Инфоурок / Физика / Тесты / Kurikulumdan aid olan testler

Kurikulumdan aid olan testler


библиотека
материалов

Suallar


 1. Kurikulum nədir?

a) planlaşdırma b) konseptual sənəd c) standart d) qiymətləndirmə


 1. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?

a) məzmun standartı b) məzmun xətti

c) ümumi təlim nəticələri d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı


3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

a) bilikyönümlüdür b) nəticəyönümlüdür

c) müəllimyönümlüdür d) fənyönümlüdür


4) Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?

a) diaqnostik b) rüblük c) formativ d) summativ5.Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?

 1. psixomotor

 2. deklarativ

 3. idraki

 4. ünsiyyət


6.Kurikuluma nə daxil deyil?

 1. təlim strategiyaları

 2. məzmun standartları

 3. təhsil qanunu

 4. qiymətləndirmə mexanizmləri


7.Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a) 2 b) 1 c) 3 d) 5


8) “Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.

b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması.

c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.

d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması.


9) Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

a) dəstəkləyici mühitin yaradılması

b) fəaliyyətin stimullaşdırılması

c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması

d) bilikyönümlülük


10) Neçə təlim forması var?

a) 8 b) 5 c)4 d) 14


11) Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə b) fərdi c) müzakirə d) kollektiv


12) Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

a) klaster, müzakirə

b) qruplarla, müsahibə

c) bibö, cütlərlə

d) cütlərlə, fərdi


13. Planlaşdırmanın neçə növü var?

a) 1 b) 3 c)2 d) 6


14. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq b) illik c) rüblük d) gündəlik


15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

 1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

 2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

a) 2, 3, 4 b) 1, 2, 3 c) 1,3, 4 d) 1, 2, 4


16) Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

a) xronoloji

b) sadədən mürəkkəbə

c) şeirlərin ardıcıllığı.

d) məntiqi ardıcılllıq


17) Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

b) qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.

c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.


18) Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

a) 2 b) 4 c) 5 d) 3


19) Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

a) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

20) Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

a) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə .

b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə

21) Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır

a) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

b) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə

c) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə


22) Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır

a) Təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).

b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq

c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda

23) Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)

b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq

c) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda

24) Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

a) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)

b) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq

c) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda


25) Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?

a) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları , şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri

b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq

c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi


26) Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

a) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları ,şagirdlərin yazı işlərinin təhlili , test tapşırıqlarının nəticələri

b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq

c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi


27) Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

a) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri

b) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq

c) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi

28) Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

a) 3 b) 6 c) 9 d) 4


29) Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?

a) qiymətləndirmə b) debat c) yazı işləri d) müzakirə


30) İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

a) standartlar b) inteqrasiya c) motivasiya d) resurslar


31) Aşağıdakılardan hansı iş formasıdır?

a) müzakirə b) cütlərlə c) söz assosiasiyası d) debat


3hello_html_4569013d.gif2) Yarımillik qiymət hansı düsturla çıxarılır?

ahello_html_m2a7690f7.gif)


bhello_html_m3bde9951.gif)hello_html_56b9e32d.gif

c)
hello_html_5f035667.gif

d)
33) İllik qiymət hansı düsturla çıxarılır


a) hello_html_6a928a08.gif


b) hello_html_6a928a08.gifhello_html_28e9cecd.gif


c) hello_html_6a928a08.gifhello_html_683373b9.gif


d) hello_html_m2192efa7.gifhello_html_m18010d2a.gif34) Summativ qiymətləndirmə tapşırıqları hazırlanan zaman sualların çətinlik dərəcəsi necə paylaşdırırlır?

a) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.

b) asan səviyyəli suallar 20%, orta səviyyəli suallar 60%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

c) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 40%, çətin səviyyəli suallar 20% təşkil edir.

d) asan səviyyəli suallar 40%, orta səviyyəli suallar 20%, çətin səviyyəli suallar 40% təşkil edir.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

                                 Suallar

 

1.     Kurikulum nədir?

a) planlaşdırma      b) konseptual sənəd       c) standart         d) qiymətləndirmə

 

2.     Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?

a) məzmun standartı                     b) məzmun xətti 

c) ümumi təlim nəticələri             d) həftəlik dərs saatlarının miqdarı

 

3. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

 a) bilikyönümlüdür                b) nəticəyönümlüdür

 c) müəllimyönümlüdür          d) fənyönümlüdür

 

4) Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?

  a) diaqnostik    b) rüblük    c) formativ      d) summativ

 

 

5.Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?

a)     psixomotor

b)    deklarativ

c)     idraki

d)    ünsiyyət

 

6.Kurikuluma nə daxil deyil?

a)     təlim strategiyaları

b)    məzmun standartları

c)     təhsil qanunu

d)    qiymətləndirmə mexanizmləri

 

7.Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

a) 2          b) 1             c) 3          d) 5

 

8) “Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

a) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.

b) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin  dəyişən ehtiyac və  tələbatlarının nəzərə alınması.

c) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.

d) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması.

 

9) Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

a) dəstəkləyici mühitin yaradılması

b) fəaliyyətin stimullaşdırılması

c) təlimdə bərabər imkanların yaradılması

d) bilikyönümlülük                             

 

10) Neçə təlim forması var?

a) 8       b) 5          c)4       d)  14

 

11) Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

a) cütlərlə          b) fərdi        c) müzakirə         d) kollektiv

 

12) Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

a) klaster, müzakirə

b) qruplarla,  müsahibə

c) bibö,  cütlərlə

d) cütlərlə, fərdi

 

13.Planlaşdırmanın neçə  növü var?

a) 1              b) 3                    c)2                        d) 6

 

 14. Perspektiv planlaşdırma  hansı müddəti əhatə edir?

a) aylıq             b) illik             c) rüblük             d) gündəlik

 

15. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçünmüəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

1.     Məzmun standartlarına  əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

2.     Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

3.  İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

a) 2, 3, 4        b) 1, 2, 3          c)  1,3, 4       d) 1, 2, 4

 

16) Aşağıdakı prinsiplərdən hansı  tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

a) xronoloji

b) sadədən mürəkkəbə

c) şeirlərin ardıcıllığı.

d) məntiqi ardıcılllıq                                       

 

17) Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

a) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

b) qiymətləndirmə şagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu,  şagird yalnız  qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.

c) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərlər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

d) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

 

18) Məktəbdaxili  qiymətləndirmənin  neçə növü var?

a)  2                b) 4                     c)   5                 

Общая информация

Номер материала: 323239

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG