1927652
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Другое КонспектыКласстан дашкаар ажык кичээл "Хоорай ыттары"

Класстан дашкаар ажык кичээл "Хоорай ыттары"

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Идёт приём заявок Для дошкольников и учеников 1-11 классов 16 предметов ОРГВЗНОС 25 Р. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
библиотека
материалов
Класстан дашкаар номчулга кичээли. Темазы: Шаңгыр-оол Суваңнын «Хоорай ыттары...

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Класстан дашкаар номчулга кичээли. Темазы: Шаңгыр-оол Суваңнын «Хоорай ыттары
Описание слайда:

Класстан дашкаар номчулга кичээли. Темазы: Шаңгыр-оол Суваңнын «Хоорай ыттары» деп чечен чугаазынга түңнел кичээл. Чечен чугааның психолингвистиктиг анализи. Эпиграф: «Өңнүктерим мени каапкан, баксыраан мен. Өөдежоктар болган-дыр деп кышкырба-даа. Багай, эки, чүүлдүң ында чогу-ла шын. Өртемчейниң хоойлузу-дур. Ону бода. Баксыраарга черле ындыг, элдеп чүве, Бар, чок чонуң чаңгыс сенден хая көрнүр. Хомудава, ол-даа харын эки чүүл-дүр, Барың хынап, чогуң чоктап шүгдүнер сен » С.Комбу. Рубаилер.

2 слайд Кичээлдиӊ сорулгалары
Описание слайда:

Кичээлдиӊ сорулгалары

3 слайд Хава ыт Хоорайнын чавыт бажыннарынын хомур-даш кажаазынын иштинде сиринейнип
Описание слайда:

Хава ыт Хоорайнын чавыт бажыннарынын хомур-даш кажаазынын иштинде сиринейнип чыткан Соок кышкы дунну оттур ол удуваан, тос-тостун соогу турган. Улуг-улуг, бедик-бедик ыттар ону сурген, …кижилернин буттары база оон дужунге кирген. Оон уйгузу ханы эвес, янзы-буру коргунчуг душтер-биле дувуренчиг болган. Бир-ле аарышкыдан ол оттуп келгеш, ээре каапкаш, тура халаан. Ам-на харын элээн чылыгып, дан бажында удуй берген. Бок тогер демир хааржак чинчерлеп турар кижиге таваржы берген Хомур-даш узуп турган кижи

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд Хомур-даш узуп турган кижи: « - Сек боор бо, кижи угаан-куду ундургу дег» – д
Описание слайда:

Хомур-даш узуп турган кижи: « - Сек боор бо, кижи угаан-куду ундургу дег» – деп, кончуттунуп, хууректи сегирип алгаш, ытты соп-соп, ойладып чорудупкан.

6 слайд Кайнаар баарыл ? Хава пат шаа тонгеш, эгиштеп, хомурзуг харны чип каап турган
Описание слайда:

Кайнаар баарыл ? Хава пат шаа тонгеш, эгиштеп, хомурзуг харны чип каап турган…Будундан сыстып тогулген хан дылынга ажыксыг-ажыксыг кээп турган Аскангырлап чоруп каан… Бок тогер демир хааржакты чинчерлеп турган кижиге таваржы берген. Ырактан чыдыыргаарга, хааржактан хлеб, эът чыды кээп турган. Чыттан хаванын аштаары дам барып, чаагынын суу сайырап, аксынга дола бээрге, ону боостаазынче ажыр сыырып, чем чиксээри кедергей апарган. Чоокшулаарындан корткан… Кижиге чоокшулай бээр болза, туткан-тутканы-биле хап-соп болур деп чувени, каш катап соктуруп чораан болгаш, хава эки билир. Кижи коруп кээрге, хава багай буду-биле аскангырлап ырай берген.

7 слайд Кижи: - Чук-чук, чук-чук, бээр кел! - Ма, хлеб артынчызы. - Кижилер сени этте
Описание слайда:

Кижи: - Чук-чук, чук-чук, бээр кел! - Ма, хлеб артынчызы. - Кижилер сени эттеп, кезедип каапты бе? - Канчап аскай бердин, хаважыгаш? – Ыттар херип каапты бе азы кижилер эттеп каапты бе? - Мени база кижилер эттеп шаг болган, ыттар база ызыргылап турган. Ма, мону база чип ал.

8 слайд Бузурел Хава мындыг хааржактарга кастынып турган кижилерге дужуп шаг болган.
Описание слайда:

Бузурел Хава мындыг хааржактарга кастынып турган кижилерге дужуп шаг болган. Оларнын чамдыызы каржы, оскелери каржы эвес боорун хава билир. Бо кижи каржы эвес деп бузуреп, ыт оон чоогунга аскангырлап чеде берген. Кижи: « Менээ эш боор сен бе?... – Бажынга менээ чааскаанзыргай-дыр. Хоорде чуве дег, дуп-думбей шыпшын.

9 слайд Хаванын бодунга бузурелинин дилээшкиннери Бузуре Бажыны Херим ишти Кижинин чу
Описание слайда:

Хаванын бодунга бузурелинин дилээшкиннери Бузуре Бажыны Херим ишти Кижинин чугаазы Сени чемгерип шыдаптар боор мен. Шилдер чыып чорааш, чем артыын савалап-ла алгай бис. Шилдерни садыгга дужаапкаш, оон орнунга чем алгаш, улежип чип-даа болур бис. Бок чинчерлеп турган кижи-биле ужуражылга Кудумчу

10 слайд Бажың Ийи аал чурттаар бажын Хаваны херимче киир чалаан, хава кирбээн. Кижи х
Описание слайда:

Бажың Ийи аал чурттаар бажын Хаваны херимче киир чалаан, хава кирбээн. Кижи херим эжиин ажык каапкаш, кире берген. Хава Херим кыдыын дургаар, эжиинин аксын чыт кезип хава маннаарга, ыттар изи хой, ынчалза-даа олар херим иштинче кирбээн болган. Кижилер изинден чугле бажын ээзинин изин билген Бажында ыт чок, ээзи чааскаан деп билгеш, херим иштинче кирип келген. Херим иштин хава ээзине берген.

11 слайд Кижинин чугаалары: - Менче чоп топтап коорун ол? – Угаанныг хевирлиг ыт-тыр с
Описание слайда:

Кижинин чугаалары: - Менче чоп топтап коорун ол? – Угаанныг хевирлиг ыт-тыр сен. Тудуп баглап алыр ирги бе деп сестип чыдыр сен бе? Бодун ижиге бээр болзунза, мээн кончуг эжим боор сен. - Аштап, туреп чораанын илден-дир. – Бир эвес чоруй барбас болзунза, чылыг угек кылып бээр мен. - Эр хей! Бо бажынны ээзине бердин бе? Оон иштинче-даа кирип болур сен. - Дыннап чыдыр сен бе, Хаважык? - Ажырбас, ажырбас, Хаважык. Амдыызында ажырбас. - Хей-ле сени бажынче эдертип эккелдим бе, Хаважык.Тояан ояар тояап чоруур чувенни. Мен чоруй баарымга, чааскаанзыраар ирги сен бе? Эштиг чорааш чааскаан калыр дег оон дора чуве чок. Ону корген, билир-ле болгай мен. Хаванын ээзи чамдыкта: - Хоорай богундан чимзенип чоруур хоорай ыттары-дыр бис але, Хаважык-дигилээр.

12 слайд Хава база ооӊ Ээзиниӊ салым-чолу . Бир-ле дуне ээзи чодуруп-чодуруп, орунунда
Описание слайда:

Хава база ооӊ Ээзиниӊ салым-чолу . Бир-ле дуне ээзи чодуруп-чодуруп, орунундан кээп душкен. . Бажыннын сонгалары каш-даа катап чырааш, каш-даа катап ошкен. . Хава донуп, аштап эгелээн. . Ээзи шимчевээн. . Бажын ишти шип-ле шимээн. . Хенертен Хавага дыка чаасканзыргай апарган. . Оон бугу боду сиринейнип, улуп эгелээн. .Кижилер кирип келген. .Кижилер Хаваны бажындан ундур сывыртапкан. .Ээзин машинага чудурупкен. . Ээзин эдерер чаны-биле машинанын соондан маннап-ла каан. Машина дургедей бээрге, он чыдып кагбас дээш, хава карак-кулак чок маннап чорааш, бир машинанын адаанче кире халый берген.

13 слайд Чогаалда чечен девискээр, чечен уе болгаш овур-хевирлер Чогаалдын сюжеди Чога
Описание слайда:

Чогаалда чечен девискээр, чечен уе болгаш овур-хевирлер Чогаалдын сюжеди Чогаалдын тема, идеязы. Чечен чугааны сайгарарынын планы

14 слайд Чечен уе Кыштын кыска хонуктары: «соок кышкы дун», «тос-тостун соогу», «соог
Описание слайда:

Чечен уе Кыштын кыска хонуктары: «соок кышкы дун», «тос-тостун соогу», «соогу кончуг апарган». Кыш – кижилерни, кижилер аразында харылзааларны шылгаар уе: чалгаа-кежээзин, деткижер-деткишпезин.

15 слайд Чогаалдын кол маадырлары: Хава ыт,« бок тогер демир хааржак чинчерлеп турган
Описание слайда:

Чогаалдын кол маадырлары: Хава ыт,« бок тогер демир хааржак чинчерлеп турган кижи». Ийиги черге маадырлар: хомур-даш узуп ап турар кижи, хаванын дужунде улуг-улуг ыттар, кижилернин буттары, хаважыктын ээзин алгаш барган кижилер.

16 слайд «Хава ыт чавыт бажыннарнын бирээзинин хомур-даш кажаазынын иштинде сиринейнип
Описание слайда:

«Хава ыт чавыт бажыннарнын бирээзинин хомур-даш кажаазынын иштинде сиринейнип чыткан…» Хава – бичии, чыкпак. Чавыт – бичии. Хава – чавыт деп состернин аразында харылзаа кол бодалды – маадырнын кандыг социал чергеде турарын илередип турар. « Хава… сиринейнип чыткан…» – болуушкуннун дынзыгып эгелээни бирги домактан-на илереп кээр. Маадырнын амыдыралынын амыр эвес, берге чораанын 1-ги абзацта кирген кылыг состери тайылбырлап унуп кээр орта удуваан, отту чаштап…

17 слайд Чогаалдын сюжеди Чогаалдын дуушкуну: «Хава ыт хоорайнын чавыт бажыннарынын би
Описание слайда:

Чогаалдын сюжеди Чогаалдын дуушкуну: «Хава ыт хоорайнын чавыт бажыннарынын бирээзинин хомур-даш кажаазынын иштинде сиринейнип чыткан. Ооскудулге.: бок тогер демир хааржакты чинчерлеп турар кижинин хава ыт-биле таныжып, чоокшулажып турары. Дынзыгыышкын: «Сээн-биле чугаалажып, эрткен-барган тоогумну то каап бергей мен. Домей-ле сен кижилерге дамчыдып чугаалаар эвес сен» дээн состери. Чештиниишкин: салым-чолу домей ийи маадырнын бот-боттарын тыпчып алганы, чуртталгазынын тончузунге чедир чарылбааны. Хензиг-даа када болза, кижи чааскаанзыргай бодалдардан уштунуп, бодунун сагыш-сеткилин «то каап»,чугаалап бээр, ону улежир эштиг болуп, «оорушкулуг» чурттааны.

18 слайд Чогаалдын тема, идеязы Темазы – хун-буруде болуп турар амыдырал, кижилер ара
Описание слайда:

Чогаалдын тема, идеязы Темазы – хун-буруде болуп турар амыдырал, кижилер аразында тоомча чок хамаарылга, чааскаанзырал темазы. Идеязы – кандыг-даа таварылгада кижилер бот-боттарын каашпайн, деткижип, карактажып чорзун дээн бодал.

19 слайд Чингине тыва уксаалыг ыттар
Описание слайда:

Чингине тыва уксаалыг ыттар

20 слайд Мария Күжүгет «Черле ындыг» Черле ындыг, Четчир, шору чоруур шааӊда Сенээ төр
Описание слайда:

Мария Күжүгет «Черле ындыг» Черле ындыг, Четчир, шору чоруур шааӊда Сенээ төрел улус-ла хөй. Угбамайлаан, дуӊмамайлаан, Уруумайлаан, кудамайлаан, Эжимейлээн, чуржумайлаан, Эӊ-не эки кунчуумайлаан, Чеӊгем-даа дээр, чээним-даа дээр. Черле ындыг. Черле ындыг. Сени кежик оя бээрге, Сеӊээ төрел улус тонер. Угба эвес, дуӊма эвес, Уруу эвес, куда эвес, Эжи, чээни, чуржу эвес, Эӊ-не эки кунчуу эвес, Чеӊгези-даа эвес боор сен, Черле ындыг.

21 слайд  Кичээнгейинер дээш, четтирдим!
Описание слайда:

Кичээнгейинер дээш, четтирдим!

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Кичээлдиң сорулгалары:

1. Шаңгыр-оол Суваңнын «Хоорай ыттары» деп чогаалының  кол утказын, тема, идеязын болгаш сюжедин сайгарары.

2.  Уругларны кандыг-даа таварылгада  кижилер бот-боттарын каашпайн, деткижип,  карактажып чоруур кылдыр, кижи кижиге ынак болурунга кижизидер.

3. Уругларның сөс-домаан байыдар, аас чугаазын сайзырадыр.

Дерилгези: интерактивтиг самбыра, пректор, чогаалчының чогаадыкчы намдарының дугайында слайд, чуруктар.

                                             Чорудуу.

1. Организастыг кезээ:

1. уруглар-биле болгаш келген аалчылар-биле амырлажып мендилежир.

2. уругларның кичээнгейин бодунче, кичээлче хаара тудар.

2. Катаптаашкын. 

Общая информация
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку
26-28 октября 2019 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» «Современные тенденции в воспитании и социализации детей» Подать заявку Очное участие Дистанционное участие Курс повышения квалификации (36 часов) + Сертификат участника “Инфофорума”
IV Международный дистанционный конкурс «Старт» Для дошкольников и учеников 1-11 классов Рекордно низкий оргвзнос 25 Р. 16 предметов ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
17 курсов по пожарно-техническому минимуму
Обучение от 2 дней
дистанционно
Удостоверение
Программы актуальны на 2019 г., согласованы с МЧС РФ
2 500 руб. до 1 500 руб.
Подробнее