1696982
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
ИнфоурокИностранные языкиКонспектыУрок по бурятскому языку ««Олимпийские игры»

Урок по бурятскому языку ««Олимпийские игры»

библиотека
материалов

Класс

6В системе уроков – 5 урок


Темэ

«олимпиин нааданууд»


Гол зорилго:Зорилгонууд:

Практическа: Текст дээрэ хγдэлмэри, уншаха, удхыень ойлгуулха, хөөрэлдөө γнгэргэхэ, олимпиада тухай хөөрэлдэхэ.


hургалгын: текст дээрэ γндэhэлэн, юумэнэй нэрын зохилдол дабтаха, , хари хэлэнэй γгэнγγдые зэргэсγγлхэ

Хγгжөөлгын: ухаан бодолыень хγдэлгэхэ, мэдэсыень γргэдхэхэ, аман хэлэлгэ хγгжөөхэ;

Хγмγγжγγлгын: эбтэй байхыень хγмγγжγγлхэ, бэе бэедэнь hайн хандаса хγмγγжγγлхэ, ондоо арадуудтай хани барисаа бэхижγγлхэ.Хэрэгсэл

Слайднууд, олимпиада тухай зурагууд, фотозурагууд, компьютер, проектор


Хэшээлэй ябаса:

I. Хэлэлгын бэлэдхэл.

1.Эмхидхэлэй γе.

2.Хэшээлэй зорилготой танилсалга.

Эдэ табан дγхэриг ямар нааданай лдэ тэмдэг болоноб?

Мγнөөдэр хэшээлдээ бидэ «Олимпиин нааданууд»тухай хөөрэлдөө γнгэргэхэбди, асуудалнуудта харюусахабди,

3. Хэшээлэй эпиграф:

Урагшаа!

Шэнэ орьёл

өөдэ дабшая!

(Вперёд!

К новым высотам!)

Тус эпиграф гансашье олимпиин наадануудта хабаатай бэшэ, харин хYн бYхэн ажабайдалдаа хэрэглэхэ ёhотой.

4.Фон.зарядка:

Эрэ хүн түрөө хадаа

Эсэгынгээ нэрэ һанажа,

Түргэн шуранаар барилдахаб,

Тэн тэрээн носолдохоб.


Фон.зарядка багша уншана.

Хоороор уншалга.

1-дэхи мγр уншалга. (2,3,4 мγрнγγдые ами аминдань уншалга)

2-3 бэрхэ hурагшад уншана.


Б. Энэ шYлэг соо юун тухай хэлэгдэнэб?

(h. барилдаан тухай)

Б. - Эрын гурбан нааданда барилдаан ородог, Yшѳѳ ямар нааданууд энээндэ хабаатайб?

(h: барилдаан, hур харбаан, мори урилдаан)

Б. – Олимпиин наадануудта эрын гурбан наадан ородог гY?

h. Ородог, гансал мори урилдаан ородоггYй.5. Речевая зарядка

Б. – Олимпиин нааданууд хаана бии болооб?

(Урда сагай Грецидэ)


Б. – 5 дγхэриг юу тэмдэглэнэб? (5 тγби)


Б. –Грецидэ спортын ямар зγйлӨӨр мγрысэдэг байгааб?Б. – Эдэ YгэнYYд юу тэмдэглэнэб? Оршуулжа шадаха гγт? (Эдэ YгэнYYд олимпиин нааданай гол YгэнYYд болоно)II. Текст дээрэ хγдэлмэри, уншаха, удхыень ойлгуулха, хөөрэлдөө γнгэргэхэ, олимпиада тухай хөөрэлдэхэ.

- Антиципация.


Б. – Эдэ тоонууд манда юун тухай хэлэнэб?

h. – Олимпиада тухай.

Б.- Ямар хотодо унгэрхэб?

h. -Сочидо

Б. -Yбэлэй олимпиин нааданууд хэзээ унгэрхэб?

h. –Росси гурэндэ, февралиин 7-23 болтор унгэрхэ.

Б. Хэды гурэнэй айлшадые Сочи хото угтажа абахаб?

h. 85

Б. Тамиршад ямар зуйлнуудээр мурысэхэб?

h. Биатлон, бобслей, кёрлинг, хоккей, коньки, сана, шарга-мурысоонуудэй зуйлнуудээр мурысэхэ.

Б. муноо уедэ Олимпиин галай эстафетэ унгэрнэ.

Эстафетын гал Улаан-Удэдэ хэзээ ерээб?

h. Ноябриин 22
Б. Олимпиадада элγγр энхэ, шадалтай зонhоо гадна, бэе муутай хγнγγд, инвалидууд хабаададаг гγ?

h. тиимэ, хабаададаг.

Тэрэ олимпиадые юун гэжэ нэрлэдэг бэ?

h. – Паралимпиин наадан.

Б: харана гYт, hурагшад, эрэмдэг бэетэй зон нэгэшье сэдьхэл hанаагаараа унангYй, ажабайдалай уйдхар гашуудалда абтангYй, эрмэлзэл ехэтэй урагшаа дабшан, олон элYYр энхэ зондо жэшээ болон,
«Урагшаа!

Шэнэ орьёл

өөдэ дабшая,»-гэнэ.1. Предтекстовая работа.

А. шэнэ γгэнγγд: (обычный перевод, тренировка). Текстын толи γгтэнэ.

тγлӨӨлэгшэд- представители

дэмы болоогγй- не зря проведено

олтирог-остров

шγтэлгын-поклонение

һγлдэ тэмдэг-символ

дγхэриг-круг

тγби – континент

нангин гал-священный огонь

Ключевые слова:

1 хуби.

Тγрγγшын олимпиин нааданууд

2 хуби.

Олимпиин нааданай гол лдэ тэмдэг

3 хуби.

Олимпиин нааданай нангин гал

2. Работа над текстом

А.. Багшын жэшээтэ уншалга. – Би уншахамни, таанад hайнаар шагнагты. (установка)

Б. Асуудал. – Юун гэжэ ойлгообта?

Г. hурагшадай уншалга.(аман соогоо)

Д. 1-2 бэрхэ hурагшад уншана.


- Вычленение единиц смысловой информации.

Слайд дээрэ мэдγγлэл бэшээтэй: Олимпиин нааданууд эгээл түрүүн хаана болооб?. (hурагшад уншанад)

Б. Олимпиин нааданууд юундэ Афины хотодо болооб?

h. үшѳѳ Урда Сагай Грецидэ Пелопоннескэ хахад олтирогой баруун талада оршодог шүтэлгын Олимпи газарта нааданууд болодог байгаа.

Б. Олимпиин наадануудай гол hүлдэ тэмдэгынь юун болоноб?

h. хүхэ, хара, улаан, шара ба ногоон үнгэтэй 5 дүхэриг болоно.

Б. Энэ духэригууд юу тэмдэглэнэб? Нэрлэгты.

h.Энэ дүхэригүүд хадаа дэлхэйн 5 түбиин спортсменүүдэй нэгэдэл тэмдэглэнэ.

Б. Зуб, энэ hулдэ тэмдэг хунуудэй хани барисаа харуулна, дэлхэйн 5 тубиин арад зоной нухэсэл гэршэлнэ.

Б. -Би мэдуулэл уншажа эхилнэб, таанар саашань γргэлжэлγγлэгты.

-Нэгэдэхи Олимпиин нааданууд…


-Энэ дүхэригүүд хадаа…


- Олимпиин нангин галые…


3. Текст хуряамжалга. Сокращение.

Б. – Таанар тγсэб табяад туршагты (гурбан логическа хуби)

3 бγлэг – 3 хубида тγсэб табилга. Зураг бγхэнэй нэрэ тγсэб боложо γгэнэ.

Тγсэб табилга:

1 хуби.

Тγрγγшын олимпиин нааданууд

2 хуби.

Олимпиин нааданай гол лдэ тэмдэг

3 хуби.

Олимпиин нааданай нангин гал

(Тусэб баримталан, hурагшад хоорэнэ)

Ж. Физминутка.


-

.

- Интерпретация


Б. –Та, ухибууд, булта муноо Олимпиин наадануудта сэтгуулшэд боложо, интервью абахаяа ошобо гээшэт. (нэгэ hурагша асуудал табина, нугоодэнь харюусана, бэлэн асуудал, харюунууд угтэнхэй)

Олимпиада тухай «Спорт-тамир» гээн сониндо хөөрөө бэлдэхэIII. Хэшээлэй дγн.

-

Сэгнэлтэ табилга.


Хэшээлэй эпиграф дээрэ хγдэлэлгэ.

Урагшаа!

Шэнэ орьёл

өөдэ дабшая!


IV.Гэрэй даабари. Олимпиада тухай «Спорт-тамир» гээн сониндо хөөрөө бэлдэхэ. Убэлэй олимпиин нааданууд тухай зураг зураха.

Тγсэбөөр хөөрэхэ.

1-дэхи слайд

2-дохи слайд
3-дахи слайд


4-дэхи слайд
5-дахи слайд
6-дахи слайд


7-дохи слайд


8-дахи слайд


9-дэхи слайд


10-дахи слайд


11-дэхи слайд


12-дохи слайд


13-дахи слайд


14-дэхи слайдКурс профессиональной переподготовки
Учитель немецкого языка
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Основным приоритетом при обучении бурятскому языку как государственному является гуманитаризация образования, когда стратегией обучения провозглашается личностно ориентированный подход. Поэтому обучение языкам рассматривается как одно из приоритетных направлений школьного образования,  а предмет «Бурятский язык» обеспечивает языковое образование. «Язык – это духовная основа существования любой нации. Он является величайшей национальной ценностью. Сохранение и развитие нации прежде  всего связано с сохранением и функционированием ее языка». (Закон РБ «О языках народов РБ»). Средством межкультурной коммуникации, открывающим  непосредственный доступ к огромному духовному богатству народа-носителя, повышающей уровень гуманитарного образования и являющейся базовым элементом культуры народа является предмет «Бурятский язык» («Региональный Стандарт начального и общего образования по бурятскому языку как государственному языку РБ»).             Изучение бурятского языка – это благодатная среда познания истории народа, его духа, мировосприятия и мироощущения, воспитания любви и уважения, гордости за свой народ. Я считаю, что не утратило своей ценности и важности высказывание Л.В.Щербы: «Каждый язык отражает  культуру того народа, который на нем говорит. ...Изучая язык того или иного народа, мы изучаем исторически сложившуюся у него систему понятий, сквозь которую он воспринимает действительность». Поэтому изучение, сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка, создание необходимых условий для приобщения учащихся к материальной и духовной культуре народа  остается  одной  из главных задач системы образования республики.Данный конспект урока по бурятскому языку как государственному для учащихся 6 класса по теме «Олимпийские игры» с применением слайдовой презентации. Этот материал предназначен для учителей бурятского языка.
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс «Русский для иностранцев»
Курс профессиональной переподготовки «Французский язык: теория и методика обучения иностранному языку в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Немецкий язык: теория и методика обучения в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания испанского языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания итальянского языка с учетом требований ФГОС»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания китайского языка с учетом требований ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, французский»
Курс профессиональной переподготовки «Теория и методика билингвального обучения иностранным языкам»
Курс повышения квалификации «Организация кросс-культурной адаптации иностранных студентов в образовательных организациях в сфере профессионального образования»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности помощника-референта руководителя со знанием иностранных языков»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.