Инфоурок Другое ТестыХимия пәнінен ҰБТ-ға дайындық тест тапсырмалары

Химия пәнінен ҰБТ-ға дайындық тест тапсырмалары

Скачать материал
Скачать тест к материалу

Тақырыбы:  Ұлтттық біріңғай тестілеуге және олимпиадаға дайындау жолдары

 

Мақсаты: Оқушыларды ҰБТ-ға және олимпиадаға дайындаудың тиімді жолдарын қарастыру.

I.          Ұйымдастыру кезеңі

II.       ҰБТ-ға дайындық жоспары

1.       Алғашқы химиялық ұғымдар

2.       Атомның құрылысы. Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің  периодтық заңы және периодтық жүйесі. Химиялық байланыс.

3.       Ауа. Оттегі. Жану

4.       Сутегі.Тотығу-тотықсыздану реакциялары

5.       Су. Ерітінділер.

6.       Бейорганикалық заттардың негізгі кластары

7.       8-сыныптың негізгі мәселелерін қайталау.

8.       Электролиттік диссоциациялану теориясы

9.       Бейметалдар және олардың маңызды қосылыстары

10.   Металдар және олардың қосылыстары.Металлургия.

11.   Көміртектің органикалық қосылыстары

12.   Қайталау

13.   Атом құрылысы теориясы тұрғысынан периодтық заң, химиялық байланыс және зат құрылысы

14.   Химиялық байланыс және құрылысы

15.   Химиялық реакциялар және олардың жүру заңдылықтары

16.   Металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы

17.   Маңызды s – элементтер және олардың қосылыстар

18.   Маңызды d – элементтер және олардың қосылыстар

19.   Маңызды p – элементтер және олардың қосылыстар

20.   Бейорганикалық заттарды өндіру

21.   Органикалық химияға кіріспе. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы

22.   Көмірсутектер мен олардың табиғи көздері

23.   Оттекті органикалық қосылыстар

24.   Азотты органикалық қосылыстар “Гетвроциклді қосылыстар”, “Нуклеин қышқылдары”

25.   Синтетикалық жоғары мол/лы қосылыстар “Химия және адам денсаулығы”

 

III.    Тестік тапсырмаларға сараптама.

1.       Элемент құрамы ЭCl5 хлоридін түзеді. Оның оксидінің формуласы:

А) ЭО2                                     В) ЭО5                                                 С) Э2О3                                              D) ЭО3                                                 E) Э2О5

2. 1s2 2s2 6 3s2 6 электрондық формула сәйкес келетін элемент

А) хлор                 В) аргон                      С) күкірт                     D) оттегі                     E) фосфор

3. Бір мезілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары

А) Са2+  және СО32-                                                В) Zn2+ және ОН-                                        С) Fe2+ және ОН-

D) Са2+ және NO3-                                                  E) Ba2+ және SO42

4. Сутек газы

А) суда жақсы ериді                     В) ауадан ауыр                       С) өткір иісті

D) түссіз                                       E)дәмді

5. Галогендер тобының периодтық жүйедегі  орны

А) I, негізгі топша                        В) III, негізгі топша                С) VIl, негізгі топша

D) VII, қосымша топша                E)IV, қосымша топша

6.Күкіртсутектің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:

2H2S + 3O2=2SO2 + 2H2O+1166 кДж болса, 11,2л (қ.ж) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

А) 291,5                В) 271,5                      С) 261,5                      D) 301,5                      E)281,5

7. Жай эфир түзілетін реакция

А) C2H5Br+NaOH→C2H5OH+NaBr                      В) CH3OH+HOC3H5 →CH3-O-C2H5 +H2O

С) C2H5OH+3O2→2O2 +3H2O                               D) C2 H5OH+HCl →C2H5Cl +H2O

E) C2H4+H2 O →C2H5 OH

8. Дипептидті мына заттар жұбы түзеді:

А) Метиламин және су                             В) Глицин және цистеин                    С) Этанол және глицин

D) Сірке қышқылы және аланин              E) Метанол және анилин

9. Полиэфирлі талшық

А) Нитрон                        В) Капрон                   С) Лавсан                    D) Вискоза                 E) Жібек

10. Мыс (II) хлоридінің балқымасының электролизі кезінде анодта газдың көлемі 2,24л (қ.ж.) бөлінген, катодта бөлінген мыстың массасы

А)6,7л                               В) 2,4л                        С) 1,5л                        D) 3,6л                        E)6,4л

11.Мына жүйеде FeO+CO ↔ Fe+CO2-Q химиялық тепе-теңдік оңға қарай ығысады, егер

А) қысым жоғарыласа                  В) қысым төмендесе              С) температура жоғарыласа

D) температура төмендесе            E) өршіткі қосса

12.1 литрінде 224г HNO3 (р=1,12г/мл) бар ерітіндідегі азот қышқылының массалық үлесі

А) 20%                  В) 10%                        С)15%                         D) 25%                        E)5%

13. 1s22s22 →1s22s→1s22s22 →1s2

Берілген сызба-нұсқадағы өзгеріске сәйкес келетін қатар

А) С→СО→С→СО2                                         В) С→ СО2→ СО →СО2                                         С) СО → С→ СО2 → СО

D) SiO2 → Si→ SiO→ Si               E) Si→ SiO2 → Si→ SiO

14. Тұз қышқылын құю арқылы анықтауға болмайтын натрий тұзы

А) Na2S                 В) NaHCO3                                   С) Na2 SiO3                                   D) Na2 SO4                                     E) Na2 CO3

15. 5,6кг азоттан 5кг аммиак алынса, түзілген өнімнің шығымы

А) 37,5%               В) 57,6%                     С)73,5%                      D) 87,5%                     E)65,7%

16. Массасы 234 г NaСl балқымасын электролиздегенде түзілетін металл массасы:

А) 23 г                   В) 92 г                         С) 69 г                         D) 115 г                       E) 46 г

17. 126 г циклогександы дегидрлегенде түзілетін бензолдың массасы:

А) 157 г                 В) 127 г                       С) 137г                        D) 117г                        E) 147г

18. Аромат көмірсутектерге изомерияның мына түрі тән:

А) Геометриялық                         В) Қос байланысиың орны                 С) Орынбасар топтың орны

D) Көміртектер қаңқасы              E) Кеңістіктік

19.Көп негізді қышқылдар тобы:

А) Сірке CH3 COOH, бензойн C6H5-COOH,H2SO4 , күкірт H2SO4 қышқылдары

В)Янтарь HOOC(CH2)2COOH, бензойн C6H5-COOH, пальмитин C15H31 COOH қышқылдары

С) Стеарин C17H35 COOH, көмір H23, акрил HC2 =CH-COOH қышқылдары

D)Тұз HCl, янтарь HOOC(CH2)2COOH, олеин C17H33 COOH қышқылдары

E)Ортофосфор H3РО4, қымыздық HOOС – COOH, адипин HOOС-(CH2)4 –COOH қышқылдары

20. 6,72л көміртек (IV) оксидін 112г 15%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілген тұз және оның массасы

А) 25 г К2CO3                                       В) 40 г К2CO3                                                   С) 30г К2CO3                            

D) 35г KHCO3                                     E) 30г КHCO3

21. Құрамында 35% АICl3 мен және 65% КCl-ді бар 200г қоспадағы хлордың массалық үлесі : (%)

А) 50,1

В) 58,5

С) 39,8

D) 51,1

E) 62,7

22. Мыс пен күмістің 3,00г құймасын концентрлі азот қышқылында еріткенде 7,34г нитраттар қоспасы түзілді. Металдардың құймадағы үлесі

А)Cu -25%; Ag-25%                     В) Cu-64%; Ag-36%               С) Cu-75%; Ag-25%

D) Cu-35%; Ag-65%                     E) Cu-50%; Ag-50%

23. 33,6л пропанды (қ.ж.) дегидрленгенде түзілетін пропин толық жанғанда бөлінген көміртек (IV) оксидінің (қ.ж.) көлемі

А) 67,2л                В) 89,6л                      С) 100,8л                    D) 78,4л                      E) 112,0л

24. Аммиак бойынша тығыздығы 4-ке тең, диен көмірсутектің құрамында 11,8% сутек атомы бар, оның формуласы

А) C7H12                                В) C4H6                                               С) C5H8                                              D) C3H4                                              E) C6H10

25. Массалық үлесі 20%-ті 90г глюкоза ерітіндісі күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде массасы 2 г күміс бөлінсе, күмістің шығымы (%)

А) 8,4                    В) 7,5                          С) 10,2                        D)10,5                         E) 9,3

 

IV.     Олимпиада есептерін шығару жолдары

m1/m2=-Э12

m1 - бірінші заттың массасы(г)

m- екінші заттың массасы(г)

Э- бірінші заттың эквиваленті (г/моль)

Э2 – екінші заттың эквиваленті (г/моль)

 

Эоксид=  моксид/ элемент атом саны * элемент валенттілігі

 Эоксидэлемент + Эоттегі    

 

Э (Al2O3)= =17г/моль

 

Э (Al2O3) =ЭAlО , ЭAl===9 г/моль

 

Э (Al2O3)= 9 г/моль+8 г/моль=17г/моль

 

Эқышқыл = M қышқыл/қышқыл негізділігі

 

Э (HCl)===36,5г/моль

 

Э (H2 SO3)=M (H2 SO3)/2==49г/моль

 

Э(H3 РO4)==32,6г/моль

 

Энегіз=-Mнегіз/металл валентілігі

 

Э NaOH= MNaOH/1==40г/моль

 

Э(Ca(OH)2)=M(Ca(OH)2)/2=74г/моль/2=37г/моль

 

Э(Fe(OH)3) =M(Fe(OH)3)/3=107г/моль/3=35,66г/моль

 

Этұз=Mтұз/металл атом саны*металл валенттілігі

 

ЭNaCl===58,5г/моль

 

Э (Na2 SO4)=M(Na2 SO4)/2*1==71г/моль

 

Э (СаCl2)=М(СаCl2)/1*2==55,5г/моль

 

Э(Са3( РO4)2)=М(Са3( РO4)2)/3*2==51,67г/моль

 

Э(Al2 (O4)3) =М(Al2 (O4)3)/2*3==65,33г/моль

 

ω%=*100%

mеріген заттың массасы (г, кг)

m1 – ерітіндінің массасы (г, кг)

 

СМ= (моль/л)

mеріген заттың массасы (г)

М - еріген заттың мольдік массасы г/моль

v – ерітіндінің көлемі (л)

 

См==100 (моль/кг)

м-еріген зат массасы (г)

М-еріген заттың мольдік массасы (г/моль)

м1-еріткіш массасы (г)

 

СH= (моль/г)

м-еріген заттың массасы(г)

Э-еріген заттың эквиваленттілік массасы(г/моль)

v-ерітіндінің көлемі(л)

 

СH1V1= СH2V2   немесе  СH1/CH2=V1/V2

 

V.         Қорытынды.

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал
Скачать тест к материалу
Скачать материал
Скачать тест к материалу

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 924 655 материалов в базе

Скачать материал
Скачать тест к материалу

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  Скачать тест к материалу
  • 28.01.2016 6053
  • DOCX 26 кбайт
  • 28 скачиваний
  • Рейтинг: 1 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Жорыкбаева Самал Адилханеовна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Пожаловаться на материал
 • Автор материала

  Жорыкбаева Самал Адилханеовна
  Жорыкбаева Самал Адилханеовна
  • На сайте: 6 лет и 4 месяца
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 22534
  • Всего материалов: 5

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой