Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Иностранные языки / Конспекты / Конспект урока английского языка на тему Healthv Food

Конспект урока английского языка на тему Healthv Food57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


 • Иностранные языки

Поделитесь материалом с коллегами:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ніколаєва С.Ю.


КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ


«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Затверджено вченою радою КНЛУ

(протокол №3 від 29 жовтня 2007 р.)Київ – 2007

Передмова


Шановні студенти!

Ми раді зустрічі з Вами. З цього дня і до завершення Вами навчання в університеті ми будемо допомагати Вам оволодівати методикою викладання іноземних мов.

Курс "Методика викладання іноземної мови в середніх навчальних закладах" – одна із профілюючих дисциплін, що вивчаються студентами мовних спеціальностей університетів. Мета курсу – забезпечити основи методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови (ІМ), а саме:

 • навчання іноземної мови: формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції, виховання, освіта й розвиток учнів засобами іноземної мови на уроці та в позакласній роботі (гурткова і клубна робота секцій за інтересами, проблемні групи тощо);

 • науково-методичної та організаційно-методичної роботи з упровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

 • навчально-методичної роботи, в тому числі з вивчення, узагальнення та розповсюдження нових методів навчання іноземних мов.

Базовий курс методики налічує 6 кредитів ECTS і 4 модулі (3 навчальних і 1 контрольний).

Загальна кількість часу, передбаченого навчальним планом на вивчення цієї дисципліни, становить 216 год. З них: лекційних – 32 год., практичних – 56 год., позааудиторна самостійна робота студентів – 128 год. Передбачено складання заліку та екзамену.

Вдосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя відбувається у процесі написання курсових і дипломних робіт, на педагогічній практиці, на заняттях курсів за вибором.

Перед курсом методики викладання іноземних мов ставляться такі завдання:

 • створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання ІМ як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;

 • ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання ІМ, а також сформувати у них основи умінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

 • на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі з ІМ у школі;

 • сприяти формуванню соціокультурної компетенції майбутнього вчителя ІМ.

В результаті опанування дисципліни Ви повинні вміти:

 • визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з ІМ;

 • аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 • формувати в учнів мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції;

 • використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 • оцінювати рівень сформованості усіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 • планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу в початковій, основній і старшій школі.

В результаті вивчення дисципліни Ви повинні знати:

 • основні поняття і категорії методики навчання ІМ;

 • теоретичні засади формування в учнів іншомовної лексичної, граматичної і фонетичної компетенцій;

 • сучасні підходи до формування в учнів іншомовної мовленнєвої компетенції в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі;

 • форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і соціокультурної компетенцій;

 • основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з ІМ у середніх навчальних закладах різних типів;

 • основи планування навчально-виховного процесу з ІМ у початковій, основній і старшій школі.

Для успішного засвоєння курсу методики Вам необхідне володіння педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою. Володіння іноземною мовою на початку вивчення курсу методики має бути не нижче рівня "В2" за рекомендаціями Ради Європи.

Перед початком вивчення курсу ознайомтеся з програмою базового курсу методики викладання іноземних мов.


 1. Програма базового курсу методики викладання іноземних мов

у середніх навчальних закладах


1.1. Теоретичні основи методики викладання іноземних мов


Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/:

об’єкт методики навчання ІМ та її місце в системі наук; основні методичні поняття, їх характеристика;

методи дослідження (ретроспективний критичний аналіз теорії та практики навчання ІМ у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану навчання ІМ у школі; наукове спостереження, анкетування, тестування, бесіда, дослідне і пробне навчання; експеримент як основний метод дослідження);

роль курсу методики навчання ІМ у системі професійної підго­товки майбутнього вчителя ІМ у вищому навчальному закладі;

зв’язок методики з педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою, психофізіологією, характер цих зв’язків.

Мета навчання іноземних мов у середній школі:

підхід до визначення мети навчання ІМ як оволодіння куль­турою в чотирьох аспектах: навчальному, пізнавальному, вихов­ному, розвиваючому;

комплексна реалізація цілей навчання ІМ у середніх навчальних закладах у процесі навчання ІМ;

поняття іншомовної комунікативної компетенції; її структура.

Зміст навчання іноземних мов у середній школі:

різні точки зору на компоненти змісту;

проблема відбору мовного і мовленнєвого матеріалу для комунікативно-достатнього рівня володіння ІМ учнями;

проблема відбору комунікативних намірів та типових ситуацій спілкування для навчання усного мовлення;

проблема відбору текстів для навчання читання та аудіювання.

Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом:

окремі та спеціальні методичні принципи;

загально методичні принципи;

система принципів як стратегія навчання;

методи навчання з позиції вчителя та з позиції учня;

методичний прийом.

Засоби навчання іноземних мов у середній школі:

поняття про засоби навчання;

типи засобів навчання;

характеристика технічних та нетехнічних засобів навчання.Характеристика програми з іноземної мови для середньої школи:

структура програми;

вимоги програми за ступенями навчання;

зміст навчального матеріалу, його розподіл по розділах.

Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови:

підручник - основний засіб навчання ІМ;

проблема створення навчально-методичних комплексів (НМК) з іноземних мов:

 • різні точки зору на НМК;

 • необхідність створення альтернативних НМК для навчання ІМ у середньому навчальному закладі;

 • врахування рідної мови учнів та національних традицій народу при створенні підручників з ІМ;

 • характер творчої діяльності вчителя при використанні НМК.

Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов:

види технічних засобів зорової і слухової наочності, мета їх використання на різних ступенях навчання іноземних мов;

методика застосування різних технічних засобів.

Система вправ для навчання іноземної мови:

вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями;

класифікація вправ, різні підходи до класифікації, критерії класифікації;

типи та види вправ, їх організація в комплекси, групи, серії;

поняття про систему вправ та її компоненти;

послідовність виконання вправ згідно з етапами формування мовленнєвих навичок та вмінь;

особливості комунікативних вправ.

Гностичні вміння:

 • розкривати та аналізувати основні характеристики методики як науки (предмет методики, його специфіку, понятійно-категорійний апарат, основні методи дослідження);

 • опрацьовувати наукові джерела з теорії методики з метою глибоко­го осмислення методики як науки та основних напрямів її розвитку;

 • аналізувати структуру та зміст програми з іноземної мови для СНЗ різних типів;

 • аналізувати структуру і компоненти навчально-методичних комплексів та методичних концепцій, які покладені в їх основу;

 • орієнтуватися в кінцевих і проміжних вимогах програми щодо динаміки формування в учнів різних класів іншомовної комунікативної компетенції;

 • співвідносити кінцеві цілі навчання і вимоги програми з конкретними умовами навчання в різних класах;

 • аналізувати вправи, які пропонуються в навчально-методичному комплексі, визначати їх цілі та режими виконання.


1.2. Формування іншомовної комунікативної компетенціїФормування іншомовної граматичної компетенції:

лінгвістична і педагогічна граматика;

характеристика граматичної підсистеми іноземної мови;

цілі і завдання навчання граматика на різних ступенях навчання;

роль граматичних знань в процесі формування іншомовної граматичної компетенції;

характеристика граматичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

вправи для формування іншомовної граматичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

особливості формування іншомовної граматичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної лексичної компетенції:

цілі і завдання навчання лексики ІМ;

характеристика лексичної підсистеми іноземної мови;

активний, пасивний лексичний мінімум та потенційний словник;

характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

прийоми й засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології лексики;

вправи для формування іншомовної продуктивної лексичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

вправи для формування потенційного словника учня;

особливості формування іншомовної лексичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної фонетичної компетенції:

роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних навичок у навчанні іноземної мови;

характеристика фонетичної і фонологічної підсистеми іноземної мови;

цілі і завдання навчання фонетики;

роль фонетичних знань в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції в учнів і студентів;

характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних і слухо-вимовних навичок;

вправи для формування іншомовної фонетичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

особливості формування іншомовної фонетичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної компетенції в аудіюванні:

загальна характеристика аудіювання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

фактори, що впливають на якість аудіювання;

цілі і завдання навчання аудіювання;

класифікація видів аудіювання та типи аудіотекстів;

вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні;

вимоги до текстів для навчання аудіювання;

особливості формування іншомовної компетенції в аудіюванні у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної компетенції в говорінні:

загальна характеристика говоріння як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості (у порівнянні);

цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення;

функціональні типи монологів і діалогів;

етапи й одиниці навчання діалогічного і монологічного мовлення;

вправи та використання різних видів опор у навчанні діалогічного та монологічного мовлення;

навчально-комунікативна мовленнєва ситуація і способи ї створення;

рольова гра та методика її організації і проведення;

особливості формування іншомовної компетенції в говорінні у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної компетенції у читанні:

загальна характеристика читання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

фактори, що впливають на якість читання;

цілі і завдання навчання читання;

класифікація видів читання та типи текстів для читання;

вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх цілі і режими виконання;

вимоги до текстів для навчання читання;

особливості формування іншомовної компетенції у читанні у початковій, основній і старшій школі.

Формування іншомовної компетенції у письмі:

загальна характеристика письма як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

цілі і завдання формування іншомовної компетенції у письмі; жанри і типи писемних текстів;

етапи навчання письма та стандарти створення писемних текстів різних жанрів і типів;

вправи для формування компетенції в письмі;

особливості формування іншомовної компетенції у письмі у початковій, основній і старшій школі.Гностичні вміння:

аналізувати навчальний матеріал (програми, граматичний мінімум для середніх навчальних закладів /СНЗ/ і способи його організації в підручнику залежно від виду мовленнєвої діяльності);

визначати та розподіляти граматичний матеріал за рівнем методичних труднощів його засвоєння;

визначати цілі, завдання і специфіку змісту навчання граматики в СНЗ;

визначати можливості лексичного наповнення нової граматичної структури з урахуванням засвоєного словника;

аналізувати засоби наочності при введенні та активізації нової граматичної структури;

аналізувати граматичні вправи в підручниках; визначати їх цілі і режими виконання;


аналізувати лексичний мінімум для СНЗ і способи його органі­зації в підручниках;

класифікувати лексичні одиниці за рівнем методичних труд­нощів їх засвоєння;

визначати цілі та специфіку змісту навчання на кожному етапі формування лексичної навички;


виявляти можливості використання нової лексики в типових граматичних структурах з урахуванням засвоєного граматичного матеріалу;

аналізувати прийоми і способи семантизації нових лексичних одиниць з урахуванням методичних труднощів їх засвоєння;

аналізувати лексичні вправи в підручниках, визначати їх цілі і режими виконання; при необхідності спрощувати або усклад­нювати способи їх виконання;

аналізувати фонетичний матеріал навчально-методичних комплексів;

визначати об’єкти навчання вимови;

прогнозувати можливі труднощі засвоєння матеріалу з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів;

аналізувати фонетичні вправи, що пропонуються в підручнику, визначати їх цілі та режими виконання;


розуміти кінцеві та проміжні вимоги програми щодо динаміки розвитку в школярів різних класів мовленнєвого вміння аудіювання;

аналізувати і критично оцінювати навчальний матеріал з урахуванням можливих труднощів його сприймання на слух;

добирати чи адаптувати аудіотексти з урахуванням рівня підготовки учнів згідно з цілями їх використання;

аналізувати мовний і мовленнєвий матеріал для читання з метою виділення в ньому головних об’єктів навчання; прогнозувати можливі труднощі сприймання матеріалу учнями конкретного класу;

аналізувати зміст навчальних текстів з точки зору їх освітніх і виховних можливостей;

вимірювати та оцінювати рівень сформованості навичок і вмінь читання;

співвідносити кінцеві цілі навчання читання і вимоги програми з системою окремих спеціальних цілей навчання згідно з конкретними умовами формування навичок і вмінь читання на різних ступенях навчання.

аналізувати графічний матеріал навчально-методичних ком­плексів;

 • визначати можливі труднощі засвоєння графічної та орфогра­фічної системи іноземної мови;


аналізувати мовні та психологічні особливості діалогічного і монологічного мовлення;

визначати сутність діалогічного й монологічного мовлення;

виділяти та аналізувати мовні і психологічні труднощі оволодіння діалогічним та монологічним мовленням;

аналізувати вправи для навчання говоріння, які подаються в підручнику;

аналізувати і практично реалізовувати фрагменти уроку з навчання письма та писемного мовлення;

визначати складність письмових вправ, їх цілі і функції в загальній системі вправ;

Конструктивно-планувальні вміння:

добирати і розробляти додаткові граматичні вправи; визначати їх цілі, ефективні способи та режими виконання відповідно до умов навчання і завдань уроку;

планувати і реалізовувати фрагмент уроку з навчання граматики;

конкретизувати кінцеву мету програми і формулювати окремі завдання уроку для розвитку граматичних навичок усного мовлення і читання на різних ступенях навчання з урахуванням результатів попереднього етапу роботи;

здійснювати відбір, дозування і методичну організацію грама­тичного матеріалу в мовленнєві зразки і навчально-мовленнєві си­туації з урахуванням специфіки способів та прийомів презен­тації нового граматичного явища на уроці;

застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи введення та активізації нового граматичного матеріалу з урахуванням методичних труднощів його засвоєння;

відбирати і застосовувати необхідні засоби наочності з метою підвищення ефективності способів і прийомів введення та активізації нового граматичного матеріалу;

спрощувати або ускладнювати завдання до граматичних вправ, способи їх виконання, замінювати їх при необхідності іншими граматичними вправами;

визначати умови реальної навчальної ситуації, проектувати і формулювати завдання уроку щодо засвоєння граматичного матеріалу, вибирати оптимальну методичну стратегію їх розв’язання;

добирати і розробляти додаткові лексичні вправи, визначати їх цілі та ефективні способи і режими виконання відповідно до умов навчання і завдань уроку;

критично оцінювати засоби наочності, вибирати відповідну наочність, що допомагає семантизувати та активізувати нові лексичні одиниці;

усвідомлювати проміжні та кінцеві вимоги програми і планувати окремі завдання уроку щодо формування лексичних навичок усного мовлення і читання на різних ступенях навчання;

застосовувати найбільш раціональні прийоми і способи семантизації лексики з урахуванням рівня методичних труднощів її засвоєння;

добирати, дозувати і методично доцільно організовувати лексичний матеріал у мовленнєві зразки і навчально-мовленнєві ситуації з урахуванням обраного способу і прийому семантизації;

вибирати з матеріалів навчально-методичного комплексу засоби наочності (вербальної або невербальної), створювати при необ­хідності додаткові засоби наочності для підвищення ефектив­ності обраних способів і прийомів семантизації нової лексики;

спрощувати або ускладнювати (чи заміняти іншими) завдання до лексичних вправ і способи їх виконання, якщо запропоновані в підручнику вправи не узгоджуються з цілями та умовами навчання;


добирати і розробляти додаткові фонетичні вправи; організо­вувати послідовне виконання фонетичних вправ відповідно до цілей і завдань уроку;

визначати і класифікувати помилки у вимові учнів;

методично правильно організовувати роботу над виправленням помилок та їх попередженням;

проводити фонетичну і мовленнєву зарядку;

планувати і реалізовувати фрагмент уроку з навчання фонетики;


формулювати конкретні завдання з урахуванням умов навчання аудіювання на різних відрізках навчального процесу;

планувати фрагменти уроку згідно з метою навчання аудіювання на різних ступенях;

реалізовувати фрагмент навчання аудіювання в практиці навчання;

раціонально використовувати матеріали навчально-методичних комплексів;

складати контрольні завдання для визначення рівня володіння учнями вміннями аудіювання;

добирати, самостійно розробляти і застосовувати навчальні посібники з метою формування навичок техніки читання та письма;

визначити і класифікувати помилки учнів з техніки читання та письма;

методично правильно планувати і здійснювати фрагменти уроків з виправлення та попередження помилок учнів;

складати контрольні вправи для визначення рівня володіння учнями навичками техніки читання та письма;

прогнозувати можливі труднощі сприймання графічного матеріалу учнями і накреслювати шляхи подолання цих труднощів;

складати додаткові вправи для формування графічних навичок;

планувати фрагмент уроку згідно з цілями навчання читання і реалізовувати цей фрагмент на уроці;

підбирати та адаптувати навчальні тексти з урахуванням реального рівня підготовки учнів і відповідно до методичних цілей і завдань їх використання;

добирати і раціонально застосовувати навчально-наочний матеріал;

складати письмові і контрольні роботи різного призначення;

виявляти і виправляти помилки у писемному мовленні.


розуміти кінцеві і проміжні вимоги програми щодо динаміки розвитку діалогічного і монологічного мовлення школярів по класах;

формулювати конкретні завдання уроку з урахуванням певних умов навчання;

здійснювати методичний аналіз мовленнєвого матеріалу з метою виділення в ньому об’єктів навчання;

прогнозувати можливі труднощі їх засвоєння учнями в говорінні;

визначати одиниці навчання діалогу і монологу з різним комунікативним змістом і формою вираження;

здійснювати та обґрунтовувати вибір і застосування певних прийомів і способів ознайомлення учнів з новими мовленнєви­ми формулами діалогу або монологу, представлених у підручнику;

аналізувати вправи для навчання говоріння, які подаються в підручнику;

визначати їх цілі та ефективний режим виконання;

формулювати навчально-мовленнєві ситуації для навчання діалогічного мовлення та комунікативні завдання для стимулю­вання монологічного висловлювання учнів;

планувати і реалізувати на уроці фрагменти з навчання діало­гічного і монологічного мовлення;

дозувати і методично організовувати мовленнєвий матеріал у різні типи діалогічних єдностей, мікродіалогів та адекватні їм навчально-мовленнєві ситуації з урахуванням конкретних умов навчання діалогічного мовлення і підготовки учнів;

раціонально використовувати різні види опор у навчанні діалогічного та монологічного мовлення залежно від характеру мовленнєвого матеріалу, етапу навчання та виду монологу або типу діалогу;

орієнтуватися в системі вправ, що розвивають вміння діалогіч­ного або монологічного мовлення;

добирати необхідні засоби мовної і немовної наочності;

створювати додаткову наочність для введення навчально-мовленнєвих ситуацій;

добирати і, в разі необхідності, складати додаткові вправи, визначати послідовність їх виконання відповідно до цілей і завдань уроку;

планувати об’єкти контролю мовленнєвих умінь школярів у говорінні.Комунікативно-навчальні та організаційні вміння:

раціонально і методично грамотно використовувати матеріали НМК та додаткові навчальні матеріали з метою досягнення цілей уроку;

реалізовувати на уроці соціокультурний, освітній і виховний потенціал мети, змісту уроку та навчальних матеріалів;

використовувати реальні і створювати на уроці навчальні мовленнєві ситуації;

раціонально використовувати різні види опор у формуванні іншомовних мовних і мовленнєвих компетенцій в залежності від виду компетенції, характеру мовленнєвого матеріалу і ступеню навчання;

методично грамотно застосовувати необхідні засоби наочності та технічні засоби навчання;

методично грамотно проводити начальні та рольові ігри, проекти;

раціонально поєднувати на уроці колективні та індивідуальні форми роботи;1.3. Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови у середніх навчальних закладахЗагальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі:

обов’язковий курс навчання ІМ у середніх навчальних закладах;

ступені навчання;

завдання, особливості, зміст кожного ступеня навчання.

Особливості навчання іноземної мови в початковій школі:

початковий ступінь та його загальна характеристика;

вікові особливості школярів 2-4 класів;

різні підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності на початковому ступені;

поняття «усне випередження», паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності;

співвідношення усного мовлення, читання та письма;

форми та прийоми навчання на цьому ступені;

роль ігрових прийомів.

Особливості навчання іноземної мови в основній школі:

середній ступінь та його загальна характеристика;

вікові особливості учнів 5-9 класів;

організація навчання, форми та прийоми навчання;

роль самостійної роботи в процесі оволодіння ІМ.

Особливості навчання іноземної мови в старшій школі:

старший ступінь та його загальна характеристика;

вікові особливості учнів 10-12 класів;

співвідношення усного мовлення, читання та письма;

прийоми та форми навчання;

самостійна робота учнів з оволодіння ІМ;

індивідуальний підхід до організації самостійної роботи учнів з ІМ.

Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови:

урок як основна форма навчально-виховного процесу;

специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку іноземної мови;

форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи;

типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків;

структура уроку ІМ: функції вчителя на уроці.

Планування навчального процесу з іноземної мови:

типи і види планів;

структура планів; компоненти та етапи плану уроку;

особливості планування на різних ступенях навчання.

Організація і реалізація контролю на уроках іноземної мови в школі:

об’єкти і цілі контролю;

види контролю;

форми контролю;

роль поточного та підсумкового контролю у формуванні вмінь аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, читання і письма;

12-бальна система оцінювання.

Інтенсивне навчання іноземної мови:

сугестопедична теорія Г. Лозанова – джерело сучасної методики інтенсивного навчання ІМ;

метод активізації резервних можливостей особистості й колективу Г.О.Китайгородської;

основні принципи методу активізації;

етапи роботи в циклі уроків за методом активізації;

методика введення нового навчального матеріалу: чотири пред’явлення тексту-полілогу на одному занятті;

вимоги до вправ для тренування в спілкуванні та практики в спілкуванні;

переваги концентрованої подачі мовного й мовленнєвого навчального матеріалу в тексті-полілозі;

особливості поведінки вчителя та учнів під час подачі нового матеріалу;

інтенсивне навчання читання як інтерактивна комунікативна діяльність.

Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови:

завдання та зміст інтенсифікації навчання;

прийоми навчання, що дозволяють реалізувати принцип колективної взаємодії;

застосування вправ з використанням рольової гри;

цілі, завдання, форми і зміст позакласної роботи з іноземної мови;

роль позакласної роботи з ІМ у підвищенні мотивації учнів до вивчення предмета «Іноземна мова»;

види і форми позакласної роботи з іноземної мови в школах різного ступеня, її завдання та зміст;

методика проведення різних форм та видів позакласної роботи;

роль кабінету ІМ в організації позакласної роботи з ІМ, його технічне та методичне оснащення.Гностичні вміння:

Визначати:

провідні мотиви опанування іноземною мовою;

реальний рівень володіння учнем окремими видами мовленнєвої діяльності;

рівень функціонування основних психічних процесів;

рівень сформованості індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю;

відповідність складності завдання рівню підготовки учня.

Аналізувати:

завдання та зміст інтенсивного навчання на різних ступенях;

тексти-полілоги;

сценарії уроків;

прийоми інтенсивного навчання.

зміст і структуру навчально-методичних комплексів, альтернативних підручників для різних ступенів навчання з метою вивчення та осмислення запропонованих моделей навчального процесу і вимог, які висуваються до вчителя та учнів у ході практичної реалізації цих моделей на кожному ступені навчання;

загальне і специфічне в різних системах навчання, представлених у підручниках або навчально-методичних комплексах з різних іноземних мов.

Конструктивно-планувальні вміння:

використовувати відповідні теоретичні положення в ході планування конкретного уроку;

вивчати і враховувати конкретні умови навчання;

критично оцінювати і використовувати методичні рекомендації щодо планування уроку, запропоновані в підручниках, навчально-методичних посібниках, книжках для вчителя;

самостійно планувати урок або серії уроків відповідно до тематичного плану;

визначати цілі та завдання уроку або серії уроків;

добирати, визначати перспективи і застосовувати на уроці різні засоби наочності, додаткові навчальні матеріали, технічні засоби навчання;

проектувати кінцевий результат уроку, серії уроків за темою (циклом) і визначати об’єкти, способи і засоби підсумкового контролю та критерії оцінки.Реалізовувати:

індивідуалізований контроль рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь;

цілеспрямоване формування внутрішніх мотивів оволодіння іноземною мовою;

адаптацію навчальних завдань до рівня володіння учнями іншомовною мовленнєвою діяльністю;

цілеспрямоване усунення прогалин у підготовці учня;

адаптацію запропонованих учневі завдань до рівня функціонування його психічних процесів;

цілеспрямований розвиток недостатньо розвинених пізнавальних процесів;

активізацію емоційно-вольової сфери учнів;

добирати прийоми навчання, що дозволяють реалізувати принцип колективної взаємодії;

розробляти вправи з використанням рольової гри;

орієнтуватися в системі всього навчально-методичного комплексу для кожного класу, у принципах розподілу та організації навчального матеріалу в підручнику в межах кожного циклу уроків за певною темою;

здійснювати перспективне планування і проводити різноманітні форми і види позакласних занять з іноземної мови;

визначати цілі позакласної роботи з іноземної мови;

добирати необхідний мовний і мовленнєвий матеріал і раціонально використовувати його в ході проведення позакласної роботи з іноземної мови;

добирати цінний у пізнавальному та виховному аспектах матеріал для проведення позакласної роботи з іноземної мови, адаптувати його до цих потреб;

розробляти сценарії, плани конкретних позакласних заходів.

складати фрагменти уроків з використанням прийомів інтенсивного навчання;

складати плани-конспекти уроків на основі принципів інтенсивного навчання.


Комунікативно-навчальні та організаційні вміння:

оцінювати і коментувати відповіді учнів згідно з вимогами програми до кожного виду мовленнєвої діяльності;

помічати і виправляти помилки учнів в усному та писемному мовленні, класифікувати їх щодо причин виникнення і реалізовувати заходи щодо їх усунення;

проводити поточний та підсумковий контроль володіння аудіюванням, діалогічним та монологічним мовленням, читанням і писемним мовленням;

перевіряти й оцінювати письмові контрольні роботи та організовувати роботу над помилками;

вести урок іноземною мовою, грамотно використовуючи різноманітні вирази класного вжитку та засоби реалізації типових мовленнєвих функцій учителя (комунікативних намірів);

встановлювати і підтримувати засобами ІМ різноманітні мовленнєві контакти та атмосферу співпраці з учнями;

адаптувати свій іншомовний мовленнєвий досвід до вимог програми відповідного класу та рівня мовленнєвої підготовки учнів;

створювати доброзичливий психологічний клімат на занятті з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

застосовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої і розумової діяльності учнів;

здійснювати на уроці індивідуальний підхід до учнів та рівномірно розподіляти свою увагу між учнями різних рівнів підготовки. 1. Модульна організація курсу


Програма курсу розділена на шість навчальних модулів і один контрольний. Ознайомтеся з розділом навчального часу за модулями, темами і видами занять.


Вhello_html_6ca9204b.gifиди занять,

кількість годинНомер і назва

модуля, тематика

занять


Всього

навча-льних

годин

З них:


лекції

(год.)


практичні

заняття

(год.)

позааудиторна

самостійна

робота

студента

(год.)


СЕМЕСТР V

Модуль 1. Методика формування мовної компетенції і контроль рівня її сформованості

Тема 1.1. Основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов (МНІМ)

Тема 1.2. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

Тема 1.3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

Тема 1.4. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції

181010


10

622


2

422


2

866


6
Модульна контрольна робота 1


6


2

4

Всього за семестр

54

12

12

30


СЕМЕСТР VI


Модуль 2. Методика формування рецептивної і продуктивної мовленнєвих компетенцій


Тема 2.1. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні і читанні

Тема 2.2. Формування іншомовної компетенції в говорінні та письмі

2424

44

1010

1010


Модульна контрольна робота 2

6


2

4

Залік (за модулі І-IІ)
Всього за семестр

54

8

22

24

Всього за навчальний рік

108

20

34

54


СЕМЕСТР VII


Модуль 3. Методи навчання, контроль навчальних досягнень та організація і планування процесу навчання іноземної мов


Тема 3.1. Методи навчання

Тема 3.2. Проблема контролю у навчанні іноземних мов

Тема 3.3. Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови

Тема 3.4. Планування класної і позакласної роботи з іноземної мови


8


8


22


28


2


2


6


2


2


2


4


12


4


4


12


14


Модульна контрольна робота 3


6

24

Модуль 4. Екзамен

36


36

Всього за семестр

108

12

22

74

Всього за курс навчання

216

32

56

128

3. Навчально-методична карта дисципліни


Перед опрацюванням кожного із змістових модулів ознайомтеся з метою кожного заняття, його провідною ідеєю, основними проблемами, термінологією.


Номери і назви розділів, тем, лекцій і практичних занять


Загальна кількість навчальних годин


Назва, короткий зміст питань, винесених на позааудиторне самостійне опрацювання

Кількість навчаль-них годин на самостій-ну роботу студента


Методи, форми і засоби поточного та підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Методика формування мовної компетенції і контроль рівня її сформованості


Тема 1.1. Основні поняття

і категорії методики навчання іноземних мов (МНІМ)

18


8


1

Лекція 1.

Цілі, зміст, принципи, підходи, методи і прийоми навчання іноземних мов (ІМ)

Мета: Набути теоретично обґрунтованого уявлення про значущість курсу МНІМ; ознайомитися з основними категоріями курсу.

Провідна ідея: головна мета навчання ІМ у середніх навчальних закладах – формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції.

Основні проблеми: освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя ІМ; система навчання ІМ, цілі навчання ІМ; складники іншомовної комунікативної компетенції; Загальноєвропейські рівні володіння ІМ; компоненти змісту НІМ; методичні принципи НІМ; поняття підходу, методу і прийому навчання; когнітивний, комунікативний, культурологічний, рівневий підходи; (прямі, свідомі, комбіновані, інтенсивні методи); процес навчання; методи дослідження.

Ключові поняття: мета, зміст, принцип, підхід, метод і прийом НІМ; рівень володіння ІМ, процес навчання, метод дослідження.

2

Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики вчителя ІМ

0

Усне вибіркове опитування, письмовий експрес-контроль

2

Лекція 2. Засоби навчання ІМ

Мета: ознайомитися з різними видами засобів навчання ІМ, поняттям і компонентами навчально-методичних комплексів (НМК).

Провідна ідея: учитель повинен навчитися

обирати найбільш ефективний НМК з навчання

ІМ відповідно до реальних умов навчання.

Основні проблеми: основні й допоміжні засоби навчання. Підручник – основний засіб навчання

ІМ. Проблема створення навчально-методичних комплексів з іноземних мов. Різні точки зору на НМК. Необхідність створення альтернативних

НМК для навчання ІМ у школі. Урахування рідної мови учнів і національних традицій народу при створенні підручників з ІМ. Характер творчої діяльності вчителя при використанні НМК. Допоміжні засоби навчання – технічні (ТЗН) й нетехнічні.

Ключові поняття: засоби навчання (основні, допоміжні; технічні, нетехнічні; орієнтовані на учня/на вчителя); складники НМК.

2

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних НМК

2

Усне вибіркове опитування, письмовий експрес-контроль

3

Практичне заняття 1. Аналіз НМК з ІМ для різних типів середніх навчальних закладів (СНЗ)

Мета і короткий зміст: закріпити лекційний матеріал; навчитися аналізувати структуру і зміст навчально-методичних комплексів з ІМ.

Програма з іноземних мов для середньої школи, її структура і зміст. Відмінності програм для різних типів середніх навчальних закладів. Навчально-методичні комплекси для середньої школи, їх структура і зміст. Детальний аналіз усіх компонентів НМК. Порівняння НМК різних авторів. Ознайомлення із зарубіжними НМК.

2

Ознайомлення з базовим та альтернативними підручниками

2

Тестовий письмовий самоконтроль.

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль

4

Лекція 3.

Система вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про мовленнєву діяльність і спілкування, про систему вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції.

Провідна ідея: послідовність виконання вправ має відповідати етапам формування мовленнєвих навичок і вмінь.

Основні проблеми: поняття "мовленнєва діяльність", "мовленнєва навичка", "мовленнєве вміння". Вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями. Класифікація вправ. Різні підходи до класифікації. Критерії класифікації. Типи і види вправ. Їх організація у комплекси, групи, серії. Поняття про систему вправ та її компоненти.

Ключові поняття: вміння, вправа, завдання, компетенція, види компетенцій, мовленнєва дія, мовленнєва діяльність, мовлення, навичка, спілкування (комунікація).

2

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

5

Практичне заняття 2. Аналіз вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції

Мета і короткий зміст: навчитися розрізняти види компетенцій, відрізняти мовленнєву навичку від мовленнєвого вміння; визначати тип і вид вправи; аналізувати вправи різних НМК.

Поняття "вправа" і "система вправ". Характеристика основних типів і видів вправ для навчання ІМ. Вимоги до вправ для формування мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь. Аналіз вправ з відповідної мови (мов) з точки зору згаданих вимог.

2

Аналіз вправ НМК

2

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контроль


Тема 1.2. Методика формування іншомовної граматичної компетенції

10


6


6

Лекція 4.

Формування іншомовної граматичної компетенції (ІГК)

і контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування граматичної компетенції.

Провідна ідея: формування граматичної компетенції передбачає набуття учнями граматичних знань та оволодіння мовленнєвими граматичними навичками.

Основні проблеми: характеристика граматичних навичок у продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Етапи їх формування. Перенос та інтерференція граматичних навичок рідної та іноземної мов. Роль знань на різних етапах формування навички, різні підходи до відбору та організації граматичного матеріалу. Активний і пасивний граматичний мінімум. Типи і види вправ. Підсистема вправ для навчання граматичного аспекту спілкування ІМ. Використання ТЗН. Контроль рівня сформованості граматичної компетенції.

Ключові поняття: активний/пасивний граматичний мінімум, граматична вправа / гра / компетенція / навичка / структура / форма / правило / явище / матеріал; принцип багатозначності / моделювання; структурний підхід.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання граматичного матеріалу

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

7

Практичне заняття 3. Вправи і фрагменти уроків з формування ІГК

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз граматичних явищ; аналізувати прийоми і способи подачі активного й пасивного граматичного матеріалу, аналізувати вправи; використовувати ефективні способи і прийоми формування граматичної компетенції; планувати й проводити фрагменти уроків з формування ІГК.

Мета і зміст навчання активного / пасивного граматичного матеріалу. Особливості навчання активного / пасивного граматичного матеріалу. Процес оволодіння граматичним матеріалом. Етапи роботи. Методика пояснення граматичного матеріалу. Вправи для формування граматичних навичок. Аналіз фрагментів уроків, які навчають граматичного матеріалу. Проведення студентами фрагментів уроків на формування граматичної компетенції у формі ділової гри.

2

Розробка фрагментів уроків

4

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/ індивідуальний контроль


Тема 1.3. Методика формування іншомовної лексичної компетенції

10


6


8

Лекція 5.

Формування іншомовної лексичної компетенції (ІЛК) і контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування лексичної компетенції.

Провідна ідея: формування лексичної компетенції передбачає набуття учнями лексичних знань та оволодіння мовленнєвими лексичними навичками.

Основні проблеми: характеристика лексичних навичок у продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Активний і пасивний лексичний мінімум. Потенціальний словниковий запас учнів. Мовна здогадка. Етапи формування лексичних навичок. Засоби семантизації нових лексичних одиниць і презентації нового лексичного матеріалу. Організація лексичного матеріалу. Вправи для формування мовленнєвих лексичних навичок. Використання ТЗН. Контроль рівня сформованості лексичної компетенції.

Ключові поняття: словниковий запас активний / пасивний / потенціальний; лексична вправа / гра / компетенція / навичка / одиниця; лексичний запас / мінімум; спосіб семантизації.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання лексичного матеріалу

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

9

Практичне заняття 4. Вправи і фрагменти уроків з формування ІЛК

Мета і короткий зміст: навчитися аналізувати лексичні одиниці ІМ, визначати ефективні способи семантизації лексичних одиниць; підбирати і складати вправи для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями; планувати і проводити фрагменти уроків з формування лексичної компетенції.

Мета і зміст навчання лексики ІМ у середній школі. Поняття "лексична одиниця". Проблема відбору лексичного матеріалу. Засоби семантизації. Етапи роботи з лексичним матеріалом, що входить до активного лексичного мінімуму. Методика подачі нового лексичного матеріалу на різних етапах навчання ІМ у школі. Вправи для формування мовленнєвих лексичних навичок. Вправи для формування вміння здогадки про значення нових лексичних одиниць. Аналіз фрагментів уроків, які навчають лексики. Проведення фрагментів уроків, складених студентами, у формі ділової гри.

2

Розробка фрагментів уроків

4

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контроль


Тема 1.4. Методика формування фонетичної компетенції

10


6


10

Лекція 6.

Формування іншомовної фонетичної компетенції (ІФК)

і контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування фонетичної компетенції.

Провідна ідея: формування фонетичної компетенції передбачає набуття учнями фонетичних знань та оволодіння мовленнєвими фонетичними навичками.

Основні проблеми: роль слуховимовних навичок у мовленнєвій діяльності. Основна мета навчання фонетики ІМ – формування слуховимовних (артикуляційних і ритміко-інтонаційних) навичок у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні та говорінні на комунікативно достатньому рівні. Основні етапи формування слуховимовних навичок. Інтерференція навичок рідної мови у цьому процесі. Основні типи і види вправ для формування цих навичок. Зіставлення фонетичного матеріалу рідної мови і мови, що вивчається, у методичних цілях. Послідовність введення й засвоєння фонетичного матеріалу. Різні підходи до цієї проблеми. Роль і місце ТЗН у процесі оволодіння слуховимовними навичками. Контроль рівня сформованості фонетичної компетенції.

Ключові поняття: апроксимація, фонетична вправа / гра / компетенція; інтонація, інтонаційна модель; метод аналітико-імітативний / аналітичний / імітативний; навичка артикуляційна / інтонаційна; фонематичний слух; фонетичний матеріал / мінімум; фонологічна система.

2

Ознайомлення

з фрагментами уроків

для навчання фонетичного матеріалу

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

11

12

Практичне заняття 5. Вправи і фрагменти уроків з формування ІФК

Мета і короткий зміст: навчитися аналізувати звуки іноземної мови; підбирати і складати вправи для розвитку фонематичного й інтонаційного слуху і слуховимовних навичок; планувати і проводити фрагменти уроків з формування фонетичної компетенції.

Завдання навчання фонетики іноземної мови у середній школі. Методична типологія звуків іноземної мови. Етапи формування слуховимовних навичок. Вправи для навчання вимови та інтонації. Удосконалення вимови учнів. Використання ТЗН у навчанні вимови та інтонації. Проведення фрагментів уроків, складених студентами, у формі ділової гри.


Модульна контрольна робота №1


2

6

Розробка фрагментів уроків

Підготовка до МКР №1

4

4

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контрольПисьмовий контроль

Модуль 2. Методика формування рецептивної і продуктивної мовленнєвих компетенцій


Тема 2.1. Формування іншомовної компетенції в аудіюванні і читанні

24


10


13

Лекція 7.

Формування іншомовної компетенції в аудіюванні (ІКА) та контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування компетенції в аудіюванні.

Провідна ідея: формування компетенції в аудіюванні передбачає опору на сформовану мовну компетенцію і паралельне формування соціокультурної компетенції.

Основні проблеми: співвіднесення понять "види мовленнєвої діяльності" та "мовленнєві вміння". Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та вміння. Механізми аудіювання. Психологічні й лінгвістичні характеристики аудіювання. Труднощі аудіювання конкретної іноземної мови. Основні етапи формування вмінь аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання у середній школі. Використання ТЗН. Вимоги до текстів для навчання аудіювання. Контроль рівня сформованості компетенції в аудіюванні.

Ключові поняття: антиципація, аудитивна компетенція / память; види / труднощі аудіювання; фонові знання; аудіювання екстенсивне / інтенсивне / комунікативне / навчальне.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання аудіювання

0

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

14

Практичне заняття 6. Вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз труднощів аудіювання англомовних текстів; аналізувати способи, прийоми і вправи для формування ІКА.

Вимоги програми до вмінь учнів розуміти іншомовне мовлення на слух. Психологічні закономірності і труднощі процесу аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання і методика їх виконання. Аналіз текстів для аудіювання з точки зору труднощів, які вони містять, та їх відповідність вимогам до таких текстів.

2

Ознайомлення із вправами НМК

2

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контроль

15

Практичне заняття 7. Фрагменти уроків з формування ІКА

Мета і короткий зміст: навчитися використовувати ефективні способи і прийоми формування ІКА; планувати й проводити фрагменти уроків з навчання аудіювання.

Проведення фрагментів уроків з формування іншомовної компетенції в аудіюванні, складених студентами, у формі ділової гри.

2

Розробка фрагментів уроків

2

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контроль

16

Лекція 8.

Формування іншомовної компетенції у читанні (ІКЧ)

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування компетенції у читанні.

Провідна ідея: формування в учнів компетенції у читанні передбачає опору на сформовану мовну компетенцію і паралельне формування соціокультурної компетенції.

Основні проблеми: читання як вид мовленнєвої діяльності та мовленнєве вміння. Види читання, різні підходи до їх класифікації. Проблема відбору матеріалу (текстів) для навчання читання. Система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Типи і види вправ. Контроль рівня сформованості компетенції у читанні. Психофізіологічна суть читання і письма. Коротка характеристика навичок техніки читання (вголос і мовчки) і техніки письма (навичок каліграфії та орфографії). Різні підходи до навчання техніки читання. Типи і види вправ для навчання техніки читання. Методика навчання техніки читання.

Ключові поняття: буквено-звукові звязки, внутрішнє промовляння, етапи навчання читання, механізми/ навички/оцінювання/стратегія/техніка/ хорове/вивчаюче/вголос/групове/ домашнє/класне/з критичною оцінкою /зріле/індивідуальне/навчальне/ ознайомлювальне/переглядове/ пошепки/мовчки/часткове читання.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання читання

0

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

17

Практичне заняття 8.

Вправи з навчання техніки читання

Мета і короткий зміст: навчитися визначати труднощі техніки читання, сутність, механізми і компоненти техніки читання; аналізувати й відбирати вправи для навчання техніки читання.

Вимоги програми до техніки читання у середній школі. Методика навчання техніки читання. Вправи для навчання техніки читання. Аналіз підходів до навчання техніки читання у НМК.

2

Ознайомлення із вправами НМК

2

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/інди-відуальний контроль

18

Практичне заняття 9.

Вправи для формування іншомовної компетенції у читанні

Мета і короткий зміст: навчитися аналізувати труднощі читання англомовних текстів, прийоми і способи навчання читання, вправи для формування навичок і вмінь читання; використовувати ефективні прийоми і засоби навчання читання іншомовних текстів.

Вимоги програми до вмінь учнів з читання іншомовних текстів. Диференційований підхід до роботи з текстом залежно від його характеру (художній, суспільно-політичний, науково-популярний, тематичний). Передтекстові і післятекстові вправи. Аналіз вправ з навчання читання.

2


2

Тестовий письмовий самоконтроль; усний фронтальний/ індивідуальний контроль

19

Практичне заняття 10. Фрагменти уроків з формування іншомовної компетенції у читанні

Мета і короткий зміст: навчитися використовувати ефективні способи і прийоми навчання техніки читання та формування компетенції у читанні; планувати й проводити фрагменти уроків.

Проведення та аналіз фрагментів уроків з навчання техніки читання і читання як виду мовленнєвої діяльності, складених студентами, у формі ділової гри.

2

Розробка фрагментів уроків

2

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль


Тема 2.2. Методика формування іншомовної компетенції в говорінні та письмі

24


10


20

Лекція 9.

Формування іншомовної компетенції в говорінні (ІКГ) та контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування компетенції в говорінні.

Провідна ідея: формування в учнів компетенції в говорінні передбачає опору на сформовану мовну компетенцію і паралельне формування соціокультурної компетенції.

Основні проблеми: говоріння як вид мовленнєвої діяльності та мовленнєве вміння. Механізм говоріння. Психологічні особливості говоріння. Форми говоріння: діалогічна й монологічна. Лінгвістична і психологічна характеристика діалогічного й монологічного мовлення (у порівнянні). Етапи формування вмінь діалогічного та монологічного мовлення. Одиниця навчання діалогу й монологу. Система вправ для формування компетенції в говорінні. Контроль рівня сформованості ІКГ. Використання ТЗН.

Основні поняття: діалогічне / монологічне мовлення, монолог, діалог, одиниці мовлення, єдність діалогічна / понадфразова, мікродіалог, репліка, рольова гра.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання говоріння

0

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

21

Практичне заняття 11.

Вправи для формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні (ДМ)

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз труднощів діалогічного мовлення, аналізувати способи і прийоми навчання ДМ; використовувати ефективні способи і прийоми навчання ДМ.

Вимоги програм до вмінь діалогічного мовлення. Лінгвістичні особливості іншомовного діалогічного мовлення. Етапи оволодіння діалогічним мовленням. Система вправ для оволодіння діалогічним мовленням. Навчально-мовленнєва ситуація для розвитку діалогічного мовлення. Аналіз вправ для формування компетенції в ДМ. Ефективність різних засобів навчання.

2

Ознайомлення із вправами НМК

1

Усний фронтальний/ індивідуальний контроль, тестовий письмовий самоконтроль

22

Практичне заняття 12. Вправи для формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні (ММ)

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз труднощів монологічного мовлення, аналізувати способи і прийоми навчання ММ; використовувати ефективні способи і прийоми навчання ММ.

Вимоги програми до вмінь монологічного мовлення. Лінгвістичні особливості іншомовного монологічного мовлення. Етапи оволодіння монологічним мовленням. Система вправ для формування компетенції в монологічному мовленні. Аналіз вправ. Ефективність різних засобів навчання.

2

Ознайомлення із вправами НМК

1

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль; тестовий письмовий самоконтроль

23

Практичне заняття 13. Фрагменти уроків з формування іншомовної компетенції в говорінні

Мета і короткий зміст: навчитися планувати й проводити фрагменти уроків з формування іншомовної компетенції в ДМ і ММ.

Проведення фрагментів уроків, складених студентами, у формі ділової гри.

2

Розробка фрагментів уроків

2

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль

24

Лекція 10.

Формування іншомовної компетенції у письмі (ІКП) та контроль рівня її сформованості

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до формування компетенції у письмі.

Провідна ідея: формування компетенції у письмі передбачає опору на сформовану мовну компетенцію і паралельне формування соціокультурної компетенції.

Основні проблеми: письмо як вид мовленнєвої діяльності та мовленнєве вміння. Психологічна і лінгвістична характеристика письма. Вправи для навчання каліграфії та орфографії. Система вправ для навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. Типи і види вправ. Письмові вправи для вдосконалення мовленнєвих навичок (граматичних, лексичних). Вправи для формування ІКП. Використання ТЗН. Контроль рівня сформованості ІКП.

Основні поняття: навички каліграфічні / орфографічні, орфографія, каліграфія, принцип історичний / морфологічний / фонетичний, писемне мовлення комунікативне / навчальне / вільне / кероване / некероване / навчальне / професійне, техніка письма, компетенція у письмі.

2

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання письма

0

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

25

Практичне заняття 14.

Вправи для навчання техніки письма (ТП)

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз труднощів іншомовної каліграфії та орфографії, аналізувати способи і прийоми навчання техніки письма, використовувати ефективні способи і прийоми навчання ТП.

Цілі навчання ТП. Вправи для формування каліграфічних та орфографічних навичок. Використання ігор. Письмо як засіб навчання і контролю.

2

Ознайомлення із вправами НМК

2

Усний фронтальний/ індивідуальний контроль, тестовий письмовий самоконтроль

26

Практичне заняття 15. Вправи для формування іншомовної компетенції у письмі (ІКП)

Мета і короткий зміст: навчитися робити методичний аналіз труднощів іншомовного писемного мовлення; аналізувати способи і прийоми формування ІКП; використовувати ефективні способи і прийоми формування ІКП.

Вимоги програми до вмінь учнів у писемному мовленні. Вправи для навчання висловлювати свої думки у письмовій формі. Методика навчання висловлювати свої думки у письмовій формі в умовах загальноосвітньої середньої школи. Аналіз вправ для формування ІКП. Ефективність різних засобів навчання.

2

Аналіз вправ НМК

2

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль; тестовий письмовий самоконтроль

2728

Практичне заняття 16. Фрагменти уроків з формування іншомовної компетенції у письмі

Мета і короткий зміст: навчитися планувати й проводити фрагменти уроків з формування ІКП.

Проведення фрагментів уроків, складених студентами, у формі ділової гри.


Модульна контрольна робота №2

Мета: визначити рівень володіння навчальними темами модуля.

26

Розробка фрагментів уроківПідготовка до МКР №2

24

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль
Письмовий контрль

Модуль 3. Методи навчання, контроль навчальних досягнень та організація планування процесу навчання іноземної мови


Тема 3.1. Методи навчання

8


2


29

Лекція 11.

Сучасні методи навчання іноземних мов

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні методи і технології навчання іноземних мов.

Провідна ідея: якість оволодіння учнями ІМ залежить від ефективності методу навчання, який застосовує вчитель.

Основні проблеми: "Метод навчання", "технологія навчання" як методичні категорії; сучасні методи навчання ІМ: сугестивний, комунікативний, ігровий, програмований з використанням компютера, груповий, проблемний, проектний, повної фізичної реакції, драматико-педагогічний, "мовчазний". Сучасні технології: модульне навчання; дальтон-план у навчанні ІМ; навчання у співпраці; навчання, центроване на учні; дистанційне навчання; навчання у тандемі тощо.

Основні поняття: метод, лінгвістична / психологічна основа, принцип, компютерне навчання, типологія проектів / ігор.

2

Класифікація методів навчання ІМ

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

30

Практичне заняття 16. Аналіз сучасних методів навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах

Мета і короткий зміст: навчитися аналізувати цілі, зміст, основні прийоми і засоби навчання в різних методах НІМ.

Сугестивний метод Г.Лозанова: цілі навчання, головні положення, позитивне й негативне у навчанні.

Комунікативний метод: цілі навчання, принципи, типи завдань, позитивне й негативне.

Ігровий метод: типологія ігор, рольова гра, етапи реалізації рольової гри, позитивне і негативне.

Програмований метод навчання з використанням компютера: цілі, концептуальні особливості, принципи, функції учителя / компютера, вправи, позитивне і негативне.

Груповий метод: методологічна основа, умови реалізації, основні прийоми роботи, позитивне й негативне.

Проблемний метод навчання: проблемна ситуація, рівні проблемності, типи проблемних завдань, позитивне й негативне.

Проектний метод: мета, типологія проектів, етапи реалізації, позитивне й негативне.

2

Проблемні завдання у навчанні ІМ

2

Усний фронтальний/інди-відуальний контроль


Тема 3.2. Проблема контролю

у навчанні ІМ

8


4


31

Лекція 12.

Система контролю та оцінювання рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної

і загальнонавчальної компетенцій

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про сучасні підходи до контролю й оцінювання рівня сформованості кожного із складників іншомовної комунікативної та загальнонавчальної компетенцій.

Провідна ідея: критерії оцінювання рівня володіння учнями іншомовною комунікативною та загальнонавчальною компетенціями

мають бути орієнтовані на рекомендації Ради Європи.

Основні проблеми: Рекомендації Ради Європи щодо рівнів володіння ІМ та загальнонавчальною компетенцією; функції, види, обєкти контролю. Контроль рівня сформованості мовленнєвої, мовної, соціолінгвістичної (соціокультурної) і загальнонавчальної компетенцій. 12-бальна шкала оцінювання. Тестовий контроль.

Основні поняття: види контролю: злитий з навчанням, відокремлений; поточний, тематичний, підсумковий; обєктивний, субєктивний. Форми контролю: індивідуальний, парний, фронтальний; усний; письмовий; одно-, двомовний, контроль з боку вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль. Тест: типи, види, валідність, надійність, диференційна здатність. Тестові завдання. Зовнішнє тестування.

2

Зарубіжні тести з ІМ

2

Усні вибіркові опитування, експрес-контроль

32

Практичне заняття 17.

Контроль та оцінювання рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної та загальнонавчальної компетенцій

Мета і короткий зміст: навчитися користуватися рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти; виділяти обєкти контролю; добирати види і форми контролю, адекватні цілям; помічати помилки учнів, методично правильно їх виправляти і намічати шляхи їх усунення; коментувати й оцінювати відповіді учнів.

Поняття "контроль" та оцінювання. Вимоги чинної програми з ІМ. Мета і завдання контролю. Складники і провідні функції контролю. Види контролю. Обєкти контролю і критерії їх оцінювання. "Європейський мовний портфель". Тестовий контроль. Єдиний державний іспит з ІМ.

Використання ТЗН у процесі контролю.

2

Укладання тестових завдань

2

Тестовий письмовий самоконтрольТема 3.3. Організація навчально-виховного процесу з ІМ

22


12


33

Лекція 13.

Форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про основні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови.

Провідна ідея: організаційні форми є компонентом системи навчання і реалізуються у відповідності до мети навчання у взаємодії з обраними для її досягнення методами і засобами навчання.

Основні проблеми: обовязковий і вибірковий курси, позакласна і позашкільна робота з ІМ, класна й позакласна самостійна робота учнів з ІМ. Поділ середньої загальноосвітньої школи на початкову, основну, старшу. Особливості організації навчального процесу з ІМ у загальноосвітніх навчальних закладах та у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов. Урок як основна організаційна одиниця навчального процесу. Вимоги до уроку ІМ. Типи уроків ІМ. Зміст і функції структурних частин уроку. Підготовча робота вчителя до уроку.

Основні поняття: ступені середньої школи, школа початкова / основна / старша, курс навчання обовязковий / вибірковий, робота з ІМ класна / позакласна / позашкільна / самостійна.

2

Державний стандарт середньої освіти. Програми з ІМ.

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

34

Лекція 14.

Особливості навчання іноземної мови у початковій школі

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про особливості навчання іноземної мови у початковій школі.

Провідна ідея: раннє навчання ІМ – один із пріоритетних напрямів освітньої політики як України, так і західноєвропейських країн.

Основні проблеми: іноземна мова як навчальна дисципліна у початковій школі; основні закономірності оволодіння молодшими школярами ІМ у навчальних умовах; фактори, що впливають на специфіку процесу оволодіння дітьми ІМ. Цілі, зміст, принципи та сучасні методи навчання ІМ у початковій школі; засоби навчання (програма, підручник, додаткові засоби навчання). Мовний портфель як інструмент оцінки та самооцінки навчальних досягнень. Урок іноземної мови в початковій школі. Особливості взаємодії вчителя та учнів.

Основні поняття: особливості психофізіологічні, вікові; матеріали автентичні / адаптовані / для самостійної роботи; відбір матеріалів, молодші школярі; опора.

2

Вимоги чинної Програми з ІМ (1/2-4 класи)

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

35

Практичне заняття 18.

Методи і прийоми навчання іноземної мови в початковій школі

Мета і короткий зміст: навчитися враховувати психофізіологічні особливості учнів молодших класів у процесі навчання ІМ; адаптувати навчальні матеріали до рівня володіння учнями ІМ; добирати прийоми формування іншомовної комунікативної і загальнонавчальної компетенцій, адекватні етапу навчання; реалізовувати сучасні методи і прийоми навчання ІМ у початковій школі.

Організація навчального процесу з ІМ у початковій школі. Психофізіологічні особливості учнів 1-4 класів. Вимоги до рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції в учнів 4 класу шкіл різного типу. Вимоги до рівня сформованості загальнонавчальної компетенції. Методи і прийоми формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів 1-4 класів. Особливості контролю та оцінювання.

2

Типовий навчальний план початкової школи

2

Тестовий письмовий самоконтроль


36

Лекція 15.

Особливості навчання іноземної мови в основній і старшій школі

Мета: набути теоретично обґрунтованого уявлення про особливості навчання іноземної мови в основній і старшій школі.

Провідна ідея: при визначенні методу навчання ІМ в основній і старшій школі необхідно враховувати вікові особливості учнів, їхню психофізіологічну характеристику.

Основні проблеми: Іноземна мова як навчальна дисципліна в основній і старшій школі; основні закономірності оволодіння учнями 5-9 класів і 10-12 класів ІМ у навчальних умовах; фактори, що впливають на специфіку процесу оволодіння школярами ІМ. Цілі, зміст, принципи та сучасні методи навчання ІМ в основній і старшій школі; засоби навчання (програма, підручник, додаткові засоби навчання). Мовний портфель як інструмент оцінки та самооцінки навчальних досягнень. Урок іноземної мови в основній і старшій школі. Особливості взаємодії вчителя та учнів.

Основні поняття: особливості психофізіологічні, вікові; матеріали автентичні / адаптовані / для самостійної роботи; відбір матеріалів, учні основної/старшої школи, старшокласники; опора.

2

Вимоги чинної Програми з ІМ (5-12 класи)

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

37

Практичне заняття 19. Методи і прийоми навчання іноземної мови в основній і старшій школі

Мета і короткий зміст: навчитися враховувати психофізіологічні особливості учнів 5-9 і 10-12 класів у процесі навчання ІМ; адаптувати навчальні матеріали до рівня володіння учнями ІМ; добирати прийоми формування іншомовної комунікативної і загальнонавчальної компетенцій, адекватні етапу навчання; реалізовувати сучасні методи і прийоми навчання ІМ в основній і старшій школі.

Організація навчального процесу з ІМ в основній і старшій школі. Психофізіологічні особливості учнів 5-9 і 10-12 класів. Вимоги до рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції в учнів 9 і 12 класів шкіл різного типу. Вимоги до рівня сформованості загальнонавчальної компетенції. Методи і прийоми формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів 5-9 і 10-12 класів. Особливості навчання ІМ у профільній старшій школі. Самостійна робота з ІМ. Особливості контролю та оцінювання.

2

Типовий навчальний план в основній і старшій школі

4

Тестовий письмовий самоконтроль


Тема 3.4. Планування класної

і позакласної роботи з ІМ

28


14


38

Лекція 16.

Особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у школі різного ступеня

Мета: ознайомити студентів із сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу з ІМ у середніх навчальних закладах.

Провідна ідея: форми навчально-виховного процесу з іноземної мови повинні являти собою чітко сплановану систему.

Основні проблеми: система планування навчального процесу в початковій, основній, старшій школі. Призначення, суть і структура календарного й поурочного планів. Поурочне планування. План-конспект уроку. Типові види уроків.

Основні поняття: урок, домашня робота, лабораторна робота, факультатив, позакласна робота, початкова/основна/старша школа, план, план-конспект уроку.

2

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

2

Усне вибіркове опитування, експрес-контроль

39

Практичне заняття 20.

Особливості планування уроків іноземної мови в початковій школі

Мета і короткий зміст: оволодіти конструктивно-планувальними вміннями складання тематичних планів і планів-конспектів окремих уроків ІМ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів 1-4 класів і типу середньої школи.

Типовий навчальний план початкової школи. Чинна програма з ІМ. Навчально-методичні комплекси з ІМ для початкової школи. Цілі, зміст, особливості навчального процесу в початковій школі. Система планування курсу навчання ІМ у початковій школі.

2

Аналіз планів-конспектів уроків для 1-4 класів

2

Тестовий письмовий самоконтроль


40

Практичне заняття 21. Аналіз планів-конспектів уроків, укладених студентами для 1-4 класів

Мета і короткий зміст: навчитися укладати плани-конспекти уроків з ІМ для 1-4 класів. Методичний аналіз підручників; визначення практичних, освітньої, розвиваючої і виховної цілей уроку; підбір раціональних прийомів для досягнення поставлених цілей; визначення типів вправ і послідовності їх виконання; конкретизація обєктів контролю мовленнєвих навичок і вмінь учнів; складання планів-конспектів уроків.

2

Укладання планів-конспектів уроків

2

Індивідуальний/

груповий усний контроль

41

Практичне заняття 22. Особливості планування уроків іноземної мови в основній школі

Мета і короткий зміст: оволодіти конструктивно-планувальними вміннями складання тематичних планів і планів-конспектів окремих уроків ІМ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів 5-9 класів і типу основної школи.

Типовий навчальний план основної школи. Чинна програма з ІМ. Навчально-методичні комплекси з ІМ для основної школи. Цілі, зміст, особливості навчального процесу в основній школі. Система планування курсу навчання ІМ в основній школі.

2

Аналіз планів-конспектів уроків для 5-9 класів

2

Тестовий письмовий самоконтроль

42

Практичне заняття 23. Аналіз планів-конспектів уроків, укладених студентами для 5-9 класів

Мета і короткий зміст: навчитися укладати плани-конспекти уроків з ІМ для 5-9 класів. Методичний аналіз підручників; визначення практичних, освітньої, розвиваючої і виховної цілей уроку; підбір раціональних прийомів для досягнення поставлених цілей; визначення типів вправ і послідовності їх виконання; конкретизація обєктів контролю мовленнєвих навичок і вмінь учнів; складання планів-конспектів уроків.

2

Укладання планів-конспектів уроків

2

Індивідуальний/

груповий усний контроль

43

Практичне заняття 24. Особливості планування уроків іноземної мови у старшій школі

Мета і короткий зміст: оволодіти конструктивно-планувальними вміннями складання тематичних планів і планів-конспектів окремих уроків ІМ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів 10-12 класів і типу старшої школи. Типовий навчальний план старшої школи. Чинна програма з ІМ. Навчально-методичні комплекси з ІМ для старшої школи. Цілі, зміст, особливості навчального процесу у старшій школі. Система планування курсу навчання ІМ у старшій школі.

2

Аналіз планів-конспектів уроків для 10-12 класів

2

Тестовий письмовий самоконтроль

44


45

Практичне заняття 25. Аналіз планів-конспектів уроків, укладених студентами для 10-12 класів

Мета і короткий зміст: навчитися укладати плани-конспекти уроків з ІМ для 10-12 класів.

Методичний аналіз підручників; визначення практичних, освітньої, розвиваючої і виховної цілей уроку; підбір раціональних прийомів для досягнення поставлених цілей; визначення типів вправ і послідовності їх виконання; конкретизація обєктів контролю мовленнєвих навичок і вмінь учнів; складання планів-конспектів уроків.


Модульна контрольна робота №3

Мета: визначити рівень володіння навчальними темами модуля.


2


6

Укладання планів-конспектів уроків


Підготовка до МКР №3

2


4

Індивідуальний/

груповий усний контроль
Письмовий контроль

Модуль 4. Екзамен

46

Контроль рівня сформованості методичної компетенції

36

Повторення матеріалу модулів 1-3

36

Усна співбесіда


 1. Плани практичних занять


Усі плани практичних занять з методики викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов мають однакову структуру:

Тема: ...

Мета: ...

Завдання: ...

Короткий зміст теми: ...

Базова термінологія: ...

Питання для опрацювання: ...

Практичні завдання: ...

Додаткова література: ...

Завдання для самоконтролю: ...

У повному обсязі розробки практичних занять подані в посібниках:

 • Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (англійська мова) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 • Практикум з методики викладання французької мови у середніх навчальних закладах (модульний курс): Посібник / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 430 с.

 • Практикум з методики викладання німецької мови: Посібник / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

 • Практикум з методики викладання іспанської мови (рукопис, аудиторія 122).


 1. Зразки завдань для позааудиторної самостійної роботи


Позааудиторна самостійна робота передбачає вашу підготовку до лекції, опрацювання матеріалу лекції, підготовку до практичного заняття, підготовку і виступ на науково-практичній конференції, написання тез (есе) тощо.

Спочатку вам пропонуються репродуктивні завдання (перший рівень складності), потім – репродуктивно-творчі (другий рівень складності) і, нарешті – творчо-пошукові (третій рівень складності).

Ознайомтеся з основними типами завдань:

1-й рівень складності:

 • Назвіть принципи ..., методи ..., прийоми тощо.

 • Відобразіть схематично ...

 • Охарактеризуйте ...

 • Розвяжіть кросворд ...

 • Розкрийте сутність поняття ...

 • Дайте стислу характеристику ...

 • Перелічіть ...

 • Виконайте тест ...

2-й рівень складності:

 • Розкрийте взаємозвязок понять ...

 • Дайте порівняльну характеристику ...

 • Зробіть порівняльний аналіз ...

 • Обґрунтуйте необхідність ...

 • Складіть кросворд ...

 • Визначте особливості ...

 • Прокоментуйте ...

3-й рівень складності:

 • Побудуйте рейтингову шкалу труднощів ...

 • Окресліть шляхи вдосконалення ...

 • Складіть ...

 • Розробіть ...

 • Підберіть ...

 • Підготуйте ...

 • Напишіть ...

Ознайомтеся з окремими прикладами завдань для позааудиторної самостійної роботи, а завдання до кожної з тем подано у "Практикумах ..." з англійської, німецької, французької та іспанської мов (див. розд. 4), а також у посібнику "Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (Посібник для студентів / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої та М.І. Соловя. – К.: Ленвіт, 2002. – 356 с.).


 • Завдання 1-го рівня складності

  • Пригадайте теоретичний матеріал і заповніть таблицю


Прийоми семантизації

іншомовної лексики

hello_html_m37d303df.gifhello_html_m37d303df.gif


hello_html_m200dd410.gifhello_html_7309530b.gifhello_html_m5419af95.gifhello_html_7309530b.gifhello_html_m32f0fb5e.gif


hello_html_4ea5da9b.gif

hello_html_4ea5da9b.gif


hello_html_4ea5da9b.gifhello_html_4ea5da9b.gif

hello_html_4ea5da9b.gif


 • Перевірте, чи ви можете

 • назвати основні методи дослідження;

 • описати основні методичні закономірності навчання іноземної мови;

 • визначити умови успішного навчання іноземної мови;

 • перелічити фази реалізації методичного експерименту;

 • охарактеризувати звязок методики навчання іноземних мов з іншими науками тощо.


  • Завдання 2-го рівня складності

   • Докажіть, що у процесі навчання читання іноземною мовою реалізується методичний принцип інтеграції та диференціації.

   • Визначте, про яку інтерференцію – міжмовну або внутрішньомовну, йдеться у наведеному прикладі. При вивченні іноземної мови україномовний студент стикається з явищем артикля.


 • Завдання 3-го рівня складності

  • Укладіть анкету для визначення пізнавальних інтересів і захоплень учнів з теми "Моя майбутня професія".

  • Розробіть картки для розвитку вмінь монологічного мовлення учнів 10 класу з низьким, середнім і високим рівнями володіння цим видом мовленнєвої діяльності.

  • Розробіть пять вправ для контролю з використанням наочності.

  • Розробіть план-конспект уроку ... мови для ... класу за темою "Мій робочий день". При розробці плану-конспекту обовязково передбачте:

 • визначення практичних, освітньої, розвиваючої та виховної цілей уроку;

 • фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення за темою...;

 • вербально-графічну наочність як опору для монологічних висловлювань учнів.


 1. Зразки завдань до модульного контролю і критерії їх оцінювання


Модульний контроль знань і рівня розвитку вмінь студентів проводиться після завершення лекційних і практичних занять, що належать до певного модуля. Модульний контроль проводиться у формі виконання письмових контрольних завдань трьох рівнів складності.

Ознайомтеся з орієнтовною структурою модульної контрольної роботи /МКР/.

Від 1 до 5 завдань

1-го рівня складності

максимальна оцінка – 4 бали*1

Частина 2

Від 1 до 5 завдань

2-го рівня складності

максимальна оцінка – 6 балів

Частина 3

Від 1 до 3 завдань

3-го рівня складності

максимальна оцінка – 10 балів


Зразки завдань до першої частини МКР

 1. Виконайте тест.

 2. Назвіть принципи навчання ІМ.

 3. Охарактеризуйте сучасні вимоги до підручника з іноземної мови.

 4. Розкрийте поняття "іншомовна комунікативна компетенція".

 5. Дайте стислу характеристику тестового контролю.


Зразки завдань до другої частини МКР

 1. Розкрийте сутність і взаємозвязок цілей, змісту і методів навчання іноземної мови.

 2. Зробіть порівняльний аналіз трьох підручників з іноземної мови.

 3. Визначте особливості сучасних прийомів навчання іноземної мови.

 4. Прокоментуйте особливості комунікативного підходу до навчання іноземної мови.

 5. Зробіть порівняльний аналіз складників комплекту засобів навчання для вчителя і для учня.


Зразки завдань до третьої частини МКР

 1. Складіть тестове завдання перехресного вибору для контролю рівня розуміння прочитаного тексту.

 2. Запропонуйте серію вправ для формування лексичних навичок аудіювання.

 3. Розробіть фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення на основі діалогу-зразка.

 4. Запропонуйте шляхи вдосконалення самостійної роботи учнів з іноземної мови.

 5. Розробіть план-конспект уроку іноземної мови для ... класу за темою ...


Критерії оцінки кожного із завдань можуть бути різними. При цьому будуть враховуватися:

 • характер засвоєння вже відомого знання (рівень усвідомлення, міцність запамятовування, обсяг, повнота і точність знань);

 • якість виявленого вами знання (логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура мовлення);

 • ступінь оволодіння вже відомими способами застосування знання на практиці;

 • оволодіння досвідом творчої діяльності;

 • якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, ретельність та ін.).

Обєктом оцінювання будуть структурні компоненти навчальної діяльності, а саме:

 • Змістовий компонент – знання про обєкт вивчення (уявлення, поняття, явище тощо, в т.ч. про правила, засоби його перетворення, вимоги до результату; складники та послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т.д.). Обсяг знань визначений навчальною програмою.

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: повнота; правильність; логічність; усвідомленість (розуміння, виокремлення головного й другорядного, вербалізація – словесне оформлення у вигляді відтворення (переказ, пояснення); застосування знань (адекватність, самостійність в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові), надання допомоги).

 • Операційно-організаційний компонент – дії, способи дій (навички, вміння), діяльність:

 • предметні (відповідно до програми);

 • розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати тощо);

 • загальнонавчальні (аналізувати, планувати, організовувати, контролювати процес і результати виконання завдання, діяльності в цілому; вміння користуватися підручником та іншими доступними джерелами інформації).

Підлягають аналізу й такі характеристики дій, способів дій, діяльності:

 • правильність виконання;

 • самостійність виконання в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові);

 • надання допомоги: практичної (спільне виконання дії викладача і студентів, показ, надання зразка); вербальної (повторний інструктаж, пояснення, запитання, підказка, вказівка); загальної (стимулювання, підтримка, схвалення, активізація уваги);

 • усвідомленість способу виконання – розуміння і словесне оформлення: відтворення (переказ), пояснення, застосування в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові).

 • Емоційно-мотиваційний компонент – ставлення до навчання. Аналізуються такі його характеристики:

 • характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, зацікавлене, виразне позитивне);

 • дієвість (від споглядального (пасивного) до дійового);

 • сталість (від епізодичного до сталого).

Обєкти оцінювання і критерії оцінки розробляються до кожної модульної контрольної роботи окремо.


7. Система рейтингового контролю


Курс "Методика викладання іноземних мов" складається із семи модулів: шість – навчальних, один – екзаменаційний. Модулі розподілені по трьох семестрах: 1 модуль – V семестр; 2 – VІ семестр; 3 і 4 модулі – VІІ семестр.

Поточне оцінювання усіх видів навчальної діяльності кожного студента здійснюється в національній 4-бальній системі ("5", "4", "3", "2"). В кінці вивчення навчального матеріалу кожного модуля (крім екзаменаційного) після проведення модульної контрольної роботи викладач виставляє середню оцінку за аудиторну роботу студента, позааудиторну самостійну роботу студента, а також оцінку в 4-бальній системі за модульну контрольну роботу. Ці оцінки трансформуються у рейтинговий бал таким чином:

 1. Аудиторна робота студента: "5" – 10 балів

"4" – 8 балів

"3" – 6 балів

"2" – 4 бали

- не був присутнім на жодному занятті з навчальної дисципліни – 0 балів.

 1. Позааудиторна самостійна "5" – 10 балів

робота студента: "4" – 8 балів

"3" – 6 балів

"2" – 4 бали

- не виконав жодного завдання з позааудиторної самостійної роботи – 0 балів.

 1. Модульна контрольна робота: "5" – 20 балів

"4" – 16 балів

"3" – 12 балів

"2" – 8 балів

- не зявився на модульну контрольну роботу – 0 балів.


Рейтинг кожного модуля складається із суми балів за

 • аудиторну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля;

 • позааудиторну самостійну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля;

 • модульну контрольну роботу.

Таким чином рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів з вищеназваних складників модуля. Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 40 балів. Оцінка навчальних досягнень студента за модуль виставляється так:

Рейтинговий бал

36 балів і вище

30-35 балів

20-29 балів

19 балів і нижче


Оцінка

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Семестровий рейтинговий бал студента з курсу "Методика викладання ІМ" як за V, так і за VІ і VІІ семестри напередодні заліково-екзаменаційної сесії виставляється за однаковою схемою. Робота студента за семестр визначається за традиційною 4-бальною системою і дорівнює рейтингу студента за один модуль.

Максимальний рейтинговий бал студента за V і VI семестри становить 80 балів.

Оцінка студента за два семестри напередодні заліково-екзаменаційної сесії визначається за традиційною 4-бальною системою так:


Рейтинговий бал

72 бали і вище

60-71 бал

40-59 балів

39 балів і нижче


Оцінка

відмінно

добре

задовільно

незадовільно8. Підсумковий контроль


8.1. Залік з курсу "Методика викладання іноземних мов"


Максимальний рейтинговий бал студента за V і VІ семестри становить 80 балів.

Усім студентам, які мають з курсу методики рейтинговий бал за два семестри 60 одиниць і більше, набраний рейтинговий бал зберігається і підсумкова оцінка з методики виставляється автоматично – "зараховано" – за національною шкалою.

За шкалою ECTS:

72 бали і вище – А

66-71 бал – В

60-65 бали – C

Студенти, які мають семестровий бал з дисципліни 59 балів і нижче, складають залік. При отриманні оцінки «зараховано» їх рейтинговий бал зберігається і оцінка ECTS виставляється так:

53-59 балів – D

40-52 бали – E

Студентам, які мають рейтинговий бал 39 балів і нижче, при отриманні оцінки «зараховано» в системі ECTS виставляється оцінка Е і сума рейтингових балів збільшується до 40.


Вимоги до заліку

Об’єкти контролю: рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-методичними вміннями у межах модулів:

 • Система навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах.

 • Методика формування мовної компетенції і контроль рівня її сформованості.

 • Методика формування рецептивної мовленнєвої компетенції.

 • Методика формування продуктивної мовленнєвої компетенції.

Форми контролю: - усна співбесіда;

- виконання практичного завдання.

Критерії оцінювання:

усна співбесіда


- відповідність змісту;

- повнота і ґрунтовність викладу;

- термінологічна коректність;


 • виконання практичних

завдань


- точність виконання

Схема оцінювання:

 • усна співбесіда і виконання практичного завдання оцінюються згідно визначених критеріїв за шкалою “зараховано”, “незараховано”.


Оцінка “зараховано” виставляється за умови, якщо відповідь студента у повній мірі відповідає всім зазначеним критеріям.

Оцінка “незараховано” виставляється за умови, якщо відповідь студента не відповідає хоча б одному із зазначених критеріїв.


Орієнтовні питання і завдання до заліку


Методика – наука про навчання ІМ. Цілі, зміст, принципи, методи і засоби навчання ІМ.

 • Проаналізуйте основні характеристики методики викладання ІМ як науки.

 • Назвіть та опишіть основні методи дослідження.

 • Охарактеризуйте фази проведення методичного експерименту.

 • Розкрийте суть комунікативного підходу до навчання ІМ.

 • Назвіть цілі навчання ІМ.

 • Опишіть принципи навчання ІМ.

 • Проаналізуйте методи навчання ІМ.

 • Охарактеризуйте складники змісту навчання ІМ.

 • Проаналізуйте вимоги програми з ІМ.

Звязок методики викладання ІМ з іншими науками.

 • Розкрийте взаємозвязок методики викладання ІМ з іншими науками.

 • Визначте роль лінгвістики, психології і педагогіки в науковому обґрунтуванні методики викладання ІМ.

 • Проаналізуйте найбільш важливі для методики положення з лінгвістики, психології та педагогіки.

Система вправ для формування комунікативної іншомовної компетенції.

 • Назвіть складники іншомовної комунікативної компетенції.

 • Дайте визначення понять “іншомовна комунікативна компетенція”, “мовленнєва діяльність”, “мова”, “мовлення”, “мовленнєва дія”, “навичка”, “вміння”.

 • Назвіть етапи формування навички.

 • Дайте визначення поняття “вправа” та охарактеризуйте структуру вправи.

 • Охарактеризуйте типи вправ за різними критеріями.

 • Наведіть приклади некомунікативних рецептивних і репродуктивних вправ.

 • Наведіть приклади умовно-комунікативних рецептивних, репродуктивних і продуктивних вправ.

 • Проаналізуйте вправи одного з циклів уроків підручника ІМ для ... класу.

Формування граматичної компетенції.

 • Розкрийте мету і зміст навчання граматики в СНЗ на різних ступенях.

 • Поясніть різницю між функціональним та описовим підходами для навчання граматичного матеріалу.

 • Опишіть процес оволодіння активним граматичним матеріалом.

 • Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з ГС активного мінімуму.

 • Опишіть вправи, що виконуються на етапі автоматизації дій учнів з ГС активного мінімуму.

 • Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС. There was a book on the desk. (He has a hat on; I am in the room; He was at the cinema yesterday; The box is larger than the book) на фразовому рівні.

 • Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС на понадфразовому рівні (див. попереднє завдання).

 • Опишіть процес оволодіння пасивним граматичним матеріалом.

 • Опишіть дії вчителя та учнів на етапі ознайомлення з ГС пасивного мінімуму.

 • Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ГС пасивного мінімуму.

 • Запропонуйте ситуації для демонстрації функцій граматичних структур ... в ... класі.

 • Складіть умовно-мовленнєву трансформаційну вправу для засвоєння ... у мовленнєвому зразку ... в ... класі.

 • Запропонуйте кілька варіантів граматичної гри на засвоєння мовленнєвих зразків ... у ... класі.

 • Складіть підстановчу таблицю для роботи в парах з метою засвоєння мовленнєвого зразка ... (вправа ..., цикл ..., підручник для ... класу).

 • Проаналізуйте граматичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнів до роботи.

 • Надайте комунікативного характеру граматичним вправам ... циклу ... підручника для ... класу.

 • Напишіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення з ГС ... та автоматизацію дій учнів з цією структурою.

 • Проаналізуйте вправи для навчання граматичного матеріалу в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання граматичного матеріалу на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Формування лексичної компетенції.

 • Розкрийте мету і зміст навчання лексики в СНЗ на різних ступенях.

 • Поясніть різницю між активним і пасивним лексичними мінімумами (АЛМ, ПЛМ).

 • Поясніть поняття “потенціальний словник”.

 • Дайте характеристику лексичних навичок.

 • Опишіть процес оволодіння АЛМ.

 • Назвіть способи семантизації ЛО.

 • Опишіть хід роботи на етапі ознайомлення учнів з новою ЛО.

 • Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з ЛО активного мінімуму з теми ... .

 • Наведіть приклади вправ для автоматизації дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників.

 • Назвіть способи семантизації лексичних одиниць ... в ... класі.

 • Складіть контекст для подачі лексичних одиниць ... в ... класі.

 • Складіть підстановчу умовно-комунікативну вправу для засвоєння лексичних одиниць на базі тексту ... з підручника ... класу.

 • Запропонуйте ефективні прийоми контролю розуміння лексичних одиниць на початковому ступені навчання (на базі вправи ... циклу ... підручника ... класу).

 • Запропонуйте лексичну гру з використанням ляльки на початковому ступені навчання.

 • Проаналізуйте лексичні вправи ... циклу ... підручника для ... класу; запропонуйте прийоми інтенсифікації виконання цих вправ з метою залучення всіх учнів до роботи.

 • Надайте комунікативного характеру лексичним вправам ... циклу ... підручника для ... класу.

 • Складіть фрагмент конспекту уроку в ... класі на ознайомлення з ЛО ...та автоматизації дій учнів з цими ЛО.

 • Проаналізуйте вправи для навчання лексичного матеріалу в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання лексичного матеріалу на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Формування фонетичної компетенції.

 • Розкрийте цілі та зміст навчання вимови в СНЗ.

 • Поясніть поняття “фонетичний мінімум”.

 • Охарактеризуйте вимоги до вимови учнів.

 • Поясніть поняття “апроксимована вимова”.

 • Опишіть процес оволодіння артикуляцією іншомовних звуків.

 • Наведіть приклади вправ для навчання артикуляції іншомовних звуків.

 • Опишіть процес оволодіння іншомовною інтонацією.

 • Наведіть приклади вправ для навчання іншомовної інтонації.

 • Поясніть особливості контролю та оцінки вимови.

 • Проаналізуйте вправи для навчання фонетичного матеріалу в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Складіть фонетичну зарядку на звуки ... в ... класі.

 • Визначте основні методичні труднощі в роботі з фонетичним матеріалом уроку ... підручника для ... класу.

Формування компетенції в аудіюванні.

 • Розкрийте мету навчання аудіювання в СНЗ.

 • Розкрийте психологічні закономірності процесу аудіювання.

 • Опишіть труднощі навчання аудіювання ІМ.

 • Охарактеризуйте етапи навчання аудіювання.

 • Наведіть приклади вправ для формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання.

 • Наведіть приклади вправ для розвитку мовленнєвих механізмів аудіювання.

 • Наведіть приклади вправ для розвитку вмінь аудіювання.

 • Охарактеризуйте етапи роботи з аудіотекстом.

 • Наведіть приклади завдань для контролю розуміння прослуханого тексту.

 • Проаналізуйте тексти і вправи для навчання аудіювання одного з циклів уроків підручника ІМ для ... класу.

 • Проаналізуйте тексти і вправи для навчання аудіювання в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання аудіювання на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Формування компетенції у читанні.

 • Розкрийте мету навчання читання в СНЗ.

 • Розкрийте психологічні закономірності процесу читання.

 • Назвіть функції іншомовного тексту.

 • Опишіть труднощі навчання читання ІМ.

 • Дайте визначення поняття “техніка читання”.

 • Опишіть процес навчання техніки читання.

 • Наведіть приклади вправ для навчання техніки читання ІМ.

 • Охарактеризуйте основні види читання.

 • Наведіть приклади вправ для навчання ознайомлювального /вивчаючого/ переглядового читання.

 • Опишіть послідовність роботи з текстом для навчання читання.

 • Наведіть приклади завдань для контролю розуміння прочитаного тексту.

 • Проаналізуйте звязок читання з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 • Проаналізуйте тексти і вправи для навчання читання одного з циклів уроків підручника ІМ для ... класу.

 • Проаналізуйте тексти і вправи для навчання читання в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання читання на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Формування компетенції у говорінні.

 • Назвіть форми усного спілкування, охарактеризуйте їх.

 • Поясніть, як ви розумієте термін “комунікативний намір”.

 • Охарактеризуйте внутрішнє і зовнішнє мовлення.

 • Охарактеризуйте якості мовленнєвих навичок і вмінь.

 • Розкрийте психофізіологічні механізми говоріння.

Навчання діалогічного мовлення.

 • Розкрийте мету навчання діалогічного мовлення в СНЗ.

 • Дайте визначення поняття “діалогічне мовлення”.

 • Поясніть поняття “комунікативна ситуація”.

 • Охарактеризуйте особливості діалогічного мовлення.

 • Опишіть структуру діалогу.

 • Назвіть основні види діалогічних єдностей.

 • Проаналізуйте основні типи діалогів.

 • Розкрийте мовні особливості діалогічного мовлення.

 • Охарактеризуйте труднощі оволодіння діалогічним мовленням.

 • Опишіть етапи навчання діалогічного мовлення.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів “реплікування”.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів самостійно вживати різні види діалогічних єдностей.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів обєднувати діалогічні єдності в мікродіалоги.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів створювати власні діалоги.

 • Проаналізуйте вправи для навчання діалогічного мовлення в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Навчання монологічного мовлення.

 • Розкрийте мету навчання монологічного мовлення в СНЗ.

 • Дайте визначення поняття “монологічне мовлення”.

 • Охарактеризуйте особливості монологічного мовлення.

 • Охарактеризуйте основні типи монологічних висловлювань.

 • Охарактеризуйте мовні особливості монологічного мовлення.

 • Опишіть етапи навчання монологічного мовлення.

 • Охарактеризуйте види опор для навчання монологічного мовлення.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів обєднувати зразки мовлення у понадфразову єдність.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів будувати висловлювання понадфразового рівня.

 • Наведіть приклади вправ для навчання учнів висловлюватись на текстовому рівні.

 • Проаналізуйте вправи для навчання монологічного мовлення в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення на початковому/середньому/старшому ступені навчання.

Формування компетенції у письмі.

 • Розкрийте мету навчання письма в СНЗ.

 • Дайте визначення понять “письмо” і “писемне мовлення”, “техніка письма”.

 • Розкрийте психологічні механізми письма.

 • Наведіть приклади вправ для навчання каліграфії.

 • Наведіть приклади вправ для навчання орфографії.

 • Опишіть етапи навчання писемного мовлення.

 • Наведіть приклади вправ для навчання писемного мовлення.

 • Охарактеризуйте звязок письма з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 • Проаналізуйте вправи для навчання письма і писемного мовлення в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Розробіть фрагмент уроку з навчання письма або писемного мовлення на початковому/середньому/старшому ступені навчання.8.2. Екзамен з курсу “Методика викладання іноземних мов”Максимальний рейтинговий бал з дисципліни становить 120.

Семестрова оцінка студента з навчальної дисципліни напередодні заліково-екзаменаційної сесії визначається за традиційною 4-бальною системою так:


На екзамені екзаменатор оцінює відповідь студента за національною 4-бальною системою і виставляє екзаменаційну оцінку «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Підсумковий рейтинговий бал є сумою семестрового рейтингового бала з дисципліни та екзаменаційного бала.

Для підрахунку підсумкового рейтингу екзаменаційна оцінка трансформується в екзаменаційні бали:


Студенти, які мають оцінку з дисципліни напередодні заліково-екзаменаційної сесії “відмінно” і “добре” (відповідно рейтингу), за рішенням відповідної кафедри можуть звільнятися від проходження семестрового контролю. При цьому такі студенти автоматично отримують оцінку:


Решта студентів, а також студенти, які бажають підвищити свій підсумковий рейтинг, складають екзамен.

Підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою і оцінка за шкалою ECTS виставляються так:

Обєкт контролю – рівень засвоєння теоретичних знань та володіння професійно-методичними вміннями, сформованими у студента в результаті навчання 6 модулів з курсу методики у V-VII семестрах.

Форма контролю: співбесіда з екзаменатором, яка передбачає відповідь студента на питання екзаменаційного білета з тем, що вивчались у V-VII семестрах, виконання практичного завдання і захист плану-конспекту уроку ІМ.

Зразок екзаменаційного білета

(назва вищого навчального закладу)


Професійне спрямування 6.030502 “Мова та література” Семестр VII

Навчальна дисципліна методика викладання іноземних мов


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №____


1. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. Розробіть три умовно-комунікативні вправи для засвоєння ГС «Present Perfect» на рівні фрази.

2. Обґрунтуйте розроблений план-конспект уроку.


Затверджено на засіданні кафедри методики викладання іноземної мови протокол №___ від “__” “____________” 200_ р.Зав. кафедрою ________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)Екзаменатор __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)Критерії оцінювання:

Перше питання (відповідь на теоретичне питання) оцінюється за критеріями:

 • відповідність змісту;

 • повнота і ґрунтовність викладу;

 • доказовість викладу;

 • термінологічна коректність.

 • точність виконання практичного завдання.

Друге питання (захист плану-конспекту уроку) оцінюється за критеріями:

 • методична грамотність;

 • здатність до обґрунтування методичних рішень;

 • правильність оформлення плану-конспекту.


Схема оцінювання: кожний критерій оцінюється за чотирибальною шкалою: “відмінно” (5 балів), “добре” (4 бали), “задовільно” (3 бали), “незадовільно” (2 бали).Шкала оцінювання (в балах)

відмінно” - 5

добре” - 4

задовільно” - 3

незадовільно” - 2
1.

Перше питання


Відповідність змісту

Відповідь студента повністю відповідає змісту питання. Усі основні проблеми визначені чітко.

Відповідь студента в основному відповідає змісту питання. Не всі основні проблеми визначені чітко.

Відповідь студента лише частково відповідає змісту питання. Основні проблеми визначені нечітко.

Відповідь студента не відповідає змісту питання. Основні проблеми не визначені.

2.

Повнота і ґрунтовність викладу

Основні проблеми повністю і ґрунтовно розкриті.

Основні проблеми розкриті не досить

повно і ґрунтовно.

Основні проблеми розкриті лише частково і без належної глибини.

Основні проблеми не розкриті.

3.

Доказовість викладу

Студент демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання. Він може викласти свою точку зору з проблем, що обговорюються.

Студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення. Він відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо ряду проблем.

Студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні положення. Він не має своєї точки зору щодо більшості проблем.

Доказовість викладу матеріалу і самостійні міркування відсутні.

4.

Термінологічна коректність

Студент досить вільно й коректно користується методичною термінологією. Він володіє повним запасом методичних термінів.

Студент в основному правильно використовує методичну термінологію. Невелика кількість термінологічних помилок не перешкоджає розумінню змісту викладеного.

Студент допускає значну кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. Він володіє обмеженим запасом методичних термінів.

Студент майже не користується методичною термінологією. Його запас методичних термінів мінімальний.


5

Точність виконання практичного завдання

Виконане студентом завдання є комунікативно орієнтованим, відповідає вимогам поетапного формування навичок і вмінь та враховує вікові особливості учнів.

Виконане студентом завдання є комунікативно орієнтованим, однак має незначні порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь, врахування вікових особливостей учнів.

Виконане студентом завдання не є комунікативно орієнтованим, має серйозні порушення логіки поетапного формування навичок і вмінь та врахування вікових особливостей учнів.

Виконане студентом завдання не є комунікативно орієнтованим, не відповідає вимогам поетапного формування навичок і вмінь та не враховує вікових особливостей учнів.


Бал


6.

Друге питання


Методична грамотність

План-конспект уроку виконаний у відповідності з вимогами до поурочного планування щодо формулювання цілей уроку, визначення методичної структури і змісту уроку з урахуванням етапу навчання.

План-конспект уроку в основному виконаний методично грамотно, проте є незначні недоліки у дотриманні зазначених вимог.

План-конспект уроку виконаний із значними недоліками стосовно зазначених вимог.

План-конспект уроку виконаний методично безграмотно.


7.

Здатність до обґрунтування методичних рішень

Студент спонтанно і правильно реагує на запитання екзаменатора. Він здатний теоретично обґрунтувати вибір власних методичних рішень.

Студент адекватно реагує на запитання екзаменатора, однак він не досить впевнено обґрунтовує вибір власних методичних рішень.

Студент не зовсім адекватно реагує на запитання екзаменатора. Він не може обґрунтувати вибір власних методичних рішень.

Студент не здатний правильно реагувати на запитання екзаменатора. Він не може обґрунтувати вибір власних методичних рішень.


8.

Правильність оформлення плану-конспекту

План-конспект виконаний грамотно у мовному відношенні, оформлений у відповідності до вимог і включає всі необхідні компоненти.

План-конспект виконаний грамотно у мовному відношенні, включає всі необхідні компоненти, проте його оформлення має незначні недоліки.

План-конспект має значні недоліки як у мовному відношенні, так і в його оформленні, включає не всі необхідні компоненти.

План-конспект не відповідає вимогам до його оформлення, містить велику кількість мовних помилок, не має усіх необхідних компонентів.


БалПідсумковий бал

Оцінка “відмінно” за кожне окреме питання виставляється за умови, якщо відповідь студента у повній мірі відповідає всім зазначеним критеріям.

Оцінка “добре” чи “задовільно” за кожне окреме питання не може бути виставлена, якщо відповідь студента зовсім не відповідає хоча б одному із зазначених критеріїв. У такому разі виставляється оцінка “незадовільно”.


Підсумкова оцінка за відповіді на два питання

екзаменаційного білета виставляється за таких умов:


«відмінно» - студент одержав

 • дві оцінки «5»;

 • оцінку «5» за перше питання та оцінку «4» за друге питання;


«добре» - студент одержав

 • оцінку «4» за перше питання та оцінку «5» за друге питання;

 • оцінку «4» за перше питання та оцінку «3» за друге питання;

 • дві оцінки «4»;

 • оцінку «5» за перше питання та оцінку «3» за друге питання;


«задовільно» - студент одержав

 • оцінку «3» за перше питання та оцінку «4» за друге питання;

 • оцінку «3» за перше питання та оцінку «5» за друге питання;

 • дві оцінки «3»;

«незадовільно» - студент одержав

 • оцінку «2» за одне із двох питань.


Підсумкова оцінка за два питання екзаменаційного білета


Орієнтовні питання до курсового екзамену


 • Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її звязок із суміжними науками.

 • Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання іноземних мов. Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, обєкти методичного експерименту.

 • Розкрийте сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

 • Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов у СНЗ. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенції.

 • Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

 • Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: поняття “вправа”, “структура вправи”. “класифікація вправ”.

 • Охарактеризуйте основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

 • Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: мету і зміст навчання вимови , принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

 • Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

 • Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

 • Розкрийте поняття “потенціальний словник”, назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

 • Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.

 • Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

 • Розкрийте поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів.

 • Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

 • Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу та монологу.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні : мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

 • Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

 • Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

 • Розкрийте методику навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та орфографії.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

 • Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

 • Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, передтекстові та післятекстові вправи.

 • Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи навчання, систему усних тренувальних вправ.

 • Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види вправ.

 • Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

 • Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

 • Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

 • Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків.

 • Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку на різних ступенях навчання.

 • Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

 • Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови.

 • Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: види планів, планування уроків іноземної мови на різних ступенях навчання.

 • Охарактеризуйте типологію засобів навчання за різними критеріями. Розкрийте переваги використання фонограми та відеофонограми.


Типові практичні завдання до курсового екзамену


 • Наведіть приклади реалізації загально-методичних принципів під час навчання лексичного матеріалу.

 • Сформулюйте практичні, освітні, розвиваючі та виховні цілі одного з уроків за підручником для старшої школи.

 • Наведіть методичні прийоми, що використовуються на етапі презентації нового звука в початковій школі.

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання артикуляції звуків […] і […].

 • Наведіть приклади вправ на впізнавання, диференціацію та ідентифікацію звуків […] і […].

 • Наведіть приклади трьох умовно-комунікативних вправ для навчання інтонаційної моделі … .

 • Назвіть методичні прийоми, що використовуються на етапі презентації/тренування у вживанні лексичних одиниць в старшій школі.

 • Визначте способи семантизації лексичних одиниць (список лексичних одиниць додається).

 • Наведіть приклад лексичної підстановчої таблиці для основної школи.

 • Наведіть приклади трьох тестів з використанням малюнків для контролю розуміння лексичних одиниць за темою “...”.

 • Наведіть приклади трьох вправ для формування потенціального словника учнів старшої школи.

 • Назвіть методичні прийоми, що використовуються на етапі презентації/тренування у вживанні граматичної структури в основній школі.

 • Наведіть приклади трьох умовно-комунікативних вправ для навчання граматичного/лексичного матеріалу.

 • Наведіть приклади трьох некомунікативних вправ для навчання граматичного/лексичного матеріалу.

 • Наведіть три приклади формулювання практичних цілей навчання граматичного матеріалу.

 • Наведіть приклади трьох тестів для контролю засвоєння граматичної структури ... .

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання пасивного граматичного матеріалу в старшій школі.

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання читання слів, що починаються з літери “...” .

 • Наведіть приклади передтекстових завдань для навчання аудіювання/читання в основній школі.

 • Наведіть приклади післятекстових завдань для навчання читання тексту.

 • Назвіть методичні прийоми, що використовуються для навчання реферування прочитаного тексту.

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання каліграфії та орфографії.

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання написання листа з опорою на графічно-вербальну схему.

 • Наведіть приклади трьох фоновправ для навчання аудіювання.

 • Наведіть приклади трьох вправ для контролю розуміння аудіотексту.

 • Наведіть приклади трьох навчально-мовленнєвих ситуацій для стимулювання усного мовлення.

 • Наведіть приклади трьох комунікативних вправ для навчання монологічного/діалогічного мовлення.

 • Наведіть приклад структурно-мовленнєвої схеми для побудови мікро монологу/мікродіалогу.

 • Наведіть приклади трьох вправ для навчання діалогічного мовлення з використанням рольової гри.

 • Наведіть приклади трьох вправ з використання зорової наочності у початковій школі.

 • Наведіть приклад плану проведення Тижня іноземної мови в школі.

 • Наведіть приклади трьох усних тренувальних вправ за методом Фріза-Ладо.

 • Наведіть приклади реалізації аудіовізуального методу у навчально-методичному комплексі з ..…..мови.


9. Наступні компоненти вашої методичної підготовки


За умови успішного складання курсового екзамену з методики викладання іноземної мови ви будете мати змогу вдосконалити свою методичну компетенцію. На вас чекають:

 • Педагогічна практика

Рекомендації щодо її успішного проходження узагальнено в посібнику "Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.).

 • Курс за вибором

Вам будуть запропоновані курси з найбільш актуальних проблем методики, які не знайшли достатнього висвітлення у базовому курсі методики. Ви зможете обрати один із них згідно особистісних уподобань. Наприклад, вашій увазі можуть бути запропоновані наступні курси:

 • Особливості навчання іноземної мови у початковій школі.

 • Методика формування іншомовної соціокультурної компетенції в учнів початкової, основної і старшої школи.

 • Інтенсивні методи навчання іноземних мов.

 • Проектна методика навчання іноземних мов.

 • Методика створення навчальних матеріалів з іноземної мови.

 • Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

 • Сучасні технології навчання іноземних мов.

 • Методика укладання і використання мовного портфеля.

 • Методика організації самостійної роботи учнів з іноземної мови.

 • Позакласна робота з іноземної мови.

 • Курсова робота

Методичні рекомендації з написання курсової роботи, сучасної тематики і публікацій ви можете знайти у посібнику Курсова робота з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої та С.В. Гапонової. – К.: Ленвіт, 2003. – 96 с.


Якщо ви повністю виконали навчальний план з оволодіння методичною компетенцією вчителя іноземної мови, то зможете претендувати на одержання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (Див.: Програма державного іспиту з першої іноземної мови і методики її викладання), а згодом і освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (Див.: Програма державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 7.030502 "Мова та література").

Ми готові надати вам допомогу і в написанні дипломної роботи з методики викладання іноземної мови. У посібнику "Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" (кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. –К.: Ленвіт, 2004. – С.331-339) ви знайдете інформацію про таке:

 • вимоги до дипломних робіт;

 • тематика дипломних робіт,

 • структура дипломної роботи,

 • захист дипломної роботи,

 • критерії оцінювання дипломних робіт.


Ви одержали диплом викладача іноземної мови? Чекаємо вас у магістратурі!


10. Навчально-методичні матеріали


Основна література


 1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.

 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

 4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000. – 126 с.

 6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 7. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

 8. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

 9. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 10. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

 11. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

 12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 208 с.

 13. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

 14. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 15. Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 16. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с.


Додаткова література


 1. Бігич О.Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 200 с.

 2. Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный поход к обучению английскому произношению. – М.: Дрофа, 2004. – 154 с.

 3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 2003. – 192 с.

 4. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

 5. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. – Москва.

 6. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

 7. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 2006. – 192 с.

 8. Конышева А.В. Контроль результатов обучения иностранному языку. – СПб: Каро, 2004. – 144 с.

 9. Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с.

 10. Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.

 11. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

 12. Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. – К.: Освіта, 1998. – 216 с.

 13. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шерстюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998. – 142 с.

 14. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 15. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272с.

 16. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108 с.

 17. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. – М.: Еврошкола, 2001. – 272 с.

 18. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

 19. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: Ленвіт, 2003. – 168 с.


Технічні засоби навчання. Фонограми

Фонограма до підручника “English through Communication

Фонограма до підручникаHappy English

Фонограма до підручникаBravo” (1)

Фонограма до підручника німецької мови

Фонограма до підручника французької мови

Фонограма до тестуPreliminary English Test


Фонограма до тесту ”Key English Test”

Фонограма до тесту “First Certificate in English”

Фонограма до тесту “TOEFL”

Tell and sing a story. - ELI, 1992.

English in Tune. – ELI, 1996.

Sing a song. – ELI, 1991.

Sing more songs. – 1994.


Відеограми

Діафільм до тем, поданих у підручниках.


Відеофонограми

Відеофільм «Інтенсив для дорослих». – КДЛУ, 1997.

Відеофільм «Інтенсив для дітей». – КДЛУ, 1997.

Відеофільм «Навчання англійської мови в 1-ому класі школи з поглибленим вивченням іноземної мови (СШ №32)».

Відеофільм «Навчання англійської мови за посібником О.В.Коломінової».

Відеофільм “Language Teaching Methods”. – USIA, 1990.

Bampfield A. Welcome to English (Video). – Cambridge University Press, 1996.

Bampfield A. A World of English (Video). – Cambridge University Press, 1997.


Компютерна підтримка до підручника “English through Communication”.


1 Оцінювання може змінюватися в межах конкретної модульної контрольної роботи.
57 вебинаров для учителей на разные темы
ПЕРЕЙТИ к бесплатному просмотру
(заказ свидетельства о просмотре - только до 11 декабря)


Автор
Дата добавления 06.11.2016
Раздел Иностранные языки
Подраздел Конспекты
Просмотров20
Номер материала ДБ-324441
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх