КВН по КАРАЧАЕВСКОМУ ЯЗЫКУ
Инфоурок Родной язык КонспектыКВН по КАРАЧАЕВСКОМУ ЯЗЫКУ

КВН по КАРАЧАЕВСКОМУ ЯЗЫКУ

Скачать материал

        Устаз:

        Багъалы джолдашла!

   Бюгюн биз былайда джыйлгъаныбыз «Адеб. Намыс. Адамлыкъ» деген конкурсха къараргъа. Бизни миллетибизни игиликке, ашхылыкъгъа тырмашыуу\ халкъыбызгъа энчиди.  Биз ата-бабаларыбыз джашагъанча джашасакъ, адетлерибизни керекличиса тута билсек кимни да сеийрсиндирликбиз, таб сукъландыргъан да этерикбиз. Дунияны башында джюрюген асыл адетлени барысыда бардыла бизни халкъда.

   Миллетибиз тин-иннет байлыгъы бла, культурасы бла Кимге да базманлыкъ этеригин юлгюлени тамалларында бегитирге боллугъуна базыныб айтабыз.

   Атыла-тегюле айланнганында да, кечкюнчюлюкню сынаб адамлыгъыбызны тас этмегенди бизни миллетибиз.

    Бу конкурсдан сора мен бек ышанама бизни сабийлерибиз адетлени иги билликлерине сыйларын тюшюрмезликлерине, намысларын тутарыкъларын.  Бюгюннгю джыйылуубузну анны себебли джашауну тутуругъу: адеб, намыс, сый, адамлыкъ деген шартлагъа атайбыз.

   Джашай бирда сеийр затды. кесинг да билмей тургъанлай анна тилинги амалсыз хайырландырыргъа керекли болгъан джерге тюшюб къалыргъа боллукъса. Баргъан джеригизде анна тиллени юсюнден сез барса Ким болса да сизни тилигиз а къаллай тилди, бизни анны бла бир танышдырыгъыз десе, огъай мен анна тилими билмейме дериг тюлсе. Алай эссе кесинги тилингде селеширге, назму айтыргъа керек боллукъса. Алай эталмасанг къуру сенге тюл, бютеу миллетинге да уллу бедиш тюшерикди. Ол себеден не тил да болсун ол адамгъа артыкъ болмайды, бара-баргъан заманда ол тил сенге керек болуб къалады.

   Муну бла биз конкурсну башлаиыкъ.Бизде эки джыйын барды. алагъа багъ Берген, оюм этген тере. (Представление жюри).

 

1 чи джумуш.

Хар джыйын кесин танытады. Чеб атыу.

 

 

 

Команда «Къарча»

 

 

Девиз: Намыс бла адетни унутмайын джашайыкъ.

 

Приветствие команды.

Биз кекге джете миийкбиз

Ууакъ классланы ичинде

Мийала кибик джылтырайдыла

Ариу къызларыбыз ичибизде.

 

 

Джашларыбыз да, тау къушлача

Къызланы сыйын керелле

Ишде да, чамда да залимле

Алгъа кишини иймейле.

 

 

Тау къызларыбыз, джигит джашларыбыз.

Минги тауча кекге джетерле

Адет бла, намыс бла  есген джашла, къызла.

Бюгюн сизни разы этерле.

 

Приветствие жюри.

 

Багъалы джюйюсханла!

сыйыгъыз бизни теппебизде.

Сезюгюзню джерге тюшюрмей

Тере айтхандан биз чыкъмазбыз.

 

Сиз да бизни мыдах этмегиз

Тере, бизге къарагъыз

Багъабызны салыгъыз

Къолугъуздан келгенча

Келюбюзню алыгъыз.

 

 

Приветствие соперникам.

 

Сизни бла эришебиз

Шохлугъубузну сатмайыкъ

Ким хорласа да мыдах болмай

Адебибиз бла къалайыкъ.

 

Джюрекле бир бирине ачыкъ болсунла

Намысны, адебни атмайыкъ

Дунияда джашау хахду дейдиле

Адебибиз бла къалайыкъ.

 

Приветствие болельщикам.

Джан аурутургъа джыйылгъанла

Бизни школдан сохтала

Харс ургъанлары бла

Ышаргъанлары бла

Келюбюзню келтюредиле ала.

 

Команда «Шохлукъ» кесин танытады.

 

Девиз: «Ойнайыкъ, кюлеийк

            Адетлерибизни билеийк

            Тепсеийк, джырлайыкъ

            Кесибизни хорлатмайыкъ.

 

 

Приветствие жюри.

 

Бизде жюри олтурады

Хар чурумну сюзюб къарайд

Ол унамайд етюрюкню

ол излейди тюзлюкню.

 

О жюри, жюри, жюри

къошулугъуз сиз бери

Къайтарыгъыз бизге джууаб

Аллыкъсыз сиз уллу сууаб

 

Приветствие соперникам.

 

Багъалы тенглерибиз!

Биз чыкъгъанбыз оюннга

Биз ашыгъыб келгенбиз

Бу оюнну ойнаргъа.

 

Биз джырлайыкъ, тепсеийк

Бир-бирибиз бла эришеийк

Хорламны уа бир этеийк.

 

Приветствие болельщикам.

 

Биз а сизден кеб зат сакълайбыз

Сиз бизни джаллы болурча

Бизни къалгъандан небиз кемди

Сиз бизге харс урмазча.

 

Ариула дейбиз, игиле дейбиз

къалай демейбиз биз сизге

Биринчи оруну биз алсакъ

Болайыкъ сизге юлгюле.

 

 

Биринчи джумуш бошалы. Тереге сез беребиз.  (Оценивание).

 

2-чи джумуш.

«Сен къарачай адетлени билемисе?»

 

1 чи соруу.

  Тойда, оюнда, ныгъышда болсун, олтуруб тургъан джашыракъ адамланы къатларына бир къарт барса, биринчи ким саламлашыргъа керекди?

 

Джууаб.     

Тойда, оюнда, ныгъышда болсун, олтуруб тургъан джашыракъ адамланы къатларына бир къарт барса, биринчи ол къарт салам берирге керекди, ала да ерге туруб, къол тутуб орун къояргъа керекдиле. Джолда тюбешген заманда уа джашыракъла салам бериб, къол тутадыла.

 

2-чи соруу.

  Тиширыу джыйында кюеу адам болса, анга къаллай сюек бериледи?

 

Джууаб.

  Тиширыу джыйында кюеу адам болса, анга базукъ бериледи. бир чурум этиб анны сындыр дейдиле.

 

3 - чю соруу.

  Атасы, джашы, кюеую джолда къалай барыргъа керекди? Ким къалайда сюелирге керекди?

 

Джууаб.

   Атасы ортасында, джашы солда, кюеую онгда барады.

 

4- чю сору.

  экеулен джолоучу болуб бара ызларындан джетсенг, къайсы джанларындан къошулургъа керекди?

 

Джууаб.

 Онг джалларындан.

 

Экинчи джумуш бошалы. Тереге сез беребиз.  (Оценивание).

 

 

3-чю джумуш.

 

 

 

 

 

 

«Назмула. Нарт сезле.»

 

Ана тилим – анамы тили

Ана тилим – анамы джыры

Ана тилим – таугъа бачхыч

Ана тилим – джашаугъа бачхыч.

 

Анна тилин сансыз этген адам

ол сыйын тас этер

Кесини тилине ыйлыкъгъан

Кесин учуз этер.

 

Тау джуртуму ауазыса

Миллетими хауасыса

Джашаууму къанатыса

Анна тилим.

 

Халкъны бергенин билгенни

Хар заманда келю токъ

Ана тилни сюймегенни

«Анам» дерге эркинлиги джокъ.

 

 

 

 

 

 

Ким сюймесе селеширге анна тилде

Ол джарамаз халкъына керек кюнде.

 

Ана тилибизни сыйы мийикди

Сыйын тюшюрмеийк

Башха сезлени арагъа къошмай

Ана тилибизде таза селешеийк.

 

Ана тилим –

Джарыкъ кюнюм

Анна тилим –

Ехтем джырым.

 

Махтанырча миллетим

Джашнасын ана тилибиз

Сукъланырча миллетле

Тамырлансын ана тилибиз.

 

 

«Нарт сезле.»

 

1.     «Игиге айтсанг билир – аманнга айтсанг кюлюр».

2.     «Иги деген атха минген кибикди – Аман деген джерге кирген кибикли.»

3.     «Адамлыкъ иши бла билинир.»

4.     «Намыс сатыб алынмайды.»

5.     «Къартны сыйлагъан – къартлыкъгъа джашайды.»

6.     «Насыб болмагъан джерде – берекет болмаз».

7.     «Адеб джокъда – намыс джокъ.»

8.     «Акъыл бла адеб – эгизледиле»

 

 

Ючюнчю джумуш бошалы. Тереге сез беребиз.  (Оценивание).

 

 

4 – чю джумуш.

 

Хар джыйын бирер къарачай адет кергюзедиле.

 

«Къарча» - келин алгъан адет.

 

«Шохлукъ» - бешикге салгъан адет.

 

Тертюнчю джумуш бошалы. Тереге сез беребиз.  (Оценивание).

 

 

 

5 – чи джумуш.

 

Эски къарачай оюнла.

 

1.     Джюзюк оюн.

2.     Шыша бургъан.

 

 

Бешинчи джумуш бошалы. Тереге сез беребиз.  (Оценивание).

 

Ахыры

 

Алгъыш айтуу.

 

Той барыу.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

Проверен экспертом

Общая информация

Скачать материал

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.