Инфоурок География КонспектыКонспект урока по чеченскому языку на тему "Элпаш Юь,юь яздар", (1-ра класс).

Конспект урока по чеченскому языку на тему "Элпаш Юь,юь яздар", (1-ра класс).

Скачать материал

79-г1а  урок.

Урокан ц1е: « Йозанан  жима а , доккха а элпаш  юь,Юь яздар».

1алашо: йозанан   жима а , доккха а  элпаш  юь,Юь довзийтар. Уьш   шаьш а  , дешдакъошкахь а  яздан  1амор.

Кхочушдан лерина жам1аш:

1 .Предметни: берашна девзар ду йозанан  жима а , доккха а элп а  юь,Юь.  1емар ду  уьш  нийса  а ,хаза а дешнашкахь  яздан.Берашна  девзар ду  я элпо лелош  долу  г1ууллакх(ши аз билгалдо  дешан юьххьехь а , мукъачу элпана  т1ехьа  нисделча ).

2.  Метапредметни:

·        Регулятивни: берашна  хуур ду  шайн белхан план  х1отто, оцу планан рог1алла а ларъеш дика деша. Берашна 1емар ду  вовшийн кхиамех  самукъадала , вовшашна г1о дан. Берашна  хуур ду  шайн кхиамаш бовза  , царех пайдаэца. Кхачамбацарийн бахьнаш ган , уьш д1адаха а 1емар ду.

·        Коммуникативни: берашна  1емар ду хьехархочун хаттаршна  дуьззина  я доцца жоьпаш дала. Хуур ду  шайна оьшург хата , накъосташца а , вокхаччунца а г1иллакхе бистхила.

·      Познавательни:  Берийн алсамдер ду  ойлаяр , тидам  бар , дешнаш довзар. Берийн шорлур ду фонетически кхиам. Берашна хуур ду  адамийн ц1ерашкахь доккха элп яздеш хилар.Берашна  1емар ду  шайн ц1ахь дуьйна  дешаран  кхиамаш баха  ойла т1е а  ерзина , белхан кечам  а болуш хила.

3. Личностни: берийн дозалла  хир ду нохчийн матах , лаам хир бу  и к1оргера дика 1амо ,цуьнан хазалла ган. Берашна 1емар ду кегий болуш дуьйна шайн амалехь диканиг кхио, вониг д1ататта.

Урок  д1аяхьар.

1. Маршалла  хаттар.

2. Дешаре шовкъ  кхоллар.

·        Х1етал-метал хаьийла шуна:

Абатехь со оьшуш ду,

Цунна  дукха  дезаш ду.

Абатехь сан йиша ю,

Сох и ч1ог1а тера ю.

Амма хьайна довза лаахь

Ган а , довза  аьтту бу хьан.

Деша  дешнаш : юьхьиг,

Юькъа , юьртахь , юьхьк1ам

-Билгалдаккха  хьалхахь дерг.

Ала бераш: девзий шуна,

Юьхьк1ам дешча гуш а дерг? (Юь).

-Муьлха  элп  ду  цуьнан йиша? (Ю).

-Х1ун хаьа  шуна Ю элпах лаьцна? (Ю элпо ши аз билгалдо дешан юьххьехь , мукъачу элпана т1ехьахь хилча).

-Юь элп цуьнан йиша хилча , Юь элпан хир юй иштта башхаллаш? (Берийн жоьпаш).

·        ЮЬХЬ  дош фонетически таллар, схема х1оттор.

-Маса дешдакъа ду  ЮЬХЬ дешан?

-ала ЙЙУЬХЬ. Муьлха аз хеза хьалхахь? (Й).

-Аз (Й)  мукъа ду я мукъаза  ду? (Мукъаза).

-Ала ЙУЬУЬХЬ .Муьлха аз хеза шолг1а? (Уь).

-Аз (Уь) мукъа  ду  я мукъаза ду? (Мукъа).

-Ала ЙУЬХЬХЬ. Муьлха аз  хеза кхоалг1а? (Хь).

-Аз (Хь) мукъа  ду  я мукъаза ду? (Мукъаза).

-Маса  элп ду ЮЬХЬ дашехь? (Шиъ).

-Маса  аз ду? (Кхоъ).

-Х1унда ду  ЮЬХЬ дашехь ши аз , кхо элп? (Берийн жоьпаш).

-Юь  элпо ши аз билгалдо дешан юьххьехь , мукъачу  элпана т1ехьа.

-Йилла  схема.

        Ц1

С

 

С

-Х1ун керланиг хии шуна? (Юь  элпо шиъ  аз билгалдо  дешан юьххьехь , мукъачу элпана  т1ехьахь хилча).

-Муьлха  аьзнаш ду  уьш? (Й,Уь).

3. 1алашо йовзийтар.

-Бераш , таханлера т1едилларш  аша шаьшша  билгалдаьхна хила дезаш ду. Шайна хазахетачу суьрташ чохь. Х1ун  кхиамаш баха дагахь ду  шу?

(Бераша дуьйцу : шаьш х1ун болх бан дагахь ду).

-Вайна тахана  девзар ду  йозанан  жима а , доккха а элпаш юь ,Юь. 1емар ду  и элпаш ша-ша дешнашкахь а кхечу элпех хоьттина а яздан.

4. Йозанан жима а , доккха а элпаш юь,Юь довзийтар , яздар.

·        Йозанан жима а , доккха а элпаш юь,Юь довзийтар.

- Бераш , муьлха элпаш девзира вайна яханчу  урокехь? (юь,Юь).

-Схьагайта  шайгарчу элпаш юккъехь  зорбанан  жима элп юь, доккха  элп Юь.

-Хьанна девза  йозанан жима элп  юь ? Схьагайта и. Йозанан доккха элп Юь ? Схьагайта.

-И ши элп цхьатера ду  я тайп-тайпана ду? (Цхьатера ду).

-Юь элп яздеш масса хьаьрках пайдаэцна? (Шина).

-Муьлханаш ю уьш? (Й, Уь).

-Элп Юь цхьалха ду я шалха ду? (Шалха).

-Хьан делира дика жоьпаш?

Йозанан  жима элп юь яздар.

 юь юь юь юь юь юь юь юь юь юь юь юь

-Д1аязде и элпаш . Хазачу элпашна т1ехула т1адамаш дахка.

-Х1ун кхиамаш бехи аша?

·        Дешнашкахь  йозанан жима элп юь яздар.

(Уьн т1е д1аяздо дешнаш).

Юьхк , юькъа , юьхь, юьхьиг , юьртахь ,юьстаха ,юьхьк1ам.

-Д1адеша и дешнаш. Маса дешдекъах лаьтта  ЮЬСТАХА дош? 

ЮЬСТАХА дашехь мича меттехь ду элп Ю?(Юьххьехь).

-Дешан юьххьехь хилча х1ун г1уллакх леладо Ю элпо? (Ши аз билгалдо).

-Муьлха  аьзнаш ду  уьш? (Й,Уь).

-Маса  элп ду ЮЬСТАХА дашехь? (Ялх).

-Маса  аз ду? (Ворх1).

-Д1аязде  и дешнаш.

-Х1ун кхиамаш бехи аша?

5. Сада1аран миноташ.

Вай яздира, яздира,

Куьйган  п1елгаш  к1адделира.

Вай жиммасадо1ур ду,

Т1аккха юха а яздийр ду.

 

6. 1амийнарг  т1еч1аг1дар.

·        Предложенеш  язъяр.

(Уьн т1е д1аязйо предложенеш).

     1уьйранна хьалххе хьалаг1отту Юсуп. Ша д1атабо цо

шен мотт . Сабанца юьхь юьлу.

-Д1аеша предложенеш. Маса дош ду хьалхарчу предложенехь? (Диъ).

-Муьлханиг ду хьалхара ? Шолг1а? Кхоалг1а? Доьалг1а? Муха къастайо предложенеш  йозанехь вовшех? Муьлхачу элпаца яздо предложенехь хьалхара дош?

·        Ловзар : «Де-буьйса».

-Бераш , аса д1аэр ду тайп-тайпана дешнаш. Аса  Юэлп хьалхахь долуш дош алахь д1адийша. Юь долуш дош  алахь хьалаг1овтта.

    Юьхь, юкъарло, юза, юьхьк1ам, юькъа , Юшаъ, Юнади, юьстаха, юьхк, юххе , юрт, юьртахь ,юкъара.

·        Кхоллараллин болх.

-Бераш вай ян еза жима проект Юь элпах лаьцна.

-Вай кечбина г1ирс берриге Юь элпах лаьцна бу. Иза вай цхьана  кехат  т1е д1анисбан беза. Х1ун латор ю цу т1е  дуьххьара? (Юьхкан сурт)

-Х1унда латош  ду и сурт дуьххьара? (Элп Юь юьхк дашехь ду).

-Х1ун латор ю шолг1а? (Элаш  яздийр ду : зорбанан а , йозанан а).

-Муьлха  аьзнаш билгалдо Юь элпо? (Й,УЬ).

-Х1ун дийр ду  царна? (Д1аяздийр ду).

-Хьанна хаьа байт Юь элпах лаьцна? Д1аязъе.

-Дешнаш а яздан  мегар ду  цу т1е.

-Схьадийца шайн проектах лаций.

-Х1ун кхиамаш бехи аша?

 

7. Жам1 дар.

-Муьлха элп  девзи вайна? (Юь).

-Маса билгалдо Юь элпо ши аз?(Дашна юьххьехь , мукъачу элпана т1ехьахь хилча).

-Юь элпо  муьлха  аьзнаш билгалдо? (Й,Уь).

-Аз (Й)  мукъа ду  я мукъаза  ду?Аз (Уь)?

8. Рефлекси.

-Х1ун кхиамаш бехи аша? Хьан бина шен  болх дика кхочуш?

-Кхана  а дуьйла шайн белхан план а х1оттаяй , и кхочушбан г1ирс а хилийта шайгахь.

 

 

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Конспект урока по чеченскому языку на тему "Элпаш Юь,юь яздар", (1-ра класс)."

Методические разработки к Вашему уроку:

Получите новую специальность за 2 месяца

Копирайтер

Получите профессию

Экскурсовод (гид)

за 6 месяцев

Пройти курс

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 577 882 материала в базе

Материал подходит для УМК

Скачать материал

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 01.10.2020 1231
  • DOCX 500.4 кбайт
  • 108 скачиваний
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Батарова Зулпа Алиевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Батарова Зулпа Алиевна
  Батарова Зулпа Алиевна
  • На сайте: 7 лет и 3 месяца
  • Подписчики: 6
  • Всего просмотров: 646832
  • Всего материалов: 159

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Технолог-калькулятор общественного питания

Технолог-калькулятор общественного питания

1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Технологии географического образования

Педагог в сфере географического образования (учитель географии)

300 ч. — 1200 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе

Курс повышения квалификации

Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения географии в условиях реализации ФГОС

72 ч. — 180 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 39 человек из 24 регионов

Курс повышения квалификации

Инновационные технологии в преподавании географии детям с ОВЗ

36 ч. — 180 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 31 человек из 20 регионов

Мини-курс

Развитие коммуникации и речи у детей раннего возраста

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 23 человека из 13 регионов

Мини-курс

Фитнес: особенности построения смешанных групповых тренировок

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе

Мини-курс

Музыкальная журналистика: история, этика и авторское право

4 ч.

780 руб. 390 руб.
Подать заявку О курсе
Сейчас в эфире

Папа и я: глубинные смыслы отношений

Перейти к трансляции