«Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по информатике»
Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Информатика Другие методич. материалы«Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по информатике»

«Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по информатике»

Скачать материал

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІКУМ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Затверджую»

Заст. директора    з навчально-методичної роботи

____________ В.Л. Оксаніченко «___»__________________2013 р.

Робочий зошит для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни

«Основи інформатики»

для спеціальностей:

5.05020201 «Монтаж, обслуговування   засобів     і    систем автоматизації технологічного виробництва»

5.05050302  «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

м. Одеса


Основи інформатики. Робочий зошит для виконання практичних робіт для підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» та 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

Укладач: Полєтаєва С. О. – викладач Технікуму промислової автоматики ОНАХТ

Рецензент: Плотніков В. М – завідуючий кафедрою iнформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ, доктор технічних наук, професор.

Рекомендовано для використання у навчальному процесі ВНЗ І-ІІ р. а. Одеської області.

Голова методичної комісії викладачів інформатики ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської обласної Якубовська Н.Л. ____________________

Робочий зошит для виконання практичних робіт розроблено  на підставі навчальної програми  з „Інформатики ” для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредетації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти «Рівень стандарт».

Робочий зошит для виконання практичних робіт розглянуто і схвалено цикловою комісією інформаційних систем ТПА ОНАХТ

Протокол № ___ від «____» ______20___р.

Голова циклової комісії ______________ О.Г. Клименко

Література

1.    Глинський Я.М.  Інформатика: 8 – 11 класи: Навч. посібник: у 2-ч. – Ч. 2. Інформаційні технології. 4-те вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2004 р.

2.    Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В., Інформатика 10 клас. – К.: Генеза, 2010 р.

3.    Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В., Інформатика 11 клас. – К.: Генеза, 2010 р.

4.    Ривкінд Й.Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шатько В. В. Інформатика 10 клас. Академічний рівень. – К.: Генеза, 2010 р.

5.    Ривкінд Й.Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шатько В. В. Інформатика 11 клас. Академічний рівень. – К.: Генеза, 2010 р.

6.    Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006 р

7.    Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г.  Інформатика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/, - К.: Школяар, 2011 р.

8.    Зарецька І.Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закладів – Х.: Факт, 2004 р.

9.    Костриба О.В., Лещук Р.І. Усі уроки інформатики. 10 клас. Рівень стандарту. – Х.: Ранок, 2010 р.

10.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики у 2-х частинах (навчально-методичний посібник), 10-11 кл., Видавнича група ВНV, 2005 р.

79


Результати виконання практичних робіт:

ЗМІСТ

№ практичної роботи

Дата захисту

Оцінка

Підпис викладача

Практична робота № 1

 

 

 

Практична робота № 2

 

 

 

Практична робота № 3

 

 

 

Практична робота № 4

 

 

 

Практична робота № 5

 

 

 

Практична робота № 6

 

 

 

Практична робота № 7

 

 

 

Практична робота № 8

 

 

 

Практична робота № 9

 

 

 

Практична робота № 10

 

 

 

Практична робота № 11

 

 

 

Практична робота № 12

 

 

 

Практична робота № 13

 

 

 

Практична робота № 14

 

 

 

Практична робота № 15

 

 

 

Практична робота № 16

 

 

 

Практична робота № 17

 

 

 

Практична робота № 18

 

 

 

Практична робота № 19

 

 

 

Практична робота № 20

 

 

 

Практична робота № 21

 

 

 

Практична робота № 22

 

 

 

Вступ………………………………………………….…………………………....……………………4

Техніка безпеки при роботі з ПК…………………………...…………………………………………5

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 Знайомство з операційною системою Windows…………….……....6 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 Архівція файлів……………………………………..…………...…...10

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 Текстовий процесор MS Word. Редагування тексту.

Форматування символів, абзаців, сторінок………………………………………..……..................12

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 Робота з графічними об'єктами…………………………...…….......16 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 Створення таблиць в  MS Word. Об'єкт Microsoft

Equation3.0………………………….... ……………………………………………………….…...…19

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових

презентаціях………………………………………………………………………………….……......21

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 Створення інформаційного бюлетеня і буклету……………….......24 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора…………………………………………………………………………………….....…..…28

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 Використання формул та функцій в електронних таблицях.

Створення діаграм………………………………………………………………..…..…………….…31

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 Аналіз даних за допомогою функцій табличного

процесора…………………………………………………………………………...…………………34

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 Фільтрація даних і обчислення  підсумкових характеристик.......37 ПРАКТИЧНА РОБОТА №  12 Створення таблиць за допомогою конструктора………………..40

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 Створення та модифікація форм в Access ………….…………….43

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 Створення і робота з  фільтрами та запитами. ...………..…….…48 ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 15 Створення звітів за допомогою майстра.………………….……..53

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16 Електронна пошта………………………………….………………56

ПРАКТИЧНА РОБОТА №17 Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та

використання брандмауера………………………...……………………………………………...…58

ПРАКТИЧНА РОБОТА №  18 Створення Web-документів, що містять теги форматування

символів…………………………………..……...………………………………………………...…..63

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 19 Використання рисунків, відео та звуку на HTML-сторінці……..66

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20 Створення Web-документів, що містять таблиці. ...…………......68

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 21 Створення фреймів………………………………..………….....…71

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 22 Робота з навчальною програмою……………………..………..…76

Результати виконання практичних робіт………………………………………….………….……..78

Література……………………………………………………………………………………………..79

78


ВСТУП

У наш час усі з великим темпом в усі сфери діяльності людства впроваджуються комп'ютерні технології. Згідно з вимогами державного освітнього стандарту середньої професійної освіти в результаті освоєння дисципліни «Основи інформатики» студент повинен уміти використовувати вивчені прикладні програмні засоби.

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Основи інформатики» складені відповідно до робочої програми дисципліни і призначено для студентів 1 курсу.

Курс містить практичні роботи, відповідні лекційному матеріалу. Основною метою курсу є вивчення програмного забезпечення і опанування прийомів роботи в програмах. Практичні роботи призначені для закріплення теоретичного матеріалу, отримання нової інформації в результаті виконання завдань, формування навичок застосування програмного забезпечення при рішенні завдань, підвищення інформаційної компетенції.

Кожна практична робота по курсу містить назву, мету роботи, завдання, контрольні питання. У методичних рекомендаціях детально описаний хід виконання роботи.

Курс практичних робіт розрахований на 43 години. Підсумковий контроль по дисципліні - диференційований залік.

Практичні роботи виконуються студентами індивідуально на комп'ютерах. До виконання практичних робіт допускаються студенти, що пройшли інструктаж по техніці безпеки і правилам експлуатації комп'ютерної системи.

Виконання практичних робіт по курсу орієнтоване на застосування програмного забезпечення :

-   операційна система Windows

-   архіватор WinRAR

-   пакет програм MS Offise FlatGraph

-   інтернет браузери.

Перед виконанням практичної роботи студент зобов'язаний:

-   пропрацювати теоретичний матеріал, необхідний для засвоєння знань і придбання умінь

-   ознайомитися з послідовністю і правилами виконання роботи.

Практична робота виконується згідно із завданням і методичними рекомендаціями. Результат роботи представляється студентом викладачеві у вигляді файлу (файлів) в особистому каталозі і захищається ним.

По ходу виконання роботи при виникненні питань студент може отримати консультацію у викладача або самостійно скористатися лекційним матеріалом.

Результат виконання практичної роботи оцінюється за дванадцятибальной шкалою. Студенти, що не отримали оцінку з усіх практичних роботах, до заліку не допускаються.

Зразок:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Для чого призначена програма «FlatGraph»?________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2.  Як створити графік функції в «FlatGraph»?_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.  Як розв'язати систему рівнянь в «FlatGraph»?________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

77

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 22

Тема: Робота з навчальною програмою.

Мета: Ознайомитись з програмними засобами навчального призначення. Набути практичні навички самостійної роботи в програмі “FletGraf”. Програмне забезпечення: FletGraf, Internet Explorer та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1.    Створіть папку  “Пр22” для оформлення результатів роботи.

2.    Скачайте з сторінки http://willy.nm.ru/flatgraph.html архів “FletGraph”, розархівуйте його, визначте файл, що запускає програму на виконання. Відкрийте її та ознайомтеся з правилами роботи, натиснувши на піктограму “Помощь”.

3.    Поверніться до головного вікна програми «FlatGraph» та звільніть його від вже намальованих графіків.

4.    Побудуйте графіки функцій:

y=x+4 – зеленим кольором; y=0,5x2-1 – червоними кольором.

5.    Відредагуйте графік функції y=x+4 замінивши число 4 на 3: y=x+3.

6.    Визначте з точністю до десятих точки перетину графіків, використовуючи збільшення, зменшення чи перетягування системи координат з графіками.

7.    Збережіть файл з створеними графіками під ім’ям Графіки у папку вправи. Завершіть роботу з програмою «FlatGraph». Визначте розширення збереженого файлу.

8.    Зайдіть ще раз у програму «FlatGraph» та за допомогою піктограми “Загрузить” відкрийте збережений вами файл Графіки.

9.    За допомогою програми «FlatGraph» побудуйте графік функції:

а) .

Збережіть його засобами програми під назвою “ЗД2”.

10.За допомогою програми «FlatGraph» розв’яжіть систему рівнянь:

а)

11. Результати представте графічно (див. зразок). Збережіть малюнок у форматі *.bmp під назвою “Зд3”. Напишіть у протокол розв’язки системи, округливши їх до сотих.

76

Техніка безпеки при роботі з ПК

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно пам’ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп’ютером.

Напруга живлення ПК (220В) є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків комп’ютера, між блочних з’єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров’я, але й гарантує збереження апаратури.

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загорання апаратури.

Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

     Торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з’єднувальних кабелів;

     Порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, намагатись самостійно усунути виявлену несправність в роботі апаратури;

     Класти на апаратуру сторонні предмети; Працювати на комп’ютері у вологій одежі і з вологими руками.

В разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури треба негайно вимкнути комп’ютер і повідомити про це вчителя.

Робота на комп’ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. Через це на комп’ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму.

Під час роботи на комп’ютері НЕОБХІДНО:

     Суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури;

     Уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв;

     Працювати на клавіатурі чистими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання;

     Під час перерви в роботі вимикати комп’ютер лише в тому разі, коли обробка поточної інформації завершена і вміст оперативної пам’яті занесено на магнітні диски.

Під час роботи комп’ютера електронно-променева трубка дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання. Яке при роботі близько до екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це треба працювати на відстані 60-70 см від екрана. Дотримуватись правильної осанки, не сутулячись і не нахиляючись.

Пам’ятайте, що тривала робота на комп’ютері призводить до перенапруження зору, через це тривалість безперервної роботи для дітей не повинна перевищувати 25хв.

З інтрукцією ознайомився__________________________

(Підпис студента)               

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Знайомство з операційною системою Windows.

Мета: Познайомитися з операційною системою WINDOWS та відпрацювати початкові навички роботи в її середовищі.

Програмне забезпечення: ОС WINDOWS.

ХІД РОБОТИ

1.         Перегляд файлової структури.

1.1.          Запустіть програму Провідник відомими вам способами та розгляньте його головне  меню.

1.2.          Порахуйте кількість логічних дисків _____та папок першого рівня, що розташовані на дисках___________. Визначте  кількість папок другого рівня  в каталозі Windows_____, та кількість папок третього рівня_______ й файлів у каталозі другого рівня System______.

1.3.          Визначте загальний розмір диску “С” ______та кількість вільного простору на ньому______, розмір файлу explorer.exe_______.

15.HTML-код документу content.html:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Навіщо використовуються фрейми?________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.    Як визначити кількість горизонтальних фреймів?____________________________

3.    Як визначити кількість вертикальних фреймів?_____________________________

4.    Як визначити розмір фреймів в абсолютних величинах?______________________

_______________________________________________________________________

5.    Як встановити наявність границь між фреймами?____________________________ _____________________________________________________________________

6.    Як визначити який фрейм буде метою гіперпосилання?_______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.    Як визначити полосу прокрутки у фреймі?__________________________________

_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

75

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 13. HTML-код документу Menu.html :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. HTML-код документу bottom.html:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

74

2.  Створення папок та файлів.

2.1.  Щоб створити на диску D:\ в каталозі першого рівня Users, каталог другого рівня D:\ Users \Назва_групи, а в ньому папку Lab1  та текстові файли з назвами «текстовий документ» потрібно_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

_2.2. Щоб зберегти зміст файлу_________________________________________________

__________________________________________________________________________________ _

2.3. Щоб змінити ім'я файлу “Student” на “ПІБ”потрібно____________________________

__________________________________________________________________________________

3.  Копіювання, переміщення, видалення  папок і файлів.

3.1.  Щоб одночасно скопіювати п'ять файлів із кореневої папки на диску “С” у папку з назвою вашої групи за допомогою мишки потрібно________________________________

___________________________________________________________________________

3.2.  Щоб одночасно перемістити п'ять файлів у каталог D:\ Users \Назва_групи за допомогою рядка менюпотрібно________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.3.  Перелічить 5 способів видалення каталогу Lab1_______________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.  Налагоджування характеристик та елементів Провідника.

4.  1.Як встановіити у Провіднику режими відтворення “Адресная строка”,  “Избранное”

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4.2.  Щоб додати на панелі інструментів додаткові кнопки.__________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ Визначте розмір файлу D:\ Users \Назва_групи\«текстовий документ» ______________

4.3.  Визначте загальний розмір усіх файлів каталогу C:\Мои документы______________

4.4.  Щоб провести сортування файлів каталогу  C:\ Мои документы за розміром потрібно____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Запишіть назви та розміри двох найбільших файлів________________________________

____________________________________________________________________________

5.  Створення ярликів на робочому столі Windows

5.1. Як створити ярлик на робочому столі для програми Microsoft Excel за допомогою майстра_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 5.2. Як створити ярлик на робочому столі Windows для програми Microsoft Word  у ручному режимі______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

5.3. Як змінити піктограму_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 6. Відновлення видалених файлів та папок.

6.1.  Щоб відновити файли з кошика_____________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

6.2.  Щоб здійснити повну очистку кошика________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Додаткові можливості

7.1. Запишіть шаблон для пошуку на диску “С” всіх файлів, ім'я яких має п'ять літер і друга літера “t”____________________________________________________________ 7.2. Запишіть шаблон для пошуку на диску “С” всіх файлів, тип яких визначається розширенням doc__________________________________________________________ 7.9. Знайдіть у довідковій системі інформацію за розділом “текстовый редактор”, ”установка программ”. Послідовність дій занотуйте ______________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 8.  Робота з калькулятором. Виклик програми комбінацією клавіш.

8.1.        Щоб завантажити програму Калькулятор___________________________________ __________________________________________________________________________

8.2.        Щоб встановити швидкий виклик Калькулятора потрібно_____________________ __________________________________________________________________________

8.3.        Занотуйте послідовність дій виконання розрахунків за допомогою програми Калькулятор та результати розрахунків.

a)    sin 62°=___________

__________________________________________________________________________

b)    arctg 25=___________

__________________________________________________________________________

c)    lg (272 3 711)=___________

__________________________________________________________________________

d)    ln (4 7)=___________

__________________________________________________________________________

e)    Переведіть      з              десяткової              системи числення                в              двійкову                 числа

12791=________ та 7190=____________

____________________________________________________________________________

f)     Переведіть      з              двійкової                системи числення                в              десяткову               числа

1011110=______ та 10001111=_________

____________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Для чого призначена програма Провідник, як її запустити?______________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.    Як можна визначити властивості об’єктів?___________________________________

5.           Зробимо так, щоб рамки між фреймами були відсутні. Реалізуємо це за допомогою параметру frameborder тегу <frame>, значення якого в цьому випадку дорівнює 0. Переглянемо цей документ у вікні браузера

6.           Змінимо значення параметру frameborder з 0 на 1, щоб визначити наявність межі між фреймами. А також визначимо зелений колір межі між фреймами – це робимо за допомогою параметру bordercolor тегу <frame>. Записуємо відповідний HTML-код: Переглянемо документ Frame.html у браузері

7.           Визначимо простір усередині кожного фрейму, тобто поля, в межах яких не може бути розміщена ніяка інформація. Реалізуємо це за допомогою параметрів marginheight та marginwidth, значення яких буде дорівнювати 1 пікселю.

Записуємо HTML-код та переглянемо документ у вікні браузера

Змінимо значення параметрів marginheight та marginwidth з 1 на 20 пікселів для фреймів logo та menu.Переглянемо новий документ.

8.           Заборонимо користувачам змінювати розмір фреймів, що може порушити структуру спроектованих нами фреймів. Реалізуємо це за допомогою параметру noresize тегу <frame>, який не потребує ніяких значень.

9.           Визначимо взаємодію між фреймами.

У файлі menu.html створимо гіперпосилання, перехід по яким буде завантажувати файл з іменем example.html у визначений фрейм. Для цього:

-  Створимо файл  example.html в теці HTML та запишемо для нього HTML-код :

<html><head><title>example</title></head>

<body>

Текст документу

</body> </html>

-  Задамо ім’я для фрейму, на який буде гіперпосилання – у нас це фрейм content. Скорегуємо HTML-код для файлу Frame.html - фрейму content дамо ім’я "А" : Корегуємо HTML-код для файлу menu.html: додамо ще один пункт в меню (назвемо його "Повідомлення"), визначимо гіперпосилання на файл example.html :

Документ menu.html має чотири гіперпосилання на файл з іменем example.html, але з різним значенням параметру target. Перше гіперпосилання зі значенням target="A" буде завантажувати файл example.html у фрейм з іменем "А". Друге гіперпосилання зі значенням target="_blank" створить нове вікно без імені та завантажить туди необхідний документ. Третє гіперпосилання зі значенням target="_top" завантажить документ у повне вікно замість всій фреймової структури. Четверте гіперпосилання зі значенням target="_self" завантажить документ у фрейм menu замість документу із гіперпосиланнями. Переглянемо оновлений файл Frame.html у вікні браузера

Повторимо друге посилання - файл example.html відкриється в ще однму, новому вікні браузера.  Реалізуємо третє посилання - нове вікно браузера не створюється, файл example.html відкривається в тому ж вікні де був фрейм. Повертаємось до фреймової структури за допомогою кнопки Back.

12. HTML-код документу Frame.html :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

73

HTML-код документу logo.html:

<html>

<head>

<title>logo</title>

</head>

<body >

<img src="1.jpg" height="110" align="left">

<h2 align="center">ТУРИСТИЧНА ФІРМА "АРС"</h2>

</body>

</html>

HTML-код документу menu.html:

<html>

<head>

<title>menu</title>

</head> <body>

Новини<br><br>

Ціни<br><br>

Погода

</body>

</html>

HTML-код документу content.html:

<html>

<head>

<title>content</title>

</head> <body>

<center>Зміст документу</center>

</body>

</html>

HTML-код документу bottom.html:

<html>

<head>

<title>bottom</title>

</head> <body>

<center>Нижній колонтитул документу</center>

</body> </html>

Зробимо так, щоб смуга прокрутки у фреймі logo була відсутня. Реалізуємо це за допомогою параметру scrolling тегу <frame>, значення якого в даному випадку буде дорівнювати "no". Корегуємо HTML-код файлу Frame.html :

72

__________________________________________________________________________ 3. Яка різниця між переміщенням і копіюванням об'єктів?_______________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.    Для чого призначений буфер обміну?_______________________________________

__________________________________________________________________________

5.    За якими ознаками можна впорядкувати значки об’єктів у папці?_________________ ____________________________________________________________________________

6.    Для чого призначене контекстне меню об'єкта?___________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.    Як відмінити будь-яку виконану дію над об'єктами?__________________________ __________________________________________________________________________

8.    У яких випадках знищені об’єкти до Кошика не потрапляють?__________________ __________________________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Архівція файлів.

Мета: Навчитися використовувати програми-архіватори.

Програмне забезпечення: ОС WINDOWS, WINRAR

ХІД РОБОТИ

1.                 В папці D:\Users\Назва_групи створіть папку Lab2 і скопіювати в неї декілька папок, текстовий файл (переіменуйте його в Текст.doc) і графічний файл (переіменуйте його в Малюнок.jpg). Розмір папки Lab2 має бути приблизно 10 Мб.

2.                 Щоб створити файл-архів із файла Текст.doc, потрібно_____________________ __________________________________________________________________________

3.                 Розпакувати створений архів на Робочий стіл, для цього_____________________

__________________________________________________________________________

4.                 Створіть файл-архів з усіх файлів, що є в папці Lab2 _______________________

5.                 Створіть архів, що саморозпаковується, з файла Текст.doc, який є в папці Lab2 для цього____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

6.                 Створіть багатотомний архів з усіх файлів, що є в папці Lab2. Його розмір 300

Кбайт для цього______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7.                 Створіть файл-архів із файла Малюнок.jpg, який є в папці Lab2.

8.                 Заповніть таблиці

Ім’я файла

Ступінь стиснення (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім’я файла

Розмір файла

Розмір в архіві

Тип файла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 21

Тема: Створення фреймів

Мета: навчитись створювати фрейми

Програмне забезпечення: Блокнот, Internet Explorer та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1.   Скопіювати в теку HTML графічний файл l.jpg

2.   В теці HTML створити текстовий документ з назвою Frame.html.

3.   У файлі Frame.html визначимо чотири фрейми, з структурою показаною на рис. 1.

 

logo

menu

content

 

bottom

Рис. 1. Розміщення фреймів у вікні браузера

Ім’я першого фрейму logo, він займає всю ширину сторінки, та в ньому завантажений файл logo.html. Далі ідуть два центральні фрейми: menu, в ньому завантажений файл menu.html та content, в ньому завантажений файл content.html. Фрейм menu займає 25%  у ширину, а фрейм content – всій простір, що залишився. Останній фрейм bottom займає  нижню частину екрану, в ньому завантажений файл bottom.html. В файл Frame.html запишемо HTML-код для визначення фреймової структури:

<html>

<head>

<title>Створення фреймів</title>

</head>

<frameset rows="25%,50%,25%">

<frame src="logo.html">

<frameset cols="25%,*">

<frame src="menu.html">

<frame src="content.html">

</frameset>

<frame src="bottom.html">

</frameset>

</html>

4. В теці HTML створити текстові документи з назвами logo.html, menu.html, content.html, bottom.html, та запишемо в них такий HTML-код:

71

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    За допомогою яких тегів ми створюємо таблиці?_____________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2.    За допомогою яких тегів ми форматуємо таблиці?____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 3. Які теги формують у таблиці рядки________________, клітинки-заголовки _______________ та звичайні клітинки_________________?

4. Який параметр використовують для обєднання комірок?______________________

______________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

70

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Під стисненням розуміють______________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.    Що таке архівування?___________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Що таке архів?________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4. Що таке архіватор?_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________

5.      Що таке архів?_________________________________________________________ __________________________________________________________________________

6.      Що таке багатотомний архів?____________________________________________

____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

7.      Які файли під час архівування мають високий ступінь стиснення, чи втрачається інформація в результаті архівування? ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Текстовий процесор MS Word. Редагування тексту. Форматування символів, абзаців, сторінок.

Мета: Набути   навичок   оформлення   тексту   (обрамлення,   заливка, колонки, сторінки). Закріпити навики збереження тексту у файлі. Набути навичок роботи з фігурним текстом і вставки малюнка в документ.

Програмне забезпечення: ОС Windows та текстовий процесор Microsoft Word.

Теоретичні відомості

ХІД РОБОТИ

1.   Ввімкніть ПК.

2.   Завантажте Word.

3.   Увімкніть (або залиште ввімкненими) тільки панелі Стандартна та Форматування, решту панелей відключіть, для цього_________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 4. Задайте параметри сторінки:

4.1.               Встановіть всі чотири поля (верхнє, нижнє, ліве та праве) рівними двом сантиметрам, для цього_____________________________________________________ ______________________________________________________________________

4.2.               Встановіть розмір сторінки 210 х 297 мм (тобто формат А4), а її орієнтацію – книжкову, для цього_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.   Змініть шрифт та його розмір:

5.1.  Встановіть шрифт Monotype Corsiva, користуючись панеллю інструментів.

5.2.  Встановіть розмір шрифту 13.

6.   Переконайтесь, що гарнітура шрифту звичайна, і задайте спосіб вирівнювання тексту:

6.1.  Кнопки жирний       ,  курсив та підкреслений  шрифт повинні бути ненатиснуті.

6.2.  Яке призначення кнопок ____________________________________

7.   Як увімкнути лінійку і рядок стану? __________________________________________

____________________________________________________________________________

8.   Визначте ті команди у головному меню програми в групах Файл, Вид, Вставка, Сервис, які мають додаткові випадаючі меню (в кінці назви вони мають позначку ►), та занотуйте у протокол їх назви за принципом – назва групи меню – назви команд цього меню.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

17.   Створити 1-шу комірку даних (комірка С) з параметрами: Вертикальне вирівнювання даних комірки – по верхньому краю. Колір фону комірки - жовтий.

18.   Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка D) шириною 7% від ширини комірки А з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання даних комірки - по центру, вертикальне - по верхньому краю. Колір фону комірки - червоний. Розмір шрифта 2-й.

19.   Створити 3-тю комірку даних (комірка Е) оформивши її назву як заголовок 4-го рівня вирівняний по правому краю. Параметри: горизонтальне вирівнювання даних комірки - по правому краю, вертикальне – по нижньому краю. Колір фону комірки жовтий.

20.   Створити другий рядок основної таблиці та задати жовтий колір рамок усіх його комірок.

21.   Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка 4), яка простягається на два стовпці та два рядки таблиці оформивши її назву як заголовок 2-го рівня. Параметри: Вертикальне вирівнювання даних комірки - по центру. Фон комірки - рисунок 2.bmp.

22.   Створити 2-гу комірку даних (комірка 5) оформивши її текст як біжучий рядок: Розмір шрифта -5, гарнітура - "Arial", жовтого кольору.

23.   Створити третій рядок основної таблиці та задати червоний колір рамок усіх його комірок.

24.   Створити 1-шу комірку даних (комірка 6) оформивши її назву як заголовок 3-го рівня вирівняний по центру. Параметри: колір фону комірки - зелений.

25.   Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка 7) шириною 10 пікселів з параметрами: Горизонтальне вирівнювання даних таблиці - по центру. Колір фону комірки - білий. Розмір шрифта - 1.

26.   Записати код сторінки:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

69

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 20

Тема: Створення Web-документів, що містять таблиці.

Мета: Навчитись створювати Web-документи, що містять таблиці.

Програмне забезпечення: Блокнот, Internet Explorer та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1.      Створити шаблон HTML-документа.

2.      Задати ім'я документа за таким зразком: "Таблиця - Прізвище Ім'я - Група".

3.      Задати базовий шрифт документа (BASEFONT): розмір - 3, гарнітура - Arial, колір чорний.

4.      Створити біжучий рядок за зразком: "Прізвище Ім'я - Група".

5.      Текст "Практична робота робота №20" оформити заголовком першого рівня, розмішеним по центру із спливаючим поясненням (ACRONYM TITLE) "ТАБЛИЦЯ" при наведенні на нього мишкою.

6.      Задати заголовок таблиці "Приклад виконання таблиці" розмістивши його над таблицею і оформити заголовком третього рівня вирівняним по правому краю.

7.      Створити таблицю, яка займає 80% ширини і 70% висоти вікна браузера з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання таблиці та вертикальне вирівнювання даних у таблиці - по центру. Ширина зовнішньої рамки таблиці рівна 5, її колір червоний. Відстань між рамкою комірки та текстом - 5, відстань між границями сусідніх комірок - 10. Колір фону комірок таблиці - синій.

8.      Створити перший рядок основної таблиці та задати чорний колір рамок усіх його комірок.

9.      Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка 1) шириною 20% від ширини вікна браузера з наступними параметрами: горизонтальне вирівнювання даних комірки по правому краю, вертикальне - по верхньому краю. Колір фону комірки — червоний. Колір шрифта — синій.

10.   Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка 2) шириною 100 пікселів з такими параметрами: Горизонтальне вирівнювання даних комірки - по лівому краю, вертикальне - по нижньому краю. Фон комірки - рисунок l.bmp. Колір шрифта білий.

11.   Створити 3-тю комірку-заголовок (комірка 3) шириною 500 пікселів з такими параметрами: колір фону комірки - білий. Колір шрифта - червоний.

12.   Вставити до третьої комірки таблицю (див. зразок), яка займає 90% ширини і 80% висоти цієї комірки з такими параметрами: горизонтальне вирівнювання таблиці в комірці - по правому краю. Ширина зовнішньої рамки таблиці рівна 3, її колір зелений. Колір фону таблиці - рисунок 3.bmp. Відстань між рамкою комірки та текстом — 5, відстань між границями сусідніх комірок — 10.

13.   Створити перший рядок вкладеної таблиці та задати жовтий колір рамок усіх його комірок.

14.   Створити 1-шу комірку-заголовок (комірка А), яка простягається на три стовпці цієї таблиці, задавши колір шрифта - жовтий.

15.   Створити 2-гу комірку-заголовок (комірка В), задавши колір фону комірки - білий.

16.   Створити другий рядок вкладеної таблиці та задати білий колір рамок усіх його комірок.

68

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 9. Запишіть у протокол назву пункту меню, з якого включаються лінійки, та як встановлюється вимірювання шкали у сантиметрах._____________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.  Введіть з клавіатури текст за зразком 1.

11.  Скопіюйте ваш текст в те ж вікно.

ЗРАЗОК 1.

Microsoft WordArt і Microsoft Clip Art.

Багато хто помилково вважає, що слова можна тільки читати, але не милуватися ними. Microsoft Word надає користувачеві доступ до захоплюючого додатку, який називається WordArt. Він здатен помітно прикрасити ваш текст.

Якщо ви відчуваєте непереборне бажання включити щось подібне в слайд (емблему або символ), то зробити це дуже просто. Вам навіть не доведеться турбуватися про позиціонування, оскільки об'єкти WordArt можна переміщати і масштабувати після їх створення.

Програма Clip Gallery застосовується для пошуку і впорядковування картинок, а також для їх вставки в документи Office. Якщо вибрати у вікні діалогу Об'єкт значення Microsoft Clip Gallery і натиснути кнопку ОК, програма Clip Gallery відкривається в окремому вікні. Clip Gallery відображає всі картинки, які були додані до програми.

Якщо під час інсталяції Office була встановлена програма Clip Gallery разом з картинками, що входять до складу Office, то вони відображаються у вікні. Додаткові картинки знаходяться на диску Office.

12.                 Скопійований текст розбийте на дві колонки з роздільником (зразок 2).  Щоб розбити текст на дві колонки з роздільником ________________________________ _________________________________________________________________________

13.                 Замініть зображення перших букв абзацу за зразком (вставте Буквицю).Щоб встановити Буквицю____________________________________________________

14.                 Виконаєте обрамлення і заливку фрагментів тексту. Щоб виконати обрамлення і заливку фрагментів тексту_________________________________________________ ____________________________________________________________________________

15.                 Проставте номери сторінок. Щоб пронумерувати сторінки________________________________________________________________________________________________

16.                 Скопіюйте ваш текст в те ж вікно ще раз, відформатуйте його по ширині і оформіть за зразком 3.

17 . Збережіть текст у своїй папці.

18. Покажіть роботу викладачеві.

ЗРАЗОК 2.

Microsoft WordArt і Microsoft Clip Art.

агато хто помилково вважає,               позиціонування,    оскільки об'єкти що              слова       можна     тільки     WordArt можна переміщати            і користувачеві доступ до захоплюючого Пзастосовується для пошуку читати, але не милуватися масштабувати після їх створення.

ними.         Microsoft         Word         надає                                   рограма        Clip         Gallery

додатку, який називається WordArt. Він            і               впорядковування здатен помітно прикрасити ваш текст. картинок, а також для їх вставки в кщо        ви            відчуваєте              документи Office. Якщо вибрати у вікні непереборне     бажання діалогу Об'єкт значення Microsoft Clip включити щось подібне в            Gallery і натиснути кнопку ОК, програма слайд (емблему або символ), то зробити    Clip Gallery відкривається в окремому це дуже       просто.   Вам         навіть      не            вікні.       Clip         Gallery    відображає             всі доведеться             турбуватися           про          картинки, які були додані до програми.

кщо під час інсталяції Office була встановлена програма Clip Gallery разом з картинками, що входять до складу Office, то вони відображаються у вікні. Додаткові картинки знаходяться на диску Office.

ЗРАЗОК 3.

Microsoft WordArt і Microsoft Clip Art.

Модифікувати HTML-код для прокрутки відео-ролика CLOCK.AVI  два рази: _______________________________________________________________________ Провести оновлення вікна браузера.

10.        Модифікувати HTML-код для прокрутки відео ролика CLOCK.AVI  два рази, при цьому показ починається після наведення миші на рисунок:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ Провести оновлення вікна браузера.

11.        Модифікувати HTML-код для того, щоб  відео-ролик CLOCK.AVI прокручувався постійно:

_________________________________________________________________________ Провести оновлення вікна браузера.

12.        Розглянути можливість використаня на сайтах звуку. Для цього необхідно в папку HTML вставити звуковий файл, наприклад START.WAV та додати в файл picture.html HTML-код:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 13.Провести оновлення вікна браузера.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Як встановити розміри рисунка?________________________________________ _______________________________________________________________________ 2. Як визначити розмір горизонтального відступу від тексту до границі рисунку? _____________________________________________________________________ 3. Навіщо потрібно записувати альтернативний текст при визначенні рисунків?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4.           Як встановити рамку рисунка та її колір?__________________________________ _____________________________________________________________________

5.           Як вставити відео?____________________________________________________ _________________________________________________________________________

6.           Як вставити звук?_______________________________________________________ _____________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

67


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 19

Тема: Використання рисунків, відео та звуку на HTML-сторінці Мета: освоїти методику використання рисунків на HTML-сторінці.

Програмне забезпечення: Блокнот, Internet Explorer та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1.           Копіюватив в свою папку графічний файл і перейменувати у 1.jpg .

2.           В теці HTML створити текстовий документ з назвою picture.html, відкрити його за допомогою браузеру та перейти до редагування HTML-коду.

3.           Створити заготовку для HTML-коду Web-сторінки:

<html> <head>

<title>Рисунки</title>

</head>

<body>

</body> </html>

4.           Додати HTML-код для відображення на сторінці чотирьох однакових рисунків з різними розмірами: <body>

<h2 align=center>Зміна розмірів рисунків</h2>

<img src="1.jpg">

<img src="1.jpg" width="260" height="220">

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

</body> </html>

5.           Розглянути можливість використання границь навколо рисунків. Для цього додамо наступний HTML-код:

<img src="1.jpg" width="130" height="110" _______________________________>

6.           Розглянути можливість визначення альтернативного тексту в тегах рисунків. Для цього модифікувати останній фрагмент HTML-коду:

<img src="1.jpg" width="130" height="110" border="1" ________________________>

7.           Відключити показ рисунків у вікні браузеру та провести оновлення нашої сторінки, для цього___________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

8.           Відновити показ рисунків в браузері та провести оновлення нашої HTMLсторінки.

9.           Розглянути можливість використаня на сайтах відеозображень. Для цього необхідно в папку HTML вставити файл з відео, наприклад CLOCK.AVI та додати в файл picture.html HTML-код:

...

<h2>Використання відеозображень</h2>

<img width="100" height="100" border="2" dynsrc="CLOCK.AVI">

</body>

66

Програма Clip Gallery застосовується для пошуку і впорядковування картинок, а також для їх вставки в документи Office. Якщо вибрати у вікні діалогу Об'єкт значення Microsoft Clip Gallery і натиснути кнопку ОК, програма Clip Gallery відкривається в окремому вікні. Clip Gallery відображає всі картинки, які були додані до програми.

Якщо під Office була встановлена програма Clip Gallery разом з картинками, що входять до складу Office, то вони відображаються у вікні. Додаткові картинки знаходяться на диску Office.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Що таке текстовий процесор?_______________________________________

____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

2.    Що значить відформатувати текст?____________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 3. Які ефекти пропонує діалогове вікно Шрифт?___________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.    Як створити об’єкт WordArt?_________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.    Як здійснити обрамлення тексту?_____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Робота з графічними об'єктами

Мета: сформувати та закріпити знання з теми «Робота з графічними об'єктами» Програмне забезпечення: ОС WINDOWS, MS Word.

ХІД РОБОТИ

I. Намалюйте подану нижче схему за наведеним алгоритмом, використовуючи стандартні графічні об'єкти панелі Малювання.

1.    Відкрийте новий документ.

2.    Відкрийте панель інструментів Малювання.

3.    Намалюйте прямокутник та введіть до нього текст «Види списків».

4.    Відцентруйте текст.

5.    Звертаємо вашу увагу: якщо текст не вміщується в прямокутнику, слід змінити розміри прямокутника.

6.    Намалюйте прямокутник, уведіть до нього текст Маркіровані.

7.    Скопіюйте двічі останній прямокутник і розташуйте отримані фігури за зразком. Змініть у них текст.

8.    Намалюйте стрілки.

9.    Відформатуйте за власним смаком усі об'єкти схеми: тип та товщину ліній, тип заливки, форму стрілок, колір, шрифт.

10. Виберіть стрічку з пункту Зірки та стрічки меню Автофігури.

11. Установіть необхідні розміри стрічки.

12. Вставте у фігуру текст та відцентруйте його.

13. Виберіть тип, розмір та колір шрифту на свій смак.

14. Згрупуйте всі графічні об'єкти.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.         Що таке web-документ?_________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

2.         Для чого призначена програма-броузер?___________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.         Для чого призначена мова HTML?________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.         Що таке тег і які є теги?_______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.         Які параметри може мати тег BODY?_____________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

6.         Який тег позначає початок нового абзацу?________________________________

7.         Які теги позначають товстий, курсивний і підкреслений шрифти?________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8.         Які теги призначені для вирівнювання елементів на сторінці?_______________

________________________________________________________________________

9.         Яке призначення тега FONT, параметри тега FONT?_____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

10.      Як створити маркерований список?____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

11.      Як створити нумерований список?_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

12.      Як створити список означень?________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                         Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

65

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 8. Створіть ще один html-файл з розповіддю про себе. Виконайте форматування тексту у файлі file2.htm:

   Біографічні дані (заголовок 2 рівня, колір – чорний)

   Дата народження: (розмір – 5, колір – синій, накреслення – напівжирний, вирівнювання – зліва)

   Місце народження: (розмір – 4, колір – жовтий, накреслення – курсив, вирівнювання – зліва)

   Склад сім’ї: (маркерований список, розмір – 4, колір – зелений, накреслення – підкреслений, вирівнювання –зліва)

   Технікум: (розмір – 3, колір – золотий, накреслення – закреслений, вирівнювання – зліва), група (розмір – 3, колір – золотий, накреслення – напівжирний, курсив, вирівнювання – зліва)

   Улюблені заняття: (нумерований список, заголовок 3 рівня, колір – рожевий, вирівнювання – справа)

9.     Перегляньте цей файл за допомогою броузера і поекспериментуйте з розмірами вікна, в якому демонструється документ.

10.  Запишіть html-код файлу filel1.html

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

64

II. Створіть малюнок, виконуючи послідовно етапи його створення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.      Як відкрити панель інструментів Малювання?_____________________________

____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

2.      Які фігури можна створювати за допомогою інструментів панелі Малювання?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

3.      Які операції можна виконувати над графічними об'єктами?__________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4.      Як вставити напис до графічного об'єкта?_________________________________

____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

5.      Назвіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб згрупувати виділені об'єкти._____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 6.    Як додати до автофігури текст?_______________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.      Як створити у тексті організаційну діаграму?____________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8.      Як намалювати точне коло, точний квадрат?______________________________

____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА №  18

Тема: Створення Web-документів, що містять теги форматування символів.

Мета: Уміти створювати прості web-сторінки та надавати їм певного вигляду, використовуючи для цього основні команди мови HTML.

Програмне забезпечення: Блокнот та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1. Відкрийте редактор Блокнот. ___________________________________________ 2. Створіть за допомогою текстового редактора html-файл з особистими данними про себе. Текст повинен мати заголовок, складатися з декількох абзаців. Задайте назву вікна web-сторінки.

3. Збережіть його під назвою filel1.html у власній папці. 4. Відкрийте файл file1.html у броузері Internet Explorer. Для цього відкрийте свою робочу папку і двічі клацніть мишею на назві файлу.

5.      Відредагуйте сторінку. Для того щоб відредагувати файл, треба спочатку відкрити програму Блокнот, а потім файл і кожного разу після редагування треба зберігати файл. Задайте колір фона та текста. Змінюйте відповідні параметри тега BODY BGCOLOR і TEXT.

6.      Виконайте форматування тексту у файлі filel.htm. Застосуйте у тексті різні накреслення літер (жирний, курсив, підкреслений). Заголовок тексту відцентруйте та відокремти від іншого тексту порожнім рядком. Кожний абзац розташуйте з нового рядка. У кінці всього текста намалюйте лінію.

7.      Запишіть html-код файлу filel1.html

_________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

63

8.      Як можна блокувати спливаючі вікна?____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

9.      Назвіть загрози, що походять з мережі._____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10.   Які існують способи захисту від небажаної інформації?______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 11. Що таке брандмауер?___________________________________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

12.   Які можливості надає користувачеві Центр забезпечення безпеки Windows?___

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

13.   Назвіть засоби браузера, що призначені для безпечної роботи________________

_________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

14.   Назвіть правила, яких необхідно дотримуватись, працюючи в Інтернеті.________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

62

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення таблиць в MS Word. Об'єкт Microsoft Equation 3.0.

Мета: Набути   навичок   створення і редагування математичних формул, створення і редагування таблиць.

Програмне забезпечення: ОС Windows  та текстовий процесор Microsoft Word.

ХІД РОБОТИ

1. Завантажте Word.

2. Введіть математичні вирази за зразком №1.

3. Створіть, заповніть і відредагуйте таблицю за зразком №2.

4. Виділіть фоном частину таблиці, створіть рамку і розділювальні лінії.

5. Самостійно вивчіть решту команд меню Таблиця.

6. Збережіть текст у своїй папці.

7. Покажіть роботу викладачеві.

8. Оформіть протокол.

ЗРАЗОК 1

            АB)n m 2     m!        anbmn 2       m!       anbmn

(

                              n0         n!(m n)!                 n            n!(m n)!

(1B)

lim f (i )x ,

p1

lim

(K1B)                                                                                         

f (i )y ,                 eax I0(a)2In(a)Tn(x)

p1                                                                                              n1

m5

(1B)

lim f (i k)x

p2

 

           a11       a21       a31

Z a12 a22                a32 a13                       a23        a33

ЗРАЗОК 2

Місяць:________________

Прибутки

 

 

Витрати

 

 

 

Прибутки батька

4 665,00 грн.

Комунальні послуги

851,36 грн.

Прибутки матері

1956,32 грн.

Телефон

154,96 грн.

Прибутки дітей

825,00 грн.

Одяг

2 985,47 грн.

Інші прибутки

421,00 грн.

Розваги

721,00 грн.

Навчання

1200,00 грн.

Інше

1187,00 грн.

Підсумок

7867,32 грн.

Підсумок

7099,79 грн.

Загальний баланс:

767,53 грн.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Як відредагувати формулу?_______________________________________________

____________________________________________________________________________

2.    Як об’єднати декілька комірок в таблиці?_______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.    Як додати стовпчик до вже створеної таблиці?___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4.    Як змінити рамку таблиці?___________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.    Назвіть основні способи створення таблиці?_____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6.    Як змінити розміри рядка?___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

2 Настроювання брандмауера

Перевірити, чи підключено брандмауер можна, виконавши такі дії:

- Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель керування.

- Виберіть Мережа і підключення до Інтернету і Мережні підключення.

УВАГА. Якщо категорія Мережа та підключення до Інтернету не відображається, натисніть на посилання, щоб перейти до режиму перегляду за категоріями, у верхньому лівому куті вікна.

- У розділі ЛОМ або високошвидкісний Інтернет клацніть значок для підключення, яке потрібно захистити

- На панелі завдань, зліва, у розділі Мережні завдання натисніть на посилання Змінити параметри цього підключення (або викличте контекстне меню підключення, яке необхідно захистити і виберіть пункт Властивості)

- Перевірте, чи встановлено прапорець Захистити моє підключення до Інтернету на вкладці Додатково у розділі Брандмауер підключення до Інтернету. Якщо це так, брандмауер увімкнуто. Якщо прапорець знято, брандмауер вимкнуто, і ваш комп'ютер є потенційно уразливим для атак з Інтернету.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.      Як відбувається підміна адрес сайтів?____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.      Поясніть термін Аналіз пакетів, які передаються мережею.___________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.      Що таке спам?_________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

4.      Які дії призводять до отримання спаму?___________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.      Які дії виконує шпигунське програмне забезпечення?_______________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.      Для чого потрібні файли cookie?__________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.      Як видалити файли cookie? _______________________________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

61

За допомогою вкладки Підключення можна створювати нові підключення до Інтернету та настроювати параметри наявних. Записи про кожне підключення відображуються в області Настройка віддаленого доступу й віртуальних приватних мереж.

Якщо доступ до Інтернету здійснюється з локальної мережі, то параметри задають за допомогою кнопки Настройка ЛОМ. На вкладці Програми можна вибирати призначені для роботи в Інтернеті програми: клієнт електронної пошти, редактор HTML-сторінок тощо. На вкладці Додатково встановлюють додаткові параметри безпеки, мультимедіа, друку тощо.

60

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Тема: Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях

Мета: навчитися додавати до презентації гіперпосилання та кнопки й використовувати їх для керування показом презентації; додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти, керувати рухом об’єктів на слайдах.

Програмне забезпечення: ОС Windows  та PowerPoint.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Створити титульний слайд з анімацією (рис. 1).

    Фон - градієнтна заливка від салатового до червоного кольору.

    Чотири прямокутника, розташованих впритул один до одного, однакових за розміром, але різних за кольорами. Зліва направо: світло-жовтий, світло-зелений, темнозелений, червоний.

    Напис "ПОРИ РОКУ", виконана засобами WordArt'а, колір букв - білий.

    Написи "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ", виконані засобами WordArt'а, колір букв може не збігається з кольором відповідного прямокутника. Анімація (табл. 1, об'єкти йдуть у порядку появи на екрані):

    змінити розмір групи так, щоб вона цілком закривала сторінку і не виходила за її межі;

    розгрупувати об'єкти (Дії> розгрупувати).


Наявність позначки поряд із командою означає, що елемент інтерфейсу відображатиметься. Щоб приховати або відобразити рядок стану, потрібно вибрати команду Вигляд ► Рядок стану.

Вкладка Загальні вікна властивостей браузера

Для настроювання інших параметрів браузера слід вибрати команду Сервіс ► Властивості браузера. Після цього відкриється однойменне діалогове вікно із вкладками.

Розглянемо деякі з них. На вкладці Загальні в області Домашня сторінка можна задати сторінку, що відкриватиметься після запуску браузера. Домашньою можна зробити поточну (відкриту в браузері на цей час), вихідну (із сайту корпорації

Майкрософт) чи будь-яку іншу сторінку, ввівши її URL у поле Адреса. До того ж можна зробити так, щоб після запуску відкривалася пуста сторінка.

Завдання 2. Створити зразок слайдів.

     Зверху розташований заголовок - прописні букви білого кольору.

     У центрі слайда - поле з чотирьох однакових білих квадратів.

     Ліворуч - чотири прямокутних написи: "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ"; колір букв збігається з кольором надписів на першому слайді.

     Мати - керуючі елементи: стрілка вліво (дія - повернутися на попередній слайд), стрілка вправо (дія - перейти на наступний слайд), напис "ВИХІД" (дія - перехід на останній слайд).

Завдання 3. Створити слайди за зразком (мал. 2-4) і останній слайд (мал. 6).

     На основі створеного в завданні 2 зразки слайдів, додати чотири слайда із заголовками "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ".

59


ПРАКТИЧНА РОБОТА №17

Тема: Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.

Мета: вчитися налаштовувати безпечну роботу браузера; оволодіти навичками настроювання та використання брандмауера для безпечної роботи в Інтернеті.

Програмне забезпечення: Outlook Expres, Internet Explorer та ОС Windows.

Теоретичні відомості

Браузер (англ. browser — переглядач), — програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернет, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на веб-сторінці. Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші вебсторінки, розташовані на тому ж веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач з допомогою посилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на багатьох веб-сторінках.

Брандмауер Windows — вбудований в Microsoft Windows міжмережевий екран. З'явився в Windows XP SP2. Однією з відмінностей від попередника (Internet Connection Firewall) є контроль доступу програм в мережу. Брандмауер Windows є частиною Центру забезпечення безпеки Windows.

За допомогою брандмауера можна запобігти проникненню на комп'ютер хакерів або зловмисних програм (наприклад, хробаків) через мережу або Інтернет. Крім того, брандмауер запобігатиме надсиланню зловмисних програм із вашого комп'ютера на інші.

ХІД РОБОТИ

1 Настроювання браузера

Залежно від уподобань користувача та виконуваної ним роботи елементи вікна Internet Explorer можна відображати чи, навпаки, приховувати, залишаючи лише потрібні.

Команди, що дають змогу керувати відображенням панелей інструментів, містяться в підменю Вигляд ► Панелі інструментів.

58

     На першому слайді та на зразку слайдів для написів "ЗИМА", "ВЕСНА", "ЛІТО", "ОСІНЬ" налаштувати перехід на відповідний слайд.

     На кожному слайді ліворуч виділити червоним прямокутником напис, відповідну даному слайда (наприклад, на слайді "ЗИМА" напис "ЗИМА").

     На слайдах розмістити відповідні малюнки за бажанням

Для першого (рис. 1) і шостого (рис. 6) слайдів відключити фон зразка. На шостому слайд додати напис "До нових зустрічей" і дві гіперпосилання з відповідними переходами - "СПОЧАТКУ" (перехід на перший слайд), "ВИХІД" (завершення показу).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  Що таке презентація?_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________

2.  Як створити новий слайд?___________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.  Навіщо необхідна анімація? _________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4.  Як створити гіперпосилання? ________________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.  Які анімаційні ефекти ви знаєте? _____________________________________________ ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.  Якими способами можна запустити анімаційний ефект на виконання? ______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: Створення інформаційного бюлетеня і буклету

Мета: набути вмінь та навичок створення інформаційного бюлетеня і буклету в середовищі застосування MS Publisher.

Програмне забезпечення: ОС Windows  та текстовий процесор Microsoft Publisher.

ХІД РОБОТИ

Створити бюлетень на тему «Інформаційна безпека в Інтернеті». Структура бюлетеня:

1.    Назва бюлетеня. Безпечна веб-країна.

2.    Основна стаття. За безпечний Інтернет для дітей в Україні.

3.    Додаткова стаття. День безпечного Інтернету.

4.    Внутрішня стаття. Небезпечні програми.

5.    Стаття на останній сторінці. Правила користування електронною поштою.

1.    Завантажте застосування MS Publisher за допомогою команди Пуск – Все программы - Microsoft Office - MS Publisher.

2.    Викличте майстра створення інформаційних бюлетенів.

3.    В області задач Параметры: Бюллетень клацніть посилання Содержимое страницы та вкажіть кількість стовпців 2 для свого документа.

4.    Клацніть посилання Цветовые схемы. Виберіть зі списку варіантів колірної схеми елемент  Водопад.

5.    Клацніть посилання Шрифтовые схемы і виберіть елемент Школьная.

6.    Для того, щоб зберегти створений  майстром проект, виконайте такі дії:

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Робота з  текстовими полями першої сторінки

Майстер створив шаблон бюлетеню в місцезаповнювачах якого відображаються підказки щодо можливого змісту. Для того, щоб наповнити потрібним змістом поля, виконайте такі дії:

1. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12.Надішліть лист викладачу на адресу polsveta15@mail.ru з текстом «Добрий день, Світлана Олександрівна. Я виконав практичну роботу № 17. Відправляю Вам звіт про роботу. (вказати своє прізвище та ім’я )»

13.Оформіть протокол, відповівши на контрольні питання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Розкажіть про призначення електронної пошти та про її переваги над традиційною поштою.___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Назвіть онлайнові поштові служб.________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2.    Що потрібно для того, аби отримати можливість користуватися електронною поштою?______________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. З яких частин складається адреса електронної пошти? Що вони являють собою.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.    Що таке веб-пошта? Хто надає послугу?____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

5.    З якими стандартними папками працюють поштові служби? Яке призначення цих папок?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

6.    Навіщо під час реєстрації поштової скриньки потрібно вводити символи, зображені на рисунку?___________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

57

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16

Тема: Електронна пошта.

Мета: Виробити вміння та навички користування електронною поштою.

Програмне забезпечення: Outlook Expres, Internet Explorer та ОС Windows.

ХІД РОБОТИ

1.    Завантажте Outlook Express (Пуск\Програми\ Outlook Express).

2.    Створити обліковий запис.

2.1.   Виконати команду Сервіс – Облікові записи.

2.2.   У вікні Облікові записи Інтернету виберіть вкладку Пошта.

2.3.   Натисніть на кнопці «Додати» і у відкритому меню виберіть пункт Пошта.

2.4.   Введіть наступні дані: ім’я користувача, адресу електронної пошти, імена серверів, регістраційне ім’я користувача для доступу до поштового сервера.

3.    Заповнити адресну книгу.

4.    Створити і відправити електронне повідомлення самому собі.

5.    Відправте повідомлення 5.1. Виберіть ім’я на панелі Контакти.

5.2.   Вкажіть назву теми в полі Тема.

5.3.   Натисніть кнопку Відправити.

5.4.   Перевірте, чи з’явилося повідомлення у папці Відправлені

6.    Вхідні повідомлення

6.1.   Натисніть кнопку Доставити пошту

6.2.   Натисніть на папці Вхідні, що знаходиться на панелі Папки.

6.3.   Перегляньте існуючі повідомлення.

7.    Відправте повідомлення з доданим файлом

7.1.   Двічі натисніть на імені отримувача повідомлення на панелі Контакти.

7.2.   У вікні Створити повідомлення ввести тему та текст повідомлення.

7.3.   Виконайте команду Вставка – Вкладення файлу.

7.4.   У вікні Вставка вибрати ім’я файлу, який містить малюнок і натисніть на кнопку «Вкласти».

8.    Натисніть кнопку Відправити.

9.    Зареєструйте поштову скриньку в безкоштовній службі Gmail. 9.1. Відкрийте браузер, увівши адресу http://gmail.com/

9.2.   Натиснути посилання Створити обліковий запис.

9.3.   У відкритому вікні акаунту увести дані у поля (відомості про себе, логін (своє_ім’я_прізвище) та пароль).

9.4.   Клацніть кнопку Я погоджуюся. Створіть мій акаунт. Якщо всі дані уведені правильно, відкриється вікно Знайомство з Gmail.

10.Створіть письмо другу з текстом «Привіт! Нарешті я завів електронну скриньку!

:) Пиши мені сюди.  (вказати своє ім’я )»

11.Створити новий лист:

       Інформація про себе – короткі відомості автобіографії, обов’язково вказати групу, рік навчання;

       Вкладіть файл із зображенням, наприклад своє фото.

56

2. Заповніть поля першої сторінки:

Поле

Зміст

Заголовок основной статьи

За безпечний Інтернет для дітей в Україні

Основная статья

Аудиторія користувачів всесвітньої мережі Інтернет в Україні стає все більшою. Переважну частину цієї аудиторії складає молодь. Часто вона не усвідомлює, які загрози приховані у віртуальному просторі. У 2008 році компанія Майкрософт Україна ініціювала створення Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті.

Було створено сайт www.onlandia.org.ua/ukr, який називається Онляндія. Він містить багато цікавої інформації для дітей, батьків, вчителів, яка допомагає отримати початкові навички безпечної роботи в Інтернеті.

Заголовок дополнительной статьи

День безпечного Інтернету

Дополнительная статья

На початку 2009 року Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті за ініціативою Майкрософт Україна оголосила про запуск соціальної компанії «Місяць безпечного Інтернету». Кожного року на початку лютого в Україні проходить День безпечного Інтернету. Запрошую вас приєднатися до цієї акції. Ми можемо провести у своїй школі відкриті уроки, круглі столи, тренінги.

Робота з  полями другої та останньої сторінок

1.    Перейдіть на другу сторінку бюлетеню, клацнувши ярличок Сортувальника

сторінок  у нижній частині вікна MS Publisher на цифрі 2, і введіть текст першої внутрішньої статті другої сторінки згідно з таблицею:

Поле

Зміст

Заголовок внутренней статьи

Небезпечні програми

Внутренняя статья

Хробаки та троянці є небезпечними вірусними програмами, які можуть поширюватися через електронну пошту або веб-сторінки. Віруси можуть пошкодити файли або програми, що міститься на комп’ютері.

2.    Перейдіть на останню сторінку бюлетеню, клацнувши ярличок Сортувальника сторінок на цифрі 4.

3.    Введіть заголовок статті на останній сторінці (розташована в нижній частині): Правила користування електронною поштою

4.    Щоб ознайомитися з роботою в області переповнення, збільште розмір шрифту. Для цього клацніть у полі статті на останній сторінці і на панелі форматування встановіть розмір шрифту 14 пт.

5.    Заповніть  поле останньої сторінки.

Поле

Зміст

Статья на последней странице

Ніколи не відкривайте підозрілі повідомлення або вкладення електронної пошти, що надійшли від людей, яких ви не знаєте.

Ніколи не відповідайте на небажану пошту.

Використовуйте фільтр спаму свого провайдера інтернет-послуг або програми електронної пошти (якщо він є).

Використовуйте нову адресу електронної пошти для запитів в Інтернеті, форумів тощо.

6.    Щоб вмістити статтю виконайте такі дії:

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ Заміна рисунка та підпису до нього Замінимо рисунок на першій сторінці бюлетеню. Виконайте таке:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ Верстка

Майстер створив шаблон бюлетеню, в якому є зайві поля. Їх потрібно видалити та змінити розташування полів та форматування тексту, щоб надати бюлетеню привабливого вигляду. Для цього виконайте такі дії:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ Збереження публікації за допомогою пакувальника

Отриманий бюлетень займає багато місця на жорсткому диску. Для того щоб зменшити його обсяг, треба виконати такі дії:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.     Як вибрати об’єкт у полі конструктора звіту?___________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

6.     Наведіть приклад зв’язку один до одного між таблицями.________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.     Для чого призначений Попередній огляд?______________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8.     Чи можна редагувати дані у звіті?____________________________________

9.     Чи можна редагувати підписи полів у звіті і як?_________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ _______________________________________________________________

10.  У      якій частині звіту              можна поставити свій      підпис   як            виконавця звіту?____________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

55

розміщення звіту на одній сторінці (за замовчуванням усе це вже повинно бути задано) Далі.

17.  Виберіть стиль, який вам більше до вподоби (Далі).

Який стиль ви вибрали?___________________________________________

18.  Звіту дайте ім’я Звіт2, перемкніть звіт у режим перегляду і натисніть на кнопку Готово.

19.  Розгляньте звіт і його структуру.

20.  Змініть структуру звіту у режимі конструктора так, щоб покращити вигляд звіту:

    клацніть один раз у вікні заголовка групи (виберіть назву групи Група) і зменшіть заголовок методом зменшення об’єкта;

    зменшіть і вигідніше розташуйте (перетягніть) інші об’єкти на свій розсуд;

    перемістіть через буфер обміну об’єкт Група з верхнього колонтитулу в заголовок групи;

    розмалюйте різними кольорами різні структурні частини звіту; задайте прізвища товстим шрифтом 16 пунктів; зробіть інші зміни на свій розсуд.

Рекомендація. Перемикайте режими Конструктор на Взірець і навпаки, щоб оглянути результати кожного кроку.

21.  Перепишіть у зошит останній рядок звіту.____________________________ _________________________________________________________________

22.  Розгляньте базу даних “Склад” і задайте зв’язок між таблицями Клієнти і Замовлення по полю Код клієнта. Зробіть поле Код клієнта ключовим і створіть зв’язок. Переконайтеся, що тип зв’язку буде один до багатьох.

23.  Придумайте структуру звіту для БД “Склад” і створіть його.

24.  Покажіть викладачеві і збережіть звіт.

25.  Закінчіть роботу. Здайте звіти.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.     Що таке реляційні таблиці?__________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.     Як зв’язати два поля у двох таблицях?_________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.     Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців?____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________

4.     Для чого призначений верхній колонтитул?____________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

54

Структура буклету

Створити буклет на тему «Мій технікум». Виходячи з мети, буклет може складатися з таких блоків:

1.    Назва буклету.                4. Умови вступу.

2.    Спеціальності закладу.  5. Контактна інформація.

3.    Термін навчання.

Використання майстра створення інформаційних буклетів

Дослідимо можливість побудови вихідного інформаційного буклету за допомогою майстра. Для цього виконайте таке:

1.    Завантажте застосування MS Publisher за допомогою команди Пуск – Все программы - Microsoft Office - MS Publisher.

2.    Викличте майстра створення інформаційних буклетів. Для цього виконайте такі дії:

2.1.В області задач Новая публикация у групі Начать с макета виберіть варіант Публикации для печати, а потім тип макету Буклеты. У списку типів буклетів виберіть тип Информационные. У правій частині екрану у вікні перегляду колекцій при цьому будуть відображатися зразки різних макетів інформаційних буклетів (можете їх переглянути за допомогою смуги прокрутки). Спробуйте знайти найбільш близький до потрібної теми. Після того як ви клацнете на потрібному вам макеті, буде запущений майстер створення буклетів.

3.    Технологія створення інформаційного буклету аналогічна технології створення інформаційного бюлетеня. Роботу по створенню інформаційного буклету зробіть дома самостійно.

4.    Збережіть публікацію. 5. Закрийте вікно MS Publisher.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.   Що таке комп’ютерна публікація?_______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.   Як створити об’єкт для вставки тексту? Як видалити його?__________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

3.   Як відредагувати та відформатувати текст?_______________________________

______________________________________________________________________

4.   Які елементи форматування малюнка ви знаєте?___________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора..

Мета: Набути навичок заповнення таблиць даними, обчислень, виділення елементів і копіювання даних.

Програмне забезпечення: ОС Windows та табличний процесор EXCEL.

ХІД РОБОТИ

1.                       Завантажте Excel.

2.                       Заповніть поля (Рис. 8):

Рис. 8

3.                       Введіть таблицю за зразком 1. Зразок 1

ПРАКТИЧНА  РОБОТА № 15

Тема: Створення звітів за допомогою майстра.

Мета: навчитися створювати звіти в базі даних.

Програмне забезпечення: ОС Windows та MS Access

ХІД РОБОТИ

1.     Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблиці Рейтинг та Адреси.

2.     Відкрийте по черзі конструктори цих таблиць і зробіть поле Номер у них ключовим. Виберіть поле і клацніть на кнопці з зображенням ключа.

3.     Створіть реляційний запит.

У бланк конструктора вставте ці дві таблиці. Між ними автоматично встановиться зв’язок один до одного по полю Номер. У запиті повинні бути такі поля з двох таблиць: Номер, Група, Прізвище, Ім’я, Вулиця з таблиці Адреси і поле Сума з таблиці Рейтинг. Задайте режим впорядкування за спаданням рейтинга (поле Сума).

4.     Запустіть запит на виконання і перегляньте результати.

5.     Змініть тип запиту на утворення нової таблиці, утворіть її з назвою Облік.

6.     Упорядкуйте таблицю Облік за спаданням значень поля Сума і додайте поле з назвою Місце (тип лічильник).

7.     Перегляньте таблицю. У кого зі студентів 5-й рейтинг?_________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 8.        Утворіть рядковий автозвіт на базі таблиці Облік.

Вікно БД → Закладка Звіти →Створити → Автозвіт: рядковий → Виберіть таблицю Облік О ОК.

9.     Розгляньте звіт. Виконайте команду Попередній огляд.

10.  Розгляньте структуру звіту. Перейдіть у режим конструктора.

11.  Закрийте конструктор і збережіть звіт з назвою Звіт1.

12.  Почніть створювати Звіт2 за допомогою майстра звітів.

Вікно БД → Закладка Звіти → Створити → Майстер звітів о Облік → ОК. Виконайте всі вимоги майстра (див. пункти 13-18).

13.  Сформуйте структуру звіту з таких полів і в такому порядку: Група, Прізвище, ім’я, Сума, Місце.

Вибирайте по черзі поля у вікні Доступні поля і натискайте на кнопку з позначкою > → Далі.

14.  Задайте групування записів у звіті по полю Група і натисніть на кнопку Далі. Задайте групову операцію — обчислення середнього значення по полю Сума для кожної групи.

15.  Упорядкування можете не задавати (Далі).

16.  Задайте вигляд макета звіту. Макет задайте ступінчастий (табличний), орієнтацію книжкову, увімкніть режим налаштовування ширини полів для

53

9.     Як побудувати умову зі сполучником “і” у запиті? Що таке запит з параметром?____________________________________________________ _______________________________________________________________

10.  Опишіть умову для відшукання записів про студентів, які народилися між 1 квітня і 30 травня.__________________________________________

11.  Опишіть умову відшукання записів про студентів, номери телефонів яких починаються на 69.__________________________________________

12.  Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій.____________________________________________________

13.  Опишіть умову вибірки записів про студентів, прізвища яких починаються на букву “С”.______________________________________

14.  Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій або Садовій.____________________________________________

15.  Опишіть умову вибірки записів про студентів, які мають з усіх предметів “4” або “5”._____________________________________________________

16.  Як обчислити середню оцінку з математики всієї групи?_______________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

52

4.    Обчисліть суму в останньому рядку. Формула має вигляд: _________________________________________________________________

5.    Відформатуйте створену таблицю за зразком 2.

6.    Змініть назву листа з Лист 1 на Населення для цього____________________ _______________________________________________________________

7.    Збережіть створену таблицю у свою папку.

Зразок 2

8.    На Листі 2 створити надану таблицю і заповнити її даними.

9.    Провести необхідні розрахунки Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 , за наступними формулами:

Y1 A X2 BX C

E2

 

Y3 A X2 SinX2 -BC

F2

 

A C-X2 Y2 A X2

G2

 

B Y4 A X2 Cos(X2 A2)

C

H2

 

A4 C3 -X2 Y5 A X2

I2

 

10.Покажіть роботу викладачеві.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.     Як змінити ширину стовпчика?__________________________________________

______________________________________________________________________

2.     Для чого служить Поле імені?___________________________________________

_____________________________________________________________________

3.     Для чого служить Ярличок листа?_______________________________________

_______________________________________________________________________

4.     Для чого служить Рядок формул?______________________________________

_____________________________________________________________________

5.     Як створити рамку таблиці?____________________________________________ ______________________________________________________________________

6.     Як перейменувати лист?_______________________________________________

_____________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача:__________________

Створіть нову таблицю Оцінки2, відобразивши у ній три перші поля з таблиці Оцінки тих студентів, які мають хоча би одну двійку (чи трійку, якщо двійок немає) з будь-якого предмета.

30.Створіть новий Запит7, у якому відмініть режим виведення на екран усіх полів крім перших трьох, а умову (=2) зазначте в різних рядках у полях оцінок. Змініть тип запиту на Створення НОВОЇ таблиці. Таблицю назвіть Оцінки2. Запустіть запит.

31.  Відкрийте таблицю Оцінки2 і перегляньте ЇЇ.

32.  Сконструюйте Запит8 для виявлення записів у таблиці Оцінки, які не мають підпорядкованих записів у таблиці 0цінки2, тобто, виясніть, хто зі студентів не має заборгованостей.

На закладці Запити натисніть на кнопку Створити і виберіть останній тип запиту “Записи без підпорядкованих” → ОК. Виконайте вказівки майстра. Виберіть таблицю Оцінки як основну → Далі, а 0цінки2 як підпорядковану→Далі. У наступному вікні встановіть зв’язок (↔) між полями НОМЕР в обох таблицях. Між таблицями буде встановлено зв’язок у даному випадку один до одного → Далі. Занесіть усі поля таблиці Оцінки для відображення в запиті →Далі. Змініть назву запиту на Запит8 → ГОТОВО.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.       Яке призначення фільтрів?________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.       Як створити запит?______________________________________________

__________________________________________________________________

3.       Як виконати пошук по текстовому полю?___________________________

__________________________________________________________________

4.       Що таке запит?_________________________________________________ ____________________________________________________________________

________________________________________________________________

5.       Яка різниця між використанням фільтра і запиту?____________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

6.       Що таке простий запит на вибірку?________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.       Яке призначення конструктора запитів?_____________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

8.       Як побудувати умову зі сполучником “або” у запиті?_________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________

51


конструктор запиту, зберігаючи його, і переконайтесь, що на закладці Таблиці є нова таблиця. Відкрийте цю таблицю і переконайтесь, що в ній є записи про відмінників.

21.  Доповніть таблицю Відмінники записами про студентів, що вчаться на “4” або “5” з усіх предметів.

Відкрийте конструктор Запиту4, змініть умови вибірки, змініть тип запиту

— Доповнення і запустіть його на виконання. Перегляньте таблицю Відмінники. Скільки в ній є записів? _____________Чи є записи, що повторюються? ______________________________________ Закрийте запит без збереження.

22.  Створіть на базі таблиці Оцінки нову таблицю з назвою Рейтинг і з обчислювальним полем Сума — сумою оцінок студентів з усіх предметів. Відкрийте Запит1 у режимі конструктора або створіть новий запит. Зліквідуйте старі умови. У рядку Поля після поля Мова чи Дата у порожню клітинку введіть вираз Сума: [Мат]+[Інф]+ [Фіз]+ [Літ]+[Мова].

23.  Виконайте запит.

24.  Упорядкуйте список студентів за рейтингом.

Поверніться в конструктор запиту. Увімкніть режим упорядкування за спаданням для поля Сума. Виконайте запит. Перепишіть номери студентів за спаданням рейтингу у звіт.____________________________

_________________________________________________________________ _____________________________________________________________

25.  Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг. Конструктор запиту→Змініть тип запиту на тип Створення таблиці→Дайте таблиці назву “Рейтинг” → ОК → Запуск запиту → Закрийте запит зі збереженням як Запит5.

26.  Відкрийте і перегляньте таблицю Рейтинг.

27.  Виконайте запит на відшукання в таблиці Відмінники записів, що повторюються.

Вікно бази даних→Закладка Запити (але нічого не вибирати) → Створити

→ Виберіть режим Записи, що повторюються → ОК → Виберіть таблицю Відмінники → Далі → Задайте поля, де можна виявити небажані повторення, наприклад, Номер, перевівши цю назву у поле пошуку повторень→Готово. Перепишіть номери записів, що повторюються, враховуючи кратність повторень, у звіт. ___________________________

____________________________________________________________ Закрийте запит як Запит6.

28.  Вилучіть з таблиці Відмінники записи, що повторюються, за допомогою запиту на вилучення.

Відкрийте Запит1 у режимі конструктора. Доповніть запит таблицею Відмінники. Вилучіть з конструктора таблицю Оцінки, клацнувши у ній і застосувавши команду Вилучити. В умові пошуку по полю Номер зазначте один під одним номери записів, які треба вилучити, враховуючи кратність (число повторень). Запустіть на виконання запит на вилучення.

29.  Збережіть таблицю Відмінники як новостворену без записів, що повторюються.

50

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Тема: Використання формул та функцій в електронних таблицях. Створення діаграм.

Мета: Набути навичок заповнення таблиць даними, обчислень, виділення елементів і копіювання даних.

Програмне забезпечення: ОС Windows  та табличний процесор EXCEL.

ХІД РОБОТИ

1.    Завантажте Excel.

2.    На листі 1 заповніть таблицю за зразком.

3.    Виконайте           розрахунки            сум          по            продавцях              і               по            товарах, середніх, максимальних і мінімальних значень.

4.    Представте дані таблиці на діаграмі (діаграмах).

6.    Провести необхідні розрахунки, за наступними формулами:

“Відправлення вантажів” = “Внутрішньо-державні перевезення” * “Вивіз у інши держави”

“Прибуття вантажів” = “Внутрішньо-державні перевезення” * “Ввіз з інших держав”

“Перевищення вивезення над ввезенням” = “Відправлення вантажів” – “Прибуття вантажів”

7.    За даними стовпчика А та стовпчика G побудувати графік (гистограма)

8.    Збережіть отриманий документ у своїй папці.

9.    Покажіть роботу викладачеві.

11.Створіть і виконайте Запит1 на вибірку записів про студентів, які мають “5” з інформатики.

Вікно БД→Запити→Створити→Конструктор→ОК→Додайте таблицю Оцінки→Закрийте вікно Додати таблицю. Заповніть бланк запиту, виконайте його і перепишіть номери знайдених записів. _______________ Закрийте вікно запиту зі збереженням структури запиту з назвою Запиті.

12.Модифікуйте Запит1, щоб вибрати записи про студентів, які вчаться на “4” або “5” з математики і мови. Вікно бази даних→Запити→Виберіть Запиті→Конструктор. Оцінки “4” і “5” введіть одну під одною (у двох рядках) в умовах для полів математики і мови. Запустіть запит. Перепишіть номери записів. _________________________Закрийте запит без збереження.

13.Створіть і виконайте новий Запит2 на вибірку лише номерів і прізвищ студентів, у яких сьогодні день іменин.

Запит1 за основу не брати. Створіть новий запит. Виберіть якесь ім’я і введіть його у поле Ім’я бланку запиту як умову пошуку (наприклад, Юрій, якщо сьогодні 6 травня, чи інше). Вимкніть режим виведення на екран оцінок, якщо їхні поля занесені в бланк запиту. Виконайте і збережіть Запит2.

14.Створіть Запит3 з параметром для шукання записів про студентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики.

Значення параметра користувач буде вводити в окремому діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту 1. У полі Мат задайте у квадратних дужках такий текст: [Введіть оцінку]. Ліквідуйте числову умову в іншому полі (Інф).

15.Запустіть ЗапитЗ двічі, щоб визначити, хто має з математики “5”, а хто — “2”.

Прізвища й оцінки занотуйте у звіт._________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

16.Модифікуйте Запит3 на випадок двох параметрів, наприклад для полів Мат та Інф, та поекспериментуйте з ним.

17.Закрийте Запит3, зберігаючи його.

18.Доповніть структуру таблиці Оцінки полем Дата і введіть дати народження студентів, наприклад 25.1.83 тощо.

19.Сконструюйте запит для вияснення, хто зі студентів може бути скерований на стажування за рубежем, якщо умова стажування така: оцінки “4” і “5” з усіх предметів і дата народження між 1.1.83 і 31.12.84 включно.

20.Сконструюйте і виконайте Запит4 на створення нової таблиці Відмінники, куди треба з таблиці Оцінки скопіювати записи про усіх відмінників за алфавітом.

Відкрийте конструктор звичайних запитів (можна на основі Запиту1) і задайте умову вибірки відмінників. Змініть тип запиту на запит Створення таблиці. Введіть назву нової таблиці Відмінники і запустіть запит. Закрийте

49

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14

Тема: Створення і робота з  фільтрами та запитами.

Мета: навчити сортувати та фільтрувати дані в таблицях, здійснювати пошук в таблицях та створювати запити.

Програмне забезпечення: ОС Windows та MS Access

ХІД РОБОТИ

1.     Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблицю Оцінки чи створіть подібну таблицю.

2.     Розгляньте таблицю і зробіть в ній зміни.

Якщо в таблиці немає відмінників, змініть дані так, щоб вони були, а також, щоб були студенти, які вчаться лише на “4” і “5”, а також, щоб були такі, що мають “2” з математики. У таблиці повинно бути не менше десяти записів.

3.     Поекспериментуйте з командою Знайти, щоб відшукати записи, де прізвища студентів починаються на букву М.

Клацніть у полі Прізвище і виконайте команду Редагувати → Знайти У

поле Зразок введіть М* і увімкніть перемикач Шукати тільки в поточному полі→Знайти→Знайти далі.

4.     Знайдіть записи студентів, які мають “5” з математики.

5.     Усі студенти виправили “2” з математики на “3”. Внесіть зміни в БД, використовуючи команду Редагувати→Поміняти.

6.     Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про студентів, які мають з математики оцінку “5”.

Виберіть потрібне поле (клацніть мишею у будь-якій клітинці з оцінкою “5” з математики будь-якого студента) і натисніть на кнопку Фільтр за вибраним ЦЦ. Перепишіть номери записів у звіт.

_______________Відновіть вигляд таблиці кнопкою Вилучити фільтр.

7.     Відфільтруйте записи про студентів, що не мають “3” з математики. Виберіть поле з оцінкою “3” з математики і виконайте команду з меню Записи→Фільтр→Заперечити вибране. Вилучіть фільтр.

8.     Відфільтруйте записи з оцінкою “4” в полях математики і фізики. Тут умова складніша, тому виконайте команду Записи→Фільтр→Змінити фільтр. Задайте оцінки (4 і 4) в полях умов для математики і фізики. Застосуйте фільтр: Записи→Застосувати фільтр. Перепишіть номери записів у звіт. Вилучіть фільтр.

9.     Застосуйте розширений фільтр, щоб вивести записи про студентів, які вчаться на “4” або “5” з математики або інформатики.

Записи→Фільтр→Розширений фільтр→У поля фільтрування Мат і Інф введіть умову 4 ог 5 або введіть 4 та 5 у двох рядках→Застосувати фільтр→Перепишіть номери шуканих записів→Вилучити фільтр.

10.  Виведіть записи про відмінників.

48

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Як вставити функцію?_________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.    Де зручно редагувати формули?________________________________________

3.    У чому різниця між відносним і абсолютним адресами?__________________

_______________________________________________________________________

4.    Які типи діаграм надає Excel?___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5.    Як здійснити обрамлення і заливку комірок?______________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6.    Що позначає символ #?________________________________________________ ____________________________________________________________________

7.    Які вкладки містять діалогове вікно Формат комірок?______________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Тема: Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора

Мета: навчитися використовувати функції Microsoft Excel.

Програмне забезпечення: ОС Windows та табличний процесор EXCEL.

ХІД РОБОТИ

Завдання 1 . Нарахування зарплати

У відомості нарахування зарплати є прізвища шести-восьми працівників, які мають одну з трьох категорій: 1, 2,3. Денна тарифна ставка залежить від категорій так:

12, якщо категорія = 3;

Ставка =    10, якщо категорія = 2;

8, якщо категорія =1.

Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 21% від нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість.

а) Введіть дані для 5-6 працівників за зразком.

б) Введіть формули розв'язання задачі:

Е4     = IF (С4=1;$D$2; IF(C4=2;$E$2;$F$2))

F4    = D4*E4

G4    =F4*$G$2 H4    =F4 –G4

в) Скопіюйте формули в усю робочу таблицю.

г) Введіть формули для обчислення балансу :

D10        Всього                                                F10     < обчисліть суму в стовпці F>

G10         <обчисліть суму в стовпці G>          Н10 < обчисліть суму в стовпці Н>

H12   =G10+H10                                             

Н13    =IF(Н12=F10; “ОК”; “Помилка”)

д) Збільшіть  денну оплату праці усім категоріям на три одиниці і  зменшіть відрахування на 2%

е)  Збережіть робочу книгу з розв'язаною задачею у папці Практична_5

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

14.Як вставити у форму картинку?____________________________________

____________________________________________________________________ _____________________________________________________________

15.Як редагувати дані у формі?______________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

47

Прізвище (перетягніть це поле з першої таблиці на відповідне поле в другій), натисніть на кнопку ГОТОВО. Поверніться в режим форм і погортайте форми. Стежте за змінами в підпорядкованій формі.

30.                Перейдіть у режим конструктора і методом перетягування і вирівнювання розташуйте всі об’єкти на формі якнайкраще. Перейдіть у режим форми і продемонструйте результат викладачеві.

31.                Закрийте базу даних, зберігаючи форму.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.   Що таке форма?_________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.   Яке призначення форм?___________________________________________ ____________________________________________________________________

________________________________________________________________

3.   З чого складається форма?________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________

4.   Що таке обчислювальний елемент керування?________________________

__________________________________________________________________

5.   Як вставити заголовок у форму?___________________________________

6.   Як виконати обчислення в формах?_________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

7.   Як ввести у форму деякий текст?___________________________________

8.   Що таке комбінований спосіб створення форми?______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________

9.   Які переваги форм над таблицями?_________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

10.Як вставити кнопку у форму?______________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

11.Як створити підпорядковану форму?________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

12.Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?_______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

13.Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?____________________

46

Завдання 2.  Створити таблицю з відомостями про середню температуру протягом кожного тижня у період з 1 березня по 30 листопада, а також автоматизуємо обчислення за цією таблицею середніх значень температури протягом довільних періодів.

Розв'язання задачі :

1.  Введіть в клітинки А1: В1 заголовок таблиці.

2.  У діапазоні А2:А41 створіть прогресію дат з кроком у 7 днів.

а) Виділіть діапазон А2:А41 і задайте для нього формат даних Дата. Це можна зробити на вкладці Число вікна Формат клітинок, яке відкривається однойменною командою меню Формат.

б) Уведіть у клітинку А2 першу дату, 01.03.2009, а у клітинку  формулу =А2+7

(одержимо  другу дату, 08.03.2009)

в) Скопіюйте формулу в діапазон А4:А41. Діапазон буде заповнено прогресією дат.

3.  Обчисліть у діапазоні В2:В41 значення середньої температури за тиждень:  t = [35(sin(m/3 — 1 + 0,02d) - 0,2 + 0,1R)], де т — номер місяця, d — номер дня місяця, R — випадкове число в діапазоні [0;1). Значення т можна обчислити за допомогою функції МОNTH(дата) (рос. МЕСЯЦ), значення d — скориставшись функцією DAY(дата) (рос. ДЕНЬ), а значення R — функцією RAND() (рос. СЛЧИС). Отже, у клітинку В2 слід ввести таку формулу:

=ROUND((SIN(MONTH(A2)/3-1+DAY(A2)*0,02)-0,2+RAND()*0,1)*35;0)

Скопіюйте цю формулу в діапазон В2:В41, протягнувши лівою кнопкою миші маркер автозаповнення. Ви отримаєте приблизно таку таблицю, як на рисунку. Оскільки у формулі використовується функція генерування випадкових чисел, то в діапазоні В2:В41 у разі внесення в робочу книгу будь-яких змін відображатимуться нові значення.

4.   Середні значення температури протягом періоду, тривалість якого задається довільно, слід обчислювати за допомогою функції для роботи з базою даних DAVERAGE. Для її використання потрібно записати критерій. Нехай він розміщуватиметься у клітинках D1:Е2. Відформатуйте клітинки цього діапазону так, як показано на рисунку. Заповніть і відформатуйте також клітинки, у яких відображатиметься результат (на рисунку це діапазон G1: G2).

5.   Уведіть у другий рядок критерію обмеження на дати, наприклад такі, як на рисунку.

6.   У клітинку G2 уведіть формулу для обчислення середньої температури за вказаний

користувачем період:  =DAVERAGE(A1:B41;B1;D1:E2)

Тут А1:В41 — це уся таблиця, В1 — заголовок стовпця, за значеннями якого розраховуватиметься середня температура, а D1:Е2 — діапазон критерію. Функцію виберіть із категорії Робота з базою даних

7.   Збережіть робочу книгу з розв'язаною задачею у папці Практична_5 8.   Покажіть роботу викладачеві.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.                Які логічні функції ви знаєте?_______________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.                Який загальний вигляд функції ЕСЛИ?_______________________________

____________________________________________________________________

3.                Яке призначення функції ROUND?___________________________________

_______________________________________________________________________

4.                Яке призначення функції DAVERAGE?_______________________________

____________________________________________________________________

5.                Як створити прогресію?____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача:_______________

Уведіть великими буквами заголовок: ОЦІНКИ СТУДЕНТІВ. Для цього натисніть на кнопку Аа на панелі елементів і клацніть у полі заголовка, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над текстом, щоб перетворити заголовок в об’єкт. Відформатуйте заголовок: змініть його розміри і розташування; змініть розмір шрифту і його стиль, кольори букв, фону, меж тощо.

20.  У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою групи (великим шрифтом).

21.  У полі приміток форми вставте текст: Виконав (-нала) прізвище. Якщо немає вільного місця у частинах форми, то треба перетягнути об’єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак ліпше задати розміри усіх частин форми, викликавши їхні контекстні меню і виконавши такі команди: Властивості → Макет (Format)→Висота → Ввести потрібне значення.

22.  У поле заголовка вставте картинку з ClipArt Gallary або фотографію групи як рисунок з файлу. Клацніть мишею у полі заголовка. Виконайте команди з меню Вставити→ Об’єкт→ Microsoft ClipArt → Виберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки і правильно впишіть картинку у вибрану рамку командами Вигляд → Властивості→Макет → Задания розмірів → Зі списку значень цього параметра виберіть За розмірами рамки.

23.  Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми, і поверніться в режим конструктора.

Вигляд → Режим форм.

Вигляд →Конструктор.

24.  Вставте у форму обчислювальний елемент керування. Вставте поле з назвою Сума, значення якого є сумою балів одного студента з усіх предметів. Для цього на панелі елементів натисніть на кнопку об/. Клацніть на формі там, де має бути значення поля Сума. Перемістіть об’єкти, якщо треба, на вільні місця. Введіть ліворуч назву (підпис) поля Сума, а в рамку праворуч — формулу для обчислення суми оцінок =[Мат] + [Інф] + [Фіз] + [Літ] + [Мова].

25.  Розташуйте на формі кнопку для огляду наступного запису і назвіть її Вперед. Натисніть на кнопку Кнопка на панелі елементів і клацніть на формі, де треба розмістити кнопку. Кнопка Запуск майстра також має бути натиснутою. Відкриється вікно майстра створення кнопок. У категорії Переходи по записах виберіть дію Наступний запис → Далі. Введіть текст підпису кнопки: Вперед, і виберіть рисунок кнопки з меню зразків. Робочу назву кнопці можете не давати →Готово.

26.  Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис, а також кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

27.  Перейдіть у режим форм і погортайте записи, користуючись своїми кнопками.

28.  Уведіть один новий запис у режимі форм.

29.  Вставте в основну форму Оцінки підпорядковану форму, що міститиме номери телефонів даного студента. Перейдіть у режим конструктора. Клацніть на кнопці Підпорядкована форма/ЗВІТ на панелі елементів керування і в основній формі обведіть контур для підпорядкованої форми. Виконуючи вказівки майстра, зв’яжіться з таблицею Телефони і відберіть для підпорядкованої форми лише поля Прізвище, Телефон і Типтел, задайте зв’язок між даними з двох таблиць по полю

45

Перегляньте перший звіт. Закрийте його. Перегляньте ще один звіт. Закрийте його. Закрийте БД. Для цього у головній кнопковій формі натисніть на останню кнопку Вихід.

7.   Відкрийте БД, у якій є ваша таблиця Оцінки.

8.   Створіть форму для таблиці Оцінки. У головному вікні БД виберіть закладку Форми і виконайте команду Створити (натисніть на кнопку Створити).

9.   Активізуйте майстра форм і виконайте всі його вказівки (кроки). У вікні Нова форма виберіть майстра форм і обов’язково задайте у полі списку джерело даних — таблицю Оцінки → ОК.

10.                       Виберіть поля, які повинні бути у вашій формі (крок 2). Виберіть усі поля серед доступних кнопкою >> і натисніть Далі.

11.                       Виберіть зовнішній вигляд форми (крок 3). Задайте вигляд в один стовпець → Далі.

Які ще є способи розташування полів у формі?________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 12. Виберіть стиль форми (фон, заставку): камінь або глобус (крок 4).

Які є стилі форми? Який стиль вам найбільше до вподоби?______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________

13.                       Надайте формі ім’я (крок 5).

Уведіть ім’я: Оцінки → Увімкніть режим автовідкривання форми (перший вимикач) → Готово.

14.                       Перегляньте усі записи. Користуйтеся кнопками гортання у нижній частині форми.

15.                       Вставте новий запис. Для цього скористайтесь кнопкою ЦЦ серед кнопок гортання.

16.                       Перейдіть у режим конструктора для вставляння нових елементів у форму.

ВИГЛЯД→Конструктор. Це можна зробити двома способами: за допомогою меню або (це швидше) крайньої зліва кнопки Вигляд на панелі інструментів. Переконайтеся, що на екрані є панель елементів керування. Якщо її немає, то виконайте команди Вигляд →Панель елементів.

17.                       Збільшіть розміри вікна конструктора і його частин методом перетягування границь.

18.                       Форма може містити заголовок і примітки. Підготуйте форму для введення заголовка і приміток. ВИГЛЯД Заголовки/Примітки. Наведіть вказівник миші на розмежувальні лінії частин форми і перетягніть їх, щоб підготувати місце для вставляння об’єктів.

19.                       Уведіть заголовок форми і розмалюйте його.

44

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Тема: Фільтрація даних і обчислення  підсумкових характеристик

Мета: навчитися фільтрувати дані і обчислювати підсумкові характеристики.

Програмне забезпечення: ОС Windows та табличний процесор EXCEL.

ХІД РОБОТИ

1.    Створіть базу даних «Відомість успішності учнів». Заповніть форму записами на 5-15 учнів.

2.

2.    На аркуші Аркуш1 виконайте сортування даних за спаданням за значеннями в стовпці

Прізвище.

а)Виділіть усю таблицю вхідних даних.

б) Виконайте команду Дані ► Сортування.

в) У вікні Сортування діапазону зі списку Сортувати виберіть параметр Прізвище та встановіть верхній перемикач у  положення за спаданням.

3.    На аркуші Аркуш2 виберіть дані про учнів, зріст яких більше ніж 1м  80 см.

а)Виділіть усю таблицю вхідних даних.

б) Виконайте команду Дані ► Фільтр ► Автофільтр.

в) Клацніть кнопку в клітинці з назвою того стовпця, на значення якого накладатиметься умова. Зі списку, що відкриється, виберіть певну умову фільтрації. 4. На аркуші Аркуш3 виберіть дані про учнів, які народилися у 2000 році або в місті Києві.

а) У порожніх клітинках аркуша створіть критерій фільтрації.

б) Виберіть команду Дані ► Фільтр ► Розширений фільтр. Відобразиться вікно діалогу.

в) У полі Вихідний діапазон укажіть діапазон, де розміщується таблиця, а в полі Діапазон умов – діапазон критерію і клацніть кнопку ОК. 5. На аркуші Аркуш4 установіть умовне форматування, щоб клітинки,  в яких маса учнів більша ніж 80 кг, зафарбовувалися червоним кольором, а клітинки, в яких маса учнів менша ніж 75 кг, - синім.

а)Виділіть діапазон, що підлягає умовному форматуванню.

б) Виконайте команду Формат ► Умовне форматування.  На екран буде виведено однойменне вікно з такими елементами керування, як розкривні списки, поля для введення адрес та кнопка Формат.

в) Задайте параметри форматування, вибравши один із двох елементів:

     Значення – умова, від якої залежатиме формат, накладатиметься на значення саме тієї клітинки, яка форматується

     Формула – умову буде задано як формулу, що набуває логічного значення

г) Клацніть кнопку Формат і у вікні Формат клітинок задайте формат шрифту, меж і кольору тла клітинок, який встановлюватиметься в разі виконання умови. Задайте обидві умови.  Клацніть кнопку ОК.

6. На аркуші Аркуш5 знайдіть проміжні підсумки за значеннями у стовпці Рік народження, які знаходять середній зріст і максимальну масу. (Спочатку встановіть

режим знаходження середнього зросту, а потім - максимальної маси, знявши при цьому позначку прапорця Замінити поточні підсумки.) 7. На аркуші Аркуш6 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпця Місто народження, в її стовпцях - значення зі стовпця Рік народження, а в області Значення - середній зріст. а) Виконайте команду Дані Зведена таблиця. Буде відкрито перше вікно майстра зведених таблиць. Нічого в ньому не

змінюючи, клацніть кнопку Далі.

б) У другому вікні майстра зведених таблиць виберіть діапазон вихідних даних (таблицю). в)  Клацніть кнопку Макет і визначте структуру таблиці, а за допомогою кнопки Параметри задайте її вигляд.

8. На аркуші Аркуш7 виконайте сортування таблиці за значеннями в кількох стовпцях в указаному порядку: Рік народження (за ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13

Тема: Створення та модифікація форм.

Мета: навчитися створювати форми та додавати на них кнопки.

Програмне забезпечення: ОС Windows та MS Access

ХІД РОБОТИ

1.      Запустіть програму опрацювання бази даних.

2.      Використайте майстра для створення стандартної БД “Адресна книжка”. У вікні Microsoft Access увімкніть другу радіокнопку, яка викликає майстра стандартних баз даних або виконайте команди Файл → Створити нову БД → Перейдіть на закладку Бази даних. Виберіть значок Адресна книжка.mdz. → ОК→Дайте назву файлові, наприклад, Прізвище2→Створити. Як ви назвали файл?____________________________

3.      Спостерігайте за роботою майстра, який все зробить сам. Натисніть на кнопку Далі. У наступному вікні ознайомтеся з назвами полів, які будуть у таблиці. Увімкніть додаткове поле Імена дітей, клацнувши на його перемикачі. Увімкніть перемикач “Так, додати зразки даних”. Натисніть на кнопку Далі. Задаючи вигляд оформлення екрана, виберіть стиль Сутінки (але перегляньте й інші картинки-заставки). Які заставки ви переглянули і яка вам найбільше сподобалася?________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ _____________________________________________________

Виберіть будь-який вигляд оформлення звіту. Коли майстер запитає про заголовок бази даних, уведіть: Адресна книжка і своє прізвище.Натисніть на кно пку Готово і відкрийте створену БД, якщо вона не відкриється автоматично.

4.      Розгляньте головну кнопкову форму і натисніть на кнопку введення даних.

5.      Розгляньте створену БД, яка має вигляд форми на двох сторінках, погортайте записи і введіть в одну форму свої дані. Користуйтеся кнопками гортання, які є внизу форми. Індекси, дати і номери телефонів вводьте за даними зразками.

6.      Закрийте форму “Адреси” і на головній кнопковій формі натисніть на кнопку Перегляд звітів.

Які звіти є у цій БД? ______________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________

43

телефонів. Поле Типтел заповнюйте, користуючись створеним списком. Впорядкуйте таблицю за зростанням значень у полі НОМЕР або Прізвище.

23.                Створіть третю таблицю з назвою Адреси, яка міститиме адреси тих же осіб.

Ім’я поля

Тип поля

Розмір поля

Номер

 

 

Місто

 

 

Вулиця

 

 

24.                Закрийте базу даних зі збереженням на диску. Закінчіть роботу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.    Що таке база даних?_____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.    Що таке СУБД?________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.    Яка структура бази даних?_______________________________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.    Що таке запис і поле?____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.    Опишіть процес створення таблиці.________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6.    Типи та властивості полів.________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Висновок:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

42

спаданням), Прізвище (за зростанням), Ім'я (за спаданням), Зріст (за зростанням).

9.                    На аркуші Аркуш8 відфільтруйте дані про учнів, які мають зріст від 1 м 75 см до 1 м 80 м або народилися у Вінниці.

10.                 На аркуші Аркуш9 установіть умовне форматування, щоб клітинки з містом народження Київ зафарбувалися блакитним кольором, з містом народження Суми жовтим, а в клітинках зі зростом учнів меншим ніж 1 м 78 см - символи стали червоними, напівжирними, розміром 14 пт.

11*. На аркуші Аркуш10 створіть зведену таблицю, розташувавши в її рядках значення зі стовпців Рік народження і Зріст, у її стовпцях - значення з: стовпця Місто народження, а в області Значення - середню масу.

12. Збережіть внесені у файл зміни

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.      Як створити фільтр?______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2.      Що таке розширений фільтр?_______________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3.      Як виконати умовне форматування?__________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4.      Що таке зведена таблиця, як її створити?____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.      Як виконати сортування даних?______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата виконання: _________________                       Оцінка: _________________

Підпис викладача: __________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА №  12

Тема: Створення таблиць за допомогою конструктора.

Мета: навчитися створювати структуру таблиці.

Програмне забезпечення: ОС Windows та MS Access

ХІД РОБОТИ

1.                 Запустіть програму для опрацювання бази даних Access.

2.                 Створіть нову базу            даних з іменем файлу — вашим прізвищем:            

_______________.mdb Діалогове вікно Access Нова база даних → ОК → Виберіть свою папку і дайте файлові назву → Створити.

3.                 Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому?_________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ Активізуйте закладку Таблиці і виконайте команду Створити.

4.                 Виберіть режим конструктора таблиці. У вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор → ОК → відкриється вікно конструктора з назвою Таблиця 1.

5.                 Утворіть структуру бази даних.

Ім’я поля

Тип поля

Розмір поля

Номер

 

 

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

Мат

 

 

Інф

 

 

Фіз

 

 

Літ

 

 

Мова

 

 

6.                 Назви типів вводити не потрібно, клацніть у полі типу і користуйтеся списком типів, а також вертикальним прокручуванням робочого поля вікна конструктора, щоб переглянути всю структуру. Для поля Мат задайте властивості: умову на значення та повідомлення у разі помилки. Текст повідомлення придумайте самі.

7.                 Закрийте вікно конструктора таблиці (але не переплутайте з вікном Access) і збережіть структуру таблиці на диску з деякою назвою, наприклад, Оцінки.

Файл Закрити→Так→Замість назви Таблиця 1 введіть назву Оцінки → ОК.

Відмовтеся поки що від ключового поля (натисніть на кнопку НІ).

8.                 Відкрийте створену таблицю для введення даних.

9.                 У головному вікні БД виберіть таблицю Оцінки і натисніть на кнопку Відкрити.

10.             Уведіть у таблицю дані (10 мінімум). Якщо потрібно, зменшіть ширину стовпців. Спробуйте у поле Мат ввести неправильне значення оцінки. Закрийте вікно з повідомленням про помилку і введіть правильне значення оцінки.

11.             Вилучіть другий запис з таблиці.

12.             Доповніть таблицю ще двома записами.

13.             Записи додаються в кінці таблиці.

14.             Увімкніть панель інструментів Таблиця, якщо вона вимкнена, для цього ___________________________________________________________ 15. Упорядкуйте введені записи за зростанням значень деякого поля. Виокремте поле, клацнувши на назві, наприклад Прізвище, і натисніть на стандартній панелі на кнопку Впорядкування (Сортування) за зростанням. Зауважимо, що в деяких російськомовних версіях програми впорядкування текстових даних відбувається неправильно.

16.  Упорядкуйте записи за спаданням значень поля Мат, а пізніше — за зростанням значень поля Номер.

17.  Модифікуйте структуру таблиці. Перейдіть у режим конструктора структури. Для цього натисніть на кнопку Вигляд або виконайте команду Вигляд → Конструктор. Змініть назву першого поля — напишіть її великими буквами: НОМЕР. Зауважимо, що в dBast-системах зміна назви поля веде до втрати даних, а в цій програмі — ні.

18.  Закрийте свою таблицю, зберігаючи дані на диску.

19.  У тій же базі даних створіть другу таблицю з назвою Телефони, яка міститиме номери телефонів тих же студентів. Повторіть дії, описані в пунктах 38. Структура таблиці має складатися з таких полів:

Ім’я поля

Тип поля

Розмір поля

Номер

 

 

Прізвище

 

 

Ім’я

 

 

Місто

 

 

Телефон

 

 

Типтел

 

 

20.  У конструкторі для типу поля Типтел увімкніть майстра підстановки і задайте режим Буде введено фіксований набір значень, натискайте на кнопку Далі і введіть один стовпець з трьох значень: домашній, мобільний, батьків.

21.  Перейдіть у режим таблиці і заповніть таблицю даними. Під час введення даних вручну стежте за відповідністю між номерами і прізвищами студентів у двох таблицях. Щоб не вводити одні і ті ж дані двічі, значення перших трьох полів таблиці Оцінки скопіюйте в буфер обміну і вставте їх у таблицю Телефони.

22.  Дані у таблицю введіть так, щоб записів, що стосуються одного студента, була різна кількість: 1, 2 або 3, — залежно від кількості контактних телефонів. Для цього вставте додаткові записи для студентів, які мають декілька контактних

41

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал
Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

Краткое описание документа:

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Основи інформатики» складені відповідно до робочої програми дисципліни і призначено для студентів 1 курсу. Курс містить практичні роботи, відповідні лекційному матеріалу. Основною метою курсу є вивчення програмного забезпечення і опанування прийомів роботи в програмах. Практичні роботи призначені для закріплення теоретичного матеріалу, отримання нової інформації в результаті виконання завдань, формування навичок застосування програмного забезпечення при рішенні завдань, підвищення інформаційної компетенції. Кожна практична робота по курсу містить назву, мету роботи, завдання, контрольні питання. У методичних рекомендаціях детально описаний хід виконання роботи. Курс практичних робіт розрахований на 43 години. Підсумковий контроль по дисципліні - диференційований залік. Практичні роботи виконуються студентами індивідуально на комп'ютерах. До виконання практичних робіт допускаються студенти, що пройшли інструктаж по техніці безпеки і правилам експлуатації комп'ютерної системи. Виконання практичних робіт по курсу орієнтоване на застосування програмного забезпечення : - операційна система Windows - архіватор WinRAR - пакет програм MS Offise - FlatGraph - інтернет браузери. Перед виконанням практичної роботи студент зобов'язаний: - пропрацювати теоретичний матеріал, необхідний для засвоєння знань і придбання умінь - ознайомитися з послідовністю і правилами виконання роботи. Практична робота виконується згідно із завданням і методичними рекомендаціями. Результат роботи представляється студентом викладачеві у вигляді файлу (файлів) в особистому каталозі і захищається ним. По ходу виконання роботи при виникненні питань студент може отримати консультацію у викладача або самостійно скористатися лекційним матеріалом. Результат виконання практичної роботи оцінюється за дванадцятибальной шкалою. Студенти, що не отримали оцінку з усіх практичних роботах, до заліку не допускаються.

Общая информация

Скачать материал

Похожие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.