Инфоурок / Другое / Рабочие программы / Навчальна програма гурткової роботи «Театральний гурток "Джерела"» для учнів 8-10 класів

Навчальна програма гурткової роботи «Театральний гурток "Джерела"» для учнів 8-10 класів


библиотека
материаловМіністерство освіти і науки України

Управління освіти міської ради

Маріупольський міський технологічний ліцей


Узгоджено: Затверджено:

Ректор обласного інституту Начальник управління освіти

післядипломної педагогічної освіти і науки Донецької облдержадміністрації

______________ О.І.Чернишов _______________ Ю.І.Соловйов

«____»____________20___р. «____»___________20___р.Навчальна програма

гурткової роботи

Театральний гурток «Джерела»

для учнів 8-10 класів


Автор-укладач

Кулігіна Олена Володимирівна;

учитель першої категоріїм. Маріуполь – 2013 рік

Автор Кулігіна Олена Володимирівна

учитель української мови та літератури першої категоріїКонсультант Романюк Світлана Іванівна,

методист науково-методичного центру м. Маріуполя


Рецензент Соколова Ірина Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри освітнього менеджменту та педагогіки

Маріупольського державного університетуЗатверджено педагогічною радою ліцею

(протокол №______ від «____» _________ 20___ р.)


Директор _______________________ П.А.Чистяков
Узгоджено з методичним центром м. Маріуполя

(протокол №_____ методичної ради НМЦ МУО від «___» _________ 20___ р.)

Директор ______________________ Т.І.КустенкоНауково-методична експертиза облІППО:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пояснювальна записка

Сучасна педагогічна наука розглядає мистецтво як один з провідних освітніх впливів на формування особистості дитини, її світогляду, духовного потенціалу. Особливе місце серед інших займає мистецтво театру. Воно зосереджує воєдино засоби виразності різних мистецтв (літератури, музики, танцю, живопису, скульптури). Відомо, що формуванню цілісної творчої особистості найбільшою мірою сприяє синтез мистецтв, що дозволяє розглядати театральну діяльність дитини як найбільш природну і цілісну систему соціальної та естетичної освіти і виховання. Участь у театральному гуртку створює умови для розкриття внутрішніх якостей особистості та її самореалізації, формування змістовного спілкування з приводу спільної діяльності, вміння взаємодіяти в колективі, для розвитку художньої творчості, естетичного смаку та прагнення до засвоєння нового досвіду.

Отже, гурткову театральну діяльність учнів слід розглядати не тільки традиційно як самостійний розділ художньо-естетичного виховання дітей, а також і як дієвий синтетичний засіб розвитку їх творчих і комунікативних компетенцій.

Програма адаптована до сучасних вимог і розрахована на два роки навчання початкового рівня, 144 години на навчальний рік (по 4 заняття на тиждень, враховуючи осінні, зимові і весняні канікули). У гуртку об’єднуються різновікові діти 13-16 років (8-10 класи), що виявляють стійкий інтерес до театрального мистецтва. Кількість вихованців орієнтовно 15 осіб. Під час навчання вихованці розкривають свої творчі здібності, отримують базову підготовку, формують практичні акторські навички і застосовують їх у безпосередній театральній діяльності. У роботі колективу можуть брати участь і дорослі: батьки, педагоги, актори-аматори, професіонали.

Мета гуртка – гармонійний розвиток особистості дитини засобами естетичної освіти, розвиток її художньо-творчих умінь; формування мислячої і чуттєвої, люблячої і активної людини, готової до творчої діяльності у будь-якій галузі; створення творчого колективу, сприяння розширенню загального світогляду дітей і практичному знайомству з елементами сценічної грамоти; створення спектаклів.

Основні завдання:

 • набуття знань і практики в царині театрального мистецтва;

 • розвиток індивідуальності і творчого потенціалу учнів;

 • самовизначення і самореалізація людини;

 • адаптація особистості в соціокультурному середовищі.

Програма побудована на перетинанні курсів художньої культури і літератури, знайомить вихованців із базовими поняттями театрального мистецтва, основами акторської майстерності, театральними професіями, набутками української та світової драматургії, методами та прийомами інсценізації недраматичних творів.

Основний зміст занять складає робота над сценічним втіленням п’єси, яка включає кілька етапів. Вступний: Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр. Основні: 1. Елементи внутрішньої техніки актора. 2. Елементи зовнішньої техніки актора. 3. Робота над спектаклем.

До програми входять усі театральні дисципліни: акторська майстерність, сценічний рух, сценічна мова, постановка голосу, сценічна пластика, робота з костюмом, гримом, реквізитом тощо. Крім того, такі дисципліни, як хореографія, вокал, сценічний бій, сценічне фехтування тощо можуть вивчатися частково як прикладні за необхідності використання тих чи інших специфічних умінь в процесі постановки окремих спектаклів. У таких випадках до роботи з гуртківцями в якості консультантів можуть залучатися вузькі спеціалісти в цих галузях.

Методи роботи: У роботі гуртка застосовується комплекс методів: словесні, наочні, практичні. Види діяльності: ігрові, репродуктивні, продуктивні. Робота гуртка побудована за проектною педагогічною технологією. Разом з тим використовуються інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології, технологія «створення ситуації успіху». Отже, у процес театральних занять закладено розвивальні методики: нові знання подаються як традиційно, так і у вигляді проблемних ситуацій. На заняттях, окрім роботи над п’єсою, проводяться бесіди про мистецтво, традиції, методи і форми національної сценічної майстерності. Спільні перегляди і обговорення спектаклів, фільмів, відвідування виставок місцевих художників, драматичного театру. Вихованці виконують самостійні творчі завдання: усні оповідання за прочитаними книжками, відгуки на переглянуті спектаклі та фільми, повідомлення або твори про життя і творчість відомих майстрів сцени, сценічне життя драматичних творів. Практичне знайомство зі сценічною дією відбувається через систему творчих ігор, спрямованих на розвиток психомоторних, естетичних та творчих здібностей вихованців, імпровізацій, етюдів, близьких до життєвого досвіду гуртківців. Етюди-імпровізації навчального характеру проводяться не тільки на початковій стадії циклу, а й пізніше – або ж паралельно з роботою над п’єсою, або в самому процесі репетицій. Навчальні етюди, безпосередньо не пов’язані з опрацьовуваною п’єсою, можуть бути непоганою емоційною розрядкою, сприяти підвищенню творчої активності, загального тонусу роботи. Необхідною ланкою є обговорення етюдів, що виховує у дітей зацікавлення роботою товаришів, самокритичність, формує критерії оцінки якості роботи.

В основі роботи гуртка лежить принцип циклічності. Кожен цикл – поетапна розробка і захист окремого творчого проекту у формі театральної постановки (спектаклю), протягом циклу можлива робота над суміжними проектами, попередні звіти. Робота над сценічним втіленням п’єси будується на основі її поглибленого аналізу (визначення теми, основного конфлікту, ідейної спрямованості і вчинків героїв, умов та обставин їхнього життя, жанрових особливостей п’єси, стилю автора і т. ін.). Вона включає попередній розбір п’єси, роботу, безпосередньо пов’язану зі сценічним втіленням окремих епізодів, картин і, нарешті, усієї п’єси, бесіди за темою п’єси, екскурсії, оформлення спектаклю і його показ глядачам, аналіз і оцінку виконаної роботи.

Проектна технологія та принцип циклічності, покладені в основу роботи гуртка, створюють масштабний і гнучкий прикладний координований груповий міжпредметний проект. Програма легко адаптується до вимог навчального закладу та непередбачених поточних змін. По-перше, тематичне наповнення занять кожного блоку підпорядковується меті і завданням окремого циклу, що дозволяє закріпити вивчене на практиці і виробити міцні навички. По-друге, незначні зміни складу гуртківців протягом навчального року не позначаються суттєво на результаті роботи гуртка загалом, оскільки на перших етапах роботи над спектаклем новачки мають можливість набути найнеобхідніших навичок для реалізації проекту поточного циклу. По-третє, програма легко адаптується і вкладається в різні часові межі, адже розрахунок годин на кожен етап (блок) здійснюється пропорційно загальній кількості годин, відведених на цикл (Вступ – до 3%, 1, 2 – у межах 20%, 3 – до 60%), а кількість циклів визначається перспективним репертуарним планом. Програма має практичне спрямування: співвідношення теоретичних і практичних занять 20% до 80%.

Орієнтовний пропорційний розрахунок часу на цикл*

N

Тематичний блок

Теор.

Практ.

Усього

1

Вступ. Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр

3

-

3

2

1.Елементи внутрішньої техніки актора

5

14

19

3

2.Елементи зовнішньої техніки актора

5

16

21

4

3.Робота над спектаклем

7

50

57


Усього

20

80

100

* - кількість годин подана у відсотках з розрахунку на один цикл.


Протягом навчального року склад гуртківців змінюється несуттєво і за перший семестр створюється кістяк колективу, який набуває основних необхідних умінь і навичок. Таким чином, у другому семестрі, коли через велику кількість свят виконання репертуарного плану вимагає скорочення часу на підготовку виступів, можливі зміни пропорцій у розподілі годин за рахунок вступу, першого і другого блоків. До того ж, за умов середньоосвітнього навчального закладу слід враховувати, що склад вихованців майже щороку/що два роки обов’язково оновлюється, отже, часова гнучкість дозволяє працювати за даною програмою весь період дії проекту. Основним показником результативності роботи гуртка є готовий продукт – спектакль. Кількість спектаклів визначається репертуарним планом, у якому зазначено діючий, перспективний і архівний репертуар.

На основі роботи гуртка можливі наукові дослідження з мистецтвознавства та суміжних дисциплін – літератури, літературознавства, мови, мовознавства, історії, фольклористики, етнографії тощо. Так, 2010/11 навчального року Смаль Дар’я дослідила діяльність театральних колективів міста Маріуполя, зокрема і ліцейського аматорського театру «Джерела». 2011/12 навчального року Аврамчук Катерина провела наукове дослідження на тему: «Сценічні інтерпретації прозових творів художньої літератури в театральному мистецтві міста Маріуполя ХХІ століття (на прикладі повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом»), в якому проаналізувала і порівняла інтерпретацію знаменитого твору в постановках Донецького академічного обласного російського драматичного театру і ліцейського аматорського театру «Джерела». Робота посіла ІІІ місце в міському етапі МАН і взяла участь в обласному етапі. 2012/13 навчального року Козяков Дмитро дослідив ономастичний простір байок Євгена Гребінки, частина яких була інсценізована гуртківцями. Робота Дмитра посіла ІІІ місце в міському етапі і ІІІ місце в обласному етапі МАН. Результати дослідження озвучені на двох дистанційних Міжнародних наукових конференціях (Чехія й Угорщина) і опубліковані у збірках матеріалів даних конференцій.

На думку вченого-психолога Л.С.Виготського, цінність дитячої творчості слід бачити не в результаті, не в продукті творчості, а в самому процесі. Гурток не ставить перед собою мету ростити майбутніх акторів, режисерів, художників, письменників. Проте заняття театральним мистецтвом створюють умови для всебічного розвитку особистості дитини, розвивають увагу, мислення, пам'ять, самостійність, розширюють знання, відточують мовлення, прищеплюють любов до літератури, мистецтва, підвищують рівень загальної культури дітей. Діти змістовно проводять свій вільний час, отримують унікальну можливість самовираження і самопізнання у творчій і науковій діяльності.

Програма створена на основі вивчення теоретичних джерел і практичного досвіду провідних майстрів сцени, а також на основі практичної роботи: ліцейський театр успішно діє з 2008 року, програма адаптована до умов середньоосвітнього навчального закладу, пройшла апробацію протягом трьох навчальних років у МЦПР ММ (2010/11, 2011/12, 2012/13), представлена на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий потенціал світу – 2013» в Болгарії (м. Софія) і опублікована у збірці тез конференції.

Нормативні дані


Рік навчання

Семестр

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на рік

Види занять і кількість годин

Форма контролю

перший

І-ІІ

4

144

теоретичні – 33;

практичні – 111

спектакль

другий

І-ІІ

4

144

теоретичні – 33;

практичні – 111

спектакль


Програма театрального гуртка «Джерела»

(перший рік навчання)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

5

Вступ. Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр. Базові поняття театрального мистецтва, основи акторської майстерності, театральні професії. Історія виникнення театру. Театр різних країн. Світова драматургія. Слов’янські театральні традиції. Народний театр. Світові традиції новорічних святкових дійств. Театральне мистецтво періоду Великої Вітчизняної війни. Специфіка інсценізації творів воєнної тематики. П’єси про Велику Вітчизняну війну. Аудіо, відео фрагменти.

Наприкінці першого навчального року на початковому рівні вихованці повинні знати:

- що таке театр, у чому його відмінність від інших видів мистецтва;

історію виникнення театру;

- які існують театральні професії;

- засоби виразності теат-рального мистецтва;

- форми і прийоми володіння голосом;

- форми і прийоми постановки дихання;

- форми і прийоми володіння тілом.

Мати уявлення про:

- специфіку сценічного мистецтва;

- елементарні технічні засоби сцени;

- оформлення сцени;

- норми поведінки на сцені і в глядацькій залі;

- народження сюжету твору;

Уміти:

- образно мислити;

- концентрувати увагу;

- відчувати себе в сце-нічному просторі;

- декламувати;

- аналізувати художній твір.

Набути навичок:

- спілкування з партне-ром;

- вільного спілкування з аудиторією, однокласниками;

- елементарної акторсь-кої майстерності;

- виразного читання;

- сценічного руху;

- слухання як активної дії;

- колективної творчості.

30

1. Елементи внутрішньої техніки актора. Актор та його якості. Навички творчої мобілізації. Вправи на розвиток зорової та слухової уважності. Психотренінг, зняття зажимів. Створення образів. Пантоміми. Імпровізації. Взаємодія акторів: слухання як активна дія, імпульси.

34

2. Елементи зовнішньої техніки актора. Сценічна мова. Вплив словом. Мовна взаємодія. Сценічні рухи. Зняття зажимів. Рівновага. Жести, міміка. Переміщення. Взаємодія. Танець. Техніка сценічного бою. Робота в ансамблі. Пантоміми. Рух і слово. Етюди. Імпровізації.

75

3. Робота над спектаклем. Попередній аналіз п’єси, розподіл ролей. Визначення ідейно-художнього задуму вистави (бачення майбутньої вистави) на основі глибокого і різнобічного вивчення п’єси, її ідеї і художніх особливостей, а також дійсності, відображення в ній життя і творчості автора п’єси. Створення постановчого плану (режисерський аналіз п’єси, режисерський задум вистави, втілення режисерського задуму).

Розкриття сутності образів у драматичному творі та лінії їхньої поведінки, пошуки вірної сценічної дії актора в «запропонованих обставинах» п’єси. Робота над роллю: робота за столом, у «вигородках», на сцені.

Період за столом – перший етап спільної роботи режисера з акторами. Читання та обговорення п’єси. Перше читання п’єси по ролях. Дійовий аналіз п’єси і ролі. Робота за столом над образами. Словесна дія.

Робота у «вигородках». Пошуки точного фізичного життя кожного образу. З’єднання фізичної і словесної дії. Пошуки правдивих і логічних мізансцен. Робота режисера з актором: розповідь, підказка, показ. Пошуки внутрішньої та зовнішньої характерності.

Співпраця над декоративним оформленням вистави. Обговорення ідеї п’єси та ідеї постановки. Визначення художньо-декоративного образу вистави, який підпорядкований загальному задуму вистави. Робота над костюмами і гримом. Знаходження місця і характеру музики у виставі, вибір музичних творів для оформлення вистави. Створення світлової «партитури» вистави і робота по монтуванню світлового оформлення вистави.

Робота на сцені. Перенос усіх знайдених мізансцен на сцену. Створення загального дійового малюнку вистави. Прогонні репетиції. Перевірка на прогонах загальної лінії акторського виконання і режисерського рішення вистави. Організація показу на публіці. Перегляд звітних матеріалів. Обговорення результатів роботи. Корективи. Повторні покази. Оцінка роботи.


Програма театрального гуртка «Джерела»

(другий рік навчання)

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

5

Вступ. Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр. Базові поняття театрального мистецтва, основи акторської майстерності, театральні професії. Історія виникнення театру. Театр різних країн. Світова драматургія. Слов’янські театральні традиції. Народний театр. Світові традиції новорічних святкових дійств. Театральне мистецтво періоду Великої Вітчизняної війни. Специфіка інсценізації творів воєнної тематики. П’єси про Велику Вітчизняну війну. Аудіо, відео фрагменти.

Наприкінці другого навчального року на початковому рівні вихованці повинні знати:

- засоби виразності театрального мистецтва;

- форми і прийоми володіння голосом;

- форми і прийоми постановки дихання;

- форми і прийоми володіння тілом.

Мати уявлення про:

- народження сюжету твору;

- внутрішній монолог і другий план актор-ського стану;

- ідейно-художній задум як надзавдання теат-ральної постановки.

Уміти:

- образно мислити;

- концентрувати увагу;

- відчувати себе в сце-нічному просторі;

- застосовувати засоби виразності для вира-ження характеру сцени, передавати інтонаційно думки, почуття і переживання;

- входити в образ, ім-провізувати на задану тему;

- керувати глядацькою увагою;

- декламувати;

- аналізувати художній твір.

Набути навичок:

- елементарної акторсь-кої майстерності;

- виразного читання;

- сценічного руху;

- слухання як активної дії;

- образного сприйняття світу;

- адекватного реагува-ння на зовнішні подразники;

- логічного аналізу жит-тєвого подієвого ряду, послідовності вчинків;

- колективної творчості.

30

1. Елементи внутрішньої техніки актора. Актор та його якості. Навички творчої мобілізації. Вправи на розвиток зорової та слухової уважності. Психотренінг, зняття зажимів. Створення образів. Пантоміми. Імпровізації. Взаємодія акторів: слухання як активна дія, імпульси.

34

2. Елементи зовнішньої техніки актора. Сценічна мова. Вплив словом. Мовна взаємодія. Сценічні рухи. Зняття зажимів. Рівновага. Жести, міміка. Переміщення. Взаємодія. Танець. Техніка сценічного бою. Робота в ансамблі. Пантоміми. Рух і слово. Етюди. Імпровізації.

75

3. Робота над спектаклем. Попередній аналіз п’єси, розподіл ролей. Визначення ідейно-художнього задуму вистави (бачення майбутньої вистави) на основі глибокого і різнобічного вивчення п’єси, її ідеї і художніх особливостей, а також дійсності, відображення в ній життя і творчості автора п’єси. Створення постановчого плану (режисерський аналіз п’єси, режисерський задум вистави, втілення режисерського задуму).

Розкриття сутності образів у драматичному творі та лінії їхньої поведінки, пошуки вірної сценічної дії актора в «запропонованих обставинах» п’єси. Робота над роллю: робота за столом, у «вигородках», на сцені.

Період за столом – перший етап спільної роботи режисера з акторами. Читання та обговорення п’єси. Перше читання п’єси по ролях. Дійовий аналіз п’єси і ролі. Робота за столом над образами. Словесна дія.

Робота у «вигородках». Пошуки точного фізичного життя кожного образу. З’єднання фізичної і словесної дії. Пошуки правдивих і логічних мізансцен. Робота режисера з актором: розповідь, підказка, показ. Пошуки внутрішньої та зовнішньої характерності.

Співпраця над декоративним оформленням вистави. Обговорення ідеї п’єси та ідеї постановки. Визначення художньо-декоративного образу вистави, який підпорядкований загальному задуму вистави. Робота над костюмами і гримом. Знаходження місця і характеру музики у виставі, вибір музичних творів для оформлення вистави. Створення світлової «партитури» вистави і робота по монтуванню світлового оформлення вистави.

Робота на сцені. Перенос усіх знайдених мізансцен на сцену. Створення загального дійового малюнку вистави. Прогонні репетиції. Перевірка на прогонах загальної лінії акторського виконання і режисерського рішення вистави. Організація показу на публіці. Перегляд звітних матеріалів. Обговорення результатів роботи. Корективи. Повторні покази. Оцінка роботи.


Тематичне планування

Тематичне планування розраховано на 144 години на рік (4 години на тиждень), з яких 4 години резервні. Кількість годин на цикли і блоки може незначною мірою варіюватися. Розрахунок годин однаковий для кожного року навчання.

Розрахунок годин на навчальний рік (по блоках)

N

Тематичний блок

Теор.

Практ.

Усього

1

Вступ (Мотивація діяльності). Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр

5

-

5

2

1.Елементи внутрішньої техніки актора (основи)

8

22

30

3

2.Елементи зовнішньої техніки актора (основи)

8

26

34

4

3.Робота над спектаклем (проби)

12

63

75


Усього

33

111

144Орієнтовний перелік і тематичне наповнення циклів

N

Тема циклу

Зміст циклу

Тривалість

Год.

І

День учителя

Подарунки на День учителя: інсценована пісня, мініатюра тощо

Вересень – перший тиждень жовтня

19

ІІ

Свято слов’янської писемності

Спектаклі за творами українських письменників

Жовтень – перша половина листопада

24

ІІІ

Новий рік

Новорічна казка, Різдвяна народна драма тощо

Друга половина листопада – грудень

28

ІV

Лютневі та березневі свята

День святого Валентина, Масляна, Восьме березня, Тиждень Шевченка тощо

Січень – перша половина березня

30

V

9 травня

Постановки до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Друга половина березня – перша половина травня

32

Звіт

Звітний концерт, привітання на Свято останнього дзвінка, привітання випускникам, підготовка звітних матеріалів

Друга половина травня

11Орієнтовне тематичне планування

N

Цикл

Тематичний блок

Теор.

Практ.

Усього

І

День учителя

Вступ (Організаційне заняття. Мотивація діяльності). Загальні відомості про театральне мистецтво, цікаві факти про театр

1

-

1

1.Елементи внутрішньої техніки актора (основи)

1

4

5

2.Елементи зовнішньої техніки актора (основи)

1

4

5

3.Робота над спектаклем (проби)

1

7

8

ІІ

Свято слов’янської писемності

Вступ. Слов’янські театральні традиції. Народний театр

1

-

1

1.Елементи внутрішньої техніки актора (поглиблення)

1

4

5

2.Елементи зовнішньої техніки актора (поглиблення)

1

4

5

3.Робота над спектаклем

2

11

13

ІІІ

Новий рік

Вступ. Світові традиції новорічних святкових дійств.

1

-

1

1.Елементи внутрішньої техніки актора (поглиблення)

2

5

7

2.Елементи зовнішньої техніки актора (поглиблення)

2

5

7

3.Робота над спектаклем

2

11

13

ІV

Лютневі та березневі свята

Вступ. Світова драматургія

1

-

1

1.Елементи внутрішньої техніки актора (поглиблення)

1

4

5

2.Елементи зовнішньої техніки актора (поглиблення)

1

5

6

3.Робота над спектаклем

3

15

18

V

9 травня

Вступ. Театральне мистецтво періоду Великої Вітчизняної війни. Специфіка інсценізації творів воєнної тематики. П’єси про Велику Вітчизняну війну

1

-

1

1.Елементи внутрішньої техніки актора (поглиблення)

2

4

6

2.Елементи зовнішньої техніки актора (поглиблення)

2

7

9

3.Робота над спектаклем

3

13

16

Звіт

Вступ.

-

-

-

1.Елементи внутрішньої техніки актора (систематизація та узагальнення вивченого)

1

1

2

2.Елементи зовнішньої техніки актора (систематизація та узагальнення вивченого)

1

1

2

3.Робота над спектаклем

1

6

7Усього

33

111

144Список рекомендованої навчально-методичної літератури

для учнів і вчителів

 1. Абалкин Н.А. Система Станиславского и советский театр. – М.: Искусство, 1950.

 2. Абрамян В.Ц. Театральная педагогика. – К.: Лібра, 1996.

 3. Айзенштадт В.Н. Советский самодеятельный театр. Основные этапы развития. – Харьков, 1983.

 4. Алексеева Л.Я. От рабочих кружков к народным коллективам. – М., 1973.

 5. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Дет. лит., 1990.

 6. Амаспюрянц А.А. Уроки мастерства в народном театре и студии. – М., 1989.

 7. Бахтин Н.И. Театр и его роль в воспитании (В помощь семье и школе) – М.: Польва, 1911.

 8. Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.

 9. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К.: Мистецтво, 1977.

 10. Венецианова М.А. Мастерство актера в терминах и определениях К.С.Станиславского: Учеб. пособие для театральных вузов / Под ред. проф. Л.Ф.Макарьева. – М.: Сов. Россия, 1961.

 11. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи. Учеб. пособие для театр. учеб. заведений. – Изд. 2-е, доп. – М.: Искусство, 1977.

 12. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1982.

 13. Волькенштейн В.М. Драматургия. – М.: Сов. писатель, 1969.

 14. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники. М., Л.: Искусство, 1967.

 15. Горчаков Н.М. Театр – великая школа. – М.: Молодая гвардия, 1959.

 16. Драматичний гурток у школі та позашкільній установі. (Методичний лист). К.: рад. школа, 1965.

 17. Ершов П.М. Технология актерского искусства. – М., 1959.

 18. Закшевер И.Б. Пути самодеятельного театра. – М.: Сов. Россия, 1981.

 19. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1973.

 20. Казимиров О.А. Український аматорський театр. – К., 1965.

 21. Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. – М.: Просвещение, 1984.

 22. Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество. – М.: Высшая школа, 1988.

 23. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. В помощь коллективом театральной самодеятельности. – М.: Искусство, 1961.

 24. Копець З.А. Театральне мистецтво в школі. – К.: Рад. школа, 1971.

 25. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л.: Искусство, 1970.

 26. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. – М.: Искусство, 1968.

 27. Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество: Исторические традиции и современные эстетические проблемы. – М., 1985.

 28. Куликов Ю.М. Культурологический аспект теории художественной самодеятельности // Народное творчество и современность. Вопросы методологии изучения: Сборник статей. – М., 1984.

 29. Львов-Анохин Б.А. Беседы режиссера. – М.: Сов. Россия, 1978. (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности» № 21).

 30. Макаренко А.С. Про мій досвід // Твори у 7-ми т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т.5..

 31. Марченко Т.А. Театр воспитывает. – М.: Педагогика, 1976.

 32. Мастерство актера в терминах и определениях К.С.Станиславского: Учебное пособие для театральных вузов / М.А.Венецианова. – М.: Советская Россия, 1991.

 33. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное воспитание. – М.: Искусство, 1985.

 34. Народные театры: Взгляд со стороны. Сами о себе / Сост. Е.Д.Уварова. – М.: Искусство, 1981.

 35. От «Живой газеты» до театра-студии/Сост. Порватов А.Е. – М.: Мол. Гвардия, 1989.

 36. От упражнения к спектаклю. – М.: Сов. Россия, 1974. – Вып. IV. (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности»).

 37. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Сов. Россия, 1985. – (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности» №22).

 38. Петрова А.Н. Сценическая речь. Учеб. пособие. – М.: Искусство, 1982.

 39. Попов А.Д. Художественная целостность спктакля. М.: ВТО, 1959.

 40. Ремез О.Я. Мізансцена – мова режиссера. – К.: Мистецтво, 1970.

 41. Рубина Ю.И., Шевелёв Н.Н., Завадская Н.Н. Театральная самодеятельность школьников. – М.: Просвещение, 1983.

 42. Станиславский К.С. Начало сезона // Статьи, речи, беседы. – М., 1953.

 43. Станіславський К.С. Робота актора над собою: В 2-х частинах. – К.: Мистецтво, 1953.

 44. Театр у школі: Книга для вчителя / Упорядник Н.Є.Миропольська. – К.: Рад. школа, 1990.

 45. Терещенко М.С. Режисер і театр. – К.: Мистецтво, 1971.

 46. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: О профессии режиссера. – Л.: Искусство, 1984. – Кн.1,2.

 47. Топорков В.О. О технике актера. – М.: Искусство, 1954.

 48. Тя-Сен Ю.А. Актерский тренинг по Ежи Гротовскому. – Самара: 1991.

 49. Царёв М.И. Мир театра: Кн. для учителей. – М.: Просвещение, 1987.

 50. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение. 1986.

 51. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. – М.: Искусство, 1960.

 52. Эфрос А.В. Продолжение театрального рассказа. – М.: Искусство, 1985.

 53. Репетиция – любовь моя / Послесл. Ю.А.Завадского. – М.: Искусство, 1975.

 54. Эфрос Натан. Записки чтеца. – М.: Искусство, 1980.

 55. Юсов Б.П. Проблемы творчества в американской теории художественного воспитания // Искусство и дети. – М.: Искусство, 1986.

 56. Я вхожу в мир искусства. – М., 2000. – 168 с. (Реп. метод. б-чка, №3).

Список використаних джерел


 1. Большакова И.П. Авторская образовательная прорамма драматического кружка «Нармань». – М.: Издательский дом «Первое сентября», 2003-2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://1september.ru/

 2. Быстрова Н.В. Авторская программа школьного театрального кружка «Слово и сценическое искусство». – М.: Издательский дом «Первое сентября», 2003-2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://1september.ru/

 3. Груненкова Н.В. Программа театрального кружка «Творческая мастерская». – М.: Издательский дом «Первое сентября», 2003-2010. Электронный ресурс. Режим доступа: http://1september.ru/ festival@1september.ru

 4. Крамаренко О. К. Социально-культурное воспитание детей в школьном театральном кружке: Дис. ... канд. пед. Наук. – Москва, 2003. 240 c. Электронный ресурс. Режим доступа: http://lib.ua-ru.net/diss/cont/110492.html

 5. Лимаренко Л. Методика роботи з театральним колективом. Програма та навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія» спеціалізації «Практична психологія, художня культура, режисура молодіжних театрів». – ХДУ, 2004

 6. Ліпницька М. Шкільний ляльковий театр. – Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 112 с.

 7. Николаева М. Н. Программа театрального кружка МОУ Брединской средней общеобразовательной школы №2.. http://74336s002.edusite.ru/p21aa1.html

 8. Основи театрального мистецтва. Програма курсу за вибором. 1-4 класи // Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях / Упоряд. М. С. Демчишин. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 608 с. – С. 258-278.

 9. Розвиток діалогічного мовлення засобами інсценізації. Програма лялькового театру. 1-4 класи // Довідник учителя художньо-естетичного циклу в запитаннях та відповідях / Упоряд. М. С. Демчишин. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 608 с. – С. 279-304.

 10. Тавенко Н.К. Література і театр в художній культурі світу другої половини ХІХ століття. 10 (11) – 11 (12) класи. Програма факультативного курсу // Профільне навчання: Авторські програми курсів за вибором художньо-естетичного напрямку профілізації: збірник програм , укл. В. Г. Зарицька, С. М. Лобинцева, С. В. Сєдих, Т. М. Ганношина. – Донецьк: Витоки, 2010. – 72 с. – С. 62-71.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

Навчальна програма гурткової роботи «Театральний гурток "Джерела"» адаптована до сучасних вимог і розрахована на два роки навчання початкового рівня, 144 години на навчальний рік (по 4 заняття на тиждень, враховуючи осінні, зимові і весняні канікули). У гуртку об’єднуються різновікові діти 13-16 років (8-10 класи), що виявляють стійкий інтерес до театрального мистецтва. Кількість вихованців орієнтовно 15 осіб. Під час навчання вихованці розкривають свої творчі здібності, отримують базову підготовку, формують практичні акторські навички і застосовують їх у безпосередній театральній діяльності. У роботі колективу можуть брати участь і дорослі: батьки, педагоги, актори-аматори, професіонали.

Общая информация

Номер материала: 150035

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG