Скачивание материала началось

Предлагаем Вам установить расширение «Инфоурок» для удобного поиска материалов:

ПЕРЕЙТИ К УСТАНОВКЕ
Каждую неделю мы делим 100 000 ₽ среди активных педагогов. Добавьте свои разработки в библиотеку “Инфоурок”
Добавить авторскую разработку
и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015 Свидетельство о публикации
Инфоурок Другое ПрезентацииРазработка урока по родной (тувинской) литературе на тему «Онзагай салым-чаянныглар»

Разработка урока по родной (тувинской) литературе на тему «Онзагай салым-чаянныглар»

Выберите документ из архива для просмотра:

Выбранный для просмотра документ Темазы.docx

библиотека
материалов

Темазы: «Онзагай салым-чаянныглар»

Сорулгалары:

Ооредир:  Чогаалды катаптавышаан темазын, идеязын, сюжедин тодарадыр.  Тоожунун чажыдын илередир.

Кижизидер: Бертик-межел-даа болза кызымак чоруу-биле ат-алдарны чедип алган кижилерни дамчыштыр уругларнын мозу-будужун хевирлээр.

Сайзырадыр: Кызымак кижилерге хамаарышкан  улегер домактар тыптырып уругларнын  угаан- медерелин сайзырадыр;  уругларга шулук чогааттырып, угаан- медерелин, дыл-домаан сайзырадыр.

Дерилгези:

Ч.Ч.Кууларнын болгаш Солаан Базыр-оолдун чуруктары, С.Базыр-оолдун номнары, слайд, чугай, самбыра.

ПЛАНЫ:

1.Организастыг кезек.(3мин)

2.Катаптаашкын.(10мин)

3.Онзагай салым-чаянныглар-биле таныштырыр.(5мин)

4.Физминутка.(2мин).

5.Быжыглаашкын.(12мин)

6.Туннел.(8мин)

Кичээлдин чорудуу:

1.Организастыг кезек.

- Экии, уруглар! Шупту туруп келгеш, кичээлге белеткениилинер. Демир-ужуктеринер, номнарынар, кыдырааштарынар четчелеп алгаш, оожум олуруптунар.

Бо шулукту дыннаптынарам, уруглар.

Шара чаштан чырык корбейн чораан-даа бол,          Дулей-даа бол, аялганы ойнап орар,

Тоогуге чараш исти арттырып каан.                              Корбес-даа бол, онза чараш чуруй кааптар,

Кайгамчыктыг ховар диген талантылыг,                      Шимчевес бол, олимпийнин чемпиону

Чуртувустун унелиг-даа эртинелери.                              Чоргааранчыг делегейнин кижилери

Амыдырал-чуртталганын бергезин-даа,

Ажып эртип шыдапканнар, чоргааранчыын.

-Бо шулукту дыннаптарынарга карактарынарга чуу коступ келир-дир, уруглар?

-Кандыг кижилер дугайында-дыр?

Бертик-межел-даа болза, салым-чаяанныг кижилер дугайында. Онзагай салым-чаянныг кижилер.

Богун бистер, Ч.Ч.Кууларнын «Шораан» деп тоожузунга туннел катаптаашкын кичээл эрттирер бис.

Кичээливис  темазы:  «Онзагай салым-чаянныглар»

Сорулгаларывыс: 1. Ооренип эрткен тоожувусту катаптавышаан, Шораан-биле бир домей салымныг кижилернин ажыл амыдыралы-биле таныжар бис.

2.Болуктерге ажылдап, чогаадыкчы чоруувусту сайзырадыр бис.

2. Катаптаашкын.

«Шораан» деп тоожувустун тема, идеязын тодарадып алыылынар.

- Чогаал чунун дугайында бижиттингенил?   Утказын кым чугаалаптарыл?

-Кол маадыры кымыл, уруглар?

-Шорааннын чузун коргузуп турар-дыр?

Ынчаарга чогаалдын темазы: Салым-чол.

-А идеязы чул?

-Чогаалчы шорааннын салым-чолун дамчыштыр номчукчуларга чуну чуну чугаалаксааныл?

Идеязы: Човаланын довунчуунден

Чолдун бедик чадазынче…

Тоожунун сюжедин сайгарар.

 1. Дуушкун.        Шораан кадык торуттунген.

 2. Ооскудулге.   Улаанут дээр аарыгдан аарый берген.

 3. Дынзыгыышкын.  Эмчилернин « караа корбес»деп чугаалааны.

 4. Чештиниишкин.    Караа корбес-даа болза ат-сураглыг  «улуг кижи» апарганы.

Ном-биле ажыл.

Пейзаж чурумалын номчудар.

Портрет.  Шорааннын портредин ушта бижиир.

 

Мурнай бижипкен уругларга демдек салыр.

 

Чогаалдын идеязы: Човаланын довунчуунден, чолдун бедик  чадазынче дидивис. Ынчаарга бо идеяга даянып алгаш боданыптаалынарам. Оон ынай кымнарны адап болур бис?

 

3. Чаа материал-биле таныштырары.

 

Слайдыларда бижиттинген делегей чергелиг болгаш Россия иштинде Шораан-биле бир домей салым-чолдуг кижилерни таныштырар:

Салават Низаметдинов-караа корбес композитор.

Иоганн Себастьян Бах-караа корбес композитор музыкант.

Бетховен Людвиг Ван-кулаа дыннавас композитор

Михаил Оюн- буттары шимчевес ча адыкчызы

Сылдыс- холдары чок чурукчу

Дембилдей- караа корбес ыраажы

Солаан Базыр-оол-караа корбес композитор.

Композитор деп состун утказын тайылбырлаар.

Олар бойдус-биле сырый харылзаалыг.Караа корбес кижинин кулаа эки дыннаар болур. Мындыг бертик-межел-даа болза, кызымак чоруу-биле ат-алдарны чедип алган кижилеривис кайы ковей. Ындыг кижилерни Куруне база кагбайн чоруур. Бис оларга чоргаарланыр ужурлуг бис.

Физминутка: Солаан Базыр-оолдун «Арыкчыгаш» деп ырыга чогааткан аялгазынга сула шимчээшкин кылыр. Ырынын созун слайдыга коргузер, уругларга ырладыр.

4.Быжыглаашкын.

Ам болуктерге уступ алгаш, чогаадыкчы чоруувусту сайзырадып, маргыжыптаалынарам.

3 одуруг 3 болук болуп алгаш ажылдаар силер.

 1. Кызымак кижилерге хамаарышкан улегер домактар адаар. Кайы болук хойну адаарыл, ол болукке 1 сылдыс бээр мен.

 2. Синквейн аргазын ажыглап бир-бир шулуктер чогаадыр. 1-ги одуруг Композитор кижиге хамаарыштыр, 2-ги одуруг ча адар кижиге, 3-ку одуруг чурукчу кижиге.

Композитор кижи

Кандыг   …, … ,

Канчап тур   …., …, …,

Домак  4 состуг

1 синоним сос.

Эки болган командага сылдыстар бээр. Туннээр.

5.Кичээлдин туннели.

«Шораан»деп тоожунун чажыды чуу-дур, уруглар?

Бистин бичиизинден тура таныырывыс, билиривис «Шораан» деп чогаалдын кол маадыры «Тыва Республиканын» Алдарлыг, сураглыг композитору- Солаан Кыргысович Базыр-оол. Чогаалчы Ч.Ч.Куулар Солаан Базыр-оолдун адын Шораан деп адап алгаш чогаалды бижээн. Моон-даа сонгаар мындыг чогаалдарга таваржыр бис. Бо таварылгада шын кол маадыр чогаалдын маадырынын прототиви апаар.

Моон алгаш коорге кичээливиске туннелден ундуруптээлинерем.

-Бистин корген маадырларывыс кандыг улус-тур

- Оларнын ниити чуулу чуу-дур

1.Сорулга салып алыр.Кижи бурузу сорулгалыг болур,бир-ле чуулду чедип алыр дээн изиг кузелдиг болур.

2.Сорулганы чедип алыр дээш кызар, эки ооренир.

3.Силер сорулга салып алган силер бе

4.Сорулганар чул. Чугааланар.

5. Эки болгаш багай чуулдерни ылгап ооренир.

6.Кузелин чедип алыр дээш бугу кужун ундурер.

Ам кижи бурузу боданып корунерем кандыг сорулгалыг чурттап чоруур-дур силер

 

 1. 5.     Онаалга бээри.

  1. Чогаадыг «Озуп келгеш кым болур мен. Чуге?»

  2. Чогаадыг «Холун сун»

 

 1. 6.     Демдек салыры.

Идепкейлиг ажылдаан оореникчилерге чогуур демдектерни салыр.Выбранный для просмотра документ ораан.pptx

библиотека
материалов

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд
Описание слайда:

2 слайд
Описание слайда:

3 слайд
Описание слайда:

4 слайд
Описание слайда:

5 слайд
Описание слайда:

6 слайд
Описание слайда:

7 слайд
Описание слайда:

8 слайд
Описание слайда:

9 слайд
Описание слайда:

10 слайд
Описание слайда:

11 слайд
Описание слайда:

12 слайд
Описание слайда:

13 слайд
Описание слайда:

14 слайд
Описание слайда:

15 слайд
Описание слайда:

16 слайд
Описание слайда:

17 слайд
Описание слайда:

18 слайд
Описание слайда:

19 слайд
Описание слайда:

20 слайд
Описание слайда:

21 слайд
Описание слайда:

22 слайд
Описание слайда:

23 слайд
Описание слайда:

24 слайд
Описание слайда:

25 слайд
Описание слайда:

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Педагог-библиотекарь
Курс профессиональной переподготовки
Библиотекарь
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Разработка урока по родной (тувинской) литературе. Произведение писателя Ч.Ч. Куулара «Шораан». Тема урока: «Онзагай салым-чаянныглар» («Талантливые люди с удивительной судьбой») . Итоговый урок на тувинском языке о жизни мальчика, который ослеп в результате болезни. Но несмотря на свой недуг стал великим композитором Тувы . К разработке прилагается презентация в формате pptx. Урок проводился участником, занявшим I-е место в муниципальном конкурсе «Лучший учитель родного языка - 2013» в городе Чадане республики Тыва ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕКСТА «Слайдыларда бижиттинген деле гей чергелигболгаш Россия иштинде Шораан-биле бир домей салым-чолдуг кижилернитаныштырар:Салават Низаметдинов-караа корбескомпозитор. Иоганн Себастьян Бах-караа корбес композитор музыкант. Бетховен Людвиг Ван-кулаа дыннаваскомпозиторМихаил Оюн- буттары шимчевес ча адыкчызыСылдыс- холдары чок чурукчу Дембилдей- караа корбес ыраажыСолаан Базыр-оол-караа корбескомпозитор.Композитор деп состун утказынтайылбырлаар.Олар бойдус-биле сырый харылзаалыг.Караакорбес кижинин кулаа эки дыннаар болур. Мындыг бертик-межел-даа болза, кызымакчоруу-биле ат-алдарны чедип алган кижилеривис кайы ковей. Ындыг кижилерни Курунебаза кагбайн чоруур. Бис оларга чоргаарланыр ужурлуг бис.Физминутка:Солаан Базыр-оолдун «Арыкчыгаш» деп ырыга чогааткан аялгазынга сула шимчээшкинкылыр. Ырынын созун слайдыга коргузер, уругларга ырладыр.4.Быжыглаашкын.Ам болуктерге уступ алгаш, чогаадыкчычоруувусту сайзырадып, маргыжыптаалынарам.3 одуруг 3 болук болуп алгаш ажылдаарсилер. Кызымак кижилерге хамаарышкан улегер домактар адаар. Кайы болук хойну адаарыл, ол болукке 1 сылдыс бээр мен. Синквейн аргазын ажыглап бир-бир шулуктер чогаадыр. 1-ги одуруг Композитор кижиге хамаарыштыр, 2-ги одуруг ча адар кижиге, 3-ку одуруг чурукчу кижиге.Композитор кижиКандыг …, … ,Канчап тур …., …, …,Домак 4 состуг1 синоним сос.Эки болган командага сылдыстар бээр.Туннээр.5.Кичээлдин туннели.«Шораан«деп тоожунун чажыды чуу-дур,уруглар?Бистин бичиизинден тура таныырывыс,билиривис «Шораан» деп чогаалдын кол маадыры «Тыва Республиканын» Алдарлыг,сураглыг композитору- Солаан Кыргысович Базыр-оол. Чогаалчы Ч.Ч.Куулар СолаанБазыр-оолдун адын Шораан деп адап алгаш чогаалды бижээн. Моон-даа сонгаармындыг чогаалдарга таваржыр бис. Бо таварылгада шын кол маадыр чогаалдынмаадырынын прототиви апаар.Моон алгаш коорге кичээливиске туннелденундуруптээлинерем.-Бистин корген маадырларывыс кандыгулус-тур- Оларнын ниити чуулу чуу-дур1.Сорулга салып алыр.Кижи бурузусорулгалыг болур,бир-ле чуулду чедип алыр дээн изиг кузелдиг болур.2.Сорулганы чедип алыр дээш кызар, экиооренир.3.Силер сорулга салып алган силер бе4.Сорулганар чул. Чугааланар.5. Эки болгаш багай чуулдерни ылгапооренир.6.Кузелин чедип алыр дээш бугу кужунундурер.Ам кижи бурузу боданып корунерем кандыгсорулгалыг чурттап чоруур-дур силер.»
Общая информация

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»
Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Источники финансов»
Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной деятельности»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.