Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Украинский язык / Рабочие программы / Календарне планування української мови та літератури .7 клас

Календарне планування української мови та літератури .7 клас

  • Украинский язык

Поделитесь материалом с коллегами:

Согласовано: Утверждено:

Заместитель директора по УВР Директор ДОШ № 23

Егорова Е.И. Коростелёва С.Н.

________________ _____________

«____» ___________ 2015 г. «____» ___________ 2015 г.
Календарно-тематическое планирование

украинского языка

(название предмета)


в 7 классе на 2015- 2016 у. г.


Учитель: Тринеева Елена Николаевна, высшая квалификационная категория

(Ф.И.О., указать при наличии категорию и звание)

Рассмотрено за заседании ШМО учителей общественно-гуманитарного цикла

Протокол № ____ от ________ 2015 г.

Руководитель ШМО _________ Парфенова Я.В.

(подпись) (Ф.И.О)


Пояснювальна записка

1. Українська мова

2. 7 клас

3 Украинский язык : 5-9 кл. : программа для общеобразоват. организаций с обучением на рус. языке и изуч. укр. языка / сост. Ткачук Т.В., Левашова О.Н., Борисова А.А., Петровская И.И. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 74 с.

4. 35 годин

5. Планування співпадає з рекомендаціями чинної програми.

6. 1 година на тиждень

7. Практична частина програми

Форми контролю


5

6

7

8

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Перевірка мовної теми

(тестуваня)

1
1


1


1


1

1


1


Письмо:

переказ
1

1
1

1твір
1

1

1Правопис:

диктант


1


1


1


1


1


1


1


1

Аудіювання

1
1
1
1
Читання мовчки1
1
1
1


Говоріння

діалог


1
1
1
1переказ1


1


1


1


1


1
твір
1


1
1
1У таблиці подано мінімальну кількість обов’язкових контрольних робіт. У разі потреби учитель має право збільшувати кількість контрольних робіт. Педагог має право при плануванні самостійно розподіляти послідовність проведення тієї чи іншої форми контролю, т.т. спланувати, наприклад, проведення диктанту в п’ятому класі не в другій та четвертій чвертях, як подається в таблиці, а в першій та третій (головне, щоб 1 раз на півріччя).


8. Мета вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, вміє формувати й відстоювати власну думку, громадянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ (у тому числі суспільних), давати їм адекватну оцінку, самонавчатися і самовдосконалюватися.

Оскільки оволодіння мовою – важлива складова соціальнокультурної діяльності, мовна освіта повинна ставити за мету:

а) навчити розуміння нової культури (міжкультурного взаєморозуміння);

б) оволодіти міжкультурною комунікацією, тобто вмінням спілкуватися з носіями іншої культури.

9. Сформульована мета потребує розв’язання таких завдань:

1) вироблення стійкої потреби у вивченні української мови;

2) розвиток умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок і почуттів у різних сферах приватного й суспільного життя на основі засвоєння базових мовленнєвих знань, вироблення умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань; оволодіння культурою мовлення;

3) формування в учнів базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і навичок на основі засвоєння норм української літературної мови;

4) вироблення умінь сприймати мову як мистецьке явище, що має естетичну цінність;

5) формування гуманістичного світогляду, духовного світу учнів, моральних і естетичних переконань на основі засвоєння українських національних та загальнолюдських цінностей шляхом прилучення через мову до культурних надбань нашого народу в контексті культури світовоїКалендарно-тематичне планування

І семестр

з/п


уроку

корекція


Зміст уроку

Год.

Дата

Дата

(корекція)

Примітка


Т. 1,2 (8 г.) Вступ. Повторення та узагальнення вивченого. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ .ДІЄПРИКМЕТНИК


1

1-2


Місце української мови серед інших слов’янських мов.

1


Розділові знаки в синтаксичних конструкціях. Найскладніші орфограми

12

3-4


Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

РМ Усний переказ тексту наукового стилю

1

1
3

5-6


Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (практично). Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками.

2
4

7-8


Безособові дієслівні форми на -но, -то. Вживання в усному і писемному мовленні безособових дієслівних форм на -но, -то.

1


Контрольна робота № 1. з теми "Повторення та узагальнення вивченого. Дієприкметник". (Тести, аудіювання).

1


Т. 2 (8г.) ДІЄПРИСЛІВНИК


5

9-10


Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Не з дієприслівниками. Дієприслівниковий зворот.)

2
6

11-12


Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

1


РМ Контрольний письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням в художньому стилі

1
7

13-14


Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення (практично)

1


РМ Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням в науковому стилі

1
8

15-16


РМ Ділові папери Розписка. Доручення.

1


Контрольнаробота №2.зтеми «Дієприслівник».(диктант, діалог).


Т.3.(10г.)ПРИСЛІВНИК. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИЙМЕННИК.

1
9

17-18


Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників.

2
10

19-20


Букви н та нн у прислівниках. Не і ні з прислівниками. И та і в кінці прислівників.

2
11

21-22


РМ Контрольний докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі

2
12

23-24


Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо.

1


Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.

1
13

25-26


Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

1


Контрольна робота № 3. з теми «ПРИСЛІВНИК. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ПРИЙМЕННИК» (тест, читання мовчки)

1Т4.(10 г.) СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. СПОЛУЧНИК. ЧАСТКА. ВИГУК. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ

1
14

27-28


Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності, їх види (практично). Вживання сполучників у простому й складному реченнях.

2
15

29-30


Написання сполучників разом і окремо

1


РМ Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі. Особливості побудови опису зовнішності людини .

1
16

31-32


Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. Не з різними частинами мови (узагальнення)

2
17

33-34РМ Твір-роздум дискусійного характеру. Замітка в газету в публіцистичному стилі

1


Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

118

35-36


Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки. Найскладніші орфограми

1


Контрольна робота № 4. з теми «СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. СПОЛУЧНИК. ЧАСТКА. ВИГУК. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З МОРФОЛОГІЇ ТА ОРФОГРАФІЇ»(диктант, читання вголос)

1

Согласовано: Утверждено:

Заместитель директора по УВР Директор ДОШ № 23

Егорова Е.И. Коростелёва С.Н.

________________ _____________

«____» ___________ 2015 г. «____» ___________ 2015 г.
Календарно-тематическое планирование

украинской литературы

(название предмета)


в 7 классе на 2015- 2016 у. г.


Учитель: Тринеева Елена Николаевна, высшая квалификационная категория

(Ф.И.О., указать при наличии категорию и звание)

Рассмотрено за заседании ШМО учителей общественно-гуманитарного цикла

Протокол № ____ от ________ 2015 г.

Руководитель ШМО _________ Парфенова Я.В.

(подпись) (Ф.И.О)

Пояснювальна записка


1. Українська література

2. 7 клас

3. Предмет «Українська література»

Украинская литература : 5-9 кл. : программа для общеобразоват. организаций с обучением на русском языке и изуч. укр. яз. / сост. Королёва Л.В., Путрова О.М., Ковалинская И.М., Бондаренко А.В., Добровольская Т.Н., Филиппенко Е.А., Муза Г.П. ; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2015. – 44 с.

4. 70 годин

5. Кількість годин на вивчення навчального матеріалу співпадає з рекомендаціями чинної програми з української літератури.

6. 2 години на тиждень

7. Практична частина програми

Текстуальне вивчення творів – 56 год. Література рідного краю − 4 год. Позакласне читання − 4 год. Розвиток мовлення – 2 год. Виразне читання – 2 год. Резервний час − 2 год


1 Чверть

2 Чверть

3 Чверть

4. Чверть

Контрольна робота ( виконання контрольних робіт (тести, відповіді на питання, комбінована контрольна робота тощо)

21

2

2

Контрольний твір1


1


Розвиток мовлення

2
2


Позакласне читання

1
1

8. Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих здібностей учнів, виховання світоглядних орієнтацій, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру

9. Основні завдання уроків літератури: 1) ознайомлювати учнів з кращими зразками духовної культури народу; 2) плекати розуміння витоків культури, менталітету, способу життя; 3) сприяти пізнанню гуманістичного (життєствердного) досвіду української літератури та літератур інших народів; 4) формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, патріотизм, любов до рідного краю; 5) удосконалювати навички виразного читання (декламування), розуміння і переказування прочитаного; 6) сприяти зануренню дитини в духовний світ літературних героїв; 7) забезпечувати глибше засвоєння учнями норм української літературної мови, її художньо-зображувальних стильових і стилістичних ресурсів; 8) розвивати мислення і мовлення учнів.


Календарно-тематичне планування


уроку

уроку

корекція

Зміст уроку

К-сть годин.

Дата

Дата

(корекція)

Прим.І семестр

Т. 1 (8г.) МИНУВШИНА У ФОЛЬКЛОРІ.


1

1


Народні думи. „Дума про Марусю Богуславку”. Теорія літератури: Думи як вид усної народної творчості.

1

2


РМ Розповідь про сучасне кобзарське мистецтво.

1

2

3,4


Історичні пісні. „Ой на горі да женці жнуть”. Теорія літератури: Поняття про історичну пісню.

23

5,6


Народні балади. „Ой був в Січі старий козак...”. Теорія літератури: Народна балада як жанр фольклору.

2
4

7


ВЧ. Виразне читання пісень та балад.

1

8


Контрольна робота №1 з теми «МИНУВШИНА У ФОЛЬКЛОРІ» Тест


Т. 2 (62г.) І ОЖИВА ІСТОРІЯ НАРОДУ...

1
5

9


Тарас Шевченко. „І виріс я на чужині...”,. автобіографічні мотиви у вірші.

1

10


Зображенні тяжкого життя селян-кріпаків.

1
6

11


«Тополя» Теорія літератури:поняття про літературну балладу.

1

12


Вірші і проза як типи художнього мовлення. Стопа, віршові розміри

1
7

13


Пантелеймон Куліш. Біографічний нарис про письменника. „Орися”..

1

14


Орися”. Теорія літератури: проза як тип художнього мовлення.

1
8

15


Портрети Орисі, молодого козака, на зображенні романтичних пейзажів у творі.

1

16


Контрольна робота №2 з теми «Т.Шевченко., Пантелеймон Куліш..» Тест.


1
9

17


Іван Франко. „Захар Беркут” (скорочено).

1

18


Характеристика головних і другорядних персонажів – Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка

1
10

19


Символічні образи Сторожа і Сонця

1

20


Теорія літератури: Мова художнього твору.

1
11

21


Застарілі слова (архаїзми, історизми) як засіб характеристики історичної епохи.

1

22


РМ Написання листа літературному героєві

1

12

23


Андрій Чайковський. „За сестрою”. Теорія літератури: Поняття про компоненти та композицію художнього твору

1


24


Приклади героїзму, відповідальності, вірності.

1

13

25


РМ Усний переказ найбільш вражаючого епізоду з повісті (з аргументацією свого вибору)

1


26


ПЧ О.Гончар «Романові яблуки» (з роману «Твоя зоря»)

1

14

27


Контрольна робота №3 з теми «Іван Франко. „Захар Беркут”» твір.

1


28


Богдан Лепкий. „Цвіт щастя”. Теорія літератури: Композиційні особливості новели

1

15

29


Відображення в новелі настрою хлопчика, морально-етичні категорії „щастя”, „добра”, „справедливості”

1


30


Степан Васильченко. „Свекор”.

1

16

31


Судження про значення гумору в житті людини

1


32


Контрольна робота №4 з теми «Богдан Лепкий, Степан Васильченко» Тест.

1

17

33


Григір Тютюнник. “Климко” Цікавий епізод з дитинства письменника.

1


34


ЛРК

1

18

35


Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

1


36


Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). Теорія літератури: художня деталь. Образ Климка, художні особливості твору


1

19

37


Контрольна робота №5 з теми «Г.Тютюнник «Климко».Твір.

1


38


ПЧ Б.Лепкий «Цвіт щастя»

1

20

39


Андрій Малишко. Пісенна творчість.

1

40


«Вчителька», «Пісня про рушник», «Стежина» Напам’ять «Вчителька», «Пісня про рушник» (на вибір).

1
21

41


ВЧ Урок-конкурс на кращого читця вршів

1

42


Микола Сингаївський. „Чорнобривці”

Вивчити напам’ять: «Чорнобривці»

1
22

43


Микола Сингаївський „Батьківське поле”. Теорія літератури: Художні засоби мови. Метафора.

1

44


Контрольна робота №6 з теми «Андрій Малишко, Микола Сингаївський». Тест.

1
23

45


Борис Антоненко-Давидович. „Крила Артема Летючого”.

1

46


Сприйняття вчинків Артема Летючого у рідному селі.

1
24

47


Судження про неповторність кожної людської особистості, про яскравий індивідуальний художній стиль письменника.

1

48


ЛРК

1
25

49


ПЧ А.Дімаров «Друга планета»

1

50


Крила Артема Летючого”.Чому він хоче злетіти в небо і які перешкоди з’являються на його шляху до здійснення цієї мрі

1
26

51


ЛРК

1

52


Контрольна робота №7 з теми «Борис Антоненко-Давидович. „Крила Артема Летючого». Тест.

1
27

53


Борис Харчук. Біографічний нарис про письменника

1

54


Планетник”. Теорія літератури: повість-притча

1
28

55


Взаємозалежність настрою головного героя і природи.

1

56


Риси характеру хлопчика, його вчинки. Судження про моральний вибір, про добро і зло у світі.

1
29

57


ПЧ А.Дімаров «Три грані часу», «Діти» (за вибором)

1

58


Контрольна робота №8 з теми «Борис Харчук „Планетник”.Тест.

1
30

59


Євген Гуцало «Сім’я дикої качки».

1

60


Характеристика образів Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки.

1
31

61


Особливість композиції, кульмінація.

1

62


РМ Власна версія подальшого розвитку подій

1
32

63


Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, прояв доброти, благородства, чесності

1

64


Василь Голобородько. „Мова рослин”. Теорія літератури: Поняття про вільний вірш

1
33

65


ПЧ М. Стельмах. “Гуси-лебеді летять

1

66


ПЧ О.Стороженко. “Закоханий чорт”, “Голка”, “Вуси”

1
34

67


Контрольна робота №9 з теми «Є.Гуцало, В.Голобородько». Тест.

1

68


ЛРК

1
35

69


Підсумковий урок.


1

70


Рекомендації літнього читання

1

Автор
Дата добавления 25.01.2016
Раздел Украинский язык
Подраздел Рабочие программы
Просмотров472
Номер материала ДВ-377184
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх