Инфоурок / Информатика / Презентации / Пернелерге саяхат

Пернелерге саяхат

библиотека
материалов

А есебі Буындар
Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

A. in

A. out

Комментарий

Yondaime

5

Буквы Y, o, a, i, e гласные и каждая находится в отдельном слоге Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады

Задача А Слоги
Дается слово состоящая из букв английского алфавита. Нужно определить, сколько слогов в нем. Для простоты считайте, что в каждом слоге ровно одна гласная буква. Гласные буквы аглийского алфавита: a, e, o, u, y. Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит заданное слово состоящая из букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 1000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

В есебі Жайға жуық
Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1 <= k <= 100) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

В.in

В.out

Комментарий

1

6


2

10


Шешуі:

program buyndar;
var gl,x: string;    {A, E, I, O, U, Y}
i,j,k,l: integer;
procedure sanau;
begin
for j:=1 to 12 do
if x[i]=gl[j] then k:=k+1;
end;
begin
write(‘soz engiz ‘);
read(x);
k:=0;  l:=length(x);  gl:=’AEIOUYaeiouy’;
for i:=1 to l do sanau;
writeln(‘buyn sany ‘,k);
end.

Задача В Почти простое
Число называется почти простым, если оно является произведением ровно двух различных простых чисел. Нужно определить k-ое в порядке возрастания почти простое число
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит единственное число k (1 <= k <= 100)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

program poshti_prostoe;
uses crt;
var n,i,s,j,k: integer;
pr:
array[1..1000] of integer;
begin
clrscr;
write(‘
Введите число=’);
readln(n);
writeln(‘
Простые числа в диапазоне [1;',n,']‘);
write(’1 ‘);k:=0;
for i:=2 to n do
begin
for j:=2 to i-1 do
if (i mod j=0) then s:=1;
if (s=0) then begin k:=k+1;pr[k]:=i;end;
s:=0;
end;
for i:=1 to k do
for j:=1 to k-1 do
if (pr[i]*pr[j] mod 2=1)
then writeln(pr[i],’x',pr[j],’=',pr[i]*pr[j],’  ‘);
readln
end.

C есебі Бөлгіштер
Бүтін N саны берілген. Сіге оның бөлгіштер санын анықтау керек
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың жалғыз жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 10^12) берілген
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

C. in

C. out

Комментарий

1

1


4

3


Задача C. Делители
Дано целое число N. Вам нужно определить количество его делителей
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (1 <= N <= 10^12)
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче

Шешуі:

program bolgishter;
var i,n:integer;
begin
read(n);
for i := 1 to n div 2 do
if n mod i=0 then write(i,’  ’);
writeln(n);
end.

D есебі Кесінді
Сізге N бүтін  саны берілген. Сіге қосындысы максимал, яғни ең үлкен болатын кесіндіні табу керек.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлдың бірінші жолында бір бүтін сан N (1 <= N <= 100000) берілген. Келесі жолда әрқайсысы модулі бойынша 100000-нан аспайтын N бүтін сан беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
L және R – қосындысы максимал
Мысал / Пример

D. in

D. out

Комментарий

5 1 – 413 – 1

3 4


Задача D. Отрезок
Вам дано N  целых чисел. Вам нужно определить отрезок с максимальной суммой.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задано N (1<= N <= 100000). В следующей строке задаются N целых чисел, каждая из которых не превышает 100000 по модулю.
Формат выходных данных
Выведите L и R – левая и правая границы отрезка с максимальной суммой. Если  оптимальных вариантов несколько, выведите любой.

2-тур

E есебі. Сандар
N, M және K бүтін сандары беріледі. Сіз 1-ден N-ге дейінгі  M немесе K немесе екі санға да бөлінетін сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N, M және K ( 1<= N, M, K <= 10^18) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

Е. in

Е. out

Комментарий

15 3 4

7


Задача Е Числа
Здаются целые числа N, M и K. Вам нужно определить колисечтво чисел  от 1 до N, которые делятся на М или К или на оба числа
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит три целых числа N, M и K ( 1<= N, M, K <= 10^18).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.
Шешуі:
program sandar;
var i,n,m,k:integer;
begin
readln(n,m,k);
for i:=1 to n do
if (i mod m=0) or (i mod k=0) then write(i,’ ‘);
writeln();
end.

F есебі Үшбұрыш
Сізге жазықтықта N нүктелер беріледі . Олардың арасынан пайда болған үшбұрыштың ауданы ең үлкен үш нүктені таңдаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында үш бүтін сан N ( 1<= N <= 100) – нүктелер саны беріледі. Келесі жолында екі бүтін х және усәйкес нүктенің координаттары беріледі, саннан беріледі. (-1000000 <= х, у <= 1000000). Ауданы нөлден көп үшбұрыш құрастыруға болатынына кепіл беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Ауданы ең үлкен үшбұрышты құрайтын нүктелердің  нөмірлерін шығарыңыз. Нктелер енгізу файлында пайда болу ретімен бірден нөмірленеді. Егер ондай жауап бірнеше болса, кез келгенін шығарыңыз.
Мысал / Пример

Ғ. in

Ғ. out

Комментарий

4
0 0
1 1
0 1
1 0

1 2 3


Задача Ғ. Треугольник
Вам задаются N точек на плоскости. Нужно выбрать среди них три так, чтобы у полученного треугольника площадь была максимальной.
Формат входных данных
В первой строке входного файла задается целое число N ( 1<= N <= 100) – количество точек. В следующих N строках задаются по два целых числа х и у – координаты соответствующей точки (-1000000 <= х, у <= 1000000). Гарантируется, что можно составить треугольник ненулевой площадди.
Формат выходных данных
Выведите номера трех точек, которые образуют треугольник наибольшей площади. Намера нумеруются с единицы в порядке появление во входном файле. Если таких треугольников несколько, выведите любой.

G есебі 13, 29 және 47
Али-Амир санауды ұнатады. Ол 13, 29 және 47 сандарын ұнатпайды, сондықтан бұл сандар кездеспейтін санды, ол қызықты сан деп атайды. Оны  N цифрдан тұратын қанша қызықты сан бар екені қызықтырады. Оған осы сұраққа жауап беруге көмектесіңіз, яғни сол сандардың санын анықтаңыз.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында бүтін сан N ( 2<= N <= 100000) беріледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

G. in

G. out

Комментарий

2

87

Все числа от до 99, кроме 13, 29 и 47.
13, 29 және 47 сандардан басқа 10-нан 99-ға дейінгі барлық сандар.

Задача G 13, 29 и 47
Али-Амир любит считать. Он любит числа 13, 29 и 47, поэтому если в числе они не встречаются, то он называет это число интересным. Его интересует сколько существует N – значных интересных чисел. Помогите ему посчитать количество таких чисел.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит целое число N (2<= N <= 100000).
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.

Н есебі Палиндромдар
Сол және оң жақтардан бірдей оқылатын жолды палиндромдар деп атайды. Сізге S жолы берілген. Сіз бұл жолда қанша палиндром бар екенін анықтықтауыңыз тиіс.
Мәлметтерді енгізу форматы
Енгізу файлының жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің кіші әріптерінен тұратын S жолы беіледі.
Мәлметтерді шығару форматы
Есептің жауабын шығарыңыз.
Мысал / Пример

S. in

S. out

Комментарий

Abac

5

Палиндромы которые можно получить aba, a, b, a, c ( а встречается 2 раза на 1-ой и 3-ей позициях) Жолда кездесетін палиндромдар:  aba, a, b, a, c ( а 2 рет кездеседі 1-ші және 3-ші орындарда)

Задача H Палиндромы
Строка, которая читается слева и справа одинаково, называется палиндромом. Вам дана строка S. Надо определить, сколько в ней палиндромов.
Формат входных данных
Единственная строка входного файла содержит строку S, которая состоит из строчных букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 100000.
Формат выходных данных
Выведите ответ к задаче.
Program Palindrom;
var st: String;
i: Integer;
begin
write(‘engiziniz – ‘);
readln(st);
for i:=1 to (length(st) div 2) do
if st[i]=st[length(st)-i+1] then
if (length(st) div 2 = count) then
write(‘
Палиндром’)
else
write(‘
Не палиндром’);
end.


Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

А есебі Буындар Ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі, осы сөзде қанша буын бар екенін анықтаңыз. Оңай болу үшін әр буында бір дауысты әріп бар болсын. Ағылшын әліпбиінің әріптері: a, e, o, u, y. Мәлметтерді енгізу форматы Енгізу файлдың жалғыз жолында ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұратын сөз беріледі. Жол бос емес екеніне және оның ұзындығы 1000-нан аспайтынына кепіл беріледі. Мәлметтерді шығару форматы Есептің жауабын шығарыңыз. Мысал / Пример A. in A. out Комментарий Yondaime 5 Буквы Y, o, a, i, e гласные и каждая находится в отдельном слоге Y, o, a, i, e әріптері дауысты және әрқайсысы бөлек буында тұрады Задача А Слоги Дается слово состоящая из букв английского алфавита. Нужно определить, сколько слогов в нем. Для простоты считайте, что в каждом слоге ровно одна гласная буква. Гласные буквы аглийского алфавита: a, e, o, u, y. Формат входных данных Единственная строка входного файла содержит заданное слово состоящая из букв английского алфавита. Гарантируется, что строка не пустая и ее длина не превосходит 1000. Формат выходных данных Выведите ответ к задаче В есебі Жайға жуық Егер сан дәл екі әр түрлі жай санның көбейтіндісі болса, ол сан жайға жуық сан деп аталады. Өсу ретімен есептегенде k-ші жайға жуық санды анықтаңыз Мәлметтерді енгізу форматы Енгізу файлдың жалғыз жолында жалғыз бүтін сан k (1

Общая информация

  • 962
  • 22.05.2014
Номер материала: 110354052202

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG