Инфоурок / История / Конспекты / Конспект урока на тему " Чуве ады. Чуве адынын утказы болгаш грамматиктиг демдектери".

Конспект урока на тему " Чуве ады. Чуве адынын утказы болгаш грамматиктиг демдектери".


библиотека
материалов

5 класс, тыва дыл, февраль 26 Хертек А. А.

Тема: Ч\ве ады. Ч\ве адыныё утказы болгаш грамматиктиг демдектери.

Чаа тема тайылбырыныё кичээли, кичээл-аян-чорук

Кичээлдиё сорулгалары: 1. Эге класска билиглеринге даянып, ч\ве адыныё утказын база грамматиктиг демдектерин ==редири.

2. Т=рээн черин \нелеп, «Куш уязынга ынак, кижи чуртунга ынак» деп \легер домактыё утказынга даянып, чуртун чарашсынып, магадап, ооё т==г\з\н ==редип, оларны патриотчу чорукка кижизидери;

уругларга айыыл чок чорукту баш удур болдурбазын сагындырып ==редири.

3. Уругларныё сагынгыр, тывынгыр болгаш чогаадыкчы чоруун сайзырадыры.

Ажыглаар арга, методтары: индукция, б=л\ктээшкин, деёнелге.

Кичээлдиё дерилгелери: проекторга слайдылар, Кызыл хоорай дугайында ыры, чуруктар, тест материалы, карточкалар.

Кичээлдиё планы:

  1. Организастыг кезээ

А) мендилежири

-Экии, уруглар! Мен Бай-Тайга кожууннуё Хемчик ортумак школазындан келген тыва дыл, чогаал башкызы Хертек Алимаа Арбай-ооловна-дыр мен. Мен бодумну дыка аас-кежиктиг деп бодап тур мен, уруглар. Ч\ге дизе Кызыл-Даг ортумак школазыныё чараш, омак, эки ==редилгелиг, угаанныг кежээ 5-ки классчылары Силер-биле кады ажылдап, кичээлдээри дээрге-ле меёээ улуг ==р\шк\.Ынчангаш х=гл\г, шалыпкын бот-боттарывысты билчип ажылдаалыёар, уруглар. Б=г\н аян- чорук чоруур бис. Шупту аян-чорукка белен бис бе? Аян-чорук чоруур эргени чаалап алырда, баштай эрткен кичээлди катаптаптаалыёар.

2.Катаптаашкын (1-ги слайд) (1-ги одуругдан 1 ==реникчи, 2-ги одуругдан 1 ==реникчи схема дузазы-биле тайылбырлаар, класс аян с=з\н чугаалаар)

hello_html_693bbe37.png

- Автобуска олурупкаш чер баарда, ч\н\ садып алыр ийик бис, уруглар?

-Билет.

- Билетти садып алырда, дараазында чижектерни бодай кааптаалыёар.

(Самбырада чижектерни бижип каан турар. 1 одуругдан 1 ==реникчи)

2-ги слайд

3.Чаа тема тайылбырыЧижек 1

1.Ч 2*5=10

А 6:2=3

Д 18:9=2

Е 100:100=1

У 20:1=20

В 30:5=6Чижек 2

2.К 50*50=100

З 5*5=25

Ы 7*10=70Л 4*5=20

Ы 81:9=9100

70

25

70

20

к

Ы

з

ы

л
10

20

6

1

3

2

9

ч

у

в

е

а

д

ыЧ\ве ады, Кызыл деп с=стер \н\п келген.

-Эр-хейлер, дыка д\рген чижектерни бодап, билетти садып алдыёар. Ам кайнаар аян-чорук кылыр –дыр бис, уруглар? Бо аян-чорук кичээлде ч\н\ ==ренир-дир бис?

-Ч\ве ады.

-Кызыл хоорай дугайында.

-Ийе, Тываныё т=в\ -Кызыл хоорайже ч\ве аттарын ==ренмишаан аян-чоруувусту уламчылаптаалыёар.

(Слайдыда автобусту к=рг\зер, олурар)

-Автобуска олурупкаш, дыштанмышаан ажылдаалыёар.

Ай-х\н\н бижиткеш, теманы бижиир.

-Ч\ве ады деп ч\л? Эге школага база ==ренген болгай силер. Сактып к=рээлиёер, уруглар.

Ном-биле ажыл, ар. 123

Уруглар чугаалаарга, башкы самбырага магнит-биле саазынны чыпшыр идер.

1. Ч\велерниё адын илередир тускай чугаа кезээ.

2. Айтырыглары кым? ч\\? кымнар? ч\лер? ч\з\?

3. Домакка х=й кезиинде кол с=с, немелде, байдал болур.

4. Ч\ве ады падежтерге, саннарга, арыннарга =скерлир.

5. Ч\ве ады янзы-б\р\ уткалыг б=л\ктерге чарлыр.

Чижээ: а) кижилер аттары, чижээ:

Б) эдилелдер аттары, чижээ:

В) дириг амытаннар аттары, чижээ:

Г) географтыг черлер, хоорай, суурлар аттары

- Кызыл деп с=с х=й уткалыг болуп турар, уруглар.

-Кандыг уткаларын билир силер, чугаалап к=р\ёерем.

- …

1. Кызыл-=ё

2. Кызыл - кижилер аттары, чижээ: Кызыл-оол, Кызылбай, Кызыл-Уруг

3. Кызыл- черлер аттары, Кызыл-Даг, Кызыл-Тайга, Кызыл-Хая, Кызыл хоорай.

/ст\нде адаттынган кижилер болгаш черлер аттары кандыг чугаа кезээнден илереттингенил?

- Ч\ве ады.

-Кызыл хоорай дээрге кандыг ч\ве ады-дыр?

-Хууда ч\ве ады болур.

-Кызыл хоорайже бар чыдар болганывыста, найысылалывыс дугайында кым ч\н\ билирил?

- 1914 чылда тургустунган, Белоцарск, Хем-Белдири деп аттарлыг турган. Бо чылын Кызылдыё тургустунганындан бээр мугур 100 чыл ою болуп турар.

4. Быжыглаашкын.

Хоорайывыс-даа чоокшулап олур. Кызылдыё онза чараш черлерин кезип к=рээлиёер. «С\бедей» аттыг спорт т=в\нче кире д\жээлиёер!

(С\бедейниё слайдызы)

Экскурсия тайылбырлакчызы «С\бедей» дугайында кыска таныштырылга кылыр.

-Сергей К\ж\гетович Шойгу деп кымыл? Ол бистиё чаёгыс чер-чуртуувус, Россияныё маадыры, шериг камгалал сайыды.

Мындыг чараш, делгем спорт т=в\нге келгеш, спорттуё хевирлери оюннар аттарын адай кааптыёарам.

Хол б=мб\\, бут б=мб\\, теннис, баскетбол дээш =ске-даа.

- Эр-хейлер, Силер чаа-ла спортчу оюннар аттары болур ч\ве адыныё уткалыг б=л\\н чугааладыёар.

-Хоорай дээрге бистиё суурувус дег бичии эвес болгай, уруглар. Орук шимчээшкини, машина-техника болгаш кижилер х=й. Ынчангаш «Алдан-Маадыр» аттыг музейже бар чыда, орукка айыыл чок чоруктуё д\р\мнерин сактып катаптап алыылыёар. (Светофор дугайында к=рг\з\п тургаш чугаалаары).

Орук деп ч\ве адын илчирбелей падежтерге =скерткеш, ол с=ст\ ажыглап д\р\мнерни чугаалаар.

-Ынчангаш орук кежериниё д\р\мнерин сагып, серемчилелдиг болуп, аян-чоруувусту уламчылаалыёар.

- «Алдан-Маадыр» аттыг национал чурт-шинчилел музейи-даа келди.(«Алдан-Маадыр» аттыг музейниё слайдызы.)

Экскурсия тайылбырлакчызы музей дугайында кысказы-биле тайылбырлаар.

Музейлерде чурттуё т==г\з\н к=рг\скен болур. Музей дугайында экскурсия тайылбырлакчызын дыёнадывыс. Ам музей болгаш т==г\ деп с=стерни арыннарга =скертир.

Самбырага 1 одуругдан 1-1 ==реникчи туруп, т==г\ болгаш музей деп ч\ве аттарын арыннарга =скертир.

Найысылалывыстыё янзы-б\р\ т==г\л\г, чараш черлерин улуг сонуургал-биле к==р аас-кежиктиг-дир бис, уруглар. Кызыл хоорай дугайында ырыны дыёнавышаан, сула шимчээшкиннерден кылыптаалыёар.

(Кызыл хоорай дугайында ырыныё аялгазын оожум салырга, сула шимчээшкиннер кылыр.)

«С\бедей» спорт т=в\-спортчу шимчээшкиннер кылыр.

«Азия т=в\» тураскаалы- ийи холун кожа туткаш, =р\ к=д\рер.

«Цеченлиг» х\рээзи- холун тейлей тудар. (2 катап)Дараазыёда Кызылдыё эё-не чараш, т==г\л\г чери, туристерниё албан к==р\ «Азия т=в\» тураскаалында келдивис. («Азия т=в\» тураскаалыныё слайдызы) Чараш-тыр бе, оолдар?

Экскурсия тайылбырлакчызы «Азия т=в\» дугайында тайылбырлаар.

Кызыл- Тыва Республиканыё т=в\ болганда, маёаа кандыг-даа омак-с==кт\ё кижилери кээр. Ынчангаш орус, тыва, англи дылдарны эки билири эргежок чугула. Силерниё ам кылыр онаалгаёар-тыва дылда ч\ве аттарын орус дылче очулдурары.

Онаалга «Очулдурукчулар». (5-ки слайд)

Хоорай-город, т==г\- история, ч\ве ады- имя существительное, хууда ч\ве ады- собственное имя существительное, мээё ынак хоорайым- мой любимый город, т==г\л\г Кызыл- исторический Кызыл.

-Ам «Цеченлинг» х\рээзинче бараалыёар, уруглар.

(«Цеченлинг» х\рээзиниё слайдызы)

Карточкалар-биле ажыл. 4 б=л\кке чарар. Домактар чогаадылгазы.

Лама

Х\рээ

Ном номчулгазы

Артыш

Найысылалдыё чараш тураскаалдары, чараш =ргээзи-

В . Ш. К=к-оол аттыг х=гж\м-шии театрында аалдап келдивис.

В. Ш. К=к-оол-Тываныё баштайгы чогаалчыларыныё бирээзи. Ол театрга х=й чылдарда ажылдап, республикага уран ч\\л адырыныё сайзыраарынга ул\г-хуузун киирип чораан. Ынчангаш ук театрны чечен с=ст\ё чаяакчызы- В. Ш. К=к-оолдуё ады-биле адаан. Онзагай чараш театрга шии к==р\н\ё бетинде, аян-чорук кичээливисти т\ёнептээлиёерем, уруглар.5.Т\ёнел.

(6-гы слайд)

hello_html_12bf0bc2.png

-Аян-чорук кичээл солун болду бе? Кызыл хоорайныё к=ск\ чараш черлеринден кайызы силерниё сеткилиёерге эё-не чоок болду?

-Т=рээн чуртувустуё найысылалы кайы хире чараш-тыр?

- Солун, чараш, эргим…

-Т=рээн черинге ынак болур.

Кижи б\р\з\нге т=рээн чери \нелиг. А бистиё суурувус- Кызыл-Даг база Тываныё кайгамчык чараш булуёнарыныё бирээзи. «Куш уязынга ынак, кижи чуртунга ынак» деп \легер домакка даянып, суурувустуё, кожуунувустуё, республикавыстыё келир \еде сайзыралы дээш т=лептиг ==ренип, ажылдап чурттаалыёар!

Демдек салыры.

Темага немелде материал кылдыр тестилерни \леп бээр.

  1. Онаалга бээри. (7-ги слайд)

Чогаадыкчы ажыл « Кызыл хоорайым 100 харлаан»

  1. Чогаадыг

  2. ш\л\к

  3. чурук

  4. ш\л\ктер дилеп тывар

  5. Кызыл дугайында ыры ==ренир

Силер-биле аян-чорук чоруурумга, аажок солун болду, уруглар. Кичээлге эки идепкейлиг киришкениёер дээш, чаптанчыг, угаанныг харыыларыёар дээш четтирдим.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Тема: Ч\ве ады. Ч\ве адыныё утказы болгаш грамматиктиг демдектери.

Чаа тема тайылбырыныё кичээли, кичээл-аян-чорук

Кичээлдиё сорулгалары: 1.  Эге класска билиглеринге даянып, ч\ве адыныё утказын база грамматиктиг демдектерин ==редири.

2. Т=рээн черин \нелеп, «Куш уязынга ынак, кижи чуртунга ынак» деп \легер домактыё  утказынга даянып,  чуртун чарашсынып, магадап, ооё т==г\з\н ==редип, оларны патриотчу чорукка кижизидери;

 уругларга айыыл чок чорукту  баш удур болдурбазын  сагындырып ==редири.

 3.  Уругларныё сагынгыр, тывынгыр болгаш чогаадыкчы чоруун сайзырадыры.

Ажыглаар арга, методтары: индукция, б=л\ктээшкин, деёнелге.

Кичээлдиё дерилгелери: проекторга слайдылар, Кызыл хоорай дугайында ыры, чуруктар, тест материалы, карточкалар.

Кичээлдиё планы:

1.   Организастыг кезээ

А) мендилежири

 

-Экии, уруглар! Мен Бай-Тайга кожууннуё Хемчик ортумак школазындан  келген тыва  дыл, чогаал башкызы-дыр мен. Мен бодумну дыка аас-кежиктиг деп бодап тур мен, уруглар.  Ч\ге дизе  Кызыл-Даг ортумак школазыныё  чараш, омак, эки ==редилгелиг, угаанныг  кежээ 5-ки классчылары Силер-биле кады ажылдап, кичээлдээри дээрге-ле меёээ улуг ==р\шк\.Ынчангаш х=гл\г, шалыпкын бот-боттарывысты билчип ажылдаалыёар, уруглар.   Б=г\н аян- чорук  чоруур бис. Шупту аян-чорукка  белен бис бе? Аян-чорук чоруур эргени чаалап алырда, баштай  эрткен кичээлди катаптаптаалыёар. 

Общая информация

Номер материала: 344976

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG