1392251
столько раз учителя, ученики и родители
посетили сайт «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ИнфоурокНачальные классыРабочие программыАвторская программа

Авторская программа

библиотека
материалов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА


УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КИШЕВОЙ Л.А.Нэрылъагъу диктантхэр

Федоренко И.Т. и методикэмкIэ

Учитель:

Кишева Л.А.
Чегем -2

Н Э Р Ы Л Ъ А Г Ъ У Д И К Т А Н Т Х Э Р


( Федоренко И. Т. и методымкIэ ).


№№ Псалъэухахэр хьэрф зэман текIуадэр

п/п бжыгъэр (дэкъикъэ )


1-нэ набор


1. Псэр IэфIщ 8 4

2. Есэ сэгъейщ 9 4

3. Ябз нэхърэ яд 10 5

4. Я ныху зэпхащ 10 5

5. Нэгур гум и гъуджэщ 11 5

6. Зи чэзур дахэщ 12 5

2-нэ набор


1. Нэ илъагъу нэ ещIэж 12 6

2. ИкIута из хъужыркъым 13 6

3. Ахъшэр щэ бжыгъуэщ 13 7

4. Уи анэрэ уи нитIрэ 14 7

5. Джэгу пэтрэ нэ иращI 14 7

6. Аслъэн пэтрэ ягъасэ 15 7

3-нэ набор


1. Блэр и щхъухь ихьыжкъым 15 7

2. Зым и хъущхъуэ зым и щхъухьщ

3. И лым хуэдэщ и лъэпсри 16 8

4. Зил мыузым игу узкъым 16 8

5. Делэр благъэ гъэкIуэдщ 16 8

6. Насыпыр Iыхьэ мыгуэшщ 17 8

4-нэ набор


1. Гур зэрыгъум дыгъэр ирокIуэ 17 8

2. Анэм и быныр и зэхуэдэщ 18 8

3. Джэджейм джэдыр егъэсэж 18 8

4. Анэм и гуапэр пхъум и джанэщ 19 8

5. Зумыхьэри уимыIэри зыщ 19 7

6. Акъыл зимыIэр тхьэмыщкIэщ 20 7


5-нэ набор


1. Уэсэпсхэмыхьэ Iыхьэншэщ 20 7

2. Нэхъыжь нэмыс, нэхъыщIэ насып 21 7

3. Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж 21 6

4. Адыгэ хабзэр адэ щIэиныжьщ 21 6

5. МастэкIэ Iэшэщ, къэбкIэ бэшхщ 22 6

6. Анэ бгъафэрэ хъурыфэ джэдыгурэ 22 6


6-нэ набор


1. Ныбжъэгъуншэр зеиншэ пэлъытэщ 23 5

2. УлIмэ улIэнуми, уи псалъэ гъэпэж 23 5

3. Дыгъужьым ишхари имышхари тохуэ 24 5

4. Сабий зэрымысым насып илъкъым 24 5

5. Нобэ уи махуэщ, пщэдей си махуэщ 24 5

6. Пщэдей махуэщ, къэунэхури мазэщ 24 5


7-нэ набор


1. Адэр дэм хуэдэщи, анэр нэм хуэдэщ 25 4

2. Мэкъу Iэтэр IэмбатэкIэ игъэфыжащ 25 4

3. Хьэ хей умыукI , фыз хей иумыгъэкIыж 25 4

4. Дахэ и нанэ пIастэ ирагъапщэркъым 26 4

5. Узэгугъур къогугъуж, узэлIалIэр къолIэлIэж 26 4

6. Бжэр упха нэужь ущIеуIун щыIэжкъым 26 4


8-нэ набор


1. Акъыл былымщ 10 7

2. ЛIыгъэм гугъэр и гъусэщ 14 7

3. Анэм лъэгу щIэтын зыхуещI 17 8

4. Жьы уимыIэмэ, щIэи уиIэкъым 20 8

5. НасыпыфIэ лIыфI натIэ ухъу 21 8

6. Акъыл зимыIэм насып иIэкъым 22 10


9-нэ набор


1. Удэмэ-Iуданэ, убзэмэ-бзыхьэхуэ 22 10

2. ЗэгъунэгъуитI я мэл бжыкIэ зыкъым 22 10

3. Мазэм къилэжьыр махуэм ирефыж 23 10

4. Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым 23 10

5. УмыщIэм ущIэупщIэну емыкIукъым 23 10

6. ЛэжьэнкIэ уашхэщ. шхэнкIэ дыгъужьщ 24 10


10-нэ набор


1. МастэкIэ Iэшэщ, шатэкIэ бзаджэщ 24 10

2. Нобэ уи махуэщ, пщэдей си махуэщ 24 8

3. ЛIым я нэхъ мыгъуэм Iуэхугъуибгъу зэпеч 24 8

4. Зым ищIэр щэхущ, тIум ящIэр нахуэщ 24 8

5. Жыжьэу бгъэтIылъыр благъэу къощтэж 25 7

6. Зи жьэ куэд жиIэм и Iэ куэд ищIэркъым 25 7

11-нэ набор


  1. Псы икIыгъуэм унэмысу уи кIэ умыIэт 25 6

  2. щIагъэншэм и шэрхъ лъэныкъуабэщ 24 6

  3. МывитIыр зэщыпхъуэмэ, мафIэ къыдех 25 6

  4. Жылэр зыгъашхэр шхын щхьэкIэ малIэ 26 5

  5. ГушыIэкIэ зымыщIэр IэштIымкIэ мауэ 26 5

  6. эхур жыIэгъуафIэ щхьэкIэ, щIэгъуафIэкъым 26 5

12-нэ набор


1. Блэр мэжей жыпIэу и кIэм утемыувэ 26 4

2 Зигу фIы имылъым и щхьэ фIы къехъулIэркъым 26 4

3. Насып зимыIэм и дзэр хъудырым IуещIыкI 27 4

4. Жьы нэхъ папцIэрэ гу нэхъ жэррэ щыIэкъым 27 4

5. Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэнкъым 28 4

6. Дыгъужьыжь кIапэ шхын щигъэтыжа уфIэщIрэ? 28 4


13-нэ набор


1. КъыпкIэлъымыкIуэм узыкIэлъигъэкIуэнукъым 28 4

2. Зэз зи бзэгу телъым IэфI щымыIэж къыфIощ 29 4

3. ЖьантIэм ущIэмыкъу-пхуэфащэмэ къыплъысынщ 30 4

4. Делэм зыхибзэнщ, губзыгъэм зэхихыжынщ 31 4

5. Гъуэмылэпэрэ шыпэтесрэ уахуэмыбэлэрыгъ 32 4

6. Бзаджэ пщIэныу лIыгъэкъым, лIыгъэр фIы пщIэнырщ 32 4

14-нэ набор


1. Лэжьыгъэм уегъэлъапIэ, щхьэхынагъэм уегъэпуд 32 4

2. Мэкъу еуэм зегъазэри, кхъуей зыхузыр тхьэмыщкIэщ 33 4

3. Жэщу плъэгъуа хъыджэбзым пщэдджыжьым зэ еплъыж 33 4

4. Гъуэгур бэкъуэным хегъэщIри, щIыхуэр тыжыным еух 33 4

5. КIапсэр кIыхьмэ, фIыщи,псалъэр кIэщIмэ нэхъыфIыжщ 34 4

6. ФIым уригъусэмэ, фIы уохъу, Iейм уригъусэмэ Iей уохъу 34 415 –нэ набор


1. Зи Iуэху зыхуэмыщIэжыр хьэлыващIэ я гъунэгъум макIуэ 34 4

2. Уи дахагъэм уримыпагэу, уи лэжьыгъэм ирипагэ 35 4

3. Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри и шым и ныбэ ирегъэкъу 35 4

4. Улажьэмэ лыжь, пшхынщ,умылажьэмэ,лажьэ бгъуэтынщ 36 4

5. Ебгъэжьэжыным нэхърэ ебгъэблэгъэныр нэхъ тыншщ 36 4

6. Псалъэ бзаджэ губзаджэщIщ,гурыщхъуэ щIыныр хуэмыхугъэщ 37 4


16-нэ набор


1. Жьыуэ къэтэджамрэ щIалэу къэзышамрэ щIегъуэжакъым 36 5

2. ПфIэкIуэдам щхьэкIэ умыгъ,къэбгъуэтам щхьэкIи умыгуфIэ 36 5

3. Лыр вэхукIэ ежьэу хьэнтхъупсыр щагъэкIыху пэмыплъэжа 37 5

4. ЛIы хахуэр утыкум щощабэри,лIы щабэр утыкум щокIий 37 5

5. Жьэм къыжьэдэкIа псалъэри фочым къикIа шэри зэхуэдэщ 38 5

6. Уи адэ-анэ яхуэпщI нэмысыр уи бынми къыпхуащIыжынщ 38 5


17-нэ набор


1. Хабзэр убзэу зыфIэщIым хуэпщIэнум и ныкъуэр къегъанэ 38 6

2. ЩIыр и чэзум зывэм, вагъэр и гъуэм зысэм и самэ мэбагъуэ 39 6

3. НэгъуэщIым пэбгъэтIылъа мывэм ущигъэлъэпэрэпэжи къохъу 39 6

4. Щынащхьэ плъагъумэ, гъэмахуэщ, Iэтащхьэ плъагъумэ, щIымахуэщ 40 6

5. IэхъуэнкIи сыхомыгъэзыхь, IэхъупщIэкIи ухэзгъэзыхьынкъым. 41 7

6. Нысэ мыхъунур жьантIажэ мэхъури, мафIэ мыхъунур ищхьэм щолыд 42 7


18-нэ набор


1. Узытемыса шырэ,уи мыгъуса лIырэ икIи ущымытхъу,икIи умыуб 42 7

2. Кууэ довэ,Iуву досэ,зэрыгъэсысу къокI,зэрыгъэкIийуэ допщIэ 43 7

3. Вагъуэбэр щIым зэрынэсу,щIыри псыри мэщтри щIымахуэм щIедзэ 44 7

4. Насыпыр хъуржынкIэ уафэм кърахьэхыркъым-пщIэнтIэпсым къыхокI 45 8

5. Хьэр мэкъум телъщи,езыми ишхыркъым,зышхынуми иригъэшхыркъым 46 8

6. Жэгъуэгъу миным къыуащIэм нэхърэ зы ныбжьэгъум къыуищIэр

нэхъ гуауэщ 46 8


Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Лабиринт
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:
О пользе зрительных диктантов И.Т. Федоренко знают многие учителя.        Проведение зрительных диктантов по методике И.Т.Федоренко способствует развитию у детей зрительной и оперативной памяти, формированию внимания, навыка беглого чтения, орфографической зоркости.       Уверена, что такую работу нужно проводить в любом классе начальной школы.         Мною разработана авторская программа проведения зрительных диктантов по методике И.Т.Федоренко на кабардинском языке. Основу диктантов составляют кабардинские пословицы и поговорки.       Материал для проведения диктантов включает в себя 18 наборов из 6 предложений. Особенность предложений в следующем: если первое предложение содержит всего по два слова – 8 букв, то последнее предложение 18-го набора состоит уже из 46 букв. Наращивание длины предложений происходит постепенно, по одной -две букве. Время работы со всеми 18 наборами составляет примерно 2 месяца. Таким образом, за два месяца оперативная память развивается настолько, что ученик может уже запомнить предложение, состоящее из 46 букв, т.е. 8-9 слов. Зрительные диктанты должны проводиться ежедневно. Если проводить их эпизодически, то работа будет бесполезной и поставленных целей не достигнет.
Общая информация
ВНИМАНИЮ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ: согласно Федеральному закону N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическая деятельность требует от педагога наличия системы специальных знаний в области обучения и воспитания детей с ОВЗ. Поэтому для всех педагогов является актуальным повышение квалификации по этому направлению!

Дистанционный курс «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» от проекта "Инфоурок" даёт Вам возможность привести свои знания в соответствие с требованиями закона и получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца (72 часа).

Подать заявку на курс

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Роль педагога в реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»
Курс повышения квалификации «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря»
Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного образования»
Курс повышения квалификации «Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Проективные методики в начальной школе в соответствии с ФГОС»
Курс повышения квалификации «Методы интерактивного обучения»
Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого–педагогической помощи лицам с ОВЗ»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.