Инфоурок Украинский язык Рабочие программыПланирование по украинскому языку для 1 курса колледжа

Планирование по украинскому языку для 1 курса колледжа

Скачать материал
библиотека
материалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04


ДОНЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


Циклова комісія гуманітарних дисциплінЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

________________О.В. Риженко

____” ______________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1.УКРАЇНСЬКА МОВА


Напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»

.

Спеціальність 5.03050401 «Економіка підприємства»

Спеціалізація - .

Відділення економічних спеціальностей .

Донецьк – 2012 рік

Робоча програма УКРАЇНСЬКА МОВА для студентів


за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,


спеціальністю 5.03050401 «Економіка підприємства».

20 ” серпня 2012 року – 28 с.


Розробники: Прохорова В.Г., викладач вищої кваліфікаційної категорії

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Протокол від “ 28” серпня 2012 року №1

Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін

_______________ В.Г. Прохорова

28 ” серпня 2012 року


Схвалено Методичною радою коледжу

Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1


29 ” серпня 2012 року Голова __________ Н.М. Бєлая


В.Г.Прохорова, 2012 рік

Донецький коледж технологій та дизайну Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012 рік
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

нац./ECTS

2,6/3,9

Галузь знань:

0305 «Економіка та підприємництво»


Нормативна


Напрям підготовки:

030504 «Економіка підприємства»

Модулів – 1

Спеціальність:

5.03050401 «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

-

Семестр

Загальна кількість годин – 140

1,2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


1 семестр:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 0

2 семестр:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 1,09

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


4 год.

0 год.

Практичні, семінарські

112 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

24 год.

0 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю:

1 семестр: ДЗ

2 семестр:Екз

-


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 116/24 = 4,83

для заочної форми навчання – немає
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни: навчання української мови полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), відзначається готовністю до подальшого професійно-орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та діяльнісно їх реалізовувати.

Завдання дисципліни:

 • виховання свідомого прагнення до вивчення української мови;

 • вироблення у студентів компетенцій комунікативно виправдано користуватися
  засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

 • ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок — орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних;

 • формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень,
  загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних
  надбань українського народу і людства в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • природу і функції мови; основні відомості про лінгвістику як науку, форми існування української національної мови, літературну мову та її норми (фонетичні, лексичні, морфологічні, синтаксичні); системну будову мови, граматичні значення, форми, категорії, взаємозв′язок мовних рівнів і одиниць;

 • поняття мовної норми, її функції, сучасні тенденції в розвитку норм української літературної мови, норми мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування;

 • основні аспекти культури мовлення; вимоги до усних і писемних текстів різних жанрів у навчально-науковій, розмовно-побутовій, офіційно-діловій сферах спілкування;

 • вимоги до навчального матеріалу як основи теоретичних знань і системи практичних умінь і навичок у галузі української мови.

Студент повинен уміти:

 • поглиблювати лінгвістичні знання з метою розширення філологічного, професійно-орієнтованого кругозору, використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для усвідомлення ролі української мови як духовної, моральної і культурної цінності народу;

 • виробляти науковий погляд на мовні явища, пояснювати взаємозв′язок фактів мови та історії, мови і культури українського народу; виконувати порівняння й зіставлення, аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування, класифікацію лінгвістичних одиниць і мовних фактів, оцінювати їх під кутом зору нормативності і вживання в мовленні;

 • писати твори різних функціональних стилів з використанням різних функціонально-смислових типів мовлення та їх комбінацій;

 • виконувати лінгвістичний аналіз навчально-наукових, ділових, публіцистичних, розмовних і художніх текстів; розвивати природне мовне чуття і здатність спиратися на нього у процесі мовного аналізу; використовувати ефективні прийоми, які активізують мовну інтуїцію, що виражається у здатності усвідомлювати мовні значення в різних виявах, оперувати абстрактними категоріями;

 • відпрацьовувати навички виконання тестових завдань різної форми та різного ступеня складності;

 • користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення, розмежовувати варіанти норм і порушення мовної норми; використовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні норми сучасної української мови;

 • продукувати усні і писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних типів і жанрів у соціально-культурній, навчально-науковій, діловій сферах спілкування; оцінювати їх під кутом зору мовного оформлення, ефективності досягнення поставленої комунікативної мети;

 • дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування, в т. ч. при обговоренні дискусійних проблем, аргументовано й переконливо викладати свої думки;

 • удосконалювати здатність до самоосвіти й самооцінки завдяки спостереженню за власним мовленням, розвивати інтелектуальні й творчі здібності, навички використання мови для самореалізації та самовираження в різних галузях людської діяльності; здійснювати самоконтроль, самооцінку, самокорекцію;

 • володіти різними видами читання (ознайомлювально-вивчальним, ознайомлювально-реферативним, переглядовим), використовувати їх залежно від комунікативного завдання і характеру тексту;

 • володіти прийомами роботи з навчальною, науковою та довідниковою книжкою різних жанрів, словниками, енциклопедіями, іншими інформаційними джерелами, включаючи засоби масової інформації та ресурси Інтернету, основними способами інформаційної переробки усного й писемного тексту;

 • удосконалювати комунікативні здібності, розвивати готовність до мовленнєвої взаємодії, міжособистісного та міжкультурного спілкування та співпраці.

Сформовані компетенції:

 • соціокультурна;

 • лінгвістична;

 • граматична;

 • лексична;

 • мовна.


 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. УКРАЇНСЬКА МОВА

Змістовий модуль 1 Вступ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

 1. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, точність, виразність, доречність).

 2. Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів.

 3. Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа.

 4. Складні випадки правопису великої букви.

 5. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними.

 6. Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява.

 7. Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних

 8. Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних.

 9. Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних приголосних звуків; слів іншомовного походження.

 10. Складні випадки правопису слів іншомовного походження.


Змістовий модуль 2 Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словотворчі засоби стилістики

 1. Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів.

 2. Ділові папери. Обліково – фінансові документи. Розписка. Доручення.

 3. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.Змістовий модуль 3 Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

       1. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух.

 1. Конспект прочитаного. Тематичні виписки. План, тези.

 2. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Слухання й розуміння текстів професійної тематики. Визначення ключових слів, виділення термінів у текстах професійної тематики.

 3. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Аналіз використаних автором мовних засобів.


Змістовий модуль 4 Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

 1. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви. Ступені порівняння.

 2. Написання складних слів.

 3. Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови..

 4. Правопис прислівників.

 5. Складні випадки правопису різних частин мови.


Змістовий модуль 5 Стилістика простих речень. Стилістика складних речень.Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

 1. Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні.

 2. Ділові папери. Інформаційні документи. Протокол.

 3. Пунктограми у складному реченні.

 4. Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення.

 5. Ділові папери. Інформаційні документи. Звіт.

 6. Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.


Змістовий модуль 6 Функціональна стилістика і культура мовлення. Студентський проект удосконалення власного мовлення. Риторика

 1. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Стилі мовлення.

 2. Студентський проект удосконалення власного мовлення (проведення діагностичної роботи і визначення індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів).

 3. Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу.

 4. Сприймання чужого мовлення. Створення власних висловлювань. Діалогічне мовлення.

 5. Монологічне мовлення.


 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Модуль 1. УКРАЇНСЬКА МОВА


1 семестр

-

Змістовий модуль 1 Вступ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетикиМовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою.

2

2Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів

2


2


Письмова робота

2


2


Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа

2


2


Складні випадки правопису великої букви

4


4


Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними

4


4


Міжсесійний контроль (МСК 1)

Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява

2


2


Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних

4


4


Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних

4


4


Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних приголосних звуків; слів іншомовного походження

6


6


Міжсесійний контроль (МСК 2)

Разом за змістовим модулем 1

32

2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за 1 семестр

32

2

30

0

0

0

0

0

0

0

0

02 семестрЗмістовий модуль 2 Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словотворчі засоби стилістикиСлово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів

2


2


Ділові папери. Обліково - фінансові документи. Розписка. Доручення.

2


2


Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

4


4


Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

4


4


Разом за змістовим модулем 2

12

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Змістовий модуль 3 Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового текстуСприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух

4


22Конспект прочитаного. тематичні виписки, план, тези. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Контрольне аудіювання

4


4


Контрольна робота (диктант, тестові завдання)

2


2


Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Аналіз використаних автором мовних засобів. Контрольне читання мовчки

2


2


Разом за змістовим модулем 3

12

0

10

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Міжсесійний контроль (МСК 3)

Змістовий модуль 4 Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістикиСтилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. поняття роду, числа. власні і загальні назви. ступені порівняння

4


4


Написання складних слів

4


4


Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови

6


42Правопис прислівників.

4


4


Складні випадки правопису різних частин мови

4


4


Складні випадки правопису різних частин мови.

4


4


Разом за змістовим модулем 4

26

0

24

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Міжсесійний контроль (МСК 4)

Змістовий модуль 5 Стилістика простих речень. Стилістика складних речень.Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення.Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні

4


4


Ділові папери. Інформаційні документи. Протокол

2


2


Пунктограми у складному реченні

8


8


Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення

4


4


Ділові папери. Інформаційні документи. Звіт

2


2


Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі

6


42Міжсесійний контроль (МСК 5)

Разом за змістовим модулем 5

26

0

24

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Змістовий модуль 6 Функціональна стилістика і культура мовлення. Студентський проект удосконалення власного мовлення. РиторикаМовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Стилі мовлення

4

2
2Студентський проект удосконалення власного мовлення (проведення діагностичної роботи і визначення індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів).

6


24Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу

6


24Сприймання чужого мовлення. Створення власних висловлювань. Діалогічне мовлення

6


24Монологічне мовлення.

6


24Контрольна робота (тестові завдання)

2


2


Підсумкове заняття

2


2


Разом за змістовим модулем 6

32

2

12

0

0

18

0

0

0

0

0

0

Міжсесійний контроль (МСК 6)

Усього за 2 семестр

108

2

82

0

0

24

0

0

0

0

0

0

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ

140

4

112

0

0

24

0

0

0

0

0

0

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

-

-


Разом

0


6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів

2

Письмова робота

2

Складні випадки правопису м'якого знака, апострофа

2

Складні випадки правопису великої букви

4

Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними

4

Ділові папери. Загальні вимоги до складання документів. Документація щодо особового складу. Автобіографія. Заява

2

Складні випадки правопису слів з подвоєння і подовження приголосних

4

Складні випадки правопису слів з спрощенням в групах приголосних..

4

Складні випадки правопису слів з чергуванням голосних приголосних звуків; слів іншомовного походження

6

Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів

2

Ділові папери. Обліково - фінансові документи. Розписка. Доручення.

2

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

4

Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

4

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух

2

Конспект прочитаного. тематичні виписки, план, тези. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Контрольне аудіювання

4

Контрольна робота (диктант, тестові завдання)

2

Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Аналіз використаних автором мовних засобів. Контрольне читання мовчки

2

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. поняття роду, числа. власні і загальні назви. ступені порівняння

4

Написання складних слів

4

Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови

4

Правопис прислівників.

4

Складні випадки правопису різних частин мови

4

Складні випадки правопису різних частин мови.

4

Види простих речень і їх відтінки значень. Пунктограми у простому реченні

4

Ділові папери. Інформаційні документи. Протокол

2

Пунктограми у складному реченні

8

Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення

4

Ділові папери. Інформаційні документи. Звіт

2

Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі

4

Студентський проект удосконалення власного мовлення (проведення діагностичної роботи і визначення індивідуальних проектів змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студентів).

2

Виступ з ораторською промовою. Основні способи виступу

2

Сприймання чужого мовлення. Створення власних висловлювань. Діалогічне мовлення

2

Монологічне мовлення.

2

Контрольна робота (тестові завдання). Робота над темами, визначеними викладачем

2

Підсумкове заняття

2

Разом

112


7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

-

-


Разом

0


8. Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість

годин


Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух.

2


Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови

2

Заміна прямої мови непрямою. Інші способи передавання чужого мовлення.

2

Модель вербальної комунікації. Використання вербального й невербального коду в комунікації.

2

Проведення діагностичної роботи власного мовлення студента з погляду його культури, загальної грамотності, стилістичної диференціації; проектування змісту, форм і методів удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції студента.

2

Вибір теми, визначення мети виступу. Залежність теми, жанру висловлення, задуму і мети

2

Добір матеріалу і його систематизація. Складання бібліографії. Робота з джерелами інформації.

2

Види запису зібраного матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план)

2

Композиція ораторського виступу. Відбір мовних засобів залежно від мети спілкування і адресата мовлення. Удосконалення виступу з погляду вимог до культури мовлення. Основні прийоми запам'ятовування

4

Основні способи виступу. Використання прийомів встановлення і збереження контакту з аудиторією. Роль початкової фрази перед виступом. Культура публічного виступу.

4


Разом

24

9. Індивідуальні завдання

 1. Конспект прочитаної науково-популярної статті.

 2. Тематичні виписки, складний план, тези до прочитаної статті.

 3. Реферат на тему «Правопис частки НЕ і НІ з різними частинами мови »

 4. Реферат на тему «Модель вербальної комунікації. Використання вербального й невербального коду в комунікації».

 5. Твір «Удосконалюючи себе, роблю кращим і цей світ» або «Що є передумовою щастя людини».

 6. Підготовка до виступу «Яким я уявляю майбутнє України і своє місце в ньому».

 7. Мій внесок як майбутнього фахівця в економічний та духовний розвиток країни.

 8. Підготовка до виступу «Перспективи розвитку моєї професії, її необхідність та престижність».

 9. Реферат «Використання прийомів встановлення і збереження контакту з аудиторією. Роль початкової фрази перед виступом».

 10. Виступ «Перспективи розвитку моєї професії, її необхідність та престижність».

10. Методи навчання

Словесні методи - розповідь-пояснення, бесіда, лекція; наочні методи - ілюстрація, демонстрація; практичні методи: вправи, практичні роботи, твори, реферати студентів; проблемні методи.

11. Методи контролю

Контроль знань:

 • поточний (опитування, переказ, самостійна робота, твір, диктант, складання діалогу, аудіювання, читання мовчки, тестування, написання рефератів, індивідуальні завдання);

 • підсумковий (диференціальний залік, екзамен).
12. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі функціонального підходу до навчання мовного курсу, який насамперед має забезпечити студентам уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; високу мовну культуру особистості; сприяти формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості.

Говоріння та письмо
(діалогічне та монологічне мовлення)

Під час перевірки складених студентами висловлювань (діалогів, усних і письмових переказів та творів) ураховується ступінь повноти вираження теми, міра самостійності виконання роботи, ступінь вияву творчих здібностей, особистого ставлення до змісту висловлювання.

Діалогічне мовлення:.

1. Перевіряється здатність студентів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;

б) демонструвати вміння:

складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;

самостійно досягати комунікативної мети;

використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

дотримуватися теми спілкування;

додержуватися правил спілкування;

дотримуватися норм літературної мови;

демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його оцінюванні.

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: викладач пропонує двом студентам вибрати одну із запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій (теми чи ситуації пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із товаришем перед групою у формі діалогу протягом 3—5 хвилин. Оцінка ставиться кожному зі студентів

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, вікових особливостей та пізнавальних інтересів студентів.

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома студентами (до16 – 20 реплік).

4. Оцінювання.
Критерії оцінювання


Рівень

Бал

Характеристика складених студентами діалогів

Початковий
(Бали цього рівня одержують студенти, успіхи яких у самостійному складанні діалогу поки що незначні)

1

У студента виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру.

2

Студент відповідає на елементарні запитання короткими репліками, що містять недоліки різного характеру, але сам досягти комунікативної мети не може.

3

Студент бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі запитання, припускаючись помилок різного характеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.

Середній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які досягли певних

4

Студент бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються послідовністю, доказовістю; трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

результатів у складанні діалогу за двома—чотирма показниками з нескладної теми, але за іншими критеріями результати поки що незначні.)

5

Студент бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

6

Студент успішно досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, відповідають основним правилам поведінки у розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Достатній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які самостійно, у цілому вправно за більшістю критеріїв склали діалог з теми, що містить певну проблему, продемонст

рували належну культуру спілкування, проте за деякими з критеріїв (від 2-х до 4-х) їх мовлення ще містить певні недоліки.)

7

Діалогічне мовлення студента за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; з’являються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додержуються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

8

Студент загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик, узагальнень, що базуються на використанні прислів’їв і приказок, проте допускаються певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).

9

Студенти самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.

Високий
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які продемонст

рували високу культуру спілкування, переконливо аргументуючи свої думки з приводу проблемної теми, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; змогли зiставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи “за” і “проти” в їх обговоренні тощо)

10

Студенти складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним із критеріїв можливі певні недоліки.

11

Студенти складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінально аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

12

Студенти складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил поведінки і мовленнєвого етикету в розмові.


Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід викладача і не підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).Монологічне мовлення


Говоріння (усні переказ і твір), письмо (письмові переказ і твір)

1. Перевіряється здатність студента

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);

б) демонструвати вміння:

будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);

ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;

розкривати тему висловлювання;

виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

викладати матеріал логічно, послідовно;

використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

додержуватися єдності стилю;

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:

трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;

створювати оригінальний текст певного стилю;

аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;

викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів.

Варіант перший: усі студенти виконують роботу самостійно.

Варіант другий: студенти складають висловлювання на основі диференційованого підходу (для початкового рівня пропонуються докладні допоміжні матеріали, для середнього (допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання балів достатнього і високого рівнів необхідно написати переказ чи твір самостійно.

Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) здійснюється індивідуально: викладач пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає студентові час на підготовку.

Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст здійснюється фронтально: студентам пропонується переказати прочитаний викладачем (за традиційною методикою або самостійно прочитаний) текст чи інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.

2. Матеріал для контрольного завдання.

а) Переказ.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається викладачем , або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал із газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо (кількість слів для переказу 350-450). Тривалість звучання усного переказу — 3-5 хвилин.

б) Твір

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих студентів допоміжні матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання студентів

Обсяг письмового твору – 3 -3,5 сторінки.

4. Оцінювання.

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку — за зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід викладача і не підраховуючи помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.


Рівень

Бали

Характеристика змісту виконаної роботи

Грамотність
орфогра-фія і пунктуа-ція

Лексич-на, грама-тична і стиліс-тична

Початковий
(Бали цього рівня одержують студенти,

які не досягають значного успіху за жодним із визначених критеріїв.)

1

Студент будує лише окремі, не пов’язані між собою речення; лексика висловлювання дуже бідна.

15-16
і більше
9-10

2

Студент будує лише окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна.

13-14

3

За обсягом робота складає менше половини від норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені.

11-12

Середній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв’язності значною мiрою задовольняє норму, але за іншими критеріями результати істотно нижчі.)

4

Усне чи письмове висловлювання за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується уже певною завершеністю, зв’язністю; проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; порушенням послiдовності викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу — не використано авторську лексику).

9-107-8

5

За обсягом робота наближається до норми, у цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки за низкою показників (до шести): роботі властива поверховість висвітлення теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.

7-8

6

За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п’яти): помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.

5-6

Достатній
(Балів цього рівня заслуговують студенти, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припускають

ся недоліків.)

7

Студент самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (у разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; основна думка не аргументується тощо.

4

5-68

Студент самостійно будує достатньо повне (у разі переказу — з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).

3


9

Студент самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу — з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює основну думку (у разі переказу — авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (у разі переказу — використовує авторські засоби виразності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо.

1 + 1
(негруба)


Високий
(Балів цього рівня заслуговують с
туденти , які вправно за змістом і формою будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставляти різні погляди на той самий предмет, оцінювати аргументи на їх доказ, обирати один із них; окрім того, пристосову

ють висловлюван

ня до особливостей певної мовленнє-
вої ситуації, комунікативного завдання.)

10

Студент самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему; (у разі переказу — зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням стильової єдності і виразності тексту; але за одним із критеріїв допущено недолік.

1

3

11

Студент самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу — з урахуванням виду переказу) текст, ураховує комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх одногрупників (у разі переказу — враховує авторську позицію), уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

1 (негруба)

2

12

Студент самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю.

1


Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться на два. При цьому, якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого числа.


Оцінювання мовних знань і вмінь

Видами оцінювання навчальних досягнень студентів з української мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень студентів в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог програми.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є встановлення й оцінювання рівнів розуміння й первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь та навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне опитування; виконання студентами різних видів письмових робіт; взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль тощо.

Для контрольної перевірки використовуються завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані студентами правильні варіанти виконання завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу студент міг одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу).


Оцінювання правописних
(орфографічних і пунктуаційних) умінь с
тудентів

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

2. Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового диктанту використовується текст, доступний для студентів (180 – 200).

Примітка. При визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова.

3. Одиниця контролю: текст, записаний студентом з голосу викладача.

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не включені до програми;

2) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота;

3) у передачі так званої авторської пунктуації;

повторювані помилки (помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів), вважається однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило), але в різних словах, вважаються різними помилками;

розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої букви в складних власних назвах;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного знака поставлений інший;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);

6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;

7) у заміні українських букв російськими;

п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

Нормативи оцінювання:

Бали


Кількість помилок


Бали


Кількість помилок

1

15—16 і більше

7

4

2

13—14

8

3

3

11—12

9

1+1 (негруба)

4

9—10

10

1

5

7—8

11

1 (негруба)

6

5—6

12


13. Методичне забезпечення

Комплект учбово-методичних матеріалів для забезпечення і супроводу робочої програми включає:

 1. Сучасну вітчизняну навчальну і наукову літературу.

 2. Електронні комплекти лекцій.

 3. Тематичну добірку матеріалів до завдань.

 4. Необхідну кількість завдань для організації самостійної роботи студентів.

 5. Перелік тем рефератів.

 6. Комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів.

 7. Комплекти лекцій з усіх тем дисципліни.

 8. Методичні вказівки до проведення контролю методом тестування.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Богославець Л.П. Українська мова. Морфологія: навч.-метод. посібник. / Л.П. Богославець, М.О. Кузьмич, С.І. Черіпко. – К. : НАУ, 2007. – 148 с.

 2. Богославець Л.П. Українська мова. Морфологія: практикум. / Л.П. Богославець, М.О. Кузьмич, С.І. Черіпко. – К. : НАУ, 2007. – 148 с.

 3. Богославець Л.П. Українська мова. Синтаксис і пунктуація складного речення. / Л.П. Богославець, І.В. Житар, Т.П. Матвійчук, Г.І. Земляна. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 76 с.

 4. Богославець Л.П. Українська мова: навчально-практичний посібник. Ч.1. / Л.П. Богославець, І.В. Житар, О.А. Кузьмич, С.І. Черіпко – К. : НАУ, 2005. – 112 с.

 5. Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

 6. Житар І.В. Українська мова. навчальний посібник для підготовки до ЗНО: навч. посіб. / Житар І.В., Матвійчук Т.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010 – 384 с.

 7. Житар І.В. Українська мова. Синтаксис і пунктуація простого речення. / І.В. Житар, Т.П. Матвійчук. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 146 с.

 8. Житар І.В. Українська мова. Синтаксис і пунктуація: навч. посіб. / Житар І.В., Матвійчук Т.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008 – 240 с.

 9. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2010. – 400с.

 10. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

 11. Познанська В. Д. Українська лексикологія, фразеологія та лексикографія. Практикум: [навчальний посібник]/В. Д. Познанська, М. О. Вінтонів, Л. В. Сегін. – Донецьк – Слов’янськ: ДонНУ, 2007.

 12. Українська мова. Синтаксис і пунктуація простого речення. 2-ге вид./ Житар І.В., Матвійчук Т.П., 2009. – 148с.

 13. Черіпко С.І. Українська мова. Синтаксис і пунктуація: практикум / С.І. Черіпко, Р.П. Юр-Кирилюк. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 160 с.

 14. Юшук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української
  мови. - К.: Освіта, 2007.

 15. Ющук І. М. Українська мова. Вправи: [навч. посіб.]/І. П. Ющук. – К.: Либідь, 2009. – 365 (1) с.

 16. Ющук І. М. Українська мова: [підручник]/І. П. Ющук. – К.: Либідь,2008. – 639 с.

Допоміжна

 1. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова: навч. посіб. – [3-тє вид., випр. і доп.]/Н. Ф. Венжинович. – К.: Знання, 2008. – 303 с.

 2. Залікові завдання з української мови. 10-11 клас. - К.: «Шкільний світ», 2006.

 3. Орфографія української мови просто про складне / Радченко І. - К.: «Шкільний світ», 2008.

 4. Зубков М. Збірник диктантів для випускників та абітурієнтів з
  української мови. - Харків: СПДФО Співак Т.К., 2007. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

 5. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2007.

 6. Культура фахового мовлення: навчальний посібник/[за ред. Н. Д. Бабич]. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 495 с.

 7. Палеха Ю. І. Ділова етика. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 309 с.

 8. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 2004.

 9. Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

 10. Тести. Українська мова. 5-12 класи/ За ред. д.філол.н. проф. Гуйванюк Н.В. - К.: Академія, 2009.

 11. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. пік. з укр. та рос. мовами навчання / О.М. Бєляєв та ін. - К.: Освіта, 2007.

 12. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. – К.: Вікар, 2006. – 223 с.

 13. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2007.

Лексикологічні джерела

 1. Англійсько-український геодезичний словник/[уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф.] – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010. – 360 с.

 2. Англо-російсько-український словник науково-технічної термінології = English-Russian-Ukrainian dictionary of scienti_ c and technical terminology: близько 22 000 термінів/С. М. Андрєєв (уклад.). – Х.: Факт, 1999. – 703 с.

 3. Англо-український дипломатичний словник: понад 26 000 слів і словосполучень/[за ред. І. С. Бика]. – К.: Знання, 2006. – 579 с.

 4. Англо-український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос./[за ред. С. І. Юрія]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 373 с.

 5. Англо-український фразеологічний словник: близько 30 000 словосполучень/[уклад. К. Т. Баранцев]. – 3-тє вид., стер. – К., 2006. – 1056 с.

 6. Англо-український юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень/[уклад. Карабан В. І.] – Вінниця: Нова книга, 2003. – 1088 с.

 7. Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: понад 13000 діалектизмів: у 2 т./Г. Л. Аркушин. – Луцьк: Вежа, 2000.Т. 1 (А – Н). – 2000. – 353 с.; Т. 2 (О – Я). – 2000. – 456 с.

 8. Балла М. І. Новий англо-український словник/М. І. Балла. – 2-е вид.випр. та доп. – К.: Чумацький Шлях, 2004. – 668 с.

 9. Бізнес-словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: понад 12500 термінів: англо-укр./[уклад. С. Я. Єрмоленко, В. І. Єрмоленко]. – К.: Школа, 2002. – 720 с.

 10. Білецький-Носенко П. Словник української мови/АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; [підготував до випуску В. В. Німчук]. – К.: Наукова думка, 1966. – 422 с.

 11. Бойків І. Словник чужомовних слів. Репринт з вид. 1955 р./І. Бойків, О. Ізюмов, Г. Калишевський та ін. – К.: Музей Івана Гончара; Родовід, 1996. – 532 с.

Нормативні матеріали МОНмолодьспорту України і

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського


 1. Вища Освіта України і Болонський процес // Навчальна програма. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

 2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН “Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять”.

 3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН “Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін”.

 4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН “Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань”.

 5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН “Загальні вимоги до організації СРС”.

 6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН “Загальні вимоги до організації НДРС”.

 7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН “Загальні вимоги до організації поточного контролю”.

 8. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН “Загальні вимоги до організації підсумкового контролю”.

 9. ІСУЯ 7.5.1-03.09/УН Інструкція: Критерії забезпеченості дисциплін навчально-методичною літературою

 10. ІСУЯ 7.5.1-03.10/УН Інструкція: Загальні вимоги до видання навчально-методичної літератури


15. Інформаційні ресурси

 1. Український освітній портал http://www.osvita.org.ua/

База даних українських ВНЗ, структурований ката¬лог освітніх ресурсів Інтернету, новини освіти України, Росії й усього світу.


 1. Твоя мова http://mova.org.ua/

Сайт присвячений мовному питанню в Україні та статусові російської й української мови.


 1. Novamova.com.ua – українська мова в Інтернеті http://www.novamova.com.ua/

На сайті зібрано освітні матеріали з української мови; статистичні дані; статті з лінгвістики, огляд книг. Присвячених українській мові.


 1. Сайт "Я розмовляю українською" http://www.arkas-proswita.iatp.org.ua/

Сайт присвячений українській мові, помилкам при перекладі з російської мови на українську, мається словник "Антисуржик".


 1. Літературна пошукова система http://www.ekniga.com.ua/

Інформаційно-пошукова система-каталог з літератури: книжки, довідники, словники, енциклопедії, підручники тощо.


 1. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/

Сайт електронної бібліотеки: книжок, журналів тощо.


 1. Народна бібліотека України http://www.biglib.com.ua/

Народна бібліотека України: більше 10000примірників з різної тематики.9


 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Робоча програма складена на основі навчальної програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти ( 2010 р).

Програма курсу передбачає 4 години лекційних та 112 годин практичних занять, 24 години самостійної роботи.

Курс складений у відповідності з прогрaмними вимогами Донецького національного університету економіки і торгівлі, у чийому підпорядкуванні знаходиться Донецький коледж технологій та дизайну.

2. Ділові папери.

Обліково – фінансові документи. Розписка. Доручення.

3. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Змістовий модуль 3 Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту 1. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу.

Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»
Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»
Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности экономиста-аналитика производственно-хозяйственной деятельности организации»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»
Курс профессиональной переподготовки «Логистика: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Уголовно-правовые дисциплины: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Международные валютно-кредитные отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.