1748188
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокНачальные классыРабочие программыКалендарно-тематическое планирование по родному языку. 1 класс

Календарно-тематическое планирование по родному языку. 1 класс

библиотека
материалов

1-ги класска «Yжγглел» кичээлиниң календарь-тематиктиг планнаашкыны


Кичээлдерниң темалары

Шагы

Башкының ажыл - чорудулгазы

оореникчилер-ниң ажыл-чорудулгазы

Бγгγ талалыг ооредилгениң ажыл-чорудулгазы

Хγнγ

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

Белеткел γези – 12 шак

1.

Билиг кичээли.

а. 3

Класс - биле таныжылга. Башкы бодунуң адын, адазының адын, фамилиязын тода адап бээр. «Yжγглел» - биле таныштырар.

Уруглар клазы, башкызы база «Yжγглел» ному-биле таныжарлар.

Билип алыры: класс, школа дугайында ниити билиглер-биле таныжар; номнуң доктааткан демдектерин ажыглап билири.

Коммуникативтиг: класска, школага сагыыр чамдык дγрγмнер-биле таныжар; сагыш-бодалын γлежип, кичээлдерде салдынган сорулгаларга даянып, чугааны шын тургузар.

Регулятивтиг: чедип алган билиглерин шиңгээдип алыр, чедиишкинниг ажылче угланыышкынны чорудар.

02.09.


2.

Школа - биле таныжылга.

Школаның иштики, даштыкы байдалы-биле, класстар, библиотека, столовая, арыгланыр орээл, эмчи ѳрээлдери-биле таныштырып, школа бистиң бажыңывыс деп чуулдерни билиндирер

оореникчилер школа, библиотека, столовая, арыгланыр орээл, эмчи ѳрээлдери- биле таныжарлар.

03.09.


3.

Чугаа. а. 4-5

Чугаа дугайында ниити билиг бээр. Аас болгаш бижимел чугаа дугайында таныштырар.

Чугаа аас болгаш бижимел болур деп билип алырлар.

Билип алыры: аас болгпш бижимел чугаа дугайында билиглер-биле таныжар, ѳѳредиглиг сорулганы шын тодарадып билиндирер.

Коммуникативтиг: чугаага киржип, бодунуң бодалын хостуг дамчыдып, чугааның киржикчилери-биле хγндγлежип билири.

Регулятивтиг: чедип алган билиглерин шиңгээдип алыр, берге таварылгаларның чылдагаанын тывар; чедиишкинниг ажылче угланыышкынны чорудар

04.09.


4.

Бижилге кыдыраажы-биле таныжылга (Yжγглелдиң бижилгези, а. 3-4)


«Шын олур» деп плакат-биле уругларны таныштырар. Yжγглелдиң бижилге кыдыраажы, демир-γжγк-биле таныштырар. Бижилге кыдыраажының шугуму-биле болгаш самбыра-биле таныштырар.

«Ужуглелдин бижилгези»-биле, демир - γжγктγ шын тударын, самбырага ажылдаарын таныжып алырлар.

07.09.


5.

Домак. а. 8.

Домак дугайында билигни бээр. Чурук-биле, схема-биле ажылдап ѳѳредир.

Домак деп чγл дээрзин, домакты схемалар-биле демдеглээрин билип алырлар.

Билип алыры: бодунуң билииниң аай-бажын тывар, тγңнелди γндγрγп ѳѳренир.

Коммуникативтиг: чугаага киржип, бодунуң бодалын хостуг дамчыдып, чугааның киржикчилери-биле хγндγлежип билири.

Регулятивтиг: чедип алган билиглерин шиңгээдип алыр, берге таварылгаларның чылдагаанын тывар; чедиишкинниг ажылче угланыышкынны чорудар.

08.09.


6.

Домак. а. 10.

Чугаа домактардан тургустунар, домак бγрγзγ тускай бодалды илередир дээрзин тγңнеп чугааладыр.

Чурук ёзугаар чугаа тургузуп, домактар схемазын катаптаарлар.

09.09.


7.

Сѳс. а. 11.

Домактарны сѳстерге чарары, чурук-биле ажыл. Сѳс дугайында билиин быжыглаар.

Домактарны сѳстерге шын чарып, сѳс дугайында билиин база чаңчылдарын быжыглаарлар.

Билип алыры: схема дузазы-биле бердинген дыңнадыгны билип, тγңнелди γндγрγп ѳѳренир.

Коммуникативтиг: эжеш, бѳлγк ажылдарга эш-ѳѳрγ-биле демниг ажылдаары, бодунуң бодалын хостуг дамчыдып, чугааның киржикчилери-биле хγндγлежип билири.

Регулятивтиг: бодунуң ажылын сайгарып, башкының хайгааралы-биле ажылдаар олудун организастап билири.


10.09.


8.

Сѳс. а. 12.

Домак схемазында каш дорт-булуңчук барыл, ынча сѳс бар дээрзин билиндирер. Схема дузазы-биле домактар чогааттырар.

Схемага домак эгезин бедип γне берген шыйыг-биле, сѳѳлγн улуг сек-биле демдеглээр дээрзин билип алырлар.

11.09.


9.

Слог. а. 13.

Сѳстγ кезектерге (слогтарга) чарып, сѳстерде слогтар санын шын тып ѳѳредир.


Сѳстерни слогтап, оларның схемазын шын тургузуп ѳѳренирлер.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулгаларны тургузуп, бодунуң даап бодаашкыннарын γндγр чугаалап, чаа билиглерни тып, тγңнелди γндγрγп ѳѳренир.

Коммуникативтиг: чурук ёзугаар харылзаалыг чугаа тургузуп, эш-ѳѳрγн дыңнап билири.

Регулятивтиг: салдынган сорулгаларны чедип алырынче ажылды чорудуп, кичээлдиң планын демниг тургузуп хайгаараары.

14.09.


10.

Слог. а. 14.

Домактарны сайгарып, сѳстерни слогтарга чарып билирин быжыглаар.

Домактарны сайгарып, сѳстерни слогтарга шын чарып билирин быжыглаарлар.

15.09.


11.

Yн. а. 15.

Сѳсте γннерни ылгап тыптырар, γннγ чугаалаар, дыңнаар деп билиндирер.

Чугааның γннери аңгы-аңгы болур, γннγ дыңнаар болгаш адаар дээрзин билип алырлар.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулгаларны тургузуп, схема дузазы-биле бердинген дыңнадыгны билип, чаа билиглерни тып, тγңнелди γндγрγп ѳѳренир.

Коммуникативтиг: салдынган бодалды демниг сайгарып, бодунуң бодалын шын, тода дамчыдып билири.

Регулятивтиг: башкының дузазы-биле кичээлдиң ажыл-чорудулгазының сорулгазын тодарадыры.

16.09.


12.

Ажык болгаш ажык эвес γннер. а. 16.

Чурук-биле ажылдап, слог, γн анализин чорудуп, ажык болгаш ажык эвес γннер дугайында ниити билигни бээр.Сѳстерден чугле ажык (ажык эвес) γннерни ылгап тып ѳѳренип алырлар.

17.09.


Бижик ѳѳредилгези – 127 шак

Бирги чада

13.

[а] деп γн болгаш А, а деп γжγктер. а. 17.

Сѳстен [а] деп γннγ ылгап, дыңнап; А, а деп ужуктер-биле таныштырар.

Сѳстен [а] деп γннγ ылгап база А, а деп ужуктер-биле таныжарлар.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулгаларны тургузуп, берге айтырыгларны сγмележип чугаалажыр.

Коммуникативтиг: салдынган бодалды демниг сайгарып, бодунуң бодалын шын, тода дамчыдып билири.

Регулятивтиг: башкының берген планы-биле ажылдап, бодунуң олудун организастаары.

18.09.


14.

[а] деп γннуң узадыр адаттынары болгаш ону бижикке ийи аа-биле демдеглээри. а. 18

Кыска, узун адаттынар [а] – [аа] деп уннерни деңнелге аргазын ажыглап тургаш, билиндирер. Бичии а – ны бижип ѳѳредир.

Кыска, узун адаттынар [а] – [аа] деп уннерни билип алырлар. Бичии а – ны бижип ѳѳренирлер.

21.09.


15.

[а] деп γн болгаш А, а деп γжγктер. Улуг А деп γжγктγ бижиири.

Кыска, узун слогтарны номчудар. Улуг А – ны бижидер.

Кыска, узун слогтарны номчуп, улуг А – ны бижип ѳѳренирлер.

22.09.


16.

[л] деп γн болгаш Л, л деп γжγктер. а. 19

[л] деп γннγң адаарының артикуляциязын тайылбырлааш, номчудуп ѳѳредир.

Ажык γн слог тургузарын катаптаарлар. Сѳстен л деп γннγ ылгап тып ѳѳренип алырлар. Л деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тып ѳѳренирлер.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулгаларны боттары тургузуп, чедип алдынган билиглерин эде тургузары.

Коммуникативтиг: салдынган бодалды демниг эжеш ажылга сайгарып, эш-ѳѳрγн дыңнап билири .

Регулятивтиг: бодунуң кичээлде ажыл-чорудулгазын салдынган сорулгаларга дγγштγр тургузуп, ооң чедип алырынче ажылды угландырар.

23.09.


17.

[л] деп γн болгаш Л, л деп γжγктер. а. 20

Ал – аал деп дедир слогтарны номчуп, бичии л деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Слогтарны шын номчуп, бичии л деп γжγктγ бижип ѳѳренирлер.

24.09.


18.

[л] деп γн болгаш Л, л деп γжγктер.

Ѳѳренип эрткенин катаптап, улуг Л деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Бижимел домак –биле таныжар, улуг Л деп γжγктγ бижип ѳѳренирлер.

25.09.


19.

Ч /с. Тоол «Кушкаш биле Дилги». а. 21

Кыска, узун ажык слогтарны деннеп катаптаар. Тоолду номчааш, беседа чорудар.

Башкынын айтырыгларынга шын, долу харыылап ѳѳренирлер. Сѳс курлавырын, чугаазын сайзырадырлар.

28.09.


20.

[о] деп γн болгаш О, о деп γжγктер. а. 22

[о] деп γннγ адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, ол γннγң γжγктери-биле таныштырар. Бичии о – ну бижип ѳѳредир.

О – оо деп кыска, узун ажык слогтарны, ол – оол деп слог – сѳстерни номчуп ѳѳренирлер. Бичии о – ну бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

29.09.


21.

[о] деп γн болгаш О, о деп γжγктер. а. 23

30.09.


22.

О, о деп γжγктерни бижиир.

Ѳѳренген γннериниң γжγктерин катаптадыр. Улуг О – ну бижидер.

Бижимел кыдыраашка шын ажылдап, улуг О – ну бижип ѳѳренирлер.

01.10.


23.

[м] деп γн болгаш М, м деп γжγктер. а. 24

[м] деп γннγ шын адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, ма – маа, мо-моо деп кыска, узун слогтарны шын номчуурунга ѳѳредир. Бичии м деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Сѳстен [м] деп γннγ ылгап, ооң сѳсте туружун тодарадып, номчуп ѳѳренирлер. Бичии м деп γжγктγ бижиирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнел γндγрер.

Коммуникативтиг: ѳѳредилгеге бергелерни демниг сайгарар.

Регулятивтиг: ѳѳредиглиг сорулгазын тодарадып, ажыл-чорудулганың тγңнелин хайгаараар.

02.10.


24.

[м] деп γн болгаш М, м деп γжγктер. Бичии м деп γжγктγ бижиири. а. 25

Сѳсте туружун тодарадып, улуг М деп γжγктγ бижиирлер.

05.10.25

[м] деп γн болгаш М, м деп γжγктер. Улуг М деп γжγкту бижиири.

Ам – аам, ом – оом деп дедир слогтарны хаалчак слогтар кылдыр тургузарда, немээр, казыыр арганы ажыглап ѳѳредир.

Слогтарны, сѳстерни шын тургузуп, номчуп ѳѳренирлер.

06.10.


26.

[с] деп γн болгаш С, с деп γжγктер. а. 26

Ажык γннуң слог тургузарын катаптаар. [с] деп γннγ слогтан ылгап, ооң ужуктери-биле таныштырар.

Ажык γн слог тургузарын катаптаарлар, сѳстен [с] деп γннγ ылгап тып, [с] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнел γндγрер.

Коммуникативтиг: эжинге билдингир чугааны тургузар, айтырыглар салыр, бодунуң болгаш эжиниң ажыл-чорудулгазын хайгаараар.

Регулятивтиг: баш бурунгаар сγмележиишкин соонда ѳѳредиглиг сорулганы боду тодарадыр, бодунуң чедиишкиннерин шын тγңнээр.

07.10.


27.

[с] деп γн болгаш С, с деп γжγктер. а. 27

Ас – аас, ос – оос деп дедир слогтарны номчуп ѳѳредир, бичии с – ты бижип ѳѳредир.

Дедир слогтарны номчуп ѳѳренир, бичии с – ты бижип ѳѳренирлер.

08.10.


28.

[с] деп γн болгаш С, с деп γжγктер.

Номчаан арыннарын катап номчудар, улуг С-ты бижип ѳѳредир.

Ѳѳренгенин катаптап, улуг С деп γжγктγ бижип ѳѳренирлер.

09.10.


29.

[н] деп γн болгаш Н, н деп γжγктер. а. 28

Ажык γннγң слог тургузарын катаптаар, [н] деп γннγ сѳстен ылгап, Н, н деп γжγктер-биле таныштырар, касса-биле ажылдап; Н, н деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык γн слог тургузарын катаптаарлар. Сѳстен [н] деп γннγ ылгап тып, [н] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып ѳѳренирлер. Н, н деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

12.10.


30.

[н] деп γн болгаш Н, н деп γжγктер. а. 29

13.10.


31.

[н] деп γн болгаш Н, н деп γжγктер. а. 30

14.10.


32.

[ч] деп γн болгаш

Ч, ч деп γжγктер. а. 31

Ажык γн слог тургузарын катаптаар. [ч] деп γннγ сѳстен ылгап, Ч, ч деп ужуктер-биле таныштырар, оларны бижип ѳѳредир.

Ажык ун слог тургузарын катаптаарлар. Сѳстен [ч] деп γннγ ылгап тып, [ч] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тып; Ч, ч деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: бѳлγк сγмележиишкинге киржир, бодунуң γзел-бодалын долу болгаш тода ундурер, сайгарар; ѳскелерни дыңнаар.

Регулятивтиг: башкының берген планынга даянып ажылдаар; ажыл-чорудулгазының кылдыныын шын тγңнээр, эде кылыгларны киирер.

15.10.


33.

[ч] деп γн болгаш

Ч, ч деп γжγктер. а. 32

16.10.


34.

Тоол «Анай болгаш кымыскаяк» а. 49

Тоолду эдерти чугаалап билиндирер, рольдап чугаалап ѳѳредир.

Тоолду эдерти чугаалап ѳѳренир, рольдап чугаалаарлар.

19.10.


35.

[у] деп γн болгаш

У, у деп γжγктер. а. 35

[у] деп γннγ адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, хайгаарадыр. У, у деп γжγктер-биле таныштырар. [у] деп γннγ сѳстерден ылгап тывар; У, у деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен [у] деп γннγ ылгап тып ѳѳренирлер. У, у деп ужуктер-биле таныжар. [у] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, У, у деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: ѳѳредиглиг сорулгага даянып, эжеш, бѳлγк ажыл-чорудулгазын чорудар; дугуржулга ёзугаар ажылдаар, чѳрγлдээлиг чорукту соксадып ѳѳредир

Регулятивтиг: ѳѳредиглиг сорулганы хγлээп алыр; оларны кγγседиринге херек ажылды башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бир демниг планнаар.

20.10.


36.

[у] деп γн болгаш

У, у деп γжγктер. а. 36


21.10.


37.

[у] деп γн болгаш

У, у деп γжγктер.

22.10.


38.

[ы] деп γн болгаш Ы, ы деп γжγктер. а. 33

[ы] деп γннγң адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, Ы, ы деп γжγктерни таныштыргаш, ы – ыы, чы – чыы, сы – сыыдеп слогтарны база ол слогтар кирген сѳстерни номчудуп ѳѳредир. Ы, ы деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен[ы] деп γннγ ылгап тып, Ы, ы деп γжктер-биле таныжар. [ы] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тып ѳѳренирлер. Слогтарны база ол слогтар кирген сѳстерни номчуп ѳѳренирлер. Ы, ы деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: бодунуң бодалын ундуруп, тайылбырлап билири.

Регулятивтиг: ажыл-чорудулгазының планын тургузар; чедиишкиннерин тγңнел хайгаарал-биле чорудар.

23.10.


39.

[ы] деп γн болгаш Ы, ы деп γжγктер. Бичии ы деп γжγктγ бижиири. а. 34

26.10.


40.

[ы] деп γн болгаш Ы, ы деп γжγктер. Улуг ы деп γжγктγ бижиири.

27.10.


41.

[р] деп γн болгаш Р,р деп γжγктер. а. 37

[р] деп γннγ шын адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, ра, ры, ру деп слогтарны база ол слогтар кирген сѳстерни номчудуп ѳѳредир. Р, р деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен [р] деп γннγ ылгап тып, [р] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып ѳѳренирлер. Р, р деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулганы шиңгээдип, ону кγγседирин кызар; бодалын γндγр чугаалаар; башкының болгаш класстың демниг ажылының тγңнээр. .

Коммуникативтиг: бодунуң бодалын ундуруп, тайылбырлап билири.

Регулятивтиг: башкының берген планын сагып; ажыл-чорудулганың планынче херек эдилгелерни киирер.

28.10.


42.

[р] деп γн болгаш Р,р деп γжγктер. Бичии р деп γжγктγ бижиири. а. 38

29.10.


43.

[р] деп γн болгаш Р,р деп γжγктер. Улуг Р деп γжγктγ бижиири. а. 39

30.10.


44, 45.

Ѳѳренген

γжγктерин

катаптаары.

Резерв.
09.11, 10.11.


46.

[γ] деп γн болгаш Y, γ деп γжγктер. а. 40

[γ] деп γннγ адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, Y, γ деп γжγктерин таныштыргаш, γ – γγ, чγ – чγγ, чγл – чγγл деп кыска, узун слогтар, сѳстерни номчудуп ѳѳредир. Y, γ деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен γ деп γннγ ылгап, Y, γ деп γжγктер-биле таныжарлар. [γ] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Y, γ деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: ѳѳредиглиг сорулгага даянып, эжеш, бѳлγк ажыл-чорудулгазын чорудар; дугуржулга ёзугаар ажылдаар, чѳрγлдээлиг чорукту соксадып ѳѳредир .

Регулятивтиг: ѳѳредиглиг сорулганы хγлээп алыр; оларны кγγседиринге херек ажылды башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бир демниг планнаар.

11.11.


47.

[γ] деп γн болгаш Y, γ деп γжγктер. Бичии γ – нγ бижиири. а. 41

12.11.


48.

[γ] деп γн болгаш Y, γ деп γжγктер. Улуг Y – нγ бижиири.

13.11.


49.

[и] деп γн болгаш И, и деп γжγктер. а. 42

[и] деп γннγ адаарының артикуляциязын кѳргγзγп, тайылбырлаар. И – ии, ми – мии, чи – чии, ли – лии деп слогтарны, ол слогтар кирген сѳстерни номчудуп ѳѳредир. И, и деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен [и] деп γннγ ылгап тып, И, и деп γжγктер-биле таныжар. [и] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, И, и деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, алган билиглерин бир хевирден ѳскезинче чаартып тургузар.

Коммуникативтиг: ѳѳредиглиг сорулгага даянып, эжеш, бѳлγк ажыл-чорудулгазын чорудар; бодунуң γзел-бодалын тайылбырлап, дамчыдар.

Регулятивтиг: ѳѳредиглиг сорулганы хγлээп алыр; оларны кγγседиринге херек ажылды башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бир демниг планнаар.

16.11.


50.

[и] деп γн болгаш И, и деп γжγктер. Бичии и-ни бижиири. а. 43

17.11.


51.

[и] деп γн болгаш И, и деп γжγктер. Улуг И-ни бижиири.

18.11.


52.

[э] деп γн болгаш Э, э деп γжγктер. а.44

[э] деп ажык γннγ болгаш ооң γжγктерин ѳѳредип; Э деп γжγктγң ады ооң γнγ-биле дѳмей, сѳс эгезинге кыска дыңналыр болза, чаңгыс э деп γжγк-биле демдеглээр, узадыр дыңналыр болза, сѳстγң эгезинге, ортузунга, сѳѳγнге узун ийи ээ-ни бижиирдээрзин билиндирер. Э, э деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен э деп γннγ ылгап тып, Э, э деп ужуктер-биле таныжарлар. [э] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Э, э деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: ѳѳредиглиг сорулгага даянып, эжеш, бѳлγк ажыл-чорудулгазын чорудар; бердинген темага 5-6 домактан тургусунган харылзаалыг чугаа тургузар.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуңажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

19.11.


53.

[э] деп γн болгаш Э, э деп γжγктер. Бичии э – ни бижиири. а. 45

20.11.


54.

[э] деп γн болгаш Э, э деп γжγктер. Улуг Э- ни бижиири.

23.11.


55.

Кыска е деп γн болгаш ооң γжγγ.

а. 46

Кыска е деп γжγк сѳс эгезинге кирбес, сѳс ортузунга, сѳѳлγнге кыска дыңналыр болза, е-биле демдеглээр дээрзин билиндирер. Кыска е деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Сѳстен кыска е деп γннγ ылгап тып, кыска е деп γн тыва сѳстерниң эгезинге кирбес, сѳс ортузунга база сѳстуң кайызынга чоруурун тодарадып, кыска е деп γжγктγ бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: чугааның дγрγмнерин сагып, ниити беседага киржир; салдынган сорулгаларга дγγштγр чугаа тургузар.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; башкы-биле демнежип, ѳѳредиглиг сорулгаларны салыр.

24.11.


56.

Кыска е деп γжγктγ бижиири. а. 47

25.11.


57.

Э, ээ, е (ниити катаптаашкын).

а. 48

26.11.


58.

[ш] деп γн болгаш Ш, ш деп γжγктер. а. 50


Чаа γн-биле, ооң γжγγ-биле таныштырар. Сѳстγң иштинден [ш] деп γннγ ылгап тып билиндирер. Ш, ш деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен [ш] деп γннγ ылгап тып, [ш] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Ш, ш деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулганы шиңгээдип, ону кγγседирин кызар, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: бѳлγк сγмележиишкинге киржир, бодунуң γзел-бодалын долу болгаш тода ундурер, сайгарар.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; шинчилээр сорулгаларны сайгарып билири; ажыл-чорудулгазының чорудуун, тγңнелин хайгаарап, чедиишкинниг ажылче базымнарының ужур-утказын угландырар.

27.11.


59.

[ш] деп γн болгаш Ш, ш деп γжγктер. Бичии ш-ты бижиири.

а. 51

30.11.


60.

[ш] деп γн болгаш Ш, ш деп γжγктер. Улуг Ш-ты бижиири.

01.12.


61.

[ѳ] деп γн болгаш Ѳ, ѳ деп γжγктер. а. 52


Yжγктер кожаазындан ажык, ажык эвес γжγктерни адаткаш, оларның аразында ылгалын айтыр, номчудар. Бичии ѳ-нγ бижип ѳѳредир.

Улуг Ѳ деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Состен [ѳ] деп γннγ ылгап тып, Ѳ, ѳ деп ужуктер-биле таныжарлар. [ѳ] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Ѳ, ѳ деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

02.12.


62.

[ѳ] деп γн болгаш Ѳ, ѳ деп γжγктер. Бичии ѳ-нγ бижиири. а. 53

03.12.


63.

[ѳ] деп γн болгаш Ѳ, ѳ деп γжγктер. Улуг Ѳ-ну бижиири. а. 54

04.12.


Ийиги чада

64.

[д] деп γн болгаш Д, д деп γжγктер. а. 56

[д] деп γннγң Д, д деп γжγктери – биле таныштырар. Д деп γжγктγ тыва сѳстерниң эгезинге, ортузунга бижиир, а сѳс сѳѳлγнге биживес деп тайылбырлаар. Д, д деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен ажык эвес [д] деп γннγ ылгап тып, Д, д деп ужуктер-биле таныжарлар. [д] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Д, д деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: бодунуң бодалын тода дамчыдарын кызыдар; айтырыгларны шын салыр.

Регулятивтиг: кичээлдиң сорулгазынга бодунуң ажыл-чорудулгазын таарыштырып, план ёзугаар ажылдаар; бодунуң ажыл-чорудулгазын эде тургузар.

07.12.


65.

[д] деп γн болгаш Д, д деп γжγктер. Бичии д – ны бижиири. а. 57

08.12.


66.

[д] деп γн болгаш Д, д деп γжγктер. Улуг Д – ны бижиири.

09.12.


67.

[д] деп γн болгаш Д, д деп γжγктер дугайында ѳѳренгенин катаптаар.

10.12.


68.

[б] деп γн болгаш Б, б деп γжγктер. а. 58

[б] деп γннγң Б, б деп γжγктери – биле таныштырар. Б, б деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Сѳстен ажык эвес [б] деп γннγ ылгап тып, Б, б деп γжγктер-биле таныжарлар, [б] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Б, б деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр; билдингир болгаш билдинмес чγγлдерни тодарадыр.

Коммуникативтиг: чугаага киржир (айтырыгларга харыылаар, айтырыгларны салыр, билдинмес чγγлдγ тодарадыр).

Регулятивтиг: кичээлдиң сорулгазынга бодунуң ажыл-чорудулгазын таарыштырып, план ёзугаар ажылдаар; бодунуң ажыл-чорудулгазын эде тургузар.

11.12.


69.

[б] деп γн болгаш Б, б деп γжγктер. Бичии б деп γжγктγ бижиири.

14.12.


70.

[б] деп γн болгаш Б, б деп γжγктер. Улуг Б деп γжγктγ бижиири. а. 59

15.12.


71.

[г] деп γн болгаш Г, г деп γжγктер. а. 60

Ажык эвес [г] деп γннγ ылгап тып, Г, г деп γжγктер – биле таныштырар. Г деп γжγктγ тыва сѳстерниң ортузунга база сѳѳлγнге бижиир деп тайылбырлаар. Г, г деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [г] деп γннγ ылгап тып, Г, г деп ужуктер-биле таныжарлар. [г] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Г, г деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер, кылган ажылдарының демдектерин демниг салыры.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; шинчилээр сорулгаларны сайгарып билири; ажыл-чорудулгазының чорудуун, тγңнелин хайгаарап, чедиишкинниг ажылче базымнарының ужур-утказын угландырар.

16.12.


72.

[г] деп γн болгаш Г, г деп γжγктер. Бичии г-ны бижиири. а. 61

17.12.


73.

[г] деп γн болгаш Г, г деп γжγктер. Улуг Г-ны бижиири. а. 62

18.12.


74.

[в] деп γн болгаш В, в деп γжγктер. а. 63

Ажык эвес [в] деп γннγ ылгап тып; В, в деп γжγктер-биле таныштырар. [в] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; В, в деп ужуктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [в] деп γннγ ылгап тып; В, в деп ужуктер-биле таныжарлар. [в] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; В, в деп ужуктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудар.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер. Регулятивтиг: бодунуң ажыл-чорудулгазын сайгарары (чедип алган, ам чедип алыр билиглерин аңгылап, тургузары).

21.12.


75.

[в] деп γн болгаш В, в деп γжγктер. Бичии в деп γжγктγ бижиири. а. 64

22.12.


76.

[в] деп γн болгаш В, в деп γжγктер. Улуг В деп γжγктγ бижиири.

23.12.


77.


[т] деп γн болгаш Т, т деп γжγктер. а. 65

Ажык эвес [т] деп γннγ ылгап тып; Т, т деп γжγктер-биле таныштырар. Номчуп турар γеде, γннγң шын адалгазынче кичээнгейни углаар. Т, т деп γжγктерни бижип ѳѳредир.Ажык эвес [т] деп γннγ ылгап тып, Т, т деп ужуктер-биле таныжарлар. [т] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Т, т деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуңажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

24.12.


78.

[т] деп γн болгаш Т, т деп γжγктер. Бичии т-ны бижиири. а. 66

25.12.


79.

[т] деп γн болгаш Т, т деп γжγктер. Улуг Т-ны бижиири. а. 67


28.12.


80.

Ѳѳренген

γжγктерин

катаптаары.

Резерв. а. 68-69


11.01


81.

[к] деп γн болгаш К, к деп γжγктер. а. 70

Ажык эвес [к] деп γннγ ылгап тып; К, к деп γжγктер-биле таныштырар. Номчуп турар γеде, γннγң шын адалгазынче кичээнгейни углаар. К, к деп γжγктерни бижип ѳѳредир.


Ажык эвес эвес [к] деп γннγ ылгап тып; К, к деп γжγктер-биле таныжарлар. эвес [к] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, К, к деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр; билдингир болгаш билдинмес чγγлдерни тодарадыр.

Коммуникативтиг: чугаага киржир (айтырыгларга харыылаар, айтырыгларны салыр, билдинмес чγγлдγ тодарадыр).

Регулятивтиг: кичээлдиң сорулгазынга бодунуң ажыл-чорудулгазын таарыштырып, план ёзугаар ажылдаар; бодунуң ажыл-чорудулгазын эде тургузар.

12.01.


82.

[к] деп γн болгаш К, к деп γжγктер. Бичии к-ны бижиири. а.71

13.01.


83.

[к] деп γн болгаш К, к деп γжγктер. Улуг К-ны бижиири. а. 72

14.01


84.

[п] деп γн болгаш П, п деп γжγктер. а. 73

Ажык эвес [п] деп γннγ ылгап тып; П, п деп γжγктер-биле таныштырар. Номчуп турар γеде, γннγң шын адалгазынче кичээнгейни углаар. П, п деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [п] деп γннγ ылгап тып, П, п деп ужуктер-биле таныжарлар. [п] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, П, п деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуңажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

15.01.


85.

[п] деп γн болгаш П, п деп γжγктер. Бичии п-ны бижиири. а. 74

18.01.


86.

[п] деп γн болгаш П, п деп γжγктер. Улуг П-ны бижиири. а. 75

19.01.


87.

[ң] деп γн болгаш ооң γжγγ. а. 76

Ажык эвес [ң] деп γннγ ылгап тып; ң деп γжγк-биле таныштырар. Номчуп турар γеде, γннγң шын адалгазынче кичээнгейни углаар. ң деп γжγктγ бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [ң] деп γннγ ылгап тып, ң деп ужук-биле таныжарлар. ң деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, ң деп γжγктγ бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

20.01.


88.

[ң] деп γн болгаш ооң γжγγ. а. 77

21.01.


89.

[ң] деп γн болгаш ооң γжγγ.

22.01


90.

[х] деп γн болгаш Х, х деп γжγктер. а. 78

Ажык эвес [х] деп γннγ ылгап тып; Х, х деп γжγктер-биле таныштырар. Номчуп турар γеде, γннγң шын адалгазынче кичээнгейни углаар. Х, х деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [х] деп γннγ ылгап тып, Х, х деп ужуктер-биле таныжарлар. [х] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, Х, х деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуңажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

25.01.


91.

[х] деп γн болгаш Х, х деп γжγктер. Бичии х-ны бижиири. а. 79

26.01.


92.

[х] деп γн болгаш Х, х деп γжγктер. Улуг Х-ны бижиири.

27.01.


93.

[з] деп γн болгаш З, з деп γжγктер. а. 80

Ажык эвес [з] деп γннγ ылгап тып; З, з деп γжγктер-биле таныштырар. [з] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; З, з деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [з] деп γннγ ылгап тып; З, з деп γжγктер-биле таныжарлар. [з] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып, З, з деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудар.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер. Регулятивтиг: бодунуң ажыл-чорудулгазын сайгарары (чедип алган, ам чедип алыр билиглерин аңгылап, тургузары).

28.01.


94.

[з] деп γн болгаш З, з деп γжγктер. а. 81

29.01.


95.

[з] деп γн болгаш З, з деп γжγктер.

01.02.


96.

[з] деп γн болгаш З, з деп γжγктер.

02.02.


97.


[ж] деп γн болгаш Ж, ж деп γжγктер. а. 82

Ажык эвес [ж] деп γннγ ылгап тып; Ж, ж деп γжγктер-биле таныштырар. [ж] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Ж, ж деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [ж] деп γннγ ылгап тып; Ж, ж деп ужуктер-биле таныжарлар. [ж] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Ж, ж деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер, кылган ажылдарының демдектерин демниг салыры.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; шинчилээр сорулгаларны сайгарып билири; ажыл-чорудулгазының чорудуун, тγңнелин хайгаарап, чедиишкинниг ажылче базымнарының ужур-утказын угландырар.

03.02.


98.

[ж] деп γн болгаш Ж, ж деп γжγктер. Бичии ж-ны бижиири. а. 83

04.02.


99.

[ж] деп γн болгаш Ж, ж деп γжγктер. Улуг Ж-ны бижиири.

05.02.


100.

[й] деп γн болгаш Й, й деп γжγктер. а. 84

Ажык эвес [й] деп γннγ ылгап тып; Й, й деп γжγктер-биле таныштырар. [й] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Й, й деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [й] деп γннγ ылгап тып; Й, й деп ужуктер-биле таныжарлар. [й] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Й, й деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

08.02.


101.

[й] деп γн болгаш Й, й деп γжγктер. Бичии й деп γжγктγ бижиири. а.85

09.02.


102.

[й] деп γн болгаш Й, й деп γжγктер. Улуг Й деп γжγктγ бижиири. а 86-87

10.02.


Yшкγ чада

103.

ъ (кадыг демдек). а.88


Кадыг демдек (ъ) чааскаан тургаш, аңгы γн илеретпес, ажык γжγктγң соонга чорааш, ол γннγң γжγγ-биле кады ѳк-биле адаар ажык γннγ илередир деп уругларга билиндирер. Кадыг демдекти бижип ѳѳредир.

Тыва дылда кадыг демдекти чамдык ѳк-биле адаар ажык γннерни илередир ажык γжγктер соонга бижиирин билип алырлар. Кадыг демдекти бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуңажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

11.02.


104.

ъ (кадыг демдек). а. 89

12.02.


105.

ъ (кадыг демдек).

Бижилге.

22.02.


106.

ъ (кадыг демдек).

24.02.


107.

Е, е деп ажык γжγктер. а. 90

Тыва дылда й γннγг е деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай чажыт, «кажар» γжγк дээрзин билиндирер. Е, е деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Тыва дылда й γннγг е деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай, чажыт, «кажар» γжγк деп уруглар билип алырлар. Ол «кажар» γжγктγ сѳстγң эгезинге азы ортузунга, сѳѳлγнге-даа турда, номчуурда, ооң адын номчуур деп билип алырлар. Е, е деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

25.02.

.

108.

Е, е деп ажык γжγктер. Бичии е-ни бижиири. а. 91

26.02.


109.

Е, е деп ажык γжγктер.Улуг Е-ни бижиири

29.02.


110.

Е, е деп ажык γжγктер. Катаптаашкын.

01.03.


111.

Ё, ё деп ажык γжγктер. а. 92

Тыва дылда й γннγг ё деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай чажыт, «кажар» γжγк дээрзин билиндирер. Ё, ё деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Тыва дылда й γннγг ё деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай, чажыт, «кажар» γжγк деп уруглар билип алырлар. Ол «кажар» γжγктγ сѳстγң эгезинге азы ортузунга, сѳѳлγнге-даа турда, номчуурда, ооң адын номчуур деп билип алырлар. Ё, ё деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

02.03.


112.

Ё, ё деп ажык γжγктер. Бичии ё деп γжγктγ бижиири.

03.03.


113.

Ё, ё деп ажык γжγктер. Улуг Ё деп γжγктγ бижиири.

04.03.


114.

Ё, ё деп ажык γжγктер. Катаптаашкын.

07.03.


115.

Я, я деп ажык γжγктер. а. 95

Тыва дылда й γннγг я деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай чажыт, «кажар» γжγк дээрзин билиндирер. Я, я деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Тыва дылда й γннγг я деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай, чажыт, «кажар» γжγк деп уруглар билип алырлар. Ол «кажар» γжγктγ сѳстγң эгезинге азы ортузунга, сѳѳлγнге-даа турда, номчуурда, ооң адын номчуур деп билип алырлар. Я, я деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

09.03.


116.

Я, я деп ажык γжγктер. Бичии я-ны бижиири. а. 96

10.03.


117.

Я, я деп ажык γжγктер. Улуг Я-ны бижиири. а. 97

11.03.


118.

Я, я деп ажык γжγктер. Катаптаашкын.

14.03.


119.

Ю, ю деп ажык γжγктер. а. 93

Тыва дылда й γннγг ю деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай чажыт, «кажар» γжγк дээрзин билиндирер. Ю, ю деп γжγктерни бижип ѳѳредир.Тыва дылда й деп γннγг ю деп ажык γжγк ийи γн илередир деп база ол онзагай, чажыт, «кажар»γжγк деп уруглар билип алырлар. Ол «кажар» ужукту сѳстγң эгезинге азы ортузунга турда, номчуурда, ооң адын номчуур деп билип алырлар. Ю, ю деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Билип алыры: чаа билиглерни тодарадып, кичээлде ажылдарга харылзааларны тургузар.

Коммуникативтиг: бодалын долу 4-5 домак дузазы-биле дамчыдып, идепкейин, чγткγлдγγн кѳргγзер.

Регулятивтиг: кичээлдиң планын тургузуп, тγңнелин хайгаарап чорудар.

15.03.


120.

Ю, ю деп ажык γжγктер. Бичии ю деп γжγктγ бижиири. а. 94

16.03.


121.

Ю, ю деп ажык γжγктер. Улуг Ю деп γжγктγ бижиири.

17.03.


122.

Ю, ю деп ажык γжγктер. Катаптаашкын.

18.03.


Дѳрткγ чада

123.


ь (чымчак демдек). а. 98

ь (чымчак демдек) γн илеретпес дээрзин билип алырлар. Чамдык орус сѳстерге ажык эвес γннγ чымчак кылдыр адаарын бижикке кѳргγзерде хереглээрин, чымчак демдекти (ь) бижип ѳѳредир.

ь (чымчак демдек) γн илеретпес, ол дээрге мурнунда турар ажык эвес γннγ чымчадыр адаарын кѳргγзер, херек γжγк дээрзин уруглар билип алырлар. Чымчак демдекти (ь) бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуң ажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.

21.03.


124.

ь (чымчак демдек) γжγктγ бижиири. а. 99

22.03.


125.

ь (чымчак демдек) кирген сѳстерни шын адап номчуурун быжыглаар. а. 100

23.03.


126.

[ф] деп γн болгаш Ф, ф деп γжγктер. а. 101

Ажык эвес [ф] деп γннγ ылгап тып; Ф, ф деп γжγктер-биле таныштырар. [ф] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Ф, ф деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [ф] деп γннγ ылгап тып; Ф, ф деп γжγктер-биле таныжарлар. [ф] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Ф, ф деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

24.03.


127.

[ф] деп γн болгаш Ф, ф деп γжγктер. Бичии ф деп γжγктγ бижиири. а. 102

25.03.


128.

[ф] деп γн болгаш Ф, ф деп γжγктер. Улуг Ф деп γжγктγ бижиири. а. 103

04.04.


129.

[ф] деп γн болгаш Ф, ф деп γжγктер. Катаптаашкын.

05.04.


130.

[ц] деп γн болгаш Ц, ц деп γжγктер. а. 104

Ц, ц деп γжγктер-биле таныштырар. Ц деп γжγктγң туружун тодарадып, Ц, ц деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [ц] деп γннγ ылгап тып; Ц, ц деп γжγктер-биле таныжарлар. [ц] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Ц, ц деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

06.04.


131.

[ц] деп γн болгаш Ц, ц деп γжγктер. Бичии ц деп γжγктγ бижиири. а. 105

07.04.


132.

[ц] деп γн болгаш Ц, ц деп γжγктер. Улуг Ц деп γжγктγ бижиири.

08.04.


133.

[ц] деп γн болгаш Ц, ц деп γжγктер. Катаптаашкын.

11.04.


134.

[щ] деп γн болгаш Щ, щ деп γжγктер. а. 106

Ажык эвес [щ] деп γннγ ылгап тып; Щ, щ деп γжγктер-биле таныштырар. [щ] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Щ, щ деп γжγктерни бижип ѳѳредир.

Ажык эвес [щ] деп γннγ ылгап тып; Щ, щ деп γжγктер-биле таныжарлар. [щ] деп γн сѳстγң кайызынга чоруурун тодарадып; Щ, щ деп γжγктерни бижип ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

12.04.


135.

[щ] деп γн болгаш Щ, щ деп γжγктер. Бичии щ деп γжγктγ бижиири. а. 107

13.04.


136.

[щ] деп γн болгаш Щ, щ деп γжγктер. Улуг Щ деп γжγктγ бижиири.

а. 108-109

14.04.


137

Парламал болгаш бижимел γжγктер. а. 110

Yжγктерни парламал болгаш бижимелин кончуг эки билиринге ѳѳредир; оларны каллиграфия талазы-биле шын бижииринге чаңчыктырар.

Yжγктер парламал болгаш бижимел болурун уруглар билип алырлар. Чараштыр, чазыг чокка бижилгеге чаңчыктырар.

Билип алыры: ѳѳредиглиг сорулгаларны тургузуп, схема дузазы-биле бердинген дыңнадыгны билип, чаа билиглерни тып, тγңнелди γндγрγп ѳѳренир.

Коммуникативтиг: салдынган бодалды демниг сайгарып, бодунуң бодалын шын, тода дамчыдып билири.

Регулятивтиг: башкының дузазы-биле кичээлдиң ажыл-чорудулгазының сорулгазын тодарадыры.

15.04.


138.

Парламал болгаш бижимел γжγктер.

18.04.


139.

Чугаа сайзырадылгазыОнаалгалыг дγжγрγп бижилге.

19.04.


Yжγглел соонда номчулга болгаш бижилге – 13 шак

140.

А. Шоюң «Март». а. 111

Шγлγктγ аянныг номчуп ѳѳредир; сѳс курлавырын байыдар; дыл домаан сайзырадыр.

Шγлγктγ аянныг номчуп ѳѳренирлер; сѳс курлавырын байыдар; дыл домаа сайзыраар.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер, кылган ажылдарының демдектерин демниг салыры.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; шинчилээр сорулгаларны сайгарып билири; ажыл-чорудулгазының чорудуун, тγңнелин хайгаарап, чедиишкинниг ажылче базымнарының ужур-утказын угландырар.

20.04.


141.

Класстан дашкаар номчулга. Тыва чер. Тыва чон.

Тыва чурт дугайында билиин калбартыр; сѳс курлавырын байыдар, дыл домаан сайзырадыр.

Тѳрээн чуртунуң дугайында билип алырлар; сѳс курлавырын байыдар, дыл домаа сайзыраар.

21.04.


142.

Домак. «Байлак Тыва». а. 112

Домак эгезин улуг ужук-биле бижиирин, сѳѳлγнге улуг сек салырын быжыглаар.

Домак эгезин улуг ужук-биле бижиирин, сѳѳлγнге улуг сек салырын билип алырлар.

22.04.

.

143.

С. Сарыг-оол. «Алышкы бис, угбашкы бис».

а. 114

Шγлγктγ аянныг номчуп ѳѳредир. Слог, сѳс дугайында билиин быжыглаар.

Шγлγктγ аянныг номчуп ѳѳренир. Слог, сѳс дугайында билиин быжыглаар.

25.04.


144.

Чурук-биле ажыл. Л. Чадамба «Час».

а. 116

Чурук-биле ажылдап, чугааны аянныг, шын номчуп ѳѳредир; частың демдектерин билиндирер.

Чурук-биле ажылдап, чугааны аянныг, шын номчуп ѳѳренир; частың демдектерин билип алырлар.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

26.04.


145.

М. Кенин-Лопсан «Суг бажын дагыыры» а. 117

Чугааны аянныг, шын номчуп ѳѳредир; чугаазын чаа сѳстер-биле байлакшыдар; тыва чоннуң чаагай чаңчылдарынга ѳѳредир.

Чугааны аянныг, шын номчуп ѳѳренир; тыва чоннуң чаагай чаңчылдарын билип алырлар.

27.04.

.

146.

«Баштайгы космонавт»

а. 118

Апрель 12 – космонавтика хγнγ деп билиндирер; космос дугайында эге билиглерни бээр; уругларның бодалын, сагыш-сеткилин аас чугаага делгереңгей, тода кылдыр шын дамчыдып билирин ѳѳредир.

Космонавтика хγнγн билип алырлар; космос дугайында эге билиглерни алырлар; дылдың шын адалгазын, сѳс курлавырын база грамматиктиг тургузуун шиңгээдип алырлар.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

28.04.


147.

Класстан дашкаар номчулга «Кижи болгаш бойдус».

Бойдуска хумагалыг болурун кижизидер; номчаан чγγлγнγң утказын элдээрти чугааладып ѳѳредир. Аянныг номчулганың чаңчылдарын чогуур деңнелге турар кылдыр чедип алыр.


Бойдуска хумагалыг болурун билип алыр; номчаан чγγлγнγң утказын элдээрти чугаалап ѳѳренир. Чугааны аянныг номчуурунга чаңчыктырар.


Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: башкы болгаш эш-ѳѳрγ-биле бодун алдынарының, чугаалажып билириниң дγрγмнерин дугуржуп база оларны сагыыры.

Регулятивтиг: башкының салган демдээн хγлээп алыр; салдынган сорулгаларга болгаш оларны кγγседириниң негелдезинге бодунуң ажыл-чорудулгазын таарыштыр тургузар.29.04.


148.

Л. Чадамба «Куштар - бистиң ѳңнγктеривис»

а. 120

02.05.

.

149.

М. Каримнии-биле «Хат» а. 121

03.05.


150.

Л. Чадамба. «Майның бири – частың болгаш кγш-ажылдың байырлалы»

а. 122

04.05.


151.

В. Сагаан-оол «Майның тос»

а. 123

Шγлγкту аянныг номчуп ѳѳредир; Ада-чурттуң улуг дайынының дугайында билиин алгыдар. Уругларның бодалын, сагыш-сеткилин аас чугаага дес-дараалаштыр, делгереңгей, тода кылдыр шын дамчыдып билир кылдыр ѳѳредир.

Шγлγкту аянныг номчуп ѳѳренир; Ада-чурттуң улуг дайынының дугайында билип алырлар. Дылдың шын адалгазын, сѳс курлавырын шиңгээдип алырлар.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудар.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер. Регулятивтиг: бодунуң ажыл-чорудулгазын сайгарары (чедип алган, ам чедип алыр билиглерин аңгылап, тургузары).

05.05.


152.

Класстан дашкаар номчулга «Солун ужуралдар».

06.05.

.

Ѳѳренип эрткенинге катаптаашкын – 13 шак

153.

Сѳс, слог.

С. Сγрγң-оол «Адырык» а. 125.

Слог, сѳс дугайында билиин быжыглаар; чогаалды аянныг номчуп ѳѳредир. Номчулганың чаңчылдарынга уругларны ѳѳредир.

Слог, сѳс дугайында билиин быжыглаар; чогаалды аянныг номчуп, утказын дамчыдып ѳѳренир.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

10.05.

.

154.

А. Шоюн «Кадарчы ыттар» а. 126

11.05.155.

А. Шоюн «Хойларым аттарлыг болур» а. 127

12.05.


156.

Класстан дашкаар номчулга. Улустуң аас чогаалы.

Улустуң аас чогаалының дугайында билиин калбартыр; сѳс курлавырын байыдар, дыл домаан сайзырадыр.

Улустуң аас чогаалының дугайында билип алырлар; сѳс курлавырын байыдар, дыл домаан сайзырадырлар.

13.05.


157.

«Бистиң суурувус» а. 128.

Ѳѳреникчилерниң чугаазын чаа сѳстер-биле байлакшыдар, ооң мурнунда билири сѳстерни болгаш сѳс каттыжыышкын-нарын чаа уткага ажыглап билиринге ѳѳредир.

Чугаага литературлуг нормаларны сагыырын чедип алырлар. Эки аажы-чаңга чаңчыгып ѳѳренирлер.

Билип алыры: билип алыр сорулганы чедип алыр, аас-биле чугааны тургузуп, тγңнелди γндγрер.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер.

Регулятивтиг: кичээлдиң ѳѳредиглиг сорулгаларын илередир; кылыр ажылын таарыштырып тургузар; чедиишкиннерин шын тγңнээр.

16.05.


158.

Л.Толстой «Шын чγден γнелиг»

а. 129

17.05.


159.

Класстан дашкаар номчулга. Школа. Эп-найырал. Мѳзγ-шынар.

18.05.


160.

Е. Чарушин «Адыг оолдары-биле» а. 130

Номчаан чγγлγнγң утказын долузу-биле чугаалап ѳѳредир; улуг ужукту ажыглаарының дугайында билиин быжыглаар. Аянныг номчулганың чаңчылдарын чогуур деңнелге турар кылдыр чедип алыр.

Номчаан чγγлγнγң утказын долузу-биле чугаалап ѳѳренир; улуг ужукту ажыглаарының дугайында билиин быжыглаарлар. Аянныг номчуп, айтырыгларга долу харыыны бээрин чаңчыктырар.

Билип алыры: чаа билиглерни шиңгээдип, угаан ажыл-чорудулгазын чорудуп, тγңнелди кылыр.

Коммуникативтиг: салдынган сорулгаларга даянып, бодунуң бодалын долу болгаш тода ундурер, кылган ажылдарының демдектерин демниг салыры.

Регулятивтиг: чаа билиглерни чедип алырынга сорулгаларны тодарадыр; шинчилээр сорулгаларны сайгарып билири; ажыл-чорудулгазының чорудуун, тγңнелин хайгаарап, чедиишкинниг ажылче базымнарының ужур-утказын угландырар.

19.05.

.

161.

Yн, γжγк.

К. Ондар «Кырган-авам»

а. 132


20.05.


162.

Л. Чадамба «Номну канчаар эдилээрил?»

23.05.


163.

«Yжγглелим, байырлыг!»

Бγдγн чылда ѳѳренген темаларын каксы тγңнээр; «Yжγглел» номундан чγнγ билип алганын хынап, байырлал кичээлди эрттирер.


Бγдγн чылда ѳѳренген темаларын каксы тγңнээр; «Yжγглел» номундан чγнγ билип алганынга байырлал кичээлди кѳргγзерлер.

24.05.


164, 165.

Ѳѳренгенин катаптаар. Резерв.

25.05, 26.05.


Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Актуальные проблемы обучения детей с нарушением слуха в образовательных организациях общего и среднего профессионального образования»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Мотивация учебной деятельности в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»
Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Лабиринт
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.