Выдаём удостоверения и дипломы установленного образца

Получите 5% кэшбэк!

Запишитесь на один из 793 курсов и получите 5% кэшбэк стоимости курса на карту

Выбрать курс
Инфоурок Физика Рабочие программыКүнтізбелік тақырыптық жоспар физика 7 сынып 2017-18 оқу жылына

Күнтізбелік тақырыптық жоспар физика 7 сынып 2017-18 оқу жылына

Скачать материал
библиотека
материалов

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып (Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Оқу мақсаттары


Сағат саны

1-тоқсан


Физика – табиғат туралы ғылым

(2 сағ)

Физика – табиғат туралы ғылым

7.1.1.1 Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру

1 сағ

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

7.1.1.2 табиғатты зерттеудің ғылыми әдістерін ажырату

1 сағ

Физикалық шамалар мен өлшеулер

(4 сағ)

Халықаралық бірліктер жүйесі (SI)

7.1.2.1 физикалық шамаларды олардың SI- жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіру

1 сағ

Скаляр және векторлық физикалық шамалар

7.1.2.2 скаляр және векторлық физикалық шамалар ажырату және мысалдар келтіру

1 сағ

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі.

Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу .


1 зертханалық жұмыс. «Кішкентай денелердің өлшемін анықтау»


2-зертханалық жұмыс. «Физикалық шамаларды өлшеу»

7.1.2.3 үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану: микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

7.1.3.1 дененің ұзындығын, көлемін, температурасын және уақытты өлшеу, өлшеу нәтижелерін аспаптардың қателіктерін есепке ала отырып жазу;

7.1.3.2 кішкентай денелердің өлшемін қатарлау әдісі арқылы анықтау;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ

Механикалық қозғалыс

(10 сағ)

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамасы

Санақ жүйесі

7.2.1.1 келесі терминдердің физикалық мағынасын түсіндіру – материялық нүкте, санақ жүйесі, қозғалыстың салыстырма-лылығы, траектория, жол, орын ауыстыру

2 сағ

Қозғалыстың салыстырмалылығы

7.2.1.2 механикалық қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру

1 сағ

Түзусызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыстар

7.2.1.3 түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс пен бірқалыпсыз қозғалысты ажырата білу

1 сағ

Жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу

7.2.1.4 қозғалыстағы дененің жылдам-дығы мен орташа жылдамдығын есептеу

2 сағ

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

7.2.1.5 s -тің t-ға тәуелділік графигін тұрғызуда координаталар осьтерінде және кестелерде өлшем бірліктерін дұрыс белгілеу;


2 сағ

7.2.1.6 дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен келесі жағдайларды анықтау:

(1) дененің тыныштық күйін,

(2) тұрақты жылдамдықпен қозғалысын;

7.2.1.7 бірқалыпты қозғалған дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигінен жылдамдығын анықтау

2 сағ

1 Жиынтық бақылау жұмысы

2 сағ

2-тоқсан


Тығыздық

(4 сағ)

Масса және денелердің массасын өлшеу

7.2.2.11 электронды, серіппелі, иінді таразылардың көмегімен дененің массасын өлшеу

1 сағ

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

7.2.2.12 әртүрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді (мензурка) қолдану

1 сағ

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.


3 зертханалық жұмыс. «Сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын анықтау»

7.2.2.13 тығыздықтың физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.2.14 сұйықтар мен қатты денелердің тығыздығын тәжірибе арқылы анықтау;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ

Тығыздықты есептеу

7.2.2.15 тығыздықтың формуласын есептер шығаруда қолдану

1 сағ

Денелердің өзара әрекеттесуі

(8 сағ)

Инерция құбылысы

7.2.2.1 инерция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

1 сағ

Күш

7.2.2.2 күнделікті өмірден күштердің әрекет етуіне мысалдар келтіру

1 сағ

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ

7.2.2.10 масса, салмақ және ауырлық күші ұғымдарын ажырату

1 сағ

4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформацияларды зерделеу»

7.2.2.4 серпімділік күшінің серіппенің ұзаруына тәуелділік графигінен қатаңдық коэффициентін анықтау;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ

Деформация

7.2.2.3 пластикалық және серпімді деформацияларды ажырату, мысалдар келтіру

1 сағ

Серпімділік күші, Гук заңы

7.2.2.5 Гук заңының формуласы бойынша серпімділік күшін есептеу

1 сағ

Үйкеліс күші.

Үйкеліс әрекетін техникада ескеру


5 зертханалық жұмыс. «Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу»


7.2.2.6 тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау;

7.2.2.7 үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру

1 сағ

Бір түзу бойымен денеге әрекет еткен күштерді қосу

7.2.2.8 күштерді берілген масштабта графикалық түрде көрсету;

7.2.2.9 денеге әсер ететін және бір түзудің бойымен бағытталған күштердің тең әрекетті күшінің модулі мен бағытын анықтау

1 сағ

2 Жиынтық бақылау жұмысы

2 сағ

3-тоқсан


Қысым

(16 сағ)


Газдардың сұйықтар және қатты денелердің молекулалық құрылымы

7.3.1.1 заттардың молекулалық құрылысы негізінде, газдардың сұйықтар мен қатты денелердің құрылымын сипаттау

2 сағ

Қатты денелердегі қысым

7.3.1.2 қысымның физикалық мағына-сын түсіндіру және өзгерту әдістерін сипаттау;

7.3.1.3 есептер шығаруда қатты дененің қысымының формуласын қолдану

2 сағ

Сұйықтар мен газдардағы қысым, Паскаль заңы

7.3.1.4 газ қысымын молекулалық құрылым негізінде түсіндіру;

7.3.1.5 сұйықтардағы гидростатикалық қысымның формуласын шығару және оны есептер шығаруда қолдану

2 сағ

Қатынас ыдыстар

7.3.1.6 қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру

1 сағ

Гидравликалық машиналар

7.3.1.7 гидравликалық машиналардың жұмыс істеу принципін сипаттау;

7.3.1.8 гидравликалық машиналарды қолдану кезіндегі күштен ұтысты есептеу

1 сағ

Атмосфералық қысым. Атмосфералық қысымды өлшеу

7.3.1.9 атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну

1 сағ

Манометрлер. Сорғылар

7.3.1.10 манометр мен сорғылардың жұмыс істеу принципін сипаттау

1 сағ

6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

7.3.1.11 кері итеруші күшті анықтау және оның сұйыққа батырылған дененің көлеміне тәуелділігін зерттеу;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ

Кері итеруші күш

7.3.1.12 сұйықтар мен газдардағы кері итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

7.3.1.13 есептер шығаруда Архимед заңын қолдану

2 сағ

7 зертханалық жұмыс. «Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау»

7.3.1.14 дененің сұйықта жүзу шарттарын зерттеу;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ

Жұмыс және қуат

(2 сағ)

Механикалық жұмыс

Қуат

7.2.3.1 механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.7 қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру;

7.2.3.8 механикалық жұмыс пен қуаттың формулаларын есептер шығаруда қолдану

2 сағ

3 Жиынтық бақылау жұмысы

2 сағ

4-тоқсан


Энергия

(4 сағ)

Кинетикалық энергия.

Потенциалдық энергия

7.2.3.2 механикалық энергияның екі түрін ажырату;

7.2.3.3 кинетикалық энергия формуласын есептер шығаруда қолдану;

7.2.3.4 жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдану

2 сағ

Энергияның сақталуы және айналуы

7.2.3.5 энергияның түрленуіне мысалдар келтіру;

7.2.3.6 механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану

2 сағ

Күш моменті

(7 сағ)

Жай механизмдер

7.2.4.1 «Механиканың алтын ережесін» тұжырымдау және қарапайым механизмдердің қолданылуына мысалдар келтіру;

7.2.4.2 күш моменті ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру

1 сағ

Дененің массалық центрі


8 зертханалық жұмыс.

«Жазық фигураның массалар центрін анықтау»


7.2.4.3 жазық фигураның массалық центрін тәжірибеде анықтау

1 сағ

9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

7.2.4.5 тәжірибеде иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

1 сағ

Иіндіктің тепе-теңдік шарты

7.2.4.4 тепе-теңдікте тұрған денелер үшін күш моменттер ережесін тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану

2 сағ

Пайдалы әрекет коэффициенті.


10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»

7.2.4.6 көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін тәжірибеде анықтау;

7.1.3.3 физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау

2 сағ

Жер және Ғарыш

(3 сағ)

Аспан денелері туралы ғылым

7.7.1.1 геоцентрлік және гелиоцентрлік жүйелерді салыстыру

1 сағ

Күн жүйесі

7.7.1.2 Күн жүйесінің нысандарын жүйелеу

1 сағ

Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл)

7.7.1.3 жыл мезгілдерінің ендіктерге байланысты ауысуы және күн мен түннің ұзақтығын түсіндіру

1 сағ

4 Жиынтық бақылау жұмысы

2 сағ
  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель физики
Курс повышения квалификации
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Информационные технологии в деятельности учителя физики»
Курс профессиональной переподготовки «Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в туризме»
Курс повышения квалификации «ЕГЭ по физике: методика решения задач»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление службой рекламы и PR»
Курс профессиональной переподготовки «Осуществление и координация продаж»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»
Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.