Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015

Опубликуйте свой материал в официальном Печатном сборнике методических разработок проекта «Инфоурок»

(с присвоением ISBN)

Выберите любой материал на Вашем учительском сайте или загрузите новый

Оформите заявку на публикацию в сборник(займет не более 3 минут)

+

Получите свой экземпляр сборника и свидетельство о публикации в нем

Инфоурок / Классному руководителю / Конспекты / Классный час на тему "О Законе"
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Классному руководителю

Классный час на тему "О Законе"

библиотека
материалов

7-ги класска «Бистиё чуртта хоойлу» деп темалыг албан-херек оюн хевиринде класс шагы.

Класс шагыныё сорулгалары: 1. Корум-чурум \рээшкиннери база ооё хевирлерин, чурум \рээни дээш кандыг харыысалга онаарыныё дугайында билиглерин чурумчудуп, таныштырып тайылбырлаары.

2. Уругларныё чурумнуг, дыёнангыр чоруун сайзырадыры.

3. Бодунуё \\лгедиглери дээш харыысалгалыг болурунга кижизидери.Кичээлдиё дерилгелери: Хоойлу номнары, слайдылар, пряжа- хендирКичээлдиё чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

Экии, уруглар! Мен Силерниё-биле мендилештим. А экии деп с=с ч\н\ илередип турарыл, утказы ч\л? (Б\г\-ле ч\\л эки-ле боор азы эки-ле бе? дээн уткалыг.) Ал бодувус, сагыш-сеткиливис, хей-аъдывыс эки-ле бе? (Эки, эки)

1 слайд (Конституция болгаш =ске-даа Хоойлу номнары кирген)

Клазывыс шагыныё темазы: «Бистиё чуртта хоойлу»

Класс шагыныё сорулгаларын чугаалаар.( Самбырада быжыглап каан 2 пряжа- хендир тудуп алгаш, башкы чугаалаар): Мээё бо тудуп алган хендирлеримни ч\ге д=мейлеп болурул, уруглар? (Амыдырал-чуртталганыё оруктарынга)

К=р\ёер даан, уруглар. Бир эвес бо хендир- орук-биле чоруур болзумза, мээё амыдырал-чуртталгам аянныг, чиик, чараш, кандыг-даа шаптараазыннар чок болур.

А бир эвес бо хендир-орук-биле чоруур болза, янзы-б\р\ доктар-моондактарга таваржып болур.

-Уруглар, Силер нарын болгаш солун \е - 14-15 харлаар болгай силер. Силерни дыка х=й ч\\лдер сонуургадып, кыйгырып турар.Оларныё аразында эки-даа, багай-даа оруктар бар. Элээди назынныглар янзы-б\р\ чылдагааннар-биле багай орукче кирип болурунуё айыылы-даа бар. Ынчангаш силерге шын орукту шилип, частырыг кылбайн чурттаарынга б=г\нг\ класс шагы дузалаар. Дараазында албан-херек оюнунуё чорудуундан бодувустуё х\н б\р\де эргелеривисти, х\лээлгелеривисти, харыысалгаларывысты билип алыылыёар.

Кол кезээ:

Шаг шаандан бээр Черге кижилер тыптып келген ч\ве-дир. Кижилерниё тыптып келгени-биле деёге Кол айтырыглар тыптып келген:

Кижилер ч\н\ кылып шыдаарыл база ч\н\ кылып шыдавазыл?

Ч\н\ кылыр х\лээлгелигил база ч\н\ кылбас ужурлугул?

Ч\\ ч\веге эргелигил база ч\\ ч\веге эрге чогул?

Оон 2 к\р\не тыптып келген: Болур болгаш Болбас деп. Олар болза ийи аёгы хоойлу-биле чурттап турган. Бирээзинге ч\\-даа ч=пшээреттинген, болур: к\зээр болзуёза, тенип чор, к\зээр болзуёза, бир кижини эттеп чор дээш оон-даа =ске. А Болбас деп к\р\неде к=ёг\с дедир. Бо к\р\неге кижи эттеп болбас, оорланып болбас…

Ол ийи к\р\не к=р\шпес турган. /рг\лч\ удур-дедир маргыжар, дайыннажыр турган. Бир-ле тулчуушкун \езинде Болур к\р\не тиилеп алгаш, ол черлерге бодунуё багай талаларын тургузуп, чурум чок чоруктарын кылып эгелээн: оорланып, кижилер эттеп, \птеп турганнар. Болур к\р\нениё баштаёчы даргалары б=д\\н чоннуё дилээ-биле Болбас к\р\нениё баштаёчыларындан дуза дилээн соонда, с\мелешкеш, чаёгыс Хоойлу деп к\р\нени тургузуп алганнар. Хоойлу к\р\незинде шупту ч\\л чурумчаан, албатылары аас-кежиктиг чурттаан.

-Ч\\ деп бодаар силер? Ч\ге ол чуртта чурттакчылар аас-кежиктиг, чурумнуг, чурттап эгелээн. А чурт чечек дег чараш сайзырап эгелээнил?

- Чуттакчылар Хоойлу езугаар чурттап эгелээн. +ске кижилерниё эргелерин, х\лээлгелерин х\нд\леп к=ргени-биле кижилер чараш амыдыраан.

Ынчангаш кижилер Кол айтырыгларны шиитпирлеп алган. Оон Б\г\ кижилерниё эргелериниё декларациязы чырыкче \н\п келген. ( )

- Бистиё чуртувуста Хоойлу бар бе?

- Бистиё чуртувуста кол хоойлуларны бижип каан – РФ Конституциязы бар.

Конституциядан аёгыда « Уругнуё эргелериниё дугайында Конвенция», «+г-б\ле кодекизи», «Хамаатыныё кодекизи», «Трудовой кодекс»,

« Уголовный кодекс» хамааржыр.

Ам дараазында адаанывыс Хоойлу номнарында

Конституцияда эргелерин болгаш х\лээлгелерин база харыысалгалыын бижээн.

2 слайд

Эргелер:

+г-б\леге кижизиттинип чурттаар

РФ хамаатызыныё паспортун алыр

+=редилгеден хостуг \езинде ажылдаар.

Кадык камгалалынга эргелер

Х\лээлгелер:

Ада-иезиниё болгаш оларны солуп турар кижилерниё чугаазын дыёнаар

Ниити ортумак билигниё чадазын доозуп алыр (9 класс)

Муниципалдыг ==редилге чериниё Уставын сагыыр

Х=й-ниити черлеринде болгаш бажыёында, ==редилге черинде тургустунган чурумнарга чагыртыр.

Харыысалгалар:

Катап-катап чурум \рээни дээш школадан \нд\рери

/рээн ч\\л\н т=лээриКем-херек \\лгедии (чер кезиири, ==редилгеден дезери, арага ижери…) дээш харыысалгалар:

Кожууннуё назы четпээннер учедунга тургузары

Ада-иезинге администативтиг штафтар т=ледир

Чаёгыс-даа чурум \рээш, д=мей-ле харыылаар апаар.

2-ги онаалга

Бердинген 3 билиишкинниё тодарадылгазын бээр.

/\лгедиг- бодун шын эвес алдынары, багай таладан бодун к=рг\зери

Чурум \рээшкини- 16 хардан =р\ харыысалганы онаар, хоойлу хажыдыышкыны

Кем-херек \\лгедии - аар кем-херек \\лгедии, харыысалга улуг болур.

Ам бо 3 билиишкинни янзы-б\р\ байдалдарга к=р\п тургаш, сайгараалыёар.

1-ги байдал.

Дыштанылга соонда, 5-ки классчы Дима кичээл \скен. Ону канчаар сайгарар силер? Ол \\лгедиг бе, чурум урээшкини бе азы кем-херек уулгедии бе?

- /\лгедиг болур. Школа Уставын сагываан, ол дээш сайгартып болур, ада-иезин школаже кыйгыртып, ада-ие х\лээлгезин к\\седирин негээр.2-ги байдал

9-ку классчылар Саша, Витя болгаш Игорь дыштаныр х\нде танцылаар дээш чорупкан. Орук ара олар садыгдан пиво-арага садып алгаш, Культура бажыёыныё чанынга ижип олурган. Бо байдалды сайгарып к=р\ёерем.

- Бо байдалда административтиг чурум \рээн оолдарны к=рг\скен. Административтиг чурум урээшкиннериниё кодекизинде 20 дугаар ч\\лд\ё 20 дугаар кезээнде «Х=й-ниити черинге алкоголь ишкени дээш» штрафтаар.

3-к\ байдал

8-ки класстыё ==реникчилери Женя, Вася школа азыынга эге класстыё ==реникчилерин манап алгаш, оларныё акшазын хавырып алгаш, кымга-даа ыыттавас силер дээн. Мындыг байдалды сайгарып к=р\ёерем.

- Мында кем-херек \\лгедии болур. Женя, Васяныё \\лгедии –дээрбечи чорук болур. 163 дугаар ч\\л.

Чурум \рээн 14 хар четпээн уругга К\р\не эде кижизиттинип алыр арганы берип , оларны харыысалгага онаавайн, ада-иезинге онаар.

Оюн «Судья» (Байдалды дыёнааш, УК-те ч\\лд\ тыпкаш, шииткелди чарлаар)

Байдал 1

Чапсарда:

- Чалгааранчыын! Каям, телефонуё берем, музыкадан дыёнаптайн.

- Хоржок. Чаа телефонум ч\ве. Д\\н чаа-ла саттырып алган мен.

-Ч\\! Харам уруг!! Менде чок-тур, сенде-даа чок болур.-дээш телефонну туткаш, октаптар.

Судья номчуур: Статья 167 ГК РФ, \рээн херекселин б\д\н\-биле т=лээр,билбейн \реп алган-даа болза, штраф т=лээр азы 2 чыл хосталгазын казыдар.

Байдал 2

Класста 2 уруг кыржып турар:

- А сен бодуё кым сен!

- Бак ч\ве. Ааспыраёнаан!...

Судья номчуур: Статья 130 УК РФ-куду к=р\\шк\н-штраф азы 6-12 ай албадал-биле ажылдадыры.Байдал 3

Классче оолдар маёнажып кирип келгеш:

- Бо класста кым-даа чогул! Бо класстыё уругларын кадарлап каар-дыр.

Самбырага азы ханага мегеленип бижиир.Судья номчуур: Статья 214 УК-вандализм- эт-херекселин \рээни. Штраф азы \рээн ч\\л\н\ё =ртээн т=лээри.Т\ёнел. Кезээде сактып алыр ч\\л- кылган \\лгедиглериё дээш ыяап-ла харыылаар апаар. Уруглар, чуртта янзы-б\р\ болуп турар чурум \рээшкиннериниё чылдагааннары, мен бодаарымга, чурттуё хоойлузун х\нд\левейн турарында база хоойлуну эки билбезинден деп болур. Чуртувустуё хоойлузун \нелеп, ону сагып чурттаар болзувусса, кижи амыдыралынга кандыг-даа бергелерге таварышпас.

Рефлексия. Б=г\нг\ клазывыс шагыныё дугайында кандыг т\ёнелдерни \нд\р\ксээр-дир, силер?

+=реникчиге д\р\мнер \лелгези.Хемчик ортумак ниити билиг школазыныё тыва дыл, чогаал башкызы Хертек Алимаа Арбай-ооловнаныё 7-ги класска эрттиргени «Бистиё чуртта хоойлу» деп темалыг албан-херек оюн хевиринде класс шагы.Краткое описание документа:

7-ги класска «Бистин чуртта хоойлу» деп темалыг албан-херек оюн хевиринде класс шагы.

Класс шагыныё сорулгалары: 1. Корум-чурум \рээшкиннери база ооё хевирлерин, чурум \рээни дээш  кандыг харыысалга онаарыныё дугайында билиглерин   чурумчудуп, таныштырып тайылбырлаары.

2.  Уругларныё чурумнуг, дыёнангыр чоруун сайзырадыры.

3. Бодунуё \\лгедиглери дээш харыысалгалыг болурунга кижизидери.

 

Кичээлдиё дерилгелери: Хоойлу номнары, слайдылар, пряжа- хендир

 

Кичээлдиё чорудуу:

1.   Организастыг кезээ.

Экии, уруглар! Мен Силерниё-биле мендилештим. А экии деп с=с ч\н\ илередип турарыл, утказы ч\л? (Б\г\-ле ч\\л эки-ле боор азы эки-ле бе? дээн уткалыг.) Ал бодувус, сагыш-сеткиливис, хей-аъдывыс эки-ле бе? (Эки, эки)

1 слайд (Конституция болгаш =ске-даа Хоойлу номнары кирген)

Клазывыс шагыныё темазы: «Бистиё чуртта хоойлу»

Класс шагыныё сорулгаларын чугаалаар.

 

 ( Самбырада быжыглап каан 2 пряжа- хендир тудуп алгаш, башкы чугаалаар): Мээё бо тудуп алган хендирлеримни ч\ге д=мейлеп болурул, уруглар? (Амыдырал-чуртталганыё оруктарынга)

К=р\ёер даан, уруглар. Бир эвес бо хендир- орук-биле чоруур болзумза, мээё амыдырал-чуртталгам аянныг, чиик, чараш, кандыг-даа шаптараазыннар чок болур.

А бир эвес бо хендир-орук-биле чоруур болза, янзы-б\р\ доктар-моондактарга таваржып болур.

-Уруглар, Силер нарын болгаш солун \е - 14-15 харлаар болгай силер. Силерни дыка х=й ч\\лдер сонуургадып, кыйгырып турар.Оларныё аразында эки-даа, багай-даа оруктар бар. Элээди назынныглар янзы-б\р\ чылдагааннар-биле багай орукче кирип болурунуё айыылы-даа бар. Ынчангаш силерге  шын орукту шилип, частырыг кылбайн чурттаарынга  б=г\нг\ класс шагы дузалаар. Дараазында албан-херек оюнунуё чорудуундан бодувустуё х\н б\р\де эргелеривисти, х\лээлгелеривисти, харыысалгаларывысты билип алыылыёар.

Автор
Дата добавления 28.01.2015
Раздел Классному руководителю
Подраздел Конспекты
Просмотров307
Номер материала 344958
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ

Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх