671167
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
ИнфоурокРусский языкДругие методич. материалыПроект «Волшебный чатхан»

Проект «Волшебный чатхан»

Выберите документ из архива для просмотра:
4.24 МБ In the evenings the herdsmen came to him to listen to the music.doc
45 КБ Два друга.doc
176 КБ Ине Хыйщаяах пол.doc
4.14 МБ Проект Волшебный чатхан.doc
4.63 КБ Содержание OneNote.onetoc2
32.68 КБ aantt___.ttf
49.02 КБ aantttb_.ttf
13.5 КБ Лист Microsoft Excel.xls
3.57 КБ Содержание OneNote.onetoc2

Выбранный для просмотра документ In the evenings the herdsmen came to him to listen to the music.doc

библиотека
материалов


МОУ «Таштыпская общеобразовательная школа-интернат №1

среднего общего образования»
ИНЕ ТBЛB


Представление сказки

«Волшебный чатхан»"

hello_html_m664245d7.jpgНымах «Чатхан»


The magic chatchanТаштып 2012г.Чатхан.


Хаxан хаxанох, тыy eрде, пbр хадарчы апсах чуртаптыр. Аныy ады Чатхан полтыр.

Ол арада хан чуртаан полтыр. Малынаy саны чох, мал хадарчаyнарныy пjгbнb чох полтыр. Муханап, тыy илеп чуртаxаннар мал хадарчылары. Хатыu тутчаy оларны хан. Чарых кeн кjрбеxеyнер. Чатхан апсах саuысха тeсче:

- Пу чонныy чуртазын хайди нииктеxеy? – тbп.

Чатхан апсах чуuа чардаларнаy сjjлмек харчах иткен. Анны тeyдерbп, пазынаy пазына, ах адыныy хузурыuынаy хыл чулып, хости читb хыл тартыбысхан. Хой хазыхтарын турuызып, хылларны кjдbрbбbскен. Анаy, хах сыхханда, харачах тbлленген чbли, сыyылап сыххан.

Иир сай Чатхан апсахсар пастухтар чыылыс сыхханнар апсахтыy eннендbре хахчатханын истерге.

Уuаа jзелестbг eнненxеyнер читb хыл. Кbзbлернby чeректерb сысталыс турxаyнар. Учух париuан хустар, ханат тохтадып, истbпчелер. Таyнас парuан палыхтар, суu eстeне кjдbрbлbп, истbп турлар пу апсахтыy харачаuыныy чапсастыu eнbн. Чилbннbг чылuылар, пас кjдbрbп, тыyнан турлар, азыр мeeстbг bнектер, тайнаныс тохтадып, истbп турлар, маарас парuан хойлар, тымылып алып, истbпчелер.

Пастухтарныy кjyнbне ниик полыбысхан. Малларны даа хадарарuа оой полыбысхан. Мал пытырас сыхсох, Чатхан апсах, кjгxb харачаан алып, хылын сапсох, маллар пbрbге пазыс сыхчалар. Нинxе Дее кjп мал полза, Чатхан апсах чалuызан на хадарып сыдапча.

Пbрсbнде обал пол парuан.

Тbрbг тbллbг харачахтаyар сыuыр харахтыu чабаллар истbп салтырлар. Олар, таu озаринаy килbп, Чатхан апсахты jдbрbп, харачаuын алып алuаннар. Чох-чоостарныy малларын сeр парыбысханнар. Чазаа толдыра чабал ханныy ла малы халuан.

Чатхан апсахтыy оолuыныy оолаxаа полuан. Ол оолах, пbр хонза, пbрлbг полып, bкb хонза, bкbлbг полчадыр.

- Bxезbнеy сурынча:

- Ухчаа ит пир маuаа, - тbп.

Bxезb оолаана талнаy чааxах, табылuынаy соuан ит пирген. Оy саринзар атса, оолах отыс хус тeзbрче, сол саринзар атса, хырых аy андарча.

Bxезb оолаана пjзbк таuны аспасха чахыu иткен. Че оолахтыy таu кистbнде ноо ниме парын кjрерb уuаа тыy килче. Пbрсbнде оолах таu eстeне сыuара хонuан. Кjрbбbссе, хую хыринда тура турча. Китеп, чаuдап алuан андар оолах. Турада чон, аар колодазындаuы ла чbли, сууласча.

Пbрсb чоохтапча:

- Чиис чоuыл…

Паза пbрсb:

- Хызыр пиинb хыuыртар кирек, - тbпче.

Eзbнxbзb:

- Хызыр bнектb, хызыр хойны алдыртар кирек.Араластыра чирге. Пbр мал идb ирbгbстbг, - тидbр.

Кинетbн тура eстbндегbлер прайзы тымыл парuаннар. Ундар чапсыстыu eн истbле тeскен.Оолахтыy кjксbнде чeрегb сабылбиныбысхан осхас полuан. Jрчbлbг час харахтарына тол килген… Аuастар илеyнезе тeскеннер. Амыр кeн дее полза, аuас пeрлерb халбырас турадыр. Алxас турuан аймах-пасха порчолар, чир хыртызына теyенxе, мjкейbс турадырлар. Ибbре ниик, кjглbг полыбысхан. Пии кbсти тeскен, bнек мeeри тeскен, хой маайли тeскен. Олар, тура хырина килbп, турuлабысханнар. Оолах, улуu тс кистbне чазынып, ниме поларын китеп сыххан.

Турадаy читb хара кbзb сых килген. Постары сыuыр харахтыuлар. Ахсылары уuаа улуu, аас bстbнде bкb устыu азыu тbстер.

Малларны тудып, соuыбысханнар. Иттерbн туразар тазып сыхханнар. Оолах мал идbн хаxан чеенbн ундут таа салuан полuан.Чоо ит чирb килче. Оолах. тас кистbнеy соuанын сунып, аттыy, bнектby, хойныy тeстерbн хазаuлап алuан. Сарсых харахтыu чабаллар пbр ниме сизbнмедbлер.

Оолах тjстернb ибге ал килген. Bxезb чоо хырысхан анны. Че bxезbнby Дее ит чирb тыy килчеткен. Ит кjрбинчелер ноза. Мал чабал ханда ла халuан. Bxезb, оолах иттb хайдаy алuанын пbлbп алып пbл салып, уламох тыy чобал сыххан.

- Сыuыр чабаалар оyныu итпестер, - тbпче. – Ол чабаллар синby аuаyны чох ит салuаннар. Пазох обал полар пbске. Ноuа андар парuазыy, палам? – тbпче bxезb.

- Пbр Дее ниме полбас, bxеy, чобалба, - нандырuан оолах.

Иртенbнде оолах, чааxаuын алып алып , пазох ол туразар килдb. Сыuырлар чоо сарыс ит парчалар:

- Кем чеен ат тjзbн? – тbпче пbрсb.

- Туюххан позыy тыuыныбысхан полбассыy ма за! – хысхырча пbрсb.

Хойныy даа, bнектby Дее, аттыy даа тjзbн чеен кbзb табылбады.

Амды салдаан сjjктернb eзeр тeстbлер. Тjс сjjктерb пbр дее табылбинча.

- Эк, сизbгb чох сиирестер, саuызы чох сарысхалар! – хысхыр сыххан пbрсb. – Чатхан апсахтыy оолuыныy оолаана тbбbскен, аныy хылыuы полар. Параyар амох. . . Аны чох ит салбаанда, пbске амыр чуврт чох полар.

Хоuдых-хаuдых халды тура bстb. Харбаyназып, холл тудыныбызып, сeрнbгbп ала, таuзар теебbс парирлар читb сыuыр чабал.

Сала тастых парыбысханнарында, оолах bзbк хыринда тиреy оймах хас салuан, eстeне сала ла bлbнер иде тос чаап, хум чай салuан, анаy тура кbрbп, аuазы иткен харачахты хаап, хах сыххан.

Сыuырлар, испинеy, нандыра харбах-хурбах тeсклеп одырлар. Прайзы оймахха чыплаза халдылар. Оолах оларны, хайа тастарнаy миргелеп, чоо сапхлап салып, чирнеy кjм салuан.

Аuазынын харачыuын алып, оолах ойнап сыххан.Хуюлыu хахпах хайадаy bзbк азылuан. Мор-мат тeзbп, мал сыхча андартын.

Малы чох чонuа мал таратча оолах.

Пастухтар пазох истbг чуртабыстылар.

Оолах чонuа тbрbг харачахты чоо тbллендbре хахча, чабал ханнардаyар харuастыu кjглер сарнапча, кeстbг, хыйuа алыптардаyар чалахай eннеy ырлапча.

Ол сыынаy пbстby чонда тbрbг тbллbг читb хыллыu хачахты «чатхан» тbп адап алтырлар, апсахтыy адын аарлап, оолахты «хайxы» тbп адап салтырлар.


Волшебный чатхан.

Давным-давно жил старик пастух. Звали его Чатхан. Много скота было у хана. Много было и пастухов. Трудная служба у пастуха: одни заботы, и совсем нет радостей. Долго думал Чатхан, чем бы облегчить жизнь пастухов, и придумал: сбил из дощечек длинный и узкий ящик, натянул на нем волосяные струны и начал играть на них.

По вечерам к нему приходили послушать музыку пастухи. Так красиво звенели семь волосяных струн, что у людей сладко замирало сердце, птицы складывали крылья в полете, звери останавливали свой бег. Очарованные рыбы замирали в реках и озерах, в степи слушали волшебную музыку табуны коней. Легкой стала работа пастухов. Стоило разбиться стаду, как Чатхан брал свой музыкальный ящик, трогал струны, и стада снова собирались. Чатхан один управлялся с бесчисленными стадами хана.

Однажды случилась беда. О волшебном инструменте узнали одноглазые
разбойники. Они пришли из-за гор, убили старика, унесли музыкальный ящик,
угнали скот бедняков. Только ханские стада остались в степи.
Был у старика внук. Рос он не по дням, а по часам. Когда подрос, сказал
матери:

- Сделайте мне лук и стрелы.
Мать сделала ему лук из табылки, нарезала из тальника стрелы. Хорошим
стрелком стал внук Чатхана. Направо пустит стрелу - тридцать птиц падает,
налево пустит - сорок птиц убивает. Мать строго-настрого запретила сыну
ходить за большую гору. А мальчику любопытно, что же там есть, за высокой
горой. Однажды он поднялся на вершину и увидел возле пещеры большой дом без окон. Мальчик подкрался к дому и прислушался. За стеной людские голоса, как пчелы, жужжали. Один говорил:
- Еда кончилась... Другой добавил:
- Нужно яловую кобылицу вызвать. Третий предложил:
- Хорошо бы яловую корову и яловую овцу заколоть.
Вдруг в доме все притихло и послышалась чудесная музыка. Закачались
леса, затрепетали на деревьях листья. Легко и весело стало кругом. Заржала
кобылица, замычала корова, заблеяла овца. Они подбежали прямо к дому и
остановились. Мальчик спрятался за большой камень и стал смотреть, что будет
дальше.
Из дома вышли семь черных людей. На левой половине головы у них было по
одному глазу. Вместо лиц был один огромный рот с двумя клыками. Они зарезали
животных и стали носить в дом мясо.
Давно не ел мальчик домашних животных. Он протянул из-за камня стрелу и
наколол наконечником конскую, коровью и овечью грудинки. Одноглазые
разбойники ничего не заметили.
Мальчик притащил свою добычу матери. Сильно она обрадовалась, так как
тоже давно не ела мяса. Скот ведь остался только у хана, а у пастухов ничего
не было.
Но когда мать узнала, куда ходил сын и откуда достал грудинку, она
опечалилась и сильно поругала его.
- Эти разбойники убили твоего деда. Я боюсь: не было бы новой беды.
Зачем ты туда ходил?- сказала мать.
- Ничего не бойся,- ответил мальчик.
На другой день он взял лук и стрелы и снова отправился за гору.
Подкрался к дому и стал прислушиваться. В доме сильно спорили.
- Кто съел грудинку?- спрашивал один.
- Сам, наверное, и съел,- отвечал другой.
- Ни коровьей, ни бараньей грудинки не было, вы всё потихоньку съели,-
говорил третий.
Спорили они, спорили и решили пересчитать кости. Посчитали - нет
грудинок. Тогда один сказал:
- Все вы ничего не понимаете. Вырос внук Чатхана. Это его рук дело.
Надо убить его,
Выбежали одноглазые из дома, спешат, толкаются. Были они почти совсем
слепые. Взялись за руки и пошли с горы.
Мальчик переждал немного и пробрался в дом. Перед дверью он вырыл
глубокую яму, прикрыл ее ветками, присыпал ветки землею. После этого он взял
инструмент деда и заиграл.
Одноглазые услышали и побежали обратно. Только кинулись к двери, как
все провалились в яму. Мальчик всех их камнями побил, а яму закопал.
Взял он чудесный ящик и заиграл на нем. Открылась пещера, заржали кони,
замычали коровы, заблеяли овцы. Пошел мальчик с горы, перебирая струны, а за
ним шли стада.
Мальчик играл на чудесном инструменте и пел им о злых ханах, о добрых и
могучих богатырях.
С тех пор в народе волшебный ящик назвали чатхан в честь старика, а
мальчика прозвали Хайджи.

The magic chatchan.


Many years ago the old shepherd leved. He was Chatchan. The chan had many the cattle. Ht had many shepherds. The shepherd’s life was very hard: a lot of difficults and a little joy. Chatchan began to think how to relieve the shepherd’s life and he decided to make a long narrow box, drawn on it the hair strings and began to play on them.

In the evenings the herdsmen came to him to listen to the music. Severn hair strings rang so beautiful that the people`s hearts were died away, the birds` wings were folded in their flight, the animals` running was stopped. The charming fish died away in the rivers and lakes too, the horses` herds listen to the magic music in the steppes. The herdsmen` s work was lighter. If the herds were broke up, Chatchan took his magic box, touched the strings and the herds were together. Chatchan could control the chan `s countless herds himself.

Once it was misfortune. The one-eyed robbers knew about a magic instrument. They came from the mountains, killed the old man, took the musical box away and stole the poor men `s cattle. And only the chan` s herds were in the steppes.

The old man had a grandson. That boy grew up from hour to hour. When he was older, he said to his mother:

Mum, make a bow and strings for me, please.”

The mother made to him a bow and cut from the pussy – willow arrows. Chatchan’s graundson was a good marksman. When he fired at he right – thirty birds fell, when he fired at the left forty birds were killed. The mother stricted her son to go for the high mountain. But it was very curious for the box to know about it.

0nce he rose on the top and saw new the cave a big house without windows. The box crepted to the house and listened. He listened men’s voices, as the bees buzzed.

One said:

 • The meal was finished…

Other added:

 • It is nessaru to call the horse.

The third man offered:

 • It will be well to pin up a cow and a sheep.

Suddenly it was very quiet and it was marvelous music. The forests began to rock and the trees` leaves trembled. It was easy and enjoying around. The mare neighed, the cow mooed, the sheep lowed. They run to the house and stopped. The boy hid for the big stone and began to watch further.

Severn black men went out the house. They had only one eye on the left side of their heads. Instead of their faces it was a great mouth with two big canine teeth. They slaughtered animals and began to carry meat to the house.

For a long time the boy didn` t eat the domestic animals` meat. He pulled a string out of the stone and pricked by the tip a horse` s, cow` s and sheep` s briskets. The one-eyed robbers noticed nothing.

The boy gave his prey to his mother. She was very glad because she didn’t eat the meat for a long time. the chan captured all the cattle and the shepherd’s had nothing.

Bat when his mother knew about the meat she was very sad and abused son/

She said:

 • Thes robbers killed your graundfather.

 • I am afraid new misfortune. Why did you go?

The son ansered:

 • Don’t afraid.

Next day he took a bow and arrows and went to the mountain.

He went to the house and began to listen. It was a great argument in the house.

 • Who ate the meat? – asked one.

 • You ate yourself – ansered other.

 • It wasn’t thecow’s and sheep’s meat. You all ate the meat quietly – said the third man.

They argued for a long time and decided to count the bones. At the end it wasn’t one part of the meat. Then one said:

 • You nothing understand. The Chatchan’s grandchild grewup. It was he. We must kill him.

The one-eyed men went out the house, they hurried, pushed one another. They were almost the blind men. They took arm-in-arm and went from the mountain.

The boy waited for a minute and made his way through the house. Before the door he dug the deep pit, covered it branches, poured the branches by the land. Then he took the grandfather` s instrument and began to play.

The one-eyed men listened it and run back. They threw themselves to the door and fell down. The boy killed them by the stones and dug the pit.

Then he took the wonderful box and began to play on it. The cave opened, the horses neighed, the cows mooed, the sheep lowed. The boy came the mountain down, plucking the strings and the herds went for him.

The boy played the marvelous instrument and song about wicked chans, kind and strong epic heroes.

That time the people called the magic box chatchan in the grandfather `s honour and the boy was called Haidzhi.hello_html_m578ddd45.jpg


hello_html_m209140e1.jpgЗанимательная страничка №1


«Музыкальные сказки»


Сказка

Народная

Инструмент

МАТТИ-ВЕСЕЛЬЧАК

Карельская сказка

Кантеле - народный музыкальный щипковый инструмент

МОЛОДЦУ И СЕМИДЕСЯТИ ИСКУССТВ МАЛО

Узбекская сказка

скрипка

ВОЛШЕБНАЯ ДУДКА

Белорусская сказка


дудка

МАЛЫШ РЫСТУ

Алтайская сказка

свирель

МАСТЕР АЛИ

Казахская сказка

домбра

МУЗЫКА-ЧАРОДЕЙНИК

Белорусская сказка

дудочка, скрипка

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДЕЧКО И НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО

Русская сказка

дудочка

ПАСТУШЬЯ ДУДОЧКА

Русская сказка

дудочка

ВОЛШЕБНАЯ ДУДКА

Белорусская сказка


дудка

ПЕВЕЦ И ЧАТХАН

Хакасская сказка

чатхан 

Занимательная страничка №2

Афоризмы о музыке

 

Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие.

Т. Карлейль

***

Счастливых музыка делает еще счастливее, несчастных - еще несчастнее.

В. Крачковский

***

На свете нет музыки слаще, чем звук любимого голоса.

Ж. Лабрюйер

***

Музыка - истинная всеобщая человеческая речь.

К. Ю. Вебер

***

Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой.

Анна Сталь

***

Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная.

Ф. Шопен

***

Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на фортепиано - движение души. Обычно мы слышим только первое.

А. Рубинштейн

***

Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе.

Б. Авербах

***

Писать музыку не так уж трудно, труднее всего - зачеркивать лишние ноты.

И. Брамс

***

Музыка - универсальный язык человечества.

Г. Лонгфелло

***

Музыка - акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде.

В. Ключевский

***

Музыка должна высекать огонь из людских сердец.

Л. БетховенЗанимательная страничка №3


Хакасские народные инструменты

Истоки музыкальной традиции Хакасии насчитывают не одно тысячелетие. Неслучайно один из древнейших музыкальных инструментов — флейта, возраст которой — около 35 тысяч лет, — был обнаружен именно на территории Хакасии, на стоянке Малая Сыя. Музыкальные инструменты являлись в Хакасии непременным атрибутом при обрядах и обращениях к сверхъестественным силам.

Народных инструментов в Хакасии — около двадцати, главными среди них с древнейших времен считались хомыс и чатхан. Эти инструменты, сделанные своими руками, были практически в каждой юрте. Чатхан является символом хакасского народа. Этот инструмент представляет собой длинный прямоугольный ящик с натянутыми вдоль него струнами, их может быть 7, 9, 12 или 14. Старинные чатханы имели всего 3—4 струны, сплетенные из конских волос. На чатхане исполнялись эпические произведения алыптыг нымахи, являющиеся сокровищем национальной истории и культуры. Считается, что по своей силе чатхан не уступал шаманскому бубну и в случае необходимости мог с успехом заменить его.

О чудодейственной силе чатхана говорит и то, что зачастую этот инструмент был непременным атрибутом богатырей и сказочных героев. Кроме того, с чатханом неразрывно связано и горловое пение хакасов — хай.

Вhello_html_m6c72a1f4.png 1958 году в Ташкенте на конференции писателей стран Азии и Африки на сцену вышел маленького роста седой старик. Он тронул струны чатхана, и полилась чарующая музыка. В такт музыке рождался торжественно дивный хай – искусное горловое пение.

После его выступления весь зал встал и очень долго аплодировал ему. Это был наш земляк, народный хайджи Семен Прокопьевич Кадышев. Высоко оценили дар сказителя многие слушатели его таланта. Его первые героические сказания называются “Албынжи”, “Алып хан на белобуланом коне”. В них рассказываются о подвигах сильных и смелых алыпов-богатырей, защитников своей земли и народа.

Сказитель с берегов Белого Июса, Кадышев Семен Прокопьевич, оставил для нас более 30 героических сказаний, десятки легенд и сказок. Нельзя без волнения слушать старого хайджи. Семиструнный чатхан был верным спутником его жизни. О себе он писал так:

Я из рода Белого Оленя,

В нем певцов сменились поколенья.

Я из рода Каменного Лося,

Видно, и моя приходит осень.

Я из рода древних аксакалов,

Чьи бессмертны письмена на скалах.


А вот как описывает звучание чатхана Семен Прокопьевич Кадышев:

Белое облако звуком пронзает

Мой шестиструнны чатхан.

Голос хайджи в глубь сердец проникает,

Дар ему песенный дан.

Синюю тучу чатхан семиструнный

Рокотом звонким пронзит.

Много сердцам вдохновленным и юным

Песня хайджи говорит.

Теплые ливни посыпались разом –

Всюду трава зелена…

Русский, хакас – мы народы России,

Родина наша сильна.


Муниципальное общеобразовательное учреждение «Таштыпская общеобразовательная

школа – интернат среднего общего образования №1»Ине тiлi


hello_html_51b1c9d.jpg


Хакас чоныныф квглерц

Литературно-публицистическай альманах

Хакастарныф музыкальнай чайаачызы ущаа пай. Цстезцгяцлер саны хоостыра хакастарныф 15 чон иструментц саналча.19 векте хакас аалларында ввнцнде чатханнаф ойнаяафнар, пасха инструменттерц чох пол сыхханнар. че 20 вектцф 80 чылларында чон иснструменттерц хатап чуртасха кцрцп пастапчалар. оларныф санында: чатханнар, хомыстар, духовой инструменттер ( хобрах, сыылас, пырщы), тььрлер, тимцр-хомыс…hello_html_m664245d7.jpg

«Есть душа – есть и надежда»

Рубрика «Чатхан: история и современность»


Чатханнафар пастащы цстезцглер 18 векте Д.Г. Мессершмидт, П.С. Паллас; 19 векте – Н.Ф.Катанов, Г.Спасский, П.Е. Островских; 20 векте А.В. Анохин, А.А. Кенель, Т.Г. Тачеева, М.А. Унгвицкая, В.Е. Майногашева, В.Я.Бутонаев, А.К.Стоянов.

Алыптыщ нымахтарда чатхан удаа алыптарныф ниме-нооларында учурапча. Олафай ла чатхан нимес, а алтын 40-60- струналыщ. Цди П.В. Тодановтыф алыптыщ нымащында алып Алтын-Сарачинцф холларында чатхан алтын пырщынаф хада хайхастыщ ьннер сыщарча. Оларныф квглерц хусхаяахтарныф сарыннарынаф аралазып, ибцркц аф-хустарны хайхатчалар.

Позыныф цстезцглцг тощыстарында А.А.Кенель пасча чатханныф струналары атии полтыр. Орыстар килгенде, металлическай (меднай паза стальной) алыстырыбысханнар. Мыныф алнында 3-4 струна, сащам 7-12 читче. А.Кенель цкц кип-чоох чатханнафар пас салщан.

Чатхан паза хайяы, чатхан паза эпос – удур-твдцр палщалыстыщлар. Хакасияныф саблыщ хайяылары: С.П. Кадышев, М.К. Добров, П.Курбижеков, С.Борогяков…Хайяылар чатханща тцрцг нимее чцли айланчалар. Олар ысчатхан алыптыщ нымахтар 2,3,4…10 муф строкаща чит парчалар.hello_html_m664245d7.jpg

Пу чатхан он цкц струналыщ. Идцлген ащастаф паза металлнаф. Иткен аны мастер Чарков С.Т.hello_html_333ee55a.jpg

Пу чатхан читц струналыщ. Идцлген ащастаф паза металлнаф. Иткен аны мастер Янгулов К.И.

hello_html_8970381.jpghello_html_m6232dbc3.jpg

Сащамщы туста чатханнаф саблыщ чиит музыканттар ойнапчалар: Евгений Улугбашев, Вячеслав Кученов, Сергей Чарков, Александр Саможиков, Вениамин Боргояков, ыряы Ирнина Ахпашева, Зоя Боргоякова….


Легенда о чатхане - Чатханнафар кип-чоох


hello_html_333ee55a.jpg


Это было очень давно, жил на свете народ, жил он плохо, погода была пасмурная, урожаев не было, потому что на соседней горе жили злые духи, они-то и нагоняли порчу на народ. Тогда один добрый старик, звали его Чатхан, сделал коробку, натянул на неё струны, заиграл. И звучал инструмент так красиво, что все вокруг оживало, расцветало. И зажил народ богато. А злые духи не унимались. Выкрали они у Чатхана инструмент. Но у старика был внук. Его звали Хайджи.

Как-то раз пошел он в горы и наткнулся на злых духов, они сидели у костра и ели мясо, а пахло так вкусно, что мальчик не выдержал, украл один кусочек и съел. И вот духи стали разбираться между собой, кто же украл это мясо. И вдруг один говорит: «Я знаю, это сделал мальчишка из деревни, внук того самого старика». И они бросились в деревню, чтобы его убить, а мальчик тем временем взял инструмент, и вырыл глубокую яму и стал играть на инструменте, и этот звук пошел далеко-далеко, услыхали его злые духи и бросились что было сил обратно. прибежав в пещеру, они упали в яму и разбились. А народ зажил богато. Вот и назвали инструмент в честь старика – Чатханом, а мальчика, который рассказывал разные истории, подыгрывая себе на чатхане, - звали Хайджи.

Вот такая легенда родилась в степях Хакасии. Трогает сказитель струны чатхана, и льется музыка, заставляющая радоваться душе человека.

Тимнеен Тиникова Валя


Хомыс. Пу музыкальнай инструмент пурунщыда матап тузаланылщан. Сащамщы туста хатап тузаланыл сыхты: 1) алыптыщ нымах, сарын, тахпах толдырылчатса, аккомпанирующий интструмент полча; 2) сащамщы туста солирующий инструмент.hello_html_m4ea721a8.jpgЬстьндегц хомыс ащастаф идцлген, цкц струналыщ.


Алтындащызы тюр- хомыс, хузух ащазы, леска, кожанаф идцлген.


hello_html_m71917d9b.jpgТврт струналыщ хомыс

hello_html_7af3517d.jpg
Ыых. Ащастаф паза аттыф сазынаф идцлген. Узуны 80 см, чалбащы 13 см, пвзии 20 см.

Пырщы. пу инструмент цкц ащас тощылах пластинаф идцлген. Тастынаф он ьс тос хурыяахтарнаф чалбащы 14-25 мм.

hello_html_a3c791f.jpg

hello_html_5a3dbf04.jpgХобрах. Аныф формазы цкц тизцктцг узун ащас трубка. Узуны 71 см, диаметр 2,5см.

Сыылас. Аныф формазы тврт тизцктцг узун ащас трубка. Узуны 68 см, диаметр 1,5см.


Тhello_html_m71099601.jpgььрлер – бубны.

Шаманнарныф тььрлерц ащастаф, кожанаф паза металлнаф идцляеф. Диаметр 60 см, чалбащы 13 см.Бубен имеет круглую форму. Внутри имеется деревянная ручка с перпендикулярной перекладиной. На перекладине 3 колокольчика и разноцветные лоскутки ткани.


hello_html_m127e1433.jpgТимцр – хомыс. Ол идцлген стальдаф. узуны 13,5см, чалбащы 3,5см. Хакасский тимцр-хомыс представляет собой вариант широко распространенных на земном шаре инструментов: комус, варган…


Тимнеен Тюмерекова Лена

Сказка о хакасских музыкальных инструментах


Жили-были хакасские народные инструменты. Жили они дружно, весело, всегда помогали друг другу. И если что-то случалось с одним из них, все приходили ему на помощь.

hello_html_m664245d7.jpgЗвали эти инструменты чатхан, хомыс, хоб рах, сыылас, тььр-бубен, тимцр хомыс. Самым старшим был чатхан. Он гордился тем, что был изготовлен самим дедушкой Чатханом, в честь которого и был назван.

hello_html_m71917d9b.jpgХомыс (двух.трехструнный инструмент) смутно помнил, что своему происхождению он обязан богатырю, который, выпив хмельного напитка, захотел выразить свои чувства песней. но так как под рукой не было никакого инструмента, богатырь привязал к половнику струны и заиграл. Так произошло рождение хомыса.

Ыых вообще молчал о своем происхождении, так как знал, что произощел от хомыса, с той лишь разницей, что на хомысе играли бряцанием, а на ыыхе – смычком.

hello_html_5a3dbf04.jpg

Хобрах и сыылас молчали о своем происхождении. Они произошли от полевого растения. На этих инструментах играли изредка пастухи и охотники.

hello_html_m127e1433.jpg

Тимцр-хомыс же гордился тем, что был изготовлен из железа, в отличие от остальных.

Тььр-бубен, ат-таях, татрах вообще молчали, так как на них играли от случая к случаю. Тимнеен Мамышева Таня

Композиторы Хакасии

Кенель Александр Александрович (1898-1970гг.) – первый композитор Хакасии

hello_html_51f0aa16.jpg


hello_html_m692f6869.jpg


Георгий Иванович Челбораковhello_html_m4efe2d39.jpg

hello_html_m7bfcf829.jpgГ.Колмаков


А.Стоянов

Рубрика Современные творцы музыки


Саблыщ композитор Н.В. Катаева

hello_html_1c27a068.png


Нина Викторовна Катаева Хакасияныф саблыщ композиторы, «Чон квглерц» фольклор ансамбльыныф устащяызы, Хакас Республиканыф саблыщ тощыняызы. полча.


hello_html_m5c6b5b72.jpg«Чон квглерц» фольклор ансамбльына пу чыл он сигцс чыл. Аны Нина Викторовна Катаева твстеен. Композитор Стоянов ансамбльныф араласчыларын чатханнаф паза хомыснаф аймах-пасха квглер ойнирща ьгретче. «Чон квглерц» фольклор ансамбльы хакас сарыннарын, тахпахтарын паза квглерцн толдырча. Пу ансамбль чорыхтар Хакасияяа ла нимес, че тилекейдцф аймах пасха чирлерцняе чврче.


«Чон квглерц» фольклор ансамбльыЕвгений Улугбашев, Нина Идимешева, Вениамин Боргояков

hello_html_335c32d4.jpg

Хакас республиканыф чон артизц Н.С. Идимешеваныф чайаачы омазынафар хай пцрее таныщлар.

Хайхастыщ сцлцг ьнцнеф прайзын аптапча. Таштып аймащыныф Харащай паары аалныф саблыщ хызы твреен-вскен чирцнцф сцлиинефер улущ паарсаснаф квглепче. андащ туста Нина Серафимовнаныф ьнц уламох чалбах чайылчатханща тввй. Цди аны исчеткен кцзцлернцф харахтары алнында кьргеннцг чазыларыбыс, хорлафа хара сущларыбыс, пирцк хайалыщ тасхылларыбыс ввн постарынаф чцзцлцзцп одырчалар, неке.

Евгений Улугбашев чатхан хащарща ьгренчеткенде, Георгий Челбораковсар чврчеткен. Г.И. Челбораков аны М.Е. Кильчичаковсар ысхан. Хайлирща ьгренчеткенде, ол пастащызын хырлап пастаан. Хайлирща, чатхан хащарща ьгренерге аннаф андар Тывада «Хоомей – 92» чоннар аразындащы фестивальда араласхан соонда квфнц квдцрцлген. аныф ьнц Семен Прокопьевич Кадышевтцф ьнц чцли сыщып пастаан. С.П. Кадышевтцф хайын радиокомитетте кассетадаф искен. Евгений Апанис Семенович Бурнаковтыф, Петр Гарилович Аргудаевтыф, Петр Васильевич Курбижековтыф хайларын искен.

Евгений олщаннарны чатхан хащарща, хомыстаф, тимцр хомыстаф ойнирща квнцктцр сыххан.

Е. Улугбашев музыка училищезцн тоосхан соонда, Ьс чулзар тощынарща парщан, анда ьс ай олщаннарны баян ойнирща ьгреткен. Пабазы Александр Еремеевич, цяезц Валентина Семеновна. Школа соонда паба-цяезц музыка школазынзар ысханнар. Чуртазыфда музыкант таа полбазаф, позыфа туза полар тееннер. аныф ьчьн ооллары улущ алщыс паба-цяезцне читцрче паза пастащы ьгретчцзцне Федор Егорович Табаевке.

Армия соонда Евгений Александрович Ащбандащы филармонияда тощын сыххан, анда чатханнаф ойнапчатхан паза хайлапчатхан кцзц кирек полщан. Евгений Александрович, «Ьлгер» ансамбльда тощынып, квп чирлеряе чорых чврче.

Е.А. Улугбашев Хакас Республиканыф саблыщ артизц.

Тимнеен Тодояков Родион

Ансамбль «Айланыс»

hello_html_2bbc6d1e.jpg«Айланыс» фольклор

ансамбльны Хакасияда паза Россияда чахсы пцлчелер.
Выбранный для просмотра документ Два друга.doc

библиотека
материалов

МОУ «Таштыпская средняя общеобразовательная школа-интернат№1 имени Л.А. Третьяковой»

Представление сказки "О двух друзьях"Нымах "Iкi нанчы"About two friend”
Выполнили: учащиеся 9 Б класса

Руководитель: Майнагашева Эльза

Костантиновна

учитель хакасского языкаТаштып 2009 г.


Саблыщ ученай


Николай Федорович Катанов пастащы хакас ученай полщан. Ол, харасхыда чуртаан хакас чоныныф аразынаф сыщып, хан ьлгьзц тузында ьгренцп, ол тустащы науканыф пвзиине чидцп, квп научнай тощыстар пазып, позыныф адын чон аразында сабландырщан.

Н.Ф.Катановтыф чуртазы прай науканаф палщалыстыщ полщан. Хызылчардащы гимназияда ьгренчеткендвк, научнай тощыстар пазып пастаан. Гимназияда ущаа мафат ьгренцп, ол аны алтын медальлыщ тоос салщан. Ащаа тыф хызылып чуртирща килцскен, че ущаа сибер кьстенцп ьгреняеф. Гимназияда сигцс чыл ьгренцп, Николай пцр урок таа иртцрбеен. Аны тоос салып, Петербургтащы университетте Восточнай факультетте ьгренген. Университет тоосхан соонда, ол Сибирьзер паза Восточнай Туркестанзар чорыхха сыщыбысхан. Пу чорых Н.Ф.Катановха ущаа тузалыщ полщан. Ол , квп чоннарныф кибцрцнеф танызып, тцллерцн ьгренцп, оларныф кип-чоохтарын, нымахтарын, тахпахтарын, чыып, пцчцкке кирген.

Тврт чыл чорых чврцп, чыщан материал хоостыра ол улущ тощыс пас салщан. Аныф улии – 1600 страница. Пу тощыс Н.Ф.Катановты Чир-суубысха сабландыр салщан. Аныф даа соонда ученай илееде тощыстар пас салщан.

Оларныф санында «Цкц наняы» хакас нымаан Н.Катанов 1880-1883 чылларда сащай наречиенеф пастыр.

Квп чыллар Н.Ф.Катанов Казаньдащы университеттцф профессоры полщан.

Мини-спектакль «О двух друзьях»


Действующие лица:

 • Первый друг – Адыяах

 • Второй друг – Кечвк

 • Медведь

Сценарий

Ведущий: Два друга шли по дороге. Встретившись с ними, медведь чуть-чуть не схватил одного из них. Свалившись на землю, этот человек представился мертвым.

Медведь: (понюхал человека, лежавшего на земле, и не видел того, который сидел на дереве, и прошел мимо)

Адычах: С тобой медведь разговаривал?

Кечок: Разговаривал.

Адычах: Что тебе медведь сказал?

Кечок: Никогда не отправляйся в дорогу с такими друзьями, которые покидают нас в несчастии!

Ведущий: Если нет беды, то друга не узнаешь.


Мини-спектакль «Цкц наняы»


Ойнапчатхан кцзцлерц:

Ведущий

1 наняы – Кечвк

2 наняы – Адыяах

Аба

Сценарий


Ведущий: Цкц чиит оол улущ наняы полып чуртаптырлар. Пцрсцн Адыяах тцп адаяаф полтырлар, пцрсцн, тцзеф, Кечвк тцп. Пцр хати олар тайщаяа парчатханда, оларща удур аба сых килген.

Аба: (Кизцн азахтарына турып алып, хысхыр сыххан)

Адыяах: (абаны квр салып, наняызына пцр дее ниме чоохтабин, ащас ьстьне сыщып алщан).

Кечвк: (абаны кинетцн квр салщан, ащас ьстьне сыщарща мафнанмин, ол, афдарыл парып. влеечцк полыбысхан).

Аба: (Кечвктц чыстащлап алып, анны влцг тцп сащын салщан полар чи, позыныф чолыняа тайщазар чврцбцскен)

Адыяах: Синнеф аба чоохтасты ба?

Кечвк: Чоохтасхан.

Адыяах: Ниме тцпче ол сащаа?

Кечвк: Син, Кечвк, ащас ьстьне тиинеф дее табырах сыхчатхан паза позыныф на тынынафар сащысырапчатхан арщыснаф хада хаяан даа тайщаа чврбе теен.

Ведущий: Аннаф пеер хакастарныф мындащ чоох кипке кцрген полтыр: «Обал чохта – наняыны пцл полбассыф, хыйал чохта – хоняыхты пцл полбассыф».A short play “About two friends”


Character:

First friend: Adyshah

Second friend: Kechok

A Bear

Scene

Author: Two friends were going along the road. Suddenly there the bear appeared and wanted just to catch them. Adyshah clambered quickly on the, but Kechok fell down and imagined he was dead.

A Bear: The Bear smelled lieing man on the road and passed away (but the bear didn’t see a man on the tree).

Adyshah: Was the bear talking with you?

Kechok: Yes, he was talking.

Adyshah: What did the bear tell you?

Kechok: Never take such friends to the way, who leave you in danger.

Author: A friend in need is a friend indeed.

(That is: friends become known when there is trouble).Занимательная страничкаПрочти сказку и


Закончи пословицы


 • Если вдвоем поднимаешь бревно, - …

 • На дружеское слово

Откликнись…

 • Дружны неспроста, как турпанья …

 • Лучше быть добрым другом, нежели …

 • Прежде подумай, а…

 • Непривязанный медведь не …

 • Медведь корове не …


Свспектернц тоос сал

 • Арщыстаф квдцрген твге ниик,

Арщыстаф иткен …

 • Ынащ свске … нандырарща кирек.

 • Ат кцстезцп танысча, кцзц - …

 • Аба цнекке … нимес.

 • Таща сыхсаф, тайащыф полам, суща кцрзеф, … .Литература


 1. Фольклор саянских тюрков 19 века. Из собрания Н.Ф.Катанова. В 2 тт. Т. 2.\ Сост., переводы, стихотв. перелож., лит. обраб., заключит. статья и коммент. А.В.Преловского.-М.: Новый ключ, 2003.- 624с.

 2. Хакасские народные сказки. На хакасск. яз. (Сост. В.И. Доможаков) - Абакан: Хакиздат., 1986.- 144 с.

 3. Н.Ф. Катанов. И.Ф. Кокова – Абакан: Хакиздат., 1993.-128с.Выбранный для просмотра документ Ине Хыйщаяах пол.doc

библиотека
материалов


Моу Таштыпская общеобразовательная школа-интенат№1

имени Л.А. Третьяковой
Ине тцлц

Хыйщаяах пол


Хакас

тцлцнцф паза литературазыныф олимпиадалары


Таштып 2008ч
Олимпиадные задания по хакасскому языку

(муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников)

7 кл

1. Тексттц мафзырабин хыщырыфар, ащаа ат пирцфер. План пирцфер.

Сцрер пцлчезер бе, олщаннар: пььн Хакас Республиказында цкц хазна тцлц тощынча: орыс паза хакас. Оларныф хазна тцллерц полчатханын «Хакас Республиканыф чоннарыныф тцллерцнефер Хакас Республиканыф законы» тцп пцчцк киречцлепче. Пу пiчiкте «Орыс паза хакас тцллерц Хакас Республиканыф хазна тцллерц полчалар… Хакас Республиказында чоннар аразында тцл алызар (чоохтазар) тцл орыс тцлц полча» тiп пазыл парщан.

Ол офдайнаф, орыс тцлц Хакас Республикада чуртапчатхан чьс азыра аймах тiллiг чоннарща удур-твдiр тiл алызарща полысча. Хакас тiлi, тiзеф, хакас чоныныф твреен тiлi полча. Твреен тiл хоостыра хакастар удур-твдiр тiл алысчалар, аны чуртастыф прай даа сариларында тузаланчалар: ьгредiгде, наукада, театрда, прессада, радиода, телевидениеде, искусствода паза чайаачыларныф тощыстарында.

Олщаннар, пцстцф республикада чуртапчатхан прай чоннар хазна тцллерцн улущлирща паза оларны тиреф пцлерге кьстенерге киректер.

1. 3-яц абзацтащы чоохтащларны хыщырыфар. Сцрер пцлчеткен чоох чардыхтарын адап пирцфер.

2. Хакас тцлцнефер паза аныф республиканыф чуртазындащы орнынафар хайдащ пцчцкте пазыл парщан?

3. Орыс тцлц пцстцф республикада хайдащ тощыс апарча?

4. «Минцф тцлцм, минцф Республикам» темаа улущ нимес чоох пазыфар.

2. Таблицаны толдырыфар

Сьс пьдцряеф офдайлар

Квзцдцмнер

1.Хозымнар


2.Твстцктер хозылып алай палщалызып


3. Тапсащлар алызып


4. Аббревиация (свстернцщ хысхыра-дылщаны)


5. Свстернцщ пцр чоох чардыщынаф пасха чоох чардыщынзар квсчеткенц (конверсия)3. Кцзцнцф хылыщын чарыдарща полысчатхан фразеологизмнернц сащысха кирцп пас салыфар.


4 Кирек чирде точкалар орнына буквалар турщызып паза скобкалар азып, тексттi пас салыфар.

Хара квк саба…ыщ хузух ащастары аразыняа парчатхам. Орай кьскь(дее) полза, тайщаныф аймах(пасха) чызын…ф сыбалщан кии чылыщ полщан. Кьн тооза аф чолыняа чврiп, азахтарым сыстазып, тьскен орныма чидiп, тынанардафар ла сащыс пазымда айланып, минi алнынзар кввктiрчеткен.

Ачых чирлерге сыхсам, чылыщ(даа) полза, ирте тьс парщан квгiлбей квртiктерге тынанып аларща чатхан ащас квлектерi, узуннаф узун на полып, минi мафзыратчатханнар. Че, саадаба, отаафзар хапчыщай пар, кь чн хонарына чит(тее) парир. (С. Карачаков)

1. Адалыстарныф падеж хозымнарын таныхтафар.

2. Сiрерге таныс полызыщлыщ чоох чардыхтарын табыфар.

3. 1-щы чоохтащны синтаксис саринаф ьзьр салыфар.

4. Арланщан свстерге антонимнер табыфар.

5. Кьн- свстц фонетика саринаф ьзьр салыфар


5. Таблицаны кврiфер. Олафай паза тартылщы хубулыстыф хозымнарыныф тввй паза пасха сариларын табыфар.

Падежтер

Олафай хубулыс

Тартылщы хубулыс

Пiр сан

Квп сан

Пiр сан,

3-яi сырай

Квп сан,

3-яi сырай

А.

аар

аарлар

аары

аарлары

Т.

аарныф

аарларныф

аарынф

аарларыныф

П.

аарща

аарларща

аарына

аарларына

К.

аарны

аарларны

аарын

аарларын

О.

аарзар

аарларзар

аарынзар

аарларынзар

С.

аардаф

аарлардаф

аарынаф

аарларынаф

Ы.

аарзар

аарларзар

аарынзар

аарларынзар

П.

аарнаф

аарларнаф

аарынаф

аарларынаф


 1. Ноща таблицада хай пiрее падежтер арландыра квзiдiл парщаннар? Ноща?

 2. Пврiк, ьгредiг адалыстарны 3- яi сырайда пiр санда турщызып, падежтеряе хубулдырыфар. Олардащы алызыщларны сизiнiфер.

6 Пцлдцрцстер пьдцряеф хозымнарны сащысха кирцфер. Пцлдцрцстернц алтында пирцлген таблицаа килцстцре кир салыфар.

Палани, сыынныщ, кцбцреняцк, вфнцг, турадащы, улущ, хатыщ, влцг, хусти, чылыщ, хойыщ, ачых, тизцк, ырах, ибдегц, тамахтащы, Истегц, тыттыщ, пайащы, пььлгц, аархы, пееркц, иттцг, саналыщ, идцняек, ундутчах, кимелцг, ачыщ, махтаняых, тарыняах.

Хайдащ чоох чардыщынаф пьтче


Пцлдцрцстер пьдцряеф хозымнар


Квзцдцмнер

Адалыс

-ныщ, -нцг, -тыщ, -тцг, -лыщ, - лцг-дащы, -дегц, -тащы, -тегц-ни, -ти


Идцлцс

-xых, -xцк, -xах, -xек, -чах, -чек-ыu,-цг, -u, -г, -ых, -цк, -х


Наречие

-uы, -гц, -хы, -кцХакас тцлцнеф олимпиадалары

(муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников)

8 кл


 1. Тексттi хыщырыфар, алтында пирiлген чахыщларны толдырыфар.

Тилекей тiллерiнiф чуртазы тввй нимес. Оларныф пцреезц чир ьстьнде алщым тузаланылча, пцреезц алыняа хазнада киректелче, пцреезц кцчцг чонда чуртапча, пцреезц аннафох асхынах чирде тарап парщан. Квзцдцмге алза, чир ьстьнде алuщым тарап парщан тцллерге хыдат (1000 миллион азыра кцзц чоохтасча), англия (450 миллион), хинди (320 миллион), испан (300 миллион), орыс (250 миллион), индонезия, бенгал паза араб (170-ар миллион), япон (120 миллион), немец паза француз (100-зер миллион) паза ан.пасх. тцллерц саналчалар.

Хайдащ чуртас чуртапча хакас тцлц пу саны даа читцре саналщалах ущаа квп тцллернцф аразында? Хакас тцлцнцф позыныф хыныu, пос офдайлыщ чуртазы парча. Аныф позыныф, ол ла толдыр полчатхан функциялары пар. Ол андащох аттыф улущ нимес санныщ чонща тощынча. цди прай тилекейнцф чуртазына хозым итче, чайаанны чазапча. Ол чонныф ады – хакастар (чонда оларны тадарлар тцбвкчелер). Хакас тцлц полызиинф пцстцф чон позыныф аймах-пасха сащызын, квфнцн, хынызын квзцтче, оларны пасха кцзцлерге читцрче.

Полщан на тцл – ол чайаанныф палазы. Полщан на хазых тцл чайаанны пайытча паза полщан на чцт парщан тцл чайаанща ьрег, хомзыныс полча.

Хакас тцлцнцф чуртазы полщан на хакас кiзiнеф, полщан на свбiренеф палщалыстыщ.

А) Тилекейдегц тцллердефер план ит салыфар.

Б). Чир ьстьндегц тцллернцц аразында хакас тцлц хайдащ орында?

В). «Хакас тцлцнцф чуртазы полщан на хакас кiзiнеф, полщан на свбiренеф палщалыстыщ» тiп чоохтащны хайди пiлiп алщаныфарны чарыт пирiфер.

2 . «Чурта, минiф твреен тiлiм» темаща талазыщ-чох пазыфар.

3. Пирiлген квзiдiмнернi хайдащ тiл синiне кiрчеткенiн пазыфар.

Хоосха - пырыс, квгенеем – квгенегiм, сиирге – сигерге, ойнирща итче- ойникче, тущаа - тeгее, врбекей - хубащан, эрiняек - ирiняек, мафзырос - мафзыраас, тiлбiрвс - тiлбiреес, оолщыяах - оолащас, тущанзыраах - тущанзымах, тыф квк - квппегес, квмес - квп нимес, пазыл парщан - пазылых.

4. Таблицаны толдырынар, свс пiрiгiзiнiф паза чоохтащныф тввй паза пасхалалчатхан сариларын чоохтафар. Килiстiре квзiдiмнер постарыф сащыныфар.


Пасхалалчатханы

Свс пiрiгiзi

Чоохтащ5. Пирцлген свстер хакас тцлцне хайдащ офдайнаф паза хаяан кiргенiн таныхтафар.

Хантигцряц, президент, ыр, компьютер, сабын, мааннирща, бизнес, цстезцгяц космос, чир-чайаан, принтер, менеджер, видео, сканер.

6. Тексттi, точкалар орнына кирек буквалар турщызып, пазыфар.

Хоза…ыф саарсых азах чолы минi квлзер, ос ащас хорбыларынзар ащылщан. Нiске сы…ыщ оняа ос ащазахтар тигейлерiнеф квлз…р алдыра узурыл парuщан полщан. Ьр ниместе ле афдырыл партырлар. Оларны сарыщ тахпайлары хыролирща мафнанмаандыр. Сал…ларыныф хастырыхтары кимiрiл партыр. (И. Полуяновти)

 1. Адалыстарныф падеж, сан хозымнарын сиип салыфар, чолы сост1 морфология саринан уз1р салынар.

 2. Арланщан чоохтащны членнер хоостыра ьзьрцфер.

 3. Текстте кiчiглес паза иркелес формада турчатхан адалыстар табыфар.

7. Пир1лген состерге синонимнер табынар: тогынарга, чоохтанарга, сарыг сеек, чоон.

8. «Хабар» газетадаф пасха-пасха чоох чардыхтарынаф пiлдiрiлген подлежашайлыф паза сказуемайлыф олафай чоохтащларны сыщара пазыфар.

адал. пiлд. полыз. гл.

 1. Саблыщ хакас тцляцлер» темаа чоох пас салынар.

10. Схемалар хоостыра чоохтащлар пьдiрiфер.

1. _____ _ _ _ _ ______ ол. ид.. ск. .


2. _ _ _ _ _____ _ _ _ _ хад. ид.. ск. .

3. _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ол. имя ск. .
Олимпиадные задания по хакасскому языку

(муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников)

9 кл.


1. Тексттц хыщырыфар. Текстке ат пирцфер, тезистер пазыфар.

Национальнай тiл пiр тiлнеф чоохтасчатхан чонuа удур-твдiр тiл алызарща полысча. Аннафар тiлнiф прай офдайлары хайдащ даа сидiк сащыс-квгiстернi, ибiркiзiн, тиксi чайаанны пiлдiстiг паза хоос иде читiрерге полысчалар. Национальнай тiлге кiрче: хакастарныф синге алыл парщан литература тiлi, диалекттер паза алыняа аалларныф тiлi паза алыняа профессияларныф тiлi.

Полщан на национальнай тiлнiф твстелгенi паза взiзi – ол ущаа сидiк паза ьр парчатхан ниме. Квзiдiмге алза, хакас тцлцнцф тархыны, саблыщ тюрколог профессор Игорь Валентинович Кормушинныф сащызынаф, 1200 чыл азыра парча. Пу тустаф саналча алындащы тюрк тцлцнцф тархыны. Ол, тцзеф, хакас паза пасха даа квп тюрк диалекттерцне чуртас пирген. Че хакастарныф национальнай тiлiнiф взiзi ХХ чьс чылныф 20-30 чылларынаф палщалыстыщ. Пу туста хакастарныф литература тiлi позыныф взiзiн пастапча.

2. Тексттеф тартылщы формада турчатхан свстернi палщалысчатхан свстерiнеф хада сыщара пазып алыфар. Оларныф хайдащ офдайнаф палщалысчатхан свстер пiрiгiзi полчатханын чарыдыфар.

3. Кирiлген пьдiрiстернцф сидiктелген чоохтащларны табыфар, оларныф пьдiзiн тиксi ьзьрiфер.2. Пирiлген хадыл свстернiф орта пазарын чарыдыфар. Оларныф хайдащ чоох чардыщы полчатханын чоохтафар.

Пььн, пььл, тиин хады, ала пуща, апсах-иней, аф-хус, аар-пеер, аба чистегi, ада чир-суу, ай-пораан, алафас, аран-чула, ас-ввске, астап-сухсап, идер-итпес, iскер-твдiр, вф-пазы, пiр-хатап,пощыр-похсах, сал хузух, ,ирепчi,узаан сьт, хайди-пiди.

1.Арланган свстернi чоох чардыхтарына чарыфар.

2. Пььн- сост1 морфология саринан узур1нер

3. Скобкаларны азып, хадыл свстернi ьс пвлiкке чар салыфар:

а) чарыдыщлыщ хадыл свстер; б) тифни хадыл свстер; в) пiрiккен хадыл свстер.

Пирiк (чул), ойли (ойли), хара (щат) , хара (иб), азых (тьльк), кьн (врте), сара (ат), тигiр (хуры), олщан (узах), аар (пеер), ниняе (ниняе), ай (толызы), айли (кьнни), улущ (кьн), iдiс (хамыс), чоох (чаах), удур (твдiр), анда (мында), пiр (iкi), хара (тас), хара (сущ), iткiн (сасхын), игiр (пьгiр), вф (пасха).

а). Арланuан свстернi тузаланып, пiр ввн членнiг чоохтащлар пьдiрiфер.


4. Таблицаны толдырынар. Чоохтащларныф чоохтыф пвгцнц хоостыра кврцмнерцн сащысха кирiфер. Квзцдцмнер сащынып, пас салыфар.


Чоохтыф пвгцнц хоостыра чоохтащларныф кврцмнерцн


Тузалары


Пцлдцрцлчеткенц

искцрцглцгсурыщлыщкьстеглцг
5. Пирiлген чоохтащларны хакас тiлiне тiлбестефер. Кирек полза, «Хакас-орыс свстiгiнеф тузаланыфар». Чоохтащларныф пьдiзiн чарыдыфар, схемазын пьдiрiфер.

То слишком морозит, то моросит дождь. (М. Пришвин) 2. Солнце еще садилось за Иртышом, а чистый серп месяца уже плыл из-за облачка. (М. Тихомиров) 3.Небо голубое весело глядит, и село большое беззаботно спит (И. Никитин) 4. Становилось жарко, и я поспешил домой. (М. Лермонтов) 5. Утром горы необыкновенно хороши, и невольно переживаешь такое бодрое и хорошее чувство. (Д. Мамин-Сибиряк).

6. Саблыщ хакас тцляцлер» темаа чоох пас салынар

7. Предложениелерн1 кил1ст1ре пас салынар.

Н.Ф. Катанов –ол …..

Михаил Иванович Боргояков – ол…..

Д.И.Чанков – ол…...

Д.Ф.Патачакова – ол …..

В.Г.Карпов – ол….


8. Пирцлген свспектернц хыщырыфар. Чоох паза свс свстернцф киректелчеткенцне хайыщ айландырыфар. Оларны тцл свснеф алыстырарща чарир ба? Пирiлген свспектернi хайдащ чоох стильiнде тузаланарща чарир.

1. Хыйща кцзцнцф чоощы аарлыщ.

2. Пцлбес кцзее – муф чоох, пцлер кцзее – пцр чоох.

3. Улущ тасхылдаф ащын сущ твридцр, хыйща кцзцдеф чахсы чоох сыщадыр.

4. Улущ чоохта уйат чощыл.

5. Тиреф сущныф кичии чощыл, свске кцрбестцф сащызы чощыл.

6. Ала пуща палыхтаф мьн сыхпинча, алыщ кцзцнеф ахсынаф – хыйща свс.

9. Пир1лген состерн1 сос пьд1з1 хоостыра узур салынар.

Табыщяыларны , пьдцрцгяцлернц.

10. Узун гласнайлыщ свстернiф орта пазарын чарыдыфар.

Чиркеен, суулаах, квклв, аар, мььс, илiг, iди, iлгвр, кввленiс, поом, одыф, квйее, удаа, хафаа, хоора, ойнаан, чыхчо, пеер, хоол, саасхан, тввй, тиин, ащаа, теен, чоон, сввк, хуу, чаа, кцрее, тыыт, ыыран, квв, наах, соор, кввляе.Хакас литературазыныф олимпиадалары

7 кл

Чаа пасталщаннаф сыщара хазыр пораанныщ, хатыщ соохтыщ хысхы айлар иртклеп парир. Аныф аразында аалда чуртас илееде алыс парщан: квп чонныф полщан аал амды, асхынах ла кцзц халщан ьчьн, ущаа чохсыныстыщ. Мыныф алнында аал аразыняа морсымныщ, мирген алып осхас ооллар, иреннер пазысхлап чвряефнер. Харахха даа толдыра кврцняефнер. Прай тамах-асты олар хада апарыбысхан чцли, колхоз таа амды мындащы халщан чонын чахсы тосхыра азырап полбинча: тцгц кьскьзцн ол чонща ас таа чахсы ьлеп полбаан. Андащ даа полза, Кавристц ол сащам азыхтаф хызыхтырбин кврген: ащаа, синнцг дее полза, халас паза сьт пирче. Соохха тофминохча: одыф тартып пирчелер. Оолах, пцр дее чирзер парарща хынмин, ибцндвк ле хыстап парча. Олщан туразына пирер полщаннарында, ол улам ынабаан: ащаа паба-цяезцнцф ибдегц тудыняаф-хабыняаф нимелерцн дее квр чврзе, цстц тох пол парщан осхас пцлдцредцр. Улущларыныф омалары даа харащына сах пу кврцнчеткен осхас полчададыр.


Чахыщлар:

 1. Хайдащ произведениедеф ьзiк алылщан, адын паза авторын пас салыфар.

 2. Текстте эпитет, олицетворение, метафора таап, сыщара пас салыфар.

 3. Повестьтiф ввн темазын чарыдыфар.

 4. Повестьтiф ввн матырларын таныхтафар.

 5. «Чир-чайаан паза Кавристiн квфнi» теманы чарыдыфар.

 6. Произведениенiф ввн матырынафар сочинение пас салыфар.
8 кл

Чир-чайаан усхунчатхан. Анда-мында хусхаяахтар аймах-пасха тапсасханнар. Чир ьстьнде чайылчатхан чуща тубан аразында тащлар ущаа сiлiг хасхайысханнар. Паарсах чилiяек Асаптыф сырайын чылыщ паза нымзах сыйбап парыбыс тур.

Асап, пу сiлiгнi кjрiп, ащырин пасчатхан. Хараащы сащыстары чiткен, наа тврiпчеткен кьн наа сащыссырастар ащылчатхан.

«Мында мин твреем, вскем, улущларым прайзы мында чатча, че ноща мин, Асап, пу синге теере чирiмнiф сiлиин сизiнмеем? Арса, ащаа квнiк парщам? А пььн ноща пiди полчам: хараама чир ьстьндегi полщан на ниме хайдар-хайдар вкер кврiнче? Хайди полчам?

Апсахтыф квфнiнде хайдащ-да чылыщ салщах изiлче, прай чазаа толдыра сарниры, полщан на одыяахты, ащазахты, чахайахты сыйбиры килче, че анзын ол чазырча.

«Изен, чирiм! – айланщан ол iстiнде, – хайдащ син сiлiгзiф!»

Позы алыняа, чьреенiф квврезiне сыдаспин, хыфнанча. Чьрее хаяан даа чиит чахайахтафар, сiлiгдефер ырлапча. «Сiлiгзiф син, чахайах, прайзын врiндiрчезiф. Чииттер, кiчiглер, кирiлер – прайзы сащаа аптатчалар. Син, чирнi чазапчазыф. Кьн сащаа чарыпча, нафмыр сащаа чаапча. Син кiзi чьреенде хыныс оды тамысчазыф, вфнен, чахайах, врiндiр чоныфны. Вфнен! Тьрче полза, соох чиллер ьбьрер, соох тыныс чир ьстьне толар – син салыщарзыф, хурирзыф… Че син влбессiф. Часхыда пазох пiссер килерзiф, чир ьстьн чазирзыф. Чуртас хаяан даа влбинче. Син чуртассыф! Влiмi чохсыф! Кiзiлер ниняе сащаа вкерсiнерлер, олох син чуртирзыф. Чир-чайаанныф сiлии – мвге кьс, ол хаяан даа тоозылбас.

Квфнiнде iди ырлап, Асап кввляе чазыяа пастырщан. Ол туста кьн чазыныф пiр сариндащы пвзiк квгiлбей тащлар кистiнеф квдiрiлчеткен.

Асап, хафза пурладып, ибiре харах тастап одырчатхан. Пу хаанына пiр чирде хазал парщан чiли турыбысхан. Кьн сыхчатхан орын прай хызыл иске ораан салщан осхас пiлдiрген – кьнге удур учущып, сарын чайчатхан торщайах – хызыл! Ащастар – хызыл! Чирнеф тигiр пiрiкчеткен орын – хызыл! Оттарда, чахайахтарда, пьрлерде пызыфнапчатхан арчы салымы – хызыл!Харахтарына тол килген частарын апсах сизiнмеен – пу хайхасха сафай аптат салщан.С. Карачаков «Кирi хара хус»

Чахыглар:

 1. Авторнын чир-чайааны хоос чарытханын чарыдынар.

 2. Ьзiкте эпитеттер, олицетворениелер, тифнестiрiстер таап, сыщара пазыфар.

 3. Апсахтыф тастындащы кврiмiн постарыфныф кврiзiняе хоос пазыфар.

 4. Хайдащ авторларныф произведениелерiнде чир-чайаанща чарыдылщан сiлiг ьзiктер пар. Оларны адащлап сал.

 5. «Син, чирнi чазапчазыф» темаа сочинение- рассуждение пас сал.
9 кл

1. Пирiлген текстте тиксi литературнай анализ идiфер

Iди парчадып, ол Паскирдеф сурыбысхан:

Паска, син чоохтап пир мащаа, Хакасия хайдащ чирдiр ол?

Анзы iди теенде, Паскирнiф сырайы улам вфнен парщан, квксi дее квдiрiлген осхас полщан. Пасха ниме сурщан полза, арса, чахсы чоохтап полбасчых, че пос чирiнефер чоохтиры нимедiр.

Анзына вpiнiп, пазын даа квдiре арах тутхан. Чоох пастир алнында сурыбысхан:

Cipеp пiлчезер бе, Хакасия хайдадыр?

Галя андащ сурыщны сащыбаан полщан, Паскирзер кизе квpiбiзiп, тьрче сащынщан, анаф теен:

Хайда-да Кавказта.

Ха-ха! – хатхырыбысхан Паскир.

Галя уйат парщан. Сах андох нандыра сурыбысхан:

Хайдадыр за?

Амох чоохтирым….

Cipееге одырып, ол чазыяахты даа чахсы квргелекте, Паскир пазох сурщан:

Чирiмнефер чоохтап пирим ме?

Я, чоохта, Паска, чоохта!

Хакасия Кавказта нимес, че Сибирьде.

Сибирьде? – чапсып сурщан Галя, киртiнмин арах.

Я, Сибирьде, Хызылчардаф ырах нимес.

Алындащы ызыщ чирiнде бе? – Галяныф сырайы сала квв-саа чох пол парщан. – Сipеpнiф анда хар ла полар, о-о, хайдащ соох чир! – сала сiлiгiн салщан.

Ис, ис! – пазох чоохтап сыххан Паскир. – Пiстiф чирде пipее хысхыларда хар пip дее чох полча, соох таа нимес. Пiстiф анда чазыларныф хыри кврiнмес. Чазыяа чалаф пастырчатсаф, кьн тооза ьстьнде постарщайахтар, че чазы хайда-да, парып, тоозылча, харлыщ тасхыллар мына пiди сорайыс турчалар, – хол салааларын чаза тудып, квзiткен. – Че ана ол тасхылларда хар чайщызын даа тооза хайылбинча.

Тасхыл нимедiр, Паска?

Тасхыл ба? Тащ чи, пвзiк тащ. Пiстiф анда улущ сущлар: Ким паза Ащбан – ахчалар. Ана ол улущ сущлар, ах тасхыллардаф пасталып, чазаа инчелер. Паза пiстiф Кирбi тащ пар. Ол тасхылох осхас, че анда чайщыда хар чох поладырщаннафар ла тасхыл тiбинчелер. Кврзеф, тасхылох осхас – чiкiм, ьстьне сыщып, твбiн кврзеф, кiзi пазы айлахтанча, че хайа твзiнде Ащбан хайнап ахча, чабыс ойлаан пулуттар аныф ьстьне тееп иртiпчелер…

Паскир пазох тьрче сащынщан, анаф чоохтап сыххан:

...Киpбi тащныф ьстьнде турып, чощар кврзеф, Ащбанныф iкi хыриндащы чазыларны ибiре кврерге харах читпинче: прай ла чазы чатча. Индiре кврзеф, хайда чазылар тоозылча, Ащбан городтыф пвзiк туралары кьнге чалтырас турчалар. Аннаф ырах нимес Харатас городтащы пвзiк трубаларныф тьдьнi хайнап сыхчатханы кврiнче.

Анаф чи, Паска, – ьскен аныф чоощын пазох Галя,– чазыяа парчатсаф, кьн, квленмин, ьстьнде ле полча ба?

Хайдар парар ол, айас кьнде иртеннеф иирге читiре ьстьнде ле полча.

О-ой, хайдащ чахсы! Пicтiф Белоруссияда кьн тооза парчатсаф – ащаc ла ащас, пipее кизек чазыяахха сыхсаф на, ьстьнде кьн чарии тьсче. Ол чазыяахта лвн, киндiр алай ба арыс таарылщан полар. Че пicтiф анда сас чатча. Андащ даа полза, Белоруссия ущаа сiлiг чир: ащас аразында прай ла чахайах, соловейка ыры чи ущаа ciлiг...

Пiстiф дее чазыяа парчатсаф, чазылар прай ла вф-пасха порчонаф сулщан салщан чатчалар, пicтiф чир порчолыщ паза кьннiг чир! – чоощын узаратхан Паскир.

Паска, а cipеpнiф анда яблоко всче бе?

Вспин!.. – врiне тьскен ол. – Хайди вспес! Пiстiф чир Сибирьнiф ьстьнзархызы нооза. ..

Олар iди чоохтаза, хараа пол парщанын сизiнмееннер, паза ла кврзелер, Москва тигipi хап-хара, город алтын отнаф сулщан салщан турча, улицаларда чон уламох квп полщан. Автобустар, троллейбустар iдвк квп кььлесчеткеннер.

2. Кибелцс

Квппегес оттар арали чврзем,

Квп сащыстар cащын чврчем.

Синiф сiлиифе хайди даа хынзам,

Мыннаф артых свс таппинчам.

Аймах –сiлiг чахайахтарща ,

Аар ла чiли, мин чарбанчам.

Аарлыщ чуртасты кврiп одырзам,

Квглир ле квфнцм минiф килче.

Ах порчолар аляасчатса,

Ащаа чeреем аuырча.

Кввк табызы яфылан сыхса,

Квксiм хадох квдiрiлче,

Квп чонымныф алнында турып,

Квглир квфнiм минiф килче.

Квп чонымныф алнында турып,

Квглир квфнiм минiф килче.

Арыщ полбазам , ылщабысчам,

Ил чонымнаф чазырбинчам.

Ирбен чызына изiр парчам,

iяе чирiне тыф хынчам
Чахыщлар:


1.Произведениелернiф адын, авторын пас салыфар.

2.Авторныф чир-чайаанны хоос чарытханын чарыдыфар.

3.Ьзiкте эпитеттер, олицетворениелер, тифнестiрiстер таап, сыщара пазыфар.

4 «Хакас чирц» поэзияда паза прозада» теманы чарыда пас салынар

5. Чир-суунафар свспектер пас салыфар.

6. «Син, чирнi чазапчазыф» темаа сочинение- рассуждение пас сал.


10 кл.


 1. Пирiлген ьзiктернi хыщырып, тиксi ьзьрiг идерге, авторларын, хайдащ стильнеф пазылщанын таныхтирща.

Мында олщаннар, аар-пеер ойлазып, хатхырысханнарын тохтадып, Чофдай ащаларынзар чыылыс килгеннер:

iрее нымах таа алай полщан ниме дее, - пiр ьннеф суулаза парщан олщаннар.

- Че чараай за, ундущлап таа парим, кирiбiстiм…

Улущ нимес тврт пулуфныщ тураяахтыф алнында, квк от вс парщан тьс чирiяекте, апсахты айландыра одырщлапчалар олщаннар. Чофдай апсах, мафзырабин, позох осхас кирi, пащыр хафзазын сыщарып, тамызып алщан:

-Ноо ниме чоохтап пирчефмiн, палаларым? Вяеф пигнi истерзер бе?

- Чо-ох, ащаяах, аны чоохтаазыф хайза.

- Че андащда Тасхаяах Матырны.

- Ырах ит, чоохтаазыф.

-Поч, ниме чоохтим за, - сащысха тьзiп, тас тигейiн тырбап, твбiн кврiбiзiп, позыныфох кврцзiн квр салып, квгенегiнiн iстiне нандыра сух салып, сырайында кьлгенi пiлдiрген.- Тыфнафар, мына мин сiрерге ниме чоохтим…

Квп чыллар иртiп парды аннаф пеер, мин, сiрервк осхас, «алыщ» олщан полщам. Пабам ол туста афнап хоняаф полщан. Твв чул чощар чуртаан полщабыс.

Пiр хати мин позымох осхас олщаннарнаф пiстiф аалдаф ырах нимес аалза тойща парщан полщам. Пабамнаф iяем иирдвк парыбысханнар. Парар чирiбiс пис пирстаяа полщан. Пiс ойни-туда ьзвлеф парирбыс. Чiлiф чарар тусха паза пала пазыртар синде чидерге тцп, тыф даа манзырабин парчабыс. Чайщыда от сабарща кiрер тeс полды, неке. Хойыщ, поралаза вскен агас аразыняа чол чох квнi тудыбысхабыс. Пiледцрзер, пит, чайщыда ащас аразында хайдащдыр. Порчо чызына, арыщ кииге, харащай чызына кiзiнiф пазы айлахтанчатхан осхас.

Пiрде, парчадып, сым хуйдырыбысчабыс, пiрде, кврзеф, от аразыняа пора кьреф пол парщан хозанах ькьс саладыр, анан, ырах нимес ойлап парып, чочайа одыр салча хыйыр. Уухтабысчазыф, анаф паза тохтабин парчазыф. Э-эх! Олщаннарым, ол минiф врiнiнстiг тузым полщан.

Час ащастаф иткен чааяахтарыбыснаф чолда атып ойнап, сала ла орайлат салбаабыс, пайрамныф сафай хыныстыщ тузына читчебiс.

Пiр чылщы, пiр iнек тойща хаяанох сощылтыр, теерлерi хазаа iзiгi ьстьнде чазыл парщаннар. Ит хайнатчаф хазан алтына кiрести чир хазыл парщан, хазанща ит салып, одыф тамысчалар. Ибде чон толдыра, наа кiзiнi ащылчалар ьс пара аттыщ.

Пiс чолдох, сылащай хазыф кизiп алып, сiс итклеп алщабыс. Пала пазыртарща тимненчеткеннерiнде, пiске чырщал азыбысханнар –ит чачарща. Пiлчезер, пит, чииттер, аны ла искенде, хазанща абылаза парщаннар, мин андарох, чоон пут чiлиин сазып алщам.

«Чарым чолда адыфар турбазын, чарым часта палафар чатпазын..»- хам ибде алщапча.

2. Аща – ууяаларыбыс всчеткен твлнi чир – чайаанны хайраллирща, чазы – тайща аф – хузын ьретпеске ьгретчефнер.Квп аф- хус атсаф, тiяефнер, чазыф хысха полар. Алай ба « аяфы кiзi ачын полбаяан». Афнап парза, тайща ээзiнеф сурынып албин, аф атпаяафнар. Прай нименiф ээзi пар, тiяефнер вбекелер.

Пурунщы чон азаняых полщан. Олар чиит твлнi хомай киректердеф, чабал нимедеф осхыр халарща кьстеняефнер. Анаф палщалыстыра квп ниме оларща идерге чарадылбаяан.Iди паланы цзiк иркенiне турщыспаяафнар- вкiс халар, Цкц холнаф чир тайанып алай ба холларны учаа салып одырарга чаратпаяафнар, пичелдеф сыхпас тiяефнер.Паланы ьгре пылщаан сомнахтаф азырабаяафнар- ачыщ тiллiг полар тiп, iдвк табанынаф охсандырбаяафнар- чазащ, ниик сащыстыщ пол парар тiп.


Чахыщлар:

 1. Пирiлген кизiктернi хайдащ тема пiрiктiрче?

 2. Паза хайдащ произведениелерде пирiлген тема чарыдылча, авторларын адафар, кибцрлерцн чарыдыфар.

 3. Литературнай произведениелерге тостенцп, сочинение-рассуждение пас салынар. «Кибцрлерге хайди мин теелчем?»11 кл


1. Н. Доможаковтыф паза В. Майнашевтiф «Кьн чахайахтары» тiп аттыщ кибелiстер пар. ( Олимпиада комиссиязы, пу кибелцстерн1 таап, олганнарга пирерге киректер). Хыгырыфар , чахыщлар толдырыфар:

1. Ноща кибелцстер «Кьн чахайахтары» тiп адалча?

2. Тввй сариларын квзiдiфер.

3. Пасха сариларын киречiлеп пирiфер.

4. Хайдащ хоостар сiрерге кврiнче?

5. Хайдащ табыстар истiлче?

6. Хайдащ чыстар чыстанча?

7. Стил саринаф пасхалалчатханын квзiд1фер.

8. Тифнестiрiс - характеристика пас салыфар.


2. Произведениелернiф адын, авторын пас салыфар.

Iди парчадып, ол Паскирдеф сурыбысхан:

Паска, син чоохтап пир мащаа, Хакасия хайдащ чирдiр ол?

Анзы iди теенде, Паскирнiф сырайы улам вфнеф парщан, квксi дее квдiрiлген осхас полщан. Пасха ниме сурщан полза, арса, чахсы чоохтап полбасчых, че пос чирiнефер чоохтиры нимедiр.

Анзына вpiнiп, пазын даа квдiре арах тутхан. Чоох пастир алнында сурыбысхан:

Cipеp пiлчезер бе, Хакасия хайдадыр?

Галя андащ сурыщны сащыбаан полщан, Паскирзер кизе квpiбiзiп, тьрче сащынщан, анаф теен:

Хайда-да Кавказта.

Ха-ха! – хатхырыбысхан Паскир.

Галя уйат парщан. Сах андох нандыра сурыбысхан:

Хайдадыр за?

Амох чоохтирым….

Cipееге одырып, ол чазыяахты даа чахсы квргелекте, Паскир пазох сурщан:

Чирiмнефер чоохтап пирим ме?

Я, чоохта, Паска, чоохта!

Хакасия Кавказта нимес, че Сибирьде.

Сибирьде? – чапсып сурщан Галя, киртiнмин арах.

Я, Сибирьде, Хызылчардаф ырах нимес.

Алындащы ызыщ чирiнде бе? – Галяныф сырайы сала квв-саа чох пол парщан. – Сipеpнiф анда хар ла полар, о-о, хайдащ соох чир! – сала сiлiгiн салщан.

Ис, ис! – пазох чоохтап сыххан Паскир. – Пiстiф чирде пipее хысхыларда хар пip дее чох полча, соох таа нимес. Пiстiф анда чазыларныф хыри кврiнмес. Чазыяа чалаф пастырчатсаф, кьн тооза ьстьнде постарщайахтар, че чазы хайда-да, парып, тоозылча, харлыщ тасхыллар мына пiди сорайыс турчалар, – хол салааларын чаза тудып, квзiткен. – Че ана ол тасхылларда хар чайщызын даа тооза хайылбинча.

Тасхыл нимедiр, Паска?

Тасхыл ба? Тащ чи, пвзiк тащ. Пiстiф анда улущ сущлар: Ким паза Ащбан – ахчалар. Ана ол улущ сущлар, ах тасхыллардаф пасталып, чазаа инчелер. Паза пiстiф Кирбi тащ пар. Ол тасхылох осхас, че анда чайщыда хар чох поладырщаннафар ла тасхыл тiбинчелер. Кврзеф, тасхылох осхас – чiкiм, ьстьне сыщып, твбiн кврзеф, кiзi пазы айлахтанча, че хайа твзiняе Ащбан хайнап ахча, чабыс ойлаан пулуттар аныф ьстьне тееп иртiпчелер…

Паскир пазох тьрче сащынщан, анафф чоохтап сыххан:

...Киpбi тащныф ьстьнде турып, чощар кврзеф, Ащбанныф iкi хыриндащы чазыларны ибiре кврерге харах читпинче: прай ла чазы чатча. Индiре кврзеф, хайда чазылар тоозылча, Ащбан городтыф пвзiк туралары кьнге чалтырас турчалар. Аннаф ырах нимес Харатас городтащы пвзiк трубаларныф тьдьнi хайнап сыхчатханы кврiнче…

2.

Кибелцс

Квппегес оттар арали чврзем,

Квп сащыстар cащын чврчем.

Синiф сiлиифе хайди даа хынзам,

Мыннаф артых свс таппинчам.

Аймах –сiлiг чахайахтарща ,

Аар ла чiли, мин чарбанчам.

Аарлыщ чуртасты кврiп одырзам,

Квглир ле квфнцм минiф килче.

Ах порчолар аляасчатса,

Ащаа чьреем ащырча.

Кввк табызы яфылан сыхса,

Квксiм хадох квдiрiлче,

Квп чонымныф алнында турып,

Квглир квфнiм минiф килче.

Квп чонымныф алнында турып,

Квглир квфнiм минiф килче.

Арыщ полбазам , ылщабысчам,

Ил чонымнаф чазырбинчам.

Ирбен чызына изiр парчам,

iяе чирiне тыф хынчам

Чахыщлар:


1.Произведениелернiф адын, авторын пас салыфар.

2.Авторларныф чир-чайаанны хоос чарытханын чарыдыфар.

3.Эпитеттер, олицетворениелер, тифнестiрiстер таап, сыщара пазыфар.

4. «Син, чирнi чазапчазыф» темаа сочинение- рассуждение пас сал.Выбранный для просмотра документ Проект Волшебный чатхан.doc

библиотека
материалов

МОУ «Таштыпская общеобразовательная школа-интернат №1

среднего общего образования»
Представление сказки

"Волшебный чатхан"

hello_html_m664245d7.jpgНымах "Чатхан"


The magic chatchanВыполнили: учащиеся 9 Б класса

Руководитель: Майнагашева Эльза

Константиновна


Таштып 2014 г.

Чатхан.


Хаяан хаяанох, тыф ьрде, пцр хадарчы апах чуртаптыр. Аныф Ады Чатхан полтыр.

Ол арада хан чуртаан полтыр. Малынаф саны чох, мал хадарчафнарныф пвгцнц чох полтыр.Муханап, тыф илеп чуртаяаннар мал хадарчылары. Хатыщ тутчаф оларны хан.Чарых кьн кврбеяефнер.Чатхан апсах сащысха тьсче:

- Пу чонныф чуртазын хайди нииктеяеф? – тцп.

Чатхан апсах чущаТцрцг тцллцг харачахтафар сыщыр харахтыщ чабаллар истцп салтырлар. Олар, тащ озаринаф килцп, Чатхан апсахты вдерцп, харачащын алып алщаннар. Чох чооостарныф малларын сьр парыбысханнар. Чазаа толдыра чабал ханныф на малы халщан.

Чатхан апсахты оолщыныф оолаяаа полщан. Ол оолах, пцр хонза, пцрлцг полып, цкц хонза, цкцлцг полчадыр.

Цяезенеф сырынча:

- Ухчаа ит пир мащаа, - тцп.

Цяезц оолаана талнаф чааяах, табылщынаф сощан ит пирген. Оф саринзар атса, оолах отысм хус тьзерче, сол саринзар хырывх аф афдарча.

Цчезц оолана пвзцк тащны аспасха чахыщ иткен. Че оолахтыф тащ кистцнде ноо ниме парын кврерц уща тыф килче. Пцрсцнде оолах тащ ьстьне сыщара хонщан.Кврцбцссе, хую хыринда тура турчаВолшебный чатхан.

Давным-давно жил старик пастух. Звали его Чатхан. Много скота было у хана. Много было и пастухов. Трудная служба у пастуха: одни заботы, и совсем нет радостей. Долго думал Чатхан, чем бы облегчить жизнь пастухов, и придумал: сбил из дощечек длинный и узкий ящик, натянул на нем волосяные струны и начал играть на них.

По вечерам к нему приходили послушать музыку пастухи. Так красиво звенели семь волосяных струн, что у людей сладко замирало сердце, птицы складывали крылья в полете, звери останавливали свой бег. Очарованные рыбы замирали в реках и озерах, в степи слушали волшебную музыку табуны коней. Легкой стала работа пастухов. Стоило разбиться стаду, как Чатхан брал свой музыкальный ящик, трогал струны, и стада снова собирались. Чатхан один управлялся с бесчисленными стадами хана.

Однажды случилась беда. О волшебном инструменте узнали одноглазые
разбойники. Они пришли из-за гор, убили старика, унесли музыкальный ящик,
угнали скот бедняков. Только ханские стада остались в степи.
Был у старика внук. Рос он не по дням, а по часам. Когда подрос, сказал
матери:

- Сделайте мне лук и стрелы.
Мать сделала ему лук из табылки, нарезала из тальника стрелы. Хорошим
стрелком стал внук Чатхана. Направо пустит стрелу - тридцать птиц падает,
налево пустит - сорок птиц убивает. Мать строго-настрого запретила сыну
ходить за большую гору. А мальчику любопытно, что же там есть, за высокой
горой. Однажды он поднялся на вершину и увидел возле пещеры большой дом без окон. Мальчик подкрался к дому и прислушался. За стеной людские голоса, как пчелы, жужжали. Один говорил:
- Еда кончилась... Другой добавил:
- Нужно яловую кобылицу вызвать. Третий предложил:
- Хорошо бы яловую корову и яловую овцу заколоть.
Вдруг в доме все притихло и послышалась чудесная музыка. Закачались
леса, затрепетали на деревьях листья. Легко и весело стало кругом. Заржала
кобылица, замычала корова, заблеяла овца. Они подбежали прямо к дому и
остановились. Мальчик спрятался за большой камень и стал смотреть, что будет
дальше.
Из дома вышли семь черных людей. На левой половине головы у них было по
одному глазу. Вместо лиц был один огромный рот с двумя клыками. Они зарезали
животных и стали носить в дом мясо.
Давно не ел мальчик домашних животных. Он протянул из-за камня стрелу и
наколол наконечником конскую, коровью и овечью грудинки. Одноглазые
разбойники ничего не заметили.
Мальчик притащил свою добычу матери. Сильно она обрадовалась, так как
тоже давно не ела мяса. Скот ведь остался только у хана, а у пастухов ничего
не было.
Но когда мать узнала, куда ходил сын и откуда достал грудинку, она
опечалилась и сильно поругала его.
- Эти разбойники убили твоего деда. Я боюсь: не было бы новой беды.
Зачем ты туда ходил?- сказала мать.
- Ничего не бойся,- ответил мальчик.
На другой день он взял лук и стрелы и снова отправился за гору.
Подкрался к дому и стал прислушиваться. В доме сильно спорили.
- Кто съел грудинку?- спрашивал один.
- Сам, наверное, и съел,- отвечал другой.
- Ни коровьей, ни бараньей грудинки не было, вы всё потихоньку съели,-
говорил третий.
Спорили они, спорили и решили пересчитать кости. Посчитали - нет
грудинок. Тогда один сказал:
- Все вы ничего не понимаете. Вырос внук Чатхана. Это его рук дело.
Надо убить его,
Выбежали одноглазые из дома, спешат, толкаются. Были они почти совсем
слепые. Взялись за руки и пошли с горы.
Мальчик переждал немного и пробрался в дом. Перед дверью он вырыл
глубокую яму, прикрыл ее ветками, присыпал ветки землею. После этого он взял
инструмент деда и заиграл.
Одноглазые услышали и побежали обратно. Только кинулись к двери, как
все провалились в яму. Мальчик всех их камнями побил, а яму закопал.
Взял он чудесный ящик и заиграл на нем. Открылась пещера, заржали кони,
замычали коровы, заблеяли овцы. Пошел мальчик с горы, перебирая струны, а за
ним шли стада.
Мальчик играл на чудесном инструменте и пел им о злых ханах, о добрых и
могучих богатырях.
С тех пор в народе волшебный ящик назвали чатхан в честь старика, а
мальчика прозвали Хайджи.

The magic chatchan.


Many years ago the old shepherd leved. He was Chatchan. The chan had many the cattle. Ht had many shepherds. The shepherd’s life was very hard: a lot of difficults and a little joy. Chatchan began to think how to relieve the shepherd’s life and he decided to make a long narrow box, drawn on it the hair strings and began to play on them.

In the evenings the herdsmen came to him to listen to the music. Severn hair strings rang so beautiful that the people`s hearts were died away, the birds` wings were folded in their flight, the animals` running was stopped. The charming fish died away in the rivers and lakes too, the horses` herds listen to the magic music in the steppes. The herdsmen` s work was lighter. If the herds were broke up, Chatchan took his magic box, touched the strings and the herds were together. Chatchan could control the chan `s countless herds himself.

Once it was misfortune. The one-eyed robbers knew about a magic instrument. They came from the mountains, killed the old man, took the musical box away and stole the poor men `s cattle. And only the chan` s herds were in the steppes.

The old man had a grandson. That boy grew up from hour to hour. When he was older, he said to his mother:

Mum, make a bow and strings for me, please.”

The mother made to him a bow and cut from the pussy – willow arrows. Chatchan’s graundson was a good marksman. When he fired at he right – thirty birds fell, when he fired at the left forty birds were killed. The mother stricted her son to go for the high mountain. But it was very curious for the box to know about it.

0nce he rose on the top and saw new the cave a big house without windows. The box crepted to the house and listened. He listened men’s voices, as the bees buzzed.

One said:

 • The meal was finished…

Other added:

 • It is nessaru to call the horse.

The third man offered:

 • It will be well to pin up a cow and a sheep.

Suddenly it was very quiet and it was marvelous music. The forests began to rock and the trees` leaves trembled. It was easy and enjoying around. The mare neighed, the cow mooed, the sheep lowed. They run to the house and stopped. The boy hid for the big stone and began to watch further.

Severn black men went out the house. They had only one eye on the left side of their heads. Instead of their faces it was a great mouth with two big canine teeth. They slaughtered animals and began to carry meat to the house.

For a long time the boy didn` t eat the domestic animals` meat. He pulled a string out of the stone and pricked by the tip a horse` s, cow` s and sheep` s briskets. The one-eyed robbers noticed nothing.

The boy gave his prey to his mother. She was very glad because she didn’t eat the meat for a long time. the chan captured all the cattle and the shepherd’s had nothing.

Bat when his mother knew about the meat she was very sad and abused son/

She said:

 • Thes robbers killed your graundfather.

 • I am afraid new misfortune. Why did you go?

The son ansered:

 • Don’t afraid.

Next day he took a bow and arrows and went to the mountain.

He went to the house and began to listen. It was a great argument in the house.

 • Who ate the meat? – asked one.

 • You ate yourself – ansered other.

 • It wasn’t thecow’s and sheep’s meat. You all ate the meat quietly – said the third man.

They argued for a long time and decided to count the bones. At the end it wasn’t one part of the meat. Then one said:

 • You nothing understand. The Chatchan’s grandchild grewup. It was he. We must kill him.

The one-eyed men went out the house, they hurried, pushed one another. They were almost the blind men. They took arm-in-arm and went from the mountain.

The boy waited for a minute and made his way through the house. Before the door he dug the deep pit, covered it branches, poured the branches by the land. Then he took the grandfather` s instrument and began to play.

The one-eyed men listened it and run back. They threw themselves to the door and fell down. The boy killed them by the stones and dug the pit.

Then he took the wonderful box and began to play on it. The cave opened, the horses neighed, the cows mooed, the sheep lowed. The boy came the mountain down, plucking the strings and the herds went for him.

The boy played the marvelous instrument and song about wicked chans, kind and strong epic heroes.

That time the people called the magic box chatchan in the grandfather `s honour and the boy was called Haidzhi.hello_html_17713771.jpg


hello_html_m209140e1.jpgЗанимательная страничка №1


«Музыкальные сказки»


Сказка

Народная

Инструмент

МАТТИ-ВЕСЕЛЬЧАК

Карельская сказка

Кантеле - народный музыкальный щипковый инструмент

МОЛОДЦУ И СЕМИДЕСЯТИ ИСКУССТВ МАЛО

Узбекская сказка

скрипка

ВОЛШЕБНАЯ ДУДКА

Белорусская сказка


дудка

МАЛЫШ РЫСТУ

Алтайская сказка

свирель

МАСТЕР АЛИ

Казахская сказка

домбра

МУЗЫКА-ЧАРОДЕЙНИК

Белорусская сказка

дудочка, скрипка

СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДЕЧКО И НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО

Русская сказка

дудочка

ПАСТУШЬЯ ДУДОЧКА

Русская сказка

дудочка

ВОЛШЕБНАЯ ДУДКА

Белорусская сказка


дудка

ПЕВЕЦ И ЧАТХАН

Хакасская сказка

чатхан 

Занимательная страничка №2

Афоризмы о музыке

 

Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в течение нескольких минут постичь ее величие.

Т. Карлейль

***

Счастливых музыка делает еще счастливее, несчастных - еще несчастнее.

В. Крачковский

***

На свете нет музыки слаще, чем звук любимого голоса.

Ж. Лабрюйер

***

Музыка - истинная всеобщая человеческая речь.

К. Ю. Вебер

***

Ничто не напоминает так прошлого, как музыка; она не только напоминает его, но вызывает его, и, подобно теням тех, кто дорог нам, оно появляется, окутанное таинственной и меланхолической дымкой.

Анна Сталь

***

Музыка не имеет отечества; отечество ее - вся вселенная.

Ф. Шопен

***

Игра на фортепиано - движение пальцев; исполнение на фортепиано - движение души. Обычно мы слышим только первое.

А. Рубинштейн

***

Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе.

Б. Авербах

***

Писать музыку не так уж трудно, труднее всего - зачеркивать лишние ноты.

И. Брамс

***

Музыка - универсальный язык человечества.

Г. Лонгфелло

***

Музыка - акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни, как известные аптечные составы вызывают аппетит к еде.

В. Ключевский

***

Музыка должна высекать огонь из людских сердец.

Л. БетховенЗанимательная страничка №3


Хакасские народные инструменты

Истоки музыкальной традиции Хакасии насчитывают не одно тысячелетие. Неслучайно один из древнейших музыкальных инструментов — флейта, возраст которой — около 35 тысяч лет, — был обнаружен именно на территории Хакасии, на стоянке Малая Сыя. Музыкальные инструменты являлись в Хакасии непременным атрибутом при обрядах и обращениях к сверхъестественным силам.

Народных инструментов в Хакасии — около двадцати, главными среди них с древнейших времен считались хомыс и чатхан. Эти инструменты, сделанные своими руками, были практически в каждой юрте. Чатхан является символом хакасского народа. Этот инструмент представляет собой длинный прямоугольный ящик с натянутыми вдоль него струнами, их может быть 7, 9, 12 или 14. Старинные чатханы имели всего 3—4 струны, сплетенные из конских волос. На чатхане исполнялись эпические произведения алыптыг нымахи, являющиеся сокровищем национальной истории и культуры. Считается, что по своей силе чатхан не уступал шаманскому бубну и в случае необходимости мог с успехом заменить его.

О чудодейственной силе чатхана говорит и то, что зачастую этот инструмент был непременным атрибутом богатырей и сказочных героев. Кроме того, с чатханом неразрывно связано и горловое пение хакасов — хай.

В 1958 году в Ташкенте на конференции писателей стран Азии и Африки на сцену вышел маленького роста седой старик. Он тронул струны чатхана, и полилась чарующая музыка. В такт музыке рождался торжественно дивный хай – искусное горловое пение.http://festival.1september.ru/articles/510478/img3.gif

После его выступления весь зал встал и очень долго аплодировал ему. Это был наш земляк, народный хайджи Семен Прокопьевич Кадышев. Высоко оценили дар сказителя многие слушатели его таланта. Его первые героические сказания называются “Албынжи”, “Алып хан на белобуланом коне”. В них рассказываются о подвигах сильных и смелых алыпов-богатырей, защитников своей земли и народа.

Сказитель с берегов Белого Июса, Кадышев Семен Прокопьевич, оставил для нас более 30 героических сказаний, десятки легенд и сказок. Нельзя без волнения слушать старого хайджи. Семиструнный чатхан был верным спутником его жизни. О себе он писал так:

Я из рода Белого Оленя,

В нем певцов сменились поколенья.

Я из рода Каменного Лося,

Видно, и моя приходит осень.

Я из рода древних аксакалов,

Чьи бессмертны письмена на скалах.


А вот как описывает звучание чатхана Семен Прокопьевич Кадышев:


Белое облако звуком пронзает

Мой шестиструнны чатхан.

Голос хайджи в глубь сердец проникает,

Дар ему песенный дан.

Синюю тучу чатхан семиструнный

Рокотом звонким пронзит.

Много сердцам вдохновленным и юным

Песня хайджи говорит.

Теплые ливни посыпались разом –

Всюду трава зелена…

Русский, хакас – мы народы России,

Родина наша сильна.


Муниципальное общеобразовательное учреждение «Таштыпская общеобразовательная

школа – интернат среднего общего образования №1»Ине тiлi


hello_html_51b1c9d.jpg


Хакас чоныныф квглерц

Литературно-публицистическай альманах

Хакастарныф музыкальнай чайаачызы ущаа пай. Цстезцгяцлер саны хоостыра хакастарныф 15 чон иструментц саналча.19 векте хакас аалларында ввнцнде чатханнаф ойнаяафнар, пасха инструменттерц чох пол сыхханнар. че 20 вектцф 80 чылларында чон иснструменттерц хатап чуртасха кцрцп пастапчалар. оларныф санында: чатханнар, хомыстар, духовой инструменттер ( хобрах, сыылас, пырщы), тььрлер, тимцр-хомыс…hello_html_m664245d7.jpg


«Есть душа – есть и надежда»

Рубрика «Чатхан: история и современность»


Чатханнафар пастащы цстезцглер 18 векте Д.Г. Мессершмидт, П.С. Паллас; 19 векте – Н.Ф.Катанов, Г.Спасский, П.Е. Островских; 20 векте А.В. Анохин, А.А. Кенель, Т.Г. Тачеева, М.А. Унгвицкая, В.Е. Майногашева, В.Я.Бутонаев, А.К.Стоянов.

Алыптыщ нымахтарда чатхан удаа алыптарныф ниме-нооларында учурапча. Олафай ла чатхан нимес, а алтын 40-60- струналыщ. Цди П.В. Тодановтыф алыптыщ нымащында алып Алтын-Сарачинцф холларында чатхан алтын пырщынаф хада хайхастыщ ьннер сыщарча. Оларныф квглерц хусхаяахтарныф сарыннарынаф аралазып, ибцркц аф-хустарны хайхатчалар.

Позыныф цстезцглцг тощыстарында А.А.Кенель пасча чатханныф струналары атии полтыр. Орыстар килгенде, металлическай (меднай паза стальной) алыстырыбысханнар. Мыныф алнында 3-4 струна, сащам 7-12 читче. А.Кенель цкц кип-чоох чатханнафар пас салщан.

Чатхан паза хайяы, чатхан паза эпос – удур-твдцр палщалыстыщлар. Хакасияныф саблыщ хайяылары: С.П. Кадышев, М.К. Добров, П.Курбижеков, С.Борогяков…Хайяылар чатханща тцрцг нимее чцли айланчалар. Олар ысчатхан алыптыщ нымахтар 2,3,4…10 муф строкаща чит парчалар.hello_html_m664245d7.jpg


Пу чатхан он цкц струналыщ. Идцлген ащастаф паза металлнаф. Иткен аны мастер Чарков С.Т.hello_html_333ee55a.jpg


Пу чатхан читц струналыщ. Идцлген ащастаф паза металлнаф. Иткен аны мастер Янгулов К.И.

hello_html_8970381.jpghello_html_m6232dbc3.jpg

Сащамщы туста чатханнаф саблыщ чиит музыканттар ойнапчалар: Евгений Улугбашев, Вячеслав Кученов, Сергей Чарков, Александр Саможиков, Вениамин Боргояков, ыряы Ирнина Ахпашева, Зоя Боргоякова….


Легенда о чатхане - Чатханнафар кип-чоох


hello_html_333ee55a.jpgЭто было очень давно, жил на свете народ, жил он плохо, погода была пасмурная, урожаев не было, потому что на соседней горе жили злые духи, они-то и нагоняли порчу на народ. Тогда один добрый старик, звали его Чатхан, сделал коробку, натянул на неё струны, заиграл. И звучал инструмент так красиво, что все вокруг оживало, расцветало. И зажил народ богато. А злые духи не унимались. Выкрали они у Чатхана инструмент. Но у старика был внук. Его звали Хайджи.

Как-то раз пошел он в горы и наткнулся на злых духов, они сидели у костра и ели мясо, а пахло так вкусно, что мальчик не выдержал, украл один кусочек и съел. И вот духи стали разбираться между собой, кто же украл это мясо. И вдруг один говорит: «Я знаю, это сделал мальчишка из деревни, внук того самого старика». И они бросились в деревню, чтобы его убить, а мальчик тем временем взял инструмент, и вырыл глубокую яму и стал играть на инструменте, и этот звук пошел далеко-далеко, услыхали его злые духи и бросились что было сил обратно. прибежав в пещеру, они упали в яму и разбились. А народ зажил богато. Вот и назвали инструмент в честь старика – Чатханом, а мальчика, который рассказывал разные истории, подыгрывая себе на чатхане, - звали Хайджи.

Вот такая легенда родилась в степях Хакасии. Трогает сказитель струны чатхана, и льется музыка, заставляющая радоваться душе человека.

Тимнеен Тиникова ВаляХомыс. Пу музыкальнай инструмент пурунщыда матап тузаланылщан. Сащамщы туста хатап тузаланыл сыхты: 1) алыптыщ нымах, сарын, тахпах толдырылчатса, аккомпанирующий интструмент полча; 2) сащамщы туста солирующий инструмент.
Ьстьндегц хомыс ащастаф идцлген, цкц струналыщ. hello_html_m4ea721a8.jpg


Алтындащызы тюр- хомыс, хузух ащазы, леска, кожанаф идцлген.


hello_html_m71917d9b.jpgТврт струналыщ хомыс

hello_html_7af3517d.jpg
Ыых. Ащастаф паза аттыф сазынаф идцлген. Узуны 80 см, чалбащы 13 см, пвзии 20 см.

Пырщы. пу инструмент цкц ащас тощылах пластинаф идцлген. Тастынаф он ьс тос хурыяахтарнаф чалбащы 14-25 мм.

hello_html_a3c791f.jpg

Хобрах. Аныф формазы цкц тизцктцг узун ащас трубка. Узуны 71 см, диаметр 2,5см. hello_html_5a3dbf04.jpg

Сыылас. Аныф формазы тврт тизцктцг узун ащас трубка. Узуны 68 см, диаметр 1,5см.


Тььрлер – бубны. hello_html_m71099601.jpg

Шаманнарныф тььрлерц ащастаф, кожанаф паза металлнаф идцляеф. Диаметр 60 см, чалбащы 13 см.Бубен имеет круглую форму. Внутри имеется деревянная ручка с перпендикулярной перекладиной. На перекладине 3 колокольчика и разноцветные лоскутки ткани.


hello_html_m127e1433.jpgТимцр – хомыс. Ол идцлген стальдаф. узуны 13,5см, чалбащы 3,5см. Хакасский тимцр-хомыс представляет собой вариант широко распространенных на земном шаре инструментов: комус, варган…


Тимнеен Тюмерекова Лена

Сказка о хакасских музыкальных инструментах


Жили-были хакасские народные инструменты. Жили они дружно, весело, всегда помогали друг другу. И если что-то случалось с одним из них, все приходили ему на помощь.

Звали эти инструменты чатхан, хомыс, хоб рах, сыылас, тььр-бубен, тимцр хомыс. Самым старшим был чатхан. Он гордился тем, что был изготовлен самим дедушкой Чатханом, в честь которого и был назван.hello_html_m664245d7.jpg

Хомыс (двух.трехструнный инструмент) смутно помнил, что своему происхождению он обязан богатырю, который, выпив хмельного напитка, захотел выразить свои чувства песней. но так как под рукой не было никакого инструмента, богатырь привязал к половнику струны и заиграл. Так произошло рождение хомыса.hello_html_m71917d9b.jpg

Ыых вообще молчал о своем происхождении, так как знал, что произощел от хомыса, с той лишь разницей, что на хомысе играли бряцанием, а на ыыхе – смычком.

hello_html_5a3dbf04.jpg

Хобрах и сыылас молчали о своем происхождении. Они произошли от полевого растения. На этих инструментах играли изредка пастухи и охотники.

hello_html_m127e1433.jpg

Тимцр-хомыс же гордился тем, что был изготовлен из железа, в отличие от остальных.

Тььр-бубен, ат-таях, татрах вообще молчали, так как на них играли от случая к случаю. Тимнеен Мамышева Таня

Композиторы Хакасии

Кенель Александр Александрович (1898-1970гг.) – первый композитор Хакасии

hello_html_51f0aa16.jpg


hello_html_m692f6869.jpgГеоргий Иванович Челбораковhello_html_m4efe2d39.jpg

Г.Колмаков hello_html_m7bfcf829.jpg


А.Стоянов

Рубрика Современные творцы музыки


Саблыщ композитор Н.В. Катаева

hello_html_1c27a068.png


Нина Викторовна Катаева Хакасияныф саблыщ композиторы, «Чон квглерц» фольклор ансамбльыныф устащяызы, Хакас Республиканыф саблыщ тощыняызы. полча.«Чон квглерц» фольклор ансамбльына пу чыл он сигцс чыл. Аны Нина Викторовна Катаева твстеен. Композитор Стоянов ансамбльныф араласчыларын чатханнаф паза хомыснаф аймах-пасха квглер ойнирща ьгретче. «Чон квглерц» фольклор ансамбльы хакас сарыннарын, тахпахтарын паза квглерцн толдырча. Пу ансамбль чорыхтар Хакасияяа ла нимес, че тилекейдцф аймах пасха чирлерцняе чврче. hello_html_m5c6b5b72.jpg


«Чон квглерц» фольклор ансамбльыЕвгений Улугбашев, Нина Идимешева, Вениамин Боргояков

hello_html_335c32d4.jpg

Хакас республиканыф чон артизц Н.С. Идимешеваныф чайаачы омазынафар хай пцрее таныщлар.

Хайхастыщ сцлцг ьнцнеф прайзын аптапча. Таштып аймащыныф Харащай паары аалныф саблыщ хызы твреен-вскен чирцнцф сцлиинефер улущ паарсаснаф квглепче. андащ туста Нина Серафимовнаныф ьнц уламох чалбах чайылчатханща тввй. Цди аны исчеткен кцзцлернцф харахтары алнында кьргеннцг чазыларыбыс, хорлафа хара сущларыбыс, пирцк хайалыщ тасхылларыбыс ввн постарынаф чцзцлцзцп одырчалар, неке.

Евгений Улугбашев чатхан хащарща ьгренчеткенде, Георгий Челбораковсар чврчеткен. Г.И. Челбораков аны М.Е. Кильчичаковсар ысхан. Хайлирща ьгренчеткенде, ол пастащызын хырлап пастаан. Хайлирща, чатхан хащарща ьгренерге аннаф андар Тывада «Хоомей – 92» чоннар аразындащы фестивальда араласхан соонда квфнц квдцрцлген. аныф ьнц Семен Прокопьевич Кадышевтцф ьнц чцли сыщып пастаан. С.П. Кадышевтцф хайын радиокомитетте кассетадаф искен. Евгений Апанис Семенович Бурнаковтыф, Петр Гарилович Аргудаевтыф, Петр Васильевич Курбижековтыф хайларын искен.

Евгений олщаннарны чатхан хащарща, хомыстаф, тимцр хомыстаф ойнирща квнцктцр сыххан.

Е. Улугбашев музыка училищезцн тоосхан соонда, Ьс чулзар тощынарща парщан, анда ьс ай олщаннарны баян ойнирща ьгреткен. Пабазы Александр Еремеевич, цяезц Валентина Семеновна. Школа соонда паба-цяезц музыка школазынзар ысханнар. Чуртазыфда музыкант таа полбазаф, позыфа туза полар тееннер. аныф ьчьн ооллары улущ алщыс паба-цяезцне читцрче паза пастащы ьгретчцзцне Федор Егорович Табаевке.

Армия соонда Евгений Александрович Ащбандащы филармонияда тощын сыххан, анда чатханнаф ойнапчатхан паза хайлапчатхан кцзц кирек полщан. Евгений Александрович, «Ьлгер» ансамбльда тощынып, квп чирлеряе чорых чврче.

Е.А. Улугбашев Хакас Республиканыф саблыщ артизц.

Тимнеен Тодояков Родион

Ансамбль «Айланыс»

hello_html_2bbc6d1e.jpg
«Айланыс» фольклор

ансамбльны Хакасияда паза Россияда чахсы пцлчелер.Enjoybook
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
Проект сказки «Волшебный чатхан» на русском, хакасском и английском языках + исследовательский материал учащихся о музыкальных инструментах разных народов. Данный проект пригодится не только учителям русского языка и литературы, но и учителям тюркских языков. Хакасские шрифты легко устанавливаются. Интересны занимательные странички «Афоризмы о музыке», «История создания хакасских народных инструментов», отрывки из школьного литературно-публицистического альманаха, рисунки учащихся, иллюстрирующих данную сказку. 
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс «Русский для иностранцев»
Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»
Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»
Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»
Курс профессиональной переподготовки «Основы организации рекреационной деятельности и лечебного туризма»
Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»
Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»
Курс профессиональной переподготовки «Управление качеством»
Курс профессиональной переподготовки «Управление корпоративной информационной безопасностью: Администрирование и эксплуатация аппаратно-программных средств защиты информации в компьютерных системах»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Enjoybook
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.