636961
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
ИнфоурокНачальные классыКонспектыЛитературлуг номчулга кичээлинин технологтуг картазы

Литературлуг номчулга кичээлинин технологтуг картазы

библиотека
материалов

3-кү класска литературлуг номчулга кичээлиниң технологтуг картазы.


Эртем өөредилге ажыл чорудулгазы

Метапредметтиг өөредилге ажыл-чорудулгазы

Бот-тускайлаң өөредилге ажыл-чорудулгазы

Кичээлдиң сорулгазын салып тургаш, кичээлге, өөредилгеге уругларның сонуургалын оттурар.Чогаал дугайында бодунуё хууда бодалын тургузуп билири; чогаалда болуп турар ч\\лд\ сайгарбышаан, авторнуё кол бодалын тодарадып ундурери.

Шүлүкт\ аянныг номчуп билири,ооё аяннажылгазын, одуруглар хемчээлин, строфаны тодарадып билири, ш\л\кт\ң сөс-домаан чечен читкен деңнелгелерни тып билири, номчаан ш\л\\н\ё утказынга хамаарыштыр чогаадыкчы ажылды «Синквейнни» тургузары.


Билиглерни шингээдириниё ажыл-чорудулгазы: салдынган айтырыгныё утказын шын медереп билип, аёаа дүүшкен шын харыыны аас-биле тургузуп билири, салдынган сорулганы шиитпирлээриниң аңгы-аңгы аргалары турар деп ч\веге өөренип алыры, номдан херек медээни тып билири.

Бот угланыышкынныё ажыл-чорудулгазы: өөредилгениң сорулгаларын салып билиринге, оларны к\\седириниң аргаларын тып билиринге; бодунуё ажыл-чорудулгазыныё т\ңнелин үнелеп билиринге өөренири.

Харылзажылганыё өөредилге ажыл-чорудулгазы: кижилер-биле харылзажып тургаш, хүндүткелдиң дүрүмнерин ажыглап, харылзажып турар кижиниң чугаазын дыңнап, чугааже шын киржип билиринге, бодунуң бодалын илередип база шынзыдып билиринге чаёчыгары.

Бодунуң угаан - бодалын, кичээнгейин илередип, шынзыдып билири.

Авазынга ынакшылын улам ханыладып, кижизидип оттурары. Иезиниң күш-ажылын үнелеп, эскерип чоруурунга дүрзүлеп хевирлээри.

Өске эртемнер-биле харылзаазы

Тыва дыл, технология, орус дыл, англи дыл, хурээлел

Кичээлдиё сорулгазы


+=редиглиг:Б.Х=веёмейниё «Ием холу» деп ш\л\кт\ё идейлиг утказын билиндирери;

Сайзырадыглыг: уругларнын медерелдиг номчулгазын ; логиктиг боданыышкынын, сайгарып, деёнеп, т\ёнеп билирин; бот-тывынгыр идекпейин к=д\рер; маргылдаалыг чергелиг айтырыглар дузазы-биле бодун дидим алдынарынга, бодалдарын чурумчударынга, харыыларнын х=й янзы болдурарынга чедирип, харылзаалыг аас-чугаазын сайзырадыр.

Кижизидилгелиг: т=рээн иезинге ынак, хумагалыг болурунга база ооё кылган ажыл-ижин кезээде \нелеп, эскерип,х\нд\леп чоруурунга кижизидер.

Кичээлге ажыглаан ө=редиглиг курлавыры


Литературлуг номчулга ному, 3 класс, Кызыл – 2013 ч. Л.С. Кара-оол

Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш, 3 класс.

1-4 класстарга тыва дыл болгаш номчулга программазы Л.С. Кара-оол

Мультмедийлиг проектор; презентация; унелел карточкалары (смайликтер); улегер домактар.

Ажыглаан литературалар

  1. Журнал «Башкы», №3, 2015.

  2. Капсырылга «Тыва дыл», № 1, 2016.

  3. Куулар Ч.Ч., Калзан А.К. /легер домактар болгаш чечен с=стер //Тыва улустуё аас чогаалы. – Кызыл, 1976.

  4. Сат Ш.Ч, Март-оол К.Б. Лингвистика терминнериниё кыска орус-тыва словары. – Кызыл, 2013.

  5. Интернет четкизи.

  6. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка /Российская академия наук. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006.

Уругларны өөредириниң ажыл-чорудулгазының хевирлери 

(Н – ниити, Т – тускай, Э – эжеш, Б – бөлүктей).Кичээлдиң организастыг тургузуу.

Кичээлдиң кезектери, үези.

Башкының ажыл-чорудулгазы

Өөреникчилерниң ажыл-чорудулгазы

Кичээлге ажыглаан ө=редиглиг курлавыры

ТСО, ИКТ (презентация)

Бүгү талалыг өөредилге ажыл-чорудулгазы (УУД)

1

2

3

4

5

Iөөңнээшкин кезээ.

1 мин


1.Коңгавыс-даа дыёзыг этти, удур-дедир мендилешкеш, кичээливис эгелээли!


Н. Мендилежир, ажылчын олудун белеткээр, кичээлге белеткелин илередип к=рг\зер


Р: Кичээлче бодун углап, удуртуп , сорулга салып билири.


II.Кичээнгейни хаара тудуп, ажылчын байдалче кииреринге ажыл.

(мотивация )

2 мин

Оюн «Илбичи мен

- Ам оюн ойнаар бис. Силерниё сагыш-сеткилиёер кандыгыл, билип алыксап тур мен. +=р\п-амырап турар силер бе, азы? Ч\ге амырап турарыёарны мен тывар мен. Бир эвес шын тып алган болзумза, адыжыёарны часкаар силер.

- Силер амырап турар силер, ч\ге дээрге дыка чараш силер?

- Силер амырап турар силер, ч\ге дээрге б=г\н аалчылар келген?

- Силер амырап турар силер, ч\ге дээрге эё-не угаанныг силер?

- Сагыш-сеткиливис дыка эки-дир. Ынчаарга ==рениринге белен бис.(1-ги слайд)

Н. - +=реникчилер адыштарын часкаар.

hello_html_58b52a79.png

Л: Сагыш-сеткили ==р\п, амырап турарын илередири.

III. Кичээлдиң сорулгазынче углаары, теманы тывары

5 мин

- Уруглар, кичээнгейлиг экранда чуруктарже көрүп көрүңерем.

-Чүлерни чуруп көргүскен-дир?

(2-ги слайд)

- Кымныё холу-дур ?

- Ч\н\ кылып турар-дыр?

- Уруглар, ава кижи кым дээш чурттап чоруурул?

- Шын-дыр. Кичээлдиё сорулгазы ч\л, уруглар?

Б. - Чурукту к=ргеш, иезиниё холу деп \нд\рер.

- Иезиниё, авазыныё холу.- Ие кижиниё аас-кежии – ажы-т=л\нде.-Ава (иезинин) дугайында номчуп таныжар бис.hello_html_458e97c2.png

Р: -Уруглар айтырыглар болгаш чуруктар дузазы-биле кичээлдиё сорулгазын тодарадып тып ==ренири;

- Чурукка даянып алгаш, боттарыныё бодалын чугаалап ==ренири;

К: - Бодунуё ажылынга база эш-==р\н\ё аразынга удур-дедир \нелел берип ажылдаары;

- Салдынган сорулгаларга даянып алгаш, бодалын аас-чугаа-биле дамчыдар.

Л: - Сагыш-сеткили ==р\п, амырап турарын илередир.

IV.Чаа билиглерниё баштайгы шиёгээдип алыышкыны

2 мин

1.Кичээлдиё темазын, сорулгазын таныштырар.

- Эр-хейлер, делегейниң шупту дылдарында аваларга тураскааткан чогаалдар санап четпес хөй. Б=г\н номчуп таныжар ш\л\\в\с, Байкара Дамчаевич Ховенмейниё «Ием холу» арын 92. (3-к\ слайд)

Н. Башкыны дыёнап, чаа ч\\л дыёнаарынга кичээнгейни углаан олурар.

Уруглар слайдыдан номчуур.


hello_html_m38cdf724.png


Л. Ш\л\к дугайында бодунуё хууда бодалын тургузуп билири.


V.Ш\л\кт\ё бирги шиёгээдип алыышкыны

7 мин

1.Словарьлыг ажыл.

Чучак – бичии тон (4-к\ слайд)

Кым «авай» деп состу орус, англи дылга номчуптарыл?

Ие-мать

2.Башкыныё \легерлиг номчулгазы.

- Ш\л\к каш строфадан тургустунган-дыр?

3.Ш\л\кт\ илчирбелеп номчуур.

- Бирги строфаже кичээнгейни углаптыёар, уруглар. «базым санай изин к==р\м магаданчыг хол-ла бар ийин» деп одуругларныё утказын канчаар билип тур силер?

- Бо одуругларныё ханы утказынче боданып к=рээлиёерем. ???

- Аваёарныё алдын холдарыныё истерин кайыын эскерип болур силер? Боттарыёарже кичээнгейлиг к=р\п к=р\ёерем! ???

4.Чурук-биле ажыл.(а.92)

- Бо чурукта ава ч\н\ кылып турар-дыр?

Н.

«Чучак- бичии тон» деп билип, к=р\п алыр.

Авай- мама- mother

«Авай» деп с=ст\ орус, англи дылга адаарын билип алыр.

-Башкы ш\л\к номчуп турда эдертир номчуур.

- Ш\л\кте 5 строфа бар.

2.Илчирбелеп номчуур.

Б.- Авам мээё чажым ==р\п берген, хевим чууп, базып, кыдыраажым картап берген, аъшкарып-чемгерген, …Т.Чурукта ава ч\н\ кылып турарын к=ргеш, бодалын илередир.

hello_html_mc3e675f.png

Авай – мама - motherhello_html_197bba28.png

Л. Билдинмес с=стерни уруглар боттары тайылбырлап шенээри.

Р. Чогаалда болуп турар ч\\лд\ сайгарбышаан, авторнуё кол бодалын тодарадып \нд\рери.

Л. Англи, орус дылдарны ажыглап шингээдири.

VI. Дыштаныл

га \ези.

2 мин

Ш\л\кт\ё дузазы-биле дыштанып алыылы.

Х\н\ё сеёээ чырыткы боор,(Холун =р\ к=д\рер)

К\ж\ё сеёээ азырал боор.(Шынганнарынга шимчээшкин)

Чалгаа чорба, кежээ чору, (Долганыр)

Чааскан чорба, ==рл\г чору. (Шупту куспактажыр)

(5-ки слайд)

Н. Шупту туруп кээр. Шылаанын чидиреринге сула-шимчээшкиннерни  кылыр.hello_html_1f7f37e2.png
Л. Бодунуё кадыын быжыглаары база эш-==р\нге, чер-чурттунга, куш-ажылга ынак чоруун к=рг\зер.

VII.Билген ч\\л\н\ё баштайгы хыналдазы. Ш\л\кт\ё сайгарылгазы.

5 мин

- Иениё холдары кандыг ажыл кылып турарын к=рг\скен одуругларны ш\л\ктен тыпкаш, номчуп к=р\ёерем.

- Ава кижинин б\г\ кылган ажыл-ижин х\нд\лээрин кайы одуругларда к=рг\скенил?

- Кандыг холду «Алдын хол» дээрил?

- Автор кандыг уран-чечен арганы ажыглаан-дыр? (Эпитет)

-Эпитет деп ч\л?

(6-гы слайд)

Т. -Ие кижи =г-б\лезинге (бажыёыынга) ажы-т=л\н азыраар, чассыдар,аъшкарар-чемгерер, даараныр, чугдунар, …

- Мээн хевимни чуггаш, базып каан

- Мээн чажымны ==р\п берген …

Т. Кандыг холду «Алдын хол» дээрин бодунуё билип турары-биле харыылаарыhello_html_m2d040927.png

К. Бодунуё бодалын чугаалап, эштериниё харыызын дыёнап билири.

Л. Бодунуё авазын унелеп билири.

VIII.Билиглерни чедип алыры, чогаадыкчы ажыл.

Проблемниг онаалгалар к\\селдези.

9 мин

1. Классты \ш б=л\кке чарып алгаш, даалгаларны \леп бээр. Плакатка чыпшырар, бижиир. Т=нд\р кылыпкаш, бир ==реникчи камгалап, тайылбырлаар.

1-ги б=л\к: «Уран-чечен » Мээн авам … (Х\нн\ё херелдеринге ава дугайында домактарны чедир бижиир)

2-ги б=л\к: «Чырык угаан» (Ш\л\к \н\п кээр кылдыр немей бижиир)

3-к\ б=лук: «Чечен с=с» (Чечектиё халбыёнарынга улегер домактарны чедир бижиир)

2.Б=л\ктер ажылын камгалаар.

Проектиниё т\ёнели. Б=л\ктерниё ажылынга \нелел бээр.

-Ада-иези кижини канчаарыл? (Илчирбелеп айтырыптар)

(Кижизидилгелиг сорулгага доктаар)

Б.1- ги б=л\к

Мээё авам ….

Мээё авам …

2- ги б=л\к:

Авам мени……………

Х\н\м мени…………..

Х\н\м база …….. ышкаш,

Ч\гле …………болганы ол.

3-к\ б=л\к:

Ак чем – хоолулуг,

Ава с=з\ \нелиг.

Ада с=з\н ажырып болбас,

Ие с=з\н ижип болбас

Ада т==г\з\– алдын

Ие т==г\з\ м=ёг\н

Ава чорда – авырал,

Ача чорда – азырал.

Ада-иези кижини азыраар, чемгерер, хепкерер, дузалакчызы, ……


Л. Башкыныё тайылбырын кичээнгейлиг дыёнааш, эштери-биле с\мележип бодунуё к\зел бодалын чиге илередири. Оске болуктун ажылын дыннаары, \нелел бээри.

П. Болуктернин ажылын сайгарып деёнээри.

IX.Т\ёнел \нд\рери (рефлексия)

3 мин

Дараазында домактарны чедир чугаалавышаан, кичээлдиё сорулгазын т\ёнээли:

- Силерге кичээл ажыктыг болду бе?

- Солун ч\н\ билип алдыёар?

-Ш\лукт\ё кол утка-шынары чул?

Т.+=реникчилерниё харыызы:

Ш\л\кт\ё кол утказы дээрге, бистиё аваларывыстыё ажылы дыка х=й.(базым санай).

Аваларныё ажылын х\нд\лээр, \нелээр ужурлуг бис.


Р. Бодунуё бодалын чугаалап, бодунга шын \нелелди берип билири.

X.Билиг \нелээри

2 мин

- Экранда смайлик дузазы-биле демдекти бодунга шын салыр.

Б.Бодунуё ажылын смайлик дузазы-биле \нелээр

hello_html_297f4520.png

Р. Бодунуё билиин шын \нелеп билири.


XI.Онаалгага хамаарыштырмедээ, тайылбыр.

(Шилилгелиг онаалгалар)

2 мин

-Бердинген онаалгаларны бижээш, шилип алганыёаарны к\\седип кээр.

1.Ш\л\кт\ шээжи-биле ==ренир а. 92

2.Бодунун авазын чуруп к=рг\зер.

3.Авазынын дугайында бир строфа ш\л\к чогаадыр.

Т. Онаалганы дневникке бижиири.Шилип алгаш, к\\седири.


Р. Бодунуё шилип алган даалгазын шын к\\седири.


Капсырылга

1- ги б=л\к

Мээё авам угаанныг кижи.

Мээё авам ажылгыр, кежээ.

..

2- ги:

Авам мени чассыдар,

Х\н\м мени чылыдар.

Х\н\м база авам ышкаш,

Ч\гле чаёгыс болганы ол.

3-к\ б=л\к: Ак чем – хоолулуг,

Ава с=з\- \нелиг.

Ада с=з\н ажырып болбас,

Ие с=з\н ижип болбас

Ада т==г\з\- алдын

Ие т==г\з\ - м=ёг\н

Ава чорда - авырал,

Ача чорда – азырал.

Авай – мама - mother

hello_html_m3b2ae422.png

hello_html_m2a2aef0c.png

hello_html_4d23852e.png

Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Enjoybook
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методика обучения игре детей с особенностями развития в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Enjoybook
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.