188932
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Инфоурок Начальные классы КонспектыКонспект урока по обучению грамоте "Я деп үжүк"

Конспект урока по обучению грамоте "Я деп үжүк"

Выбранный для просмотра документ репка.pptx

библиотека
материалов

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд
Описание слайда:

2 слайд
Описание слайда:

3 слайд
Описание слайда:

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд
Описание слайда:

6 слайд
Описание слайда:

7 слайд Уя – ужар куштуң бажыңы-дыр. Уя черле үревеңер! Уя – улуг чаъстан, шуургандан
Описание слайда:

Уя – ужар куштуң бажыңы-дыр. Уя черле үревеңер! Уя – улуг чаъстан, шуургандан ону камгалап турар. Уя – куштуң чаглаа-дыр. Кушкаш оолдары-биле чугаалажып олурган: Оглум Сарыг-аастың аянныын, шоваазын. Аян биле Саая уя кылып берген. Оларга четтирдивис деп чугаалаңар.

8 слайд ыяш- аяк- уя- саая- дая- янзы-
Описание слайда:

ыяш- аяк- уя- саая- дая- янзы-

Выбранный для просмотра документ сула шимчээшкин.pptx

библиотека
материалов

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд
Описание слайда:

2 слайд
Описание слайда:

Выбранный для просмотра документ я (2).docx

библиотека
материалов1-ги класска үжүглел кичээлиниң технологтуг картазы

Темазы: Я деп үжүк болгаш оон үнүТургусканы: Куулар А.М.

Чадаана-2016

Тема: Я деп үжүк болгаш оон үнү

Хевири: Чаа тема-биле таныжар кичээл

Сорулгазы:

- уругларга ажык эвес [йа] үннүң үжүү-биле таныштырар; бичии я деп үжүктү бижиириниң алгоритимин өөредир;

- дидим, долу, шын чараш чугааладып чаңчыктырар. Демниг, эп-найыралдыг , шалыпкын ажылдаарын чедип алыр. Уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр

- биче сеткилге, бот-боттарын унелеп чоруурунга, коллективчи чорукка кижизидер..


Планаттынган туннелдер

Уруглар я деп үжүктү танып, оон үнүн билип алыр,бичии я деп үжүктү шын каллиграфия ёзугаар бижип өөренип алыр;сөстерниң иштинден я деп ужуктуң кайда турарын тодарадып билип адаар.

УУД: регулятивтиг – партазынын кырында ооренир херекселдерин шын организастап, кичээлдин сорулгаларын тодарадып билиринге ооренир; шингээл барымдаазы – улегердомактын утказын барымдаалап, аас чугаа тугузуп, кичээлдин кол сорулгаларын чедип алырынга ооренир. Уне барымдаазы – улустар-биле чугаалажып эш-оорунун болгаш башкызынын чугаазын узе кибейн дыннап билиринге ооренир; кичээлге кылган ажылдарын туннеп билиринге ооренир; аажы-чан барымдаазы – оореникчи кижинин этикетти сагып турарынын деннели.

Кичээлдин дерилгези: компьютер, проектор, өөредилге ному, сигналдыг карточкалар, коргузуг материалдары (презентация).

Кичээлдиң чорудуу:

Кичээлдиң чадазы (этап)

Чаданың уези

Слайдының дугаары

Өөреникчи биле башкының аразында харылзааБашкының кылдыныыОореникчиниң кылдыныы

I Организастыг кезек

3 мин

1

Коңга даажы дыңналды

Кичээниңер уруглар

Улуг үүле бүдүрер

Кичээливис эгелээл!Экии, уруглар! Бөгүнгү үжүглел кичээли онзагай байдалга эртер. Чүге дизе клазывыста хөй санныг башкылар аалдап чедип келген. Бис кичээливис үезинде боттарывыстын билиглеривисти харам чокка аалчыларга коргузер, дидим болур ужурлуг бис.

-Ам экранче коре кааптыңарам, чүнү бижип каан-дыр? Кым номчуптарыл?

- Үлегер домакта чүнү чугаалап турар-дыр?

Башкы түңнээр: Шупту эп-найыралдыг болур болза, күштүг, кандыг-даа бергелерни тогбас болур.

Кичээлге кайы хире белеткенип алгаш келген эвес бис, сагыш-сеткиливис кандыг байдалда турар эвес хынап корээлинерем, уруглар!

-Бир эвес кыдыраажым, ном-дептерим, демир-ужуум шупту белен тергиин эки харыылааш сылдысчыгашты алырынга белен мен дээр улус сылдысчыгашты оору кодурер;

- аалчылар келгенинге арай сурээдеп, девидеп олур мен ынчалза-даа кызып ажылдаар мен дээр улус дорт-булунчукту кодурер;

Эр-хелтер! Кижи бурузу кызыл тук азы көк тук алыр сорулганы салып алганывыс бо уруглар.

Эштигде хөглүг,

Эптигде күштүг

Өөреникчилер кичээлге белеткелин, сагыш-сеткил байдалын сылдысчыгаш болгаш дорт-булунчуктун дузазы-биле көргүзер.

II Билиглерни чидиглендирери

3

2-3

Бистин кичээливиста аалдап келген башкылардан ангыда Орус улустун тоолу Репаның маадырлары аалдап келген. Олар силернин, биргиклассчыларнын кайы хире ооренип турарынарны, кичээл уезинде кайы хире кичээнгейлиинерни сонуургап хынаар сорулгалыг мергежилгелер белеткеп алгаш келген. Оон мергежилгелерин кылырынга белен бис бе, уруглар?

Оюн: «Аскан ужуктер»

О...н, ду...г, мо...н, ...лка.

Эр-хейлер, даалганы ыяк кууседиптинер!


Ийе, белен бис.Уруглар аскан ужуктернин туружун тывар. Тургузуп алган состернин адаар.


Сула шимчээшкин

2

4

Музыка аайы-биле сулашимчээшкини кылыр бис,уруглар

Сула шимчээшкини кылыр

IV. Чаа теманын тайылбыры

10

5-6

Бөгүн бистиң кичээливисте Репканың маадырлары мындыг сөстерлиг аалдап келген-дир, уруглар: http://www.porzellantreff.de/webimages/products/extralarge/66018-uODHBC.jpgа...к

http://www.italianrecipesblog.com/american_recipes/MCj03826080000%5b1%5d.jpgу...http://abload.de/img/png_aa_nisanboard_28qpay7.pngы...ш

-Бөгүн чүнү өөренир-дир бис? Кым билип каапты?

Ынчап кээрге ужуглеливис кичээлинин темазын кым тода билипкаан эвес корээлинерем.

Богун ооренир ужуувус кажар ужук-тур, уруглар. Бир эвес эки билип албас болзунарза, силерни кажарлап кааптар.Кичээлдин темазын ыяк билип алыр дээш канчаар ажылдаар ужурлуг бис, уруглар?Уннерни бис канчаар бис. Олар чуге ажыктыгыл?Ужуктерни бис канчаар бис. Олар чуге ажыктыгыл?Я деп унну адап корээлиннер. Я деп үннүң үжүү онзагай. Ол ийи үнден тургустунган

Я деп ужук кандыг унну илередип чоруурул?Эр-хейлер!


Я деп унун ужуун ооренир бис.Кичээлдин сорулгаларын тургузар. (Кичээнгейлиг болур, кызымаккай болур, я деп ужукту чараштыр бижип ооренир; я деп ужук кирген состерни номчуп ооренир.)Уннерни адаар бис.

Ужуктерни состер бижииринге ажыглаар бис.Я деп ужук ажык унну илередип чоруур. Чуге дизе ону адап турувуста аас ишти шаптараазынга таварышпас
V.Ном-биле ажыл

7

7

Сөстерни номчудар. Состернин уткаларын тайылбырладыр. Аяс деп состун ун-ужук анализин кылыр. Хая деп состун утказын айтырар, тайылбырлаар.Тыва дылдын состеринде я деп ужуктун туружун тодарадыр. (янзы, саая, аян, дая)Номда берген состернин дузазы-биле домактар чогааттырар.Я деп ужуктун парламал болгаш бижимел хевирин коор. Кандыг таварылгада оларны ажыглаарын айтырар.Бичии я деп ужукту бащтай агаарга оон кыдыраашка бижиттирер.


Аяс-1слог, 3 үжүк, 4 үнХая дээрге кадыр, улуг-улуг даштпрлыг даг

Тыва дылда я деп ужук кайызынга-даа чоруур.Башкынын даалгазын кууседир.


Холдарга сула шимчээшкин

1 мин


Демир ужуктеринер бичии када салыпкаш холдарга сула шимчээшкинден кылыптаалынар, уруглар.

1-2-3

Алышкы дег салааларым

Ажыл кылгаш туруптулар

1-2-3

Билиглерни шингээдирде

Бистер ышкаш демниг болгар

1-2-3

Бижиттинип ажылдаарда

Бистер ышкаш кежээ болгар

1-2-3

V Быжыглаашкын Созуглел-биле ажыл

8 мин


Сөзүглелди номчааш, сөзүглел-биле ажыл чорудар. Утказын айтырар.

Бөлүктер-биле ажыл:

Кырган-ачазы боданып-боданып репа тарып алган. Элээн үе эрткен соонда, репаны ажаап аар дээш, тыпайн барган. 1-ги бөлүк: кырган-ачазының дузалакчылары

2-ги бөлүк: кырган-авазының дузалакчылары

3-кү бөлүк: уйнуунуң дузалакчылары

4-кү бөлүк: ыттың

5-ки бөлүк: диистиң

6-гы бөлүк: күскениңБөлүктерге онаалгалар:

  1. Сөзүглелден ушта бижиттинген домактардан Я деп үжүк кирген сөстерни ушта бижиир

  2. Үн-үжүктүг анализ кылыр


Сөзүглелди 1,2 өөреникчи номчуур.

Айтырыгларга харыылаар.

Бөлүктер аайы-биле онаалгаларны күүседир.

Улегер домак-биле ажыл

3


Шупту чараш, демниг, эштериңер-биле ажылдап билир-дир силер уруглар ! Ам бир онаалга берейн,ону кыла шааптар силер бе?-деп айтырып тур. Кылыптар бис бе?Улегер домакКуш уялыг,

Кижи чурттугУлегер домактын утказын чугааладыр.

Балыкчы Багай-оол силерден мындыг улегер домак айтырып турарын бодаарга силерни олар ботары ышкаш чурттунга ынак, ону кадагалап, камнап чорууруңарны кыйгырып турарлар хевирлиг. Оларның кыйгызынга чопшээрежир бис бе?

Өөреникчилерниң харыылары

Кандыг-даа кижи оскен-төрээн чурттуг болур, а кушкаштар база кижилер-биле дөмей уялыг болур. Оларның чурту ол

Уругларнын харыылары.

VII Туннел

Рефлек

Сия

2 мин


Кичээл солун болду бе?

Чуну билип алдынар?

-Кичээлге чангыс-даа айтырыгга торулбайн ажылдадым, чаа теманы ыяк билип алдым дээр улус сылдысчыгажын кодурер.

-Кичээлге арай оожум ажылдадым келир кичээлде эки ажылдаар мен дээр улус дорт булунчуктарын кодурер.

Уругларнын харыылары.Уруглар сигналдыг карточкаларын шилип кодурер.

Бажынга онаалга

1 мин


5” демдек алыр дизе: 1. Я деп үжүк кирген сөстер тып экккээр

2.Сөстерниң үн-үжүктүг анализин кылыр: үер, чаяар, Саяна

3.ава-ачазындан уя кандыг хевирлиг болурун айтырып эккээр.4” демдек алыр дизе: 1. Я деп үжүк кирген сөстер тып экккээр

2.Сөстерниң үн-үжүктүг анализин кылыр: үер, чаяар, СаянаВыбранный для просмотра документ я.pptx

библиотека
материалов
Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.
Описание слайда:

Эштигде хөглүг, Эптигде күштүг.

2 слайд
Описание слайда:

3 слайд Оюн: «Аскан үжүктер» О...н, ду...г, мо...н, ...лка.
Описание слайда:

Оюн: «Аскан үжүктер» О...н, ду...г, мо...н, ...лка.

4 слайд Оюн, дуюг, моюн, ëлка.
Описание слайда:

Оюн, дуюг, моюн, ëлка.

5 слайд а...к у... ы...ш
Описание слайда:

а...к у... ы...ш

6 слайд я й а
Описание слайда:

я й а

7 слайд
Описание слайда:

8 слайд
Описание слайда:

9 слайд Куш уялыг, кижи чурт-туг.
Описание слайда:

Куш уялыг, кижи чурт-туг.

10 слайд
Описание слайда:

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня»
Курс «Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.