өте ауыр суда T2O

Е) суда Н2O

46. 2 моль NO2 молекула саны:

А) 1,2 1024

В) 6 1023

С) 3 1023

D) 9 1023

Е) 2 1023

47. Қаныққан көмірсутек молекуласындағы көміртек (С) атомдары арасында байланыс бұрышы мен арақашықтығы:

А) 120°, 0,154 нм

В) 180°, 0, 134нм

С) 109°28´, 0,154нм

D) 109°28´, 0,140нм

Е) 120°, 0,144 нм

48. Гомологтар орналасқан қатар:

А) CH4, С3Н6 , С6Н14

В) С3Н6 , С4Н10 , С6Н12

С) С2Н4 , С4Н10 , С6Н12

D) С2Н6 , С6Н14 С4Н10

Е) С3Н6 , С6Н14 , С4Н8

49. Қысқартылған иондық 2 H+ + 2OH- =2H2O теңдеу осы ерітінділер әрекеттесуіне сәйкес:

А) NaOH + H2SiO3

В) Fe (OH) + H2SO4

С) KOH + H2SO4

D) Cu (OH)2 + H2CO3

Е) KCl + MgCl2

50. Полимерлерге тән қассиет:

А) беріктік, жеңіл, тотықпайды

В) хош иісті, газ тәріздес зат

С) химиялық белсенді заттар

D) суда ерігіш заттар

Е) тез тотығады

51. 19,6 кг мыс (ІІ) гидроксидін термиялық жолмен айырғанда түзілген мыс (ІІ) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалған сутектің көлемі:

А) 560 л

В) 2,24 л

С) 4,46 л

D) 4,48 л

Е) 4,40 л

52. Жалпы формуласы СnHn2+2 болатын, азот бойынша тығыздығы 2,57-ке тең көмірсутек:

А) пропан

В) пропен

С) пентин

D) пентен

Е) пентан

53.Табиғи газдың негізгі құрамы:

А) метан

В) этан

С) этилен

D) ацетилен

Е) пропилен

54. 2.8 г этилен бромсутекпен әрекеттескенде түзелетін бромэтаның салмағы:

А) 28,9 г

В) 109,9 г

С) 18,9 г

D) 99,9 г

Е) 10,9 г

55. Құрамында алюминий элементі болмайтын табиғи қосылыс:

А) корунд

В) боксит

С) доломит

D) дала шпаты

Е) каолинит

56. Хлороформның халықаралық номенклатура бойынша атауы:

А) хлорметан

В) трихлорметан

С) тетрахлорметан

D) дихлорэтан

Е) дихлорэтан

57. Синтетикалық каучук алуға қолданатын зат:

А) Н2С=СН2

В) Н2С=СН – СН= СН2

С) Н2С=СН – СН2СН2

D) Н2С=СН = СН – СН2

Е) Н2С=СН = СН2

58. Na2 [ Zn (ОН)4] тұзындағы комплекс түзіүшінің тотығу дәрежесі:

А) +2

В) +4

С) - 2

D) - 4

Е) +1

59. 8,4 кг көміртек (ІІ) оксидінің қалыпты жағдайдағы көлемі (л):

А) 1620 л

В) 6200 л

С) 6720 л

D) 5800 л

Е) 7500 л

60. 490 г H2SO4 алу үшін қажет күкірт (ІV) оксидінің массасы:

А) 400г

В) 340г

С) 360г

D) 380г

Е) 320г

61. d-элементтер тобына жататыны:

А) калий

В) күкірт

С) бор

D) темір

Е) этилен

62. Экологиялық таза отын:

А) сутек

В) табиғи газ

С) бензин

D) көмір

Е) солярка

63. Мономер дегеніміз:

А) полимердің макромолекуласында қайталанып отыратын атомдар тобы

В) полимер молекуласын түзетін кіші молекулалы заттар

С) полимердің бөлігі

D) суда еритін зат

Е) реакцияға түспейтін зат

64. Ацетон құрамындағы көміртектің салмақ үлесі:

А) 54,2 %

В) 44,8%

С) 70%

D) 62%

Е) 24%

65. Аминсірке қышқыл құрамындағы оттектің салмақ үлесі (%):

А) 15,2 %

В) 24,3%

С) 53,8%

D) 36,4%

Е) 42%

66. Берілген теңдеудедегі тотықтырғыш болатын зат

4 NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O

А) күкірт

В) азот

С) сутек

D) аммиак

Е) оттек

67. 5% ерітінді дайындау үшін керек білу:

А) заттың формуласын/ тығыздығын білу керек

В) зат салмағын/ судың салмағын білу керек

С) ерітіндінің жылу сіңіргіштігін білу керек

D) ерітіндінің температурасын/ тығыздығын білу керек

Е) заттың формуласын/ ерітіндінің температурасын білу керек

68. Қай реакция нәтижесінде глюкоза түзіледі:

А) фотосинтез

В) этерификация

C) поликонденсация

D) полимеризация

E) гидриттену

69. Құрамында он төрт атом сутек бар диен көмірсутектегіндегі көміртек атомының саны:

А) 8

В) 10

С) 7

D) 6

Е) 9

70. Фенолдың сулы ерітіндісін глицеринің сулы ерітіндісінен ажыратуға болатын реактив:

А) Na

В) CuO

С) CH3COOH

D) FeCl3

Е) NaCl

71. Пикрин қышқылы:

А) С6Н5CООН

В) С6Н5ОН

С) С6Н2 Br3ОН

D) С6 (NO)3CООН

Е) С6 H2 (NO)3ОН

72. Күшті антисептик ретінде колданылатын зат:

А) этанол

В) фенол

С) диэтил эфирі

D) нитроглицерин

Е) полиэфир

73. Спирттер классына жатпайтын қосылыс:

А) СН2CHCH2

| | |

OH OH OH


В) CH3CH2OH

С) C6 H5OH

D) C6 H5 – CH2OH

Е) CH3COH

7hello_html_5e9039cb.gifhello_html_7a39fd76.gifhello_html_m79bb0370.gif4. Cu CuSO4 Cu(OH)2


hello_html_719310dd.gifhello_html_74027084.gif+ CH 3COH A +H2 Cu, тізбегіндегі


А заты:

А) Cu(OH)2

В) Cu2О

С) CuО

D) Cu

Е) 2 CuОH

75. Шығымы 80% болса, 30 г көміртектен алынатын метанның көлемі (қ.ж):

А) 48,92 л

В) 48,69 л

С) 48,53 л

D) 48,77 л

Е) 48,16 л

76. Молекуласын 7 -байланыс болатын алкан:

А) метан

В) пропан

С) этан

D) бутан

Е) пентан

77. 1,5 10 33 атомы бар, СО2 зат мөлшері:

А) 0,75 моль

В) 0,125 моль

С) 0,5 моль

D) 0,3 моль

Е) 0,7 моль

78. Қосылыстың атауы:

СН3–CH– CH –CH3

| |

CH3 CH3

А) 3,4 -диметилпентан

В) 2,3 -диметилпентан

С) 2,3 -диметилбутан

D) гексан

Е) бутадиен -1,3

79. 45 грамм судың зат мөлшері қанша:

А) 2 моль

В) 3,5 моль

С) 2,5 моль

D) 1,5 моль

Е) 0,5 моль

8hello_html_m493d3312.gifhello_html_m3e2ecad8.gifhello_html_m7b34d076.gifhello_html_m6f774540.gif0. С2Н2 С6Н6 С6Н5 Na С6Н5 NН2 6Н5 N3 ] Cl; 18,6 г анилин алу үшін қанша салмақ нитробензол керек:

А) 24,6 г

В) 22,7 г

С) 25,2 г

D) 29,5 г

Е) 25,8 г

81.Метанолдың әсері адам азаматына егер ол оны ішсе:

А) мас етеді

В) аз мөлшерде соқыр етіп, көп мөлшерде өлімге соқтырады

С) бас аййналады

D) қан қысымын көтереді

Е) талдырады

82. Лавсан талшығын алуға қолданатын спирт:

А) этанол

В) глицерин

С) этиленгликоголь

D) метанол

Е) пропанол-1

83. Спирт молекуласының құрамына кіретін функционалды топ:

А) –СНО

В) -ОН

С) – СООН

D) –NН2

Е) - NО2

84. СН3–CH– CH –CH3

| |

ОН CH3 қосылыстың атауын бер:

А) пентанол -2

В) 3-метилбутаналь

С) 2-метилбутанол -3

D) 3-метилбутанол -2

Е) 4-метилбутаналь

85. 2,3 –диметилбутанның құрылымдық формуласы:


А) СН3–CH– CH –CH3

| |

CH3 CH3


В) СН3–CH– CH2 –CH3

|

CH3


С) СН3–CH– CH –CH2 –CH3

| |

CH3 CH3


CH3

|

D) СН3–CH– CH3

|

CH3


Е) CH3

|

СН3–CH– CH2 –CH3

|

CH3


86. 3 моль метан жанғанда көмір қышқыл газының (қ.ж.) бөлінген көлемі:

А) 11,2 л

В) 5,6 л

С) 48,8 л

D) 67,2 л

Е) 45,4 л

87. Заттар арасындағы реакция қайтымды реакцияға жатады.

Берілген заттар:

А) NH4OH + HCl =

В) CH3COOH + NaOH =

С) CH3COOH + C2H5OH =

D) CH3COH + Ag2O =

Е) Na2S + HCl =

Түзілген өнім:

  1. NH4Cl + H2O

  2. СН3 СООNa + H2O

  3. СН3 СОО C2H5 + H2O

  4. CH3COOH + Ag

  5. NaCl + H2S

88 Пропанол-1ді мыс (ІІ) оксидімен тотықтырғанда түзілетін альдегид:

А) пропан

В) метаналь

С) этаналь

D) 2- этилметаналь

Е) пропаналь

89. 224 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін жұмсалатын көміртектің салмағы (г):

А) 130

В) 110

С) 100

D) 115

Е) 120

90. 40,5 г целлюлозаны нитрлегенде түзілген динитроцеллюлозаның салмағы:

А) 58

В) 62

С) 77,5

D) 61

Е) 59

91. 49,2 г натрий ацетатын құрағақ натрий гидроксидімен әрекеттестіргенде алатын метанның(қ.ж.) көлемі:

А) 11,24 л

В) 5,64 л

С) 22,44 л

D) 67,24 л

Е) 13,44 л

92. «Батпақ газ» деп аталатын алкан:

А) этан

В) пентан

С) метан

D) пропан

Е) бутан

93. Фосфор (V) оксидінің 9,031022 молекуланың салмағы:

А) 29,3 г

В) 19,3 г

С) 24,3 г

D) 23,3 г

Е) 21,3 г

94. 21 г алкен дегидратациялағанда түзілетін қаныққан спирт:

А) метанол

В) этанол

С) пропанол

D) бутанол

Е) пентанол

95. Спирт молекуласында болатын химиялық байланыстардың түрі:

А) коваленттік полюссіз, сутек

В) сутектік, металдық

С) коваленттік полюссіз, коваленттік полюсті

D) иондық, коваленті полюсті

Е) металдық, иондық

96. Фенолдың формуласы:

А) С6Н13Cl

В) С6Н11ОН

С) С6Н5Cl

D) С6Н5СН2ОН

Е) С6Н5ОН

97. Өзгерістер тізбегіндегі соңғы өнім Х5:


H2O 1500°C C(akt) t° HNO3

Ahello_html_m5634ee1.gifhello_html_m8de550a.gifhello_html_53af08f4.gifhello_html_2dd92384.gifhello_html_m20bd1e65.gifl4С3 X1 -H2 X2 X3 H2SO4® X4

64

hello_html_6d656c5e.gifX5


А) этиламин

В) бензол

С) фениламин

D) метилфениламин

Е) нитробензол

98. Айналымдар тізбегіндегі Х және Y қосылыстары

AlCl3 H2SO4

Бhello_html_m4d5c2fbc.gifhello_html_3b8a6ff7.gifензол + СН2=СН – СН X+O2

hello_html_10910f24.gifhello_html_m5634ee1.gifY ацетон

А) хлорбензол

В) пропилбензол, стирол

С) изопропилбензол, көміртек диоксиді

D) изопропилбензол, фенол

Е) фенол, стирол

99. 40г пропанол мен 40 г пропин қышқылы әрекеттескенде шығымы болса, түзілетін эфирдің массасы:

А) 43 г

В) 45 г

С) 46 г

D) 47 г

Е) 48 г

100. Қыздырғанда жұмсарып, суытқанда қатып қалу қасиеті бар пластмасса түрі:

А) пенопластар

В) гетинакс

С) термопластар

D) волокнит

Е) текстолит


Төрайым:_________________________

Емтихан алушы:___________________

Ассистент:________________________
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-203632

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG