Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Конспект урока по обучению грамоте "Я деп үжүк"

Конспект урока по обучению грамоте "Я деп үжүк"

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ОТ ПРОЕКТА "ИНФОУРОК":
СКАЧАТЬ ВСЕ ВИДЕОУРОКИ СО СКИДКОЙ 86%

Видеоуроки от проекта "Инфоурок" за Вас изложат любую тему Вашим ученикам, избавив от необходимости искать оптимальные пути для объяснения новых тем или закрепления пройденных. Видеоуроки озвучены профессиональным мужским голосом. При этом во всех видеоуроках используется принцип "без учителя в кадре", поэтому видеоуроки не будут ассоциироваться у учеников с другим учителем, и благодарить за качественную и понятную подачу нового материала они будут только Вас!

МАТЕМАТИКА — 603 видео
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА — 577 видео
ОБЖ И КЛ. РУКОВОДСТВО — 172 видео
ИНФОРМАТИКА — 201 видео
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТ. — 456 видео
ФИЗИКА — 259 видео
ИСТОРИЯ — 434 видео
ХИМИЯ — 164 видео
БИОЛОГИЯ — 305 видео
ГЕОГРАФИЯ — 242 видео

Десятки тысяч учителей уже успели воспользоваться видеоуроками проекта "Инфоурок". Мы делаем все возможное, чтобы выпускать действительно лучшие видеоуроки по общеобразовательным предметам для учителей. Традиционно наши видеоуроки ценят за качество, уникальность и полезность для учителей.

Сразу все видеоуроки по Вашему предмету - СКАЧАТЬ

  • Начальные классы

Название документа репка.pptx

Уя – ужар куштуң бажыңы-дыр. Уя черле үревеңер! Уя – улуг чаъстан, шуургандан...
ыяш- аяк- уя- саая- дая- янзы-
1 из 8

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4
Описание слайда:

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 Уя – ужар куштуң бажыңы-дыр. Уя черле үревеңер! Уя – улуг чаъстан, шуургандан
Описание слайда:

Уя – ужар куштуң бажыңы-дыр. Уя черле үревеңер! Уя – улуг чаъстан, шуургандан ону камгалап турар. Уя – куштуң чаглаа-дыр. Кушкаш оолдары-биле чугаалажып олурган: Оглум Сарыг-аастың аянныын, шоваазын. Аян биле Саая уя кылып берген. Оларга четтирдивис деп чугаалаңар.

№ слайда 8 ыяш- аяк- уя- саая- дая- янзы-
Описание слайда:

ыяш- аяк- уя- саая- дая- янзы-

Название документа сула шимчээшкин.pptx

1 из 2

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2
Описание слайда:

Название документа я (2).docx

Поделитесь материалом с коллегами:1-ги класска үжүглел кичээлиниң технологтуг картазы

Темазы: Я деп үжүк болгаш оон үнүТургусканы: Куулар А.М.

Чадаана-2016

Тема: Я деп үжүк болгаш оон үнү

Хевири: Чаа тема-биле таныжар кичээл

Сорулгазы:

- уругларга ажык эвес [йа] үннүң үжүү-биле таныштырар; бичии я деп үжүктү бижиириниң алгоритимин өөредир;

- дидим, долу, шын чараш чугааладып чаңчыктырар. Демниг, эп-найыралдыг , шалыпкын ажылдаарын чедип алыр. Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр

- биче сеткилге, бот-боттарын унелеп чоруурунга, коллективчи чорукка кижизидер..


Планаттынган туннелдер

Уруглар я деп үжүктү танып, оон үнүн билип алыр,бичии я деп үжүктү шын каллиграфия ёзугаар бижип өөренип алыр;сөстерниң иштинден я деп ужуктуң кайда турарын тодарадып билип адаар.

УУД: регулятивтиг – партазынын кырында ооренир херекселдерин шын организастап, кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге ооренир; шингээл барымдаазы – улегердомактын утказын барымдаалап, аас чугаа тугузуп, кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир. Уне барымдаазы – улустар-биле чугаалажып эш-оорунун болгаш башкызынын чугаазын узе кибейн дыннап билиринге ооренир; кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир; аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

Кичээлдин дерилгези: компьютер, проектор, өөредилге ному, сигналдыг карточкалар, коргузуг материалдары (презентация).

Кичээлдиң чорудуу:

Кичээлдиң чадазы (этап)

Чаданың уези

Слайдының дугаары

Өөреникчи биле башкының аразында харылзааБашкының кылдыныыОореникчиниң кылдыныы

I Организастыг кезек

3 мин

1

Коңга даажы дыңналды

Кичээниңер уруглар

Улуг үүле бүдүрер

Кичээливис эгелээл!Экии, уруглар! Бөгүнгү үжүглел кичээли онзагай байдалга эртер. Чүге дизе клазывыста хөй санныг башкылар аалдап чедип келген. Бис кичээливис үезинде боттарывыстын билиглеривисти харам чокка аалчыларга коргузер, дидим болур ужурлуг бис.

-Ам экранче коре кааптыңарам, чүнү бижип каан-дыр? Кым номчуптарыл?

- Үлегер домакта чүнү чугаалап турар-дыр?

Башкы түңнээр: Шупту эп-найыралдыг болур болза, күштүг, кандыг-даа бергелерни тогбас болур.

Кичээлге кайы хире белеткенип алгаш келген эвес бис, сагыш-сеткиливис кандыг байдалда турар эвес хынап корээлинерем, уруглар!

-Бир эвес кыдыраажым, ном-дептерим, демир-ужуум шупту белен тергиин эки харыылааш сылдысчыгашты алырынга белен мен дээр улус сылдысчыгашты оору кодурер;

- аалчылар келгенинге арай сурээдеп, девидеп олур мен ынчалза-даа кызып ажылдаар мен дээр улус дорт-булунчукту кодурер;

Эр-хелтер! Кижи бурузу кызыл тук азы көк тук алыр сорулганы салып алганывыс бо уруглар.

Эштигде хөглүг,

Эптигде күштүг

Өөреникчилер кичээлге белеткелин, сагыш-сеткил байдалын сылдысчыгаш болгаш дорт-булунчуктун дузазы-биле көргүзер.

II Билиглерни чидиглендирери

3

2-3

Бистин кичээливиста аалдап келген башкылардан ангыда Орус улустун тоолу Репаның маадырлары аалдап келген. Олар силернин, биргиклассчыларнын кайы хире ооренип турарынарны, кичээл уезинде кайы хире кичээнгейлиинерни сонуургап хынаар сорулгалыг мергежилгелер белеткеп алгаш келген. Оон мергежилгелерин кылырынга белен бис бе, уруглар?

Оюн: «Аскан ужуктер»

О...н, ду...г, мо...н, ...лка.

Эр-хейлер, даалганы ыяк кууседиптинер!


Ийе, белен бис.Уруглар аскан ужуктернин туружун тывар. Тургузуп алган состернин адаар.


Сула шимчээшкин

2

4

Музыка аайы-биле сулашимчээшкини кылыр бис,уруглар

Сула шимчээшкини кылыр

IV. Чаа теманын тайылбыры

10

5-6

Бөгүн бистиң кичээливисте Репканың маадырлары мындыг сөстерлиг аалдап келген-дир, уруглар: http://www.porzellantreff.de/webimages/products/extralarge/66018-uODHBC.jpgа...к

http://www.italianrecipesblog.com/american_recipes/MCj03826080000%5b1%5d.jpgу...http://abload.de/img/png_aa_nisanboard_28qpay7.pngы...ш

-Бөгүн чүнү өөренир-дир бис? Кым билип каапты?

Ынчап кээрге ужуглеливис кичээлинин темазын кым тода билипкаан эвес корээлинерем.

Богун ооренир ужуувус кажар ужук-тур, уруглар. Бир эвес эки билип албас болзунарза, силерни кажарлап кааптар.Кичээлдин темазын ыяк билип алыр дээш канчаар ажылдаар ужурлуг бис, уруглар?Уннерни бис канчаар бис. Олар чуге ажыктыгыл?Ужуктерни бис канчаар бис. Олар чуге ажыктыгыл?Я деп унну адап корээлиннер. Я деп үннүң үжүү онзагай. Ол ийи үнден тургустунган

Я деп ужук кандыг унну илередип чоруурул?Эр-хейлер!


Я деп унун ужуун ооренир бис.Кичээлдин сорулгаларын тургузар. (Кичээнгейлиг болур, кызымаккай болур, я деп ужукту чараштыр бижип ооренир; я деп ужук кирген состерни номчуп ооренир.)Уннерни адаар бис.

Ужуктерни состер бижииринге ажыглаар бис.Я деп ужук ажык унну илередип чоруур. Чуге дизе ону адап турувуста аас ишти шаптараазынга таварышпас
V.Ном-биле ажыл

7

7

Сөстерни номчудар. Состернин уткаларын тайылбырладыр. Аяс деп состун ун-ужук анализин кылыр. Хая деп состун утказын айтырар, тайылбырлаар.Тыва дылдын состеринде я деп ужуктун туружун тодарадыр. (янзы, саая, аян, дая)Номда берген состернин дузазы-биле домактар чогааттырар.Я деп ужуктун парламал болгаш бижимел хевирин коор. Кандыг таварылгада оларны ажыглаарын айтырар.Бичии я деп ужукту бащтай агаарга оон кыдыраашка бижиттирер.


Аяс-1слог, 3 үжүк, 4 үнХая дээрге кадыр, улуг-улуг даштпрлыг даг

Тыва дылда я деп ужук кайызынга-даа чоруур.Башкынын даалгазын кууседир.


Холдарга сула шимчээшкин

1 мин


Демир ужуктеринер бичии када салыпкаш холдарга сула шимчээшкинден кылыптаалынар, уруглар.

1-2-3

Алышкы дег салааларым

Ажыл кылгаш туруптулар

1-2-3

Билиглерни шингээдирде

Бистер ышкаш демниг болгар

1-2-3

Бижиттинип ажылдаарда

Бистер ышкаш кежээ болгар

1-2-3

V Быжыглаашкын Созуглел-биле ажыл

8 мин


Сөзүглелди номчааш, сөзүглел-биле ажыл чорудар. Утказын айтырар.

Бөлүктер-биле ажыл:

Кырган-ачазы боданып-боданып репа тарып алган. Элээн үе эрткен соонда, репаны ажаап аар дээш, тыпайн барган. 1-ги бөлүк: кырган-ачазының дузалакчылары

2-ги бөлүк: кырган-авазының дузалакчылары

3-кү бөлүк: уйнуунуң дузалакчылары

4-кү бөлүк: ыттың

5-ки бөлүк: диистиң

6-гы бөлүк: күскениңБөлүктерге онаалгалар:

  1. Сөзүглелден ушта бижиттинген домактардан Я деп үжүк кирген сөстерни ушта бижиир

  2. Үн-үжүктүг анализ кылыр


Сөзүглелди 1,2 өөреникчи номчуур.

Айтырыгларга харыылаар.

Бөлүктер аайы-биле онаалгаларны күүседир.

Улегер домак-биле ажыл

3


Шупту чараш, демниг, эштериңер-биле ажылдап билир-дир силер уруглар ! Ам бир онаалга берейн,ону кыла шааптар силер бе?-деп айтырып тур. Кылыптар бис бе?Улегер домакКуш уялыг,

Кижи чурттугУлегер домактын утказын чугааладыр.

Балыкчы Багай-оол силерден мындыг улегер домак айтырып турарын бодаарга силерни олар ботары ышкаш чурттунга ынак, ону кадагалап, камнап чорууруңарны кыйгырып турарлар хевирлиг. Оларның кыйгызынга чопшээрежир бис бе?

Өөреникчилерниң харыылары

Кандыг-даа кижи оскен-төрээн чурттуг болур, а кушкаштар база кижилер-биле дөмей уялыг болур. Оларның чурту ол

Уругларнын харыылары.

VII Туннел

Рефлек

Сия

2 мин


Кичээл солун болду бе?

Чуну билип алдынар?

-Кичээлге чангыс-даа айтырыгга торулбайн ажылдадым, чаа теманы ыяк билип алдым дээр улус сылдысчыгажын кодурер.

-Кичээлге арай оожум ажылдадым келир кичээлде эки ажылдаар мен дээр улус дорт булунчуктарын кодурер.

Уругларнын харыылары.Уруглар сигналдыг карточкаларын шилип кодурер.

Бажынга онаалга

1 мин


5” демдек алыр дизе: 1. Я деп үжүк кирген сөстер тып экккээр

2.Сөстерниң үн-үжүктүг анализин кылыр: үер, чаяар, Саяна

3.ава-ачазындан уя кандыг хевирлиг болурун айтырып эккээр.4” демдек алыр дизе: 1. Я деп үжүк кирген сөстер тып экккээр

2.Сөстерниң үн-үжүктүг анализин кылыр: үер, чаяар, СаянаНазвание документа я.pptx

Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.
Оюн: «Аскан үжүктер» О...н, ду...г, мо...н, ...лка.
Оюн, дуюг, моюн, ëлка.
а...к у... ы...ш
я й а
Куш уялыг, кижи чурт-туг.
1 из 10

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.
Описание слайда:

Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.

№ слайда 2
Описание слайда:

№ слайда 3 Оюн: «Аскан үжүктер» О...н, ду...г, мо...н, ...лка.
Описание слайда:

Оюн: «Аскан үжүктер» О...н, ду...г, мо...н, ...лка.

№ слайда 4 Оюн, дуюг, моюн, ëлка.
Описание слайда:

Оюн, дуюг, моюн, ëлка.

№ слайда 5 а...к у... ы...ш
Описание слайда:

а...к у... ы...ш

№ слайда 6 я й а
Описание слайда:

я й а

№ слайда 7
Описание слайда:

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9 Куш уялыг, кижи чурт-туг.
Описание слайда:

Куш уялыг, кижи чурт-туг.

№ слайда 10
Описание слайда:

Самые низкие цены на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации!

Предлагаем учителям воспользоваться 50% скидкой при обучении по программам профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок".

Начало обучения ближайших групп: 18 января и 25 января. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (20% в начале обучения и 80% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru/kursy


Идёт приём заявок на самые массовые международные олимпиады проекта "Инфоурок"

Для учителей мы подготовили самые привлекательные условия в русскоязычном интернете:

1. Бесплатные наградные документы с указанием данных образовательной Лицензии и Свидeтельства СМИ;
2. Призовой фонд 1.500.000 рублей для самых активных учителей;
3. До 100 рублей за одного ученика остаётся у учителя (при орг.взносе 150 рублей);
4. Бесплатные путёвки в Турцию (на двоих, всё включено) - розыгрыш среди активных учителей;
5. Бесплатная подписка на месяц на видеоуроки от "Инфоурок" - активным учителям;
6. Благодарность учителю будет выслана на адрес руководителя школы.

Подайте заявку на олимпиаду сейчас - https://infourok.ru/konkurs

Автор
Дата добавления 27.02.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров74
Номер материала ДВ-488879
Получить свидетельство о публикации

УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ

от проекта "Инфоурок" с указанием данных образовательной лицензии, что важно при прохождении аттестации.

Если Вы учитель или воспитатель, то можете прямо сейчас получить документ, подтверждающий Ваши профессиональные компетенции. Выдаваемые дипломы и сертификаты помогут Вам наполнить собственное портфолио и успешно пройти аттестацию.

Список всех тестов можно посмотреть тут - https://infourok.ru/tests


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх