Инфоурок / Другое / Конспекты / Новогодний сценарий для 5-7 классов " Голубой огонек"

Новогодний сценарий для 5-7 классов " Голубой огонек"

библиотека
материалов

Хемчик ортумак ниити билиг школазынын 5-7 класстар аразынга «Ак-кок отчугаштар» деп аттыг Чаа чыл байырлалынын сценарийи.

Киржикчилери: Кодан, Улу, Соок-Ирей, Харжыгаш, 5-7 класстарнын оореникчилери база башкылар.

(Фойе онзагай, чараш кылдыр турар)

Сценарийнин сорулгалары: уругларны чараш чуулге чанчыктырып, ынак болдуруп кижизидер; сагынгыр, тывынгыр чорукка ооредип, кандыг-даа ажыл уре-туннелдиг болур дээрзин билиндирер.("Снег кружится" деп ыры салыптарга, класс бурузун солун кылдыр чарлап, аялга аайы-биле кылаштавышаан, янзы-буру кеттинген оореникчилер база башкылар аянныг кылдыр дериттинген столдарынга саадап олургулаар.)

Кодан: Экии, экии эргим Хемчик школазы база делегейнин болгаш Россиянын алдарлыг сылдыстары, ыраажы,самчылары ! Чаа чылдын байырында база катап чедип келдим. Соок-Ирей солун ирей, сонга соктап келир болза, соо-биле чоруп каар мен. Кодан чылы-мени удеп, ойнап -хоглеп,танцы-самдан тевээлинер! Чаа чылды-Улу чылын- чараш кылдыр уткуулунар! Ынчангаш богунгу чараш, солун "Ак-кок отчугаштар" деп Чаа чылдын ырлыг-хоглуг, танцы-самныг байырлалын эгелээлинер!

1.Танцы-сам 6 класс

(Конгалар даажы)

Кодан: Чыглып келген артистерге байыр чедирери-биле школанын директору Кунзук Айланмаа Арбычыгаевнага сос.

2. 5 класстарнын ырызы.

Кодан: Чаа, мээн-даа чоруур уем кел чыдыр. Соок-Ирей кайда барган чоор? Кырган-ачам-биле денге чоруур болгай мен, белектерин ууп чадап чоруп ор боор. Манап турар аравыста, Силерге Соок-Ирейнин белектеринин дугайында каш айтырыглар салгылаптайн.

Янзы-буру чурттарда уруглар Соок-Ирейнин белектерин кайыын тып ап турарыл?

Харыылары:

Россияда- елка дозунден

Англияда-ук иштинден

Мексикада-ботинкадан

Францияда -хоолайдан бадып кээр

Испанияда-балкондан

Швецияда-печкадан тып аар.

Кодан: Эр-хейлер! Кончуг эки тыптынар!

(Соок-Ирейнин аъдынын, шанаанын даажы кирген фонограмма ажылдадыр)

Кодан: Ол чунун даажы-дыр, уруглар! Соок-Ирейнин шанаанын даажы эвеспе? Каяам, кыйгырып корээлинерем!

(Денге: "Соок-Ирей! Соок-Ирей! Соок-Ирей! Харжыгаш! Харжыгаш! Харжыгаш!")

(Соок-Ирей, Харжыгаш база Улу чедип келир)

Соок-Ирей: Экии, уругларым! Шуптунарга Чаа чылда кан дег кадыкшылды, чараш-чаагай болурунарны база ог-булелеринерге аас-кежикти, ооредилгенерге улуг-улуг чедиишкиннерни кузедим, уругларым. Мени мында холчок манап, сактып турар деп телеграмма алгаш, Харжыгаш уруумну база унуп орар Чаа чылдын ээзи-Улуну эдерткеш, шанактыг аъдымга олурупкаш, дораан "Ак-кок отчугаштарда" аалдап келдивис, оолдарым.

Кодан: Оо! Улу эжим мени солуур дээш келген. Экизиин! Чаа мен-даа хулээлгем эки куусеттим. Ам мен чорууйн, а сен, Улу, бо чыл дургузунда чонга бараан болуп, хундуткелдиг ажылывысты уламчыла!

Улу: Ийе, эжим Кодан, хулээп алыйн. Мени шупту мынчаар чылыг-чымчак, чараш уткуп турарынарга сеткилимден ооруп, амырааш, мээн бо унер Улу чылымда бугу-ле чуул элбек, бай- байлак, чырык-чаагай база кижи бурузу аас-кежиктиг болурун аазап тур мен. Ой, бо турар уругларнын чаражын, чуну коргузер дээн эвес сонуургалынарам!

3. 6 класстын ырызы

Соок-Ирей:Оо! Кончуг чараш-тыр! Мында, бо школада,талантылыг болурундан ангыда, ооредилге талазы-биле кончуг шылгараан уруглар бар деп дыннадым. Оларнын дугайында кончуг дыннаксап тур мен.

Улу: Бо ооредилге чылында школанын эн эки оореникчилерин таныштырып, шаннап база байыр чедирип сос алыры-биле школанын президентизи Чанзан-оол Начын Окан-ооловичиге сос.

Президент: Кежээкинин мендизи-биле оореникчилер, ада-иелер, башкылар болгаш Соок-Ирей, Харжыгаш! Бир-ле дугаарында Чаа унуп орар Улу чылы-биле Силернин шуптунарга бедик-бедик чедиишкиннерни, онзагай солун ужуралдарны, кадыкшылды, Улунун ужары дег, эртем-билиг,эп- найыралдан, шаннал-макталдан чалгынналып ужугуп чоруурунарны кузедим. Ам кырган-ачавыстын дыннаксааны эн-не тергииннерни шаннаарын чопшээренер.

(Отличник, ударниктерни шаннаар)

Улу (ырлай аарак): Мында чыылган улус Чаа чылды алгап, амырап, ырлап-самнап турар чуве ышкажыл? Мен база ырлазымза чул?

Харжыгаш, Харжыгаш

Кайыын, чуден келдин?

Канчаар ужуп келдин?

Харжыгаш: Ам, уруглар, мээн кайыын, канчаар чедип келгенимни дараазында "Харжыгаш" деп оюндан билип алыр силер.

(1 класстан-на 1оол, 1уруг чалап алгаш, ховен-харжыгашты урдурер, эн соолунде артып калган кижи тиилээр, тиилээн уругну Соок-Ирей шаннаар)

Соок-Ирей: Чаа, уругларым! Чаа чылдын база бир сулде-демдээ болур шививисти долгандыр ырлап, самнап хоглээлинер!

(Уруглар, Харжыгаш база башкылар четтинишкеш, "Елочка" деп ырыны фонограммага ырлажыр).

Улу: Эр-хейлер! Кончуг чараш ырыны ырлаштывыс. Ам эн-не чараш кеттинген уругларнын маскарадтарынын камгалалы база кым чараш Чаа чыл, кышкы уе дугайында ыры-шулук хой билир эвес, уруглар,корээлинер. Ынчангаш шуптунарны маскаларынарны ыры-шоор, танцы-сам, шимчээшкиннер-биле бадыткап коргузерин чаладывыс.

( Уруглар маскаларын камгалаар, эн онза " Маскарадтын тулган костюму" деп шанналды бээр, костюм-мергежилди шаннаар; ырлап-шулуктээн уругларга Харжыгаш конфеталарын улээр)

Улу: Уруглар, Соок-Ирей кырган-ачавыска база Харжыгашка танцы-самдан теп берээлинер.

4. 5 класстарнын танцы-самы

Харжыгаш: Чингир ногаан шивижигеш

Чинчилер дег каасталгалар

Янзы-буру чараш оннер

Шуптувусту чалап туру!

Ам догеревис шивижигешти долгандыр аялга аайы-биле танцылаар. Кажан мен "Кызыл" дээримге, он талаже чайганыр, "Кок" дээримге, солагай талаже, а "Сарыг" дээримге, адыш часкаар.

Соок-Ирей: Уругларым, бээр мени дыннанар! Сонгу доштуг океанга турумда, менээ мындыг чагаа келген.(Номчуур) Ол чагаанын ээзи ( ) белээн алыры-биле бээр чалап тур мен.

Улу: Соок-Ирей эриир деп барды, уруглар! Соок-Ирей кырган-ачавысты оске-даа чурттарда уруглар манап турар болгай. Кырган-ачай ам кайнаар баар ийик силер?

Соок-Ирей: Баштай Индия, оон Америка баар мен, уругларым.

Улу: Соок-Ирей база Харжыгашты удеп, 1 класстан 1-1 кижи унуп келгеш, чангыстап "Елочка" деп ырынын аялгазы-биле Соок-Ирейге чедиишкиннерни кузеп ырлаар.

(Уруглар чедиишкин-ырыларын ырлаар)

Соок-Ирей: Четтирдим, четтирдим, уругларым. Менээ эки чагыглар, кузээшкиннер бергенинер дээш, оолдарым. Силер база Чаа чылды солун, онзагай, хоглуг уткуурунарны уруум Харжыгаш-биле кузеп, Шуптунарга Чаа чылда чедиишкиннерни кузедим. Чаа менди-чаагай, уругларым.

(Соок-Ирей, Харжыгаш чоруптар)

Улу: Дараазында класстарнын концерт номерлерин ундурерин чарладым.

5.7 класстын танцызы

6. 5 класстын шулуу

8. 7 класстын ырызы

9.6 класстын ырызы

Улу: Класстар аразында "Эн-не эки каастаттынган кабинет база девискээр" деп моорейнин туннелдерин дыннаптаалынар.

Оюн-тоглаа, танцы-сам.Утверждаю

Директор школы: /Кунзук А. А. /

от « » ___________ 2011г

Хемчик ортумак ниити билиг школазынын 5-7 класстар аразынга «Ак-кок отчугаштар» деп аттыг Чаа чыл байырлалынын сценарийи.

Хемчик суур

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Краткое описание документа:

 5-7 класстар аразынга «Ак-кок отчугаштар» деп аттыг Чаа чыл байырлалынын сценарийи.

Киржикчилери: Кодан, Улу, Соок-Ирей, Харжыгаш, 5-7 класстарнын оореникчилери база башкылар.

(Фойе онзагай, чараш кылдыр турар)

Сценарийнин сорулгалары: уругларны чараш чуулге чанчыктырып, ынак болдуруп кижизидер; сагынгыр, тывынгыр чорукка ооредип, кандыг-даа ажыл уре-туннелдиг болур дээрзин билиндирер.

 

("Снег кружится" деп ыры салыптарга, класс бурузун солун кылдыр чарлап, аялга аайы-биле кылаштавышаан,  янзы-буру кеттинген оореникчилер база башкылар аянныг кылдыр дериттинген столдарынга саадап олургулаар.)

Кодан: Экии, экии эргим Хемчик школазы база делегейнин болгаш Россиянын алдарлыг сылдыстары, ыраажы,самчылары ! Чаа чылдын байырында база катап чедип келдим. Соок-Ирей солун ирей, сонга соктап келир болза, соо-биле чоруп каар мен. Кодан чылы-мени удеп, ойнап -хоглеп,танцы-самдан тевээлинер! Чаа чылды-Улу чылын-   чараш  кылдыр уткуулунар! Ынчангаш богунгу чараш, солун "Ак-кок отчугаштар" деп Чаа чылдын ырлыг-хоглуг, танцы-самныг байырлалын эгелээлинер!

1.Танцы-сам 6 класс

 (Конгалар даажы)

Кодан: Чыглып келген артистерге байыр чедирери-биле школанын директорунга сос.

2. 5 класстарнын ырызы.

Кодан: Чаа, мээн-даа чоруур уем кел чыдыр. Соок-Ирей кайда барган чоор? Кырган-ачам-биле  денге чоруур болгай мен, белектерин ууп чадап чоруп ор боор. Манап турар аравыста, Силерге Соок-Ирейнин белектеринин дугайында каш айтырыглар салгылаптайн.

 

Янзы-буру чурттарда уруглар Соок-Ирейнин белектерин кайыын тып ап турарыл?

Общая информация

Номер материала: 344969

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG