Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Начальные классы / Конспекты / Мероприятие "Элифбе байрамы" ("Праздник Букваря")

Мероприятие "Элифбе байрамы" ("Праздник Букваря")

  • Начальные классы

Поделитесь материалом с коллегами:ЭЛИФБЕ БАЙРАМЫ


2008 г.

Элифбе байрамы

Байрам хайтармасы янъгъырай, талебелер кирип, озь ерлерине отуралар.


Оджа: Сагълыкънен къал, Элифбе.

Биз сени унутмамыз.

Китап алгъанда эльге,

Сайып, севип анъармыз.

Оджа:

Севимли талебелер, урьметли ана-бабалар, къартана-къартбабалар бизим байрамымызгъа хош кельдинъиз. Кельгенинъиз ичюн чокъ сагъ олунъыз.

Эр бир инсаннынъ балалыкъ чагъы ола – бу девир эр кес ичюн эмиетли бир девирдир. Биринджи мектеп, биринджи сыныф, биринджи оджа – бу чокъ къыйметли ве тесир этеджек сёзлердир. Мына сизинъ эвлятларынъыз да, мектеп девирине еттилер, озь илим ёлларынынъ биринджи басамакъны аль эттилер ве акъкъикъий талебелер унваныны къазандылар. Биз сизни бу тантаналы ве къуванчлы вакъианен джан-юректен хайырлаймыз. Сизге биринджиден, къавий сагълыкъ, экинджиден, сабыр, учюнджиден бахтлы омюр тилейик. Эвлеринъиз эр даим шенъликнен ве муаббетлинен толу олсун, Шимди исе бизим талебелермиз сизлер ичюн меракълы концерт программасыны азырладылар.

1-нджи бала - Эрвин

Бир чокъ язы: А, Б, В, Г…

Бир чокътан-чокъ ресимлер.

Бу – Элифбе, бундан бильги

Ала бутюн несиллер.

2-нджи бала - Элина

А-нен, Б-нен башлай, билинъ

Ана, баба сёзлери,

Элифбеден башлай илим,

Ача сокъур козьлери.

3-нджи бала - Сейтосман

Ватан сёзю В-нен башлай,

Сиз ватаннынъ ишанчы.

Мектеп сизге бильги ашлай,

Окъув – аят къуванчы.

4-нджи бала - И

О-нен башлай оджа сёзю,

Сай-севинъиз оджаны.

О огретир сизге озю

Эр арифни, эджаны.

5-нджи бала - Гульсум

Я-нен башлай «яхшы», «яман» сёзлери

Яманлыкъны бильменъиз.

Эвде, ёлда сиз эр заман

Яхшы олып юрюнъиз.

Йыр «Элифбе байрамы»

«Явлукъ» оюны иджра эте 1 – А сыныф талебелери

Шейтанчыкъ: Руддем. Вай, даа демин кимсе ёкъ эди. Бу къадар бала, бу къадар шамата къайадан кельген экен? Чалгъы сеслери де чыкъа. Не бар экен?

Перишан: Нияра. Бугунь оларнынъ элифбе байрамлары экен. Олар энди окъумагъа, язмагъа огрендилер. Эм ойле де окъуй ве язалар ки, эписи менненойнамагъа дегиль, лаф этмеге истемейлер.

Шейтанчыкъ: Ах, не япарым? Энди меним къылыкъларым оларгъа зарар этмейджек де! Олар энди акъылландылар. Насыл бир къылыкъ тюшюнип тапсам экен?

Джаиль: Биз тенбельнен анълаштыкъ.

Тенбель: Сен билесинъ де, яхшы шейгебизим акъылымыз етишмей, амма ярамазлыкъ япмагъа устамыз.

Шейтанчыкъ: Къана тез айтынъыз.

Джаиль: Балалар окъумагъа ве язмагъа огренген китапларны ёкъ этмек керек.

Перишан: Амма да иш олур эди! Балалар акъыллы олсалар да, китапсыз яхшы окъуп оламазлар. Джан сыкъысындан кене меннен ойнарлар.

Шейтанчыкъ: Эгер ойле япып олсакъ, бу ерде тек биз къонакъбай олурмыз. Балаларгъа не истесек, оны яптырырмыз. Айдынъыз китапларны алайыкъ.

Оджа:

Севимли балалар, сиз энди окъумагъа, язмагъа огрендинъиз. «Элифбе» китабымызнен сагълыкълашып, энди даа чокъ башкъа китапларны окъумагъа вакъыт кельди.

(Масагъа бакъа). Я, китапларымыз къайда?

Шейтанчыкъ: Сизинъ китапларынъызны мен алдым. Мен шейтаным.

Джаиль ве Тенбель: Амма да аджайип олды! (Кулюшелер)

Оджа: Балалар бизим ишимизге бу ярамазлар къарыша. Не япайыкъ экен?

(Алим ве Алфавит кирелер)

Алим:

Селям алейкум, оджам, балалар, мусафирлер! Биз алфавитнен берабер сизинъ Элифбе байрамынъызгъа кельдик. Байрамынъыз хайырлы олсун! Алфавит ханым, бу байрам дегиль гъалиба. Эписининъ чырайлары кедерли.

Алфавит:

Хайыр ола! Неге къасевет этесиз?

Оджа:

Бизим байрамымызны бозмагъа шейтан кельди ве бизим окъуйыджакъ китапларымызны хырсызлап кеттилер.

Алфавит: Китапларны бу хиянетлерден алмакъ керекмиз. Эгер бирлик олып арекет этсек, оларны енъермиз.

Алим: Шейтанлар яшагъан мемлекетни тапмакъ ичюн чокъ шейлер бильмек керекмиз.

Оджа: Келинъиз балалар, шейтанларны, джаиллерни, тенбеллерни, перишанларны озь бильгимизнен шашырайыкъ.

Йыр: «Йырламагъа мен севем»

Оджа: Къана Элифбе озь ордунынъ аскерлерини чагъыр.

Элифбе: Созукълар! Бир адым огге чыкъынъыз.


А арифи - Сание

Алма бою алмалыкъ,

Андан биз алма алдыкъ.

Ал янакълы алма армутлар,

Ашап тойды балалар.

И арифи - Мамет

Инджир – назик бир терек,

Инсанларгъа пек керек.

Къара, сары эм татлы,

Инджир 4севем… чокъ файдалы.

Е арифи - Эмирасан

Мен денъизге даладжам,

Узакъларгъа ялдайджам.

Ал елькенлер тюбюнде,

Мен гемиджи оладжам.

У арифи - Усеин

Байырлардан, юксектен

Санки, дерсинъ учан сув.

Буны корьген адамлар

Онъа деген – учансув.

О арифи- Ава

Орюмчечик таванда

Оре озюне юва

Орьнеклерине бакъа

Озь башына тавлана.

Э арифи - Эльмаз

Элимизде – элифбе,

Бизге дейлер – талебе.

Эр кес бизни алгъышлай,

Гульдестелер багъынлай.

Ю арифи - Эдие

Ашкъа къатылмаз,

Базарда сатылмаз,

Ондан да татлы

Шей олмаз.

Ё арифи - Айше

Ёл боюнда сачтыкъ биз

Алма, армут ве кираз.

Баарь кельсе, эписи

Чечек ача беем-беяз.

Я арифи - Айдер

Япракълар энди тюшкен,

Ятакъ киби тёшельген.

Ягъмурлардан къалтырай.

Язны олар хатырлай.


1- Б сыныф талебелери «Хайтарма» оюнны иджра этелер.

Алим: Балалар, ким лятифе айтмагъа биле?

Лятифелер:

Эльхан ве Сервер

Саид ве Муслядин

Эльмаз ве Эммина

Камиле ве Эммин

«Китап» Йыры

«Балалар хайтармасы» оюнны 1- А сыныф талебелери иджра эте.

Элифбе: Тутукълар! Бир адым огге чыкъынъыз.

Талебелер: Анифе, Муслядин, Эмине, Исмаил, Мелек, Эдем, Эдие, Эльхан, Ление, Сайбе, Султание.

Къ арифи -

Меним достум Къыркъаякъ,

Къолунда узун таякъ.

Аркъасы сызма-сызма,

Аягъында къыркъ чызма!

Аякъкъапкъа достум бай…

Инанмасанъ озюнъ сай!

Й арифи -

Гедже бакъсам – кок толгъан

Саба бакъсам – ёкъ олгъан. (йылдыз)


Нъ арифи -

Чанъ чечеги чынъылдай,

Мавы башыны саллай,

Ельчик онен ойнакълай,

Япрагъыны къытыкълай.

Х арифи -

Азбарда эки хораз,

Бири чал, бири беяз.

Экиси де ярамаз,

Талашалар баса-бас.

Ш арифи

Шатыр-шутыр шамата,

Эвде шакъа-къората.

Шамек шенълик яйрата

Балаларны ойната.

Ф арифи - Аблямит

Дагъгъа бардыкъ арабанен,

Фындыкъ джыйдыкъ торбаларнен.

Арабамыз къырылды,

Фындыкъларымыз тёкюльди.

М арифи -

Мышыгъымнынъ козю мавы,

Мыйыкълары бем-беяз,

Меннен ойнагъан сонъ о,

- Раатланайым, - дей, - бираз.

Л арифи - Ление

Лейля ляле асрайджакъ,

Фискинен сувараджакъ,

Гульзарда оськен ляле

Дюльбер олып ачаджакъ

Ж арифи - Бекир

Жувулдап ягъмур ягъа,

Ёл бою селлер акъа,

Топракъ сувгъа тояджакъ,

Бол берекет оладжакъ.

Д арифи -

Дём-дём дёмана,

Оджакъларда от яна.

Къаве пише, чай къайнай,

Эр кес байрам хайырлай!

Т арифи - Султание

Топ-топ эте, топ эте,

Топчыкъ кезмеге кете.

Тыгъыра, юварлана,

Таирени чагъыра.

З арифи – Айше Эюпова

Зурафе корьдим озюм –

Онынъ бою пек узун,

Африкада о яшай,

Айтынъыз неге ошай?

Н арифи -

Назлы орьнек нагъышлай,

Эм нагъышлай, эм йырлай.

Гузель-гузель явлукълар

Анасына багъышлай.

С арифи - Сайбе

Салгъыр боюнда сельби

Сая бизге багъышлай.

Саясында раатлангъан,

Сеятчы алгъышлай.

Гъ арифи - Земине

Гъагъалы тек къуш ола,

Гъагъасынен аш ала.

Гъыданы чокъуп ашай,

Гъам ве къайгъысыз яшай.

Б арифи - Саид

Ишим бардыр керчектен,

Бал топлайым чечектен,

Гедже-куньдюз ишлейим,

Тийсенъ яман тишлейим.

К арифи - Эльхан

Копечигим къап-къара,

Къуш къондурмай азбаргъа,

Мышыкъларнен талаша,

Азбар ичин долаша.

Г арифи - Эмин

Герай гемичик япкъан,

Гольчикке алып баргъан.

Гольчик устю къалтырай,

Гемичик анда ялдай!

Р арифи - Муслядин

Ренкли къарандаш алып,

Расим ресим япаджакъ.

Расим япкъан ресимлер,

Сергиде асыладжакъ.

П арифи - Исмаил

- Папий недир, ким биле?

Не ашай, къайда юре?

- Эр кунь сувда о ялдай,

Боджеклер тапып ашай.

Ъ ишарети - Эмина

Арифлернинъ эр бирининъ

Бар белли хасиети.

Меселя, сес бильдирмей

Къаттылыкъ ишарети.

В арифи - Анифе

Васфие вишне ашай,

Чегирдеклерни топлай

Оларны о саяджакъ,

Топракъкъа сачаджакъ,

Кене терек оседжек,

Вишне бизге береджек.

Ч арифи - Алина

Чая чипче чечек сачкъан,

Чечеклери бирден ачкъан.

Чапып кельген чёльден тавшан,

Чечеклерни джыйып къачкъан.

Дж арифи - Гульсум

Джанэрик, джевиз, джилек –

Бу мейвалар пек керек.

Язда джыйсанъ берекет,

Къышта олар чокъ къыймет.

Я арифи - Айдер

Япракълар энди тюшкен,

Ятакъ киби тёшельген.

Ягъмурлардан къалтырай.

Язны олар хатырлай.

Ь ишарети - Хатидже

Дюньяда бар бинъ миллет

Бинъ бир тюрлю мемлекет,

Эр миллетнинъ бар или

Джандан азиз озь тили.Йыр «Чему учат в школе»

Оджа: Мусафирликке Букварь кельди. (Букварь кире)

Букварь: Ребята, здравствуйте!

Отгадайте загадку, вы узнаете с кем я пришёл к вам.

Буратино: Ребята, ответьте на такой вопрос: чему учат в школе?

Талебелер: Эдем, Айше, Земине, Мамет.

Буратино: Давайте, проведём игру «Живые слова»

Талебелер: Эмин ве Сервер.

Оджа: Йыр «Праздник Букваря»

Буратино: Молодцы, ребята!

Оджа: 1-Б сыныф талебелери «Эски Къырым хайтармасы» оюнны иджра этелер.

Шиир: Тутукълар! Джемалядин, Айше, Бекир, Гульсум, Земине, Аблямит, Алина, Эмин.

Оджа: Агъыр ава ве хайтарма оюны

Шиир: Тутукълар! Сервер, Камиле, Бекир, Ление, Эмина, Хатидже.

Алим: Балалар, шейтан телефон ачты, шимди сизден афу сорамагъа келеджек.

Шейтан командасы: Балалар бизлерни багъышланъыз. Биз сизлерге ошамагъа истеймиз. Чокъ

шейлер билесинъиз экен. Мына сизге китаплар.

Оджа: Яхшы шейтанчыкълар, бизим мусафиримиз олунъыз. Байрамымыз девам эте.

Оджа: Йыр «Мен лаф этем»

Талебелер: Усеин, Аблямит, Э.Айше, Ава, Джемалядин.

Оджа: 1-А сыныф талебелери «Ана тили» оюнны иджра эте.

Йыр «Укр т.»

Оюн «Хораз»

Оджа: Чокъ сагъ олунъыз балалар. Машалла! Энди исе ойнагъанынъыз, йырлагъанынъыз ичюн, сизлерге ана-бабалар бахшышлар азырладылар.


Энди сёз китапханеджиге, мудирге, ана-бабаларгъа бериле.

Татлы софрагъа буюрынъыз.

Дерсликлер


Эсап

Эм гузель, эм де кучьлю

Эсап деген фенимиз

Чыкъарып, эм де къошамыз

Сайыларны эпимиз.

Элифбе

Элифбе девиринде

Кельдик бильги алемине

Пек чокъ


Мен ве Украина

Диярымызны севмеге

Табиатны козь этмеге

Айванларны къорчаламакъ

Бизлерни огретти.

Сагълыкъ эсасы

Сагълыкъ – омюрнинъ темелидир

Сагълыкъ – инсаннынъ байлыгъыдыр

Сагълам олунъыз балалар

Сагълам тенде – сагълам акъыл.

Украин тили

Украин тили дерсинде

Девлет тилини огренемиз1. Бабам бугунь тюкяндан

Бир китап алып кельди.

Мына, огълум, Элифбе,

Окъу да огрен – деди.


2. Бабам айтты: «Элифбени

Мытлакъ огренмек керек.

Арифлер япкъан сёзлерни

Манасыны бильмек керек.»
Бизден сизге бахшыш олсун,

Буюк бильги анахтары

Азиз дюльбер талебелер,

Къырымтатар балалары!Выберите курс повышения квалификации со скидкой 50%:

Краткое описание документа:

Элифбе байрамы

 

Байрам хайтармасы янъгъырай, талебелер кирип, озь ерлерине отуралар.

 

Презентация.1-Б сыныф талебелерининъ мектеп аятындан бир парча.

 

Оджа:        Сагълыкънен къал, Элифбе.

Биз сени унутмамыз.

Китап алгъанда эльге,

Сайып, севип анъармыз.

Оджа:

Севимли талебелер, урьметли ана-бабалар, къартана-къартбабалар бизим байрамымызгъа хош кельдинъиз. Эр бир инсаннынъ балалыкъ чагъы ола – бу девир эр кес ичюн эмиетли бир девирдир. Биринджи мектеп, биринджи сыныф, биринджи оджа – бу чокъ къыйметли ве тесир этеджек сёзлердир.  Мына сизинъ эвлятларынъыз да, мектеп девирине еттилер, озь илим ёлларынынъ биринджи басамакъны аль эттилер ве акъкъикъий талебелер унваныны къазандылар. Эр бир адам мектепке баргъанда, биринджи китабы «Элифбе» ола. Биринджи окъув китабынъыз сизни тек окьумагъа дегиль, тербиели, интизамлы олмагъа, достлукъ ве бирликте яшамагъа огретти. Биз сизни бу тантаналы ве къуванчлы вакъианен джан-юректен хайырлаймыз. Бугуньки «Элифбе байрамыны» ачыкъ деп илян этемиз.

 

1-нджи талебе - Эрвин

Бир чокъ язы: А, Б, В, Г…

         Бир чокътан-чокъ ресимлер.

         Бу – Элифбе, бундан бильги

         Ала бутюн несиллер.

 

2-нджи талебе - Элина

         А-нен, Б-нен башлай, билинъ

         Ана, баба сёзлери,

         Элифбеден башлай илим,

         Ача сокъур козьлери.

 

3-нджи талебе - Сейтосман

         Ватан сёзю В-нен башлай,

         Сиз ватаннынъ ишанчы.

         Мектеп сизге бильги ашлай,

         Окъув – аят къуванчы.

 

4-нджи талебе - Сафие

О-нен башлай оджа сёзю,

         Сай-севинъиз оджаны.

         О огретир сизге озю

Эр арифни, эджаны.

 

5-нджи талебе - Тимур

         Я-нен башлай «яхшы», «яман»

         Яманлыкъны бильменъиз.

         Эвде, ёлда сиз эр заман

         Яхшы олып юрюнъиз.

 

6-нджи талебе – Эмине

         Башы-сонъу элифбенинъ

Отуз еди арифтир,

Оны окъуп бильмегеннинъ

Омрю, куню гъариптир.

 

 

1-Б сыныф талебелери «Элифбе байрамы» йырыны иджра этелер.

 

 

 

 

 

Элифбе байрамы йыры

 

Авесликнен окъудыкъ

Элифбе арифлерин

А-дан тутып Я-гъадже

Огрендик биз эр бирин

 

Арифлерни огреткен

Элифбеге тешеккюр,

Элифбени огреткен,

Оджамызгъа тешеккюр.

Багълама:

А, Б, В, Г, Гъ, Д, Е

Ерлештилер сыранен

Ерлештилер сыранен

А, Б, В, Г, Гъ, Д, Е

Сагълыкънен къпл, Элифбе

Биз сени унутмамыз.

Китап алгъанда эльге,

Сайып-севип саярмыз

Элифбе байрамына

Азырландыкъ эпимиз

Эр феске бирер ариф

Яздыкъ бизлер эпимиз.

Багълама:

А, Б, В, Г, Гъ, Д, Е

Ерлештилер сыранен

Ерлештилер сыранен

А, Б, В, Г, Гъ, Д, Е

 

Элифбе пейда ола.

Элифбе: Селям алейкум, балалар, оджалар, мусафирлер. Мени таныдынъызмы?

Талебелер: Эбет. Сен Элифбе!

Элифбе: Мен Элифбе. Мен сизге 1-нджи сентябрь куню кельдим ве сизлернен омюрлик къаладжакъ. Мен сизлерге биринджи чанъны, биринджи окъув кунюни, биринджи мектеп басамагъыны унуттырмам.

Мен – Элифбе, элифбе,

Окъумагъа огретем.

Эгер озюнъ тырышсанъ,

Китапны озюнъ ачсанъ,

Мени яхшы огренирсинъ,

Дюньяда не бар – билирсинъ.

Эр бир суальге джевап

Саифемде сен тапарсынъ.

- Бугунь мен сизлерден бир хабер алмагъа кельдим. Мени яхшы огрендинъизми, янъы бир шейлер бильдинъизми?

Оджа: Азиз Элифбе, кель бугунь бизим мусафиримиз ол. Балалар санъа шиирлер, йырлар, оюнлар азырладылар.

Къызлар «Мен анамнен лаф этем» оюнны иджра этелер.

Элифбе: Машалла, сизлерге.

Оджа: Къана, Элифбе, озь ордунънынъ аскерлерини давет эт.

Элифбе: Созукълар, бир адым огге чыкъынъыз.

Талебелер:

 

А арифи - Медине

Алма бою алмалыкъ,

Андан биз алма алдыкъ.

Ал янакълы алмалар,

Ашап тойды балалар.

И арифи - Эльмаз

Инджир – назик бир терек,

Инсанларгъа пек керек.

Къара, сары эм татлы,

Инджир севем… чокъ файдалы.

Е арифи - Осман

Мен денъизге даладжам,

Узакъларгъа ялдайджам.

Ал елькенлер тюбюнде,

Мен гемиджи оладжам.

У арифи - Мухаммед

Байырлардан, юксектен

Санки, дерсинъ учан сув.

Буны корьген адамлар

Онъа деген – учансув.

О арифи- Эсма

Орюмчечик таванда

Оре озюне юва

Орьнеклерине бакъа

Озь башына тавлана.

Э арифи - Сабина

Элимизде – элифбе,

Бизге дейлер – талебе.

Эр кес бизни алгъышлай,

Гульдестелер багъышлай.

Ю арифи - Садифе

Къокълачыгъынъ юкълады,

Аювчыгъынъ юкълады,

Юкъла, къызым, озюнъ де,

Айланайым козюнъден.

Ё арифи - Усеин

Ёл боюнда сачтыкъ биз

Алма, армут ве кираз.

Баарь кельсе, эписи

Чечек ача бем-беяз.

Я арифи - Ахтем

Япракълар энди тюшкен,

Ятакъ киби тёшельген.

Ягъмурлардан къалтырай.

Язны олар хатырлай.

Ы арифи – Элина

Йылдызлар кесип яптым,

Йылбашкъа азырландым.

Йылбаш йылдызы олсун,

Йылдызгъа эр ер толсун.

 

 

Оджа: Машалла, талебелерге, 37 ариф ичинде созукъларны айырмагъа огрендилер.

Оджа: Ребята! А как же мы забыли про Букварь?! Давайте его дружно позовем!

Букварь: 
- Здравствуйте, мои юные друзья! Рад вас, рад вас видеть я. Сегодня я пришел к вам, чтобы посмотреть, хорошо ли вы меня изучили, много ли вы нового узнали.

(Букварь кире)   

Оджа: мы тоже рады видеть тебя Букварь. Вот уже 8 месяцев ты и Элифбе ведёте нас от буквы к букве. Учите ребят соединять буквы в слоги, слоги в слова, а слова  в предложении. Погости на нашем празднике.

Букварь:

Ах! Совсем забыл , друзья, 
Что представить должен я, 
Кто на смену мне придет, 
дальше вас учить начнет.

-А сейчас попробуйте отгадать мои загадки: о каких литературных героях идет речь? Отвечайте хором.( Читает загадки).

Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?

Семеро козлят

В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден.

Гадкий утенок

 

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.

Красная шапочка

Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.

Мальвина

 

Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос?

Буратино

 

Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор…

Айболит

 

Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый,
Ходит он на двух ногах,
В ярко-красных сапогах.

Кот в сапогах

 

Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, ещё собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали?

Репка

 

Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?

Три медведя

 

Оджа: Молодец, букварь. Хорошо ребят научил.

Талебелер:

Сегодня, друзья, мы сюда собрались,

Чтоб доброе слово сказать

Тому, кто был другом, кто каждый свой час

Молчал, но учил, нас трудится.

 

Вначале он буквы свои показал,

Теперь мы читаем страницы,

Мы доброе слово сказать букварю

Сегодня должны все, ребята.

 

 

Оджа: Наши ученики на ряду с родным языком изучали украинский, русский и английский         языки.

 

Вчать у школі 

Медине
1. Готуватись до занять, вміти добре рахувать 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. 
Скільки буде двічі два, як склади з'єднать в слова, 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. 
Диляра
2. Не запізнюватись в клас, завдання робить щораз, 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. 
І дорослих шанувать, малюків не ображать, 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. 
Эмине
3. Книжки гарнії читать, щоб про все на світі знать, 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі. 
Чесність змалку берегти, до людей з добром іти, 
Вчать у школі, вчать у школі, вчать у школі.

 

Талебелер Исполняют Песню маленьких утят на английском языке

 

Школа – славный школьный дом,

Хорошо нам будет в нем.

По ступенькам каждый год

К знаниьям ма начнём поход.

Эльмаз

В праздник солнечный веселый

Сердце радостно стучит.

«Ученик начальной школы» -

Это здорово звучит.

Осман

В школе дружно мы живём,

Читаем, лепим о поем.

Учимся считать, писать,

Прыгать, бегать и играть

Диляра

В классе заняты мы делом

От звонка и до звонка.

Только жаль, что перемена

В школе очень коротка.

Тимур

Здесь ресуем и читаем,

Прибавляем, вычитаем.

Можно многое узнать,

Если только не зевать.

Медине

Букварь

Вы отлично отвечали 
Все загадки отгадали. 
С вами я хочу проститься, 
обещайте не лениться, 
старших слушаться всегда, 
а шалить лишь иногда.
 

 

Талебелер: Обещаем!

Талебелер: «Мектебимизде бизлерни огретелер» («Учат вшколе») йырыны иджра этелер.

Арифлерни язмагъа, китаплар окъумагъа

Мектебимизде бизлерни огретелер.

Къошмагъа, айырмагъа, ресимлерни сызмагъа

Мектебимизде бизлерни огретелер.

 

Экиге эки къошмакъ, буюклерини саймакъ

Мектебимизде бизлерни огретелер.

Тербиели, акъыллы, интизамлы олмагъа

Мектебимизде бизлерни огретелер.

 

Эзберлеп окъумагъа, диктантларны язмагъа

Мектебимизде бизлерни огретелер.

Ватанымызны севмеге, чокъ шейлерни бильмеге

Мектебимизде бизлерни огретелер.

 

Элифбе: Энди исе тутукълар, бир адым огге чыкъынъыз!

Талебелер:

 

Б арифи - Элина

Ишим бардыр керчектен,

Бал топлайым чечектен,

Гедже-куньдюз ишлейим,

Тийсенъ яман тишлейим.

З арифи – Осман

Зурафе корьдим озюм –

Онынъ бою пек узун,

Африкада о яшай,

Айтынъыз неге ошай?

П арифи - Рустем

- Папий недир, ким биле?

Не ашай, къайда юре?

- Эр кунь сувда о ялдай,

Боджеклер тапып ашай.

Х арифи - Рустем

Азбарда эки хораз,

Бири чал, бири беяз.

Экиси де ярамаз,

Талашалар баса-бас.

Ш арифи - Диляра

Шатыр-шутыр шамата,

Эвде шакъа-къората.

Шамек шенълик яйрата

Балаларны ойната.

Ф арифи - Ленур

Дагъгъа бардыкъ арабанен,

Фындыкъ джыйдыкъ торбаларнен.

Арабамыз къырылды,

Фындыкъларымыз тёкюльди.

Н арифи - Сафие

Назлы орьнек нагъышлай,

Эм нагъышлай, эм йырлай.

Гузель-гузель явлукълар

Анасына багъышлай.

Л арифи - Медине

Лейля ляле асрайджакъ,                       

Фискинен сувараджакъ,

Гульзарда оськен ляле

Дюльбер олып ачаджакъ

К арифи - Ахтем

Копечигим къап-къара,

Къуш къондурмай азбаргъа,

Мышыкъларнен талаша,

Азбар ичин долаша.

 

Д арифи – Эмине

Дём-дём дёмана,

Оджакъларда от яна.

Къаве пише, чай къайнай,

Эр кес байрам хайырлай!

 

Т арифи - Усеин

Топ-топ эте, топ эте,

Топчыкъ кезмеге кете.

Тыгъыра, юварлана,

Таирени чагъыра.

Г арифи - Тимур

Герай гемичик япкъан,

Гольчикке алып баргъан.

Гольчик устю къалтырай,

Гемичик анда ялдай!

 

Р арифи - Эльмаз

Ренкли къарандаш алып,

Расим ресим япаджакъ.

Расим япкъан ресимлер,

Сергиде асыладжакъ.

 

В арифи - Эсма

Васфие вишне ашай,

Чегирдеклерни топлай

Оларны о саяджакъ,

Топракъкъа сачаджакъ,

Кене терек оседжек,

Вишне бизге береджек.

 

 

 

Талебелер явлукъ оюнны иджра этеджеклер

 

Оджа: Билесинъизми, талебелер, кирил элифбесинде, тек къырымтатар тилине аит олгъан арифлер бар. Ким бу арифлерни биле чыкъынъыз, балалар, эр кесге белли олайыкъ.

 

 

Аджайип Дж сеси – Мухаммед

Дж – худжур бир сес экен,

Чешит сёзлерге кирген

О Джевдетте, Ваджипте,

Дженевизде, таджикте,

Гузель беяз инджиде,

Эм де бакъыр джезведе.

Фильджан, мерджан, джамиде,

Пенджереде, джевизде,

Джилек, джамгъа янашкъан,

Иляджларгъа къарышкъан,

Джеплерге кирип чыкъкъан,

Джанаварнен талашкъан,

О, баджагъа сокъулгъан

Къап-къара олып чыкъкъан.

Сонъ такъылып аджыгъа

Кельген Джемиль оджагъа,

Джаилликнен курешкен

Эджа, сёз, джумле тизген.

Не аджайип сес экен,

«Джаным, джигерим», - деген.

Султание Харахады

 

Гъ арифи - Сабина

Гъагъалы тек къуш ола,

Гъагъасынен аш ала.

Гъыданы чокъуп ашай,

Гъам ве къайгъысыз яшай.

 

Нъ арифи - Сейтосман

Чанъ чечеги чынъылдай,

Мавы башыны саллай,

Ельчик онен ойнакълай,

Япрагъыны къытыкълай.

 

 

Къ арифи - Эрвин

Меним достум Къыркъаякъ,

Къолунда узун таякъ.

Аркъасы сызма-сызма,

Аягъында къыркъ чызма!

Аякъкъапкъа достум бай…

Инанмасанъ озюнъ сай!

 

Оджа: Балалар, бизим элифбемизде даа арифлер бар, амма олар сес бильдирмей, бу насыл арифлердир.

Ъ ишарети - Садифе

Арифлернинъ эр бирининъ

Бар белли хасиети.

Меселя, сес бильдирмей

Къаттылыкъ ишарети.

Ь ишарети- Эльмаз

Йымшакълыкъ ишарети

Кепкасыз о эр вакъыт.

Арифлерни йымшата,

Сес бильдирмей яшата.

 

ОДЖА: Балалар, келинъиз, окъумагъа кереклиги акъкъында мини-пьеса динълейик.

 

Мини-пьеса "Тильки, кийик тавукъ ве тавшанлар"

ТАВШАНЛАР: Селям алейкум, Тавукъ эмдже!
ТАВУКЪ: Алейкум селям, тавшанчыкълар. Сиз мында не япасынъыз?
ТАВШАНЛАР: Ойнаймыз.
ТАВУКЪ: Мен язгъан языны корьмейсинъизми? Окъунъыз оны.
ТАВШАНЛАР: Биз окъумагъа бильмеймиз.Биз даа огренмедик!
Биз даа тек эджнебий тиллерни огренемиз.
ТАВУКЪ: Насыл эджнебий тиллерни огренесинъиз?
ТАВШАНЛАР: Мен копек киби авулдамагъа огрендим: Гав! Гав!
- Мен исе мышыкъ киби миявламагъа огрендим: Мяу! Мяу!
ТАВУКЪ: Пек яхшы! Бу эджнебий тиллер сизге даима омюринъизде керек олурлар. Амма окъумагъа огренмеге зарурдыр. Эгер сиз окъумагъа бильген олсанъыз, мен язгъан «Тавшанлар, мында тильки кезе!» языны окъур эдинъиз.
ТАВУКЪ: А, мына озю де келе, тавшанлар, чалыларгъа сакъланынъыз.
ТИЛЬКИ: Кене, Кийик тавукъ, сен мында бу языны яздынъ! Лафтан анъламайсынъ.  Тавшанларны корьмединъми? Бойле уфакъ, акъылсыз, дюльбер…
ТАВУКЪ: Ёкъ, корьмедим.
ТИЛЬКИ: А, токъта, чалыларда бир шейлер къыбырдай? Олар дегильми экен? Бакъ, сен, санъа тёпеден яхшы корюнедир…
ТАВУКЪ: Ёкъ, анда гъалиба, копекнен  авджы авджылыкъ япалар.
ТАВШАНЛАР (из-за кустов): Гав! Гав! 
ТИЛЬКИ: Ой, копек, Ой, авджы! Къачам, Тавукъ, вакъытым ёкъ!
ТАВШАНЛАР: Гав! Гав! (выходят из-за кустов) Сагъ ол санъа, Кийик тавукъ.- Къуртардынъ бизни.
ТАВУКЪ: Сиз де шашмаламадынъыз, вакъытында авулдадынъыз. Эджнебий тиллер керек олдылар.
ТАВШАНЛАР: Эльбетте, биз энди окъумагъа огренеджекмиз. Мытлакъкъа башлармыз. Энди, биз коремиз, окъумагъа бильмеге да пек муимдир. – Сагълыкънен къал, Тавукъ эмдже

ТАВУКЪ: Сагълыкънен барынъыз, тавшанчыкълар.
Оджа: Окъумагъа керек олгъаныны тавшанчыкълар да бильдилер. Олар да сиз киби Элифбени алып бильги алемине ёл аладжакъларына  ишандырдылар. Ёллары парлакъ олсун.

 

Оджа: Ич бир байрам шакъа-кулькюсиз кечмез. Онынъ ичюн бизим талебелеримиз сизге мектеп аятындан лятифелер азырладылар. Буюрынъыз.

Эльмаз ве Осман

Эсап оджасы биринджи сыныф талебесинден сорай:

– Алим! Ананъ санъа бир дане джевиз берди, бабанъ да бир дане джевиз берди. Эписи олып къач дане джевизинъ ола?

– Олар манъа джевиз бермедилер, оджам, онынъ ичюн бир шей олмай...

****

Ленур ве Сейтосман

Мектептен кельген талебе бабасындан сорай:

Автор
Дата добавления 25.03.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров703
Номер материала 459091
Получить свидетельство о публикации

Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх