Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Урок
  • Начальные классы

Тема: Кадыг демдек (Ъ)

(Быжыглаашкын кичээли)

Кичээлдин сорулгалары:

Ооредиглиг: уругларнын кадыг демдек дугайында алган билиглерин быжыглап, катаптаар; кыскаладыр, ок-биле адаар ажык уннерни будавайн, шын дыннап, номчуп билирин чедип алыр.

Сайзырадыглыг: чуруктар, оюннар, мергежилгелер дузазы-биле уругларнын харылзаалыг аас чугаазын, угаан-медерелин, кичээнгейин, салаа-сайгыдын сайзырадыр.

Кижизидиглиг: дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер.

Кичээлдин дерилгези: чуруктар, сигналдыг карточкалар, ном, проектор.

Кичээлдин чорудуу:

  1. Организастыг кезээ.

- Экии, уруглар!

- Бо хун чуруунче корунерем. Кандыг-дыр?

- Хун бугу-ле амылыг чуулдерге чылыгны, чырыкты база херелдерин берип чоруур. Силер база бо кичээлде бот-боттарынарже корушкеш хулумзуржуп, эки чуулдерден кузенер.

  1. Кичээлдин сорулгазын дамчыдары.

- Бо кичээлди ооренип эрткен ужуувуске быжыглаашкын кичээли кылдыр эрттирер бис. Кичээлди анаа эвес, а бир онзагай кылдыр эрттирээлинер.

- Бо чурукта кымыл? (Айболит чуруун коргузер)

- Силер ам шупту Айболит эмчинин дузалакчылары болуп, аарыг дириг амытаннарга дузалажып, оларны эмнээр силер. Ол дээрге, янзы-буру онаалгалар, мергежилгелерни шын кууседир болзунарза, силернин дузанар, эмнээшкининер болур. Ынчангаш шупту демниг ажылдаалынар.

  1. Ооренип эрткенинге катаптаашкын.

- Айболитке кандыг дириг амытаннар кээп турганыл?

- Силерден койгун дуза дилеп чедип келди. (Койгун чуруун азар.) Койгуннун чузу аарый бергенил?

Койгунга дуза.

- Дараазында даалгаларны кууседиилинер.

1. Оюн «Ужуктерден состерни тургус».

- Ужуктер состер болур дээш, боттарынын туруштарын тыппайн турар-дыр. Состер болур кылдыр тургузаалынар.

А О Т Ъ

(ат, от, аът, оът)

- Шын-дыр, эр-хейлер! Бо туругскан состернин кайы бирээзи-биле домактардан аас-биле чогаадынар.

(Уругларнын харыылары).

- Даалгаларны шын куусеткеш, койгунга дузалаптывыс, уруглар. Койгун силерге ооруп четтиргеш, эки ажылдаан уругларны шаннап тур. (Жетоннар бээр).

Адыгга дузалажыр. (Адыг чуруун азар)

1. Таблица-биле ажыл.

Ат – аът

От – оът

Эт – эът

Кат – каът

2. Ном-биле ажыл. (арын 88). Состерни, домактарны чангыстап номчуур.

3. Кыдыраашка ажыл.

Чараш бижилге: ъ демдекти бижиир

Домакты самбырадан дужуруп бижиир: Аът суурда хой.

Аътка дузалажыр. (Аъттын чуруун азар)

  1. Ужуктер кожаазы-биле ажыл.

Ъ демдектин туружун тывар, ун илеретпес деп чувени катаптаар.

  1. Словарь состери-биле ажыл. Состернин шын бижилгезин, адалгазын катаптаар, сактып алыр.

Аът, оът, эът, каът, чаъс.

Инекке дузалажыр. (Инек чуруун азар)

  1. Оюн «Кым эн кичээнгейлигил?» Адаан состер ишитинден ок-биле адаар состер таваржырга сигналдыг карточкаларны кодурер.

Час, аът, ат, чаъс, эт, каът, эът, кат, оът, от.- Бо дузалашкан дириг амытаннарывыстын аразында кайы дириг амытанда ъ демдек хереглеттинип турарыл?

- Аъттын кижиге ажыынын дугайында чугаалап корунерем.

- А бо чуу чылы болур ийик?

Аът – эн-не ажылчын мал. Оон кижиге ажыы улуг. Ол чуък-даа чудурер, ону чарыштарга-даа салыр. Ынчангаш аътка база оске-даа дириг амытаннарны камгалаар болгаш оларга ынак болуулунар!

Аъттын чуруун оннээр.

  1. Кичээлдин туннели.

- Бо кичээлде чуну кылдывыс? Чуну катаптадывыс? Кандыг дириг амытаннарга дузалаштывыс?

V. Онаалга.

1. Арын 86 – номчуур

2. Аът чуруун улаштыр оннээр.

VI. Демдектер салыышкыны.

СамоанализКраткое описание документа:

Тема: Кадыг демдек (Ъ)  (Быжыглаашкын кичээли) Кичээлдин сорулгалары: Ооредиглиг: уругларнын кадыг демдек дугайында алган билиглерин быжыглап, катаптаар; кыскаладыр, ок-биле адаар ажык уннерни будавайн, шын дыннап, номчуп билирин чедип алыр. Сайзырадыглыг: чуруктар, оюннар, мергежилгелер дузазы-биле уругларнын харылзаалыг аас чугаазын, угаан-медерелин, кичээнгейин, салаа-сайгыдын сайзырадыр. Кижизидиглиг: дириг амытаннарга ынак болурунга кижизидер. Кичээлдин дерилгези: чуруктар, сигналдыг карточкалар, ном, проектор. Кичээлдин чорудуу: I.                  Организастыг кезээ. - Экии, уруглар! - Бо хун чуруунче корунерем. Кандыг-дыр? - Хун бугу-ле амылыг чуулдерге чылыгны, чырыкты база херелдерин берип чоруур. Силер база бо кичээлде бот-боттарынарже корушкеш хулумзуржуп, эки чуулдерден кузенер. II.               Кичээлдин сорулгазын дамчыдары. - Бо кичээлди ооренип эрткен ужуувуске быжыглаашкын кичээли кылдыр эрттирер бис. Кичээлди анаа эвес, а бир онзагай кылдыр эрттирээлинер. - Бо чурукта кымыл? (Айболит чуруун коргузер) - Силер ам шупту Айболит эмчинин дузалакчылары болуп, аарыг дириг амытаннарга дузалажып, оларны эмнээр силер. Ол  дээрге, янзы-буру онаалгалар, мергежилгелерни шын кууседир болзунарза, силернин дузанар, эмнээшкининер болур. Ынчангаш шупту демниг ажылдаалынар. III.           Ооренип эрткенинге катаптаашкын. - Айболитке кандыг дириг амытаннар кээп турганыл? - Силерден койгун дуза дилеп чедип келди. (Койгун чуруун азар.) Койгуннун чузу аарый бергенил? Койгунга дуза. - Дараазында даалгаларны кууседиилинер. 1. Оюн «Ужуктерден состерни тургус». -  Ужуктер состер болур дээш, боттарынын туруштарын тыппайн турар-дыр. Состер болур кылдыр тургузаалынар. А     О      Т      Ъ (ат, от, аът, оът) - Шын-дыр, эр-хейлер! Бо туругскан состернин кайы бирээзи-биле домактардан аас-биле чогаадынар. (Уругларнын харыылары). - Даалгаларны шын куусеткеш, койгунга дузалаптывыс, уруглар. Койгун силерге ооруп четтиргеш, эки ажылдаан уругларны шаннап тур. (Жетоннар бээр). Адыгга дузалажыр. (Адыг чуруун азар) 1. Таблица-биле ажыл. Ат – аът От – оът Эт – эът Кат – каът 2. Ном-биле ажыл.  (арын 88). Состерни, домактарны чангыстап номчуур. 3. Кыдыраашка ажыл. Чараш бижилге: ъ демдекти бижиир Домакты самбырадан дужуруп бижиир: Аът суурда хой. Аътка дузалажыр. (Аъттын чуруун азар) 1.     Ужуктер кожаазы-биле ажыл. Ъ демдектин туружун тывар, ун илеретпес деп чувени катаптаар. 2.     Словарь состери-биле ажыл. Состернин шын бижилгезин, адалгазын катаптаар, сактып алыр. Аът, оът, эът, каът, чаъс. Инекке дузалажыр. (Инек чуруун азар) 1.     Оюн «Кым эн кичээнгейлигил?» Адаан состер ишитинден ок-биле адаар состер таваржырга сигналдыг карточкаларны кодурер. Час, аът, ат, чаъс, эт, каът, эът, кат, оът, от.   - Бо дузалашкан дириг амытаннарывыстын аразында кайы дириг амытанда ъ демдек хереглеттинип турарыл? - Аъттын кижиге ажыынын дугайында чугаалап корунерем. - А бо чуу чылы болур ийик? Аът – эн-не ажылчын мал. Оон кижиге ажыы улуг. Ол чуък-даа чудурер, ону чарыштарга-даа салыр. Ынчангаш аътка база оске-даа дириг амытаннарны камгалаар болгаш оларга ынак болуулунар! Аъттын чуруун оннээр. IV.           Кичээлдин туннели. - Бо кичээлде чуну кылдывыс? Чуну катаптадывыс? Кандыг дириг амытаннарга дузалаштывыс?      V.   Онаалга. 1. Арын 86 – номчуур 2. Аът чуруун улаштыр оннээр. VI.  Демдектер салыышкыны.
Автор
Дата добавления 11.04.2014
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров315
Номер материала 66549041104
Получить свидетельство о публикации
Похожие материалы

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх