Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Технология Другие методич. материалыМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ "КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ "КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

Скачать материал
библиотека
материалов

51

Міністерство освіти і науки України

Криворізький державний комерційно-економічний технікум

hello_html_56d3550d.png
«Методичні рекомендації що до змісту курсових робіт з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність»


м. Кривий Ріг

2014рік


Автор: Захарченко Т.Й. викладач вищої категорії

В методичній розробці викладені:

- загальні методичні рекомендації що до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» ;

- тематика, практичні пропозиції що до змісту та структури курсових робіт, варіанти планів до всіх запропонованих тем курсових робіт, зразки складання вступної частини основного тексту та висновків

Методична розробка призначена для студентів, як посібник щодо написання, оформлення та захисту курсових робіт з комерційної діяльності. Цим посібником можуть скористатися також викладачі – керівники курсових робіт, рецензенти, молоді викладачі та викладачі професійно орієнтованих навчальних дисциплін.

Мета даної методичної розробки, в першу чергу, полягає в тому, щоб допомогти організувати роботу студента над курсовою роботою найбільш ефективним способом, що забезпечує глибоке опрацювання та засвоєння теоретичних знань з обраної проблеми на основі ознайомлення з відповідною літературою та аналізу практичного досвіду сучасних підприємств та їх логічне викладання в курсовій роботі. Розробка також призначена для методичної допомоги молодим викладачам, що здійснюють керівництво курсовими роботами , рецензентам, викладачам професійно орієнтованих навчальних дисциплін при складанні методичних вказівок та рекомендацій що до виконання курсових робіт та проектів.

Рецензент: _____________________Розглянуто та схвалено на засіданні методичної ради КДКЕТ

Протокол від «__» _______________ 20__р. № _


ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Загальні вимоги що до підготовки та виконання курсової роботи

1.1. Основні етапи виконання курсової роботи та їх характеристика 7

1.2. Структура курсової роботи та вимоги що до її змісту 13

1.2.1.Вступ 13

1.2.2 . В основна частина 14

1.2.3.Висновки та використані джерела 16

РОЗДІЛ 2. Практичні пропозиції щодо змісту курсової. роботи за тематикою 18

ВИСНОВКИ 46

ДОДАТКИ:

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ДОДАТОК Г

ДОДАТОК Д

ДОДАТОК Е

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Зростання актуальності комерційної діяльності як самостійної наукової дисципліни в Україні обумовлено трансформаціями, що відбуваються в економіці країни в останні десятиліття. Посилення конкурентної боротьби за споживача пред'являє зростаючі вимоги до фахівців в області маркетингу, комерції, логістиці. У зв'язку з цим, знання теоретичних основ комерційної діяльності та вміння застосовувати їх на практиці необхідні сучасним фахівцям в області комерції і всім тим, хто прагне до успішної діяльності.

Саме тому з метою підвищення професійного рівня підготовки молодших спеціалістів напрямку спеціальністю 5.03 05 1001 «Товарознавство та комерційна діяльність» передбачається написання курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність».

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» є поглиблення теоретичних знань та уявлень про комерцію як про специфічну систему організації процесів закупівлі та реалізації продукції; формування пізнавальних та дослідницьких навичок; а також навчання практичним навичкам ведення комерційної діяльності, розвиток навичок самостійної науково-пошукової роботи, роботи із нормативно-правовою базою, поглиблення теоретичних знань і практичних умінь під час розв’язання конкретного завдання та письмового викладу отриманих унаслідок виконаного дослідження результатів.

Курсова робота найчастіше є першим кроком студента в науку, але вже в ньому студент повинен виявити самостійність і риси дослідника. У процесі виконання курсової роботи студенти набувають навичок зі збору матеріалів й оволодіння методикою наукового дослідження, аналізу джерел з обраної теми, письмового викладу науково обґрунтованої аргументації проблеми роботи. Загалом підготовка та написання студентських курсових робіт сприяють поглибленому засвоєнню програмного матеріалу, дають змогу оволодіти навичками наукової роботи та закріпити теоретичні й практичні знання, набуті в процесі вивчення.

У курсовій роботі студент повинен показати придбані теоретичні знання з обраної теми та проблемне викладення теоретичного матеріалу; вміння вивчати, узагальнювати літературні джерела, опрацьовувати інформацію, вирішувати практичні завдання, робити висновки й розробляти рекомендації по підвищенню ефективності діяльності підприємства; навички проведення аналізу та розрахунків, уміння застосовувати методи оцінки комерційної, економічної та соціальної ефективності запропонованих заходів.

Мета запропонованих методичних рекомендацій - допомогти організувати роботу студента над курсовою роботою найбільш ефективним способом, що забезпечує глибоке опрацювання та засвоєння теоретичних знань з обраної проблеми на основі ознайомлення з опублікованими науковими роботами, статтями, монографіями; аналіз практичного досвіду використання окремих засобів, методів і інструментів комерційної діяльності сучасних підприємств та їх логічне викладання в курсовій роботі.

Завдання методичних рекомендацій:

- надання студентові можливостей самостійного визначення

напрямків дослідження через вибір теми та висвітлення її актуальності;

- поглиблення теоретичних знань зі спеціалізації з метою підвищення рівня професійної майстерності;

- закріплення умінь і навичок самостійної роботи з нормативно - правовими актами, науковою та навчально-методичною літературою, складання списку використаних джерел та літератури та їх критичного аналізу, а також належного оформлення результатів наукових досліджень;

- розвиток творчих здібностей і можливостей студентів,заохочення їх до самостійної науково-дослідницької діяльності.

Структурно методичні рекомендації складаються з таких частин

1. Титульна сторінка

2. Зміст

3. Вступ, що включає такі аспекти, як актуальність теми; мета й основні завдання; структура і особливості викладу основної частини.

4. Основна частина

5. Висновки

6. Додатки

8. Список використаної літератури.

9. Рецензія на методичну розробку.

Основна частина методичних рекомендацій складається з розроблено автором та затвердженого на засіданні циклової комісії переліку тем курсових робіт, приблизного плану до кожної курсової роботи та включає загальні вказівки що до змісту теоретичної частини курсової роботи, практичної частини, висновків та пропозиції що до роботи об’єкта дослідження.

Додатки містять в собі зразки складання вступу до курсової роботи, зразки форми та методики розрахунків, що мають бути надані в кожній курсовій роботі , зразок висновків та пропозицій що до діяльності та підвищення її ефективності в підприємстві - об’єкті дослідження тв. Інше.

1.Загальні вимоги що до підготовки та виконання курсової роботи

1.1. Основні етапи виконання курсової роботи та їх характеристика

Успішне виконання курсової роботи багато в чому залежить від повного дотримання встановлених термінів і послідовності виконання окремих етапів.

Етапи роботи включають в себе:

1) вибір теми курсової роботи;

2) підбір і початкове ознайомлення з літературою з обраної теми;

3) складання та затвердження плану курсової роботи;

4) глибока і ретельне опрацювання літературних джерел з обраної теми, інтернет-ресурсів, журнальних статей та іншого матеріалу;

5) збір та обробка фактичних даних, їх систематизація та узагальнення в поєднанні з матеріалами літературних джерел;

6) написання чорнового варіанту курсової роботи;

7) самостійне виправлення стилістичних і граматичних помилок, друкарських помилок;

8) подання роботи у встановлені графіком терміни керівникові для рецензування. Курсова робота, що отримала позитивну рецензію, допускається до захисту. Курсова робота, що отримала незадовільну оцінку, повертається студенту для доопрацювання або переробки з урахуванням усіх зауважень. Після виправлення всіх зауважень представляється на повторне рецензування.

9) захист курсової роботи.

1.Насамперед для студента важливо вдало вибрати тему.

При необхідності, для правильного вибору теми, консультативну допомогу студентові надає керівник курсової роботи.

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентами протягом перших двох тижнів семестру в якому заплановано виконання курсової роботи із запропонованого викладачем і затвердженого на засіданні циклової комісії переліку (тематики) шляхом видачі завдання з фіксацією обраної теми.

При виборі теми курсової роботи, студент має право запропонувати власну тему в межах дисципліни щодо яких заплановано написання курсової роботи. Разом з пропозицією щодо теми, студентом має бути подане обґрунтування доцільності її розробки, орієнтовний план роботи, актуальність та перспективи впровадження отриманих результатів.

Підготовка до виконання курсової роботи повинна починатись зі складання студентом календарного плану розробки курсової роботи (Додаток А), який погоджується і підписується керівником роботи.

Потім студент самостійно складає бібліографію з обраної теми. З цією метою можна опрацювати фонди бібліотеки , використати ресурси мережі Інтернет та інше.

2.Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних підручників, посібників, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних видань, науковими повідомленнями тощо. У першу чергу підбирається література останніх років видання. Підбираючи літературу для дослідження законодавчої бази, що має відношення до обраної теми, варто переглянути останні числа українських юридичних часописів, таких як «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридичний вісник України», «Юридична Україна», «Вісник Вищого господарського суду України».

Вивчення літературних джерел під час виконання роботи бажано проводити у такій послідовності:

- виписка бібліографічних даних про джерело, яке опрацьовується;

- загальне ознайомлення з змістом в цілому;

- вибіркове опрацювання вибраної частини твору;

- виписка матеріалів, що зацікавили з посиланнями на сторінки, з яких зроблено виписку;

- критична оцінка записаного, його редагування та використання в роботі.

Робота над науковими джерелами сприяє набуттю навичок самостійної творчості студента. Слід також пам'ятати і про можливість використання ресурсів мережі Інтернет, де можна знайти не лише бібліографічні дані окремих наукових праць, а й самі джерела.

Після ознайомлення з літературою за темою роботи студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і може приступати до складання проекту плану курсової роботи.

3.Загальними вимогами до складання плану є наявність кількох розділів (два і більше), проста або складна структура, побудова дослідження від загального до часткового і, головне, дотримання меж дослідження визначених темою роботи.

Частими помилками при складанні плану є те, що студенти формують план у якому тільки один розділ охоплює тему роботи, а інші виходять за її межі. Також слід пам’ятати, що назви окремих розділів (а у разі наявності і підрозділів) це лише частини загальної теми курсової роботи, тому вони повинні бути більш вузькими і не повторювати назву роботи.

До плану недоцільно включати більше трьох-чотирьох основних питань, так як при більшій кількості питань може виникнути небезпека слабого розкриття деяких з цих проблем, тобто робота може мати поверхневий, фрагментарний характер, що відповідно вплине на оцінку.

Після остаточного уточнення структури роботи керівник погоджує план роботи і студент може розпочинати працювати над текстом роботи.

Приклад правильного оформлення плану - додаток Б.

4. Глибоке і ретельне опрацювання літературних джерел з обраної теми доцільно супроводжувати нотатками. Нотатки – це короткі записи текстових фрагментів з книг, статей, статистичних і фактичних відомостей. Нотатки можуть бути дослівними, тобто цитатами, а можуть мати вигляд вільного переказу ідей і думок, відображених у літературному матеріалі. Особливо високо цінується використана в роботі найбільш нова інформація.

Роблячи нотатки, обов’язково слід точно переписати бібліографічні дані опрацьовуваного джерела, щоб при посиланні в тексті на джерело інформації не тратити час на пошуки таких даних. Добре вчиняють ті студенти, котрі роблять нотатки тільки на одному боці аркуша чи картки, що значно полегшує і прискорює систематизацію матеріалу.

Особливу увагу варто присвятити проблемним питанням, спірним думкам, дискусіям. Разом з цим варто мати на увазі, що окремі нормативні акти можуть бути повністю або в певній частині застарілими, не чинними. Тому, посилатись на них можна лише в тому випадку, коли тема досліджується в історичному чи порівняльно-правовому аспекті.

5.Дуже важливим є збір та обробка фактичних даних, їх систематизація та узагальнення в поєднанні з матеріалами літературних джерел. Ця інформація збирається безпосередньо на підприємстві, за матеріалами якого виконується курсова робота. Визначивши теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, опрацювавши потрібні літературні джерела, студент має визначити перелік показників та інших матеріалів, які потрібно зібрати на підприємстві. У переліку показників з кожного досліджуваного питання належить розмежувати показники вихідної інформації й аналітичні.

Необхідно також визначити джерела інформації з кожного вихідного показника, а також розробити методику їх одержання.

Зібраний матеріал має підлягати ретельній обробці. Передусім потрібно систематизувати цей матеріал, тобто упорядкувати його відповідно до плану курсової роботи.

У процесі обробки зібраних матеріалів складають таблиці, графіки, діаграми, розраховують відносні та середні показники, здійснюють групування, ранжирування показників та ін.

Після обробки інформації потрібно обміркувати не лише основні положення, а й деякі деталі написання роботи.

6.Роботу над чорновим варіантом курсової роботи доцільно розпочинати з першого розділу, в якому зазвичай висвітлюються загальні питання теоретичного характеру досліджуваної проблеми. Виклад тексту повинен відповідати темі роботи. Автор повинен суворо слідкувати за тим, аби не виходити за її межі. При цьому слід послідовно, логічно викладати матеріал, не забуваючи при цьому зазначати використані джерела.

Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, фактів. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі і мають бути проаналізовані.

Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються в актив роботи, а й відносяться до пасиву, через що оцінка знижується за невміння подати досліджуваний матеріал.

При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:

- не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;

- не слід користуватись надто часто вживаними мало інформаційними штампами;

- намагатися викладати думки просто і образно;

- абзаци не повинні складатися з одного речення.

При написанні курсових робіт обов’язковим є використання законів України та інших нормативно-правових актів. Тому, збираючи матеріал, необхідно опрацювати всю нормативно-правову базу з теми курсової роботи. При написанні окремих тем доцільним може стати проведення соціологічних досліджень, опитувань та використання інших методів збору інформації, які також варто провести на цій стадії виконання курсової роботи, але результати досліджень викласти в дослідницькій частині роботи.

При висвітлені передбачених планом питань, потрібно:

 • наводити і розглядати різні погляди окремих науковців та спеціалістів щодо проблем, які досліджуються;

 • по можливості визначати свою позицію щодо спірних проблем;

 • аналізувати відповідні положення нормативно-правових актів;

 • використовувати матеріали ілюстративного характеру (статистичні дані, узагальнення, дані соціологічних опитувань тощо).

7.Після самостійного виправлення стилістичних і граматичних помилок, друкарських помилок, остаточного оформлення робота має бути вичитана і зшита. Курсову роботу рекомендується виготовляти у двох екземплярах, один для передачі на рецензування, другий – студенту.

8. Завершена, підшита курсова робота подається встановлені графіком терміни керівникові для рецензування. Термін рецензування не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії, шляхом реєстрації в денному відділенні після чого передається керівнику роботи для складання рецензії.

9. Захист курсової роботи проходить усно, у встановлені терміни. За підсумками роботи над курсовою роботою та захисту виставляється загальна оцінка. У відомість і залікову книжку студента проставляється загальний результат – зараховано і оцінка.

Захист курсової роботи здійснюється в обов'язковому порядку до здачі іспиту з дисциплін «Комерційна діяльність» і є допуском на іспит.

При виконанні курсової роботи слід уникати таких типових помилок:

- зміст роботи не відповідає плану курсової роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

- логічні помилки, невміння виокремити головне;

- автор не виявив самостійності, робота є компіляцією або виконана шляхом копіювання з електронних баз рефератів;

- не зроблено аналізу чинних нормативних документів, спеціальної літератури з теми дослідження;

- кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного вивчення теми;

- у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал, чи з порушенням нумерації тощо

- бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту;

- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, робота виконана неохайно, з помилками.

1.2. Структура курсової роботи та вимоги що до її до змісту

Структурно курсова робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків (у разі потреби).

1.2.1. Вступ – це вступна частина основного тексту курсової роботи, що характеризує актуальність обраної теми (що до часу написання та підприємства, на матеріалах якого виконується робота), мету і завдання дослідження, предмет і об’єкт дослідження.

Визначення актуальності будь-якої теми має бути ясним, конкретним і повинно розкривати доцільність дослідження теми її значення. Правильне окреслення актуальності визначає стратегію дослідження, дозволяє відокремити головне від другорядного та визначити напрямок пошуку.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії навчального процесу співвідносяться між собою як загальне і приватне. Якщо об'єкт це процес або явище в області або сфері діяльності, (товарорух, ринок товарів, комерція), то предмет - це процес, що вивчається в рамках об'єкта дослідження. Об'єкт, як правило, відображає проблемну ситуацію, дозволяє розглядати предмет дослідження у всіх його взаємозв'язках, предмет же - це реальний певний елемент в межах об'єкта, що володіє або очевидними кордонами, або автономністю існування. Слід зазначити, що саме предмет дослідження визначає тему курсової роботи.

Найбільш важлива частина вступу – визначення мети та завдань дослідження. Мета формулюється лаконічно, одним реченням і повинна випливати з теми роботи.

Наприклад: «… Вивчити управління комерційною діяльністю на торговельному підприємстві в умовах ринку ». Відповідно до визначеної мети формулюються завдання, які деталізують та розкривають мету. Характер завдань випливає з назв розділів (у разі наявності і підрозділів) роботи і їх зміст формулюють, використовуючи такі поняття: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо.

Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи. Обсяг вступу 2-3 сторінки тексту. Зразок складання вступу – додаток В.

1.2.2.В основній частині викладається зміст дослідження: основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, об’єкту дослідження, з урахуванням мети та завдань курсової роботи; здійснюється аналіз нормативного матеріалу за законодавством України, пропонуються можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Ці глави повинні показати вміння студента стисло, логічно й аргументовано викладати матеріал, а їх оформлення має відповідати встановленим вимогам.

Перша глава (розділ) носить теоретичний характер і пишеться після ретельної роботи автора над першоджерелами. Вона повинна включати на основі аналізу літератури повне і систематизоване викладення стану проблеми, якій присвячена обрана студентом тема курсової роботи. Теоретична частина курсової роботи має на меті показати знання студентами суті питання і вміння працювати з науковою та навчальною літературою. В даному розділі необхідно визначити методологічні та теоретичні основи обраної проблеми. Обсяг першого розділу може становити 10-15 сторінок.

Друга глава (розділ) є практичною і повинна ґрунтуватися на діяльності реальних підприємств. У ній докладно розглядається методика і техніка дослідження комерційної діяльності підприємства торгівлі. Традиційно у другому розділі проводиться детальний аналіз предмета дослідження, описуються його основні параметри та характеристики, проводиться його аналіз, оцінка, моделювання, проектування і т. д. Матеріал для даної глави можна знайти в періодичних виданнях, даних статистики, матеріалах первинної звітності підприємства, інтернет-ресурсах.

Дана частина роботи повинна містити аналіз, відповідні висновки та рекомендації щодо конкретної практичної ситуації. Проведення аналізу та складання рекомендацій здійснюються шляхом практичного додатка до теоретичних основ, що викладені у роботі. Дослідження необхідно проводити на прикладі якого-небудь реально діючого підприємства (галузі, ринку).

В цьому випадку практичну частину необхідно починати з короткої організаційно-економічної характеристики підприємства (галузі), яка включає в себе:

 назву підприємства (галузі), його місце розташування, форма власності, мета діяльності, основні конкуренти;

 короткий опис діяльності організації (галузі): структура управління, спеціалізація, форма та методи продажу товарів, додаткові послуги, аналіз ефективності використання торговельних площ магазину ( заставленої та демонстраційної площ ) (дивись додаток Г );

 техніко-економічні показники роботи підприємства за 3 роки з коротким аналізом (або статистичні дані стану галузі).

Далі можна розглянути особливості здійснення комерційної діяльності підприємства. Для цього аналізуються: проведені на підприємстві маркетингові дослідження; результати реалізації продукції, характер зв'язків з постачальниками; цільовий ринок і споживачі; рекламна й цінова політика підприємства і т. д.

Крім того, слід приділити увагу аналізу ринкових можливостей підприємства та загроз з боку ринкового середовища, оцінці ефективності витрат.

В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до позиціонування новинок товарного ринку, шляхів підвищення ефективності товарозабезпечення, пропозиції що до вдосконалення збутової діяльності та інше в залежності від обраної теми для конкретного торговельного підприємства.

Обсяг розділу - 10 - 15 сторінок.

Назва розділів є об'єднуючим фактором для теоретичної та практичної частин роботи.

В кінці кожного розділу основної частини роботи наводяться проміжні висновки у вигляді резюме, що відображає в концентрованій формі зміст кожної глави. Наявність таких висновків дозволяє спростити складання висновку по роботі .

2.3.Висновки та використані джерела

У висновках до роботи викладаються найбільш важливі результати та висновки автора, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язання поставлених завдань.

Висновки автора повинні носити обґрунтований характер, бути результатом самостійного дослідження та містити коротке трактування отриманих результатів, їх наукову і практичну цінність чи економічний ефект. Результати дослідження повинні співвідноситися із загальною метою і поставленими завданнями у вступі.

Зразок складання висновків - Додаток Д.

Матеріал викладають на 2 - 3 сторінках тексту.

Курсова робота завершується списком використаних джерел (Додаток Є), на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці.

Цифрові, інформативні матеріали, які не використовуються в роботі при аналізі, а тільки підтверджують, бажано подавати в додатках, які подаються в кінці роботи, після списку використаних джерел. Обсяг додатків у загальному обсязі курсової роботи не враховується.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен бути не меншим 30 і не більшим 40 аркушів. До основного тексту входять:

― титульний аркуш (1 арк.);

― завдання (1 арк.);

― зміст роботи (1 арк.);

― вступ (2–3 арк.);

― розділи (20–30 арк.);

― висновки (2-3 арк.).

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи.3. Практичні пропозиції що до плану та змісту курсової роботи за темами


Студент обирає тему курсової роботи протягом перших двох тижнів семестру в якому заплановано виконання курсової роботи із запропонованого викладачем і затвердженого на засіданні циклової комісії переліку (тематики) шляхом видачі завдання з фіксацією обраної теми (Додаток Ж).

Студент також має право запропонувати власну тему в межах дисципліни щодо яких заплановано написання курсової роботи. Разом з пропозицією щодо теми, студентом має бути подане обґрунтування доцільності її розробки, орієнтовний план роботи, актуальність та перспективи впровадження отриманих результатів.

Тема1. Організація і управління комерційною діяльністю торговельного підприємства

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути систему організації комерційної діяльності торговельного підприємства, захист підприємства від негативних зовнішніх дій, політику і управління на підприємстві, психологічні особливості діяльності з приймання управлінських рішень, автоматизацію систем управління підприємством.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: функціонування, мету та задачі даного підприємства, управлінські рішення в структурі діяльності підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення процесу управління комерційною діяльністю для конкретного торговельного підприємства

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

2. Вивчення діючої практики організації та управління комерційною

діяльністю в умовах ринкових відносин

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз організації комерційної діяльності підприємства

3. Шляхи вдосконалення комерційної діяльності на ринку товарів в умовах ринкових відносин

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Тема2.Дослідження ринку товарів на прикладі діяльності торговельного підприємства

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути сучасний стан та перспективи розвитку конкретної товарної групи ( продовольчих бо непродовольчих товарів) в місті, області, державі в цілому. Доцільним буде зробити порівняльну характеристику розвитку ринку товарів в нашій державі та в інших державах ( державі) світу.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного великого підприємства ( краще спеціалізованого): як впливає стан ринку на формування сучасного асортименту, проаналізувати, в якій мірі товарні новинки реалізуються на підприємстві, які заходи вживаються на підприємстві для наближення товарних новинок до сучасного покупця. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до позиціонування новинок товарного ринку для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

2. Вивчення сучасного стану ринку товарів ( вказати яких) на прикладі

конкретного торговельного підприємства

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз сучасного асортименту та новинок товарного ринку на прикладі діяльності торговельного підприємства

3. Шляхи вдосконалення асортименту товарів (вказати яких) на підприємстві

в умовах ринкових відносин

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Тема 3.Дослідження ринку послуг на прикладі діяльності торговельного підприємства

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути природу послуг, сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг в державі, місті, їх вплив на підвищення культури торговельного обслуговування в цілому.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного великого підприємства ( краще спеціалізованого): види послуг, що надаються підприємством, як впливають послуги, що надаються на підвищення показника конкурентоспроможності підприємства, проаналізувати, в якій мірі новинки на ринку послуг впроваджуються на підприємстві, які заходи вживаються на підприємстві для наближення новинок сучасного ринку послуг до покупця. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до позиціонування новинок ринку послуг для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

2. Вивчення сучасного стану ринку послуг на прикладі

конкретного торговельного підприємства

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Характеристика послуг, що надаються в торговельному підприємстві, аналіз їх доцільності

3. Шляхи вдосконалення та оновлення ринку послуг на торговельному підприємстві в умовах ринкових відносин

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 4. Організація і планування закупівельної діяльності торговельного підприємства.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути значення і зміст закупівельної діяльності, закупку товарів на оптових ярмарках, особливості договору - постачання та його значення, контроль за виконанням договірних зобов’язань в ході постачання

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного великого підприємства:організацію комерційної роботи з оптових закупівель, організаційно - правові характеристики магазину, його основні економічні показники. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення закупівельної діяльності для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Сутність, зміст і задачі закупівельної діяльності в торговельному підприємстві в умовах ринку

2. Дослідження системи організації і управління закупками товарів в торговельному підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз процесу управління закупками

3.Удосконалення управління закупками товарів на основі маркетингу

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 5. Особливості товарозабезпечення торговельних підприємств.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути суть та основні вимоги, що пред’являються до організації товарозабезпечення, організацію та технологію завезення товарів в торговельне підприємство

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: принципи функціонування магазину, технологічні схеми товарозабезпечення, технологічні карти магазину, методи доставки товарів до магазину. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення товарозабезпечення для конкретного магазину.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1. 1.Специфіка і форми товарозабезпечення роздрібної торгівлі в сучасних ринкових умовах

2. Дослідження стану та аналіз розвитку роздрібного торгового підприємства

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Організація роздрібної торгівлі на досліджуваному підприємстві

2.3. Аналіз і оцінка ефективності роботи підприємства по організації торгово – технологічного процесу

3. Напрямки підвищення ефективності товарозабезпечення на прикладі підприємства в сучасних ринкових умовах

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Тема 6. Організація збутової діяльності торговельного підприємства.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути суть комерційної діяльності з продажу товарів, методи продажу товарів.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства організацію процесу продажу товарів. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення збутової діяльності для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Суть, задачі і методи збуту в умовах сучасного ринку

2.Дослідження діючої системи збуту на досліджуваному підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства 2.2.Організація збутової діяльності на торговельному підприємстві

3. Шляхи удосконалення збутової діяльності підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 7. Організація господарських зв’язків торговельного підприємства з постачальниками товарів.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути господарські зв’язки з постачання товарів, їх особливості в сучасних умовах.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: постачальників товарів торговельного підприємства, їх характеристики, порядок укладання договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнову відповідальність за виконання договірних зобов’язань, організаційно - правові характеристики торговельного підприємства, його основні економічні показники. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення господарських зв’язків для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Сутність та порядок регулювання господарських зв’язків у торгівлі

2. Дослідження організації господарських зв’язків на підприємстві

2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

2.2. Вивчення та пошук партнерів по закупці товарів на підприємстві

2.3. Організація господарських зв’язків з постачальниками товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників.

3. Ефективність організації господарських зв’язків на підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 8. Роль господарських договорів при здійсненні комерційної діяльності.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути господарські зв’язки з постачання товарів, їх особливості в сучасних умовах.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: постачальників товарів торговельного підприємства, їх характеристики, порядок укладання договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнову відповідальність за виконання договірних зобов’язань, організаційно - правові характеристики торговельного підприємства, його основні економічні показники. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення господарських зв’язків для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Господарські зв’язки з постачання товарів, їх особливості в сучасних умовах.

2. Дослідження процесу організації господарських зв’язків на підприємстві

2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз постачальників товарів торговельного підприємства, порядок укладання договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнова відповідальність за виконання договірних зобов’язань.

3. Шляхи вдосконалення господарських зв’язків на торговельному підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 9. Організація управління товарними запасами на підприємстві

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути поняття товарних запасів, їх призначення, керування товарними запасами в сучасних умовах.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: стан товарних запасів, організацію управління товарними запасами, облік і контроль товарних запасів, для чого необхідно вивчити і проаналізувати основні економічні показники діяльності підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення системи контролю за товарними запасами для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

2. Дослідження діючої практики формування товарних запасів на торговельному підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз стану товарних запасів, організація управління товарними запасами на торговельному підприємстві

3.Удосконалення процесу управління товарними запасами на торговельному підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ


Тема10. Роль складського господарства оптового ( роздрібного) торгового підприємства.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути поняття складського технологічного процесу, принципи раціональної організації складського технологічного процесу.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: організацію і технологію з надходження і приймання товарів, технологію розміщення, укладання та зберігання товарів, організацію і технологію реалізації товарів зі складу, техніко- економічні показники досліджуваного підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення роботи складського господарства для конкретного оптового торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Поняття , роль, завдання організації складського технологічного процесу торгового підприємства.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 11.Особливості формування асортименту товарів підприємств оптової (роздрібної ) торгівлі.

В теоретичній части ні цієї курсової роботи треба розглянути асортиментну політику в торгівлі. Поняття та класифікацію асортименту, принципи та особливості формування асортименту в умовах ринку.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного магазину: принципи асортиментної політики; асортимент товарів у магазині, етапи формування асортименту в магазині. В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до оптимальності асортименту в конкретному магазині, намітити шляхи підвищення його оптимізації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Поняття, класифікація та особливості формування асортименту. Принципи підбору асортименту.

2. Дослідження практики формування асортименту та управління асортиментом на підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Дослідження основних факторів та процесу формування торгового асортименту на підприємстві

3.Удосконалення управління асортиментом на підприємстві в ринкових умовах

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 12.Організація торгово-технологічного процесу магазину, зв'язок з устроєм та плануванням магазину (оптового складу)

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути вплив науково-технічного прогресу на розвиток торгівлі, направлення науково-технічного прогресу в торговельному підприємстві ( магазині, складі).

В практичній частині курсової роботи треба розглянути розвиток на прикладі конкретного підприємства за 2-3 останні роки В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення торгово-технологічного процесу для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Вплив науково технічного прогресу на розвиток торгово-технологічного процесу підприємства і торгівлі в цілому.

2.Дослідження торгово - технологічного процесу в торговельну підприємстві

2.1.Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2.Характеристика основних та допоміжних операцій торгово-технологічного процесу в магазині

2.3.Аналіз і оцінка ефективності роботи підприємства по організації торгово-технологічного процесу магазину

3.Шляхи раціоналізації торгово-технологічного процесу магазину

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 13.Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути суть комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства. Поняття роздрібної торгівлі. Ринок збуту товарів. Форми та методи роздрібного продажу товарів.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути діяльність обраного торговельного підприємства за 2-3 останні роки. В третьому питанні практичної частини роботи треба виявити шляхи вдосконалення комерційної діяльності в торговельному підприємстві та очікуваний економічний ефект.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Сутність і значення комерційної діяльності на сучасному етапі становлення ринкових відносин.

2.Дослідження комерційної практики торговельного підприємства

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2 Дослідження комерційної практики підприємства, направленої на виявлення потреб споживачів

3. Удосконалення комерційної діяльності торговельного підприємства

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 14.Організація комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути суть комерційної діяльності оптового торговельного підприємства. Поняття та особливості оптової торгівлі. Форми та методи оптового продажу товарів.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути діяльність обраного торговельного підприємства за 2-3 останні роки. В третьому питанні практичної частини роботи треба виявити шляхи вдосконалення комерційної діяльності в торговельному підприємстві та очікуваний економічний ефект.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Сутність і значення комерційної діяльності на сучасному етапі становлення ринкових відносин.

2.Дослідження комерційної практики торговельного підприємства

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2 Дослідження комерційної практики підприємства, направленої на виявлення потреб споживачів

3. Удосконалення комерційної діяльності торговельного підприємства

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 15. Формування оптимального торгового асортименту - основа ефективної комерційної діяльності роздрібного торгового підприємства.

В теоретичній части ні цієї курсової роботи треба розглянути асортиментну політику в торгівлі. Поняття та класифікацію асортименту. Товарні запаси в торгівлі. Принципи підбору асортименту. Управління товарними запасами. Роль товарних запасів в торгівлі. Планування асортименту.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного магазину: принципи функціонування магазину; асортимент товарів у магазині, товарні запаси магазину. В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до оптимальності асортименту в конкретному магазині, намітити шляхи підвищення його оптимізації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Поняття, класифікація та особливості формування асортименту. Принципи підбору асортименту. Товарні запаси та їх роль у торгівлі в сучасних умовах

2. Дослідження практики формування асортименту та управління товарними запасами на підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Дослідження основних факторів та процесу формування торгового асортименту на підприємстві

2.3. Аналіз процесу управління товарними запасами на підприємстві

3.Удосконалення управління асортиментом і товарними запасами на підприємстві в ринкових умовах

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 16. Організація роботи оптових ярмарок та шляхи її вдосконалення.

В теоретичній части ні цієї курсової роботи треба визначити характерні риси оптової ярмаркової торгівлі, основні методи оптової реалізації товарів на ярмарках, основні етапи проведення ярмаркової торгівлі, порядок укладання договорів на ярмарку, значення і види оптових ярмарок.

В практичній частині курсової роботи треба зупинитись на розкритті питань теоретичної частини на прикладі конкретного ярмаркового заходу. Доцільно скласти план проведення ярмарку, розглянути особливості укладання договорів на ярмарку(навести приклади). В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до конкретного ярмаркового заходу.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Поняття, класифікація та особливості проведення оптових ярмарок. Порядок укладання договорів на ярмарку.

2. Дослідження діючої практики проведення оптових ярмарок

2.1.Організаційні заходи що до проведення ярмаркових торгів

2.2.Порядок та особливості укладання договорів на оптовому ярмарку.

3.Шляхи підвищення ефективності ярмаркової торгівлі.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 17. Оптово - роздрібні підприємства та їх ефективність

В теоретичній части ні цієї курсової роботи треба розглянути специфіку оптово-роздрібних підприємств та їх основні економічні показники, організацію управління торговельно-технологічним процесом оптово-роздрібного підприємства, організацію праці робітників оптово-роздрібного підприємства.

В практичній частині курсової роботи треба зупинитись на розкритті питань теоретичної частини на прикладі одного з підприємств міста або області. В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до ефективності діяльності конкретного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Поняття,завдання та організація управління торговельно-технологічним процесом оптово-роздрібного підприємства

2. Дослідження стану та аналіз розвитку оптово-роздрібного торгового підприємства

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Організація оптово-роздрібної торгівлі на досліджуваному підприємстві

2.3. Аналіз і оцінка ефективності роботи підприємства по організації торгово – технологічного процесу

3. Напрямки підвищення ефективності на прикладі роботи оптово - роздрібного підприємства в сучасних ринкових умовах

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Тема 18 . Комерційний ризик підприємства та шляхи його скорочення.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути поняття комерційний ризик, причини виникнення комерційного ризику, види ризику, способи зниження ризику.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути показники фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства і визначити ступінь виникнення комерційного ризику ( статистичним або експертним методом). В третьому питанні практичної частини роботи треба оцінити ступінь комерційного ризику на конкретному підприємстві, зробити висновки та рекомендації що до зниження, намітити шляхи скорочення комерційного ризику.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1. Комерційний ризик, його сутність та особливості. Види комерційних ризиків

2. Управління комерційним ризиком на торговельному підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Вивчення комерційного ризику при формуванні цінової політики підприємства

3. Механізм зниження комерційних ризиків. Оцінка ризику

нового товару

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 19. Аналіз і оцінка конкурентоспроможності підприємства.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути поняття, критерії конкурентоспроможності, особливості управління конкурентоспроможністю в торговельному підприємстві в умовах ринку

В практичній частині курсової роботи треба проаналізувати діючу практику аналізу і оцінки конкурентоспроможності на підприємстві.

В третьому питанні практичної частини роботи треба оцінити ступінь конкурентоспроможності на конкретному підприємстві, зробити висновки та рекомендації що до її підвищення.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Сутність і особливості управління конкурентоспроможністю в торговельному підприємстві в умовах ринку

2.Дослідження конкурентоспроможності торговельного підприємства

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2.Дослідження діючої практики керування конкурентоспроможністю на підприємстві в умовах ринку

3. Шляхи вдосконалення конкурентних позицій підприємства

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 20. Аналіз та обґрунтування цінової політики комерційного підприємства.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: сутність, цілі, завдання та фактори що визначають цінову політику торговельного підприємства, послідовність розробки цінової політики на підприємстві.

В практичній частині курсової роботи треба проаналізувати цінову політику на підприємстві, зробити аналіз динаміки та структури цін на підприємстві. В третьому питанні практичної частини роботи треба оцінити ступінь оптимальності цін, визначити можливість і необхідність коригування цін на конкретному підприємстві, зробити висновки та рекомендації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1. Сутність, цілі, завдання та фактори що визначають цінову політику торговельного підприємства

2.Дослідження ефективності цінової політики на торговельному підприємстві

2.1.Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз динаміки та структури цін на підприємстві

3. Моніторинг цін, корегування цінової політики на підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 21.Організація рекламної діяльності торговельного підприємства як інструменту комунікаційної політики.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: сутність, цілі, завдання реклами та рекламної діяльності для торговельного підприємства, поняття рекламної служби, її задачі на підприємстві в умовах ринку.

В практичній частині курсової роботи треба проаналізувати як організовано рекламу на підприємстві, зробити аналіз роботи рекламної служби ( відділу) на підприємстві. В третьому питанні практичної частини роботи треба визначити шляхи удосконалення рекламної діяльності на підприємстві, зробити висновки та рекомендації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:
ВСТУП

1.Сутність реклами та рекламної діяльності в умовах ринку

2.Дослідження діючої практики рекламної діяльності на підприємстві

2.1.Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2.Організація реклами на торговельному підприємстві. Рекламна служба підприємства, її ефективність

3.Шляхи удосконалення рекламної діяльності на підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 22. Інформаційна система забезпечення комерційної діяльності торговельного підприємства та її ефективність

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: сутність, цілі, види та особливості інформаційного забезпечення для діяльності торговельного підприємства. Визначити що таке комерційна таємниця та шляхи її захисту.

В практичній частині курсової роботи треба проаналізувати як організовано інформаційне забезпечення на підприємстві, визначити роль інформації в комерційній діяльності конкретного підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба визначити шляхи удосконалення інформаційного забезпечення та захисту комерційної інформації на підприємстві, зробити висновки та рекомендації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

Тема 23.Управління товарними запасами торговельного підприємства (планування, структура управління та ефективність).

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути поняття товарних запасів, їх призначення, планування і керування товарними запасами в сучасних умовах.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: стан товарних запасів, організацію управління товарними запасами, облік і контроль товарних запасів, для чого необхідно вивчити і проаналізувати основні економічні показники діяльності підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення системи контролю за товарними запасами для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

2. Дослідження діючої практики формування товарних запасів на торговельному підприємстві

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз стану товарних запасів, організація управління товарними запасами на торговельному підприємстві

3.Удосконалення процесу управління товарними запасами на торговельному підприємстві

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 24.Організація оптового продажу за кордоном ( на прикладі декілька країн)

В роботі необхідно розглянути: поняття оптової торгівлі, визначити ії роль в економіці, визначити характерні особливості оптової торгівлі ( в практичній частині для конкретної країни або на прикладі декілька країн, впровадження в торгівлю сучасних технологічних засобів та їх ефективність, організацію і технологію складських операцій. В третьому питанні практичної частини роботи треба розгляну можливість використання закордонного досвіду в умовах України.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:
ВСТУП

1.Поняття оптової торгівлі, її роль в економіці, характерні особливості оптової торгівлі

2.Впровадження в торгівлю країни або країн ( вказати конкретно) сучасних технологічних засобів та їх ефективність

2.1.Організація торгово - технологічного процесу в оптовому підприємстві країни або країн ( вказати яка саме).

2.2.Організація і технологія складських операцій в оптовому підприємстві

3. Можливість використання закордонного досвіду в умовах України.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 25. Організація роздрібної торгівлі за кордоном ( на прикладі декілька країн)

В роботі необхідно розглянути: роздрібну торгівлю та її роль в економіці, характерні особливості роздрібної торгівлі ( для практичної частини в конкретній державі), торгівлю в супермаркетах, впровадження в торгівлю сучасних технічних засобів та їх ефективність, методи продажу товарів. В третьому питанні практичної частини роботи треба розгляну можливість використання закордонного досвіду в умовах України.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи.

ВСТУП

1.Поняття роздрібної торгівлі, її роль в економіці, характерні особливості роздрібної торгівлі

2.Впровадження в торгівлю країни або країн ( вказати конкретно) сучасних технічних засобів та їх ефективність

2.1 Організація торгово - технологічного процесу в супермаркетах країни або країн ( вказати яка саме).

2.2. Характеристика методів продажу та їх ефективність на прикладі ( вказати країну чи країни)

3. Можливість використання закордонного досвіду в умовах України.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 26. Управління комерційною діяльністю торговельного підприємства та шляхи його вдосконалення.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути бізнес – план торговельного підприємства, капітал фірми та його структуру управління капіталом, що вкладено в основні засоби, систему показників аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства, основні фінансові документи комерційного підприємства.

В практичній частині курсової роботи необхідно зупинитися на розкритті питань теоретичної частини на прикладі конкретного торговельного підприємства В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до конкретного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1. Бізнес – план як робочий інструмент для діючих торговельних підприємств. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства, основні фінансові документи комерційного підприємства.

2.Дослідження практики управління комерційною діяльністю на торговельному підприємстві

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2.Дослідження системи основних показників аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства, основні фінансові документи комерційного підприємства.

3. Шляхи підвищення ефективності управління комерційною діяльністю торговельного підприємства,

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 27. Господарський ризик у комерційній діяльності

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути поняття «комерційний ризик», його сутність та особливості. Види

комерційних ризиків.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: постачальників товарів торговельного підприємства, їх характеристики, порядок укладання договорів з постачальниками, аналіз їх виконання, майнову відповідальність за виконання договірних зобов’язань, організаційно - правові характеристики торговельного підприємства, його основні економічні показники. В третьому питанні практичної частини роботи треба запропонувати механізм зниження комерційних ризиків, розробити пропозиції що до вдосконалення господарських зв’язків для конкретного торговельного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1. Комерційний ризик, його сутність та особливості. Види

комерційних ризиків .

2. Управління комерційним ризиком на торговельному

підприємстві

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2. Вивчення порядку укладання договорів з постачальниками, аналіз їх виконання.

2.3. Майнова відповідальність за виконання договірних зобов’язань. Методичний підхід до урахування ризику при формуванні

цінової політики підприємств

3. Механізм зниження комерційних ризиків . Оцінка

ризику нового товару

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 28 . Дослідження кон'юнктури споживчого ринку та її вплив на комерційну діяльність роздрібного торгового підприємства.

В теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути значення вивчення попиту споживачів для формування ефективного ринку збуту продукції на підприємстві.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути на прикладі конкретного підприємства: діючу практику з питання організації вивчення попиту споживачів, охарактеризувати методи попиту споживачів на торговому підприємстві: реалізованого, незадоволеного, формуючого; проаналізувати данні та надати результати дослідження попиту споживачів; скласти організаційно - економічну характеристику торговельного підприємства, проаналізувати його основні економічні показники. В третьому питанні практичної частини роботи треба розробити пропозиції що до вдосконалення комерційної діяльності підприємства по організації вивчення попиту споживачів на підприємстві.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Значення вивчення попиту споживачів для формування ефективного ринку збуту продукції на підприємстві.

2. Аналіз діючої практики підприємства з питання організації вивчення попиту споживачів

2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

2.2.Характеристика методів вивчення попиту споживачів на торговому підприємстві: реалізованого, незадоволеного, формуючого.

2.3.Аналіз даних та надання результатів дослідження попиту споживачів

3.Вдосконалення комерційної діяльності підприємства по організації вивчення попиту споживачів на підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

Тема 29. Організація розвитку електронної торгівлі в Україні ( на прикладі торгових підприємств).

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: особливості та сучасний стан електронної комерції, переваги електронної комерції перед традиційною комерцією.

В практичній частині курсової роботи треба дослідити стан електронної комерції в Україні, місті, направлення розвитку електронної комерції, дослідити вітчизняний та закордонний досвід електронної комерції, інформаційне забезпечення електронної комерції. В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та рекомендації що до підвищення ефективності електронної торгівлі в Україні та місті.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1. Особливості , переваги та сучасний стан електронної комерції в умовах ринку.

2. Дослідження вітчизняного та закордонний досвіду електронної комерції.

  1. 2.1. Дослідження стану електронної комерції в Україні, місті, направлення розвитку електронної комерції.

  2. 2.2. Інформаційне забезпечення електронної комерції.

3. Шляхи підвищення ефективності електронної торгівлі в Україні та місті

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 30. Управління асортиментної політикою комерційного підприємства.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: поняття асортиментної політики, проблеми, особливості та сучасний стан управління асортиментом в умовах ринкових відносин.

  1. В практичній частині курсової роботи треба дослідити основні фактори формування торгового асортименту на підприємстві, вивчити процес планування асортименту товарів на підприємстві. В третьому питанні практичної частини роботи треба намітити шляхи удосконалення управління асортиментом товарів на підприємстві з маркетинговою орієнтацією.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Управління асортиментом: проблеми та особливості на сучасному етапі.

2.Дослідження практики формування асортиментної політики на підприємстві

  1. 2.1.Організаційно- економічна характеристика підприємства

  2. 2.2.Дослідження основних факторів формування торгового асортименту на підприємстві.

  3. 2.3.Вивчення процесу планування асортименту товарів на підприємстві.

3. Удосконалення управління асортиментом товарів на підприємстві в умовах маркетингової орієнтації.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 31. Рекламно-інформаційна діяльність та її вплив на ефективність діяльності торгового підприємства.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути: сутність і задачі торговельної реклами та інформації в комерційній роботі в умовах ринку.

В практичній частині курсової роботи треба дослідити діючу практику реклами та інформації на підприємстві, з’ясувати як здійснюється планування рекламної діяльності, розрахунок бюджету на рекламу. В третьому питанні практичної частини роботи треба намітити шляхи удосконалення реклами та інформації на підприємстві в умовах ринку.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

1. Сутність і задачі торговельної реклами та інформації в комерційній

роботі на сучасному етапі

2. Дослідження практики реклами та інформації на підприємстві

2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Планування рекламної діяльності. Розрахунок бюджету на рекламу

3. Шляхи удосконалення реклами та інформації на підприємстві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема32. Фактори, що обумовлюють якість обслуговування покупців комерційним підприємством на ринку товарів.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути поняття культури торговельного обслуговування та показники її рівня.

В практичній частині курсової роботи треба на прикладі торговельної діяльності досліджуваного підприємства дослідити культуру торгівлі та основні напрямки її розвитку, визначити як впливає культур обслуговування на споживацькі рішення про покупку.( доцільно самостійно скласти і провести анкетування серед покупців). В третьому питанні практичної частини роботи треба визначити шляхи підвищення ефективності культури обслуговування в торговельному підприємстві, зробити висновки та рекомендації що до досліджуваного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

3. Шляхи підвищення культури обслуговування в торговельному підприємстві.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 33. ​​Фірмовий стиль збуту (продажу) товарів: основні елементи та роль в діяльності комерційного підприємства.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути поняття фірмової торгівлі, її основні завдання, функції, переваги, поняття фірмового магазину та фірмового стилю.

В практичній частині курсової роботи треба на прикладі торговельної діяльності досліджуваного підприємства дослідити основні елементи, що визначають його фірмовий стиль визначити як впливає фірмовий стиль на споживацькі рішення про покупку( доцільно самостійно скласти і провести анкетування серед покупців). В третьому питанні практичної частини роботи треба визначити перспективи та шляхи вдосконалення фірмової торгівлі на прикладі діяльності торговельного підприємства, зробити висновки та рекомендації.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

2. Дослідження фірмового стилю торговельного підприємства як

основного елемента його іміджу

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

2.2. Вивчення та аналіз основних елементів, що визначають фірмовий

стиль торговельного підприємства.

2.3. Дослідження впливу фірмового стилю на споживацькі рішення про покупку.

3. Перспективи та шляхи вдосконалення розвитку фірмової торгівлі

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 34. Нові організаційні форми оптової торгівлі, їх характеристика, ефективність.

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба надати поняття оптового продажу товарів, визначивши її задачі та функції, надати матеріал про форми та методи оптового продажу товарів , описати їх переваги та недоліки, надати порівняльну характеристику.

В практичній частині курсової роботи треба зупинитись на розкритті питань теоретичної частини на прикладі одного підприємства. В третьому питанні практичної частини роботи треба визначити шляхи підвищення ефективності, зробити висновки та рекомендації що до досліджуваного підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

ВСТУП

1.Сутність форм і методів продажу в умовах формування ринкової економіки

2.Дослідження існуючих форм і методів продажу товарів на торговельному підприємстві.

2.1.Організаційно - економічна характеристика підприємства.

2.2.Аналіз форм і методів обслуговування покупців на досліджуваному підприємстві

3.Шляхи удосконалення форм продажу товарів та обслуговування покупців на підприємстві

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Тема 35. Стимулювання в комерційній діяльності торговельного підприємства: методи, засоби, оцінка їхньої ефективності.

В теоретичній частині цієї курсової роботи доцільно розглянути суть, зміст процесу продажу товарів у роздрібному підприємстві, вивчити методи, види та засоби стимулювання, що використовуються в торгівлі в умовах ринку.

В практичній частині курсової роботи треба зупинитись на розкритті питань: характеристика основних і додаткових операцій , пов’язаних з процесом продажу товарів в магазині, дослідити на прикладі діючого торговельного підприємства сучасні заходи стимулювання продажу товарів в торговельному підприємстві. В третьому питанні практичної частини роботи треба проаналізувати та оцінити ефективність роботи підприємства з організації процесу продажу товарів та їх стимулювання.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

Тема 36. Організація комісійної торгівлі ( на матеріалах торговельного підприємства)

В теоретичній частині цієї курсової роботи треба розглянути поняття комісійної торгівлі, мету комісійної торгівлі, суть та зміст договору комісії, правила комісійної торгівлі, обов’язки сторін.

В практичній частині курсової роботи треба розглянути магазин, який займається комісійною торгівлею. В третьому питанні практичної частини роботи треба зробити висновки та пропозиції що до роботи об’єкта дослідження.

ВСТУП

1. Поняття, мета, суть та зміст комісійної торгівлі, суть та зміст договору комісії ,обов’язки сторін.

2. Організація продажу і повернення товарів в системі комісійної торгівлі.

2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства.

Пропонується приблизний план для цієї курсової роботи:

2.2. Аналіз організації комісійної торгівлі на діючому підприємстві.

3.Оцінка ефективності роботи магазину по організації комісійної торгівлі

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇВИСНОВКИ

Головна мета запропонованих методичних розробок допомога студенту та підвищення педагогічної майстерності самого автора розробки. Це досягається завдяки тому, що в процесі їх створення доводиться згадувати основні положення курсу педагогіки, через призму практичного використання до даного заняття, вивчати методичну літературу. Багато дають і роздуми над самою структурою занять, різноманітними варіантами їх проведення. Окрім цього, велике значення методичних розробок як засобу вивчення досвіду роботи кращих викладачів і майстрів. Все це дозволяє стверджувати про необхідність дбайливого і відповідального ставлення до їх підготовки.

Загалом розроблені та затверджені методичні рекомендації мають підвищити ефективність вирішення наступних аспектів в процесі організації підготовки до виконання і захисту курсових робіт:

- підвищення рівня виконання курсових робіт ( проектів) поліпшення методичного забезпечення студентів;

- покращення засвоєння теоретичних знань з обраної проблеми на основі ознайомлення з відповідною літературою та аналізу практичного досвіду сучасних підприємств;

та їх логічне викладання в курсовій роботі

вдосконалення діючої системи підвищення самоосвіти педагогічних працівників шляхом узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду;

- поліпшення організувати роботу студента над курсовою роботою найбільш ефективним способом;

- оптимізація організаційного та науково-методичного забезпечення професійного навчання викладачів-початківців;

- пожвавлення запровадження в закладі адаптованих інноваційних технологій навчально-виховного процесу;

- покращення естетичного вигляду навчально-методичної літератури працівників технікуму.

Мета даної методичної розробки, в першу чергу, полягає в тому, щоб допомогти організувати роботу студента над курсовою роботою найбільш ефективним способом, . Розробка також призначена для методичної допомоги молодим викладачам, що здійснюють керівництво курсовими роботами , рецензентам, викладачам професійно орієнтованих навчальних дисциплін при складанні методичних вказівок та рекомендацій що до виконання курсових робіт та проектів
Додаток А

Календарний план

розробки курсової роботи

(зразок)

п/п

Найменування етапів

курсової роботи

Терміни виконання етапів роботи

Примітка

1.

Постановка завдання на курсову роботу

(за 3-3,5 місяця до захисту)

на першому занятті поточного семестру

2

Вибір теми та надання теми курсової роботи керівнику роботи для отримання завдання

(за 2,5 – 3 місяці до захисту)


3.

Розробка календарного плану виконання курсової роботи

одночасно з обраною темою


4.

Узгодження плану та розробка вступу до курсової роботи

Не пізніше, як за тиждень після вибору теми


5.

Розробка 1 глави( розділу) курсової роботи

(за 2-2,5 місяці до захисту)


6.

Розробка 2 глави ( розділу) курсової роботи

(за1,5-2 місяці зо захисту)7.

Надання курсової роботи керівнику на перевірку

(за 0,5-1 місяць до захисту)


8.

Отримання відгуку (рецензії) керівника роботи

(за 15 днів до захисту)


9.

Захист курсової роботи

Дата_________________ Студент__________________


Дата_______________ Керівник курсової роботи _________Додаток Б

Тема 13.Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі

ЗМІСТВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. Основні напрямки розвитку та вдосконалення комерційної діяльності на ринку товарів і послуг в умовах ринкових відносин

6

РОЗДІЛ 2. Вивчення практики вдосконалення комерційної діяльності в

умовах ринкових відносин

17

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

17

2.2. Аналіз організації комерційної діяльності підприємства

30

РОЗДІЛ 3. Вдосконалення комерційної діяльності на ринку товарів

і послуг в умовах ринкових відносин

36

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

41

ДОДАТКИДодаток В

Вступ до курсової роботи за темою «Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі»

ВСТУП

Ринкові умови господарювання сприяли появі нового типу комерційних відносин між постачальниками і покупцями товарів, відкрили широкий простір ініціативи та самостійності торгових працівників. Без цих якостей в сучасних умовах не можна успішно здійснювати комерційну роботу.

Існування великої кількості визначень оптової та роздрібної торгівлі, комерції та підприємництва, відсутність положення щодо цих визначень в законодавстві викликали наявність великої різноманітності найменувань підприємств-фірм, таких як торговельно-комерційна фірма, виробничо-комерційна фірма, торговельно-виробнича фірма, комерційно-посередницька фірма.

При ринковій економіці якість комерційної роботи залежить передусім від уміння активно знаходити товари, що реалізуються в порядку вільного продажу, зацікавити промислові або сільськогосподарські підприємства, осіб, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю у виготовленні необхідних населенню товарів.

На сучасному етапі комерційна робота торгових організацій і підприємств повинна сприяти розширенню сфери зовнішньоекономічної діяльності з використанням різних форм економіко-фінансових зв’язків.

Підвищення рівня комерційної роботи вимагає постійного вдосконалення її технології і особливо використання нової техніки управління комп’ютеризації управління комерційними процесами, в тому числі оптового і роздрібного продажу товарів.

Предметом особливої уваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які не дотримують технологічних вимог до виробництва товарів, продукції, санітарних правил і норм, будуть витіснятися із споживчого ринку.

Актуальність теми курсової роботи «Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі» ( на прикладі будівельних товарів) полягає у тому, що вдосконалення та управління комерційною діяльністю вимагає координації рішень по доведенню товарів до споживача, задоволення його запитів; постає задача створення системи управління комерційною діяльністю, яка дозволила б забезпечувати бажаний рівень обслуговування споживачів з мінімальними загальними витратами.

Метою курсової роботи є аналіз комерційної діяльності, дослідження діючої практики управління комерційною діяльністю, комерційної служби, інформаційного забезпечення комерційною діяльністю в умовах розвитку ринкової економіки.

Завдання курсової роботи – дослідити діяльність підприємства по вдосконаленню комерційної діяльності; охарактеризувати інформаційне забезпечення управління комерційною діяльністю; проаналізувати шляхи удосконалення комерційної діяльності на ринку товарів і послуг.

Об’єктом дослідження виступає ПП Лисечко магазин «Літа».

Структурно робота складається з вступу, 3-х розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків.

Інформаційною базою для написання теоретичної частини роботи виступає законодавча і нормативна база, що стосується торгівлі, літературні джерела, створені вітчизняними й закордонними авторами, а практичної - розрахунково-аналітична документація ПП Лисечко магазин «Літа».

Додаток Г

Для розрахунку ефективності використання площ магазину використаємо наступні дані:

загальна площа магазину складає 198 кв.м. , торгова 154 кв.м.

Ступінь ефективності використання площі торгового залу можна визначити по наступній формулі:

Ке = S т. / Sз *100% ,

де Ке – коефіцієнт ефективності використання торгової площі;

Sт – площа торгового залу магазину, м2;

S з. – загальна площа магазину, м

Отже 154/198 *100%= 77% (норматив для даного типу магазину 75%)- отже відхилення не суттєве.

Заставлена площа – це площа, яка займається під установлення обладнання та великих товарів. Для її розрахунку необхідні дані про види торговельного обладнання, що використовуються на торговельному підприємстві, їх кількість та розміри ( або площа).

Для наочності надамо результати розрахунків у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Розрахунки заставленої площі підприємства «Літа»


Вид торговельного обладнання

Кількість обладнання

Заставлена площа

одиниці обл. (м2)

всього (м2)

1

Прилавки

4

1,5

6

3

Пристінні гірки

2

2,1

4,2

4

Стелажі

20

0,6

12,0

5

Вітрини

10

1,98

19,8


Всього:

36


42,0


Площа кожної одиниці обладнання вираховується множенням розміру одиниці обладнання на її кількість, потім площі складаються і отримуємо загальний розмір заставленої площі- 42 КВ.М.

Арифметично це виконується так (4Х 1,5)+ (2Х2,1)+ (20Х0,6)+ 1(0Х1,98)= 42

Показником, який характеризує ступінь використання площі торгового залу під демонстраційну площу, являється коефіцієнт використання площі торгового залу під викладку товарів. Він визначається по формулі:


де квикл – коефіцієнт використання площі торгового залу під викладку товарів; Sвикл. – площа викладки товарів, м2; Sт. з. – площа торгового залу, м2

Оскільки площа викладки складає 42 кв.м., а торгова площа 154 кв.м.

42\154= 0,27.

Отже коефіцієнт використання площі торгового залу під викладку товарів.0,27. Рекомендований коефіцієнт для торговельного підприємства такого типу складає 0,28-0,32. Отримані дані занесемо в наступну таблицю:

Таблиця 2. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства «Літа»

Загальна торгова площа у м2

Торгова площа у м2

Співвідношення торговельного залу і площі магазину в %

Установча площа у м2

Коефіцієнт установчої площі

Нормативний показник коефіцієнту

Відхилення коефіцієнту установочної площі від норматив. показника

198

154

77

42,0

0,27

0,28- 0,32

0,01


Висновок: Оскільки відхилення практично немає, це свідчить про ефективність використання заставленої площі.


Додаток Д


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Дослідження ПП Лисечко магазин «Літа» дозволило оцінити його конкурентоздатність, виявити ключові чинники успіху і його слабкі сторони. Тому наступним кроком у цій курсовій роботі є формулювання висновків та розробка основних шляхів удосконалення комерційної діяльності на основі ефективного інформаційного забезпечення.

1. Форма власності підприємства ПП Лисечко магазин «Літа» – приватна. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в Криворізькій міській Раді народних депутатів, діє на принципах повних господарських розрахунків, укладає від свого імені договори, може бути позивачем і відповідачем в суді.

2.З урахуванням товарної спеціалізації підприємство відноситься до спеціалізованих, здійснюючих торгівлю будівельними товарами та обслуговуючим споживачів, надаючи платні та безоплатні послуги. Будівля відповідає ряду технологічних, архітектурно-будівельних, економічних і санітарно-гігієнічних вимог.

3.Магазин має своєму в розпорядженні комплекс приміщень, необхідних для раціонального функціонування торгово-технологічного процесу. Загальна площа магазину складає 198 кв.м. , торгова 154 кв.м.

Ступінь ефективності використання площі торгового залу визначається 77% (норматив для даного типу магазину 75%)- отже відхилення не суттєве.

Установочна площа –42,0 кв.м. , коефіцієнт ефективності використання установчої площі 0,27 (норматив 0,28-0,32)

4. Метод продажу продукції – за зразками та через прилавок обслуговування. Це самий оптимальний метод продажу з урахуванням специфіки торгового асортименту. Як додаткові послуги споживачам пропонується доставка товарів додому без відповідної оплати з боку споживача., робота по попереднім замовленням, ремонт та доукомплектування товарів (за оплату згідно діючих на підприємстві розцінок).

5. Умови зберігання товарів на підприємстві відповідають всім нормативним вимогам. На побудову асортименту товарів на досліджуваному підприємстві здійснюють вплив наступні чинники: тип і розмір магазину і його технічна оснащеність; умови товаропостачання роздрібної торгової мережі (в першу чергу наявність стабільних джерел); чисельність обслуговуваного населення; транспортні умови; наявність мережі магазинів-конкурентів і ін.Асортимент товарів на підприємстві постійно поновлюється. Цей процес відбувається під впливом науково-технічного прогресу, сезонних коливань в попиті і інших чинників. Якість товарів ,що реалізується гарантована відповідними документами (Додаток Д - К).

6. В ПП Лисечко використовуються різноманітні рекламні і інформаційні засоби, багато з яких застосовується для рекламного оформлення досліджуваного підприємства. Вони є носіями інформації, за допомогою яких до покупців доводиться певне рекламне повідомлення. (додаток М).

7. Процесом вивчення попиту в досліджуваному підприємстві займаються всі його працівники, проте головна особа, що відповідає за організацію вивчення попиту – директор.

8.Важливою задачею, що стоїть перед торговим підприємством є питання стимулювання збуту. Продавці використовують стимулювання збуту, щоб привернути нових покупців, винагородити постійних споживачів і підвищити рівень покупок випадковими користувачами.

Засоби стимулювання споживачів, які використовуються на торговому підприємстві:

- рекламні сувеніри;%

- знижки

Засоби стимулювання торгового персоналу : матеріальне стимулювання.

Таким чином, проведена робота по дослідженню підприємства дозволила сформулювати наступні пропозиції:

1. ПП забезпечує вірний системний підхід до здійснення управління, переорієнтації своєї діяльності на діючий ринок, споживача, комплексне здійснення комерційних функцій, координацію робіт усіх структурних підрозділів, що в кінцевому обліку дозволяє підвищити ефективність збуту та буде сприяти більш повному забезпеченню попиту споживачів.

2. В умовах становлення ринкової економіки підприємству необхідно пристосовуватися до вимог і умов ринку для того, щоб витримати тверду конкуренцію, розвиватися і головним чином – отримувати прибуток.

3. Також для повної задоволеності споживчого попиту слід здебільше приділяти увагу пошукам нових можливостей, відшукувати нові ідеї, уважно стежити за усіма важливими змінами.

4. Для зміцнення своїх конкурентних позицій ПП Лисечко необхідно мати у продажу різні варіанти можливого модифікованого товару. Поряд з цим представляти до продажу нові, раніше не представлені товари, розраховані на різні групи споживачів.

Дотримуючись усіх цих рекомендацій ПП Лисечко не буде мати собі рівних конкурентів і досягне бажаних висот у своїй діяльності.


Додаток Є

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчі акти та нормативно-правові документи

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

2. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст: [в редакції ВВР № 763-VII від 23.02.2014, ї з змінами, внесеними згідно із Законами № 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883, № 1255-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.912 , № 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936 , № 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058 ,№ 1508-VII від 17.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1167.

3.Про господарські товариства [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 1577-12 від 19.09.91 (зі змінами).

4. Про споживчу кооперацію [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 2266 від 10.04.92 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 , N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80.

5. Про захист прав споживачів [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 3161-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 7, ст.84). із змінами, внесеними Законом України № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488 № 5312-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.500 № 5463-VI від 16.10.2012].

6. Про безпечність та якість харчових продуктів [Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України №  2809-IV від 06.09.2005 р. із змінами та доповненнями.

7. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань  європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003 р із змінами та доповненнями.

8 . Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України № 98 від 11.03.2004р. . із змінами та доповненнями

9. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1177 від 17 серпня 2002 р.

10. Про внесення змін і доповнень до Закону України Про застосування електронно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [ Текст] : офіц. текст : [в редакції. Закону України від 06.06.96. / Голос України, 1996, 25 червня.

11. Про рекламу. [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України від 03.07.96. /Голос України, 1996.

12. Про державну підтримку малого підприємництва. [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 217.від 22.11.2000р.

13. Про штрихове кодування товарів [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 530. від 27.08.96.

14. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення[Текст] : офіц. текст : [в редакції Постанови КМУ № 833 від 15.06.2006р. із змінами та доповненнями

15. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями [Текст] : офіц. текст : [в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 р.

16. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами [Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Кабінету Міністрів України № 218 від 24 липня 2002р.

17.Про затвердження правил торгівлі на ринках[в редакції Наказу Мінекономіки та питань європейської інтеграції України,МВС,ДПА, Держстандарту № 57\188\84\105 від 26.02. 2002р.

18. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами [ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 37 від 13 березня 1995 р. зі змінами № 342 від 8.08.1997 р. та 194 від 8.04.1998 р.

19.Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 8 липня 1996 р. зі змінами та доповненнями № 402 від 7.07.198 р.

20. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків. [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Закону України № 465. від 29.04.96 зі змінами та доповненнями.

21.Про затвердження правил торгівлі на ринках[в редакції Наказу Мінекономіки та питань європейської інтеграції України,МВС,ДПА, Держстандарту № 57\188\84\105 від 26.02. 2002р.

22.Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку[Текст] : офіц. текст : [в редакції

Постанови Кабінету Міністрів України № 997 від 1 липня 1998 року зі змінами від 17.08.2002 р. № 1178.

23. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань  європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003 р із змінами та доповненнями.

24.Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами[Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України № 98 від 11.03.2004р. . із змінами та доповненнями

25.Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 8 липня 1996 р. зі змінами та доповненнями № 402 від 7.07.198 р.

26. Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 343 від 8 липня 1997 р.

27. Рекомендації щодо організації продажу товарів методом самообслуговування)

[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства економіки України № 153від 20 липня 2000 р.

28. Рекомендації щодо організації продажу товарів за зразками[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства економіки України № 152 від 20 липня 2000 р.

28.Про затвердження Правил продажу товарів поштою [ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства економіки України №153/48. від 17.03.99.

29. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців

[ Текст] : офіц. текст : [в редакції наказу Міністерства економіки України №199, від 29.03.99.

30. Про затвердження Правил скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 363, від 04.07.96.

31. Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі. [ Текст] : офіц. текст : [в редакції Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369, від 08.07.96

Основні підручники і навчальні посібники


32.Апопій В.В. Організація торгівлі [Текст]: Апопій В.В., І.П. Міщук, В.М. Ребицький, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як підручник, Київ: Центр навчальної літератури, 2005 р.

33.Апопій В.В Теорія та практика торговельного обслуговування[Текст]: Апопій В.В. І.П. Міщук, В.М. Ребицький, С.І. Рудницький, Ю.М. Хом’як навчальний посібник, Київ: Центр навчальної літератури, 2005 р.

34.Андрущенко В.А. Права споживачів в Україні. [Текст]: Андрущенко В.А., Луста І.С. навчальний посібник, К.: Наукова думка, 1999.

35..Бланк И.А. Торговый менеджмент. [Текст]: Бланк И.А. учебник, Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.

36.Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли. [Текст]: Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. учебник, М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

37.Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. [Текст]: Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. учебник, М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.

38.Кисельов А.П.Основи бізнесу. [Текст]: Кисельов А.П. підручник, К.: Вища школа,1997

39.Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. [Текст]: Панкратов Ф.Г.Серегина Т.К. учебник, М.: «Маркетинг», 1998.

40.Панкратов Ф.Г. Комерційна справа. [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серьогіна Т.К. навчальний посібник для вузів, Рівне: Вертекс, 2002.

41.Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. [Текст]: Памбухчиянц О.В. учебник, М.: Издательский дом «Дашков й К», 2000.

42. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности [Текст]: Памбухчиянц О.В.учебник, М.:2007.

43.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность[Текст]: Половцева Ф.П. учебник, М.: ИНФРА – М, 2001.

Додаткові підручники і посібники

44.Балабанов А.В. Оптовая торговля: Маркетинг и коммерция [Текст]: Балабанов А.В. учебник, М.: Экономика, 1990.

45.Брагин Л.А. Торговое дело: экономика и организация[Текст]: Брагин Л.А., Данько Т.П. учебник, М.: ИНФРА-М, 1999.

46.Гальчинський А.С. Основи економічної теорії [Текст]: Гальчинський А.С., Єщенко П.С. навчальний посібник, К.: Вища школа, 1995.

47. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика[Текст]: Герасимчук В.Г. навчальний посібник, К.: Вища школа, 1994.

48..Евдокимов Ф.И. Азбука маркетинга [Текст]: Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. учебное пособие, Д.: Стакер. 1998.

49..Емельянова О.Я. Как стать предприимчивым и богатым: из американских рецептов –[Текст]: Емельянова О.Я, учебное пособие, М.: Молодая гвардия, 1991.

50.Крикоровцева Н.О. Комерційна діяльність. [Текст]: Крикоровцева Н.О. навчальний посібник, К.;2007р.

51.Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії[Текст]: Ніколенко Ю.В., Віденко М.М. підручник, К.: Вища школа, 1998.

52.Осипова Л.В. Основы коммерческой деятельности [Текст]: Осипова Л.В., Синяева И.М. ученик, М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

53.Панкратов Ф.Г. Организация и технология торговых процессов: [Текст]: Панкратов Ф.Г, Серегина Т.К. учебник, М.: Экономика, 1990.

54.Хавронюк Н.И. Законодательство Украины о торговле [Текст]: Хавронюк Н.И., Мельник Н.В., учебное пособие, К.: Блиц-Информ, 1997.

55.. Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність[Текст]: Шевеленко С.Д., Федів І.І, посібник, К.: Вища школа, 1997.

Додаток Ж

Орієнтовна тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність»

Тема1. Організація і управління комерційною діяльністю торговельного підприємства.

Тема 2.Дослідження ринку товарів на прикладі діяльності торговельного підприємства.

Тема 3.Дослідження ринку послуг на прикладі діяльності торговельного підприємства.

Тема 4. Організація і планування закупівельної діяльності торговельного підприємства.

Тема 5. Особливості товарозабезпечення торговельних підприємств

Тема 6. Організація збутової діяльності торговельного підприємства.

Тема 7.Організація господарських зв’язків торговельного підприємства з постачальниками товарів.

Тема 8. Роль господарських договорів при здійсненні комерційної діяльності.

Тема 9. Організація управління товарними запасами на підприємстві.

Тема10. Роль складського господарства оптового ( роздрібного) торгового підприємства.

Тема 11. Особливості формування асортименту товарів підприємств оптової (роздрібної ) торгівлі.

Тема 12.Організація торгово-технологічного процесу магазину, зв'язок з устроєм та плануванням магазину (оптового складу ).

Тема 13.Організація комерційної діяльності на підприємстві роздрібної торгівлі.

Тема 14.Організація комерційної діяльності на підприємстві оптової торгівлі.

Тема 15. Формування оптимального торгового асортименту - основа ефективної комерційної діяльності роздрібного торгового підприємства.

Тема 16. Організація роботи оптових ярмарок та шляхи її вдосконалення.

Тема 17. Оптово - роздрібні підприємства та їх ефективність.

Тема 18 . Комерційний ризик підприємства та шляхи його скорочення.

Тема 19. Аналіз і оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Тема 20. Аналіз та обґрунтування цінової політики комерційного підприємства.

Тема 21.Організація рекламної діяльності торговельного підприємства як інструменту комунікаційної політики.

Тема 22. Інформаційна система забезпечення комерційної діяльності торговельного підприємства та її ефективність.

Тема 23.Управління товарними запасами торговельного підприємства (планування, структура управління та ефективність).

Тема 24.Організація оптового продажу за кордоном ( на прикладі декілька країн)

Тема 25. Організація роздрібної торгівлі за кордоном ( на прикладі декілька країн).

Тема 26. Управління комерційною діяльністю торговельного підприємства та шляхи його вдосконалення.

Тема 27. Господарський ризик у комерційній діяльності.

Тема 28 . Дослідження кон'юнктури споживчого ринку та її вплив на комерційну діяльність роздрібного торгового підприємства.

Тема 29. Організація розвитку електронної торгівлі в Україні ( на прикладі торгових підприємств)

Тема 30. Управління асортиментної політикою комерційного підприємства.

Тема 31. Рекламно-інформаційна діяльність та її вплив на ефективність діяльності торгового підприємства.

Тема 32. Фактори, що обумовлюють якість обслуговування покупців комерційним підприємством на ринку товарів.

Тема 33. ​​Фірмовий стиль збуту (продажу) товарів: основні елементи та роль в діяльності комерційного підприємства.

Тема 34. Нові організаційні форми оптової торгівлі, їх характеристика, ефективність.

Тема 35. Стимулювання в комерційній діяльності торговельного підприємства: методи, засоби, оцінка їхньої ефективності.

Тема 36. Організація комісійної торгівлі ( на матеріалах торговельного підприємства).
 • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

   В методичній розробці викладені:

-  загальні методичні  рекомендації що до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» ;

-  тематика, практичні  пропозиції що до змісту  та структури курсових робіт, варіанти планів  до всіх запропонованих тем курсових робіт, зразки складання  вступної  частини основного тексту   та висновків  

   Методична  розробка    призначена  для студентів,  як посібник  щодо написання, оформлення та захисту курсових робіт з комерційної діяльності.   Цим посібником можуть скористатися також  викладачі – керівники курсових робіт, рецензенти, молоді викладачі та викладачі професійно орієнтованих навчальних дисциплін. 

 

   Мета даної   методичної розробки,  в першу чергу, полягає в тому, щоб  допомогти організувати роботу студента над курсовою роботою найбільш ефективним способом, що забезпечує глибоке опрацювання та засвоєння теоретичних знань з обраної проблеми на основі ознайомлення з відповідною літературою та аналізу практичного досвіду   сучасних підприємств та їх логічне викладання в курсовій роботі.   Розробка  також призначена для методичної  допомогимолодим  викладачам, що здійснюють керівництво курсовими роботами , рецензентам, викладачам професійно орієнтованих навчальних дисциплін при складанні методичних вказівок та рекомендацій що до виконання курсових робіт та проектів.

Проверен экспертом
Общая информация
Скачать материал

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Подростковый возраст - важнейшая фаза становления личности»
Курс профессиональной переподготовки «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе»
Курс профессиональной переподготовки «Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Технология и организация кухонь народов мира: особенности и традиции»
Курс повышения квалификации «Введение в сетевые технологии»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение при подготовке к конкурсам профмастерства WorldSkills Russia»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»
Курс профессиональной переподготовки «Черчение: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Курс повышения квалификации «Учебная деятельность по предметной области «Черчение»: основы предмета и реализация обучения в условиях ФГОС»
Курс профессиональной переподготовки «Технический контроль и техническая подготовка сварочного процесса»
Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.