8 марта

Подарочный сертификат от проекта «Инфоурок»

Выбрать сертификат
Инфоурок Родной язык КонспектыПлан открытого урока на даргинском языке по теме "Местоимение"

План открытого урока на даргинском языке по теме "Местоимение"

библиотека
материалов

План – конспект

открытого урока по родному языку на тему:

 « Местоимение»

      Дарсла тема: « Местоимение»

      Дарсла мурад:

    дурхIнала нешла мезличи диги адикьни; лукIни ва бучIни гьаладяхI ардукни; бучIантала пикрибикIнила устадеш ва даража гьаладяхI ардукни; гьаларти классуназиб белчIунси материал гьанбикахъни,ил имцIабикIахъни ва дебабиахъни; гъай гьаладяхI ардукни.

 

     Дарсла г1яг1ниахълуми:

дарган мезла жузи, карточкаби, таблица, интерактивная доска, презентация, х1язла тап.

Дарсла башри:

  1. Дурх1ни дарсличи х!ядурбарни . БекIлибиубси бутIа:

Мугlяллим: Салам, дурхlни, хlушаб

Дурхlни: Салам

Мугlяллим: Салам, нушала гlяхlлас

                      Камси биалра- нушаб

Замана хасбарибтас

Чула дурхъал замана

Ахlерахlебарибтас

-ИшбархIила дарсличиб кьасбирехIе нушани,гьанналауб касибси лебил пагь чебаахъес.

2.Дарс бех1бирхьех1е нешла мезличила назмуртачил:

-ученик 1: «Нешла мез» (назму)

-ученик 2: «Дарган мез» (назму)

Мугlяллим:

Нешла мез гьариллис дурхъати сари,сенахIенну илдачил сай дурхIя бегI гьалав гъайикIес вехIирхьуси,илдачил сари виштIаси дурхIяла бекIлизир цаибти пикруми алкIути, илдала кумекличил саби гIямрула халаси гьунилис бехIбихьуд кабирхьуси.

 

 

 

 

3. Сагаси темаличила багьуди:

Мугlяллим: Дурх!ни, ишбарх!ила дарсла тема  белгибарес, нушаб чебиркур диалогличи дугьадизес. Гьари, дурх!ни, чили буру селис бик!ара диалог? Дурх1ни: К1ел яра чумал адамла гъайлис диалог или бик1ар.

Диалог:

Мугlяллим: Дурх!ни, чидил миллатла сарра х!уша

 Дурх1ни: Нуша дарганти сарра.

Мугlяллим: Гьари, урши, бура х!ед чи бик!арал

 Дурх1я: Наб  Мях!яммадамин  бик!ар

 Мугlяллим:  Хъулир х!ушала узби-рузбачил дарган мезли саррав гъайдик!ути

 Дурх1ни:  Г!е, нуша хъулир нешла мезли сарра гъайдик!ути.

 Мугlяллим: Х1ушани балулраяв, дурх!ни,  Дагъистайс автономия багьахъурли г!ергъи, чум дус дикилил

 Дурх1ни: Нушала Дагьистан ак!убх!ейчирад даршал дус  дикили сари

 

    Муг1яллим:  

  Дурх!ни , гьари х1ердизирая доскаличи ва пикридухъеная, ишдигъунти дугьби нушала диалоглизир къаршидикибал.....

         Х!уша, нуша, х!ед, наб, х!ушала,х1ушани, нушала( слайд----)

Дурх1ни: Г1е, къаршидикиб.

Муг1яллим: Гьари чили буру, чидил гъайла бут1али дак1илил ишди дугьби ...

Дурх1ни: Местоименияби сари.

Муг1яллим: Х1ебиалли, дурх1ни, гьанбиркахъех1е, сегъуна гъайла бут1алис местоимение бик1ара...

Дурх1ни: СекIал,илала лишан яра лугIи гьанхIебушили,илдала мерлаб бузахъуси гъайла бутIалис местоимение бикIар.( слайд...)

Масала: (Слайд )

·        Хамис нушала унра сари. Ил г1ях1си адам сари.(

  («Ил» ибси местоимение «аХамис» ибси существительноела мерлаб бакIили саби)

·         Нушала Дагъистайзир шел даргала район лер.   Илди районти дусичир дус чеахъдик1ули сари.

  («Илди» ибси местоимение «шел» ибси числительноела мерлаб бакIили саби).

·         Нушала шила мякьлар ахъси дубура леб. Ил дубурличибад  хIеркI кабухъи саби.

(«Ил» ибси местоимение «ахъси » ибси прилагательноела мерлаб бакIили саби).

 

Муг1яллим:

Местоимение башули саби существительноела, прилагательноела, числительноела мерлаб. Илбагьандан, илала мягIна имцIали тIинтIли саби.

Предложениелизиб местоимение подлежащеели, объектли, сказуемоели, дополнениели, определениели биубли башар.

 

Творческий хIянчи (Слайд 3)

Муг1яллим:

Предложениелизиб местоимение чиди членни биубли бакIилил белгибарая:

·         Ил гIяхIил учIули вири.(подл.)

·         Нуни хIу чеибмад вагьурри.(объект)

·         ГIусманра хIечил лявкьян (допол.)

·         Даг нушачи вакIибси хIу сайри (сказуемоела бутIа)

Муг1яллим:

Сунела мягIна хIясибли местоимениеби чумал журала дирар: (Слайд4)

БяхIла местоимениеби:( слайд)

·         цаибил бяхIла: ну-нуша;

·         кIиибил бяхIла: хIу – хIуша;

·         хIябъибил бяхIла: сай, сари,саби;


Ишарала местоимениеби:(слайд)

·         Ит-итди, ил-илди,

·         Иш-ишди,ик.-ик.ди,

·         Их-ихди.


Суалла местоимениеби: (Слайд 5)

Суалла местоимениеби сари cуществительноела, прилагательноела ва числительноела падежунала

суалти: чи? се? чум? чумбехI? сегъуна?

чум-чум? чина? ва ц.


Суалла местоимениели секIайчила, илала лишайчила яра секIултала лугIиличила сурависуси саби:

·         Чи вакIиба? – Дудеш вакIиб.

·         Се белчIунри? – Газета белчIунра.

·         ХIу чина аркьулри? – ВацIализи аркьулра.Белгидешла местоимениеби:

гьарил,гьар – чиди ца,баягъи,

пулан, лебил, лебилра, лерил,

лерилра, чинабалра.Белгиагрила местоимениеби: (Слайд 6)

чумал,чумрил, ца – чумал, чумилра, чидил, чидирил,

се – сабил, се – биалра, чи – виалра, чиди – дигара, се – дигара , чиди – саял.Отрицаниела местоимениеби:

цалра , селра, чилра, чизилра, селизилра, чичилра.

 

Отрицаниела местоимение бузахъу имцIаливан отрицаниела глаголличилти предложениебазиб:·         Хъулив чилра агара.

·         Ишини хIед селра хIегибу? (Слайд 7)Притяжательноела местоимениеби:

ВегI,вегIла,вегIлис,вегI-вегIла.

·         ВегI вайта хIеркьалли,вегIлис вайтIахIедиркур. (бурала)

·         ВегIла агарси баргес къиянни бирар. (бурала)

·         ДурхIни вегI-вегIла хъулрази арбякьун.


4. Дарс кагахъни:

                  Творческий хянчи. (Слайд 9)

Муг1яллим:

·         Текст белчIеная ва местоимениеби декIардарая

·         Местоимениебала жураби белгидарес( Х1янчи ункъли буч!ути дурх1нас)

Саламтала кагъар.

Ах1ерси гьалмагъ, Амир. Х1ечи иш кагъар лукIуси хIела гьалмагъ Муса сайра. Гьу, Амир, сен саби хIела арадеш? БегIга сена? Арали-г1ях1ил бургар. Гьанна xly сен-сен учIулри? Гьалав кьяйдали, хIябла кьимат кахIейсули учIули ургуд. Дилара ца саби «хIябла» лебси. Амма четвертьла ахирличиб цалра бирхIебирар. Гъайла къантГа, набчиб учительти разили саби.

БелкIен набчира кагъар. ХIуни делчIунти жузачила гьанбушес хъуммартид. Наб дебали гIяхIбизур Рашидла «КIилизанти» бикгуси назму. Дила унраличиб илдигъунти узби леб. Чус нуни ил назму белч1унхIели, илдала тамашабиу бдешI

Гьу, хIед бархIи гIяхIбираб. Ну хIела жавабличи хIерли вирус. Дила саламти дурес хъуммартид хIела бегггазира, юлдаш-тянишлизира. Вари жаваб белкIен.

- Барибси хIянчи ахтардибарес( слайд)

 

Муг1яллим:

Гьанна, дурх1ни, группабачил х1янчи дурабурк1ех1е.Предложениеби даимдарес :

·        Местоимение – сек!ал, илала лишан яра луг!и гьанх!ебушили ,--------

------------ бузахъуси гъайла бут!а саби.

·        Цаибил бях!ла местоименияби сари----------------------

·        К1иибил бях!ла местоименияби сари----------------

·        Х1ябъибил  бях!ла местоименияби сари---

·        Предлогуни местоимениябачил ----------- лук!а.

Межпредметная связь:

Муг1яллим: Дурх!ни, гьари гьамбикахъая , Г1ур Сегъуна дарсличир местоименияличила гъайдик!улрал Х!уша: ( на уроках русского языка)

Муг1яллим:  Х!ебиалли ,дурХ!ни , ца ишгъуна х!янчи дурабурк!ех!е урус мезличил; даргес чебуркъур предложениебазир хат!аби; урус мезли дуч!ас нуни илди , Х1ушанира урус мезли  жавваб чарбарая, чинаб сабил хат!А:

Укажите предложения, в которых есть ошибки в образовании форм местоимений или неправильно употреблены местоимения. Запишите предложения в исправленном виде ( слайд):

1. У их отличная квартира в новом доме

2. Я поздравил друга с успешной защитой своей дипломной работы. .

3. Я скучаю по Вас.

4. Мы ничего не знали о этой истории.

5. Ихний ребенок плохо воспитан.

7. Мы решили зайти к ему в гости.

8. Своя будущая профессия мне очень нравится.

Проверь: ( слайд)

1.У их отличная квартира в новом доме. (Нужно: у них).

2.Я поздравил друга с успешной защитой своей дипломной работы. (Нужно: его дипломной работы).

3.Я скучаю по Вас. ( Нужно: по Вам).

4.Мы ничего не знали о этой истории. (Нужно: об этой истории).

5.Ихний ребенок плохо воспитан. (Нужно: Их ребенок).

7.Мы решили зайти к ему в гости. (Нужно: к нему).

8.Своя будущая профессия мне очень нравится. (Нужно: Моя будущая профессия).

Муг1яллим:

Тест.

1.Местоимение или бик!ар:

а) гъайла бут1а, суненира баркьуди иргъахъуси;

б) ) гъайла бут1а, суненира секIал,илала лишан яра лугIи гьанхIебушили,илдала мерлаб бузахъуси

2.Чула мяг1на  х1ясибли местоименияби дурт1у чумал жураличи:

а) 5

б) 7

 

3.Предложениелизиб местоимениели сегъуна синтаксисла х1янчи бузахъули?

а)аги –кьяйда, объект, сказуемоела бут1али , дополнение;

б) дополнение, объект, сказуемоела бут1али, подлежащее;

 

4.   Ит, итди, ил, их, ик! -      ишди местоименияби сари :

а) белгидешла;

 б) ишарала;

 

 

 

5.Сегъуна местоимениела жураличи кабурхара местоимение вегI?

а) притяжательноела.

б) ишарала.


 Рефлексия:

Муг1яллим:

Назмулизир местоименияби даргес : ( тапличил х!яз)

Х!ечи саби мурталра

Дила урк!и изуси

Х!ед саби урк!илабад

Иш назмура белК1унси

Чуйнара чумра балагь

 

Х!уни чекасибсири,

Дергъла ц!ализиб даршна

Х!у дебшлабиубсири

Х!у нуни назмуртазиб

Чуйнара бурибсири,

Дунъяла арцантазиб

Наб бег!ла дурхъасири.

 

5. Дарсла ахир.

Местоимениеби дак1ахъили «Дила хъалибарг» бик1уси сочинение белк1ес. 

 

Курс повышения квалификации
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:

Вам будут интересны эти курсы:

Курс повышения квалификации «Правовое обеспечение деятельности коммерческой организации и индивидуальных предпринимателей»
Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС педагогических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «История и философия науки в условиях реализации ФГОС ВО»
Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС технических направлений подготовки»
Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»
Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»
Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»
Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»
Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»
Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.