Инфоурок Математика Другие методич. материалы«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

Скачать материал

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Оңтүстік Қазақстан облысының білім басқармасы

Гуманитарлық педагогикалық колледжі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ  ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақсукент – 2014 ж

 

Құрастырған:  А.Р. Шатемирова

 

 «Математика және есептеу техникасын қамтамасыз ету» пән бірлестігінің мәжілісінде қаралған.

 

 №___ хаттама, «__» _________ 2014 ж.

              

Пән бірлестігі торағасы____________К.К.Убаев  

                                             (қолы)                                                                                 

 

Колледждің Әдістемелік кеңесінде бекітілген.

 

 №___ хаттама,  «__» ________ 20__ ж.

                       

Әдістемелік кеңес төрайымы _________   Г.К.Исмаилова

                                                    (қолы)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ  ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

Шатемирова Ақида Рахматуллаевна.

 

ОҚО, Сайрам ауданы, Ақсукент ауылы, Гуманитарлық – педагогикалық колледжі

        Resume abstract: Nowadays the main problem is preparing high-qualified teachers. High-qualified teachers should know not only the program; they should know using of computer, new teaching technologies.

If one don`t know new technologies, he cannot be required comprehensive specialist.

        Резюме:В данное время подготовка кадров по математике производится в государственных учреждениях, классических университетах, в учебных заведениях. Задача подготовки преподавателей по математике в школах решается в учебных заведениях.

В высших учебных заведениях одним из целей является повышение уровня образования в средних школах предмета математики, то есть подготовка и воспитание преподавателей по математике. В этих целях повышение уровня подготовки по образцу Европейского качества, вводится реформа учебных планов в Вузах и средних учебных заведениях.

 

Қазіргі таңда математика саласында мамандар даярлау классикалық университеттер мен мемлекеттік педагогикалық оқу орындарында жүзеге асырылады. Колледждерде математика пәні мұғалімін дайындау мәселесі педагогикалық оқу орындарында шешіледі. Жоғары педагогикалық оқу орындарындағы білім берудің мақсаттарының бірі орта мектептегі болашақ математика саласының білім деңгейін көтеретін, яғни мектеп мұғалімдерін дайындау және тәрбиелеу. Осы мақсатта болашақ педагог мамандар дайындау деңгейін Еуропалық білім беру жүйесіне жақындастыруды ескере отырып, педагогикалық жоғары оқу орындарының білім беру мазмұны, оқу бағдарламасы реформалануда.

Болашақ мамандарға математикалық білім берудің педагогикалық үрдісін қарастырсақ, оның мәселелері, жоспарлануы, білім беру технологиялары ғылыми білімді толық қалыптастыруға мүмкіндік жасайтын  оқыту формасын, әдістердің, құралдардың жаңа, әрі тиімді түрлерін табу ізденістерін туғызып  отыр. Бұл  ізденістердің бағыты  мен  шешімі бірқатар субъективті  және объективті  факторлармен тікелей  байланысты.

Заман талабына сай педагог мамандарды даярлау мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары педагогикалық білім беру стандартымен анықталады. Бұл стандарттарды жетілдіру мақсатында көптеген шаралар жүргізілуде.

Жоғары педагогикалық білім беру стандарты мазмұнының  өзгермелі  сипаты осындай  субъективті  факторларды  ескеруі қажет.

Заманауи білім беру біздің қоғам және мәдениеттің қажетті элементі болып табылады. Ол еліміздің әлеуметтік-мәдени спецификасын сақтауға, жастар мен олардың дәстүрлі мәдениеттегі интеграциясының дамуына ықпал етуге, болашақ жас ұрпақтың салауатты өмір салтын таңдауға көмек көрсетуге қабілетті болуы керек. Осы  орайда педагогикалық оқу орындарында  жан-жақты жетілген, ой өрісі кең, терең теориялық білімді және математикалық мәдениетті иеленген болашақ математик мұғалімдерді дайындауды іске асыруда олардың білімнің интегративті жүйесін игеруі өте маңызды.

Білімнің интегративтік ұстанымы математиканы оқып үйренуде пәнаралық байланысты кеңінен пайдаланады. Бұл математикалық басқа ғылымдарды дамыту үшін ғана емес, әлемдік мәдениеттің дамуы үшін маңызын ашады. Бұл ретте жалпы білім беру циклы, және кәсіптік  пәндер  мазмұнының  ұштастырылуы  аса  маңызды.

 

Қазақстан Республикасы жоғары  педагогикалық білімінің тұжырымдамасында: «Бүгінгі мұғалім рухани дамыған, шығармашыл, кәсіби дағдыларды, рефлексия қабілетін меңгерген, жаңалыққа ұмтылғыш, білім құндылығын түсінетін, мәдениетті, педагогика мен психологияны, өз пәнін, оны оқыту әдістемесін терең білетін болуы тиіс» деп атап көрсетілген. 

Сапалы маман қазіргі ақпарат ағымының көшінде үнемі өзі ізденіп, кәсіби және рухани өсу үстінде бола білуі қажет. Ол негізге болашақ маман жоғары оқу орнының қабырғасында жүргенде ие болуы керек. Ол үшін бүгінгі таңда педагогикалық оқу орындарында қандай іс-шаралар жүргізіліп жатыр? Бұл бүгінгі күнде мұғалімдерді дайындаудың ең  өзекті мәселесі болып отыр.

Қазіргі уақытта 12 жылдық білім беру жүйесінде оқытудың озық технологияларының меңгермейінше, сауатты жан жақты маман болу мүмкін емес.

Сонымен, бүгінгі күнде жоғары оқу орнының алдында тұрған басты міндет - өзіндік айтар ой-пікірі бар, жоғары саналы, белсенді азамат, білікті маман тәрбиелеп шығару болып табылады. Жастардың ойлау әрекетін дамыту, ой-пікірінің дербестігі мен еркіндігін кеңейту, олардың өз бетімен білім алуға деген ынтасын арттыру, оны өз тәжірибелерінде жаңа жағдайларға байланысты қолдана алу, яғни біліктіліктерін қалыптастыру және дамыту – маңызды және күрделі мәселелер болып отыр. Қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге шығармашылық тұрғыдан қарай алатын, қойылған мәселені дәстүрлі емес түрде және сапалы шеше білетін тұлғалардың мамандардың талап етілуі қоғамның даму жылдамдығына және тез өзгеріссіз жағдайында адамдарды өмірге дайындай білу керектігіне байланысты.

 Студент болашақта талап деңгейінен табылуы үшін ол нормативті, әдістемелік және материалды-техникалық қамтамасыз етілген кәсіби педагогикалық ортада дайындалуы керек.

 Жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді даярлау үшін тек оқу бағдарламаларын  сәйкестендіріп қана қоймай, сондай-ақ ол қоғамдық, іскерлік қарым-қатынас, компьютерлік, өндірісітік технология тағы басқалары бойынша да дайындық мазмұнында міндетті көрінуге тиіс.

  Қазіргі таңда қоғам алдында қойылған басты міндеттердін бірі – бүкіл білім жүйесін түбегейлі жанартып дүние жүзілік деңгейге сәйкес келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай жасайтын және олардың үйлесімді дамуына, жеке бастың тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп құру болып отыр. Осы мақсатқа жету  және оны орындау білімнің 12 жылдық мерзімге өтуімен астасып жатыр. Ал 12 жылдық орта білімге көшу жеңіл түрде іске аса қоятын мәселе емес. Бұл білім беру орындарының үйлесімді дайындығын, әрбір мұғалімнің өз ісін қайта қарауын, білімнің теориялық және әдістемелік тұстарын жетілдіруді талап ететін мәселе. Сондай-ақ 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу осыған байланысты жарық көретін әрбір мемлекеттік құжаттар талаптарының дер кезінде орындалуын және мұғалімдер мен оқушылар қауымына ұсынылатын оқулықтардың, оқу-құралдарының педагогикалық, әдістемелік, психологиялық тұрғыдан негізделуін керек етеді.

Болашақ маманның бүгінгі әлеуметтік білім бері кеңістігіне сай білім алу мен іскерлікті, жеке тұлғалық және кәсіби сапалық қасиеттерді меңгеруі қоғамның негізгі талабы ретінде қарастырылуда. Осы себепті, Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында: «Жоғары білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқыны ғылыми зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен эканомиканың қажеттіліктермен тығыз байланысы, білім беру және ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады» деп атап көрсетілген.

Оқыту үрдісінде студенттерге білімді игерту, мамандықты меңгеруге бағытталған іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру оңай білу үшін оны жүзеге асырудың психологиялық және педагогикалық негіздерін, соларға сәйкес әдістері мен тәсілдерін дұрыс таңдап, қолдана білу керек.

 

Литература:

1.         Выготский Л.С. Мышление и речь. Психика, сознание, бессознательное. – М.: Лабиринт, 2001. – 368 с.

2.         Ивин А.А. Искусство правильно мыслить: кН. Для учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.

3.         Педагогический энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

4.         Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии. – М.: Наука, 1997. – 463 с.

5.      Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: Академия, 2002. – 288 с.

Просмотрено: 0%
Просмотрено: 0%
Скачать материал
Скачать материал "«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»"

Рабочие листы к Вашему уроку:

Рабочие листы
к вашим урокам

Скачать

Краткое описание документа:

Resume abstract: Nowadays the main problem is preparing high-qualified teachers. High-qualified teachers should know not only the program; they should know using of computer, new teaching technologies.

If one don`t know new technologies, he cannot be required comprehensive specialist.

        Резюме:В данное время подготовка кадров по математике производится в государственных учреждениях, классических университетах, в учебных заведениях. Задача подготовки преподавателей по математике в школах решается в учебных заведениях.

 

В высших учебных заведениях одним из целей является повышение уровня образования в средних школах предмета математики, то есть подготовка и воспитание преподавателей по математике. В этих целях повышение уровня подготовки по образцу Европейского качества, вводится реформа учебных планов в Вузах и средних учебных заведениях. 

Скачать материал

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 377 107 материалов в базе

Скачать материал

Другие материалы

Урок математики в 4 классе "Умножение двузначных чисел на круглые десятки" Урок -исследование.
 • Учебник: «Математика (в 2 частях)», Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.
 • Тема: Умножение двузначного числа на круглые десятки
 • 30.09.2020
 • 1112
 • 15
«Математика (в 2 частях)», Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.
Контрольная работа № 2 по математике по теме "Умножение и деление на 2 и 3" 3 класс УМК "Школа России"
 • Учебник: «Математика (в 2 частях)», Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
 • Тема: Умножение и деление (продолжение)
 • 30.09.2020
 • 1137
 • 33
«Математика (в 2 частях)», Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

 • Скачать материал
  • 29.11.2014 612
  • DOCX 26.7 кбайт
  • Оцените материал:
 • Настоящий материал опубликован пользователем Мирзаметов Жасур Мехманкулович. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

  Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

  Удалить материал
 • Автор материала

  • На сайте: 8 лет и 10 месяцев
  • Подписчики: 1
  • Всего просмотров: 49296
  • Всего материалов: 22

Ваша скидка на курсы

40%
Скидка для нового слушателя. Войдите на сайт, чтобы применить скидку к любому курсу
Курсы со скидкой

Курс повышения квалификации

Применение компьютерных моделей при обучении математике и информатике в рамках ФГОС ООО

72 ч. — 180 ч.

от 2200 руб. от 1100 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 34 человека из 22 регионов

Курс профессиональной переподготовки

Математика и информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Учитель математики и информатики

500/1000 ч.

от 8900 руб. от 4450 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 661 человек из 78 регионов

Курс повышения квалификации

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся как средство развития познавательной активности при обучении математике в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО

36 ч. — 144 ч.

от 1700 руб. от 850 руб.
Подать заявку О курсе
 • Сейчас обучается 22 человека из 15 регионов