Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Украинский язык / Тесты / Контрольні роботи з української мови (профільний рівень).
  • Украинский язык

Поделитесь материалом с коллегами:

Зразки тематичних контрольних робіт

з української мови (профільний рівень) для 10-го класу


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ

«Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні.

З історії розвитку української мови.

Українська мова як вища форма існування національної мови»

(тести)


1. Мова є явищем

А) суспільним В) суспільно-економічним

Б) економічним Г) гуманістичним


2. Головна функція мови

А) експериментальна В) когнітивна

Б) інструментальна Г) комунікативна


3. Назвіть основні функції мови.

______________________________________________________________________


4. Права й обов’язки громадян України щодо української мови викладено

А) в українському правописі

Б) у програмі з української мови

В) у Законі України про мови

Г) в орфографічних словниках


5. Термін «суржик» означає

А) суміш хлібних зернових культур

Б) суміш хлібів

В) суміш різноманітних слів

Г) суміш елементів різних мов


6. Суржик з’являється, коли

А) країна і її народ здобувають незалежність

Б) країна і її мова набувають популярності у світі

В) країна, а разом з нею і її мова, потрапляють у підлеглість іншій державі, іншому народові

Г) країна, а разом з нею і її мова, потрапляють у підлеглість колишнім культурним традиціям

7. Мовна сім’я – це

А) сукупність мов сусідніх народів

Б) сукупність мов народів, що мають спільну територію проживання

В) сукупність мов світу

Г) сукупність мов, основою яких є одна прамова


8. Українська мова належить

А) до індоєвропейської сім’ї слов’янської групи східнослов’янської підгрупи

Б) до індоєвропейської сім’ї східнослов’янської групи слов’янської підгрупи

В) до європейської сім’ї слов’янської групи західнослов’янської підгрупи

Г) до індоєвропейської сім’ї слов’янської групи південнослов’янської підгрупи


9. Установіть відповідність

1. Східнослов’янська група

2. Західнослов’янська група

3. Південнослов’янська група

А) російська, українська та білоруська мови

Б) болгарська, сербохорватська, словенська, македонська, мертва старослов’янська

В) польська, чеська, словацька

Г ) верхньолужицька і нижньолужицька, мертва полабська


10. Установіть відповідність

1. Праукраїнська мова А) ХІ ст. – кінець ХІV ст.

2. Середньоукраїнська мова Б) VІІ – ХІ ст.

3. Староукраїнська мова В) кінець ХVІ ст. – до нашого часу


11. Найдавніші східнослов’янські пам’ятки написані

А) глаголицею В) латиницею

Б) кирилицею Г) книжною українською мовою


12. Назвіть періоди кириличного письма.


13. Формування нової української літературної мови пов’язане з іменами

А) М.Грушевський, Є.Тимченко

Б) М.Хвильовий, М.Вороний

В) І.Котляревський, Т.Шевченко

Г) В.Симоненко, Ліна Костенко


14. Доповніть текст.

Сучасний український алфавіт складається із _____літер, які вживаються для позначення на письмі _____фонем. _____ літера позначає приголосні звуки: _______________________________________________________; ________- голосні звуки, з яких __________________________ позначають один звук, а літери _______________ можуть позначати як один, так і два звуки; літера ___ завжди позначає два звуки; літера ___ звукового значення не має.

15. Національна мова визначається як

А) загальнонародна

Б) літературна

В) діалектна

Г) просторіччя


16.Стандартність, унормованість, розвинена система стилів, наддіалектність, поліфункціональність – це ознаки

А) діалектної мови

Б) літературної мови

Г) загальнонародної мови

В) національної мови


17. Різновид сучасної української літературної мови, що обслуговує певну сферу життя народу, називається

А) жанром В) стилем

Б) жаргоном Г) діалектом


18. Літературна мова – вища форма мови

А) сленґової В) національної

Б) державної Г) загальнонародної


19. Сукупність загальноприйнятих правил мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, - це

А) мовна норма В) стиль

Б) діалект Г) жанр


20. Установіть відповідність.

1. орфоепічні норми А) побудова словосполучень і речень

2. лексичні норми Б) відбір мовних одиниць відносно до умов

3. орфографічні норми спілкування

4. графічні норми В) норми вимови звуків і звукосполучень

5. граматичні норми Г) норми слововживання

6. стилістичні норми Д) написання слів та їх частин

7. синтаксичні норми Е) норми запису звуків на письмі

Є) вживання граматичних норм слів


21. Діалекти розмежовують як

А) територіальний В) соціальний

Б) професійний Г) просторіччя


22. У сучасній літературній мові існує стилів

А) 4 В) 7

Б) 6 Г) 10
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПВ

А

Г

-

В

Г

В

Г

А

1-А

2-В

3-Б

1-Б

2-В

3-А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ПВ

-

В

-

А

Б

В

Г

А

1-В

2-Г

3-Д

4-Е

5-Є

6-Б

7-А

А,В

В


Відповіді:КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ


Українська графіка.

Орфографія як учення про систему правил написання слів”


1.Апостроф треба писати в усiх словах у рядку
А об..їжджати, дрiб..язок, верб..я, без..язикий
Б Стеф..юк, пiв..юрти, В..язьма, зв..ялити
В моркв..яний, пiд..яремний, р..яска, Лук..янiвка
Г мiжгiр..я, тьм..янiти, ф..юзеляж, в..юнище

2. Апостроф не треба писати в усiх словах у рядку
А
моркв..яний, черв..як, духм..яний, багр..яний
Б рутв..яний, мавп..ячий, зор..яний, торф..яний
В св..ятиня, дзв..якати, кур..йоний, возз..єднання
Г Св..ятослав, рiздв..яний, поцв..яхований, брукв..яний

3. Знак м’якшення треба писати в усiх словах у рядку
А ковал..ство, близ..нюк, пiт..ма, творят..ся
Б батен..ко, париз..кий, нен..чин, вiтал..ний
В ковз..кий, апел..син, шiст..надцять, скрипон..ка
Г безжал..ний, с..огоднi, бул..кати, Уман..щина

4. Знак м’якшення не треба писати в усiх словах у рядку
А рiз..кiсть, iн..ший, Хар..кiвщина, увiн..чатися
Б л..лється, бiл..ший, вибачливiс..ть, брун..ка
В велогон..щик, пекар..ня, тунел..ний, ал..манах
Г тiтон..ка, палич..ка, ступiн..частий, весiл..ний

5. Лiтеру е треба писати в усiх словах у рядку
А скат..рть, гороб..ня, вихован..ць, удал..чiнь
Б вел..чина, ст..блина, л..мiш, в..рещати
В т..греня, британ..ць, журавл..ня, плет..во
Г хр..ститися, д..спотiя, печ..во, город..на

6. Лiтеру е не треба писати в усiх словах у рядку
А
св..стiти, викорен..ти, пал..чка, кр..нделик
Б город..на, вул..чка, нiв..чення, мар..во
В ож..ледь, знiв..чити, кл..шоногий, благоч..стивий
Г горщ..ковий, дал..на, горл..чка, к..шеня

7. Лiтеру и треба писати в усiх словах у рядку
А метел..ця, меж..рiччя, горн..ця, л..мон
Б м..нулий, кр..тичний, фiз..чний, мар..во
В височ..на, зл..денiлий, кр..шталевий, ж..виця
Г м..ттєвий, хв..люватися, м..шеня, кл..чання

8. Лiтеру и не треба писати в усiх словах у рядку
А зв..тяжний, кубел..чко, св..тина, мереж..во
Б кор..дор, тепл..ця, кр..ниця, кл..кати, м..готiти
В см..тана, кор..настий, блюд..чко, сут..нiти
Г вул..чка, заруч..ни, нож..чок, оз..мина

9. Позначте ряд, у якому правильний перенос слів з рядка в рядок А украї-нський, Олі-йник, пріз-вище
Б прикмет-ник, приголос-ний, бли-зький
В ри-тмомелодика, соці-олінгвістика, 55-річчя
Г літерату-рний, 1999-р., сере-дній

10. Установiть вiдповiднiсть мiж словом i правилом

1 київс..кий
2 жас..кий
3 пан..щина
4 нян..чит

А пiсля м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кiнцi слова та складу пишеться ь
Б у буквосполученнях -ньч-, -ньц-, що походять вiд -ньк- пишеться ь
В у прикметникових суфiксах -ськ-

-зьк-, -цьк- пишеться ь
Г у буквосполученнях -зк-, -ск-, якi не творять суфiксiв не пишеться ь
Д пiсля н перед ж, ч, ш, щ не пишеться ь


11. Установiть вiдповiднiсть мiж словом i правилом

1 розв..язати 3 р..яжанка
2 св..ященний 4 узгiр..я

А пiсля р, що позначає м’який приголосний на початку складу, апостроф не ставиться
Б пiсля префiксiв, що закiнчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї апостроф ставиться

В перед я, ю, є, ї пiсля б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає iншого кореневого приголосного (крiм р), апостроф ставиться
Г пiсля р у кiнцi складу апостроф ставиться
Д перед я, ю, є, ї пiсля б, п, в, м, ф, якщо перед ними є iнший кореневий приголосний (крiм р), апостроф не ставиться

12. Установiть вiдповiднiсть мiж словом i правилом

1всесвiтньо/iсторичний
2 вузько/діалектний
3 кiнно/спортивний
4 контекстуально/ залежний

А разом, бо утворенi вiд iменника та узгодженого з ним прикметника
Б окремо, бо прислiвник логiчно наголошений
В разом, бо утворенi вiд сполучення прислiвника з дiєприкметником
Г через дефiс, бо основи називають поняття, не пiдпорядкованi одне одному
Д разом, бо складний термiн


13. Установiть вiдповiднiсть мiж словом i правилом

1 на/зовсiм
2 на/потiм
3 на/перед
4 на/нiщо

А окремо, бо сполучення прийменника iз незмiнюваним словом у значеннi iменника
Б залежно вiд контексту
В разом, бо сполучення прийменника з прислiвником
Г окремо, бо прислiвникова сполука
Д разом, бо сполучення прийменника з іменником


14. Установiть вiдповiднiсть мiж орфограмою та словом

1 пишеться ь
2 ставиться
3 не ставиться
4 не пишеться ь

А б..ювет
Б комп..ютер
В н..юанс
Г конс..єрж


15. Установiть вiдповiднiсть мiж найменуванням i правилом

1 (р)iчка (п)iвденний (б)уг
2 (к)ороль (л)iр
3 (с)вятий (д)ух 4 (г)енеральна (а)самблея ООН

А велика лiтера в кожному словi в назвах релiгiйних понять
Б велика лiтера в кожному словi в назвах найвищих мiжнародних органiзацiй, союзiв держав, груп
В з великої лiтери назви художнiх творiв, якi беруться в лапки
Г велика лiтера залежно вiд контексту
Д велика лiтера в географічних найменуваннях (крiм родових назв)

16. Установiть вiдповiднiсть: слова в рядку пишуться за принципом

1 голубка, вітаєшся, спортсмен, зцілити
2 тижневий, яблуня, кажан, списати
3 навесні, льох, до речі, келих
4 про те, Земля, лев, гриби

А смисловий
Б морфологічний
В історичний
Гфонетичний


17. За яким правилом записані слова в рядках

1 директор, жираф, число, позиція
2 ідея, Ісландія, інтервал, інстинкт
3 Лейпцих, Алжир, Чилі, Вашингтон


18. У якому рядку всi слова пишуться разом?
А вiльно/найманий, в/три/дешева, нi/звiдки, кисло/молочний
Б генерал/аудитор, без/кiнця/краю, звуко/i/теплоiзоляцiя, нi/з/ким
В гранд/дама, вiце/консул, анi/мур/мур, випукло/плоский
Г з/по/серед, на/передоднi, де/на/якому, невiдь/чому19. Назвіть основні нововведення в українському правописі.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПВ

А

Г

Б

А

А

Г

В

В

Б

1-В

2-Г

3-Д

4-Б

1-В

2-Д

3-А

4-Г

12

13

14

15

16

17

18

19


ПВ

1-Г

2-Д

3-А 4-Б

1-В

2-Г

3-Д

4-А

1-Г

2-Б

3-А

4-В

1-Д

2-В

3-А

4-Б

1-Б

2-Г

3-В

4-А

-

А

-
Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Краткое описание документа:

Контрольні роботи з української мови для 10-го класу (профільний рівень) з тем «Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. З історії розвитку української мови. Українська мова як вища форма існування національної мови», “Українська графіка. Орфографія як учення про систему правил написання слів” у формі тестових завдань різного типу. Матеріал можна використовувати для перевірки знань учнів з даних навчальних тем, підготовки до ЗНО. Призначено для вчителів української мови та літератури, які викладають предмети на профільному рівні, а також студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Автор
Дата добавления 12.05.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел Тесты
Просмотров3978
Номер материала 277027
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх