Логотип Инфоурока

Получите 10₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Начальные классы КонспектыТувинский национальный праздник "Шагаа"

Тувинский национальный праздник "Шагаа"

Скачать материал
библиотека
материалов

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд
Описание слайда:

2 слайд Шагаа – биле! Чаа-чылды, чылыг часты Чалбарыглыг уткуулунар! Чаагай чараш чан
Описание слайда:

Шагаа – биле! Чаа-чылды, чылыг часты Чалбарыглыг уткуулунар! Чаагай чараш чанчылывыс Шагаа хуну унуп келди.

3 слайд Тыва чоннун шаандан тура Тывызыксыг солун байырлалы Шаг чаагай, шагаа чаагай
Описание слайда:

Тыва чоннун шаандан тура Тывызыксыг солун байырлалы Шаг чаагай, шагаа чаагай Шагаа келди, амыр-мендээ, арат-чонум!

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд Шагаа дээрге Тыва чоннуц Чаагай сузук чанчылы-дыр Айнын чаазын хуннун эртенин
Описание слайда:

Шагаа дээрге Тыва чоннуц Чаагай сузук чанчылы-дыр Айнын чаазын хуннун эртенин Алгап йорээн байыры-дыр.

6 слайд Шагаа – дээрге чыл эргилдезинин байырлалы.Чыл бурузу тускай аттарлыг болур. 1
Описание слайда:

Шагаа – дээрге чыл эргилдезинин байырлалы.Чыл бурузу тускай аттарлыг болур. 1 чыл он ийи чыл болгаш эргилип келир. Тыва чон шаандан тура-ла 12 дириг амытаннар ады-биле чылдарны санап чораан. Ам самбырада чылдарны коруп корээлинер. Ол дириг амытаннар канчап чыл санаашкынынче кире бергенин, дараазында уругларнын шулуктеринден дыннап корээлинер.

7 слайд Арбын малдын кышты хур Ашканынын демдээ ол-дур Аккыр суттен кылган чемнин Арб
Описание слайда:

Арбын малдын кышты хур Ашканынын демдээ ол-дур Аккыр суттен кылган чемнин Арбын апаар эгези-дир.

8 слайд Тыва аъш-чемнер Сут, ааржы, хойтпак, тарак, ореме, саржаг, кадык, ээжегей, ку
Описание слайда:

Тыва аъш-чемнер Сут, ааржы, хойтпак, тарак, ореме, саржаг, кадык, ээжегей, курут,

9 слайд
Описание слайда:

10 слайд
Описание слайда:

11 слайд Куске чылы Куске чылдыг кижи дижик: Кузел-соруу куштуг, бедик, Сургуул, эртем
Описание слайда:

Куске чылы Куске чылдыг кижи дижик: Кузел-соруу куштуг, бедик, Сургуул, эртем чедер дээнде, Сундузу улуг дээр чуве.

12 слайд Инек чылы Инек чылдын, кижилери Олут орбас ажыл-ишчи, Оожум-топтуг аажы-чацны
Описание слайда:

Инек чылы Инек чылдын, кижилери Олут орбас ажыл-ишчи, Оожум-топтуг аажы-чацныг — Идегелдиг оннуктер ол.

13 слайд Пар чылы Пар чылдыын кандыг дээрил, База хоомай эвес деп бил. Шириин ышкаш ко
Описание слайда:

Пар чылы Пар чылдыын кандыг дээрил, База хоомай эвес деп бил. Шириин ышкаш козулзе-даа, Шиитпирлиг кижилер ол.

14 слайд Тоолай чылы Шынчы болгаш туруштуг-даа, Шыырак билиг, дуржулгалыг Тоолай дээрг
Описание слайда:

Тоолай чылы Шынчы болгаш туруштуг-даа, Шыырак билиг, дуржулгалыг Тоолай дээрге хоомай эвес, Тоомчага алза эки.

15 слайд Улу чылы Улу чылдыг кижилернин Угааны чарт, бодамчалыг. Улус-биле чугаа-соотт
Описание слайда:

Улу чылы Улу чылдыг кижилернин Угааны чарт, бодамчалыг. Улус-биле чугаа-сооттуг, Ужур-човун сагып билир.

16 слайд Чылан чылы Чылан чылдыын корээлинер  Шыдавас-ла чувези чок,  Ачы-буян кылырын
Описание слайда:

Чылан чылы Чылан чылдыын корээлинер  Шыдавас-ла чувези чок,  Ачы-буян кылырын-на Алызында бодап чоруур.

17 слайд Аът чылы Аът чылдыг кижилернин  Сагыжы ак, угааны чарт. Чугаа-сооду чиге, тод
Описание слайда:

Аът чылы Аът чылдыг кижилернин  Сагыжы ак, угааны чарт. Чугаа-сооду чиге, тода, Чурум дээнде, чууден артык.

18 слайд Хой чылы Хой чылдыг кижилер Кончуг топтуг аажы-чанныг. Эрлер болза, нугулу чо
Описание слайда:

Хой чылы Хой чылдыг кижилер Кончуг топтуг аажы-чанныг. Эрлер болза, нугулу чок, Эмин эрттир шынчы, кежээ.

19 слайд Мечи чылы
Описание слайда:

Мечи чылы

20 слайд Дагаа чылы
Описание слайда:

Дагаа чылы

21 слайд Ыт чылы Ыт чылын алган кижи Ындындан-на кызымаккай. Салган соруун чедип аар д
Описание слайда:

Ыт чылы Ыт чылын алган кижи Ындындан-на кызымаккай. Салган соруун чедип аар дээш Сагыш аарып чоруп-ла бээр.

22 слайд Хаван чылы Хаван чылдыг кижилерни Кайгамчык-ла эрестиг дээр. Холу куруг черле
Описание слайда:

Хаван чылы Хаван чылдыг кижилерни Кайгамчык-ла эрестиг дээр. Холу куруг черле орбас, Кончуг кежээ, шалыпкын-даа

23 слайд Чылан чылы кышты удей Медээ бергеш ырап бар чор, Аът чылы часты уткуп Таваар
Описание слайда:

Чылан чылы кышты удей Медээ бергеш ырап бар чор, Аът чылы часты уткуп Таваар оожум кирип кел чор Артыш, шаанак холуттунган Аржаан суттен ору оргу Эглип келген Шагаавысты Эптиг, демниг байырлаалы. Эртип турар эрги чыл Эртинезин хайырлазын! Уткуп турар Аът чылы Ууттунмас кежиктиг болзун! Эки чуве элбек болзун! Багай чуве ынай турзун! Арбай тараа чаагай турзун! Аъш-чеми элбек болзун!

24 слайд
Описание слайда:

25 слайд
Описание слайда:

26 слайд
Описание слайда:

27 слайд
Описание слайда:

28 слайд
Описание слайда:

29 слайд
Описание слайда:

30 слайд Шагаада ойнаар оюннар Кажыктаары, баг тыртары, Тевектээри, аът шалбалаары, Да
Описание слайда:

Шагаада ойнаар оюннар Кажыктаары, баг тыртары, Тевектээри, аът шалбалаары, Даалы ойнаары,ча адары, Ортеннежири,ак ыяш чажыржыры, Даш кодурурери,

31 слайд Амыр-менди чолукпушаан,   Ак чем амзап, йорээл салчыыл.   Алгы дожеп, шанак м
Описание слайда:

Амыр-менди чолукпушаан,   Ак чем амзап, йорээл салчыыл.   Алгы дожеп, шанак мунуп,   Артыы дагдан чунгулаалы.   Даалы, кажык, тевек ойнап,   Талалажып кагжыылынар.

32 слайд Кажыктаары
Описание слайда:

Кажыктаары

33 слайд
Описание слайда:

34 слайд Ча адары
Описание слайда:

Ча адары

35 слайд Тевектээри
Описание слайда:

Тевектээри

36 слайд Башкы танды монгун боргу Алдын хунге чайыналган Байырывыс хоглуг ыры Арга сын
Описание слайда:

Башкы танды монгун боргу Алдын хунге чайыналган Байырывыс хоглуг ыры Арга сынга чангыланзын. Судун оргуп, шайын чажып Сузук чолдуг буян- кежии Шагаачылар ындын ыры Шаттар сыннар чангыланзын Чаа-чылды чылыг часты Чалбарыглыг уткуулунар! Чаагай чараш чанчылывыс Шагаа хуну унуп келди. Сузуктуг ак Шагаавыстын Сулде кужу бедик болзун Чалбарыглыг ак Шагаавыстын Сагылгазы чаагай эртсин.

37 слайд Аал-чурт амыр-менди турзун, Амыр-тайбын, доктаап турзун Курай, курай! Айнын ч
Описание слайда:

Аал-чурт амыр-менди турзун, Амыр-тайбын, доктаап турзун Курай, курай! Айнын чаазы Хунум эртези Эрги чылды удеп тур мен, Чаа чылды уткуп тур мен. Бура дег чыл эрти, Бодаган дег чыл келди. Чылдын бажы кирди, Чылан бажы туледи.

38 слайд Чарлып болбас ыдыктыг Чанчылывыс кагбаал, Сагыызын дег камнаал, Салгалдарга д
Описание слайда:

Чарлып болбас ыдыктыг Чанчылывыс кагбаал, Сагыызын дег камнаал, Салгалдарга дамчыдаал!

  • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
    Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс Календарно тематический план по технологии 2 класс   Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс Календарно тематический план по технологии 2 класс   Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  Календарно тематический план по технологии 2 класс  
Общая информация
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Методика преподавания информатики в начальных классах»
Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Курс повышения квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Содержательные аспекты профессионального и личностного развития педагогических работников в рамках реализации профессионального стандарта»
Курс повышения квалификации «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в соответствии с ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация рабочего времени учителя начальных классов с учетом требований ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях реализации программы ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.