Инфоурок / Биология / Другие методич. материалы / Календарно-тематичне планування профільний рівень біологія 10 клас

Календарно-тематичне планування профільний рівень біологія 10 клас


библиотека
материалов

10 клас

Профільний рівень

(175 год, з них 15 год-резервні; 5 год на тиждень)

Розділ І. Загальна характеристика живої природи (16 год)

Тема 1. Біологія – наука про життя (8 год)

1

Біологія як наука: об’єкт дослідження, завдання, історія становлення і розвитку.2

Види наукових знань: науковий факт, гіпотеза, закономірність, закон, теорія3

Основні методи біологічних досліджень. Практична робота №2. Використання порівняльно-описового методу у вивченні різноманітності інфузорій та їх руху.4

Практична робота №1. Планування біологічних досліджень5

Система і класифікація біологічних дисциплін. Напрями сучасних біологічних досліджень6

Видатні українські та зарубіжні вчені-біологи, їх внесок у розвиток біологічної науки7

Екскурсія. Наукова лабораторія, в якій здійснюються спеціальні біологічні дослідження8

Узагальнення. Ресурсна, пізнавальна та естетична цінність живої природиТема 2. Системна організація живої природи (8 год)

9

Рівні організації живої природи, їх розміри, час існування, складові частини та зв’язки між ними.10

Поняття «життя» та структурно-функціональний підхід до розкриття його сутності11

Ознаки і властивості живого12

Поняття біологічної системи. Основні властивості біосистем: ієрархічність структурної організації, цілісність, відкритість, здатність до саморегуляції, розвитку, адаптації і самовідтворення.13

Практична робота №3. Вивчення біосистем різних рівнів організації.14

Практична робота №4. Моделювання окремих ознак біосистем (ріст, рух, відтворення)15

Узагальнення. Різноманітність і особливості біосистем16
Розділ ІІ. Молекулярний рівень організації живої природи (40 год)

Тема 1. Елементний склад біологічних систем (8 год)

17

Методи вивчення живої природи на молекулярному рівні.18

Основні напрямки біохімічних досліджень. Значення молекулярної біології19

Елементний склад біологічних систем. Біогенні елементи, їхнє розташування у періодичній системі Д.Мендєлєєва.20

Елементи-органогени. Макроелементи21

Мікро-та ультрамікроелементи22

Потреби біосистем у хімічних елементах. Накопичення хімічних елементів у біосистемах. Лабораторна робота №1. Вивчення катіонів Ca і Mg у кістковій тканині23

Поняття про елементози. Ендемічні хвороби.24

Узагальнення. Єдність елементного складу різних біосистем.Тема 2. Неорганічні речовини живих організмів (12 год)

25

Різноманітність неорганічних сполук у складі живої природи. Лабораторна робота №2. Виявлення сірководню у протухлому яйці26

Біологічні функції оксидів, основ, кислот27

Поняття про гідрофільні, гідрофобні та амфіфільні сполуки, їх поширеність у живих організмах.28

Електроліти живих систем та їх біологічне значеня. Лабораторна робота №3. Якісні реакції на нітрати і нітрорити29

Значення води для живих систем30

Біологічні функції води31

Розчини у живих системах: розчини електролітів, їх властивості та біологічне значення32

Буферні розчини, їх властивості та біологічне значення. Лабораторна робота №4. Визначення карбонат-іону CO у шкарлупі яйця33

Значення неорганічних солей для живих системах.34

Значення неорганічних солей для живих системах.35

Поняття про якість води і гранично допустиму концентрацію речовин36

Лабораторна робота №5. Визначення якості води методами хімічного аналізуТема 3. Біомолекулярний склад живого (20 год+1 год)

37

Біомолекули: елементний склад, причини різноманітності. Низькомолекулярні сполуки живих систем і біополімери38

Білки – структурна основа біосистем. Внесок А.Данилевського, Е.Фішера, Ф.Сенгера, Л.Полінга у вивчення білків. Амінокислотний склад білків. Будова, хімічні властивості та класифікація амінокислот.39

Рівні структурної організації білкової молекули. Практична робота №6. Моделювання просторової структури біомолекул.40

Фізико-хімічні властивості білків. Пептиди: механізм утворення та фізіологічне значення. Лабораторна робота №6. Дія солей важких металів на білки.41

Лабораторна робота №9. Реакції осадження білків: осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними кислотами, органічними розчиниками.42

Класифікація білків. Загальна характеристика функцій білків у живих система. Досягнення у вивченні та синтезі білків.43

Ферменти: класифікація, структурно-функціональна організація і властивості ферментів. Практична робота №7. Вивчення білкової природи ферментів. Властивості ферментів (вплив t, pH, активаторів та інгібіторів на активність амілази слини).44

Механізм дії ферментів. Активатори та інгібітори ферментів. Використання ферментів. Лабораторна робота №7. Роль ферментів у біохімічних реакціях.45

Вуглеводи. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів. Моносахариди і дисахариди: склад молекул, властивості, біологічні функції.46

Полісахариди: структура молекул, властивості, біологічні функції.47

Ліпіди. Загальна характеристика : склад і структура молекул, фізичні та хімічні властивості. Різноманітність ліпідів: жири, воски, стероїди, фосфоліпіди, гліколіпіди та особливості будови їхніх молекул48

Лабораторна робота №8. Аналітичне визначення і дослідження білків, ліпідів, вуглеводів.49

Нуклеїнові кислоти. Історія і методи вивчення нуклеїнових кислот.50

Нуклеотидний склад ДНК та РНК. Структурні особливості молекул ДНК і РНК. Правило Чаргаффа. Функції нуклеїнових кислот.51

АТФ: будова молекули і біологічне значення. Поняття про макроергічні хімічні зв’язки.52

Практична робота №8. Розв’язання задач і вправ з молекулярної біології.53

Біологічно активні речовини, їх вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Гормони, алкалоїди, коферменти, їх біологічне значення.54

Основні групи вітамінів, їх представники, біологічне значення.55

Штучний синтез біополімерів: проблеми та значення. Основні напрямки біохімічних досліджень в Україні.56

Екскурсія. Біохімічна лабораторія та лабораторія сертифікації якості харчових продуктів. Інститут біохімії. Інститут молекулярної біології.57

Узагальнення. Біомолекулярна єдність і універсальність біосистем.Лабораторний практикум №1 (6 год; уроки 58-63)

1

Якісні реакції об’єктів живої природи та біологічних рідини на вміст макро- і мікроелементів.2

Оцінка біоактивності хімічних елементів (за довідниками).3

Виявлення симптомів дефіциту або надлишку хімічних елементів у рослинних організмах.4

Розрахунки приблизного вмісту макроелементів у власному організмі.5

Написання рівнянь дисоціації електролітів живих систем.6

Кислотний гідроліз білків і кольорові реакції амінокислот, пептидів, білків, біуретова, ксантопротеїнова, Фоля).7

Виділення лецитину з яєчного жовтка та його гідроліз.8

Якісні реакції на вітамін С.9

Вивчення властивостей ліпідів.Розділ ІІІ. Клітинний рівень організації живої природи (50 год)

Тема 1. Структура клітинного рівня: біомолекули та органели клітини (20 год)

64

Нарис історії вивчення клітини. Клітина теорія: засновники, основні положення. Значення клітинної теорії для розвитку біології.65

Науки, що вивчають життя на клітинному рівні. Методи вивчення життя на клітинному рівні.66

Загальне уявлення про будову клітин прокаріотів.67

Загальне уявлення про будову клітин еукаріотів. Структурні компоненти еукаріотичної клітини: поверхневий апарат, цитоплазма, ядро.68

Лабораторна робота №12. Виготовлення і опис мікропрепаратів клітин рослин.69

Лабораторна робота №13. Вивчення клітин дріжджів під мікроскопом.70

Практична робота №9. Вивчення клітин рослин і тварин під мікроскопом.71

Поверхневий апарат клітин, його структура і функції. Лабораторна робота №10. Рух цитоплазми. Явище плазмолізу і деплазмолізу в рослинній клітині.72

Молекулярний склад і структура мембран. Роль мембран у клітині та міжклітинній взаємодії. Проникність мембран.73

Клітинна стінка рослин: особливості хімічного складу, лігніфікація. Лабораторна робота №11. Живі та мертві клітини. Явище дезорганізації.74

Цитоплазма та її компоненти: цитозоль, органели, включення. Цитозоль (гіалоплазма): хімічний склад та функції.75

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуоль.76

Двомембранні органели. Будова і функції мітохондрій..77

Основні групи пластид, їх склад і функції. Автономність двомембранних органел.78

Немембранні органели: особливості структури і функції. Рибосоми.79

Цитоскелет. Клітинний центр. Міофібрили, тонофібрили, війки і джгутики. Клітинні включення.ю їх хімічний склад і роль у клітині.Підсумкове заняття (1 год)

80

Семестрове оцінювання.81

Ядро: склад та будова. Генетична і метаболічна функції ядра.82

Хромосоми: склад, будова, форма, типи. Каріотип. Практична робота №10. Вивчення хромосом на фіксованих мікропрепаратах.83

Нуклеоїд прокаріотів.84

Узагальнення. Клітина як дискретна система.Тема 2. Основні процеси клітинного рівня (18 год)

85

Метаболізм – основа життєдіяльності клітини. Основні метаболічні процеси клітини та методи їх вивчення.86

Джерела енергії для клітини.87

Процеси біосинтезу в живій клітині.88

Ген – спадковий чинник живої природи. Генетичний код та його властивості.89

Матричне відтворення ДНК, РНК, білків.90

Біосинтез білків: умови і основні етапи.91

Практична робота №11. Моделювання процесів транскрипції, трансляції.92

Біосинтез вуглеводів і ліпідів: основні реакції та умови здійснення.93

Енергетичний обмін у клітині. Біологічне окиснення-основа енергетичного обміну.94

Етапи енергетичного обміну: безкисневий.95

Етапи енергетичного обміну: кисневий.96

Фотосинтез, його роль у природі. Історія вивчення фотосинтезу. Роботи К.Тімірязєва. фотосинтетичні пігменти. Поняття про фотосистеми.97

Основні реакції світлової та темнової фаз фотосинтезу. Фотоліз води. Синтез АТФ у процесі фотосинтезу.98

Хемосинтез.99

Практична робота №12. Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу.100

Внутрішньоклітинна регуляція метаболізму. Роль ферментів у регуляції метаболічних процесів.101

Гомеостаз та механізми його підтримання у клітині. Практичне значення знань про метаболічні процеси.102

Узагальнення. Клітина – цілісна саморегульована система.Тема 3. Самовідтворення клітини. Віруси (12 год)

103

Репродукція клітин. Соматичні і статеві клітини. Життєвий клітин. Інтерфаза. Способи репродукції клітин.104

Мітоз. Фази мітозу, їх тривалість і біологічне значення. Практична робота №13. Вивчення фаз мітозу в клітинах корінців цибулі.105

Регуляція і чинники мітотичної активності. Ендомітоз, амітоз.106

Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Біологічне значення мейозу.107

Практична робота №14. Складання аплікаційних схем мітозу і мейозу.108

Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології.109

Неклітинні форми життя: віруси, пріони.110

Історія і методи вивчення вірусів. Місце вірусів у системі органічного світу.111

Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів.112

Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна. Бактеріофаги.113

Заходи профілактики вірусних хвороб.114

Узагальнення. Клітинний цикл як інформаційний процес і основа неперервності життя.Лабораторний практикум №2 (3 год; уроки 115-117)

1

Вивчення зміни проникності цитоплазми при пошкодженні цілісності клітини.2

Вивчення потреб рослини у хлорофілі3

Дослідження продуктів фотосинтезу.4

Дослідження умов, необхідних для перебігу фотосинтезу5

Моделювання біофізичних процесів у клітині.Розділ ІV. Організмовий рівень організації живої природи (54 год)

Тема 1. Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси (28 год)

118

Загальна характеристика організмового рівня організації живої природи: склад, структура, основні процеси, значення у природі.119

Поняття особини (індивіду), клону, штаму.120

Процеси життєдіяльності організмів: живлення, дихання, виділення, обмін речовин і енергії, транспорт речовин, розмноження, подразливість, рух.121

Методи вивчення і способи класифікації організмів.122

Одноклітинні прокаріоти: структурно-функціональні особливості, спосіб життя і поширення у природі. Лабораторна робота №15. Вивчення будови бактеріальної клітини у фіксованому і забарвленому вигляді.123

Розмноження бактерій. Лабораторна робота №17. Визначення вмісту бактерій у молоці.124

Різноманітність прокаріотів: еубактерії, архебактерії, ціанобактерії. Лабораторна робота № 16. Вирощування культур і знайомство з бактеріями різних груп.125

Одноклітинні еукаріоти: морфологічна і функціональна характеристика.126

Регуляція процесів життєдіяльності й поведінкові реакції одноклітинних організмів.127

Одноклітинні тварини, рослини, гриби: особливості організації та характеристика життєвих функцій. Регуляція функцій одноклітинних організмів.128

Розмноження одноклітинних організмів. Біологічне і практичне значення одноклітинних організмів.129

Екскурсія (поліклініка, лікарня). Профілактика інфекційних захворювань.130

Колональні організми. Морфологічні ознаки і фізіологічні процеси у колоніальних форм прокаріотів, рослин, тварин.131

Багатоклітинні організми. Структурні елементи багатоклітиного організму (клітини, тканини, органи, системи органів) і принципи його функціонування.132

Спеціалізація клітин у зв’язку з виконуваною функцією. Практична робота № 15. Вивчення особливостей будови клітин різних груп організмів.133

Основні типи тканин багатоклітинних організмів тварин і покритонасінних рослин. Поняття про несправжні тканини. Гістотехнології.134

Екскурсія. Інститут цитології, гістологічна лабораторія.135

Практична робота № 16. Вивчення тканин багатоклітинних тварин і квіткових рослин.136

Органи, системи органів та їх функціональне призначення. Спеціалізація органів. Органи рослин: вегетативні і генеративні.137

Практична робота № 17. Визначення ознак інфекційних захворювань рослин на прикладі культурних рослин (живі обєкти, гербарні зразки) і за довідниковою літературою.138

Принципи організації тіла багатоклітинних тварин. Симетрія тіла.139

Фізіологічні та функціональні системи органів тварин. Практична робота № 18. Визначення груп організмів за способом живлення.140

Обмін речовин, енергії, інформації в організмах різних груп.141

Гомеостаз і адаптація.142

Координація і регуляція функцій організмів різних царств. Типи регуляції функцій: гуморальна, нервова, імунна.143

Поведінкові реакції рослинних і тваринних організмів.144

Регенерація.145

Узагальнення. Організм --- цілісна саморегульована біологічна система.Тема 2. Властивості організмів: розмноження та індивідуальний розвиток (26 год)

146

Форми розмноження організмів.147

Екскурсія. Різноманітність форм розмноження у природі.148

Нестатеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення149

Способи нестатевого розмноження одноклітинних організмів.150

Способи нестатевого розмноження деяких багатоклітинних організмів. Клонування.151

Статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення.152

Практична робота №20. Форми розмноження організмів.153

Будова статевих клітин. Гаметогенез.154

Лабораторна робота № 18. Вивчення стадій гаметогенезу на постійних мікропрепаратах.155

Гермафродитизм. Запліднення та його форми. Партеногенез. Поліембріонія.156

Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез). Періодизація онтогенезу багатоклітинних організмів.157

Ембріональний розвиток. Етапи ембріогенезу у тварин.158

Практична робота № 19. Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин.159

Диференціація клітин у процесі ембріозу. Формування багатоклітинного зародка. Гістогенез.160

Органогенез.161

Вплив алкоголю, нікотину, наркотичних речовин на розвиток зародка людини162

Постембріональний розвиток. Типи постембріонального розвитку. Статеве дозрівання.163

Практична робота №21. Спостереження і опис комах на різних стадіях розвитку.164

Особливості постембріонального розвитку рослин.165

Старість як онтогенезу. Теорії старіння організмів.166

Ріст організмів та його етапи.167

Типи і чинники росту. Обмежений і необмежений ріст організмів різних груп. Лабораторна робота №19. Дослідження впливу хімічних сполук – інгібіторів росту рослин.168

Лабораторна робота №20. Дослідження впливу фітонцидів на розвиток пліснявого гриба.169

Життєві цикли та чергування поколінь. Прості життєві цикли.170

Складні життєві цикли.171

Узагальнення. Поділ клітин – основа розмноження та індивідуального розвитку організмів.Лабораторний практикум №3 (3 год, уроки 172-174)

1

Вивчення процесу утворення статевих клітин на постійних препаратах.2

Катаболічні процеси при проростанні насіння рослин.3

Хімічні регулятори росту рослин.4

Нестатеве розмноження організмів5

Визначення життєздатності насіння за забарвленням цитоплазми його клітин.Підсумкове заняття (1 год)

175

Семестрове оцінювання.
Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-279902

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG