Инфоурок Информатика Другие методич. материалыКори курси аз фанни информатика

кори курси аз фанни информатика

Скачать материал

ВАЗОРАТИ МАОРИФ hello_html_m3228568d.gif

ВА ИЛМИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ЌЎРОНТЕППА

БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВКАФЕДРАИ САКА ва И

КОРИ КУРС

Мавзўъ: “Забони Visual Basic


Иљрокунанда: Донишљўи бахши 3-юми

гурўњи 301 факултаи

информатика

Бобоалиев Фирузбек


Роњбари илмї: Шарифов И.ш.Ќўрѓонтеппа 2014

МУНДАРИЉАТаърихи Visual Basic------------------------------------------------------------------------ 3


Муњити интегронидашудаи раванди кории Visual Basic (VB).------------------ 6


Тартиб додани проекти аввалин дар Visual Basic ------------------------------- 7


Протседура ва хосиятњо дар Visual Basic -------------------------------------------- 9


Барномасозии математикї дар Visual Basic ------------------------------------- 15


Шартњои мураккаб ------------------------------------------------------------------------ 18


Истифодабарии даврњо дар Visual Basic -------------------------------------------- 19


Руйхати адабиёти истифодашуда ----------------------------------------------------- 21Каме аз таърих. Соли 1991 корпоратсияи Microsoft барои њаводорони компютер забони программасозии Visual Basic-ро пешнињод намуд. Соли 1992 версияи дуюми ин забон пањн гардид, ки вай нисбат ба версияи якумаш имкониятњои зиёдтар дошт. Версияи сеюми Visual Basic соли 1993 баромад. Дар он асбобњои пуриќтидортар мавриди истифода ќарор доштанд. Њоло бошад, версияњои чорум, панљум ва шашуми Visual Basic-ро истифода мебаранд, ки њар кадомашон аз њамдигар ба воситаи тавонойї ва имкониятњои худ фарќ мекунанд.

Visual Basic системаи нави программасозї буда, бо ёрии он программањои дараљаи мураккабиашон гуногунро сохтан мумкин аст. Ба воситаи ин забон на танњо программањо, балки замимањои WINDOWS-ро низ хеле осон сохтан мумкин аст. Барои иљрои ин ва дигар корњо ягон фањмиши чуќур ва дониши махсус њам талаб карда намешавад. Гарчанде асоси Visual Basic-ро забони алгоритмии Бейсик ташкил дињад њам, вале тарзи кори ин забонњо аз њамдигар ба куллї фарќ мекунанд.

Visual Basic аз зумраи он забонњои аввалини программасозии сифатан нав мебошад, ки тавассути он программањо дар асоси идоракунии њодисањо сохта мешаванд. Њодисањо гуфта амалњои муќаррарии (интихоби командањо, пахшкунии тугмањои муш дар равзанањо, љойивазкунии нишондињандаи муш ва ѓайра) Windows-ро меноманд, ки онњо бояд аз тарафи истифодабарандагон иљро карда шаванд. Дар ин маврид, программасозї бештар ба сохтани замимањои Windows шабоњат дошта, аз маљмўи микропрограм-мањои (протседурањо) ба њам алоќаманд иборат аст.

Пеш аз оне, ки мо дар бораи ин барнома сухан ронем мо бояд донем, ки ин барнома аз барномахои Basic ва QBasic чи фаркият дорад. Ин барнома аз барномахои Basic ва QBasic бо он фарк мекунад, ки дар ин барнома лоиха сохта мешавад. Дар Basic ва QBasic бошад лоихасои вуљуд надорад. Барои хамин њам ин барномаро Visual меноманд.

Барои тартиб додани барномаи Visual Basic як гурўњи калони барноманависони фирмаи Microsoft сафарбар карда шудан, ки онхо барои тартиб додани ин барнома кўшишхои беандоза мекарданд. Баъд аз тачрибахои пайдарпай ба онхо муясар гардид, ки ин барномаро барои истифода ба фирмаи Microsoft пешниход намоянд. Барномаи тартибдодашударо фирмаи Microsoft кабул кард ва ин барнома бо номи Microsoft Visual Basic машхур гардид. Аз тарафи; фирма ба барноманависон мукофотхо дода шуд.

Барномаи Visual Basic њамчун барномаи мустаќил истифода бурда мешавад. Инчунин онро метавонем тавассути замимањои Офисї барои сохтани макросњо истифода барем.

Барои кор кардан бо ин барнома ба мо лозим аст, ки онро дар системаи Windows мутобиќ намоем. Ин амал мисли мутобиќкунонии дигар барномањо дар системаи Windows иљро карда мешавад.

Барои бакордарории барнома аз менюи асосии Windows амалњои зеринро иљро менамоем:

 1. Тугмачаи Пуск – ро аз панели масъалањо пахш намоед.

 2. Аз менюи асосии кушодашуда банди «Все Программы» - ро интихоб менамом.

 3. Аз номгўи фармонњои меню банди Microsoft Visual Studio 6.0 ва зербанди Microsoft Visual Basic 6.0 – ро фаъол мегардонем.

Барои боз њам ба осони бакордарории барнома метавонем ярлики онро дар мизи кори сохта ва аз онљо ба кор дарорем.

Дар ваќти бакордарории Visual Basic 6.0 дар экран равзанаи муколамавии Проктњои нав (New Project (Новый проект)) кушода мешавад, бо истифодабарии он шумо метавонед шаблонеро барои тартиб додани проект и нав, бакордарории устои созандаи проект ёинки кушодани проекти сохташуда истифода баред. Ин равзана се ќабат иборатаст, ки ба он дохил мешаванд:

 • New (Новый) — дорои ўсто ва шаблонњо барои сохтани проекти нав;

 • Existing (Существующий) – имконияти кушодани лоињаи сохташуда ёки лоињањо - намунањо, ки ба Visual Basic 6 дохиланд. Ин ќабат номгўи рўйхатњоро доро мебошад, ки тавассути он шумо метавонед тамоми захирањои компютерро истифода баред;

 • Recent (Недавно созданный) — рўйхати проектњои охирон кушодашударо дорост;

Барои сохтани проекти нав ќабати New (Новый) – ро истифода мебарем. Дар он метавонем яке аз намудњои шаблони лоињаро интихоб намоем:

 • Standard EXE — иљрокунонии стандартии замима;

 • ActiveX EXE — иљрокунонии замимаи ActiveX;

 • ActiveX DLL — библиотекаи динамикии ActiveX;

 • ActiveX Control — элементњои идоракунии ActiveX;

 • VB Application Wizard — устои замимањо;

 • VB Wizard Manager — устои созандаи замимаи истифодабаранда;

 • Data Project — проекти идоракунии базаи маълумотї;

 • IIS Application — замимањое, ки дар муњити Web-узел (IIS — Internet Information Server) љойгиранд;

 • Addin — мутобиќкунонї, утилитањои иловаги, васеъкунандаи имкониятњои замима;

 • ActiveX Document DLL — библиотекаи динамики њуљљатњои ActiveX;

 • ActiveX Document EXE — иљрокунандаи замимањои њуљљатњои ActiveX;

 • DHTML Application — замимањои созандаи HTML- сањифањои динамики.

hello_html_f596cd1.png

Равзанаи Проекти нав (New Project) барои интихоби лоињаи сохташаванда


Њангоми интихоби намуди проект истифодабаранда бевосита ба муњити инструменталии проектсозии Visual Basic 6 мегузарад.

Агар шумо нахоњед, ки њангоми бакордарории Visual Basic 6 равзвнаи New Project пайдо гардад, дар назди фармони «Don't show this dialog in the future (He показывать этот диалог в дальнейшем)», ки дар ќисми поёнии рвзана љойгир шудааст, байраќча гузоред. Дар ин њолат њангоми лозимї равзанаи «New Project» - ро аз менюи File (Файл) бо фармони New Project (Новый проект), бе ќабатњои «Recent» ва «Existing» фаъол гардонидан мумкин аст. Равзана бо мављудияти ин ќабатњо бо воситаи фармони Open Project (Открыть проект) менюи File (Файл), ёки аз панели асбобњо бо тугмачаи бар ин ном хос.
Муњити интегронидашудаи раванди кории Visual Basic (VB).


Њангоми ба Visual Basic (VB) ворид гаштан, дар навбати аввал бо муњити интегронидашудаи раванди кори он (Integrated Development Environment – VB IDE) рў ба рў мешавед, ки ба интерфейси графикии дигар замимањои Microsoft монанд мебошад.


hello_html_m3758aa42.png

Муњити интегронидашудаи (проектирони) раванди кории Visual Basic 6


Ба муњити проектирони элементњоиасосии зерин дохил мешаванд:

 • менюи асосї;

 • панели асбобњои стандартї (Standard);

 • панели элементњои идоракунї;

 • равзанаи роњбалади проект (Project);

 • конструктори шакл (форм);

 • редактори меню (Menu Editor);

 • равзанаи хосиятњо (Properties);

 • равзанаи макети шаклњо (Form Layout);

 • равзанаи азназаргузаронии объектњо (Object Browser);

 • редактори коди љорї.


Тартиб додани проекти аввалин дар Visual Basic.

Тарзи сохтани проекти аввалин дар Visual Basic. Њангоми ба Visual Basic (VB) ворид гаштан, дар навбати аввал бо муњити интегронидашудаи раванди кори он (Integrated Development Environment – VB IDE) рў ба рў мешавед. Дар маркази равзанаи Visual Basic IDE майдони дизайнери форма (Userform) љойгир аст. Форма элементи марказї ва асоситарини программа дар Visual Basic ба њисоб меравад.Њар гуна њодиса мањз дар њамин равзана амалї хоњад гашт. Дар тарафи чапи равзанаи VB панели асбобњои элементњои он (Toolbox) љойгир аст. Пиктограммањои ин панелро элементњои идоракунии VB мегўянд. Ба воситаи ин элементњо дар форма ќисми графикии программа сохта мешавад, ки онро интерфейси графикии истифодабаранда (Graphical User Interface – GUI) меноманд. Дар тарафи рости равзана майдони хосиятњои VB (Properties) љойгир аст.

Дар ин майдон хосиятњои ибтидойии форма нишон дода мешаванд. Њангоми ягон элементи идоракуниро дар майдони форма љойгир намудан ва онро фаъол гардонидан (нишондињандаи мушро ба болои он гузошта, тугмаи чапашро пахш кардан), дар майдони хосиятњо худи элемент нишон дода шуда, дар сатри аввали майдон номи ин элемент ба ќайд гирифта мешавад. Њамин тариќ, проекти аввалини худро шумо бо ёрии њамагї ду элементи идоракунї - тугмаи командавї (command button) ва нишонаи майдон (label) сохта метавонед.

Дар панели асбобњо пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин элемент дар майдони форма пайдо мешавад.

Акнун пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин нишона низ дар форма пайдо мешавад.

Нишонаи -ро фаъол гардонед. Шумо мебинед, ки дар майдони хосиятњо хосиятњои ба ин нишона мувофиќ инъикос мегарданд.

Аз майдони хосиятњо хосияти Caption-ро интихоб намоед ва ба вай ќимати «Проекти аввалини ман дар Visual Basic»-ро бахшед.

Андозаи символњои њуруфњоро ба воситаи хосияти Font Size муайян намоед. Андозаро чунон интихоб намоед, ки матни додашуда дар дохили форма пурра љойгир шавад.Тугмаи командавиро фаъол гардонед ва бо ёрии хосияти Caption ба он ќимати «Баромад»-ро бахшед.

Аслан бо пахши тугмаи командавї истифодабаранда аз программа мебарояд. Бинобарон барои осонии кор зарур аст, ки барои ин тугма ягон коди содда муайян карда шавад. Барои амалї гаштани ин маќсад, тугмаи командавиро ду маротиба пахш намоед ва вориди равзанаи кодњо гардед. Ба шумо зарур аст, ки дар байни сатрњои Private Sub CommandButton1_Click() ва End Sub-и ин равзана оператори ягонаи END-ро нависед. Пас аз иљрои ин амал, агар шумо дар ваќти дилхоњи кор бо VB тугмаи командавии «Баромад»-ро пахш кунед, он гоњ мебинед, ки вай ба анљоми кори программа оварда расонидааст. Барои омодаи кор сохтан ва аз нав дидани проектатон бошад, кифоя аст, ки тугмаи F5-ро дар клавиатура пахш намоед.Протседура ва хосиятњо дар Visual Basic

Дар мавзўи гузашта шумо проекти аввалини худро дар VB сохтед. Барои ин шумо формаро њамчун асоси проект ќабул намуда, ба воситаи элементњои идоракунии панели асбобњо программаи онро тартиб додед ва барои вай «хосиятњо» муайян намудед. Акнун мо чb будани «хосият»-ро дар VB васеътар дида мебароем.

Тавре ки дар њаёт моњият ва мазмуни њар як предметро хосиятњои он муайян мекунанд, дар Visual Basic низ њар як объекти проект ба воситаи хосиятњояш муайян карда мешавад. Масалан, танњо аз рўйи марка ва ранги автомобил шахс дар бораи намуд ва имконияту тавоноии автомобил пешакї хулоса бароварда метавонад. Дар VB низ ќимати хосиятњо оид ба характер ва шакли берунии объекти проект маълумот медињанд.

Аслан «хосиятњо» (properties) дар Visual Basic атрибути объект ба њисоб мераванд. Ќиматњои ќабулкунандаи баъзе хосиятњои объектњои VB мањдуд, вале ќисми дигараш васеъ аст. Масалан, объекти дорои хосияти Visible (намоёнї), танњо ќиматњои True (њаќ – њангоми намоён будани объект) ва False-ро (ноњаќ - њангоми нонамоён будани объект) ќабул карда метавонад. Аммо хосиятњои номи форма бошанд, метавонанд ќиматњои номањдуди дилхоњро ќабул намоянд.

Дар аксарият њолатњо хосиятњои аз тарафи VB ба таври автоматї муайянкардашуда метавонанд истифодабарандагонро ќонеъ гардонанд. Дар њолатњои дигар бошад, ќимати баъзе хосиятњоро аниќ ё таѓйир додан лозим меояд. Барои иљрои ин амал аз майдони хосиятњои равзанаи VB истифода мебаранд. Ин майдонро бо тарзњои гуногун фаъол гардондан мумкин аст:

 • пахши тугмаи чапи муш дар ягон љойи равзана;

 • интихоби командаи Properties аз менюи Window;

 • пахши тугмаи F4 дар клавиатура;

 • пахши тугмаи Properties Window дар панели асбобњо.

Панљ хосияти форма. Формањо низ мисли дигар элементњои идоракунї дорои хосиятњоянд:

Caption (название, ном). Ќимати ин хосият матнест, ки дар сатри сарлавњаи майдони форма нишон дода мешавад. Вай номи формаро ифода мекунад.

Name (имя, ном). Ќимати ин хосият номи элементи идоракуниро муайян мекунад. Ном бояд мазмуни элементро ифода намояд. Онро дар рафти иљрошавии программа таѓйир додан мумкин нест. Номгузорї дар шакли ctlName сурат мегирад, ки префикси ctl – типи элементи идоракунї ва Name – номи он аст. Типи элементи идоракунї бо њарфњои хурд ва символи аввали номаш бо њарфи калон навишта мешавад. Барои формањо ба таври стандартї префикси frm, барои нишонањо – lbl ва барои тугмањои командавї – cmd ќабул карда шудааст.

Hight (высота, баландї), Width (ширина, пањнойї, бар). Ин хосиятњо андозаи майдони формаро муайян менамоянд. Онњо ба воситаи твипњо (twip) дода мешаванд. Як твип ба 0.0018 сантиметр баробар аст.

BorderStyle (тип границ, намуди њудудњо, сарњадњо). Ин хосият яке аз ќиматњои дар љадвали зеровардашударо ќабул карда метавонад:


Услуб (стил)

Эзоњ

0

None

Њудудњои майдон дода намешаванд

1

Fixed Single

Андозаи майдон доимї (const) аст. Њудудњои он ба воситаи хатњои рост мањдуданд

2

Sizable

Андозаи майдон таѓйирёбанда (масштабнок) аст. Њудудњои он ба воситаи љуфти хатњои рост мањдуданд

3

Fixed Dialog

Андозаи майдон доимї аст. Њудудњои он ба воситаи љуфти хатњои рост мањдуданд

4

Fixed ToolWindow

Фарќи ин услуб аз услуби 3 дар мухтасар будани сатри сарлавња ва хурдтар будани андозаи њуруф аст

5

Sizable ToolWindow

Ба услуби 4 шабоњат дорад, аммо андозаи майдонро бо истифодаи муш таѓйир додан мумкин аст


Њар гуна объектро дар VB бо маxмўи протседурањо алоrаманд кардан мумкин аст, ки онњо дар лањзањои мувофиќ ба кор шурўъ мекунанд. Протседура (procedure) гуфта гурўњи операторњои забонро меноманд, ки њангоми иxрошавии вай њамаи операторњояш низ иxро мешаванд. Протдседура мувофиќи коди иxрошавиаш (executable code) амалї мегардад.

Протседураи бо ягон њодисаи (event) муайян алоrаманди объектро протседураи коркарди њодиса (event procedure) мегўянд. Бо як объект якчанд њодисаро алоќаманд кардан мумкин аст. Њодисањо на дар раванди сохтани проект, балки танњо њангоми иxрошавии программа (runtime) амалї мегарданд. Масалан, Click (пахшкунии тугмаи муш) ё Resize (аз нав муайянкунии андоза) њодисањо ба њисоб мераванд.

Њангоми дар ягон љойи дилхоњи равзанаи VB ду маротиба пахш кардани тугмаи чапи муш, майдони кодњо (равзана) кушода мешавад. Майдони кодњо номи худро дорад. Дар таркиби номи он номи форма нишон дода мешавад, ки вай алоќамандии код ва объектро таљассум менамояд. Коди объект дар файле сабт карда мешавад, ки дар он объектњои экрании форма нигоњ дошта шудаанд. Дар ваќти муайянкунии объектњои форма Visual Basic ба таври автоматї барои онњо маљмўи протседурањои коркарди њодисањоро тайёр мекунад. Дар ибтидо протседура танњо аз эълони протседура (declaration) ва оператори охири протседура (End Sub) иборат аст. Дар эълони протседура калимаи калидии Sub – оѓози протседура оварда мешавад. Rисми аввали номи протседура бояд бо номи объекте, ки дар форма сохта мешавад, мувофиќат кунад. Агар ин объект худи форма бошад, он гоњ дар он калимаи Form-ро навиштан лозим аст. Дар ќисми охири номи протседура бошад, номи њодиса (Click, DubleClick ва ѓайра) нишон дода мешавад. Њарду ќисми ном аз њамдигар ба воситаи аломати хатчаи поёнї «_» xудо карда мешаванд.

Хосиятњои Top ва Left. Форма њам ба монанди элементњои идоракунї дорои хосиятњои Top ва Left мебошад. Ин хосиятњо координатањои кунљи рости болойии формаро муайян менамоянд ва мавќеи љойгиршавии онро дар экран идора мекунанд. Top мавќеи xойгиршавии формаро нисбат ба њудуди болойии экран ва Left - нисбат ба њудуди чапи он нишон медињанд. Координатањо дар ин љо низ ба воситаи твипњо чен карда мешаванд.

Объекти Screen. Экрани монитор дар VB њамчун объекти Screen муайян карда мешавад. Вай дорои хосиятњои Height - баландии экран ва Width – бари экран мебошад. Акнун проекте тартиб медињем, ки он формаи дорои чор тугмаи командавидоштаро тасвир намояд. Талаб карда мешавад, ки тугмањо дар кунљњои форма љойгир бошанд ва њангоми пахшкунии онњо форма ба самтњои мувофиќи экран њаракат кунад. Барои њалли ин масъала пай дар пай амалњои зеринро иљро менамоем:

Ба форма frmMyForm ном гузоред

Ба хосияти BorderStyle ќимати 1 (Fixed Single) дињед

Нишонаро (хосияти name) lblVar ном гузоред. Барои он дар хосияти Caption ягон ќимат муайян накунед

Тугмањои командавиро чунин номгузорї кунед ва барои онњо низ дар хосияти Caption ќимат надињед:

Тугмаи болойии чап - сmdUpLeft

Тугмаи поёнии чап - сmdDownLeft

Тугмаи болойии рост - сmdUpRight

Тугмаи поёнии рост - сmdDownRight


Форма ба экран ба воситаи њодисаи Load бароварда мешавад. Программаи он бо ёрии протседураи Form_Load() сохта мешавад. Ин протседура дарњол саволи «Ягон амалро иљро кардан лозим аст?»-ро пешнињод мекунад. Дар ин маврид истифодабаранда бояд барои тугмањои командавї хосияти Caption-ро муайян кунад. Барои дар код таѓйир дода тавонистани ќимати хосиятњои объект зарур аст, ки аввал ба объект ном гузошта, пас аз нуќта хосият ва rимати он нишон дода шавад, яъне:

Private Sub Form_Load( )

сmdUpLeft.Caption = «БачапБаболо»

сmdDownLeft.Caption= «БачапБапоён»

сmdUpRight.Caption = «БаростБаболо»

сmdDownRight.Caption = «БаростБапоён»

End Sub

Барои љойивазкунии формаро дар экран нишон додан низ код муайян кардан зарур аст. Чунин код бояд барои њамаи тугмањои командавї дар протседураи коркарди њодисаи Click илова карда шавад. Масалан, њангоми пахшкунии тугмаи cmdDownLeft бояд њудуди поёнии форма бо њудуди поёнии экран њамљоя шавад. Барои ин бояд ќимати хосияти Top ба фарrи баландњои экран ва форма баробар бошад, яъне:

frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height

Ќимати хосияти Left-и форма бошад, бояд ба ќимати њудуди чапи экран мувофиr бошад, яъне frmMyForm.Left=0. Пас, коди тугмаи cmdDownLeft (коркарди њодисаи Click) бояд дар шакли зерин пешнињод карда шавад:

Private Sub cmdDownLeft_Click( )

frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height

frmMyForm.Left=0

End Sub

Намуди љамъбастии кодњои коркарди њодисаи Click барои њамаи тугмањои форма дар љадвали зерин оварда шудаанд:


Private Sub Form_Load( )

сmdUpLeft.Caption = «БачапБаболо»

сmdDownLeft.Caption= «БачапБапоён»

сmdUpRight.Caption = «БаростБаболо»

сmdDownRight.Caption = «БаростБапоён»

lblVar.Caption = ””

End Sub

Private Sub cmdDownLeft_Click( )

frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height

frmMyForm.Left = 0

End Sub

Private Sub cmdDownRigth_Click( )

frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height

frmMyForm.Left = Screen.Width – frmMyForm.Width

End Sub

Private Sub cmdUpLeft_Click( )

frmMyForm.Top = 0

frmMyForm.Left = 0

End Sub

Private Sub cmdUpRigth_Click( )

frmMyForm.Top = 0

frmMyForm.Left = Screen.Width – frmMyForm.Width

End Sub


Барномасозии математикї дар Visual Basic.

Барномасозии математики асосан барои њисобкунии ќимати фнксияњо ва ифодањои математики истифода бурда мешаванд. Функсияњо ва ифодањо дар Visual Basic ба монанди Бейсики одди иљро карда мешавад. Инчунин операторњое, ки дар забони бейсик истифода мешаванд дар Visual Basic низ чунинанд. Масалан истфодабарии шартњо:

Дар намуди умуми ин оператор чунин навишта мешавад.

If А>В Then Y=C Else Y=B

Дар инљо калимањои IF, Then, Else калимањои асосии забон буда, маъноњои агар, онгоњ, вагарна-ро дорад.

А>В -шарти додашуда Y=C њангоми шарти моро ќаноат кардан ин оператор иљро карда мешавад. Вагарна Y=B иљро карда мешавад.

Истифодаи функсияи шарти.

Мисоли 1.

Бо истифодаи функсияи шарти ќимати функсияи зеринро њисоб кунед.


Private Sub Commandl_Click()

a = Val(Textl.Text)

b = Val(Text2.Text)

x = Val(Text3.Text)

If x < 2 Then у = Exp(x ^2) * Sin(b * x)

If x = 2 Then у = Cos(a * x)

If x > 2 Then у = Exp(x + 1)

Text4.Text = Str(y)

End Sub

њангоми х=2 будан

hello_html_61874d0a.jpg

Ба оператори шарти мо њануз њангоми омўзиши забони программасозии Бейсик шинос шуда будем. Тарзи иљрои ин орератор дар Visual Basic низ њамон тавр аст. Барои њамин, дар инљо мо танњо формати ин операторро оварда, ба воситаи як проект раванди иљрои онро нишон медињем.

Формати оператори шартї дар Visual Basic:

If< шарт >Then

[ операторњои 1] ,

Else

[операторњои 2]

End if


Мисоли 2.

Проекти аз байни ду адад ёфтани адади калонтаринро (КАД) тартиб медињем. Дар формаи ин проект бояд адади ёфташуда чоп карда шавад.

Барои проект интерфейси графикии истифодабарандаро месозем. Дар форма нишонаеро љойгир карда, дар хосияти Caption-и он барои истифодабаранда маълумот медињем, ки ин проект бо кадом маќсад истифода бурда мешавад. Дар коди тугмаи командавии форма дохилкунии ду ададро пешбини мекунем, ки пас аз муќоисаи онњо бояд маьлумоти зарури чоп карда шавад. Барои дохилкунии ин ададњо функсияи InputBox ва барои ќимати ададњои дохилшуда таиирёбандањои NumberFirst ва NumberSecond-po истифода мебарем:

Dim NumberFirst As Integer, NumberSecond As Integer

Коди тугмаи командави:

NumberFirst =InputBox("Адади якумро", "дохил кунед")

NumberSecond =InputBox("Адади дуюмро", "дохил кунед")

Ба воситаи оператори If... Then блоки муќоисакуниро ташкил мекунем:

If NumberFirst > NumberSecond Then

Print "Адади якум калонтар аст: "NumberFirst

Else

Print "Адади дуюм калонтар acT:"NumberSecond

End If

Тањлили якчанд шарт. Барои та њлили якчанд шарт ба сохтори оператори If... Then сатрњои намуди Elself шарти N Then илова мешаванд ва дар натиља оператори шарти шакли зеринро мегирад:

If шарт Then

[оператор њои 1]

[Elself шарти N Then]

[операторњои 2]

Else

[операторњои 3]

Endlf

Дар мисоли овардашуда, ки ду адад бо њам муќоиса карда шуданд, шарти баробарии онњо санљида нашуда буд. Акнун блоки коди проектро такмил медињем.

If NumberFirst > NumberSecond Then

Print "Адади якум калонтар acm:";NumberFirst

Elself Number First = NumberSecond Then

Print"Ададњо баробаранд:"; NumberFirst

Else

Print "Адади дуюм калонтар аст:"; NumberSecond

End If


Шартњои мураккаб.

Дар Visual Basic шартњои мураккаби намуди калон ё баробар, хурд ё баробар ва нобаробарро низ истифода бурдан мумкин аст. Барои ин аз ифодањои нисбии зерин истифода бурдан лозим аст:

Агар операнди 1 -ум хурд ё баробари 2-юм

бошад, онгоњ натича - True

[операнд2]=>[операнд2]

Агар операнди 1 -ум калон ё баробари

2-юм бошад, онгоњ натиља - True

[операнд1]<>[операнд2]

Агар операнди 1 -ум ба операнди

2-юм баробар набошад, онгоњ натиља-True

Амалњои мантиги дар љадвали зёрин овардащуда низ дар сохтани шартњои мураккаб истифода бурда мешаванд:

Истиодабарии даврњо дар Visual Basic.

Даври For...Next. Агар миќдори такроршавии операторњо пешаки маълум бошад, онгоњ сохтори сиклии For...Next - ро истифода мебаранд: For њисобкунак = ќимати ибтидоии То ќимати интињои [Step ќадам]

Onepamopњou блоки S

Next њисобкунак.

Операторњои блоки S-po чун дар Бейсик тани сикл, сатри For-po сарлавњаи сикл ва сатри Next-pо интињои сикл мегуянд. Тарзи иљрои ин операторњо низ аз Бейсик ягон фарќе надорад.

Мисоли 1

Проектеро дида мебароем, ки дар он сохтори For...Next истифода бурда мешавад. Дар формаи проект тугмаи командавиц cmdFor-po љойгир мекунем ва ба хосияти Caption-и он ќимати "For... Next" мебахшем. Барои ин тугма коде тартиб медињем, ки он сикли Print "Visual Basic" -ро дар бар мегирад.

Private Sub cmdFor Click()

Dim i As Integer

Cls

For i=lTo lO Step l

Print "Visual Basic"

Next i

End Sub

Баъди иљрои ин проект дар форма матни "Visual Basic" 10 маротиба чоп мешавад. Дар мавриди сатри сарлавњаи сикл For i=l То 10 будан низ, натиљаи кори программа бетаѓйир мемонад. Агар сатри сарлавњаи даврро бо сатри For i=l То 10 Step 2 иваз намоем, онгоњ матни "Visual Basic" 5 маротиба чоп мешавад.

Даврњои шарти. Баъзан њисоббарорињое вомехуранд, ки дар онњо миќдори иљрои давр пешаки маълум нест. Дар чунин њолатњо аз даврњои шарти истифода мебаранд, ки онњо дар ду намуд дода мешаванд: даври neш аз шартї ва даври баъди шартї. Агар шарти аз
даври баромадан дар аввали давр дода шуда бошад, онгоњ сиклро пеш аз шарти ва дар мавриди дар охири сикл дода шудани шарти аз давр барои, онро даври баъди шартї меноманд.

Даврњои пеш аз шарти ва баъди шартиро бо ёрии операторњои Do ... Loop ташкил намудан мумкин аст. Намуди умумии даври пеш аз шарти чунин аст:

Do [{While/Until} шарт]

[Операторњои блоки S]

Loop

Намуди умумии даври баъдишарти бошад:

DO

[Оператор њои блоки S]

Loop [{While/ Until} шарт]

Даври пеш аз шарти дар њолати риоя нашудани шарт њељ гоњ иљро намешавад. Даври баъдишарти бошад, новобаста аз риоя шудани шарт, аќалан як маротиба иљро мешавад. Санљиши шарт бо ёрии калимањои калидии While Unit амали мегардад. Ин калимањо ба шарт маънои муќобилро мёдињавд.

Масалан, дар коди

А=1

Do

А=А+1

Print "Visual Basic"

Loop While A<11

шарти такроршавии сикл «њануз А<11 аст» буда, шарти аз давр баромадан А=11 аст, яъне матни «Visual Basic» то даме чоп мешавад (10 маротиба), ки ќимати таѓйирёбандаи А аз 11 хурд аст. Дар даври:

А=1

Do

А=А+1

Print "Visual Basic"

Loop Until A>10

бошад, шарти такроршавии сикл «њоло А>10 нашуда аст » буда, шарти аз сикл баромадан аз нав А= 11 аст. Натиљаи кори харду программа низ якхелаанд.
Руйхати адабиёти истифодашуда.


 1. Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе. - М.: Владос, 2000.

 2. Методика преподавания истории в средней школе / Ежова С.А. и др. – М.: Просвещение, 1986.

 3. Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. М.: Педагогика, 1968.

 4. Методика обучения истории в средней школе. Ч. II / Под ред. Н.Г. Дайри. – М.: Просвещение, 1978.

Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе / Под ред. А.Г. Колоскова. – М.: Педагогика, 1984.

1


Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "Кори курси аз фанни информатика"

Рабочие листы к Вашему уроку:

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Каме аз таърих. Соли 1991 корпоратсияи Microsoft барои њаводорони компютер забони программасозии Visual Basic-ро пешнињод намуд. Соли 1992 версияи дуюми ин забон пањн гардид, ки вай нисбат ба версияи якумаш имкониятњои зиёдтар дошт. Версияи сеюми Visual Basic соли 1993 баромад. Дар он асбобњои пуриќтидортар мавриди истифода ќарор доштанд. Њоло бошад, версияњои чорум, панљум ва шашуми Visual Basic-ро истифода мебаранд, ки њар кадомашон аз њамдигар ба воситаи тавонойї ва имкониятњои худ фарќ мекунанд.         

Visual Basic системаи нави программасозї буда, бо ёрии он программањои дараљаи мураккабиашон гуногунро сохтан мумкин аст. Ба воситаи ин забон на танњо программањо, балки замимањои WINDOWS-ро низ хеле осон сохтан мумкин аст. Барои иљрои ин ва дигар корњо ягон фањмиши чуќур ва дониши махсус њам талаб карда намешавад. Гарчанде асоси Visual Basic-ро забони алгоритмии Бейсик ташкил дињад њам, вале тарзи кори ин забонњо аз њамдигар ба куллї фарќ мекунанд.

 

Visual Basic аз зумраи он забонњои аввалини программасозии сифатан нав мебошад, ки тавассути он программањо дар асоси идоракунии њодисањо сохта мешаванд. Њодисањо гуфта амалњои муќаррарии (интихоби командањо,  пахшкунии тугмањои муш дар равзанањо, љойивазкунии нишондињандаи муш ва ѓайра) Windows-ро меноманд, ки онњо бояд аз тарафи истифодабарандагон иљро карда шаванд. Дар ин маврид, программасозї бештар ба сохтани замимањои Windows шабоњат дошта, аз маљмўи микропрограм-мањои (протседурањо) ба њам алоќаманд иборат аст.

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 459 909 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Презентация по информатике "Перевод десятичных чисел в другие СС" (10 класс)
 • Учебник: «Информатика (углублённый уровень) (в 2 частях)», Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.
 • Тема: 1.3.2. Перевод десятичных чисел в другие системы счисления
 • 01.10.2020
 • 1379
 • 63
«Информатика (углублённый уровень) (в 2 частях)», Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 07.01.2015 5754
  • DOCX 373.2 кбайт
  • 110 скачиваний
  • Рейтинг: 3 из 5
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Насрулаев Тахир Мамасаидович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  Насрулаев Тахир Мамасаидович
  Насрулаев Тахир Мамасаидович
  • На сайте: 8 лет и 5 месяцев
  • Подписчики: 0
  • Всего просмотров: 8164
  • Всего материалов: 5

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс профессиональной переподготовки

Бухгалтер

Бухгалтер

1000 ч.

Подать заявку О курсе

Курс профессиональной переподготовки

Математика и информатика: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель математики и информатики

500/1000 ч.

от 8900 руб. от 4450 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 39 человек из 23 регионов

Курс повышения квалификации

Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике в условиях реализации ФГОС

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 157 человек из 50 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Информационные системы и технологии: теория и методика преподавания в профессиональном образовании

Преподаватель информационных систем и технологий

300/600 ч.

от 7900 руб. от 3950 руб.
Подать заявку О курсе