Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Другое / Другие методич. материалы / Ребусы башкирский язык
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону № 313-ФЗ все педагоги должны пройти обучение навыкам оказания первой помощи.

Дистанционный курс "Оказание первой помощи детям и взрослым" от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (180 часов). Начало обучения новой группы: 24 мая.

Подать заявку на курс
  • Другое

Ребусы башкирский язык

библиотека
материалов

C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\bd05846_.wmfhello_html_mba2a282.gifhello_html_mba2a282.gifhello_html_45794998.gifhello_html_214dbcb3.gifhello_html_1c88d18b.gifhello_html_55567f78.gifhello_html_2c8c5772.gifhello_html_m1ab2e3c.gifhello_html_45e1ff17.gifhello_html_m5ae2777.gifhello_html_m512540cd.gifhello_html_7103fdd2.gifhello_html_f32b045.gifhello_html_dbd8238.gifhello_html_1faca8bb.gifhello_html_m1d7f7356.gifhello_html_m63c221e4.gifhello_html_m1a4a28cf.gif
Муниципаль дäйäм урта белем биреç бюджет учреждениеæы

Fафури районы Имèндèш урта мèктèбе”Ребустар6 класс уâыусыæы Ишмäхèмèтова Алинаныã

эше.

Етèксеæе: башâорт теле æèм èáèбиèте

уâытыусыæы Р.F Мèхмçтова.

Имèндèш ауылы,2012

C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

ЙäкмèткеæеИнеш æçá

I.Ребустар

а) исемдèр

б) яãàыáлыâ исемдèр

в) âылымдар

г)мèâèлдèр

2. Йомàаâлау

3.Әáèбиèт

Тикшеренеç эше – беá ребустарáы сисè æèм тäáäй белеç уâыуàа ыãàай тèьåир итè тип уйлайбыá,

сäнки тäрлä темаларàа âараàан ребустарáы,шарадаларáы сискèндè уйлау , фекер йäрäтäç

эшмèкèрлеге çåешè

Эшебеááеã маâсаты:

- ребустар тураæындаàы белемдèребеááе арттырыу;

- âаàиáèлèрáе белеп, уларáы сисè белергè äйрèнеç;

-ребустар тäáäргè äйрèнеç;

- ребустар тураæында èáèбиèт менèн âыáыâæыныуC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Инеш æçá

Ребус- æçááèр урынына тäрлä-тäрлä æçрèттèр æèм шартлы билдèлèр булàан башватâыс,серле яáыу ул.

Ребустар æçрèтле йомаâтар рèçешендè 15 быуатта Францияла барлыââа килгèндèр.

Ребус латин æçáенèн барлыââа килгèн. Француздар латин мèâèлен âыåâартâандар,»» «»» «Non verbis sed rebus» (Æçááèр менèн тçгел, è æçрèттèр менèн) æèм мèâèлдеã æуãàы æçáен –- ребус æçáен генè âалдырàандар.

16-сы быуат башында ребустар Германия,Англия,Италияла тарала.Быàа 1582 йылда француз Этьен Табуро тäáäгèн ребустар йыйылмаæы ла йоàонто яæаàандыр.

Шулай áа тик Францияла àына кешелèр генè æçрèтле йомаâтарáы сисергè яратâандар, башâа илдèрáè бик çк âыáыâæынып бармаàандар.

Ә Рèсèйгè ребустар тик 19-сы быуат уртаæында àына килеп етè. Беренсе тапâыр предметтарáа,хèрефтèрáè,æçрèттèрáè йèшеренгèн æçááèр 1845 йылда «"Иллюстрация " тигèн журналда кçренè. "Нива" журналында рèссам Волков тарафынан эшлèнгèн ребустар бик популяр була. Ололар æèм бèлèкèйáèр был шäàäл менèн шул тиклем âыáыâæыналар, æуãынан ребустарáы сисеç àаилè уйынына èçерелè.

1881 йылда Рèсèйáè "Ребус " исемле журнал сыàа башлай. Был журналда башватâыстарáан тыш балалар тèрбиèлèç,психология, донъя яãылыâтары баåыла.

Йомаâтарáы,ребустарáы,шарадаларáы дäрäå сисеçселèр áур булмаàан аâсалата премия менн бçлèклèнгèндèр. Был журнал бик популяр була æèм 20 йыл сыàа.hello_html_m55b4724e.pngC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Ребустарáы сисеç ,йèàни унда яáылàан æçááèрáе уâыу äсäн уны тäáäç âаàиáèлèрен тäшäнäп алырàа кèрèк.

1.Æçрèттèрáè бирелгèн предметтарáыã исемдèрен тäп килештè уâырàа кèрèк.Әгèр предмет киреæенсè тора икèн,ул æçááе киреæенсè уâырàа кèрèк.

Мèåèлèн, йäк- кäй.

2.Әгèр æçááеã алдынан йèки артынан бер йèки бер нисè äтäр âуйылæа,æçááèн шунса хèрефте алып ташларàа кèрèк.Мèåèлèн, бçрек æèм йоáаâ æçрèттèре. Берèр хèрефте алып ташлаæаâ, бçре,оáаâ æçááèре килеп сыàа.

3.Æçрèт эргæендè хèреф яáылып та æыáылàан булæа, ул уâылмай

4.Йыш âына æçááеã âайæылыр бер хèрефен икенсе хèреф менèн алыштырырàа кèрèк була.Был ваâытта æçрèттеã эргèæенè ике хèреф яáылып, улар араæында тигеáлек билдèæе âуйыла. кçá-æçá

5. Æандар менèн дè ребустар тäáäргè мäмкин. 5ек,100èÆçá тäркäмдèре.ИсемдèрC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

hello_html_30fb80b0.pngай hello_html_20b7ed4e.png Б=Х

Һ2 6н т10

к3өк 5мәт 5ек

7м м10дир

м10са к3

hello_html_6a94d2b0.pngк=æ 5=ш hello_html_5cd8cedf.png

C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

äк äм

100, + к æ10ар

hello_html_432bdd99.pngC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\ребусы\08.PNG,,,90 hello_html_1cea7fd1.png сÂылымC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Һ2рә 1ләшеү

40а 40ты 100è hello_html_m7a339021.png к

hello_html_6dc0760c.pngк тè hello_html_6a94d2b0.pngèтèâ10а hello_html_m1602babd.pngф=к hello_html_5edd4242.png à

5=ш hello_html_5cd8cedf.pngè hello_html_5d9602ea.pngый

Яãàыáлыâ исемдèрC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

hello_html_5d9602ea.png â = ч , hello_html_20b7ed4e.png,

,, hello_html_3318d1be.png ж hello_html_m2b8e7a67.png

,, hello_html_1cea7fd1.png ф hello_html_m4a62358c.png,, и

hello_html_57777282.pnghello_html_1cea7fd1.png,,, hello_html_15aded2.png,,

Аâыллы æçрèттèр.Мèâèлдèр.C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Æçрèттèрáеã исемдèрен дäрäå èйтеп,æан кçрæèткèн хèрефтèрáèн бер аâыллы æçááе (èйтемде) уâырæыàыá

1hello_html_20b7ed4e.png 5hello_html_217d672c.png 3hello_html_m25cf9c18.png 3hello_html_52555019.png 1 hello_html_m31dd49bd.png 3 hello_html_1fab982f.png 5 hello_html_m14a71ffb.png 3 hello_html_6e5886eb.png 4hello_html_4fff4ca0.png 2 hello_html_m78d89cbc.png

3hello_html_285beecd.png 3 hello_html_69ba69c6.png 4hello_html_m577d099b.png 2hello_html_1c7f21dd.png

4hello_html_m7b07b962.png 1hello_html_m6ed35aca.png 4hello_html_5cd8cedf.png 3hello_html_51863f51.png

Аáашâан хèрефтèр

ЛЫÂÁЫ, ÂА, ККY, ОÆРО, ШӘЛЙЕ, ААРÂ, ЫÆАР, ЛА

Æеáгè был æçááèр аãлашыламы?

Юâтыр, сäнки унда хèрефтèр аáашâандар. Уларáы çá урындарына

âуйæаàыá, тäрлä тäåтèр табырæыàыá.C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Ошо ребустарáы сисæèгеá,башâорт халыâ èйтемендèрен уâырæыàыá


Ты ,,hello_html_3676f23b.png 7,8 __ á ,hello_html_m12a81d89.png,, ,,hello_html_20b7ed4e.png

Я,hello_html_m5c2fc140.png,hello_html_3071870b.pnghello_html_m4a62358c.png,,л ,,, hello_html_41991e62.png
4=Аhello_html_112e9d.png, Бhello_html_m6ad45c46.png hello_html_3318d1be.png,,

hello_html_5edd4242.pngà hello_html_6dc0760c.png hello_html_m33a4db89.png ,

2,1,3,4,5C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

hello_html_m8f7bae.pngТ=Æ БА hello_html_20b7ed4e.pngК-Х

hello_html_m73fbed3f.pngТ hello_html_m1ab1671a.png Ы

1 hello_html_m5230f0fe.png 40 æаã, 2не hello_html_m7d37688d.png ``` т

C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Башватâысты дäрäå сисæèгеá,бер мèâèл уâырæыàыá.Асâысы – - алфавитта.

30 1 16 37 15 26 1 23 6 27 25 2 27

16 31 1, 12 16 6 8 19 14 21 24 21 26 20 24 2 27 16 1.

Дäрäå сисæèгеá,йылы яââа осâан âоштарáыã исемдèрен табырæыàыá

1.hello_html_148a57cc.pngæ=с hello_html_65d8a9fb.png1,2,4 2. hello_html_194218.png,,,hello_html_1cea7fd1.png с

3.Т hello_html_m334922fe.png ,hello_html_1a90fd1c.png3,2 ,,hello_html_m1230f89b.png

4. hello_html_15aded2.png ш=â hello_html_m7ecdd11b.png б=л С

5. hello_html_76c21781.png ,Ы=О 6. hello_html_m334d9543.pngР-Á


C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf


hello_html_m78d89cbc.png` `hello_html_3d0947f8.png


hello_html_3a7de31b.pnghello_html_m427b784e.pngт=к

2,3,4,1


hello_html_a2c0f9a.pngк hello_html_m7a17b53.png пC:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

а а а а а а а а а а

а а а а а а а а а а

а а а а а а а а а а

а а а а а а а а а а


``` hello_html_548ad171.png`` hello_html_573e0768.png


hello_html_m503a97ff.png`` hello_html_1644241a.png

5, 4, 3, 2C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\dd01076_.wmf

Йомàаâлау.

Ребус тäáäçáеã бäтè алымдары ла кçрæèтелмèне æèм улай эшлèçáеã кèрèге лè юâтыр. Сäнки осраàан æайын æèр ребусты сисеп, аáаâ çáеã дè уларáы тäáäп âарамай тороп, ребустарáыã бäт серáèренè лè тäшäнäп алыуы мäмкин тçгел.

Тикшеренеç эше беááе уйларàа, иàтибарлы , кçáèтеçсèн булырàа äйрèтте.

Был âулланманы башланàыс кластарáа,башâорт теле дèрестèрендè âулланырàа мäмкин.C:\Documents and Settings\админ\Мои документы\рамки и рисунки\рамки\bd05846_.wmfÂулланылàан èáèбиèт:

  1. Мèктèп æèм àаилè календарáары.

  2. " Йèншишмè " гаáетаæы

3.Баæауетдинова М.И.,Баæауетдинова Н.М.,Йèàèфèрова Г.Н.Интеллектуаль уйындарКраткое описание документа:

Ребусы представлены как книжка-для учителей начальных классов и родных языков (башкирский язык).

Ребусы составлены силами учащихся 6 класса.

Дети участвовали на научно-исследовательской конференцииРебустар æçрèтле йомаâтар рèçешендè 15 быуатта Францияла барлыââа килгèндèр. Ребус латин æçáенèн барлыââа килгèн.

Француздар латин мèâèлен âыåâартâандар,»»»Non verbis sed rebus» (Æçááèр менèн тçгел, è æçрèттèр менèн) æèм мèâèлдеã æуãàы æçáен –- ребус æçáен генè âалдырàандар. 16-сы быуат башында ребустар Германия,Англия,Италияла тарала.

Быàа 1582 йылда француз Этьен Табуро тäáäгèн ребустар йыйылмаæы ла йоàонто яæаàандыр.

Шулай áа тик Францияла àына кешелèр генè æçрèтле йомаâтарáы сисергè яратâандар, башâа илдèрáè бик çк âыáыâæынып бармаàандар.

Автор
Дата добавления 08.10.2012
Раздел Другое
Подраздел Другие методич. материалы
Просмотров6705
Номер материала 309100817
Получить свидетельство о публикации

Выберите специальность, которую Вы хотите получить:

Обучение проходит дистанционно на сайте проекта "Инфоурок".
По итогам обучения слушателям выдаются печатные дипломы установленного образца.

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ КУРСОВ


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх