328698
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
+Добавить материал
и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Дистанционные курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогов

Дистанционные курсы для педагогов - курсы профессиональной переподготовки от 6.900 руб.;
- курсы повышения квалификации от 1.500 руб.
Престижные документы для аттестации

ВЫБРАТЬ КУРС СО СКИДКОЙ 50%

ВНИМАНИЕ: Скидка действует ТОЛЬКО сейчас!

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана ООО "Инфоурок")

ИнфоурокДругоеДругие методич. материалыКласс шагы "Байырлыг,школа" 11-ги класска, Ооржак С.К.

Класс шагы "Байырлыг,школа" 11-ги класска, Ооржак С.К.

библиотека
материалов
Скачать материал целиком можно бесплатно по ссылке внизу страницы.

МБОУ СОШ с. ХОНДЕЛЕН БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РТ.

668049. Республика Тыва. Барун-Хемчикский кожуун.

с. Хонделен. ул. Чургуй-оол 5.

Утверждаю:

Директор школы

___________________/Кенден-оол В.К./

«_____»__________2016 гКласс шагы: «Байырлыг,школам!»

(11-ги класс)hello_html_dc55eb8.jpg

Класс башкызы: Ооржак С.К.Хонделен 2016

Хундулуг, доозукчулар! Силер Хонделен ортумак школазынын 24 дугаар доозукчулары-дыр силер. Коёга \н\н силер 30 муё ажыг катап дыёнап, 11985 катап кичээлдерни эрттирген силер. Ол коёга б\р\з\ силерге аёгы-аёгы \нн\г бооп турган. Школачы коёганы б=г\н с==лг\ катап дыёнааныёар ол.

С==лг\ коёга ==реникчи б\р\з\нге онзагай болуушкун.Ол ч\гле ==редилге чылыныё т=н\п турарын эвес, 4,9 класстарныё дараазында чадаже, чамдык класстарга бир класстан бир классче шилчиириниё база 11-ги классчыларга школачы с==лг\ коёга болур.

11-ги классчылар б=г\н силерге ==р\нч\г-даа, муёгаранчыг-даа болур. Чуге дээрге силер «Чашкы \е» деп улуг кезектиё ( главаныё) с==л\нге б=г\н улуг секти салганыёар бо.

Эрткен \ениё календарынче эглип к=рээлиёер.

( календарьдан ай,х\н ора тыртып алыр) 2005-2006 ==редилге чылыныё сентябрь 1.

-Сактып к=р\ёерем, кайы-хире турган-дыр силер?

- Школаже чыскаалыр дээш бир дугаар кым-биле келгениёерни сактып к=р\ёерем.

-Бир дугаар кымныё-биле кады каш дугаар столга олурдуёар.

-Бирги клазыёар башкызы кымыл?

-Бир дугаар алган демдээёерни сактыр силер бе?

-Эге класска кабинедиёер кайы класс турганыл?

Кижиниё бирги башкызы кажан-даа уттундурбас. Силерге ол «А» деп \ж\кт\ адап, бижип база номчуп турар кылдыр ==реткен. Эртем-билигниё эге билиглеринче орукту ажыткан.

Календарьныё дараазында арнын оруп к=рээлиёер.

2009-2010 ==редилге чылы. 5 класс.

Силерниё клазыёарже 5 класска туруёарда, аёгы-аёгы эртемниё башкылары кирип эгелээн болгаш чаа эртемнерни ==ренип эгелээн силер. Чамдык башкыларныё ат-сывын долузу-биле сактып ап чадап турган уеёер.

Школага амыдыралче оруктуё эге базымнары оон эгелээр. Ынчангаш школаёар, башкыларыёар, чаёгысклассчыларыёар дугайында кайы-хире сактып алганыёарны бидип алыры-биле дараазында айтырыгларга харыылаар силер.

-5-ки класска ч\\ деп чаа эртем ==ренип эгелээниёерни сактып к=р\ёерем.

-5 класска клазыёар башкызы кымыл? Клазыёар каяа турганыл?

-Бистиё школавыста каш эжик барыл?

-Школавыста каш ==ренир кабинеттер азы класстар барыл? (7)

-+=ренип орар кабинедиёерниё дугаары кажыл?

-Школавыс адрезин долузу-биле чугаалап к=р\ёерем?

-Школада каш соёга барыл?

-Коридорда каш стенд барыл?

-11-ги класска каш эртем ( предмет) ==ренген силер? ( 13)

-Школавыста кайы кабинет эё-не улугул?

-Клазыёарда каш кижи Чургуй-оол кудумчузунда чурттап турарыл?

-МХК,ОБЖ,ИЗО деп эртемнерни чарып номчуп к=р\ёерем.

Мээё холумда чагаа хавын к=р\п тур силер бе? Ында «Мээё к\зелдерим-мээё идегелим» деп бижип каан. Бодунуёарныё к\зелдеринерни бижиир силер. Ада-иеёер база бижип болур. Беш чыл болгаш ужуражыр бис. К\зелдериёерниё кайызы б\ткенин к==р бис. (уруглар к\зелдерин бижээш суггар, аксын дуглап кааптар).

Хомудалдар узуткаарыныё езулалы.

(Церемония сжигания всех обид )

Стол кырында саазын, демир-\ж\к. Школада, клазыёарда хомудаан кижилериёер бар болза бижээш,ол саазынны ам ууштап кааптар силер. Ынчангаш =рттедиптер бис. ( бичии демир сакпыёга =рттедир). Ынчангаш сагыш-сеткилиёер ажык, чиик апарган боор. Силерге тоолчургу чугаа номчуп бээр мен. «Шупту ч\ве силерниё бодуёарда»

Притча о мудреце и бабочке «Всё в твоих руках…»

«Эта история произошла давным-давно. В древнем городе жил один мудрец, слава о котором прошла по всему городу. Но в этом же городе жил злой человек, который завидовал его славе. И решил он придумать такой вопрос, чтобы мудрец не мог на него ответить.

Пошел он на луг, поймал бабочку, сжал ее между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка я: о, мудрейший, какая у меня бабочка – живая или мертвая? Если он скажет, что мертвая, я раскрою ладони – бабочка улетит; а если скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрет. Тогда станет ясно, кто из нас мудрее».

Так завистник и сделал: поймал бабочку, посадил ее между ладоней, отправился к мудрецу и спросил его: «Какая у меня бабочка – живая или мертвая?»

Но мудрец ответил: «Все в твоих руках…»

Салым-чолдуё дарганы-кижи боду. Ынчангаш кижи б\р\з\ салым-чолдуё дарганы. Келир уеде силерниё салым-чолуёарныё кандыг болуру чугле силерден, боттарыёардан хамааржыр. +=ренген школаёарны, ==редип каан башкыларыёарны, т=рээн сууруёарны утпазын чагыыр кижи-дир мен. Амыдыралга таваржып келген бергелерге дораан-на ундараваёар. Долгандыр турар делегей-биле найыралдыг болунар. Ынчан силерге берге эвес болур. Кижилерге ынак база оларны хундулеп чоруёар, силерге база ээ к=рген кижилериёер шак-ла ындыг хамаарылгалыг болур. Школаны доозупкан мен ол-ла деп бодавас, амыдыралдыг чаа-ла бирги тепкиижин базып алган турарыёар бо. Холуёарга кандыг-бир ==редилге чериниё дооскан деп бадыткал документилиг болзуёарза, ч\гле бут кырынга чаа-ла быжыг туруп келгениёер ол. Улаштыр ажылдап, ооё чажыттарын тып, шилип алган мергежилиёерге ынакшып, =г-б\лениё быжыг ч=ленгииштери болуруёарны к\зедим. Кижиниё чаёгыс х\н-даа чурттап эрткен х\н\ кичээл болур. Б=г\н чедиишкиним, четпезим ч\\ болганыл деп бодуёарны кезээде ш\гд\н\п чоруёар. Мелегей кижи бодунуё частырыын катаптаар, а угаанныг кижи к=р\п сайзыраар деп мерген угаанныё с=стерин чугаалаары артык эвес.

«Куш ужарынга салымныг,Кижи аас-кежикке чаяалгалыг».Амыдырал дээрге демисел-дир! Кижи бодунун аас-кежиинин дарганы дээр болгай.

Календарьныё дараазында арнын оруп к=рээлиёер. 2015-2016 ==редилге чылы. 11 класс.

Башкы ==реникчилерге аттар (номинациялар) тыпсыр. Бо ==редилге чылында чедиишкиннерни, онзагай таварылгаларны сактып чугаалажыр.

Эжиниё дугайында бир сактыышкын чугаалаар. ( Солун, каттырынчыг бооп болур).

Хундулуг ада-иелер! 11 чыл иштинде силер д=мей-ле башкыларныё дузалакчылары силер. Силерниё база деткимчеёер улуг. Ажы-т=л\ёерниё ==р\шк\з\, чедиишкини, муёгаралы, хомудалын силер 11чыл иштинде \лежип келгениёер, база моон-даа соёгаар дузалажырыёар, кандыг-даа байдалда силерниё деткимчеёер, чылыг-чымчак с=стериёер чугула. Ынчангаш чараш, чаптанчыг, х=гл\г ажы-т=лд\ кижизиткениёер дээш силерге четтиргенимни илереттим.

Общая информация

Номер материала: ДБ-101048

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Интеллектуальная собственность: авторское право, патенты, товарные знаки, бренды»
Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Основы организации рекреационной деятельности и лечебного туризма»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности помощника-референта руководителя со знанием иностранных языков»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Управление корпоративной информационной безопасностью: Администрирование и эксплуатация аппаратно-программных средств защиты информации в компьютерных системах»

Благодарность за вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей

Опубликуйте минимум 3 материала, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную благодарность

Сертификат о создании сайта

Добавьте минимум пять материалов, чтобы получить сертификат о создании сайта

Грамота за использование ИКТ в работе педагога

Опубликуйте минимум 10 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Свидетельство о представлении обобщённого педагогического опыта на Всероссийском уровне

Опубликуйте минимум 15 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данное cвидетельство

Грамота за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского сайта в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 20 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Грамота за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 25 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную грамоту

Почётная грамота за научно-просветительскую и образовательную деятельность в рамках проекта "Инфоурок"

Опубликуйте минимум 40 материалов, чтобы БЕСПЛАТНО получить и скачать данную почётную грамоту

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.