940523
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт ООО «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015

Скидка 0%

112 курсов профессиональной переподготовки от 3540 руб.

268 курсов повышения квалификации от 840 руб.

МОСКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 выдана 26 сентября 2017 г. Департаменотом образования города Москвы

Инфоурок Начальные классы Другие методич. материалыОткрытое внеурочное занятие по культуре наших предков.

Открытое внеурочное занятие по культуре наших предков.

библиотека
материалов

Внеурочная деятельность.Открытое мероприятие.Семья-опора счастья.Ог-буле-аас-кежиктин чоленгиижи.Оюн Салбак Марковна.

Кичээлдин сорулгалары:

1.Ог-буле-аас-кежиктин чоленгиижи деп чуулду уругларнын билип алыры

2.Тыва улустун чаагай чанчылдарын , ёзулалдарын болгаш ог –буленин

ужурларын , сагылгаларын билип алыры

3.Бодунун ог-булезинге чоргааралды , ынакшылды , торээн чонунун бурунгу

чаагай чанчылдарын , ужурларын хундулээрин ооренири.

Дерилгези: уругларнын «Мээн ог-булем» деп темага чураан чуруктары , ог-

буле дугайында улегер домактар , тос кавай ( музей экспонады) , деспи кавай

презентация.

Кичээлдин чорудуу.

1.Организастыг кезээ

2.Кичээлдин ажыл чорудулгазын тывары

-Кичээливистин темазын номуптаалынарам , уруглар ?

Ог-буле-аас-кежиктин чоленгиижи. (1ги слайд)

-Ынчангаш , кичээливисте чунун дугайында чугаалажыр-дыр бис , уруглар?

3.Кичээлдин темазы – биле ажыл

-Чуге ог-булени аас-кежиктин чоленгиижи деп турарыл? Оон утказын чуу деп билип тур силер? Аас – кежик деп чул ?

……….

Шулук ( Ог-булем )

Аатынган кавайымдан

Адаар созум – авай , ачай

Авай – авай ынак созум

Ачай –ачай чоргаар созум

Чайгап аадып остургештин

Чагып соглээн авам созу:

Часкаан чорба, эштиг чору

Чаалга чорба , кежээ чору

-Ынчангаш , бис богун эштеривистин ог- булелеринче аалдап баар бис. Олар

боттарынын ог-булезинин база тыва чонувустын чанчылдарын , ёзулалдарын, байырлалдарын дугайында чугаалап бээр – дир.

1.Ог-булелерже аян – чорук

1ги ог-буле Хоюгбан Эвиленнин ог –булезинче аалдап бар бис.уруглар.Ёзуларны катаптаптар!!!!

Ог-буленин херээжен ээзи тайга – тандызынче чажыын, чалбарып

турар. Огнун иштинде кижи бурузу бодунун ажылын кылып олурар: ачазы дорде чеп эжип, олгун ооредип олурар.Бир уруу дук дыткан,оскези кавайда дунмазын ааткан.Ыт ээре бээр.Уруу эжикти бакылааш чугаалаар:

-Кожавыс угбай кел чыдыр!

Огнун эр ээзи кожазын уткуп огже кирерин чалаар.

-Амырыгын-на тур силер бе, угбай?

Амырыгын-амыргын! Силерде бугу чуве амыргын-на бе?

Амырыгын-амыргын! Бо чоокта онза солун чуу тур?

-Бистин ог-буледе улуг оорушку –чаш уруг торуттунуп ,олчалыг болдувус..

Башкы: Ог-булеге чаш ург торуттуннерге улуг байырлал болур.каткы-хог. Оорушку, чаштын ыызы. Опей ырлары куттулуп кээр. Бурунгу огбелеривис уруг торуттунерге-ле доаан кавайлаар чораан.Кавай болза тыва чоннун эрте-шагдан бээр эдилеп чораан эдилли болур.Торээн чурт биле кавайны бир домей ыдыктай коор чораан.Оскен кавайым кавай болган чуртум деп чечен-мерген состер салгалдан салгал дамчып келген.Кавай чаш ургунун ордузу болур.

1-ги аалдын белеткээн чугаазын дынналынар,уруглар.

1ги уруг.Кожер-дужер амыдыралдыг чораан тывалар, уруг кавайын онзагай кылыр чораанОон хевирлери янзы-буру:

1Деспи кавай.(слайд)

Ону амыдыралы шала хирелиг ,ажы-толдуг хой улус ажыглаар.Кошкун амыдыралдыг ог-булеге кандыг-даа чуве туруп болур.Ырак тайгаже бир ог-буле коже берген дижик.Ол огнун ижинниг херээжен ээзи хенертен божупкан.Ол уеде кавай чок. Ындыг таварылгада чаш уругну деспиге кавайлаар турган.деспини шевер кижи теректен кылыр.Уруг кавайлаан деспини огден ундурбес, диленчиге бербес болгаш кончуг камныг эдилээр.

2-ги уруг.тос кавай.(слайд)

Иви малдыг чон Тожу кожууннун девискээрнде чурттап чоруур.Ону ыяш тозундан кылыр. Чуге дээрге ол шык тыртпас,уруг белен аарычал эвес болур.

3-ку уруг.Тыва кавай.

Тыва кавайнын ыяжын хадындан кылыр.Ону ак ыяш дээр анаа кыс уругларны чыттырар.Оон ынай пар ыяштан база кылыр.Анааа оол уругларны остурер.Эрзин,Тес-Хем улузу кавайнын адаанга анай, хураган кежин, тайга-танды улузу койгун кежин, шыырак-шыдалдыг улус киш кежин салыр чораан.

Чуге дээрге кавай шык тыртпас, уруг аарычал эвес болур.

Огнун эр ээзи: Чаш уруглуг кавайны орун кырынга чыттырып болур,ааткыышка аадып болур. Аъттыг кижи эзерге унгерип ап болур.Уруг чок кавайны ак энчек азы тон-биле ораагаш, чыышкынга чажыра кадагалаар.Уруг кавайын ээн куруг каап болбас.Кавайны уреп болбас, октап болбас.Кавай-биле торээн черинин сулдези чангыс дижир.Ынчангаш тыва кижинин эн-не хайыралдыг эди кавай болур.

Огнун херээжен ээзи. Чаа торуттунген чаш уруг бир –ле дугаарында опей ырын дыннаар.Опей ырынын чаш уруглуг ог-булеге дынналыр ужуру – аас –кежиктин ыдык демдээ. Утказынын талазы – биле опей ырылары ие кижинин ишти- хонун , сагыш –сеткилин , оорушкузун , чаш толунге ынакшылын илередир.

(Опей ырын ырлап кууседир )

Опей-опей , оой. Уван-уван ,оой

Опейленим , ээй. Увайланым , оой.

Опей уруг , оой. Удуй берем ,чээ

Удуп корем , чээ. Уванайым ,чээ.

-Бо ог –буленин чугаазындан чуну билип алдынар?

……

-А силерге аванар кандыг опей ырын ырлап берип турганыл? Кандыг ырлар

билир силер , уруглар? (уруглар ырлаар)

-Ам силерни 2ги ог-буле манап турар-дыр ,уруглар..

2ги ог-буле

2ги ог-буленин 1ги уруу.

Бистин ог-булевис хой ажы –толлдуг. Бис дорт бис , бичиивистен тура куш-

ажылга чанчыккан бис. Улуг уруглары бичиилерин

хайгаараар, карактаар.Ээлчежип бажын ажылын кылып, ада-иевские

дузалажып турар бис. Чоокта чаа хеймер дунмавастын бажынын дугун

хылбыктаан бис.Ынчагаш ,хылбыктаашкын дугайында чугаалап бээр –дир

бис.

Авазы.Тыва езуда кан-кадык уругнун быжынын дугун 3 харлыында таартыр.

Баш бурунгаар тараар хунун лама башкылардан айтырып алыр.Бир эвес уруг

арай шушпен , чугаазы тода унмээн болза, ол ёзулалды 5, 7, 9, харларнын

кайы-бирээзинче сонгаарладыр. Баш дугу таартыры ог-булеге чугула

болуушкун.Байырлал шинчизи , торел –доргул , унелиг белектер чаш кижиге

улуг салдарлыг.

Ачазы.Чаш баш дугунге дегген кижи бурузу белек бээр азы чаш кижини

ончуледири болур. Баш хылбыктаарынын уезинде огбе кижи йорээл салыр.

Хачыга ак пос (кадак) баглаар.Чаш кижинин бажын 3 катап хун аайы-

биле хачы – биле долгандыр чорудар.Чассытпышаан бажын суйбааш, йорээл

созун чугаалаар:

Опейлиинден озуген болзун!

Кавайлындан кан дег болзун!

Улуг угаанныг болзун!

Узун назынныг болзун!

Кулактары дыыжы болзун!

Карактары коску болзун!

Алдын холдуг кежээ болзун!

Аас кежии бургээр болзун!

Башкы:Ог-буленин байырлалы бичии кижинин амыдыралче баштайгы базымын углаар, сагыш-сеткилин каастаар.Бо уедени эгелеп бичи кижи делегейде чааскаан эвес мен, ада-иелиг, акы-дунмалыг, торгул-торелдиг , ырак-чооктан келген чоннуг мен, олар менээ ынак деп чуулду билип эгелээр.

-Бо ог-буленин чугаазындан чуну билип алдынар, уруглар?

-Силер кандыг йорээлдер билир силер, уруглар? (Уруглар йорээлдер чугаалаар)

3-ку ог-буле.

Ог-буленин ортун уруу:

Бис хостуг уевисте ог-булевиске кежээлерде тоолдажып, тывызыктажып, узун тынышка чаржып, чинчи чажыржып дээш оон-даа оске оюннарны ойнап турар бис.Ынчангаш, силерни бис чинчи чажыржып ойнаарынче чалап тур бис.( уруглар 3ку ог-буленин уруглары –биле бир денге чинчи чажыржып ойнааралар)

4.Кичээлдин туннели.

Бистин ог-булелерже аян чоруувус моон –биле доозулду.Ынчангаш, кандыг туннелге келдивис , уруглар? Ог-буле деп чул?Ог-буле кажан аас-кежиктиг болурул?

-Тыва огбелеривистин ёзулалдарын , чанчылдарын дыннадывыс,оон дугайында чугаалаштывыс.А кол-ла чуул ог-буле амгы-даа уеде, шаанда –даа аас-кежиктин чоленгиижи болур деп чуулду билдивис.Ог-буле дээрге кижи бурузунун чуртталгазында эн-не чоок, унелиг.Кажан ог-булеге ынакшыл,найырал, бот-боттарын хундулежип, деткижип, кижи бурузунге дузалажып турар болза-ол ёзулуг аас-кежик Ог-буле аас-кежиктин чоленгиижи.(тончузунде уруглар ыры ырлаар)Слайд

-Моон-биле кичээливис доозулду.Эки ажылдаан уругларга, идепкейлиг ада-иелерге четтиргенимни илередип тур мен.Курс профессиональной переподготовки
Учитель начальных классов
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте "Инфоурок".

Пройдя курс Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Подробный план уроков (150 стр.);
- Задачник для обучающихся (83 стр.);
- Вводную тетрадь «Знакомство со счетами и правилами»;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к CRM-системе, Личному кабинету для проведения занятий;
- Возможность дополнительного источника дохода (до 60.000 руб. в месяц)!

Пройдите дистанционный курс «Ментальная арифметика» на проекте "Инфоурок"!

Подать заявку

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста»
Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря»
Курс повышения квалификации «Система образовательной организации в начальном общем образовании в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Специфика преподавания информатики в начальных классах с учетом ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Система работы учителя-дефектолога при обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в общеобразовательном учреждении»
Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»
Курс повышения квалификации «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками»
Курс повышения квалификации «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Техники креативного мышления как инструмент формирования общих компетенций по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС»
Курс повышения квалификации «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Инклюзивное образование в начальной школе»
Курс профессиональной переподготовки «Музыка: теория и методика преподавания в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования»
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.