Инфоурок / Другое / Конспекты / 5 класс. Чаа тема тайылбыры "Домактын чангыс аймак кежигуннери".

5 класс. Чаа тема тайылбыры "Домактын чангыс аймак кежигуннери".


Выбранный для просмотра документ 5 класс. Домактын чангыс аймак кежигуннери.docx

библиотека
материалов

5 класс

Кичээлдиң темазы: Домактың чаңгыс аймак кежигүннери.

Сорулгалары: 1.Домактың чаңгыс аймак кежигүннери-биле уругларны

таныштырары;

2.Тыва болгаш орус культурага, литературага хамаа-

рышкан чижектер дамчыштыр өөреникчилерниң ки-

жизидилгезинче кичээнгейни угландырары;

3.Аас болгаш бижимел чугаа сайзырадылгазын чедип

алыры.

Дерилгези: техниктиг өөредилге херекселдери; чуруктар; В.Оскал-оол-

дуң дугайында видеофрагмент.Кичээлдиң чорудуу:

I.Организастыг кезек.

1.Өөреникчилерниң кичээлге белеткелин хынап көөрү.

2.Бажыңга онаалга хыналдазы. Мергежилге 101. Делгереңгей эвес домактарны

делгереңгей кылдыр эде тургузар.

Арга-эзим шагда-ла шаарара берген. Теректерниң бүрүлери дүшкен. Ховуда

чаагай тараа ажааттынган.

II.Теманың тайылбыры.

1.Кожуун девискээринге аян-чорук. Кожууннуң чижек картазын самбырага

тургускан.

Башкы: -Бажың-Алаак, Хайыракан, Баян-Тала, Ийме, Теве-Хая, Хөндергей,

Хорум-Даг, Шеми, Чыраа-Бажы, Чыргакы, Элдиг-Хем деп сөстерже айты-

рыгдан салып көрүңерем, уруглар.

Уруглар: -Чүү?

Башкы: -Шын-дыр, эр хейлер! Бөгүн кичээливисте чаңгыс айтырыгга харыы-

латтынар болгаш домактың чаңгыс кежигүнү болур сөстер дугайында билип

алыр бис.

2.Словарьлыг ажыл.

Афиша – концерт азы шии чарлалы.

Эквилибрист –сывырындак демир кырлаар кижи.

Жонглёр – янзы-бүрү чүүлдер дузазы-биле шимчээшкиннер кылыр кижи.

Клоун – каттырынчыг оюннуг кижи.

«Евгений Онегин» - А.С. Пушкинниң чогаалы.

Паралимпиада – кадыы кошкак улустуң делегей чергелиг оюннары.

Лондон – Англияның найысылалы.

3.Дүрүм-биле ажыл.

4.Ном-биле ажыл. Мергежилге 105. Чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактарны

тывар, ук сөстерниң айтырыгларын салыр.

Түңнел. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери шупту чаңгыс ай-

мак бооп болур.

5.Слайдылар база видеофрагмент-биле ажыл.

Уран чүүлдүң хевирлери бисти чараш чүүлге өөредип, кижизидип чоруур.

Өөредип, кижизидип чоруур (канчап чоруур?) –сөглекчилер.

Улаштыр уруглар боттары домактарны чогаадып ажылдаар, түңнелдерни

үндүрер.

1/. Виктор Көк-оолду, Кара-кыс Мунзукту, Максим Мунзукту Тывада танывас,

билбес кижи чок. (Бо домакта чаңгыс аймак немелделер, тодарадылгалар бар).

2/. «Хайыраан бот», «Дөңгүр-оол» деп шиилерни улус дыка сонуургаар. (Чаң-

гыс аймак тодарадылгалар).

3/. Владимир Оскал-оол, Юрий Никулин Москвага ажылдап чорааннар. (Чаң-

гыс аймак кол сөстер).

4/.Сергей Пюрбю, Александр Пушкин дыка хөй чараш чогаалдарны бижээн-

нер. (Чаңгыс аймак кол сөстер).

5/. Ат-сураглыг спортчулар Опан Сатка, Александр Карелинге чоргаарланыр

бис. (Чаңгыс аймак немелделер) дээш оон-даа өске.

Физминутка. Уруглар «Ужар, ушпас» деп оюнну ойнаар. Башкы куштар атта-

рын адап бээрге, уруглар шимчээшкиннер дузазы-биле харыылаар.

(Үгү, көге-буга, дагаа, хартыга, эзир, пингвин, сааскан, бора-хөкпеш).

III. Быжыглаашкын кезээ.

1.Шилилгелиг диктант. Кичээнгейлиг номчааш, чаңгыс аймак кежигүннерлиг

домактарның дугаарларын ушта бижиир.

Ыт-кады.

1.Бо үнүш роза чечектиң бир хевири. 2. Ук үнүш шагдан тура-ла чонга бил-

дингир. 3.Мурнуу Европада, Кыдатта, Индияда, Ортаакы Азияда, Иранда ону

культуржудуп өстүрүп турар. 4.Ыт-кадында лимон, яблоконуң составында

ышкаш витаминнер элбек. 5.Ооң эм шынары күштүг. 6.Баар өдүн ылгалдыра-

рынга, хан адыышкынынга дузалаар. 7.Балыгны, ириңни, ыжыкты экиртир.

(Шын харыызы: 3, 4, 6, 7. Уруглар чаныныда олурар эштери-биле кыдырааш-

тарын солушкаш, удур-дедир хынажыр, демдээн башкы айтып бээрге, салыр).

2.Ном-биле ажыл. Мергежилге 107.

IV.Кичээлдиң түңнелин үндүрер, демдектер салыр.

V.Бажыңга онаалга. 1) Шилилгелиг диктант кылдыр бижээни «Ыт-кады» деп

сөзүглелди орус дылче очулдурар.

2) Мергежилге 113. Ю.Кюнзегештиң «Акымның портфе-

ли» деп шүлүүн доктаадыр.

Ажыглаан литература.

1.М.Д. Биче-оол, К.А. Бичелдей. Тыва дыл. 5 класс. Кызыл, 2010 ч.

2. А.С. Серен. «Тувинский музыкально-драматический театр» (фотоальбом,

Кызыл, 1984 ч.).

3. В. Оскал-оол, Ю. Никулин, С.Пюрбю, А. Пушкин, О. Сат, А. Карелин,

М. Оюн. Яндекс. Чуруктар.
Выбранный для просмотра документ 5 класс.pptx

библиотека
материалов
«Домактың чаңгыс аймак кежигүннери»
 Чаңгыс аймак кежигүннер: Айтырыы дөмей болур; Домактың чаңгыс кежигүнү болур.
 Театр, цирк болгаш литература бисти чараш чүүлге өөредип, кижизидип чоруур.
Виктор Көк-оол, Кара-кыс Мунзук, Максим Мунзук баштайгы шии- лерге ойнааннар...
 Кара-кыс Мунзук Максим Мунзук Виктор Көк-оол
 Владимир Оскал-оол
 Юрий Никулин
Сергей Пюрбю
Александр Пушкин
Опан Сат
 Александр Карелин
Шилилгелиг диктант Ыт-кады 1. Бо үнүш роза чечектиң бир хевири. 2. Ук үнүш ш...
 Харыызы: 3, 4, 6, 7, 8 Үнелел: 0- «5» 1- «4» 2- «3» 3- «2»
Бажыңга онаалга: «Ыт-кады» деп сөзүглелди орус дылче очулдурар; Мергежилге 11...
20 1

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 «Домактың чаңгыс аймак кежигүннери»
Описание слайда:

«Домактың чаңгыс аймак кежигүннери»

№ слайда 2  Чаңгыс аймак кежигүннер: Айтырыы дөмей болур; Домактың чаңгыс кежигүнү болур.
Описание слайда:

Чаңгыс аймак кежигүннер: Айтырыы дөмей болур; Домактың чаңгыс кежигүнү болур.

№ слайда 3  Театр, цирк болгаш литература бисти чараш чүүлге өөредип, кижизидип чоруур.
Описание слайда:

Театр, цирк болгаш литература бисти чараш чүүлге өөредип, кижизидип чоруур.

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 Виктор Көк-оол, Кара-кыс Мунзук, Максим Мунзук баштайгы шии- лерге ойнааннар
Описание слайда:

Виктор Көк-оол, Кара-кыс Мунзук, Максим Мунзук баштайгы шии- лерге ойнааннар. «Хайыраан бот», «Дөңгүр-оол» 1935-1936 чылдарда бижиттинген.

№ слайда 8  Кара-кыс Мунзук Максим Мунзук Виктор Көк-оол
Описание слайда:

Кара-кыс Мунзук Максим Мунзук Виктор Көк-оол

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11  Владимир Оскал-оол
Описание слайда:

Владимир Оскал-оол

№ слайда 12  Юрий Никулин
Описание слайда:

Юрий Никулин

№ слайда 13 Сергей Пюрбю
Описание слайда:

Сергей Пюрбю

№ слайда 14 Александр Пушкин
Описание слайда:

Александр Пушкин

№ слайда 15 Опан Сат
Описание слайда:

Опан Сат

№ слайда 16  Александр Карелин
Описание слайда:

Александр Карелин

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 Шилилгелиг диктант Ыт-кады 1. Бо үнүш роза чечектиң бир хевири. 2. Ук үнүш ш
Описание слайда:

Шилилгелиг диктант Ыт-кады 1. Бо үнүш роза чечектиң бир хевири. 2. Ук үнүш шагдан тура чонга билдингир. 3. Мурнуу Европада, Кыдатта, Индияда, Ортаакы Азияда, Иранда ону культуржудуп өстүрүп турар. 4. Ыт-кадында лимон, яблоконуң составында ышкаш витаминнер хөй. 5. Ооң эм шынары күштүг. 6. Мага-ботту экижидер, сергедир.7. Баар өдүн ылгалдырарынга, хан адыышкынынга дузалаар. 8. Балыгны, ириңни, ыжыкты экиртир.

№ слайда 19  Харыызы: 3, 4, 6, 7, 8 Үнелел: 0- «5» 1- «4» 2- «3» 3- «2»
Описание слайда:

Харыызы: 3, 4, 6, 7, 8 Үнелел: 0- «5» 1- «4» 2- «3» 3- «2»

№ слайда 20 Бажыңга онаалга: «Ыт-кады» деп сөзүглелди орус дылче очулдурар; Мергежилге 11
Описание слайда:

Бажыңга онаалга: «Ыт-кады» деп сөзүглелди орус дылче очулдурар; Мергежилге 113. «Акымнын портфели» (доктаадыр).

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДВ-379101

Похожие материалы

Комментарии:

4 месяца назад
Дыка солун материал-дыр! Дыка хой чуве билип алдым. "Хайыраан ботту" ам бир корзе але))