Логотип Инфоурока

Получите 30₽ за публикацию своей разработки в библиотеке «Инфоурок»

Добавить материал

и получить бесплатное свидетельство о размещении материала на сайте infourok.ru

Инфоурок Информатика ТестыПолугодовая контрольная работа по информатике для учащихся 6 классов /авторов С.Аветисян, С. Даниелян ./

Полугодовая контрольная работа по информатике для учащихся 6 классов /авторов С.Аветисян, С. Даниелян ./

Скачать материал
библиотека
материалов


ÆÝýáñÙ³ïÇϳ 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý

I ÎÇë³Ù۳ϳÛÇÝ ³Ù÷á÷Çã ûëï³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù

1 ï³ñµ»ñ³Ï


____________________________________________________________ VI ________ ¹³ë³ñ³Ý _________________

²ÝáõÝ ³½·³ÝáõÝ ³ÙÇë ³Ùë³ÃÇí


Յուրաքանչյուր հարց գնահատվում է մեկ միավոր:

 1. à±ñÝ ¿ ³í»Éáñ¹

³. ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ µÉáÏ ·. ïåÇã

µ. Paint ¹. ëï»Õݳ߳ñ


 1. ÆÝãDZ ѳٳñ ãÇ ûï³·áñÍíáõ٠ѳٳϳñ·ÇãÁ.

³. ï»Õ»ÏáõÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý

µ. ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ùß³ÏÙ³Ý

·. ÷áßÇ Ñ³í³ù»Éáõ

¹. ï»Õ»ÏáõÛÃÇ ÷áËáÝóÙ³Ý


 1. à±ñ ë³ñùÝ ¿ å³ï³ë˳ݳïáõ ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

³. ÙáÝÇïáñ

µ. ëï»Õݳ߳ñ

·. åñáóáëáñ /Ùß³ÏÇã/

¹. ÙÏÝÇÏ


 1. à±ñÁ ѳٳϳñ·ãÇ Ùáõïù³·ñÙ³Ý /Ý»ñ³ÍÙ³Ý/ ë³ñù ãÇ.

³. ëï»Õݳ߳ñ

µ. ÙáÝÇïáñ /óáõó³ñÏÇã/

·. ÙÏÝÇÏ

¹. ëϳݻñ


 1. ºñµ Ùdzóí³Í ¿ Caps Lock ³½¹³Ý߳ݳÛÇÝ É³ÙåÁ, ³å³.

³. µ³éÇ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝ ï³éÝ ¿ ·ñíáõ٠ٻͳï³éáí

µ. µáÉáñ ï³é»ñÁ ·ñíáõÙ ¿ ÷áùñ³ï³éáí

·. µáÉáñ ï³é»ñÁ ·ñíáõÙ ¿ ٻͳï³éáí

¹. µ³éÇ ³é³çÇÝ ï³éÁ ·ñíáõÙ ¿ ÷áùñ³ï³é, ÇëÏ Ùݳó³ÍÁ` ٻͳï³é 1. Üᯐ ×Çßï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ.

³. ѳٳϳñ·ãÇ »ÉùÇ ë³ñù»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ï»Õ»ÏáõÛÃÇ ³ñï³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

µ. ѳٳϳñ·ãÇ »ÉùÇ ë³ñù»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ý»ñ³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

·. ѳٳϳñ·ãÇ »ÉùÇ ë³ñù»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.

¹. ѳٳϳñ·ãÇ Ý»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù»ñÁ ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ï»Õ»ÏáõÛÃÇ ³ñï³ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.


 1. î³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁ Ãí³ÛÇÝ, _____________________________________________________________:


 1. ÆÝýáñÙ³ïÇÏ³Ý áõëáõݳëÇñáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ________________________________

____________________________________ ·áñÍÁÝóóÝ áõ ¹ñ³Ý áõÕÕí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ: 1. _______________, ____________, ______________ ѳٳϳñ·ãÇ »ÉùÇ ë³ñù»ñ »Ý:.
 1. ü³ÛÉÁ å³ñï³¹Çñ áõÝ»ÝáõÙ ¿ _____________ ¨ ______________: 1. ü³ÉÇ ³ÝáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ 2 Ù³ëÇó, áñáÝù Çñ³ñÇó µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ï»ïáí: λïÇó Ó³Ë ·ñíáõÙ ¿ ý³ÛÉÇ ______________, ÇëÏ ³ç` ______________ : 1. Start ·É˳íáñ Ù»ÝÛáõÇ ïÇñáõÛÃÁ ÏáãíáõÙ ¿ ______________________________ ϳ٠Taskbar: 1. Üßí³ÍÝ»ñÇó á±ñÝ ¿ ѳٳϳñ·ãÇ »ÉùÇ ë³ñù:

³. ÙÏÝÇÏ ·. ÍñÇã

µ. Ëï»Õݳ߳ñ ¹. ÙáÝÇïáñ 1. Ò³Ë Ó»éùÇ ×ÏáõÛÃÇ ëï»ÕÝ»ñÝ »Ý ________________________ : 1. ______________ µÉáÏáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ѳٳϳñ·×Ç ³ß˳ï³ÝùÝ ³å³ÑáíáÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³ÕϳóáõóÇã ë³ñù»ñÁ: 1. ________________ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ϳñ׳ųÙÏ»ï ÑÇßáÕ ë³ñù ¿: 1. гٳϳñ·ÇãÁ ³Ýç³ï»ÉÇë ûå»ñ³ïÇí ÑÇßáÕáõÃÛáõÝáõÝ »Õ³Í ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý .

³. áãÝã³ÝáõÙ ¿ ·. Ïá¹³íáñíáõÙ ¿

µ. å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¹. Ó¨³íáñíáõÙ ¿ 1. Recycle Biny –Á ÃÕóå³Ý³Ï ¿, áñÁ ͳé³ÛáõÙ ¿ ________________________

____________________________________ ѳٳñ:
 1. î»ùëï Ý»ñÙáõÍ»Éáõ ѳٳñ ¿Ïñ³ÝÇÝ ³ÝÁݹѳï óñÃíáÕ Éáõë³óáõÛóÁ ÏáãíáõÙ ¿ __________________ :
 1. ÆÝýáñÙ³óÇ³Ý ÙáÝÇïáñÇ ¿Ïñ³ÝÇÝ Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ï»ï»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù ÏáãíáõÙ »Ý:


³. Ï»ï»ñ ·. ÝϳñÝ»ñ

µ. ÷Çùë»ÉÝ»ñ ¹. Ýß³ÝÝ»ñ • Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
  Пожаловаться на материал
Скачать материал
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
также Вы можете выбрать тип материала:
Краткое описание документа:

Характеристики урока (занятия)

Уровень образования: 

 основное общее образование

Целевая аудитория: 

 Учащийся (студент)

Класс(ы): 

класс

Предмет(ы): 

 Информатика

Цель урока: 

Контроль освоения учащимися программного материала.

 Тип урока: 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся

Учащихся в классе (аудитории): 

 15

Используемые учебники и учебные пособия: 

"Информатика "  С.Аветисян, С. Даниелян

Используемое оборудование: 

тесты

 Краткое описание: 

 Полугодовая контрольная работа по информатике для учащихся 6 классов

 

Контрольная работа составлена на основе «Информатика» учебника  для 7 класса авторов
 С.Аветисян, С. Даниелян .. Контрольная работа состоит из 2 вариантов по 21 заданий.При каждом задании даны соответственные баллы. 

Общая информация
Скачать материал

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.