Для всех учителей из 37 347 образовательных учреждений по всей стране

Скидка до 75% на все 778 курсов

Выбрать курс
Получите деньги за публикацию своих
разработок в библиотеке «Инфоурок»
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Английский язык КонспектыКонспект урока по английскому языку для 5 класса на тему At the Zoo

Конспект урока по английскому языку для 5 класса на тему At the Zoo

библиотека
материаловO’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGINAMANGAN VILOYAT

XALQ TA’LIMI BOSHQARMASINAMANGAN SHAHAR XALQ TA’LIMI BO’LIMI48–o’rta ta’lim maktabining Ingiliz tili fani o’qituvchisi

VALIJONOV DILSHODBEKNING

Namangan - 2019


Texnologikxarita

Maqsad:O’quvchilargahayvonotbog’idagiuyvayovvoyihayvonlarningingliz cha nomlarinio’rgatish, ularnitabiatgamehrlibo’lishruhidatarbiyalash.

O`quvchilarningog`zakinutqinio`stirish, vositalarniqo`llab gap tuzishnio`rgatish.O`quvchilarnimavzuganisbatanbilimvako`nikmalarinishakllantirish.Ko`nikmahosilqilish, yangimavzunio`zlashtirishininazoratqilish,olganbilimlarinimustahkamlash.

O’quvjarayoniningmazmuni

Vazifalar: Ingliztili – xalqarobiznestilibo’lganligisabablio’quvchilargamavzuorqalikattabiznesboshlashuchuningliztilinio’rganishmuhimekanliginitushuntirish.Biznessohasidao’quvchilarningbemalolog’zakinutqboshlayolishko’nikmalarinishakllantirishvarivojlantirish.

O’quvjarayoniniamalgaoshirishtexnologiyasi

Uslub:Xotiranitiklash,Hamkorlikto`rtburchagi,Muzokara

Shakl: Savol-javob, jamoa, rag`bat,kichikguruhlardaishlash.

Vosita: Mavzugaoiddidaktikrasmlar, tarqatmalar, jadvalvaslaydlar.

Usul: Guruhlarbilanishlash.

Nazorat: Og`zakivayozmanazorat,o`z-o’zininazoratqilish.

Baholash: Beshballiktizimasosidarag’batlantirish.

Kutiladigannatijalar


O’qituvchi: Otilganmavzuyuzasidanbilimko`nikmalarvamalakalarhosilqilinadi,mavzuniqisqavaqtichidabarchao`quvchilartomonidano`zlashtirishgaerishadi.O`quvfaolliginioshiradi,darsda 80% o`quvchibaholanishgaerishadi,o`tilganmavzubilanyangimavzubog`lanadi, o`quvchilarniog`zakinutqinio`stirishgaerishiladi.

O’quvchi: Yangibilimlarniegallaydi,yakkavaguruhbo`libishlashnio`rganadilar,nutqio`sadi, qisqavaqtichidako`pbilimolishgaerishadi.


Kelgusirejalar (tahlilvao’rganishlar)

O’qituvchi:Yangipedagogiktexnalogiyalarnimukammalo`rganishvadarslardaqo`llashnitakomillashtirish, o`zlashtirish. Pedagogikmahoratinioshirish,darsgatadbiqetish.

O’quvchi: O`znutqiniravonbo`lishigaerishish,mustaqilishlashgao`rganish,darslardafaolqatnashishgaharakatqilish.Subject: English

Grade: 5

Theme: At the zoo (Fly High textbook III quarter)

Structure of the lesson: oriented on developing of reading and listening skills

Type of the lesson: developing speaking and writing skills, developing analyzing

View of the lesson: Integrated skills lesson

Total planned time: 45 min1.Revision of the previous material 6 min

2.Introducing the theme and the aims 2 min

3.Working with new materials 9min

4.Practicing the conjunctions 4min

5.Working with models of the conjunctions 3min

6.Group work 6min

7.Presentation 6min

8.Debriefing 6min

9. Giving homework 2min

10.Assessment 1min

The main aim: Upbringing of a harmonious person oriented on respectfulness of the spiritual and cultural values.

Asosiymaqsad:Umuminsoniyqadriyatlar, ruhiybarkamollikvamilliyyetuklikruhidatarbiyalash.

Title:Conjunctions

Mavzu:Bog’lovchilar

Aims:The usage of common conjunctions in English

Maqsad:Ingliztilidagiengko’pishlatiladiganasosiybog’lovchilarnio’rgatish.

Upbringing: Developing interest towards nature and animals among the pupils.

Tarbiyaviyahamiyati:Yoshlarnitabiatvahayvonotolamigabo’lganqiziqishlarinioshirish.

Yoshlardatabiatniasrashvahayvonlarnihimoyaqilishganisbatanishtiyoquyg’otish.

Teaching: Teaching vocabulary items associated with zoo animals.

O’rgatish:Hayvonotbog’idabo’ladiganhayvonlargata’luqliso’zlarnio’rgatish.

Practical: Practicing the conjunctions, reading and speaking skills

Amaliy:Bog’lovchilarniamaldaqo’llash, o’qishvaog’zakinutqnimashqqilish.

Developing: Developing analyzing and writing skills, developing communicative and cooperative skills, to widen pupils’ outlook.

Rivojlantiruvchimaqsad:Yozma, og’zakivaguruhshaklidaishlashko’nikmalarinirivojlantirish, ingliztilidafikralmashishqobiliyatinimustahkamlashvayoshlarningfikrdoiralarinikengaytirish.

Resources:4pictures, 2 draft-texts, markers, cards with new words and conjunctions, glue.

Foydalaniladiganashyolar: 4 ta surat, 2 ta yarimtayyormatn, markerlar, yangiso’zlarvabog’lovchilaryozilgankartalar, yelim, kompyuter.

Time:45 minutes

Vaqt: 45 daqiqa

Methods: Working in groups,speech of the teacher, presentation, “MISSING WORDS”, computer presentation.

Metodlar:Guruhbo’libishlash, o’qituvchinutqi, prezentatsiya, “Tushuribqoldirilganso’zlarnitopish", kompyuterdaprezentatsiya.

Forms: question – answer conversation, individual work, pair work, group work (working in fours), working with vocabulary

Ishlashshakllari:Savol-javobusulidagisuhbat, alohidaishlash, guruhtarzidaishlash, lug’atvayangiso’zlarbilanishlash.

Aids: conversation, presentation, group activity, cards with new words

Yourdamchivositalar:suhbat, prezentatsiya, guruhdaishlash, yangiso’zlaryozilgankartalarbilanishlash.

Control types: multi checking correct using of grammar (conjunctions), pronunciation, oral speech, and creativeness.

Nazoratturlari:umumiy Grammatik tekshiruv (bog’lovchilarmavzusida), talaffuz,og’zakinutqvatopqirlik (mosso’zlarnio’zo’rnidaishlataolishqobiliyati).

Assessment: rating balls according to the State Standard, encouragement.Baholash:reytingballari DTS asosida, o’quvchilarnirag’batlantirish.

1. Revision of the previous materials. (o’tgandarsdagimavzumazmuninitakrorlash) – 6 minutes.

Teacher greets children and introduces himself.

Hello students!Thank you for your taking part at the lesson.I am glad to meet you.How are you? Are you OK? How is your mood?Are you ready for the lesson? Otherwise, we shall begin our lesson!

O’qituvchibolalarbilansalomlashadivao’zinitanishtiradi.

Salom, o’quvchilar! Darsda qatnashayotganliklaringiz uchun raxmat! Sizlar bilan ko’rishib turganimdan xursandman! Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz qanday?Darsga tayyormisizlar? Agar shunday bo’lsa, boshladik!

What lesson is it now?

What is your main aim on attending this lesson today?

What is your Motherland? My Motherland is Uzbekistan.

Do you like your Motherland? Yes, I do.I like my motherland very much.


What date is it today?

What date was it yesterday?

What date will be tomorrow?

What day is it today?

What day was it yesterday?

What day will be tomorrow?

Hozirqandaydars?Bugungidarsdaqatnashishingizdanmaqsadingiznima?Vataningizqayer?Vatanim – O’zbekiston. SizVataningiznisevasizmi?Xa, men Vatanimnisevaman! Bugunnechanchisana? Kechanechanchisanaedi? Ertaganechanchisanabo’ladi? Bugunhaftaningqaysikuni?Kechahaftaningqaysikuniedi?Ertagahaftaningqaysikunibo’ladi?

Let`s begin our lesson using game “Chain Drill”. You must answer the questions that are made withSPECIAL QUESTION words:

Whois on duty today?

What date is it today?

What day is it today?

What month is it today?

What season is it today?

What is your hobby?

What is your name?

Who is Amir Temur?

Who is AlisherNavoiy?

Who is the William Shakespeare?

Who is the President of Uzbekistan?

Who is the President of America?

Who is the director of our school?

Who is the supervisor of our school?

Who is your English teacher?

Who is the first teacher?

Who is absent?

Keling, “Zanjir” usulida, maxsusso’roqso’zlardanfoydalanganholdatuzilgansavollargajavobberamiz:

Bugunkimnavbatchi? Bugunnechanchisana? Bugunhaftaningqaysikuni?Hozirqaysioy?Hozirqaysifasl?Sevimlimashg’ulotingizqaysi?Ismingiznima? Amir Temurkim? AlisherNavoiykim? VilliamShekspirkim? O’zbekistonprezidentikim? Amerikaprezidentikim? Maktabimizdirektorikim? Maktabimizo’quvishlaribo’yichadirektoro’rinbosarikim? Ingliztilio’qituvchingizkim? Birinchio’qituvchingizkim? Kim bugundarsgakelmagan?

Let’s revise our previous lessons.

What was our last topic that we learned at our previous lesson?

What domestic animals you know?

What is your favourite domestic animal?

What domestic animals are the most useful in our household?

Keling,endio’tgandarsimizdao’tganmavzumizmazmuninitakrorlaylik.

O’tgandarsimizdaqaysimavzunio’rganganedik?Qaysiuyhayvonlarinibilasiz?Sizningengsevimliuyhayvoningizqaysi?Uysharoitidaengfoydalibo’lganuyhayvonlariqaysilar?

2. Introducing the new theme and its aims. (yangimavzuhaqidaboshlang’iztushunchaberishvao’quvchilarnimavzumaqsadlaribilantanishtirish) – 2 minutes.

Our today’s new theme is called “At the zoo”. We have all been to the zoo as you know, you can see many domestic and wild animals at the zoo. Zoo is the place where different animals from various continents are kept in order to give people exotic joy from watching those gorgeous beings.

The animals at the zoo need our special care and that is why we should always look after them. The animals are part of our natural world. People coming to the zoo to watch animals should also understand that every animal, no matter how big or small it is, has its special role in forming our nature.

Bugungimavzumiz “Hayvonotbog’ida” deb ataladi. Biz hammamizhayvonotbog’idabo’lganmizva u yerdako’plabyovvoyivauyhayvonlarisaqlanishinibilasiz. Hayvonotbog’i – buodamlargatomoshaqilishorqalizavqbag’ishlashuchunsaqlanadiganhayvonlarningmakonihisobnaladi.

Hayvonotbog’idagihayvonlarbizningalohidae’tiborimizgajudamuhtojhisoblanishadi.Shuninguchun biz hardoimulargag’amxo’rlikqilishimizkerak.Hayvonotbog’idahayvonlarnitomoshaqilishuchunkelayotgankishilarhayvonlarningtabiatimizdagialohidao’rnini his qilishlarijudamuhimhisoblanadi.

3. Working with the new materials. (yangima’lumotlarbilanishlash) –9 minutes.Pay attention to the key words and learn them:Yesterday I went to the ZOO. There I saw many different DOMESTIC and WILD animals. From the domestic ANIMALS I saw SHEEP, DOGS, GEESE, CATS and BULLS. And from the wild animals I saw WOLVES, FOXES, EAGLES and ALLIGATORS.

I enjoyed my visit to the zoo very much. I want to go there again next week.

Alohidabelgilanganyangiso’zlargae’tiborberingvaularniyodlang: Kecha men hayvonotbog’igabordim. U yerdako’pturliuyhayvonlarivayovvoyihayvonlarniko’rdim. Uyhayvonlaridanqo’ylarni, itlarni, g’ozlarni, mushuklarnivabuqalarniko’rdim. Yovvoyihayvonlardanbo’rilarni, tulkilarni, burgutlarnivatimsohlarniko’rdim.

Men hayvonotbog’igaqilgantashrifimdanjudarohatlandim.Kelasihafta u yergayanaborishnixohlayman.Teacher shows PowerPoint presentation to the students and speaks about types of animals at the zoo.


O’qituvchi PowerPoint prezentatsiyasinio’quvchilarganamoyishetadihamdahayvonotbog’idagihayvonlarturlarihaqidatushunchaberadi.


4. Practicing conjunctions. (gaplardabog’lovchilardanfoydalanish) –4 minutes.

There are conjunctions, or connecting words in English, just like there is in Uzbek language. There are some examples of the conjunctions in the given text above. They include:

O’zbektilidabo’lganikabi, ingliztilida ham bog’lovchilar bor. Quyidabog’lovchilargabirnechamisollarkeltirilgan.

  • AND – va;

  • BUT – lekin, ammo, biroq;

  • OR – yoki;

  • ALSO – ham;

  • LIKE – o’xshash, -dek;

  • AS WELL – ham;

  • TOO – ham;

  • THOUGH/ALTHOUGH - -gaqaramasdan;

  • BEFORE/AFTER – avval/keyin.

Conjunctions are used to give additional information, make a contrast or tell the order of happening actions. With conjunctions you can give more ideas in one sentence.

Bog’lovchilarfikrlarnibog’lash, ularniajratibko’rsatishyokisodiretilishketma-ketliginianglatishuchunishlatiladi.Bog’lovchilarbilansizbittagapdabirnechtafikrlarniketma-ketberishingizmumkin.

5. Working with models of conjunctions. (bog’lovchilarnamunalaribilanishlash) – 3 minutes.

Let’s get divided into two groups and “stick” the given conjunctions to their correct place in the text. Then present your text to the class, read it and translate it into Uzbek. Answer the questions, if any, and explain why you used the particular conjunction in the particular part of the sentence, if necessary.

Keling, endiikkiguruhgabo’linib, bugun biz ko’ribo’tganbog’lovchilarnimanabuyarim-tayyormatndakeraklijoylargajoylashtiribchiqaylik.Matnningkeraklijoylarigabog’lovchilarni “yopishtirib” chiqingvaularningmatndato’g’riishlatilishigae’tiborbering.So’ngratayyorbo’lganmatnniqarama-qarshiguruhtao’qibbering. Agar bo’lsa, savollargajavobbering. Zarurbo’lsa, nimauchunma’lumbog’lovchinima’lumjoygaqo’yganligingizniizohlabbering.

6. Group work. (guruhlargabo’linibishlash) – 6 minutes.

Let’s have you get divided into four groups and make posters for four different zoo animals.

You should write detailed information about the given zoo animals.

Students start making posters for zoo animals such as WOLF, FOX, EAGLE and LION.


Endisizlarbilanto’rttaguruhgabo’linib, hayvonobbog’idauchratishimizmumkinbo’lganto’rturdagihayvonlarhaqidao’zbilganlaringizniyozishqobiliyatingiznitekshiribko’ramiz.

O’quvchilarberilganashyolaryordamidabo’ri, tulki, burgutvasherhaqidao’zbilganlariniingliztilidayozishniboshlashadi.

7. Presentation. (prezentatsiyaqilish) – 6 minutes.

One student from each of the groups presents their text to the class. They answer questions, if any, and explain the usage of conjunctions in the text, if necessary.

Harbirguruhdanbittadano’quvchibog’lovchilarhamdahayvonlargaoidso’zlarqatnashgan, o’zlaritomonidantayyorlanganhayvonlarhaqidagiposterlariniboshqaguruha’zolarigaprezentatsiyaqilibberadi.Zarurbo’lgandasavollargajavobberadivatuzilganmatnninggrammatikjihatlariniizohlaydi.

8. Debriefing (umumlashtirish) – 6 minutes.

Teacher gives random questions on newly learned vocabulary in order to check the students’ ability to memorize new words. There also will be questions on wild and domestic animals vocabulary.

Students are given chances to ask questions, other questions about domestic and wild animals.

O’qituvchibolalarningeslabqolishqobiliyatinitekshirishmaqsadidadarsdavomidao’rgatilganyovvoyivauyhayvonlarihaqidayangiso’zlarvasavollarberadi.

Shundanso’ngo’quvchilargaerkinsavolberishimkoniyatiyaratibberiladi.Bundao’quvchilaratrof-muhitida, televizordayokiinternetdako’rganhayvonotbog’ihayvonlarihaqidasavollarberishadi, uyvayovvoyihayvonlarhaqidaso’raydi.

9. Giving homework (uygavazifaberish) – 2 minutes.

Your homework will be to draw pictures of zoo animals and write a short passage about them.

Keyingidarsimizgachauygavazifa – o’zlaringizbilganhayvonotbog’ihayvonlaridanbiriningrasminichizishvashuhayvonhaqidaqisqachama’lumotniingliztilidayozibkelish.

10. Assessment (baholash) – 1 minute.

The teacher gives credits to the students who actively participated during the lesson. The scale of credits range 1 to 5 points, according to the National Standard of Education.

O’qituvchidarsdavomidafaolishtiroketgano’quvchilarga DTS talablarigamosravishda5balliktizimasosidabahoqo’yadi.


Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель английского языка
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Проверен экспертом
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс профессиональной переподготовки «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации»
Курс повышения квалификации «Методика написания учебной и научно-исследовательской работы в школе (доклад, реферат, эссе, статья) в процессе реализации метапредметных задач ФГОС ОО»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»
Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс повышения квалификации «Финансовые инструменты»
Курс профессиональной переподготовки «Метрология, стандартизация и сертификация»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.