2000730
столько раз учителя, ученики и родители
посетили официальный сайт проекта «Инфоурок»
за прошедшие 24 часа
Добавить материал и получить бесплатное
свидетельство о публикации
в СМИ №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок Информатика Другие методич. материалыПособия по информационной технология для 11 классов

Пособия по информационной технология для 11 классов

Международный конкурс

Идёт приём заявок

Подать заявку

Для учеников 1-11 классов и дошкольников

16 предметов

библиотека
материалов
11 синф

информатсион

технологияси


Б. Ѓафуров ноњияси № 63 ўрта умум

таълим муассасаси ўќитувчиси

Эрматов Узоќбой

Мавзу 1: Њисоблаш системаси

Њисоблаш машиналарининг тузилиши ва уларда дастурлаштириш саноќ системалари билан чамбарчас боѓлиќ.

Одамлар ўртасида муомала воситаси бўлмиш тил каби сонларнинг ўз тили мавжуд бўлиб, у њам уз алифбосига эга. Бу алифбо раќамлар ва сонларни ифодалаш учун ќўлланиладиган белгилардан иборатдир. Масалан, кундалик њаётимизда ќўлланиладиган араб раќамлари 1,2,...,9,0 ёки рим раќамлари I,II,V,X,L,C,M,H,..., сонлар алифбосининг элементлари њисобланади. Турли даврларда турли халќлар, ќабилалар раќамлар ва сонларни ифодалашда турлича белгилардан фойдаланганлар. Маълумки, њарфлардан иборат алифбони ќллашда маълум ќонун ва ќоидаларга амал ќилинади. Сонли алифбодаги белгилардан фойдаланишда њам ўзига хос ќоидалардан фойдаланилади. Бу коидалар турли алифболар учун турлича булиб, мазкур алифбонинг келиб чиќиш тарихи билан боѓлик. Масалан, биз кундалик хаётимизда ќўллаётган сонлар алифбоси ўнта араб раќамини ўз ичига олган блиб, унинг келиб чиќишида ва ќўлланилишида табиий њисоблаш воситаси бўлмиш ќўл бармоќларимиз асосий ўрин тутади. Ўз ичига ўнта ракамни олганлиги учун њам бу алифбо ўзининг барча ќоидалари билан биргаликда ўн раќамли саноќ системаси деб аталади.

Мавжуд саноќ системаларини шартли равишда икки гурухга ажратиш мумкин: ўринли (позицион) ва ўринсиз (нопозицион) саноќ системалари. Ўринли саноќ системасида раќам ўзининг сондаги турган ўрнига ќараб турли ќийматни акслантирса, ўринсиз саноќ системасида эса раќамнинг ќиймати унинг сондаги тутган ўрнига боѓлиќ эмас.

Ўринсиз саноќ системасига ќадимги рим саноќ системаси мисол була олади. Бу санок системасида сонларни ёзиш учун лотин харфлари ишлатилади, яъни I харфи хар доим бирни, Y харфи бешни, Х-унни, L-элликни, С-юзни,

D-беш юзни, М-мингни ва х.к. Бу санок системасида 267 сони CCLXYII куринишида ифодаланади. Бу санок системасида хар бир харф хар доим бир хил сонни ифодалайди. Шунинг учун хам катта сонларни ёзишда янги-янги харфларни киритишга тугри келади. Канча янги харф киритмайлик шундай сонни уйлаб топиш мумкинки, уни мавжуд харфлар ёрдамида ифодалаш мураккаблашиб кетади.

Рим санок системасида харфларни иктисод килиш максадида янги коида киритилган. Бу коидага кура, кичик сон катта сондан олдин келса каттасидан кичиги айрилади ва аксинча кичик сон катта сондан кейин келса улар кушилади. Худди шунингдек, бир хил кийматли сонлар ёнма-ён келса хам улар кушилади. Масалан, IX-туккизни ифодаласа, XI-ун бирни, XX-йигирмани ифодалайди.

Рим санок системасининг яна бир кийинчилиги шундаки, унда сонлар устида арифметик амалларни бажариш жуда нокулай. Бу санок системасининг сонларидан купрок номерлашда фойдаланилади.

Уринли санок системасида ракамлар сони маълум микдорда булиб, улар сондаги тутган уринларига караб турли кийматни акс эттиради. Масалан бизга маълум булган 10лик санок системасида 10та ракам: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9: 8лик санок системасида 8та ракам: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: 2 лик санок системасида 2та ракам: 0, 1: 16 санок системасида 16та ракам: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F мавжуд. Одатда, 16лик санок системасида етишмайдиган ракамлар урнига лотин алифбосининг бош харфлари: A,B,C,D,E,F кулланилади. Умуман ихтиёрий Р санок системасида ракамлар сони Р та булиб, улар 0 билан Р-1 орасида булади ва Р-шу санок системасининг асоси дейилади. 0 дан Р-1 гача булган ракамлар эса, шу санок системанинг базаси деб аталади. Барча уринли санок системаларида 0 ва 1 раками мавжуд булганлиги учун, бу системаларнинг асоси сифатида 10 сони олинган. Унлик санок системаси Хиндистонда кашф этилган булиб, кейинчалик у араблар оркали Европага таркалган. Жамият тараккиёти даврида унлик санок системасидан бошка санок системалари хам ишлатилган. Масалан, кадимги Хитойда, бир катор Африка халклари орасида бешлик санок системаси кенг кулланилган, Америка китъасида яшовчи ацтек ва майя кабилалари йигирмалик санок системасидан фойдаланишган. Бундан ташкари, кадимги Вавилонда 60 лик санок системаси кулланилган. Бунинг колдиклари хозирги кунгача хам сакланиб колган. Масалан, соат ва бурчакларни 60 минутга булиш, минутни 60 секундга, айланани 360 градусга, яъни олти марта 60 градусга булиш кенг кулланилади. Ун иккилик санок системасининг колдиклари Англияда кенг таркалган. Масалан, улчов системасида (1 фут =12 дюйм) ва пул системасида (1 шиллинг =12пенс).Худди шунингдек, бу санок системанинг асосларини уй-рузгор буюмларини харид килишда хам куриш мумкин. Масалан, купинча, 6 та ёки 12 та пичок, вилка, ликопча, сочик ва х. к. харид килинади.

Юртдошимиз ал-Хоразмий араб (тугрироги, хинд) ракамларининг сондаги урнига боглик холда амаллар бажариш тартибини ягона тизимга бирлаштирди. Хоразмий хинд ракамлари асосида унлик позицион системада сонларнинг ёзилишини батафсил баён килиб, бундай ёзилишдаги кулайликлар, айникса, нолнинг ишлатилиши ахамиятини ва сонларнинг мартабаларини, яни разрядларини (сондаги урни) этиборга олиш лозимлигини таъкидлайди.

Масалан, Юкорида таъкидлаганимиздек, унлик системада хар бир ракам узининг сондаги тутган урнига караб маълум кийматни аниклайди. Масалан, 4444 сонида 4 турт марта учрайди ва унгдан биринчиси 4 та бирликни, унгдан иккинчиси 4 та мингликни ифодалайди


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Сонлар элементлари алифбосини тушунтиринг.

 2. Позицион саноќ системасини тушунтиринг.

 3. Нопозицион саноќ системасини тушинтиринг.

 4. Унлик саноќ системаси ќакрда кашф этилган?


Мавзу 2: Бир санок системасидан иккинчи санок системасига утиш.

Бизга Х бутун сон берилган булсин. Х=qn*qn-1……….q1, q0 ; берилган санок тизимини Р деб белгилаймиз, Q эса утиш керак булган санок тизимининг асоси. Агар биз барча qi ларни аникласак, 0qi<Q, у холда Х соннинг q санок системасидаги куринишини келтирамиз.


Агар биз бирор сонни унли санок системасидан бошка санок системасига утказмокчи булсак ,соннинг бутун кисмини утилаётган санок системасининг асосига кетма-кет булиш оркали, каср кисмига эса кетма-кет купайтириш оркали хосил килинади.

Агар бирор санок системасидан унлик санок системасига утказмокчи булсак,у холда куйидаги конуният кулланилади.

Хр10 ,а=10 Хр=(аnаn-1…..а1ао)р ;

Хр=(аnpn+an+1pn-1+…….+a1p+a0)p ;

Ун олтилик санок системада олти лотин харфидан фойдаланилгани учун арифметик амаллар бажарилаётган вактда англашилмовчиликка йул куйилиши мумкин.

Иккилик, саккизлик, ун олтилик санок системадан унлик санок системага утиш учун троида, тетроида каби усуллардан фойдаланилади. Бунда махсус жадвал тузилади, яъни иккилик, саккизлик, ун олтилик санок системасидаги ракамларнинг унлик санок системасидаги куриниши тузиб чикилади.

Компьютернинг ишлаш принцпи иккилик санок системасига асосланганлиги бизга олдинги мутахассислик фанларидан маълум. 0 ва 1 раками билан улчанадиган ахборот бир бит ва саккиз битдан тузилган ахборот (сигнал) бир байт хисобланади. Саккизта 0 ва 1 раками ёрдамида 256 хил белгини тасвирлаш мумкин. Биз компьютерда фойдаланадиган белгилар хам айнан 256 тадир.

Сонларни бир санок системасидан бошка санок системасига утказишда куйидаги жадвалдан фойдаланиш кулай.
2

3

4

5

6

8

10

16

СОНЛАР

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

2

2

2

2

2

2

11

10

3

3

3

3

3

3

100

11

10

4

4

4

4

4

101

12

11

10

5

5

5

5

110

20

12

11

10

6

6

6

111

21

13

12

11

7

7

7

1000

22

20

13

12

10

8

8

1001

100

21

14

13

11

9

9

1010

101

22

20

14

12

10

A

1011

102

23

21

15

13

11

B

1100

110

30

22

20

14

12

C

1101

111

31

23

21

15

13

D

1110

112

32

24

22

16

14

E

1111

120

33

30

23

17

15

FБир санок системасидан иккинчисига утишга мисол:

34710=1010110112

1111011001112= X10 ; X=?

Бунинг учун 111’101’100’111 га ажратиб жадвалдан фойдаланамиз.

1112=710

1002=410

1012= 510

1112= 710

Демак, 1111011001112=754710

3-мисол. Унлик санок системасида берилган 875(10) сонини ун олтилик санок системасига утказинг.

Ечилиши:

875| 16

864 54| 16

11 48 3

6

Демак, 875(10)=36В(16)

Каср сонларни бир санок системасидан иккинчисига утказиш учун, берилган сонни утказиладиган санок системасининг асосига купайтирамиз. Натижада хосил булган бутун сонлар утказиладиган санок системасидаги сонга тенг булади.

4-мисол. Унлик санок системасида берилган 0,624(10) сонини иккилик санок системасига утказинг.

Ечилиши:

0, 624 х 2=

1| 248 x 2=

0| 946 x 2=

0| 992…

Демак, 0,624(10)=0,100(2)

5-мисол. Унлик санок системасида берилган 0,546 сонини саккизлик санок системасига утказинг.

Ечилиши: 0, 546 х 8 =

4 | 368 x 8=

2 | 944 x 8=

7 | 552…

Демак, 0,546(10)=0,427(8)

6-мисол. Унлик санок системасида берилган 0,29 сонини ун олтилик санок системасига утказинг.

Ечилиши:

4 | 64 x 16=

1 | 0,29 х 16=

0 | 24 x 16=

3 | 84 …

Демак, 0,29(10)=0,4А3(16)

Саккизлик санок системасида берилган сонни иккилик санок системасига утказиш учун, хар бир саккизлик сон унга эквивалент булган учта иккилик сон (триада)га алмаштирилади

7-мисол. Сакизлик санок системасида берилган 50721,621(8) сонини иккилик санок системасига утказинг.

Ечилиши:

5 0 7 2 1, 6 2 1(8)

| | | | | | | |

101 000 111 010 001, 110 010 001(2)

Демак, 50721,621(8)=101 000 111 010 001,110 010 001(2)

Иккилик санок системасида берилган сонни саккизлик санок системасига утказиш учун хар бир учта иккилик сон (триада) унга эквивалент булган битта саккизлик сонга алмаштирилади Аралаш сонларда (нотугри касирларда) триада учун сонлар етишмаса, унинг учун чап (бутун кисмининг олдини) ва унг (каср кисмининг охирини) томонларини ноллар билан тулдирамиз.

8-мисол.Иккилик санок системасида берилган 1110111010100101,1101110010(2) сонини саккизлик санок системасига утказинг.

Ечилиши:

Триадага тулдирилган нольлар

001 110 111 010 100 101 , 110 111 001 000(2)

| | | | | | | | | |

1 6 7 2 4 5 , 6 7 1 0(8)

Демак, 1110111010100101,1101110010(2)=167245,6710(8)

Ун олтилик санок системасидаги нотугри касрни ккилик санок системасига утказиш учун хар бир ун олтилик сон унга эквивалент булган туртта иккилик сонга (тетрадага) алмаштирилади.(жадвални каранг).

9-мисол. Ун олтилик санок системасида берилган 15С,16D(16) сонини иикилик санок системасига утказинг.

1 5 C , 1 6 D(16)

| | | | | |

0001 0101 1100 , 0001 0110 1101(2)

Демак, 15С,16D(16)=101011100,000101101101(2)

Иккилик санок системасида берилган нотугри касрни ун олтилик санок системасига утказиш учун хар бир(ун олтилик сонга эквивалент булган) туртта иккилик сон (тетрада) унга эквивалент булган битта ун олтилик сонга алмаштирилади. Агар берилган сонларда тетрада учун сонлар етишмаса, унинг чап(бутун кисмининг олдини) ва унг(каср кисмининг охирини) томонларини ноллар билан тулдирамиз.

10-мисол. Иккилик санок системасида берилган 10111111000111,111100101(2) сонини ун олтилик санок системасига утказинг.

0010 1111 1100 0111, 1111 0010 1000(2)

| | | | | | |

2 F C 7, F 2 8(16)

Демак, 10111111000111,111100101(2)=2FC7,F28(16)

Хар кандай санок системасида берилган сонни унли санок системасига утказиш учун юкорида айтиб утилган полиномдан фойдаланамиз. Масалан,

175,61(8)=1.82+7.81+5.80+6.8-1+1.8-2= =64+56+5+0,75+0,015625=125,765625(10)

1101,11(2)=1.23+1.22+0.21+1.20+1.2-1+1.2-2= =8+4+0+1+0,5+0,25=13,75(10)

A1F,96(16)=10.162+1.161+15.160+9.16-1+6.16-2 =2560+16+1+0,625+0,0234375=2591,6484 ( 10 )Мавзу 3: Њисоблаш системаларида амаллар .

Иккилик сонлар устида бажариладиган арифметик амалларнинг бажарилиш коидалари 2.1-жадвалда курсатилган

Ќўшиш

Айриш

Купайтириш

0+0=0

0-0=0

0*0=0

0+1=1

1-0=1

0*1=0

1+0=1

1-1=0

1*0=0

1+1=10

10-1=1

1*1=1

18.1-жадвал.

1-мисол. Ўнлик саноќ системасида берилган 12(10) ва 15(10) сонларини иккилик саноќ системасида ќўшинг.

Ечилиши: Бунинг учун аввало бу берилган сонларни иккилик санок системасига утказиб оламиз.

1) 12| 2 2) 15| 2

12 6| 2 14 7| 2

0 6 3 | 2 1 6 3| 2

0 2 1 1 2 1

1 1

12(10)=1100(2) ва 15(10)=1111(2)

+ 1100

1111

11011


Мавзу 4: Компютерларда ифодаларни тасвирланиши.

    Компютер ичидаги сонли ахборот иккилик ёки иккилик-ўнлик саноќ тизимларида кодланади; Компютерда исталган ахборотни киритишда ва чиќаришда ахборотни тасвирлашнинг махсус кодлари АССИИ кодлари ишлатилади, айнан шу кодлар Компютер ичида њарфли ва белгили ахборотни кодлаш учун ќўлланилади. 

Саноќ, тизими ва сонларни тасвирлаш шакллари

     ЭЊМ дата ахборот, одатда, иккилик ёки иккилик-ўнлик саноќ тизимларида кодланади.

    Саноќ тизими бу, сонларни белгиланган миќдорий ќийматга ега бўлган белгилар асосида номлаш ва тасвирлаш усулидир.

    Сонларни тасвирлаш усулига боѓлиќ равишда саноќ тизими позисион ва нопозисион бўлади.

    Позисион саноќ тизимида њар бир раќамнинг миќдорий ќиймати унинг сондаги жойига (позисиясига) боѓлиќ бўлади. Нопозисион саноќ тизимида раќамлар ўзининг миќдорий ќийматини, уларнинг сондаги жойлашиши ўзгарганда, ўзгартирмайди. Соннинг позисион саноќ тизимида тасвирлаш учун ишлатиладиган турли раќамлар миќдори (Рсаноќ тизимини асоси дейилади. Раќамлар ќиймати 0 дан гача оралиќда ётади. Умумий њолда ихтиёрий аралаш сонни Р асосли саноќ тизимида ёзиш ќуйидаги ќатор кўринишига ега:

Nм-1Pм-1+ ам-2Pм-2+Е+ акPк+Е+ а1P1+ а0P0+ а-1P-1+

+ а-2P-2+Е+а-5P-5 (1)

бу ерда пастки индекслар раќамнинг сондаги жойлашган жойини (разрядини) аниќлайди:

Х индексларнинг мусбат ќийматлари соннинг бутун ќисми учун (т та разряд); Х манфий ќийматлар каср ќисм учун (с та разряд). Pозисион саноќ тизими арабча ўнлик тизимдир, унда асос P=10, сонларни тасвирлаш учун 10 та раќам (0 дан 9 гача) ишлатилади.     Нопозисион саноќ тизими римча тизимдир, унда щар бир сон учун белгиларнинг махсус тыpлани (бирикмаси) ишлатилади (ХIY, СХХYII ва њ.к.). т  та разрядда кўрсатилиши мумкин бўлган энг катта бутун сон:

Nмах=Pм-1  (2)

    Каср ќисмнинг 5 та разрядила ёзиш мумкин бўлган энг кичик ќийматли ( 0 га тенг бўлмаган) сон: Nмин=P-5

    Соннинг бутун ќисмида т  та, каср кисмида эса с разрядга эга бўлган њолда, жами турли хил Pм=5 та сонни ёзиш мумкин.

Иккилик саноќ, тизими Р=2 асосга эга ва ахборотни акс еттириш учун бор-ёъки иккита раќамни: 0 ва 1 ни ишлатади. Сонларни бир саноќ тизимидан бошќасига ўтказиш ќоидалари, шу жумладан (1) муносабатга асосланган ќоидаси мавжуддир.

Мисол:

101110,101(2) =1 Х25+|0*24+1*23+1*22+1*21+0*20+1*2-1+0*2-2+

+1*2-3=46,625 (10)

    Яъни иккилик 101110,101 сони ынлик 46,625 сонига тенгдир.

    Њисоблаш машиналарида иккилик сонларни тасвирлашнинг иккита шакли ќўлланилади:

Х табиий шакл ёки ќайд ќилинган вергул (нуќта) шаклида;

Х меъёрий шакл ёки кўчиб юрадиган вергул (нуќта) шаклида.

ќайд ќилинган вергул кўринишда барча сонлар бутун ќисмини каср ќисмидан ажратувчи ва њамма сонлар учун вергулнинг њолати доимий бўлган раќамлар кетма-кетлиги кўринишда тасвирланади.   

Масалан, ўнлик саноќ тизимида соннинг бутун ќисмида 5 разряд (вергулгача) ва соннинг каср кисмида 5 разряд       (вергулдан кейин) бўлсин; шундай разряд турига ёзилган сон ќуйидаги кўринишга эга бўлади:

+00721,35500; +00000,00328; -10301, 20260.

    Бу шакл, табиий, оддийдир, лекин сонларни тасвирлашнинг унчалик катта бўлмаган оралиѓига эга ва шунинг учун њисоблашларда њар доим њам ќўлланилавермайди.

    Ќийматли сонлар оралиѓи (Н) P асосли саноќ тизимида соннинг бутун ќисмида т та разряд ва каср ќисмида с та разряд бўлганда (соннинг ишораси њисобга олинмайди ) бундай бўлади:

 

P<N

м

Р=2, м=10 ва с=6 былганда 0,015<N<1024.

    Агар амалнинг бажарилиши натижасида рухсат этилган диапазондан чиќиб кетадиган сон пайдо бўќлса, разряд турини тўлиб кетиши содир бўлади ва келгусидаги њисоблашлар маъносини йўќотади. Замонавий ЭЊМ ларда табиий акс эттириш шакли ёрдамчи сифатида ва фаќат бутун сонлар учун ишлатилади.

Кўчиб юрадиган вергул кўринишда њар бир сон икки гуруњ раќамлар кўринишда тасвирланади. Биринчи раќамлар гуруњи мантисса, иккинчиси эса тартиб дейилади, шу билан бирга мантиссанинг абсолют ќиймати 1 дан кичик, тартибники эса бутун сон бўлиши керак. Умумий кўринишда кўчиб юрадиган вергулли сон ќуйидагича тасвирланиши мумкин:

Nмах=М*Pр

бу ерда: М соннинг мантиссаси (|А|<1); г  соннинг тартиби бутун сон); Р  саноќ тизимининг асоси.

Мисол. Юќорида келтирилган сонлар меъёрий шаклда ќуйидагича ёзилади:

+0,721355Х103; +0,328Х10-3; -0,103012026Х105

    Меъёрий (нормал) тасвирлаш шакли сонларни тасвирлашнинг катта оралиѓига эга ва замонавий ЭЊМ лар учун асосий њисобланади.

    Расосли саноќ тизимида ќийматли сонлар оралиѓимантиссада т та разряд ва тартибда С та разряд бўлганда (тартиб ва мантиссанинг разрядлар белгиси њисобга олинмайди) бундай бўлади:

P=2, м=10 ва с=6 бўлганда сонлар оралиѓи тахминан 10-19 дан 1019 гача чўзилади. (Солиштириш учун: Ер сайёраси пайдо бўлган ваќтдан бошлаб ўтган секундлар сони 1018 ни ташкил етади).

    Сон ишораси одатда иккилик раќами билан кодланади, бунда 0 коди "=" ишорасини, 1 коди эса "+" ишорасини билдиради.

    Сонларни алгебраик тасвирлаш учун (яъни мусбат ва манфий сонларни тасвирлаш учун) машиналарда махсус кодлар: тўѓри, тескари ва ќўшимча кодлар ишлатилади. Шу билан бирга охирги иккитаси ЭЊМ учун ноќулай бўлган кўпайтириш амалини манфий сон билан ќўшиш амалига алмаштириш имконини беради; ќўшимча код амалларни янада тезроќ бажарилишини таъминлайди, шунинг учун ЭЊМ да айнан шу код кўпроќ ќўлланилади.

Иккилик-ўнлик саноќ тизими ўнлик тизимга ва тескарисига утказиш енгиллиги сабабли замонавий ЭЊМ ларда кенг тарќалди. У асосий эътибор машинани техник ќурилишининг соддалигига эмас, балки фойдаланувчининг ишлаши ќулай бўлишига ќаратилган жойларда ишлатилади. Бу саноќ тизимида барча ўнлик раќамлар тўртта иккилик раќамлар билан алоњида кодланади (16-жадвалга ќаранг) ва шундай кўринишда кетма-кет бир-биридан кейин ёзилади.

16-жадвал

ўнлик ва ўн олтилик раќамларнинг иккилик кодлар жадвали

Раќам

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

В

С

Д

Е

Ф

Код

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

 

Мисол: ўнлик 9703 сони иккилик-ўнлик саноќ тизимида ќуйидагича бўлади: 1001011100000011.

Дастурлашда баъзида ун олтилик сано тизими ишлатилади, ундан сонларни иккилик саноќ тизимига ўтказиш жуда оддийдир N разрядлаб бажарилади (иккилик-ўнлик тизимдан ўтказишга тўлиќ ўхшайди).

    Ўн олтилик саноќ тизимида 9 дан катта раќамларни тасвирлаш учун њарфлар ишлатилади: А=10, Б=11, С=12, Д=13, Е=14, F=15.

Мисол. Ун олтилик F17Б сони иккилик саноќ тизимида ќуйидагича бўлади: 1111000101111011.

 

Компютерда маълумотларни тасвирлаш вариантлари

 

Барча ахборотлар (ќийматлар) иккилик кодлар кўринишида тасвирланган. Ишлаш ќулай бўлиши учун иккилик разрядлар тўпламларини белгилаш учун ќуйидаги атамалар киритилган N 17-жадвалга ќаранг. Бу тернинлар одатда, ЭЊМ да саќланаётган ва ќайта ишланаётган ахборотлар њажмининг ўлчов бирлиги сифатида ишлатилади.

17-жадвал

Иккилик тўплар

Гуруњдаги иккилик разрядлар сони

1

8

16

8х1024

8х10242

8х1 0243

8х10244

Ўлчов бирлиги номи

Бит

байт

Параграф

Килобайт
(Кбайт)

Мегабайт (Мбайт)

Гигабайт (Гбайт)

Терабайт (Тбайт)

 

    Бир нечта бит ёки байтлар кетма-кетлигини кўпинча ќийматлар майдони дейилади. Сондаги (сўздаги, майдондаги ва њ.к.) битлар нолинчи разряддан бошлаб унгдан чапга ќараб номерланади.

Компютерда доимий ва ўзгарувчан узунликдаги майдонлар ќайта ишланиши мумкин.

    Доимий узунликдаги майдонлар

сўз N 2 байт          иккиланган сўз N 4 байт
ярим сўз N 1 байт     кенгайган cўз N 8 байт.

    ќайд ќилинган вергулли сонлар кўпинча сўз ва ярим сўз њажмига эга; кўчиб юрадиган вергулли сонлар иккиланган ва кенгайган сўз њажмига эта.

    Ўзгарувчан узунликдаги майдон 0 дан 256 байтгача бўлган исталган ўлчамга эга бўлиши мумкин, лекин байтлар сони албатта бутун бўлиши керак.

Мисол.

    Структура жињатидан- 193(10)=-11000001(2) сонини ёзиш Компютер разряд тўпида ќуйидагича кўринади.

ќайд ќилинган вергулли сўз шакддаги сон ишораси билан:

 

Сон ишораси

Соннинг абсалют ќиймати

Разряд номери

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

сон

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

    Кўчиб юрадиган вергулли иккиланган сўз шаклидаги сон: жойлаштирилган ва очилган шакллар деб аталувчи ўзгарувчан узунликдаги майдонлар билан тасвирланиши мумкин.

    Жойлаштирилган шаклда њар бир ўнлик сон учун 4 тадан иккилик разряд (ярим байт) ажратилади, бунда сон ишораси сон ярим байтининг унгдан охирида кодланади (1100 N "=" белгиси ва 1101 N "-" белгиси).

    Жойлаштирилган шакл майдони структураси:

Бу ерда ва кейинчалик: Р=- раќам, Ишора N сон ишораси.

    Жойлаштирилган шакл Компютерда одатда иккилик-ўнлик сонларда ќўшиш ва айириш амалларини бажаришда ишлатилади.

    Очилган шаклда њар бир ўнлик раќам учун бутун байт ажратилади, бунда њар бир байтнинг (энг кичигидан ташќари) катта ярим байтлари (зона) Компютерда ООP коди билан (АССИИ N кодига мос равишда) тўлдирилади, кичик (чапдагиси) ярим байтларда эса оддий йўл билан ўнлик раќамлар кодланади. Энг кичик (унгдаги) байтнинг катта ярим байти (зона) сон ишорасини кодлаш учун ишлатилади.

    Очилган шакл майдони структураси:

Очилган шакл Компютерда маълумотларни Компютерга киритиш-чиќаришда њамда иккилик-ўнлик сонларда кўпайтириш ва бўлиш амалларини бажаришда ишлатилади.

Мисол.

-193(10) = -000110010011(2.10) Компютерда шундай тасвирланади:

жойлаштирилган шаклда очилган шаклда

 

АССИИ КОДЛАРИ

 

    АССИИ коди ( Америсан Стандард Соде фор Информатион Интерчанге N ахборотларни алмашиш учун америка стандарт коди ) асосий стандарт ва унинг кенгайтмасига эга (18-жадвал). Асосий стандарт белгиларни кодлаш учун ўн олтилик 00-7F кодларини, стандарт кенгайтмаси еса 80-FF кодларини ишлатади.

    Асосий стандарт халќаро њисобланади ва бошќарувчи белгиларни ва лотин алфавити њарфларини кодлаш учун ишлатилади; стандарт кенгайтмасида псевдографика белгилари ва миллий алфавит њарфлари (табиийки, турли мамлакатларда турлича) кодланади.


5 Мавзу: Мантиќ асослари

Тафаккур ќонунлари,шакллари ва усулларини ўрганадиган хамда тўѓри фикр юритиш ва хулоса чиќаришни ўрганадиган фан мантик (логика) деб аталади.

Логикасузи грекча “ logika “ сўзидан олинган бўлиб, сўз ёки аќл деган маъноларни англатади.

Мантиќ фанининг асосчиси юнон файласуфи Аристотел (Арасту) њисобланади. Арасту ўзининг “Органон”, “Метафизика” каби асарларида мантиќ фани ќонунларини ёритган. Ўрта Осиёлик олимлардан Форобий ва Абу Али ибн Сино мантиќ фанини ривожланишига ўз њиссаларини ќўшганлар.

Мантиќий ќонунларни математик формулалар ва белгилар билан ифодалаш њамда уларни математик усулларда ўрганиш натижасида математик мантиќ фани шаклланди. Бу фаннинг шаклланишида немис математиги ва файласуфи Лейбницнинг хизматлари катта бўлди.

Њозирги пайтда математик мантиќ кибернетика, автоматлар назарияси, бошќарув назарияси каби фанларда кенг ќўлланилмоќда.

Математик мантиќ фанининг асосий тушунчаларидан бири мулохаза бўлиб њисобланади.

Т А Ъ Р И Ф 1 : Рост ёки ёлѓонлиги аниќ маълум бўлган дарак гаплар мулохаза дейилади.

М а с а л а н , “Бир йилда 12 ой бор” (рост), “25 туб сон” (ёлѓон) каби тасдиќлар мулохаза бўлади. Аммо таърифлар, сўроќ ёки ундов гаплар, рост ёки ёлѓонлиги аник бўлмаган дарак гаплар мулохаза булмайди.

Тилимизда “ва”, “ёки”. “эмас” каби боѓловчилар ёрдамида соддароќ гаплардан мураккаброќ гаплар њосил ќилинади. Математик мантиќ фанида бу боѓловчилар мулохазалар устида тегишли амалларни аниќлайди. Бу амалларни таърифлаш учун барча мулохазалар тўпламини Р , унга кирувчи мулохазаларни эса А,В,С … ёки А1 , А2, А3, … каби бош лотин харфлари билан белгилаймиз. Мулохазанинг “рост” ёки “ёлѓон” эканлигини мос равишда “1” ёки “0” деб белгилаймиз.

Т А Ъ Р И Ф 2 : А ва В мулохазаларнинг дизъюнкцияси (йиѓиндиси) деб уларнинг камида биттаси рост бўлганда рост булувчи янги мураккаб мулохазага айтилади ва АVВ каби белгиланади.

АVВ дизъюнкция “ А ёки В” каби ўќилади ва АVВ=ВVА коммутативлик ќонунига бўйсунади.

М а с а л а н, А={талаба 1 курсда ўќийди}, В={талаба 11 курсда ўќийди} мулохазалар учун АВ ={талаба 1 ёки 2 курсда ўќийди} маънони билдиради.

Т А Ъ Р И Ф 3: А ва В мулохазаларнинг конъюнкцияси (кў-пайтмаси) деб, уларнинг иккаласи хам рост бўлгандагина рост бўлувчи янги мураккаб мулохазага айтилади ва АВ каби белгиланади.

А В конъюнкция «А ва В» каби ўќилади ва АВ=ВА коммутативлик ќонунига буйсунади.

М а с а л а н , А={ талаба 1 курсда укийди}, В={талаба «менежмент» мутахассислиги бўйича ўќийди} мулохазалар учун АВ ={талаба «менежмент» мутахассислиги буйича 1 курсда ўќийди} деган маънога эга бўлади.

Т А Ъ Р И Ф 4: А ва В мулохазаларнинг импликацияси (хулосаси) деб А рост, В ёлѓон бўлгандагина ёлѓон бўладиган янги мураккаб мулохазага айтилади ва АВ каби белгиланади.

А B импликация «Агар А бўлса, у њолда B бўлади» ёки «А дан B келиб чиќади» деб ўќилади. Бу амалда А-шарт,B-хулоса деб аталади.

М а с а л а н , А={талаба 1 курсда ўќийди } , В={талаба Бухоро шахрида яшайди} мулохазалар учун АВ= {Агар талаба 1 курсда ўќиса, у Бухорода яшайди},

ВА={Агар талаба Бухорода яшаса, у 1 курсда ўќийди}

деган маъноларни билдиради

Т А Ъ Р И Ф 5 : А ва В мулохазаларнинг эквиваленцияси деб, уларнинг иккаласи хам ёлѓон булгандагина рост бўладиган янги мураккаб мулохазага айтилади ва АВ каби белгиланади.

АВ эквиваленция “А бўлиши учун В зарур ва етарли” ёки “А фаќат ва фаќат В бўлганда бўлади” деган маънони билдиради хамда А В =ВА коммутативлик ќонунига бўйсунади.

Бу амаллар мохиятини куйидаги жадвал кўринишида ифодалаш мумкин :


А


В

АVВ

АВ

АВ

АВ

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1


Бундай жадваллар ростлик жадваллари деб аталади.

Бу амаллар иккита А ва В мулохазалар орќали аниќланади ва шу сабабли бинар амаллар деб аталади.


Т А Ъ Р И Ф 6 : А мулохазанинг инкори деб у рост бўлганда ёлѓон, ёлѓон бўлганда эса рост ќиймат ќабул ќилувчи янги мулохазага айтилади ва А каби белгиланади.

А инкор “А эмас” деган маънони билдиради ва битта мулохаза орќали аниќлангани учун унар амал хисобланади.

М а с а л а н , А={25 тоќ сон} мулохаза учун А={25 тоќ эмас} ёки А= {25 жуфт сон } деган маънони ифодалайди.

Таърифга асосан А=1(рост) бўлса, А=0 ва аксинча А=0 (ёлѓон) бўлса, А=1 бўлади.


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Дизюнксия нима?

 2. Конюнесия нима?

 3. Мантиќ асослари нимани ўргатади?

 4. Импликатсия нима?6 Мавзу: Мантиќ конунлари

Мантиќ ќонунлари мантиќ тафаккури конуниятларини инъикос этади. Алгебрада мулоњоза мантиќ ќонунларининг формулалар кўринишида тасвирланади.

Айният ќонуни: Њар бир мулоњоза ўзига айният њисобланади. А А

Номухолиф ќонуни: Мулоњоза бир ваќнинг ўзида рост ва нотўѓри бўлаолмайди. Агар А мулоњоза рост бўлса, у њолда унинг инкори А- нотўѓри бўлади. Бундан А мулоњоза билан унинг инкори нинг кўпайтмаси нотўѓри бўлади, яни А=0.

Инкорни инкор ќонуни: Агар бирор мулоњоза икки маротиба инкор этилса, у њолда у аввалги њолатига ќайтади, яни А


Деморган ќонуни: 1) 2)

Комутативлик ќонуни: Алгебрада ќўшилувчилар ва кўпайтувчиларни ўринлари алмаштирилса ифодани ќиймати ўзгармайди. Мулоњоза алгебрасида мантиќлар кўпайтмаси ва йиѓиндисида кўпайтувчилар ва ќўшилувчи жумлалар ўринлари алмаштирилса мантиќ ќиймати ўзгармайди.

Ассотсиативлик ќонуни: Агар мантиќий ифодалар фаќат йиѓинди ёки кўпайтма кўринишда берилган бўлса, у њолда ќавсларга эътибор бермасдан ёки уларни ихтиёрий шаклда жойларини узгартиришиимз мумкин.

мантиќлар кўпайтмаси мантиќлар йиѓиндиси

Дистрибутивлик ќонуни: Алгебра курсида умумий кўпайтувчини кавсдан ташќари чиќариш мумкин. Мулњоза алгебрасидањам умумий кўпайтувчини ва умумий ќўшилувчини ќавсдан ташќари чиќариш мумкин.

Ќўшишга нисбатан кўпайтиришнинг дистрибутив ќонуни


Кўпайтиришга нисбатан ќўшишнинг дистрибутив ќонуни


Њамма мантиќ ќонунларини умумий кўриниши:

дизюнксиянинг комутативлик ќонуни

конюксиянинг комутативлик ќонуни

дизюнксиянинг ассотсиативлик ќонуни

конюксиянинг ассостсиативлик ќонуни

конюксиянинг дистрибутив ќонуни

дизбнксияни дистрибутив ќонуни

, Деморган ќонуни

инкорни инкор ќонуни

идемпотентлик ќонуни

Такрорлаш учун саволлар

 1. Ассотсиативлик ќонунини тушинтиринг.

 2. «икки кара икки беш» ва «бешнинг квадрати 25» жумлалари ёрдамида комутативлик ќонунини текширинг.

 3. Инкорни инкор ќонунини тушинтиринг7 мавзу: Компютернинг мантиќий базаси

Компютер мантиќ базасининг ќисмлари ќуйидагилардан иборат:

 • «ВА» мантиќ ќисми – мантиќни кўпайтириш

 • «ЁКИ» мантиќ ќисми – мантиќларни ќўшиш

 • «Эмас» мантиќ ќисми – мантиќни инкор этиш

Њар ќандай мантиќ амаллари бу уч амаллар комбинатсияси ёрдамида бажарилиши мумкин, айнан шунга ўхшаш компютерда ахборотларни ќайта ишлаш ва кузатиш ишлари њам шунга асослангандир. Компютернинг мантиќ базаси - уйни ѓишт пайдо ќилгани каби, ахборотларни ќайта ишлаш ва кузатиш ишларини бажаради.

Мантиќ ќисмлари компютердаги электр инмпулси сигналларини ифода ќилади. Бундай импулслар иккилик раќамлар «1» ва «0» ллар ёрдамида тасвирланади. Мантиќий ќисмларининг криш жойларига мантиќий сигналлар – аргументларнинг ќийматлари киритилади, чиќий жойларида эса сигналларнинг натижаси олинади.

Мантиќий ќисмлардаги сигналларнинг аниќлик холати жадвали мантиќ функсияларининг тўѓрилик њолати жадвалига монанд бўлади. hello_html_26243c75.png

«ВА» мантиќ ќисми. Мантиќ кисмининг А ва В кириш ќисмларидаги сигналлар (00, 01, 10 ёки 11) бўлсин. Чиќиш жойида эса мантиќларни кўпайтириш жадвалига мувофиќ бўлган «0» ёки «1» њосил бўлади. 1-расм

«ЁКИ» мантиќ кисми - Мантиќ кисмининг А ва В кириш ќисмларидаги сигналлар (00, 01, 10 ёки 11) бўлсин. Чиќиш жойида эса мантиќларни ќўшиш жадвалига мувофиќ бўлган «0» ёки «1» њосил бўлади.hello_html_m6e3da47c.jpg

«ЭМАС» мантиќ ќисми - Мантиќ кисмининг А кириш ќисмидаги сигнал (0 ёки 1) бўлсин. Чиќиш жойида эса мантиќларни инкор жадвалига мувофиќ бўлган «0» ёки «1» њосил бўлади.hello_html_m446dba9f.jpg

Иккилик системадаги сумматорлар - компютер ишни максимал даражада соддалаштириш маќсадида њамма математик амаллар протсессорда иккилик системага келтирилади. Ана шу сабабли протсессорнинг асосий ќисмини сумматорлар ташкил ќилади ва ану шу жамлашни таъмин ќилади.

Ярим сумматорлар – (Ярим сумматорларда иккита кириш даричаси бор) Шуни маълум ќиламизки иккилик ситемаларини жамлашда њар бир разрядда сумма пайдо бўлади ва юќори разрядга ўтиш зарурати пайдо бўлади. Ќўшилувчиларни А ва В, кўчишни Р ва суммани S билан белгилайлик. Бир разрядли иккилик сонларни ќўшишда юќори разрядга ўтиш жадвали ќуйидагича

ўтиш

Сумма

А

В

Р

S

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0


Тўлиќ бир разрядли сумматорларда учта кириш даричаси бор. Сумматорларни бир бири билан боѓлаб кўп разрядли сумматорлар њосил ќилинади

Тригерлар. Триггер деб-икки мустахкам 0 ва 1 холатга эга булган кетма-кет богланган мусбат тескари алока бўлган схема тушунилади. Тригерлар иккита “Ёки” мантиќи ва иккита “эмас” мантиќлари ёрдамида ясалади. Триггерлар асинхрон кириш, погонали ёки синхронлаштирувчи ва ахборотлар киришларига эга. Триггерлар типига:

- алохида ўрнатилган холатдаги триггерлар (RS)

- D триггер,

- Универсал триггер (JK)

- Хисобли киришли триггерлар-(Ттриггер).

Ахборотларни ёзиш усуларига кура триггерлар синхрон ва асинхрон, бошкариш усулларига статистика бошкарувига булинади. Охирги вазиятда тугри ва инверсияли кириш бошкаруви тугрисида гапирилади.


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Сумматор нима ? Тушинтиринг.

 2. Тригерлар нима?

 3. Кўп разрядли сумматорларни ишлаш принсипини тушинтиринг.
8 мавзу: Лоињалаш идрокнинг бир усули.

Инсон ўзининг њар кунлик фаолиятида, у њоњ илмий булсин ё таълимий ва њоњ технологик ё бадей, доимо ўз атрофидаги муњит объектнинг моделини яратади ва уларда ўзларининг эњтиёжларини ќондириш учун њаракат ќилади. Бундай моделларни яратиш учун ќатъий коидалар йўќ. Инсоният ўзларининг тажрибаларидан бундай объектларни проектлаш ва йўлларини яратганлар. Яратган моделларини турли ахборотлар шаклида химоя ќилиб келганлар ва њар бир њоњишмад кишилар ўрганиши ва ишлатишларига ижозат берганлар.

Умуман лоињалаш идрокнинг бир усули бўлиб, моделларни яса ш ва тадбиќ ќилиш учун хизмат ќилади. Лоињалаш усулининг тадбиќи илмий - тадќиќот масалаларида ќадимдан ќўлланилиб келинган ва мунтазам равишда њамма янги соњаларда янги илм марифатларида ќўлланилган. Лойињалаш њозирги кунда техник, бинокорлик, архитетктура, астраномия, физика, химичя, биология, тиб ва њатто жамиятшинослик илмларида конструксияларни пойда бўлишида кенг миќёсда ќулланилиб келинди.

Модель тушунчаси лотинча moduls сўзидан олинган бўлиб ўлчов, меьёр деган маьнони билдиради. Модель бирор обьект ёки обьектлар тизимининг аксидир. Модель жуда кенг қамровли тушунча бўлиб унга алахида таъриф берилмаган, лекин биз ўрганаётган холда учун уни қуйидагича таърифлаш мумкин.

Модель - бу объектив борлиқ ёки жараёнларнинг субъектив аксидир. У шундай моддий ёки фикран кўз олдимизга келтириладиган обьектки, уни бевосита ўрганиш ва натижада улар хакида янги билимлар хосил килиш мумкин.

Информатсион модел – география илми, њарбий алоќа, кемањайдовчилари ва бошќалар Ер заминининг юзаси информатсион моделини ишлатадилар. Ер юзининг географик харитаси табиий харита, сийсий харита, иќтисодий ва бошќа хариталарга бўлинади.

Бир объектни бир неча моделлар тўпламидан ва бир неча турли хил объктлардан бир моделни тасвирлаш мумкин.

Бирор модел объектни ўзини ташкил ќилаолмайди. Лекин мураккаб масалаларни ечишда уларнинг хоссаларини бажарувчи моделлардан фойдаланилади.

Лойињалаштиришда назарий система. Бизни ўраб турган олам турли хил катта объектлардан иборатЊар бир бу объектлар алоњида хоссага эгадир. Масалан ќуёш истемаси сайёраларини объкт деб ќарасак, ундаги њар бир сайёра маълум бир оѓирликка, њажмга, зичликка ва бошќа шунга ўхшаш хоссаларга эга бўлиб, ќуёш ва ўзи атрофидагилар билан алоќаманд бўладилар.

Сайёралар ўзидан катта объект ќуёш системасининг ќисм объект бўлса, Куёш системаси њам ўз навбатида галактиканинг объекти бўлади. Бошќа тарафдан сайёралар турли хил химявий моддаларнинг атомларидан иборат. Атомлар эса жуда содда зарралардан ташкил топган. Бундан шундай хулосага ќилиш мумкинки њар бир объект бошќа объектлардан ташкил топган, яни булар система њисобланади.

Система деб шундай ўзаро олаќоманд бўлган объектлар мажмуйики, бу объектлар бу мажмуйида иштирок этиб у яхлут бир ошё сифатида амал ќилади.

Масалан компютер бир системадир, чунки у бирнеча турли хил бир бири билан алоќаманд бўлган ќисмлар мажмуйидан тузилган. Бу ќисмларнинг њар бири ўзларининг махсус хоссалари билан ажралиб туриб, улар компютернинг ќисмлари ва программавий таъминотини ташкил этади.

Статистик ахборотлар модели. Њар њолда система фазо ва ваќтда вужудга келади. Ваќтнинг њар бир лањзасида бирор муаян њолатдаги система пайдо бўлади, улар маълум бир ўзларининг хоссаларига, кийматларига, улчамларига ва бир - бирлари билан боѓлиќ бўлган омилларни ташкил ќилади.

Системанинг муаян бир ваќт ќисмида ќисмида тасвирлаш мумкин бўлган модел, статистик ахборот модели дейилади.

Статистик ахборотлар моделига физикада содда механизмлар моделини, биологияда њайвонлар ва ўсимликлар моделни ясашни мисол ќилиб кўрсатиш мумкин.

Динамик информатсиялар модели. Системани ташкил бўлиши ва пайдо бўлиши ваќтидаги моделлар динамик информатсия модеои дейилади.

Мисол: физика фанида – жисмларнинг њаракати модели, биология фанида ўсимликларнинг ривожланиши модели, њайвонлар организми моделлари, химия фанидан химявий реаксия ўтказишдаги моделлар ва бошќалар
Такрорлаш учун саволлар:

 1. Модел нима? Тушинтиринг.

 2. Бир объект бир неча моделларга эга бўлиши мумкинми? Тушинтиринг.

 3. Бир модел бир неча объектларни образи бўла оладими?

 4. Информатсион модел нима? Тушинтиринг.


9 мавзу: Моделларни тасвирлаш шакллар ясаш усулидир.


Информатсион ва моддий моделлар: Њамма моделлар шартан икки гуњга бўлинади: моддий ва информатсион моделлар.

Моддий моделлар: объекларининг геометрик хоссалари, физик ва бошќалар обеъктнинг моддий моделини беради. Мисол: глобус, кристал панжаралар модели, бинолар чизмаси, самолиётлар модели, автомобил ўйинчоќлар, ўйинчоќ поездлар, омларнинг анатомик организм ива бошќалар.

Информатсион моделлар. Объектлар ва њаракатлар тимсоли ва белгилар тасвири информатсион моделлардир. Ўз навбатида информатсион модел образли модел ва символли моделларга бўлинади.

Образли информатсион моделларга сурат ёки тасвирлар мисол бўлади. Образли информатсион моделлари ва умумий информатсион моделларнинг хоссалари хаммаси шундан иборатки, улар объектларнинг аёният (намоиш) образларини бирор информатсияни (коѓаз, видео ва бошќалар) бошќарувчилари билан биргаликда намоён этишдир. Маориф ва илм соњасида образли информатсион моделлардан кўпрок фойдаланилади. Масалан турли талимий фанларнинг аёният воситалари, гиёњларнинг, њашаротларнирнг, парандаларнинг ва њакозалар систематикаси.

Белгили информатсион моделлар. Белгили информатсион моделлар турли хил образли системалар ёрдамида ясалади. Масалан: матн белгили информатсион модел мисолида бирор программалаштриш тилларини кўрсатишимиз мумкин. Формула белгили информатсион иоделларга физик, математик формуллар, жадвал белгили информатсион моделларга химявий элементлар жадвалини мисол этиб кўрсатишимиз мумкин. Бундай моделларга географик хариталар, графиклар, диаграммалар хам мисол бўла олади.

Шакл ясашлар. Баъзи турлдаги моделларни ясашда табиий тиллар (муќаррар, ишлатилатиладиган, одамлар орасидаги сўзлашув) ишлатилади. Масалан, баён ќилувчи информатсион моделлар бундай моделларга аниќ мисол бўла олади.

Илм тарихида тавсиф информатсион модели энг аввал малум бўлганларидан биридир. Бундай моделлардан бири жањон гелиосентрик модели бўлиб, уни Н. Коперик тавсия ќилган. Бум одел ќуйидагича тавсиф ќилинган:

- Ер сайёраси ўзи ўќи бўйича ва ќуёш атрофида айланади

- њамма сайёралар њам ќуёш атрофида айланади.

Белгили тиллар ёрдамида (шакл, расм) белгили информатсион моделлар, математик моделлар шаклида, мантиќ ва бошќалар ясаш мумкин.

Математик ифодалар, тушунчалар, формулалар ёрдамида яасалган моделлар математик моделлар дейилади. Математик тиллар белгили тиллар мужмуидан иборатдир. Алгебраик белгили тиллар ўзгарувчилар ўртасидаги боѓлиќлик формаларини њосил ќилади. Масалан И. Нютон Н.Коперникни жахон гелиосентрик системаси образи сифатида жањонга машњур бўлган механик ќонунларини яратди. Бундан мактаб физика курсида жуда кўп миќдорли боѓлиќликлар ўрганалидаки булар алгебраик тил тимсолида ўзига хос ифодаларни ташкил ќилади. Бундай алгебраик ифодаларнинг боѓлиќлиги математик моделлар ёки бу њодисалар ёки йўналишлар ўргаши бўлади.

Алгебраик мантиќ тиллари мантиќ белгили моделларни ясаш учун имкон беради. Алгебраи мантиќ ёрдамида оддий ва мураккаб мулоњазалар баёни табиий тиллар тавасути ёрдамида ифода топган боѓланишлар ташкил ќилиш осон бўлади. Мантиќ моделларни ясаш мантиќ масалаларини ёчишга имкон беради.


Белгили тиллар ёрдамида информатсион моделлар ясаш йўллари шакллар ясаш дейилади.

Белгили моделларни тасвирлаш. Белгили моделларни намоён этиш учун кўпиняа уларни тасвирлаш (визуаллаш) керак бўлади. Тасвиланувчи(визуалланувчи) белгили моделлар учун уларнинг алгоритмлари блоксхема шаклида тасвирланади. Масалан объектларнинг фазодаги ўзаро боѓланишлари расмлар ёрдамида, электр занжирларининг моделлари уларнинг электр схемаси ёрдамида, мантиќ моделининг ќисмлари мантиќ схемалари ёрдамида ва њакоза. Физик жисмлар Белгили моделларини тасвирлаш динамик йўналишни инъикос ќилиш аниматсиялари ёдамида, физик катталикларнинг графикларини яса шва бошќа амалларни бажариш лозим бўлади. Бунга мисол сифатида математик маятникнинг эркин тебраниши кўрайлик.

hello_html_m66f78a6c.png

Аниматсион ўйинлар ёрдамида жисмлар њаракатининг модели ва тасир ќилувчи кучларнинг кўриш мумкин, бурчак координаталарига ва ваќт ва тезликка нисбатан боѓлиќ графикларини ясаш ёки потенсиал ва кинетик энергиялар диограммаларини намоиш этиш мумкин.


Таакрорлаш учун саволлар:

 1. Моддий моделларни тушинтиринг.

 2. Информатсион моделларни тушинтиринг.

 3. Белгили информатсион моделни тушинтиринг.

 4. Белгили информатсион моделларни тасвирлаш нима?


10 мавзу: Информатсион модел турлари.


Информатсион моделлар янги объектлар системасини инъикос ќилаоладики, уларда турли хил ќарама – ќаршилик ва алоќамандликдан бошќа тасир ќилиш амалларини ясай олади.

Турли хил информатсион моделларни, турли хил ясаш системалари турларини инъикос этиш учун жадвалли моделлар, иерархик моделлар, тармоќ моделлари ва бошќалар шаклида ишлашга ќарор беради.

Жадвалли информатсион моделлар. Информатсион моделнинг янги тез – тез ишлатиладиган тўртбурчак шаклидаги жадвал моделлари устун ва ќаторлардан иборатдир. Бу хилдаги моделлар объектлар грухини тасвирлаш ва тадбиќ ќилишда улар бир хил хоссалар мажмуидан иборат иборат бўлади. Жадваллар ёрдамида њаётдаги информатсион моделларнинг турли хил статистик ва динамик сохаларини ясаш мумкин. Мисол: Бундай моделларга математик функсияларни тасвирлаш жадвали, малумотлар базаси, поездлар ва самолётлар њаракати њаќидаги жадваллар, дарс жадваллари ва њокозалар.

Жадвалли информатсион моделларда объектлар рўйхати жадвалнинг биринчи устуни катакларига, уларга мос ќийматлари эса жадвалнинг бошќа устуни ќаторларига жойлаштирилади. Баъзи жадвалларда объектлар рўйхати жадвалнинг биринчи ќатори катакларига жойлаштирилса унга мос ќийматлари эса жадвалнинг бошќа ќатор катакларига жойлаштирилади. Масалан мантиќ функсияларининг њаќќониятлик жадвали.

Жадвалли информатсион моделларда бир жинсли объектлар рўйхати жадвалнинг биринчи устуни(ќатори) катакларига, уларга мос ќийматлари жадвалнинг бошќа устун(ќатор) катакларига жойлашади.

Мисол: «Компютер ќисмлари ва уларнинг нархлари» тўѓрисидаги жадвалли информатсион моделни ќўриб чиќайлик. Жадвалнинг биринчи устуни катакларига бир жинсли объектлар рўйхати (компютер ќисмлари) ёзамиз. Бошќа устуни катакларига уларга мос кийматларни (нархларини) ёзиб чиќамиз. Тузилган жадвалли информатсион модел жадвалдаги ќисмлар нархи бўйича компютерга умумий бањо беради


Нархи (у.е)


Ќомпютер ќисмлари рўйхати

Нархи (у.е)

Асосий плата

80


Монитор 15

180

Протсессор Сеleron 1ГГс

70


Винчестер 40 гб

130

Хотира DIMM 128 Мб

15


Асосий плата

80

Винчестер 40 Гб

130


Протсессор Сеleron 1 UUc

70

Дисковод 3,5

14


Диковод CDROMx52

40

Видеоплата 16Мб

30


Видеоплата 16Мб

30

Монитор 15

180


Овоз Корти 16 бит

30

Овоз Корти 16 бит

30


Корпус

25

Диковод CDROMx52

40


Хотира DIMM 128 Мб

15

Корпус

25


Дисковод 3,5

14

клавиатура

10


клавиатура

10

сичќон

5


сичќон

5

Компютерда жадвалли информатсион моделларни ясашни энг осон йўли – электрон жадвал ва маълумотлар базаси системасини ишлатишдир.

Жадвалли моделларни тасвирга алмаштириш.

- Компютер ќисмлари рўйхати ва уларга хос ќийматлари жадвалини электрон жадвалига ўтказамиз

- Малумотларни иккинчи устунини камайиш таартибида тасвирлаймиз.

- Њосил бўлган электрон жадвални доиравий диаграммасини ясаймиз

hello_html_62a4cc05.jpg


Моделнинг тањлили шундан далолат берадики, протсессорлар тезлигини, тезкор хотира њажмини ошириш учун ќилинадиган њаражотларнинг камайиши компютер нархини кўтарилишига таъсир этмайди. Бу омиллар компютер омиларини оширишга имкон беради. Объектларнинг таъсири ва уларнинг хоссалари жадвал моделлар шаклини илмий тањлилларда ишлатили яхши бўлади. Масалан, бундай жадвалли информатсион моделларга Д.И.Менделеевнинг даврий системани њисоблашимиз мумкин. У XIX асрнинг охирида ясалган бўлиб химявий ва физикавий илмларида њал ќилувчи таъсир њисобланади.

Бу моделда химявий элементлар жадвал ќатори катакларига атом оѓирлигини ўсиши бўйича жадвал устунлари катакларига валетлиги бўйича тасвирланган. Жадвалга шундай тартиб берилганки, элементларнинг ишѓол бўлиш мавќейи бўйича баъзи физик ва химиявий хоссаларини аниќлаш мумкин.

Иерархик информатсион моделлар. Атроф муњитимиз њар бир муаян хоссаларга эга бўлган турли хил объектлар мажмуидан иборат. Аммо объектлар грухи умумий бир хил хоссаларга эга бўлиб, улар бошќа объект груњларидан фарќ ќилади.

Бир хил умумий хоссаларга эга бўлган объктлар груњи объектлар синфи дейилади. Объектлар синфидаги объектларни ќисм синфларга ажратиш мумкинки, уларнинг баъзи объектлари махсус хоссаларга эга бўлиши мумкин. Ќисм синфлар ўз навбатида ўзидан кичик груњларга бўлинади ва бу йўналиш бир неча маротиба такрорланади. Объектларнинг бундай тартибдаги йўналиши объектларнинг тафсифланиши дейилади.

Информатсион молелларни объектларни таснифларга ажратиш йўли билан ясаш иерархик тузилишга эга. Масалан, агар информатикада папкалар ёки файллар (файл, папка,ќисм папка, оналик папка) иерархик папкани ташкил ќилса у њолда биологияда бутун дунё њайвонот олами иерархик системани ташкил этади (тури, синфи, авлоди, оиласи).

Иерархик информатсион моделлар статистик иерархик моделлар ва динамик иерархик моделларга бўлинади. Бу икки турдаги моделларни ясаш тартиби бир бири билан ўхшашликка эга. Объектларнинг таснифлаш асосан статистик иерархик информатсион моделлар ва оилалар наслларини алмашиниш тарихий йўлларини тасвирлаш динамик иерархик информатсион моделлар (гениологик, дарах ёки шажаралар) да ишлатилади.

Компютерларнинг таснифлари учун информатсион моделни кўриб чиќайлик. Компютерлар синфи учта ќисм синфларга бўлиниши мумкин: суперкомпютерлар, серверлар, шахсий компютерлар.

Супер компютерлар ќисм синфига мансуб компютерларга юќори даражадаги махсулдорликка ва бошќа компютерлардан ишлатиш ишончлилиги фарќ ќилади ва катта илмий – техника марказларида, реал ваќт масштабида бошќариш йўлларида ишлатиладиган компютерлар киради.

Сервер компютерлари ќисм синфидаги компютерларга юќори даражадаги махсулдорликка ва ишлатиш ишончлилиги юќори бўлган мањалий тармоќ ва глобал тармоќларда сервер компютер сифатида ишлатишга мўлжалланган компютерлар киради.

Шахсий компютерлар ќисм синфига мансуб бўлган компютерларга махсулдорлиги ва ишончлилиги ўрта бўлган офис программалари замисмаси ёрдамида, уйда, мактабда ва турли хил ишларни бажариш учун ишлатиладиган компютерлар киради. Шахсий компютерлар ќисм синфи ўз навбатида бошќа ќисм синфларга бўлинади – стол усти компютерлари, портатив компютерлар, саноат ва чўнтак компютерлари ва бошќаларга бўлинади.

Иерархик информатсион моделлар объектлар зиналар бўйича таќсимланади. Њар бир юќори зина бир неча пастки зиналардан иборат бўлиб, њар бир пастки зина фаќат биргина бир поѓона юќори зинадаги объектга талуќли бўлаолади.

Иерархик моделларга компютерларни таснифбандини мисол ќилиб олишимиз мумкин. Бу моделнинг юќори зинаси компютер њисобланса, бу зина уч поѓонага бўлинади. Бу уч поѓонанинг иккинчи поѓонасига Суперкомпютерлар, Серверлар ва шахсий компютерлардир. Иккинчи поѓонанинг учинчи замимасининг учинчи поѓонасига – Стол усти компютери, Портатив, Саноат ва Чўнтак компютерлари киради.

Информатсион моделларнинг граф шаклидаги тасвири. Информатсион моделлар ёрдамида намоиш этувчи кўргазмаларни ясашни маќул йўлларидан бири графларни ќўллаш њисобланади. Графнинг системанинг юќори ќисмини инъикос этади.

Юќори поѓона ќисмига нисбатан пастки поѓона ќисми «ундан иборат» муносибати учун ќарор топади. Бундай боѓланиш поѓона ќисмлари ўртасидаги граф ёйи шаклини ташкил этадики, бу шаклда ўќлар (томонлар чизиѓи) бўлади. Объектлар орасидаги боѓланишлар симметрик бўлмаган графлар белгилашлар деб аталади.

Иерархик информатсин моделларни граф шаклини компютерлар таснифи бўйича тасвирлайлик.Тармоќли информатсион моделлари.

Тузилиши мураккаб системаларни њар ќисмлари ўртасидаги боѓланишни ясаш учун тармоќланиш информатсион моделлар ишлатилади. Компютерларнинг глобал тармоќ интернет турли хил минтаќавий тармоќ ќисмлари(америка, европа, россия, тожикистон, япония, австралия ва бошќалар) ўртасида ўзаро катта тезликда алоќа ќилиш йўлларини амалга оширади. Бундан унинг баъзи ќисмлари (мас. Америка) бошќа минтаќвий интернет тормоќ ќисмлари билан бевосита боѓланган бўлиб, бошќа минтаќавий тармоќларнинг(маслан, россия, тожикистон, австралия ва бшќалар) ќисмлари билан информатсия алмашинишида фаќат америка минтаќавий тармоѓи тавасутида амалга ошира олади.

Глобал интернет тармоќларининг тузилишини инъикос этувчи графни ясайлик.

hello_html_m4c4ec7d1.png

Графнинг учлари минтаќавий тармоќларни ифода ќилади. Учлари ўртасидаги боѓланиш икки тарафлама бўлади. Шу сабабга кўра учларни бир бири билан боѓловчи чизиќлар томонларсиз (йўналишсиз) тасвирланган бўлиб улар йўналишсиз (орентирсиз) граф деб номланади.


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Жадвалли информатсион моделни тушинтиринг.

 2. Иерархик информатсион моделга мисол келтиринг.

 3. Тармоќли информатсион моделни тушинтиринг.11 мавзу: Моделларни компютерда ќайта ишлаш ва текширишнинг асосий босќичлари.

Турдли хил обектларнинг информатсион системалари ва моделларини текширишда компютерларни ишлатиш информатсияларни пайдо бўлиш характерлари у ёки бу параметрлари ќийматларига боѓлиќлигини кўрсатади. Компютерни моделларни текшириш ва ќайта ишлаш йўллари бир неча босќичларга бўлинади.

Биринчи босќичда объектни текшириш одатан унинг информатсион моделини таснифини ясашдан бошланади. Бунда модел текшириш маќсадлари, муњим параметрлари ва ањамиятлари жалб ќилиниб объектнинг камањамиятли томонлари ва иккинчи даражали параметрлари эътиборга олинмайди.

Иккинчи босќичда объектнинг модели тасвири кўриб чиќилади, яни информатсион моделнинг ташќи тил ёрдамида (шакли, белгиси) таснифи тавирланади. Бунда модел бирор математик ифода ёки формула, тенглама, тенгсизлик ва бошќалар ёрдамида объектларнинг бошланѓич ва охириги ќийматлари орасидаги боѓланиш ќайд ќилинади ва бу ќийматлар билан чегараланади. Формула билан берилган ифодада катталик ќийматлари топилади.

Учинчи босќичда информатсион модел формал компютер модели шаклига ўтказилади, яни модел компютерга тушинарли тил шаклига ўтказилади.

Компютер моделларни ясашни бир биридан умуман фарќ ќилувчи икки тури мавжуд

 1. Масаланинг алгоритмни ясаш ва уни бирор программалаш тилида тасвирлаш

 2. Татбиќ ќилувчи бўлимлари (электрон жадвал, малумотлар базаси системасини бошќариш) ёрдамида компютер моделларини ясаш.

Компютер моделини ясаш пайтида графикли интерфейс муњитида ишлай олишини, белгили моделлар тахлил ќилиш мумкин улиши ва навбатдаги босќичда компютер ишлатучини интерактив боѓланишини таъминлай олишига эътибор беришимиз керак бўлади.

Тўртинчи босќич информатсион моделни ўрганишни компютерда бажаришдан иборат. Агар компютер модел бирор программалаш тилида тузилган бўлса уни натижасини компютерда олиш кифоя бўлади.

Бешинчи босќичда олинган натижалар тањлил ќилиниб текширилаётган моделга тадбиќ ќилинади.Агар компютерда олинган натижа информатсион моделда фарќ килса , у њолда реал объектнинг параметрлари ўлчаниб хулоса чиќарилиши керак, чунки олдинги босќичларда объект хоссалари учун хотиликлар, ноаниќлик, тушиб ќолдирилишларига йўл ќўйилган бўлиши мумкин. Масалан модел сифатини тасвирлаш босќичи бундай эњтмолдан холи эмас, бунда объектнинг муњим хоссаларидан бири яхши инъикос этилмаган бўлиши ва моделнинг формулавий тасвирини ясашда камчиликларга йўл ќўйиган бўлиши мумкин ва бошќалар. Бундай йўналишлар давомли бўлиши керак. Моделни аниќлик ва ислоњ ќилиш олинган натижалар объект параметрлари ќийматларига мувофиќлиги тањли ќилиш такрор топиш даври бўлади ва объектларни урганишни таминлайди.

Геоахборот моделини тадбиќи. Геоахборот режаси кўп ќаватли электрон карталарясашга асосланган. Уларнинг аватлари базасида ер юзининг географик тасвири бўлиб, њар бир ќаватлар ер юзининг бирор ќисмини ифода этади. Бу хилдаги карталар электрон карталар деб аталади. Географик карталар ќаватида турли объектлар – давлатлар, шањарлар, йўллар, њаво майдонлари ва бошќаларни тасвирлаш мумкн.

Њозиги пайда интерне ёрдамида узатиш учун жањоннинг интерактив географик картаси, оламнинг турли хил ќисмлари давлатлдар ва катта – кичик шањарлар маълумдир. Бунда векор графикли географик карталарни ишлатиш ва шу сабабли ишлатувчининг ихтиёрий танлави инкониятини муњайё ќилишни ясаш мумкин. Бу карталар маълумотлар базасига алоќамандлигига алмаштирш мумкин бўлган. Бинобарин унда њар бир объектга доир тасвир топилиши, зарур информасиялар узатиш мумкин.

Масалан: Картогафия сервисида очилиши керак бўлган рўйхатда аввал зарур керакли карта танланади, ундан сўнг унинг намунали инъикоси, сиёсий, маъмурий бўлиниши, ањоли зичлиги транспорт ва бошќаларни иш юзасига чиќариш мумкин. Картадан минтаќани танлайлик ва ундан сўнг сичќон ёрдамида унинг устида сичќон тугмасини боссак экранда янги ёдамчи информатсион ойна њосил бўлади. Компютени ишлатувч зарур объектни чаќирш учун чаќрувчи система ёрдамида амалга оширишади.

Масалан: Душанбе шахри интерактив карасида кўча номи ва уй номери кўсаилган бўлсин. Адресларни чаќириш ойнасга «Рудакй хиёбон 17 хона» ни киритамиз. Ундан сўнг бу адресга мувофиќ Душанбе шахри картасида Тожикистон Миллий университети биноси бошќа рангларга нисбатан баландроќ рангда крсатилади.

Информатсион модели электрон географик карта ёрдамида ихтиёий минтаќани ахборот базасида узатади. Ањоли сонига оид ахборот, саноат тараќиёти, атоф муњитни ифлосланиш даражаси ва бошќа мсаъхлумотлар баъзасига таълуќли бўлганлари географик карталарга алоќаманд бўла олади ва уларда ўз инъикосини топади.

Мантиќий ќисмлар модели. Компютер моделларини ишлатишда компютернинг мантиќий ќисмлари баъзасини ўрганшда, сумматор, ригер ва бошќаларни ўрганиш маќсадга мувофиќдир. Кириш ва чиќишдаги мантиќий сигналларини ќийматларини аниќлашга компютер моделларини имконияти каттадир. Компютернинг мантиќий ќисмлари моделини ясаш йўлларидан маълумки, иккилдк бирразрядли ярим сумматор тўртта мантиќий базадан иборат. Иккита конюкто, битта дезюнктор ва битта нвентордан иборат.Сумматорнинг кириш сигналлари А ва В ќўшилувч сигналлар ва наижавий чиќий сигналлари мавжуд бўлиб, ќўшиш наижаси ва юќор разрядга ўтиш – Р њосил бўлади. Visual Basic пограммалаштириш тили ёрдамида ярим сумматорнинг компютер моделини ясаймиз

 1. Компюте мантиќий ќисмлари базасини тасвирлаш учун формада тўрта белги ва маниќ ќйматларини киритувчи - олтита матн майдонини жойлаштирамиз.

 2. Базавий мантиќ ќисмларининг њар би кириш ва чиќишлари матнли майдонлардан иборат бўлган мантиќий ќийматларни аниќловчи поргаммасини тузамиз.

hello_html_67877bba.png

Форманинг коди

Dim blnA, blnB, blnP, blnS As Boolean

Private Sub Command1_Click()

blnA = Text1.Text

blnB = Text2.Text

blnP = blnA And blnB

blnS = (blnA Or blnB) And Not (blnA And blnB)

Text3.Text = blnP

Text5.Text = Not blnP

Text4.Text = blnA Or blnB

Text6.Text = blnS

End Sub

 1. Биринчи ва иккинчи кириш ќисмдаги мантиќий аргумент ќийматларини киритиб ўтиш ва сумма тугмачасини боссак программа ишга тушиб мантиќий кийматлар мантли майдонларга чиќарилад.


Текшириш учун саволлар.

 1. Моделларни компютерда ишлашнинг асосий босќичлаини тушинтиринг.

 2. Геоахборот моделини тушинтиринг.

 3. Мантиќий ќисмлар моделини тушинтиринг.
12 мавзу: Физик моделларнинг тадбиќи.


Мавзу баённи соддароќ ќилишимиз учун бирор бурчак бўйича юќолрига отилган жисм њаракати моделини ясаш мисоли билан давом эттирамиз.

Масалани мазмунини кўриб чиќайлик. Тенис машќи давомида ўйинчилар тўпчани муаян жойга тушириш учун њавога улоќтиради. Ўйинчилардан тўпчани малум бурчак остида улоќтириш керакки тўпча спорт майдончаси чегарасидан чиќмасдан малум мософага тушишини талаб ќилинади.

Моделнинг сифатини таснифлаш. Жисм њаракатининг моделини бошланѓич сифати таснифи ясаш учун объектлар, узгарувчилар ва физик ќонунлардан фойдаланамиз, яни объекнинг идеал њаракати моделига тартиб берамиз.

- тўпчанинг њажми ер њажмидан жуда кичик, шунинг учун тўпча моддий нуќта њисобланади.

- тўпчанинг баланликка њарактидаги катталигига њаво жуда кам таъсир ќилади, шунинг учун унинг эркин тушиш тезлиги доимий ( 9,8 м/сек2) ва унинг њаракати тезлигини ОУ ўќи бўйича тасвирлаш мумкин.

- Тўпнинг улоќтириш катталигига њам њаво жуда кам таъсир этади, шунинг учун унинг ўзгариш масофасини ОХ ўќи бўйча тасвирлаш мумкин.

Моделнинг математик модели. Моделни тасвирлаш учун физика курсидан маълум бўлган текис њаракат ва тезлик формулаларини ќўллаймиз. Бошланѓич тезлик ва юќорига отилган жисм бурчаги , х њаракат узунлиги ќиймати координатаси, баландлиги у ни t ваќтга нисбатан ќуйидаги формулалар блан ифода ќилишимиз мумкин.h баландликдаги нуќта s масофада жойлашган бўлсин. Биринчи формуладан t – ваќтни бошќа катталикла билан ифодалайлик, бунинг учун тўпча s масофага ўтиши лозим


t нинг топилган ќийматини иккинч формуладаги ўнига ќўйиб тўпчани ердаги баландлиги ни укдаги s масофасга нисбатини топамиз.


Энди тўпчани масала шарти бўйича нишонга етиб боришини тасвирлаймиз. Агар унинг баландлиги l нинг ќиймати (0<l<h) ни ќаноатлантиувчи шарт бажарилса тўпча майдонча ичига тушади. Агар l<0 бўлса тўпча кўрсатилган ерга етиб бормайди ва агар l> 0 бўлса майдон черасидан чиќиб кетади

Компюте модели . Visual Basic программалаштириш тили ёрдамида кўрилган моделни компютер моделига тадбиќ ќиламиз.

 1. Њаракат масофасининг нуќта ва нуќтани баландлиги, бошланѓич тезлик ќиймати, тўпчани улоќирш бурчагини ќийматни киритиш учун – тўртта матн майдончаси, беилган масофада тўпчанинг баландлик ќийматини њосил ќилиш учун – ккита ман майдончаси ва ва улќтириш натижаси учун бир матн малумотномасини жойлаштирамиз.

 2. Катталигини ўлчаш ва ишора ясаш майдони учун нуќтани њаракати шаклини ясашга ўтамиз.

 3. Жойлаштирилган майдонлардаги киритилган ќийматларни тўпчанинг масфадаги баландлигини њисоблаш ва натижалани њосил ќилиш учун Select Case янги конструксиясини танлаймиз.

Унинг кди ќуйидагича:


Const G As Single = 9.81

Const Pi As Single = 3.14

Dim V0, A, S, L As Double

Private Sub Command1_Click()

' бошлангич кийматларни киритиш

V0 = Val(Text1.Text)

S = Val(Text3.Text)

A = Val(Text2.Text)

H = Val(Text4.Text)

' нишонга етиш ёки етмаслик шати

L = S * Tan(A * Pi / 180) - (G * S ^ 2) / (2 * V0 ^ 2 * Cos(A * Pi / 180) ^ 2)

Select Case L

Case Is < 0

Text5.Text = "майдонга етмади"

Case Is > H

Text5.Text = "майдондан ўтиб кетди"

Case Else

Text5.Text = "майдонга тушади"

End Select

End Sub

hello_html_m15f78425.png

Њосил бўлган моделни њаводаги њаракат троектоияси графигини ясаймиз, яни тўпчани ер юзига нисбатан баландлиги ва унинг учиб ўтиш масофасини графгига тартиб берамиз. Графикни координата ўќиларига бѓлиќлиги , нуќтани текисликдаги жойлашишини муаян ќиламиз.

 1. Майдонда шакл графигини жойлаштирамиз, у чизиќли харакатни ясаш мумкин бўлади. Бу њаракатни программали шаклини келтирамиз.

hello_html_528fa944.png

Бу форманинг тўлиќ коди ќуйидагича:


Const G As Single = 9.81

Const Pi As Single = 3.14

Dim V0, A, S, L, X, Y As Double

Private Sub command1_Click()

' бошланѓич ќийматларни киритиш

V0 = Val(Text1.Text)

S = Val(Text3.Text)

A = Val(Text2.Text)

H = Val(Text4.Text)


' нишонга етиш ёки етмаслик шарти

L = S * Tan(A * Pi / 180) - (G * S ^ 2) / (2 * V0 ^ 2 * Cos(A * Pi / 180) ^ 2)

Select Case L

Case Is < 0

Text5.Text = "майдонга етмади"

Case Is > H

Text5.Text = "майдондан утиб кетди"

Case Else Text5.Text = "майдонга тушади"

End Select

End Sub

Private Sub Picture1_Click()

' График ясаш

For T = 0 To 10 Step 0.1

Y = V0 * Sin(A * Pi / 180) * T - G * T * T / 2

X = V0 * Cos(A * Pi / 180) * T

Picture1.Scale (0, 15)-(S + 5, -5)

Picture1.PSet (X, Y)

Next T

' X уки

Picture1.Line (0, 0)-(50, 0)

For i = 0 To 50 Step 5

Picture1.PSet (i, 0)

Picture1.Print i

Next i

' Y уки

Picture1.Line (0, -5)-(0, 15)

For i = -5 To 15 Step 5

Picture1.PSet (0, i)

Picture1.Print i

Next i

' нукта

Picture1.Line (S, 0)-(S, H)

End Sub

Visual Basic программасини ишга тушириб V0, A, S, H лар ќийматни майдончаларга киритиб улоќтириш тугмасини боссак тўпчани манзилга етб брган ёки брмаганлигини кўрсатади. Пастдаги PictureBox майднчасига сичќон тугмачасини ќуйииб унинг чап тугмачасини бссак тўпчанинг њаводаги њаракат траекториясини кўрсатади.


Такрлаш учун савллар:

 1. Фиизик моделни ясашда нималарга этибор беришимиз керак?

 2. Физик моделни тушинтиринг.13 Мавзу: Математк моделни тадбиќи.


Математик моделларни тадбиќлашда бирор программалашда математика фаннинг бирор – алгебра, геометрия, математик мантиќ ва бошќалар бўлимида шакл ясашлар тушинилади.

Алгебра фанидан модел шаклини ясаш тенглама ёрдамида асалга оширилади. Формула ёрдамида берилган ифодадан номалум ўзгарувчили катталикн ќийматини топишда бу тенгламани унга тенг кучли тенгламага алмаштирилади. Одатан чзиќли тенглама, квадарт енглама, тригонометрик тенгламаларни ечишда нмалумларнинг аниќ ќийматлари топилади. Баъзи масалаларда номалум ўзгарувчининг таќрибий ќийматларини топишимизга тўѓри келади. Масалан график усул, ифданининг таќрибий ќиймати ва бшќалар.

График усули. Функсиянинг графигини ясаш, тенгламанинг таќрибий ќийматларини топишга ёрдам беради.

кўринишдаги функсия узликсиз бўлиб аниќ ќийматга эга бўлмасин. Координаталар системасида мазкур функсияни графигини ясаймиз. Бундай тенгламаларни илдизи функсиянинг графигини ОХ ўќи билан кесишиш нуќтаси њисобланади.

Мисол: x3-cosx=0 тенглама аниќ алгебраи ќийматга эга эамас, унинг ќиймаини график усул ёрдамида топайлик. Бундан кўринадики модел тенглама шаклида берилган. Тенгламани илдизини топиш учун Visual Basic программалашириш ёрдамида унинг компютер моделини ясаймиз.

Тенгламани таќрибий ечиш лоињаси.

 1. «Тенгламани таќрибий ќийматини топиш» лойињаси графигини ясашда pictureGraph.pset(sngX,sngX^3-cos(sngX)) программа ќаторига киритамиз.

f(x)=x3-cosx функсия графиги координа текислигиннг ОХ ўкини бир маротиба кесиб ўтади, бундан кўринадики x3-cosx=0 тенглама биргина ечимга эга экан. График бўйича х=0,8 тенг бўлган таќибий ќийматни кўриш мумкин.

Кесмани тенг иккига бўлиш усули. Тенгламанининг таќрибий илдизини топиш учун кетма – кет яќинлашиш усулини математикада ќўллаш мумкин. Агар тенгламани илдизи берилган кесмада ётишини билсак, бу ќиймат функсияннг ќиматига таќрибан яќинлашса кесмани тенг иккига бўлиш усулини ќадамаба –ќадам амалга ошириш ёрдамида тенглама илдзига яќин борамиз , бунинг ёрдамида тенглама илдизига жуда яќин бўлган таќрибий ќийматни аниќлашимиз мумкин бўлади. Олдинги кесмага нисбатан кейинги кесма тенг икки баробар кчик бўлган кесмаларга бўлинади, бу кесмаларнинг ўрасининг нуќтаси С=(А+В)/2 бўлади. У ярим кесмалар [A;C] ёки [C;B] кесмалар бўлади. Тенгламанинг илдизи бу икк кесманининг бирига тегишли бўлади. Ќайс кесмада тенгламанинг илдизи бўлса шу кесма иккига бўлиниб иккинчи кесма ташлаб юборилади ва олб ќолинган кесма иккига бўлинади ва булардан тенглама илдизи ќатнашгани икки бўлиниб иккинчиси ташлаб юборилади, бу амал токи енглама илдизга аниќроќ яќинлашгунча давом эттирилади ва нињоят х=(А+В)/2 тенгламанинг таќрибий ќиймаи топилади.

 1. А ва В кесманинг учлари ќийматини критиш учун иккита матн майдони, њисоблашнинг аниќ ќийматини киритувчи битти майдон ва тенгламани ќийматини чиќарувчи битта майдон жойлаштирамиз.

 2. Тасвини ясашда битта тугма оламизки бу тугмани боссак программа ишга тушиши керак. Њодиса кесмани тенг иккига бўлиш билан амалга оширилиши керак.

Графикнинг Visual Basic пролграммалаш тилидаг коди ќуйидагича:

Dim A, B, C, E As Double

Dim X As Double

Private Sub Command1_Click()

dblA = Val(Text1.Text)

dblB = Val(Text2.Text)

dblC = Val(Text3.Text)

Do

DblE = (dblA + dblB) / 2

If (DblE ^ 3 - Cos(DblE)) < 0 Then dblA = DblE Else dblB = DblE

Loop While (dblB - dblA) / 2 > dblC

Text4.Text = (dblA + dblB) / 2

End Sub


Private Sub Picture1_Click()

Picture1.Scale (-3, 8)-(3, -8)

For X = -3 To 3 Step 0.001

Y = X ^ 3 - Cos(X)

Picture1.PSet (X, Y), 2

Picture1.DrawWidth = 1

Next X

Picture1.Line (-3, 0)-(3, 0)

For i = -3 To 3 Step 1

Picture1.PSet (i, 0)

Picture1.Print i

Next i

Picture1.Line (0, -8)-(0, 8)

For i = -8 To 8 Step 1

Picture1.PSet (0, i)

Picture1.Print i

Next i

End Sub

 1. Функсиянинг графигидан шуни кўриш мумкинки тенгламанинг илдизи [0.5,1] оралиќдаги кесмада жойлашган. Программадаги ќиймани киритувчи майдонга 0.5 ва 1 ќийматини ва таќрибий ќиймат майдонига эса 0.00001 ќийматини киртсак нитижа майдонида 0.6547 њосил бўлади.

Унинг графиги ќуриниши ќуйидагича:

hello_html_m37d005bc.png


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Математк моделни тадбиќлаш деганда нимани тушинасиз

 2. Тенгламан илдизи нима?

 3. Тенгламани илдизини топишда кесмани тенг иккига бўлиш усулини тушинтириб беринг.


14 мавзу: Биологик моделни тадбиќи.


Биология фанида ўсиш ва ривожланинишнинг биологик системасини турли хил сабабларини њисобга олиш, турли тирик мавжудодларнинг миќдорини ўзгариш динамикаси моделини, шулардан бактериялар, балиќлар, њайвонот ва бошќалар мисолида кўриш тушинилади. Ўзаробоѓлиќлик тасири популиятсиясини «йиртќичлар - ов» тўѓрисидаги моделни ўрганишдан бошлаймиз.

Моделнининг тузилиши. Популиятсиялар миќдорини динамик ўрганишни оддий «чексиз ўсувчи» моделидан бошлаймиз, бунда популятсия миќдори йилдан йилга малум миќдордаги фойиз њисобига кўпаяди. Бу йўлнинг математик модели хn+1=a*xn формула ёрдамида ифода ќилиниши мумкин. Бу ерда а келгуси йил популиятсия миќдорини жорий йилдаги популятсия миќдорига алоќамандлик коэфсенти. Масалан: йилнинг популиятсия ўсиши 5% булса у њолда а=1,05% бўлади.

«Чегараланган ўсиш» модели учун мавжудодларнинг ўсиш миќдорига турли сабаблар, озиќ – овќат, олам, касал бўлиш ва бошќалар тасир этиши мумкин. Бу омиллар папулиятсиянинг ўсиши ва мавжудодлар миќдрини ўсишини сустлаштиради. а коэфсентдан анча кичик бўлган янги катталик b ни киритамиз. Унда йиллик ўсиш миќдори коэфсенти a-b*xn га тенг булиб, формула xn+1=(a-b*xn)*xn кўринишни олади.

«Усишга ов ќилишнинг тасири» моделида эса, њайвонлар популиятсияси миќдори ва уларнинг йиллик овланиш тасирини њам њисобга олинади. Агар йиллик ов ќилиш миќдори катталигини с билан ифодаласак формула xn+1=(a-b*xn)*xn-c кўринишга ўтади.

Популиятсиялар одатан бир – бирларидан ажралишгина бўлмасдан, балки бир – бирига боѓлиќлик ва бир – бирига ќарама – ќарши тасирида амалга ошади. Масалан: Бўри – ќуён, бургут – сичќон ва бошќалар каби.

«Йиртќич - ов» моделида овланиш миќдорини xn, йиртќичлар миќдори yn бир - бирига боѓлиќ. Йиртќичлар томонидан ќилинган овнинг умумий миќдорини, йириќчлар миќдори билан уларнининг овларини кўпайтмаси ёрдамида топишимиз мумкин. f коэфсент ёрдамида йиртќичлар томонидан овланиб њалок бўлган њайвонларни миќдорини белгилаймиз. Бундан кўринадики популиятсия миќдори њар йили f*xn*yn миќдорга камаяди ва популиятсия миќдорининг кўпайиши формуласи xn+1=(a-b*xn)*xn-c-f*xn*yn кўринишни олади.

Ов ќилолмасдан йиртиќичларни камайиш популиятсия миќдориyb yn+1=d*yn рекуретив формула ёрдамида тасвирлашимиз мумкин. d <1 коэфсиент йиртќичларнинг камиши популиятсиясини ифода ќилади.

Йиртќичларнинг кўпайиш популиятсияси овлар миќдори ва йиртиќичларнинг пропортсионал кўпайишига ќупайтириш билан њисобланади. е коэфсиент билан йиртќичларнинг ќилган овлари њисобига кўпайишини белгилаймиз. Бундан йиртќичларни миќдорини њисоблашни yn+1=d*yn+e*xn*yn формула ёрдамида амалга оширамиз.

Компютер модел. «чексиз усиш», «чегараланган ўсиш», «ўсишга ов ќилишниннг тасири», ва «йиртќич – ов» популиятсиялар миќдорининг турли математик моделларини тадбиќлашнинг компютер моделини электрон жадвал ёрдамида ясаймиз.

 1. Жадвалнинг В1 ва В6 катакларига йиртќич ва ов популиятсия миќдорлари ќийматларини киритамиз. В2:В5 катакларга a, b, c ва f ларнинг популиятсия миќдоига таъсир этувчи коэфсиентларини киритамиз. В7 ва В8 катакларга йиртќичларнинг популиятсия миќдорига тасир этувчи коэфсиентини киритамиз. D устунга «чексиз ўсиш» моделига мувофиќ популиятсия миќдорини, Е – устунга «чегараланган ўсиш» моделига мувофиќ популиятсия миќдорини, F – устунга « ўсишга ов ќилишнинг тасири» моделига мувофиќ популиятсия миќдорини ва G ва H устунларига «йиртќич ва ов» моделига мувофиќ популиятсия миќдори ќийматларини њисоблаймз.hello_html_m19bea32c.png

 2. D1, E1, F1 ва G1 катакларга популиятсиялар миќдорининг бошланѓич ќиматларини киритамиз. D2 катакка =$B$2*D1 рекурент формулани киитамиз. Е2 катакка =($B$2-$B$3*E1)*E1 реккурент формулани киритамиз, F2 катакка =($B$2-$B$3*F1)*F1- $B$4 ррекурент формулани киритамиз, G2 катакка =($B$2-$B$3*G1)*G1-$B$4-$B$5*G1*H1 рекурент формулани киритамиз. H2 катакка =$B$7*H1+$B$**G1*H1 рекурент формулани киритамиз.

 3. D2, E2, F2, G2 ва H2 катакларга киритилган формулаларни пастга карб силжитиш йўли ёрдамида то D11, E11, F11, G11 ва H11 катаккача нусха олиш амалини бажарамиз. Катаклардаги кийматла ёрдамида «йиртќич ва ов» популиятсия миќдорининг динамик ўзгаришини билишимиз мумкин. Бундан сўнг компютер модел ойнаси ёрдамида бу моделнинг график кўринишини ясаймиз.hello_html_m19bea32c.png

 4. Устунлардаги ќийматларни ќайд ќилиб «График диаграммасини » ясаймиз. Компютер экранида «чексиз усиш», «чегараланган ўсиш», «ўсишга ов ќилишниннг тасири», ва «йиртќич – ов» моделларга мувофиќ Ппулиятсиялар турларига мувофиќ динамик ўзгарувчиларини гафиклари њосил бўлади.

Моделнинг тадбиќи. «Йиртќич ва ов» моделининг бошланѓич ќийматларини популиятсия миќдори коэфсиентлари ќийматларини алмаштириб бошќа ваќтнинг ўзгаришидаги турли хил популиятсилар динамик ўзгаришини њосил ќилишимиз мумкин.hello_html_m5aaef45a.png


Такорлаш учун саволлар:

 1. Моделни биолгия фанига тадбиќини тушинтирринг.

 2. Олинган мисолдаги чегараланган ўсш моделини тушинтиринг.

 3. Усишга ов ќилшни тасири моделини тушинтиринг.
16 мавзу: Химявий моделларни тадбиќи.


Химявий моделларни тадбиќини ўрганиш учун эксперт системасида химявий моддаларни текшириш амалини оламиз. Касбий эксперт системаси – зењнли программалаштириш бўлиб, улар илм соњасининг билимлари заминида мавжуд аниќ хулосаларни мантиќий кўрсатмалари бўлади. Экспер системаси хулосаларини моддаларн текшириш масалаларида кўпоќ ишлатилади.

Касбий эксперт системаси бенињоят мураккаб тузилишга эга бўлиб одатан бир неча компанантлардан(модул, ќисмлар) ибрат

 • Илм соњасидаги аник билмалрни (билимлар базаси) кўрсатиш механизми;

 • Мантиќий хулоса чиќариш механизми – билимлар асоси учун билимлар базасидан мантиќий хулсаларни киритаолади;

 • Экспертдан билимларни узатиш механизми. Бу механизм билимлар базасини ривожланиши ва тўлиќ шаклланишига имконият беради (билим ва модулни узатиш)

 • Аёният ва изоњ тушинтиришларини пайдо бўлиш механизми (семинарлар ва тушинтиришлар модули)

 • «эксперт системаси - ишчи» янги интерфейс олаќаси

Оддий эксперт системаси модели, масалан таълимий эксперт системалари, нисбатан содда масалаларни ечиш ќобилиятига эга ва уларнинг моделини ясаш оддийроќ бўлади.

Мисол сифатида химия фанидан «Химявий ўѓитларни олиш текшириш ва ўрганиш » лобаратрия ишини бажарилишини кўриб ўтайлик. Ўќувчилага бир миќдорда химявий ўѓит, химявий реактив ва у билан бир хил тасир ќилувчи ва олаќаманд бўлган олтита турли хил химявий ўѓитлар ва химявий реактивлар тўѓрисидаги маълумотлар жадвали берилади. Ўќувчилардан њар бир химявий ўѓитни аниќлаш талаб ќилинган бўлсин. Ясаш йўлларини «агар …. , у њолда ……. , аксинча» мулоњзалар стретегяси шаклида дарахт шакли мулоњзаларини тасвирлаш мумкин.

итларнинг хоссалари жадвали

Модданинг ури

Ўѓиларга суюќ химявий моддалар таъсири

Њосил бўлган ўѓит

H2SO4

BaCl

Суюќ ишќорли

1

Тўп ёки майда оќ кристал

Бўр газининг ажралиши


Амияк њидининг сезилиши

Аммияк селираси

2

Рангсиз катта крисаталлар

Бўр газининг ажралиши

Ќорамтир суюќликка ўтиши


Натрий селитраси

3

Майда ёрќин кулранг кристаллар


Оќ чўкиндини њосмл бўлиши

Амияк њидининг сезилиши

Сульфатт оммоний

4

Ќум ёки майда шаклидаги ёрќин кул ранг


Оќ чўкиндини њосмл бўлиши


Супер -фосфат

5

Пуштиранг кристаллар
силвинит

6

Рангсиз кристаллар
Калий тузи


Тасвирий ва компютер моделлар. «Химявий ўѓитларни олиш, текшириш ва ўрганиш» эксперт системасини иерархик моделини блок схема шаклида тасвирласак маќсадга мувофиќ бўлади. Ќуйидаги расмда шу блок схема тасвири кўрсатилган.

Эксперт иерархик системасининг моделини блок схемасининг компюер моделини Visual Basic программалаш тили ёрдамида ясаймиз. Эксперт таълим системаси фаолиятини «система - ишлатувчи» боѓлиќлиги тадбиќ ќиламиз. Бу шундай манони беради, эксперт система компютер ишлатувчига бир катор саволлар бериб берган жавобларини тахлил ќилади ва уларни ўзидаги факт раќамалари билан тоќќослайди. Ундан сўнг мантиќий хулоса чиќариб тўѓри жавобларга мувофиќини аниќлайди, компютер ишлатувчи шу тариќа саволларига берган жавоблари бўйича керакли химявий ўѓитни аниќлайди.

Эксперт системаси. Компютер модели шакли учун бешта форма ва њар бир формада берилган саволга жавобни тўѓри ёки нотўѓрисини белгилаш учун иккитадан тугма натижани чиќариш учун матнли майдон њосил ќиламиз.

Унинг модули куйидагича:

Проектдаги биринчи форма учун:

Private Sub Command1_Click()

Form1.Hide

Form2.Show

End Sub


Private Sub Command2_Click()

Form1.Hide

Form3.Show

End Sub

Иккинчи форма учун:

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = "амияк селитираси"

End Sub


Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = "натрий селитраси"

End Sub

Учинчи форма учун:

Private Sub Command1_Click()

Form3.Hide

Form4.Show

End Sub


Private Sub Command2_Click()

Form3.Hide

Form5.Show

End Sub

Тўртингчи форма учун:

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = "сулфат оммоний"

End Sub


Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = "Суперфосфат"

End Sub

Бешинчи форма учун:

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = "силвинит"

End Sub


Private Sub Command2_Click()

Text1.Text = "калий тузи"

End Sub

hello_html_m71a3569d.png

hello_html_m35a46b2f.png

hello_html_65bf7492.png


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Касбий эксперт системаси нима?

 2. Химявий ўгитларни кандай усулда аниќланди?

 3. Компютер моделини тузишда нималардан фойдаланилди?


17 мавзу: Иќтисодий моделларни талбиќи.

Ўтган дарсларимиздан бизга маълумки, моделлар ясаш инсонларнинг фаолиятини ќарийиб њамма соњасида ќўлланиб керакли кўргазма мазмунига айланди. Модел ўзи объектларни моддий ва манавий тушинчаси бўлиб тадбиќ ќилиш натижасида объектнинг асл нусхасини алмаштиришни беради.

Режалаштириш ёки модел тузишда моделларни ўрганиш, текшириш ва тадбиќлаш ваќтида ќисм тушинчалари кўп ишлатилади. Бу тушинчалар ќуйидаги категорияларга алоќаманд: абстрактсия, аналогия ва гипотезия. Режалаштириш йўллари абстрактсиялаш, мувофиќлаштириш аналогия йўллари, ва гипотезия илмларини жойжойига ќўйиш босќичларига бўлинади. Планлаштиришнинг асосий хусусияти объектнинг асл нусхасини ўрганиш уларни ўрнини олувчи объектни ўрганишдан иборат.

Иќтисодий – математик планлаштириш. Иќтисодий – математик планлаштириш учта асосий ќисмдан иборат. Субъект, объект ва модел.

А объект берилган бўлсин ва ёки уни ясаш мумкин бўлсин. Биз бошќа В моделни хаёлий ва моддий йўл билан ясайлик ва у А объектни асосий хоссаларини ўзида барќарор ќилсин, у њолда бу объект моделига А деб ном ќўямиз.Моделни ясаш ќадамларида А њаќиќий моделнинг асосий хоссаларини муаян билимларини ќўллаш талаб ќилинсин. Бу янги тузилган моделнинг мувофиќлик даражасига объектнинг аниќ модели тасвири хоссалари даражаси билан бир хил бањолаш мумкин.

Масалан, Агар В деб номланган модел объекти А объект билан айнан бир хил бўлса ва А модел хоссаларини ўзида инъикос этмаса, у њолда В ни модел деб њисоблаш мумкин бўлмайди. Бунда биринчидан В объект А обект моњияти бўйича айнан бир хил бўлиб ва иккинчидан В модел А моделнинг њамма талабларига жавоб бераолмайди.

Модел ясашнинг дастлабки ќадамида аниќ ўрганиш текширилаётган объектни баъзи томонлари эътиборга олинмай амалга оширилади. Бир объект учун бир неча моделини ясаш мумкин. Бу њар бир модел объектнинг бирор муаян тарафини ёки муаян бир хоссосини ифодалайди.

Иккинчи ќадамда планлаштириш йўлида модел объектнинг мустаќил текшириш сифатида ќабул ќилинади. Текширишнинг бу усули – бу моделлаштиришга ўтиш ьилан ўрганиш бўлиб, бунинг ёрдамида моделлар объектнинг шарт – шароити фаолиятида пайдо бўлади ва маълумотлар тўпламини моделлаш натижасида системага киритади. Бу ќадамнинг натижасида – билимлар тўплами њосил бўлади.

Учинчи ќадамда њаќиќий объектнинг планлаштириш моделлаштириш натижасида њосил бўлган билимларни тадбиќ ќилиш бўлиб, унинг натижасида берилган объект учун янги билимлар мажмуси пайдо бўлади. Моделлаштириш билимларни тадбиќ ќилиш йўли, њаќиќий объектга ќонун ќоидаларга мувофиќ равишда амалга оширилади.

Планлаштришнинг тўртинчи ќадамида моделлаштириш билимлари ва текширишнинг амалий натижаларини асл объект хоссаларига тадбиќ ќилиш ва ќўллаш бу объектларнинг умумий назарий синфини пайдо бўлишидан иборат.

Иќтисодда математик планлаштириш хусусиятилари. Иќтисодиёт илмида математик усу ланча ќийинчилар билан юзага келди. Математика физика ва техника соњасида ёрдамчи амалий программалар соњасида ќўлланилиб келган. Иќтисодда математикани кеч келишига сабаб иќтисодиётнинг табиий йўналиши ва иќтисодиёт илмининг хусусиятларига боѓлиќ. Иќтисодий илми ёрдамида ўрганилаётган объектнинг кўпчилик ќисми мураккаб кибернетик системасиларида ќўлланилиб келинади.

Иќтисодий текширилишда асосан системалар тушинчалари ишлатилади. Система бир – бири билан алоќаманд бўлган ќисмлар тўпламидаир. Бу сифат танњо системанинг ўзига хос бўлиб, бирор алоњида ќисм ўзинг махсус хусусиятига эга бўлади. Шунинг учун системани ўрганишда њар бир ќисмларни танњо ўзини ўрганиб ундан хулоса чиќариш тўѓри келмайди. Иќтисодий текширишнинг ќийинчиликларидан бири шундаки бирор ќисмни алоњида ўзини ўрганиб натижа чиќаришни тўѓри келмаслигидир.

Системанинг мураккаблигини ќисмларниинг миќдори, уларнинг бир – бири билан ўзаро алоќалиги ва атроф муњитга боѓлиќлик даражасидир. Масалан Мамлакатимиз иќтисоди хамма системалар аломатларидан энг мураккаби њисобланади. У жуда кўп миќдордаги бир –бири билан алоќаманд бўлган ќисмлардан ясалган, ўзининг ичќи ва ташќи алоќамандлигининг боѓлиќлиги турлари билан бошќа системалардан фарќ ќилади.

Иќтисодиётда ўлчов миќдори ва мушоњадаќилиш хусусияти. Матаматик планлаштириш усулининг иќтисодиётда суст ќўлланиши аниќ информатсияларнинг етишмаслиги ва ясалган моделларни сифатли текширилишига боѓлиќ. Иќтисодиёт соњасида планлаштриш ќисмларини текшириш информатсиялар системасини янги талабларини янгисига ўтказдиради.

Иќтисодий жараёнларни ва њодисаларни миќдорий иноботларини ўрганиш иќтисодий ўлчашларга асосланади. Ўлчашларнинг аниќлиги математик моделлаштириш ёрдамида бажариладиган миќдорий тањлилларнинг аниќлик даражасини кўрсатиб беради. Шунинг учун математик модкллаштиришдан самарали фойдаланишни зарурий шарти иќтисодий ўлчашларни такомиллаштиришдан иборат.

Бозор иќтисоди шароитида њам хўжаликдаги иќтисодий жараёнлар оммавий характерга эга бўлиб, тасодифийлик компонентларини ўз ичига олади. Кўзда тутилмаган тасодифийликлар – табиий њодисалар, халќаро ахволдаги ўзгаришлар, илмий техника янгиликларининг очилиши ва турли хил субъектив кўрсатгичлар њисобланади.

Иќтисодий режалаштириш методологияси учун иќтисодий ривожланишнинг аниќмаслик тушинчаси катта ањамиятга эга. Бу тушинчанинг умумий мазмуни - бир ќийматлиликнинг йўќлигидир. Иќтисодий прогнозлаштириш ва режадаштиришда- ги изланишларда икки хил аниќмаслик мавжуд: иќтисодий жараёнлар хусусиятлари билан шартланган њаќиќий аниќмаслик ва бу араёнлар њаќидаги маълумотларни тўла ва аниќ эмаслигига боѓлиќ бўлган маълумотларнинг аниќмаслиги. Халќ хўжалиги ривожланишгидаги аниќмасликлар иккита сабабга кўра вужудга келади: биринчидан, жараёнларни режалаштириш ва бошќаришнинг бориши ва бу жараёнларга ташќи таъсирнинг ќайси ваќтда амалга ошишини аввалдан айтиб бўлмаслиги ва њ.к. Иккинчидан, давлат миќёсидаги режалаштириш ва бошќариш ижтимоий њаётни њамма томонларини ќамраб олмаслиги ва њ.к.Иќтисодий жараён ва ходисаларни мураккаблиги ва юќорида айтилган иќтисодий системаларни хусусиятлари нафаќат математик моделлаштиришни ќийинлаштиради балки унинг турѓунлигини, адекват акс эттиришни њам ќийинлаштиради. Иќтисодий моделлаштириш ва уни хаќиќийлигини текшириш ва аниќлаш мураккаб методологик муаммо њисобланади. Умуман моделлар тўѓрилиги тажриба йўли билан аниќланади, лекин иќтисодий моделлар учун бундай йўл билан аниќлаш имкни реал жараён юз берганда тахлил ќилиш мумкин.

Иќтисодий модел тадбиќини мисолда кўрайлик.

Мисол: Айтайлиу жамоа етиштирадиган буѓдойни бир ќисмини уруѓлик учун олиб ќўйишга, маълум бир миќдорда эркин савдога чиќаришга њаќи бор. Маълум бир ќисмини эса ун заводига топшириши зарур. Худди шунингдек, ун заводи чиќарган махсулотининг бир ќисмини ўз эњтиёжи учун олиб ќолишга, маълум ќисмини буѓдой келтирган жамоага ќайтариш мажбурияти бор. Маълум бир миќдорда эса давлат ихтиёрига топшириш мажбурий бўлсин. Биринчи жамоат ќанча буѓдой етиштирса эркин савдо учун ўзлари мўлжаллаган буѓдойни олиб ќолиши мумкин бўлади. Ун заводи эса олган мажбуриятини бажариш учун ќанча ун чиќариши керак.

1 – босќич масалани ќўйилишини аниќлаштирайлик, бунда њарфлар орќали белгилашлардан фойдаланамиз. Бир йил мобайнида жамоа етиштирган буѓдойни а1 улушини уруѓлик учун олиб ќўйишга, у1 њажмдаги буѓдойни эркин савдога чиќаришга њаќи бор. а2 улушини эса ун заводига топшириши зарур. Худди шунингдек йил давомида ун заводи чиќарган махсулотини а3 улушини ўз эњтиёжи учун олиб ќолишга, а4 улушини буѓдой келтирган жамоага ќайтариш мажбурияти бор. у2 эса давлат ихтиёрига топшириши мажбур бўлган махсулот њажми бўлсин. Биринчи жамоат ќанча буѓдой етиштирса эрокин савдо учун ўзлари мўлжаллаган буѓдойни олиб ќолишлари мумкин бўлади. Ун заводи эса олинган мажбуриятни бажариш учун ќанча ун чиќариш керак бўлади.

Энди номалумларни белгилаш киритамиз:

Х1 – етиштирилиши лозим бўлган буѓдой миќдори.

Х2 – ун заводи чиќарилиш лозим бўлган махсулот миќдори.

2 – босќич. Энди математик боѓланишларни кўрамиз. Таќсимланган махсулотлар йиѓиндиси умумий махсулот њажмига тенг бўлиши керак:

а1Х1+а2Х2+у1=Х1 - етиштирилган буѓдой њажми

а4Х1+а3Х2+у2=Х2 - ун заводи махсулоти

3 – босќич. Моделни математик тањлили. Тузилган моделимиз икки номалумли алгебраик тенгламалар системасидан иборатдир. нин г кўринишини ќуйидагича ўзгартиришимиз мумкин.

(1-а1)Х1 - а2Х2=у1

- а4Х1 +(1-а3)Х2=у2

4 - босќич

Компютер моделни QBASIC программалаш тили ёрдамида тузамиз.

PRINT “БУЃДОЙ УН” PRINT “БЕРИЛГАНЛАР”

INPUT “УРУЃЛИК УЛУШИ”; A(1)

InputУн заводи учун улуш”; A2

PRINT “УН ЗАВОДИ МАХСУЛОТИДАН”

INPUT “ДЕЊЌОНЛАР УЧУН”; A4

INPUT “ ЗАВОД ЭЊТИЁЖИ УЧУН УЛУШ”; A3

INPUT “ЭРКИН САВДО УЧУН БУЃДОЙ ЊАЖМИ” ; Y1

INPUT “УН ЗАВОДИ МАЖБУРИЯТИ ЊАЖМИ ”; Y2

X1=0 X2=0

Z1=Y1+A1*X1+A2*X2

Z2=Y2+A4*X1+A3*X2

IF ABS(X1-Z1)<0.1 GOTO 1

IF ABS(X2-Z2)<0.1 GOTO 2

1: X1=Z1: X2=Z2

GOTO 3

PRINT “ЖАВОБ

2: PRINT “БУЃДОЙДАН”; X1; “ТОННА ЕТИШТИРИШ КЕРАК

PRINT “УН ЗАВОДИ”; X2; “ТОННА МАХСУЛОТ ЧИЌАРИШ КЕРАК”

END

Дастур натижаси.

Буѓдой ун

Берилганлар

Уруѓлик улуши ? 0,1

Ун заводи учун улуш ? 0,8

Ун заводи махсулотидан

Дењќонлар улуши? 0,2

Завод эњтиёжи учун улуш ? 0,1

Эркин савдо учун буѓдой њажми ? 100

Ун заводи мажбурияти њажми ? 20000


Жавоб:

Буѓдойдан 24753,7 тонна етиштириш керак

Ун заводи 27723 тонна махсулот чиќариш керак

5 – босќич

Дастур натижасини текширамиз, ечимни моделга ќўяммиз

0,1*24753,7+0,8*27723+100=24753,7

0,2*24753,7+0,1*27723+20000=27723

Тенглик бажарилаяпди, демак дастур ва танланган усулимиз тўѓри. Натижага ќараганда ун заводининг махсулоти кўп буѓдой миќдори оз. Агар завод буѓдойни яна бошќа хўжаликдан њам олиши мумкин бўлса натижани тўѓри деб олиш мумкин, акс њолда берилган ќийматларни ќайтадан ўрганиб чиќиш керак.


Такрорлаш учун саволлар:

 1. «Иќтисодий математик усуллар ва моделлар» фаннинг асосий маќсади ва вазифалари нималардан иборат?

 2. Моделлаштириш ќандай босќичларда олиб борилади?

 3. Модел нима? Моделлаштириш нима?

 4. Математик моделларни иќтисодиётдаги роли ќандай?Тема18: Объектларни бошќариш информатсияси моделлари.

Мураккаб системалар фаолияти боришида (биология, техника, иќтисодиёт ва бошќалар), бир - бирига боѓлик объектлар бир - бири билан алоќада бўлади. Масалан, тирик организим ўзининг њаёт юргиздириш фаолиятини дуруст таминлаш учун, у ўзининг њиссиёт органлари ёрдамида атроф муитдан доимо информатсия олиб туради, ва уларни ќайта ишлайди, узини фазода жой алмаштириш йўли билан турли хатарлардан саќлайди. Самолиётларни њавода бошќаришда у тезкор режани амалга оширади, самолиётнинг компютери ўзининг кўрсатгичлари ёрдамида ќанча баландликда, кандай тезлик билан њаракатланаётганлиги ва бошќа парвоз параметрлари њаќида информатсия олиб, уларни ќайта ишлайди ва бошќариш механизмларига парвоз режасини ўзгаришга биноан парвоз режасини ўзгаришига фармон беради.

Ихтиёрий бошќариш йўлида доимо икки объект бошќарувчи ва бошќарилувчиларнинг ўзаро таъсири њисобга олиниб. Улар ўзхаро бевосита алоќа воситаси ва ќайтиш алоќаси билан боѓлиќ бўлади.


Мавзу: Зењн асослари


Замонавий жамиятда тобора ўсиб бораётган ахборот оқими, ахборот тех-нологияларининг турли-туманлиги, компьютерда ечиладиган масалаларнинг мураккаблашуви ушбу технологиялардан фойдаланувчининг олдига бир қатор вазифаларни қўйди. Керакли вариантларни танлаш ва қарор қабул қилиш ишларини инсондан ЭҲМга ўтказиш масаласи юзага келади. Бу вазифани ечиш йўллардан бири бу эксперт тизимларини яратиш ва фойдаланиш саналади. Эксперт ўзидан келиб чиқиб шароитни таҳлил этади ва нисбатан фойдали ахбо-ротни аниқлаб олади, чорасиз йўллардан воз кечган ҳолда қарор қабул қилиш-нинг энг мақбул йўлларини вужудга келтиради. Эксперт тизимида маълум бир предмет соҳасини ифодалайди билимлар ба-засидан фойдаланилади.

Эксперт тизими – бу айрим мавзу соҳаларида билимларни тўплаш ва қўллаш, уюштириш усуллари ҳамда воситалари мажмуидир. Эксперт тизими мутахассисларнинг юқори сифатли тажрибасига суянган ҳолда қарорни танлаш чоғида муқобил вариантлар кўплиги учун янада юқори самарага эришади. Стратегияни тузиш пайтида янги омилларни баҳолаб, уларнинг таъсирини таҳлил этади.

Эксперт тизимлари сунъий интеллектдан фойдаланишга асосланган.

Сунъий интеллект ақлий ҳатти–ҳаракатларга нисбатан компьютер тизи-мининг қобилияти тушунилади. Кўпинча бунда инсон фикрлаши билан боғлиқ қобилият англанади.

Эксперт тизимларини ахборот тизимлари синфи сифатида кўриб чиқиш мумкин. У фойдаланувчининг розилигидан қатъий назар маълумотларни таҳ-лил ва таҳрир эта олувчи, қарорни таҳлил этиб қабул қиладиган, таҳлилий-таснифий вазифаларни бажара оладиган маълумотлар ва билимлар базасига эга. Жумладан, эксперт тизимлари келадиган ахборотларни гурухларга бўлиб ташлай олади, хулоса чиқаради, идентификациялайди, ташхис қўяди, башо-ратлашга ўргатади, шарҳлаб беради ва ҳоказо.

Эксперт тизимининг бошқа ахборот тизимларидан афзалликлари қуйида-гича:

яқин даврларгача ЭҲМда ечиш қийин ёки умуман ечиб бўлмайдиган деб саналувчи мураккаб масалаларнинг янги синфини ечиш, оптималлаштириш ва (ёки) баҳосини олиш имконияти;

дастурчи бўлмаган фойдаланувчига(энг охиридаги фойдаланувчилар) ўз тилида суҳбат юритиш ва компьютердан самарали фойдаланиш учун ахборотни визуализациялаш усулларини қўллаш имкониятини таъминлаш;

янада ишончли ва малакали хулоса чиқариш ёки қарор қабул қилиш учун эксперт тизимини мустақил ўрганиш, билимлардан фойдаланиш қоидалари, маълумотлар, билимларнинг тўпланиши;

фойдаланувчи ахборот йўқлиги туфайли ёки ахборотнинг ҳаддан зиёд ранг-баранглиги, ёки хатто компьютер ёрдамида ҳам одатдаги қарорни қабул қилишнинг чўзилиб кетилиши туфайли еча олмайдиган саволлар ёки муаммо-ларни ҳал этиш;

такомиллашган асбоблар ва ушбу тизимдаги фойдаланувчи мутахассис-нинг шахсий тажрибасидан фойдаланиш ҳисобига якка тартибдаги ихтисо-слашган эксперт тизимларини яратиш имконияти;

эксперт тизимининг асоси қарор қабул қилиш жараёнини шакллантириш мақсадида тузилган билимлар мажмуи (билимлар базаси) саналади.


Билимлар базаси - бу айрим предмет соҳалари мураккаб вазифалар ечи-мини топиш учун таҳлил ва хулосаларни юзага келтирувчи модел, қоида, омил-лар (маълумотлар) мажмуидир. Ахборот таъминотининг алоҳида яхлит структураси кўринишида яққол кўзга ташланган ва ташкил этилган предмет соҳаси хақидаги билим бошқа би-лим турларидан, масалан, умумий билимдан ажралиб туради. Билимлар базаси асосий эксперт тизими саналади. Билимлар фикрлаш ва вазифаларни ҳал этиш усулига имкон берувчи аниқ кўринишда ифодаланади ва қарор қабул қилишни соддалаштиришга кўмаклашади. Эксперт тизимининг асослигини таъминловчи билимлар базаси ташкилотнинг бўлинмаларидаги мутахассислар билимини, тажрабасини ўзида мужассамлаштиради ва институционал билимларни (ихти-сослашганлар мажмуини, янгиланаётган стратегиялар, қарорлар услублари) ифодалайди.

бу муайян предмет соҳасида самарали ечим топа олувчи мута-хассис.

Билимларни ўзлаштириш блоки маълумотлар базасининг тўпланишини, билим ва маълумотлар модификацияси босқичини акс эттиради. Билимлар база-сининг фикрлаш даражасидаги юқори сифатли тажрибадан фойдаланиш имко-ниятини акс эттиради.

Мантиқий хулосалар блоки қоидаларни фактлар билан қиёслаган ҳолда хулосалар мантиқини юзага келтиради. Унчалик ишончли бўлмаган маълумот-лар билан ишлаш чоғида ноаниқ мантиқ, заиф ишонч юзага келади.

Тушунтириш (изоҳлаш) блоки фойдаланувчининг технологияда билимлар базасидан фойдаланиш кетма-кетлигини акс эттиради ва «нима учун?» деган са-волга жавоб берувчи хулосага келади.

Ҳозирги вақтда билимлар базасининг жорий этилиши касбий билимларнинг тўпланиш суръати билан белгиланади.

Касбий фаолиятнинг шакллантирувчи, яъни ЭҲМ базасида автоматлашти-радиган қисми - бу инсон томонидан тўпланган билимларнинг унча катта бўл-маган қисмидир. Тўпланган билимларнинг каттагина қатламини якка тартибда йиғиладиган билимлар ташкил этади.

Билимларни структуралаштириш ёки расмийлаштириш билимларни тақдим этишнинг турли усулларига асосланган. Замонавий ахборот тизимларида энг кўп фактлар ва қоидалар усулидан фойдаланилади. Улар айрим предмет соҳала-ридаги жараёнларни баён этишнинг табиий усулини баён этади.

Қоидалар одатда тавсия, кўрсатма, стратегияларни тақдим этишнинг фор-мал(расмиятчилик) усулини таъминлайди. Улар агар предмет билимлари бирор соҳадаги масалани ечиш бўйича тўпланган амалий тасаввурлардан пайдо бўлгандагина тўғри келади. Қоидалар кўпинча «Агар бу...» хилидаги тасдиқ кўринишда ифодаланади. Билимлар базасида предмет соҳасини баён этиш маълумотларни ташкил этиш ва тақдим этиш, вазифаларни шакллантириш, қайта шакллантириш ва ечиш усулларини ишлаб чиқишни назарда тутади. Предмет соҳаси тушунчаси(объектлари) рамзлар ёрдамида тасаввур қилинади. Масалан, бу рамз банк тизими учун мижоз, жамғарма воситаси, операция, ва-зифа ва шу кабилар бўлиши мумкин. Тушунчаларни манипуляция қилиш учун муносабатлар аниқланади, турли стратегиялар (мантиқий ёки тажриба натижасида олинган) қўлланилади. Билимларни тақдим этиш, уларни таркиб-лаштириш тушунчаларни, мураккаб, оддий бўлмаган вазифаларни назарда ту-тади. Шунинг учун қоидалар ҳам билимлар базасида мураккаб ёки кўп миқдор-да ва ҳажмда бўлади.

Эксперт тизимлари шундай ишлаб чиқиладики, бунда ечим танлаш ман-тиқини асослаш ва ўргатиш ҳисобга олинади. Кўпгина эксперт тизимларида тушунтириш (изоҳлаш) механизми бўлади. Мазкур механизм қандай қилиб ти-зим ушбу қарорга келганини тушунтириш учун зарур бўлган билимлардан фойдаланади. Бунда эксперт тизимини қўллаш, ундан фойдаланиш ва ҳаракат чегарасини аниқлаш жуда муҳимдир. Ахборот технологиясининг эксперт тизимида фойдаланиладиган асосий компонентлари (таркибий қисмлари) қуйидагилар: фойдаланувчининг интер-фейси, билимлар базаси, интерпрететор, тизимни яратиш модули .

Фойдаланувчининг интерфейси. Фойдаланувчи эксперт тизимига буйруқ ва ахборот киритиш ҳамда унинг буйруғи орқали чиқадиган ахборотни олиш учун фойдаланилади. Команда (буйруқ)лар ўз ичига билимларни қайта ишлаш жараёни бошқармайдиган параметрларини олади. Ахборот одатда маълум бир танаффуслар билан бериладиган қиймат, аҳамият шаклида берилади.

Фойдаланувчи ахборотни киритишнинг тўртта услубидан фойдаланиши мумкин: меню, буйруқ (команда), табиий тил, шахсий интерфейс.

Эксперт тизимининг технологияси чиқадиган ахборот сифатида нафақат қарорни, шунингдек зарур тушунтиришни олиш имкониятини ҳам кўриб чиқади.

Одатда икки хил тушунтириш фарқлаб кўрсатилади. Яъни:

сўров бўйича бериладиган тушунтириш. Бунда фойдаланувчи ҳар қандай пайтда эксперт тизимидан ўз ҳатти-ҳаракатларини изоҳлашни талаб этиши мумкин;


муаммоларни ҳал этишдан олган тушунтириш. Фойдаланувчи ечимни олгандан сўнг, у қандай олингани тўғрисида изоҳ талаб қилиши мумкин. Тизим эса масалани ечишдаги ҳар бир қадамини тушунтириб бериши керак.

Тўғри, эксперт тизими билан ишлаш технологияси оддий эмас. Мазкур ти-зимларнинг фойдаланиш интерфейси дўстона муносабатда бўлади. Яъни у сиз билан «суҳбатлашиш» чоғида қийинчиликлар туғдирмайди.

Билимлар базалари. Улар муаммоли соҳаларни, шунингдек, фактлар оралиғидаги мантиқий боғлиқни баён этади. Базада марказий ўринни қоида-лар эгаллаган. Қоида муайян бир шароитда нима қилиш кераклигини белги-лайди ва у икки қисмдан иборат бўлади:

Биринчиси, бажарилиши мумкин бўлган ёки бўлмаган шарт-шароит. Ик-кинчиси, агар шароит бажариладиган бўлса, амалга оширилиш керак бўлган хатти-ҳаракат.

Эксперт тизимида фойдаланиладиган барча қоидалар тизимини ташкил этади. Бу тизим оддий тизимга қиёслаганда ҳам бир неча минглаб қоидаларни ўз ичига олади.

Барча билим турлари, предмет соҳаси хусусияти ва лойиҳанинг (билим бўйича мутахассиснинг) малакасига боғлиқ ҳолда у ёки бу даражада ўхшаш-лик билан бир ёки бир неча семантик моделлар ёрдамида ифодаланиши мумкин.

Интерпретатор. Бу эксперт тизимининг бир қисми бўлиб, базадаги би-лимларни маълум бир тартибда қайта ишлайди. Интерпретаторнинг иш техно-логияси қоидалар мажмуининг кетма-кетлигини кўриб чиқишга олиб боради. Агар қоидадаги шартларга риоя этилса, маълум ҳатти-ҳаракатлар бажарилса фойдаланувчига ҳам унинг муаммоларини ечиш вариантлари тақдим этилади.

Бундан ташқари кўпгина эксперт тизимларида қуйидаги қўшимча блоклар киритилади: маълумотлар базалари, ҳисоб-китоб блоки, маълумотларни кири-тиш ва тузатиш блоки.

Ҳисоб-китоб блоки бошқарув қарорларини қабул қилиш билан боғлиқ ҳо-латларда зарур бўлади. Айни пайтда режа, жисмоний, ҳисоб-китоб, ҳисобот ва бошқа доимий ҳамда тезкор кўрсаткичларни ўз ичига олган маълумотлар база-лари мухим рол ўйнайди. Маълумотларни киритиш ва тузатиш блокидан маълумотлар базасидаги жорий ўзгаришларни тезкор ва ўз вақтида акс эттириш учун фойдаланилади.

Тизимни яратиш модули. У қоидалар тўпламини яратиш учун хизмат қилади.

Тизимни яратиш модулининг асоси бўлган иккита ёндошув мавжуд: дас-турлаштиришнинг алгоритмик тилидан фойдаланиш ва эксперт тизими қобиғидан фойдаланиш.

Билимлар базасини тасввур этиш учун махсус лисп ва пролог тиллари ишлаб чиқилган, гарчи бундан бошқа ҳар қандай маълум алгоритмик тилдан фойдаланиш мумкин бўлса ҳам.

Эксперт тизими қобиғи. Тегишли билимлар базасини яратиш орқали маълум бир муаммони ҳал этишга мослашган тайёр дастурий муҳитни ифода-лайди. Кўпгина ҳолларда қобиқдан фойдаланиш дастурлашдан кўра тезкор ва осонроқ тарзда эксперт тизимини яратиш имконини беради.Мавзу: Очиќ ва ёпиќ информатсион системалар

Информатсион система – маълумотларни ќайта ишлашнинг бир бири билан боѓлиќ бўлган воситалар, усуллар ва фойдаланувчининг иштироки мажмуидир.

Информатсион система фаолиятида техника воситалари, программалаш воситалари ва инсоннинг иштироки баробар њуќуќга эга бўлади.

Информатсион система информатсияларни ќабул ќилиш, узатиш, саќлаш ва ќайта ишлаб олинган натижаларни манзилга етказа олиш имкониятига эга бўлиши керак.

Очиќ информатсион ситемалар – натжавий информатсияларни ќабул ќилиш фойдаланувчи томонидан эркин ќабул ќила олади ва ўз мойилига асосан ишлата олади. Бу њолатда фойдаланувчи информатсия жавобгарликни уз зиммасига олмайди. Бунга мисол: компютер китобхоналари

Информатсион системаларнинг ускуналари ва программалариЁпиќ инорматсион система – натижавий информатсияларни фойдаланувчи ќабул ќилиб олиб уни уз мойили бўйича ќайта ишлай олмайди. Бу системани тескари алоќа њам деб аталади.

Ёпиќ информатсион системасида ќуйидаги амаллар содир бўлади.

Ташќи манбалардан информатсияларни киритиш

Киритилган информатсияларни кайта ишлаш

Киритилган иформатсияларни ва уларнинг натижаларини кузатиш

Информатсияни фойдаланувчи манбасига юбориш

Информатсия натижасини тескари алоќа воситаси бўйича кабул ќилиш


Мавзу: Сунний тафаккур


Сунний тафаккур – информатикани бир ќисми бўлиб, унинг ёрдамида янги программалаш – ќурилмалар воситаси билан фойдаланувчи программалашдан бошќа компютер ёрдамида зењн ва информатсияларни узатиш масалаларини ишлаб чиќаради.

Асосий тушинчалар

Малумотлар – воќей њодисаларни соњаларидаги йўналишлар, объектларни ифода ќилувчи алоњида далиллардир.

Билим –вокей соха(принсип, алоќа, ќонун)ларни ошкар ќилувчи ќонуниятлар њисобланади.

Малумотлар базази – катта њажмдаги информатсияларни кам миќдор шаклида маълумотларни тўпловчи манбадир

Билимлар базаси – билимларни тўпловчи манба њисобланади.

Барча соҳада бўлгани каби, сунъий зеҳн учун ҳам қурилма ва дастур таъминоти зарур. Аммо бу ҳозирча муаммо.

Ҳатто дастур таъминоти учун керак бўлган зеҳн ривожланишининг зарур шартларини аниқ кўрсатиб берувчи назария ҳозирча мавжуд эмас. Олимлар фақатгина Нюэлл-Саймон гипотезаси каби, исботланмаган фикр ва назарияларга таяниб иш кўрмоқдалар. Зеҳн тизимини ишлаб чиқиш айнан инсон зеҳнидан андоза олинган иккита асосий йўналишга бўлинади:

-
Рамзли. Инсоннинг маълумотни тасвирлаш ва ундан фойдаланишдаги юқори даражали фикрлаш жараёнини моделлашга асосланган;

-
Нейрокибернетик. Инсон миясидаги кичик даражали алоҳида тузилмалар нейронларни моделлаштиришга асосланган.

Демак, юқори даражали сунъий зеҳн масаласи, интеллектуал компютер тизимини қуришдан иборат. Токи, бу тизим масалаларни инсон имкониятларига яқин даражада ҳал қила олсин.

Сунъий зеҳн истиқболи

Сунъий зе
ҳнга оид тадқиқотларда кибернетика, психология, сотсиялогия, математика, биология, статистика каби қатор фан соҳаларидан фойдаланилмоқда. Сунъий зеҳн соҳасидаги қизиқишлар турлича бўлиб, уларнинг баъзиларида инсоннинг тушуниш қобилиятини турли савияларда мантиқий жараён алгоритмлари билан моделлашга ҳаракат қилинмоқда. Бошқа бир гуруҳ олимлар эса, инсон билан боғлиқ ва кўп ҳажмли ишларга йўналтирилган маълум савияларда алоқа қуриш салоҳиятига эга технологик жиҳозлар ишлаб чиқаришни ўз олдиларига мақсад қилиб қўйганлар. Баъзи олимлар, асаб тўрларида ёдланган маълумотларнинг бир жойга тўпланиши ва эсланишини тушунишга уринмоқдалар. Шу йўл орқали, инсоннинг зеҳн функтсияларини паст савияда таклид қила оладиган, танлай оладиган ва қарор қила оладиган техникалар ишлаб чиқара олишга ишонмоқдалар.

Сунъий зеҳндан фойдаланиш соҳалари банклар, тиббий ташхис марказлари, спам-филтр тизимлари, миллий хавфсизлик ва ҳарбий сингари кўплаб соҳаларни қамраб олади.

Сунъий зеҳннинг келажакдаги ривожланиши иккита йўналишга ажралади:

1.
Сунъий зеҳн тизимини инсонга хос қобилият ва малакалардан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқиш.

2.
Мавжуд ишлаб чиқилган сунъий зеҳн маҳсулларини ягона тизимда бирлаштириш орқали, яна бир юқори босқич - сунъий онгни ҳосил қилиш.

«Компютер - одам эмас, - дейди Калифорния университети профессори, фалсафа фанлари доктори Хюберт Дрейфус, - унинг танаси, ҳиссиёти ва шу каби инсонга хос жиҳатлари йўқ. У жамият ҳаётини ва ақл-идрокни шакллантирувчи ижтимоий муҳитдан узоқ. Мен компютерни умуман ақлли бўла олмайди демоқчи эмасман. Лекин дастур асосида ишлайдиган бу рақамли қурилмалар, ҳеч қачон инсон даражасида ақлли бўла олмайдилар. Шунинг учун ҳам, биз тасаввур қилаётган даражадаги Сунъий зеҳнни ишлаб чиқишнинг ҳеч ҳам иложи йўқ».
Мавзу: Ќисм тизим таъминоти - ахборотлар базаси тизимии структураси.

Ахборот тизими таркибини унинг алохдда ќисмлари ташкил этади ва тизимостилар деб юритилади. Њар ќандай ахборот тизимининг таркибини унинг тизимостилари ташкил этади. Тизим ости - бу ахборот тизимида айрим белгилари бўйича алохида кўринувчи кисмдир. Уз навбатида тизимостиларини ахборот тизими таъминотлари деб хам ќарашимиз мумкин.

Ахборот тизимлари структураси куйидагилардан иборат.hello_html_m63543f3c.jpgТехник таъминот - бу ахборот тизимини бажарилиши учун талаб ќилинадиган техник воситалар ва жараёнлардир (њужжатлари билан биргаликда)

Техник воситалар ўз ичига ќуйидагиларни: ихтиёрий русумли компютер; ахборотларни кабул килиш, йиѓиш, ќайта ишлаш, саќлаш ва узатиш воситалари; маълумотларни узатиш учун алоќа тармоклари ва курилмалари; ташкилий техника (оргтехника); сарф материаллари ва њ.к.

Хужжатлар ёрдамида танланган техник воситани ишга туширишни ташкиллаштириш, ахборотга ишлов бериш технологик жараёнлари баён этилади.

Хужжатларни уч гухга бўлиш мумкин:

 1. Техник таъминотнинг давлат ва тармоќ стандартлари.

 2. Техник тармоќнинг яратиш бўйича усуллар мажмуйи.

 3. Техник таъминоти бўйича молиявий њисоботларда ќўлланиладиган маълумотлар.

Њозирги кунда техник таъминотини яратиш бўйича иккита асосий тур мавжуд: марказлашган ва марказлашмаган техник таъминот.

Марказлашган техник таъминот ахборот тизимларини катта ЭЊМ ларда ва њисоблаш марказларида ќўллашга асосланган.

Математик ва дастурий таъминот - ахборот тизими маќсад ва вазифаларини амалга ошириш бўйича математик усуллар, моделлар, алгоритмлар ва дастурлар мисолида бўлиб, техник воситалар комплексининг нормал ишлашини таъминлайди.

Математик таъминот воситаларига бошќаруви жараёнларини моделлаштириш воситалари, бокарувнининг ўзига хос масалалари, математик дастурлаш усуллари, математик статистика, оммавий хизмат курсатиш назареяси ва бошќалар киради.

Дастурий таъминот таркибига умумтизим ва махсус дастурий махсулотлар хамда техник хужжатлар киради.

Умумтизим тизим дастурий таъминотига фойдаланувчига ќаратилган ва ахборотга ишлов беришнинг ўзига хос масалаларини ечиш учун мўлжалланган дастурлар тўплами киради. Улар компютернинг функсионал имкониятларини кенгайтириш, маълумотларга ишлов бериш жараёнларин бошќариш ва назорат ќилиш учун хизмат килади.

Махсус дастурий таъминот аниќ бир ахборот тизимини яратишда ишлаб чиќилган дастурларнинг узаро мослигини ифодалайди. Унинг таркибига реал объект бажарилишини ифода этувчи амалий дастурлар пакетлари киради.

Дастурий воситаларнинг техник хужжатлари масалалар, назорат намуналари, масалаларнинг иќтисодий - математик модели; алгоритмлаш масалаларнинг баёнларини ўз ичига олади.

Ахборот таъминотининг вазифаси бошќарув ќарорларини ќабул килишда ишончли ахбаротларни ўз ваќтида шакллантириш ва узатишдан иборат.

Ахборот таъминоти - умумлаштирилган хужжатлаштириш тизими, корхонада айланаётган ахборот оќимлари схемаси,ахборотни кодлаш ва таснифлашнинг ягона тизими њамда маълумотлар омборини ќуриш услубиятининг мослигидир.

Умумлаштирилган њужжатлаштириш тизими давлат, республика, тармоќ ва регионал даражаларда яратилади. Унинг асосий маќсади Умумий ишлаб чиќариш турли сохаларининг курсатгичларини таќќослашдир. Улар учун ќўйиладиган талаблар меъёри ишлаб чиќилган:

 • умумлаштирилган њужжатлаштириш тизимига бўлган талаблар.

 • бошќарувларнинг турли даражаларида унифитсирланган шаклдаги њужжатларга бўлган талаблар;

 • реквизитлар ва курсатгичлар таркиби ва тартибига бўлган талаблар;

 • умумлаштирилган шаклдаги хужжатларни тадбиќ ќилиш тартиби, юритиш ва руйхатдан ўтказишга бўлган талаблар.

Ташкилий таъминот - бу ахборот тизимини яратиш буйича восита ва усуллар жамламаси бўлиб , ишчилар ва техник воситалар ўртасидаги алоќа жараёнидаги усулларни аниклайди.

Ташкилий таъминот ќуйидаги амалларни бажаради:

 • ахборот тизими ќўлланилаётган ташкилот (корхона) бошќарув тизими тахлили ва автоматлаштириш масалаларини аниќлаш;

 • ахборот тизими бўйича техник масалаларнинг иктисодий техник асосларини лойихалаш ва асослаш( масалалар компютерда ечилганда)

- ташкилот(корхона) нинг таркиби ва тартиби буйича бошќарув масалаларини ечиш усулларни тайёрлаш.

Ташкилий таъминот - ахборот тизимини ишлаб чиќиш ва жорий этиш жараёнида ишчилар ва техник воситаларнинг хамкорлигин чегараловчи усул ва воситалар мослигидир.

Њуќуќий таъминот - ахборотларни олиш, алмаштириш ва фойдаланиш тартибини чегараловчи, ахборот тизимининг яратилиши, бажарилиши ва њкукий маќомини аниќловчи хукукий нормалар мажмуидир.Хуќуќий 1ъминотнинг асосий маќсади ќонунийликни мустахкамлаш њисобланади.

Њуќуќий таминот таркибига давлат хокимияти органлари ќонунлари, кўрсатмалари буйруќлари ва вазирликлар, ташкилотлар, махалий њокимият органларининг норматив хужжатлари киради.


Мавзу: Информатсияларни ќайта ишлаш ва кузатиш учун информатсион системалар режаси

Ахборот технологиялари - ахборотларни йигиш, саклаш, узатиш, кайта ишлаш усул ва воситалари мажмуидир.

Ахборот технологиясининг вужудга келиши ва ривожланишини белгиловчи ички ва ташки омиллар мавжуд булиб, уларни куйидагича тавсифлаш мумкин:

Ички омиллар- бу ахборотларнинг пайдо булиши (яратилиши) турлари, хоссалари, ахборотлар билан турли амалларни бажарищ, уларни жамлаш, узатиш, саклаш ва х.к.

Ташки омиллар - бу ахборот технологиясининг техника-ускунавий воситалари оркали ахборотлар билан турли вазифалани амалга оширишни билдиради.

Ахборот технологиясининг мазмунини куйидаги оддий бир мисол билан тушунтиришга харакат киламиз. Сиз бирор маълумот хакида бошка бир вилоят (республика, китъа) да яшовчи уртогингиз билан фикр алмашмокчисиз, дейлик. Бун турли йуллар оркали амалга оширишингиз мумкин. Сиз уртогингизга уз фикрнгизни (уз навбатида, уртогингиз хам сизга жавобан) куйидаги усуллар оркали етказишингиз мумкин:

 1. алока булими оркали (ёзма равишда);

 2. телефон тармоклари оркали (огзаки);

 3. замонавий телекоммуникация воситалари оркали.

Хаётий тажриба шуни курсатидики, бу усуллардан фойдаланиш натижалари турлича булади ва натижаларга караб, кайси усуллардан фойдаланишни узингиз белгилаб оласиз.

Замонавий телекоммуникация воситалари имкониятлари жуда кенг тизим булиб, унга “Информатика ва хисоблаш техникси асослари” фанидан маълум булган компьютер, мультимедиа воситалари, компьютер тармоклари, интернет, интранет каби тушунчалардан ташкари катор янги тушунчалар хам киради. Буларга ахборот тизмлари, ахборот тзимларини бошкариш, ахборот тизимларини узатиш тизимлари, маълумотлар омбори, маълумотлар омборини бошкариш тизими, билимлар омбори кабилар киради

Кундалик турмушда турли куринишдаги ахборотлар масалан, матнли, графикли,жадвалли, овозли (аудио), расмли, видео ва бошка ахборотлар билан ишлашга тугри келади. Хар бир турдаги ахборот билан ишлаш (йигиш, саклаш ва х.к) учун хар хил техник характеристикаларга эга булган ахборот курилмалари керак булади. Микроэлектроника ишлаб чикариш технологиясининг ривожланиши ва ута кучли процессорли компьютерларнинг яратилиши ахборотларни кайта ишлаш имкониятларини кенгайтирмокда. Интерфейс компьютернинг имкониятларини кенгайтирувчи курилма булиб, унинг асосий вазифаси ташки курилмалардан киритиладиган маълумот (сигнал) ларни компьютерда кайта ишлаш учун кулай холга келтиришдан иборат.

Ахборот технологиясидан фойдаланиш ва уни бирор-бир сохага татбик этиш уз ичига катор вазифаларни олади. Куйида ахборотлашган фаолият объектлари хакида гап юритамиз.

Бундай объектларга сонлар (улчаш ва моделлаштириш натижалари), матнлар, тасвирий ахборотнинг статик ва динамик ифодалари, расмлар, чизмалар ва анимациялар, овозли образлар (ёзилган овоз, мусика ва бошкалар) киради.

Ахборот технологияси моделлари муайян амалларни онгли ва режали амалга оширишда узлаштирилади. Бу жараён куйидагиларни уз ичига олади:

 • компьютер, шунингдек, принтер, модем, микрофон ва овоз эшиттириш курилмаси, сканер, ракамли видеокамера, мультимедиа проектори, чизиш планшети, мусикали клавиатура кабилар хамда уларнинг дастурий таъминоти;

 • ускунавий дастурий таъминот;

 • виртуал матн конструкторлари, мультипликациялар, мусикалар, физик моделлар, географик хариталар, экрак процессорлари ва х.к.

 • техник куникмалар тренажёрлари (тугмачалар мажмуидан тугмачага карамасдан маълумот киритиш, дастурий воситаларни дастлабки узлаштириш ва х.к.).

Мавзу: МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИ АДМИНСТРАТОРИ

 

·Маълумотлар админстраторини АМБнинг зарурий таркибий элементи сифатида караш мумкин, яъни маълумотлар банки уз ичига нафакат маълумотларни, программа ва жихозларни, шунингдек персоналларни хам камраб олади. Маълумотлар базаси админстраторига мухим вазифа-маълумотлар базасини умумий бошкаришнинг масъулияти юкланган.Маълумотлар базаси админстратори масъулиятига куйидагилар киради:

· Маълумоларнинг мантикий моделини аниклаш. Маълумотлар базаси админстратори  фойдаланувчиларнинг базага суровлари хисобидан, маълумотлар базасида кандай ахборотлар сакланиши лозимлиги хакида карор кабул килади, яъни маълумотлар базасидаги ахборотлар мазмунини аниклайди ва уларнинг маълумотлар модели деб аталадиган, умумий мантикий ташкилланишини вазифалайди.

· Имкониятлар истикболини ва хотира таркибини аниклаш. База админстратори, кандай килиб маълумотлар базасига маълумотлар етказилишини аниклайдихамда маълумотларнинг жисмоний ташкилланишини ишлаб чикади.

· Фойдаланувчи билан узаро харакат. Маълумотлар базаси адсминстратори-шахс ёки шахслар гурухи, яъни тизимда маълумотлар ташкил булиши хакида глобаль тасаввурга эга ва уларнинг сакланиши учун масъулдир. Фойдаланувчилар админстратор иштирокида маълумотлар подмодели топширикларида ифодаланиладиган маълумотлар базасига нисбатан “ уз карашларини тулигича аниклаб олиш имконига эга”.

·  Инкор стратегияси ва кайта тикланишнинг аникланиши. Автоматлаштирилган тизим иши, маълумотлар банкидан фойдаланиб, унинг муваффакиятли вазифаланишига мутлок боглик. Барча маълумотлар базасининг ёкми кандайдир кисми, номаълум сабабларга кура зарарланиши натижасида маълумотларни минимал ушланишлар балан тиклаш ва маълумотлар базасининг сакланган кисмига таъсир килиш имкониятларини караб чикиш керак.

            Маълумотлар базаси ишларининг модернизацияси ва унумдорлиги. Маълумотлар базаси админстратори тизимнинг бундай ташкил этилиши учун масъулдир, яъни унинг вазифаланишининг максимал унумдорлигини таъминлаш учун, шунингдек фойдаланувчилар талабларини янада туликрок кондиришга йуналтирилган маълумотлар базасини барча модернизацияланишининг бажарилиши учун хамда маълумотлар базаси админстратори ёрдамчи программалар мажмуидан фойдаланади.

Бу программмалр маълумотлар базасини бошкариш тизимининг анчагина кисмини ташкил килади. Буларга масалан, тизимли журнални олиб бориш прграммаси, маълумотлар базасига булган хар бир муражаат хакидаги маълумот, маълумотлар базасининг кайта тикланиш программалари ва фойдаланилган программаларнинг статистик тахлил программалари киради. Амалиётда маълумотлар базаси админстратори - бу хаммаси булиб бир киши эмас, балки шахслар гурухидир, чунки ечимини топадиган саволлар гурухи бир киши компетенцияси учун жудаям кенглик килади. Улар интеграциялаш маълумотлар базасини вазифалаш учун жавобгарликка эга, маълумотлар базасини корректировка килиш ваколатига эга, маълумотларнинг бутунлигига, шунингдек тизимнинг тулигича ишончлилигига ва рухсат берилмаган имконлардан химоялашга жавоб берадилар. Бошкарув ва ахборот алмашувининг тезкорлигига булган талабнинг ошиши ва ахборотни кайта ишлашнинг тезланиши объектларни ташкиллашган куп боскичли бошкарув тизимининг яратилишига олиб келди. Уларнинг ахборот таъминлови куп боскичли экономик объектга тегишли хисобидан ташкилий функционал структураларнинг курилмасини маълумотлар банкининг автоматлашган тармоги кувватлаб туради.

Бу муаммони янги ахборот технологияларида маълумот базалари уртасида турли даражада ахборотлар алмашуви учун алокалар каналидан фойдаланиб, маълумотларни кайта ишлашнинг булинмали тизими хал килади.

Маълумотлар базасини бошкаришнинг мураккаблашган программали воситаси хисобига тезкорлик ошади, бошкарув карорларини ишлаб чикиш ва экономик хисобларни бажаришда ахборотларининг ишончлилиги ва химоя таъминланади.Мавзу: Малумотлар базаси њаќида умумий тушунча

Кенг маънода Маълумотлар базаси (МО) деганда реал дунёнинг конкрет объектлари ҳақидаги маълумотлар тўпламини тушиниш мумкин. Лекин маълумотлар хажми ошиб бориши билан бу масалаларни хал этиш мураккаблашади. Юзага келган муаммо объект ва маълумотларни структуралаш, яъни тизимга солиш йўли билан хал килинади. Объект-бу мавжуд ва фарқланиши мумкин бўлган нарсадир. Объектларга тегишли бир

қатор маълумотлар борки, уларнинг тўплами МО бўлади. Масалан, хар бир академик-лицей ёки касб-ҳунар коллежи-бу объектлар бўлса, улардаги ўқувчилар ҳақидаги маълумотлар тўплами МОга мисол бўлади. Хар қандай жиддий МОнинг яратилиши унинг лойиҳасини тузишдан бошланади. МО лойиҳаловчисининг асосий вазифаси объектлар ва уларни

тавсифловчи параметрларни танлаш, маълумотлар орасидаги маълумотларни ўрнатишдан иборат.

МОни яратиш жараёнида, фойдаланувчи маълумотларни турли белгилар бўйича тартиблашга ва белгиларнинг турли бирикмалари бўйича зарур маълумотларни (танланмани) тез топиш учун имкониятлар яратилишига ҳаракат қилади. Бу ишларни маълумотлар структураланган (тузилмаланган)

бўлгандагина бажариш мумкин. Структуралаш-бу объектлар ва маълумотларнинг ўзаро боғланиши тасвирлаш усуллари ҳақидаги келишувни киритишдир.

1-мисол: структураланмаган маълумотлар.

Шахсий иш №16493; Алиев Карим Эргашевич; туғилган сана 1 январь 1979 йил; Шахсий иш №16498; Бокиев Дилмурод Рахматуллаевич; туғилган сана 5 декабрь 1985 йил; Шахсий иш №16595; Зокиров Анвар Рашидович; туғилган сана 15 май 1984 йил.

2-мисол: структураланган маълумотлар.

Шахсий иш №

Ном ва насаб

Туѓулган сана

1

16493

Алиев Карим Эргашевич

01.01.1979

2

16498

Боќиев Дилмурод Рахматуллоевич

05.12.1985

3

16595

Зокиров Анвар Рашидович

15.05.1984


Замонавий МО технологиясида МОни яратиш, унга хизмат кўрсатиш ва фойдаланувчиларни МО билан ишлашига имкон яратиш махсус дастурий ускуналар ёрдамида амалга оширилади. Бундай дастурий ускуналар мажмуаси маълумотлар базасини бошқариш тизимлари (МОБТ) деб аталади. МОБТ-МОни яратиш, уни долзарб ҳолатда ушлаб туриш, керакли

ахборотни топишни ташкил этиш ва бошқа хизмат кўрсатиш учун зарур бўладиган дастурий ва тил воситалари мажмуасидир.

МОБТ мисоли сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

-DBASEдастури;

-Microsoft Access;

-Microsoft For Pro For DOS;

-Microsoft For Pro For WINDOWS;

-Paradox for DOS;

-Paradox for WINDOWS.

МО билан ишлашга киришишдан олдин маълумотларни тасвирлаш моделини танлаб олиш керак. У қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

-ахборотни кургазмали тасвирлаш;

-Ахборотни киритишда соддалаш;

-ахборотни излаш ва танлашда қулайлик;

-бошқа омборга киритилган маълумотдан фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги;

-МОнинг очиклигини таъминлаш (янги маълумотлар ва майдонлар қўшиш, уларни олиб ташлаш имкониятлари ва ҳоказо).

МО битта ёки бир неча моделларга асосланган бўлиши мумкин. Хар қандай моделга ўзининг хоссалари (параметрлари) билан тавсифланувчи объект сифатида караш мумкин. Шундай объект устида бирор амал (иш) бажарса бўлади. МО моделларининг учта асосий турлари мавжуд:

Реляцион, иерархик ва семантик тармоқ.

Реляцион (лотин тилидаги relatio-муносабат сўзидан олинган) моделда маълумотларни сақлаш уни ташкил этувчи қисмлари орасидаги муносабатларга асосланган. Энг содда ҳолда у икки ўлчовли массив ёки жадвалдан иборат бўлади. Мураккаб ахборот моделлари ана шундай жадвалларнинг ўзаро боғланган тўпламидан иборат.

МОнинг иерархик модели пастки поғонадаги юқори поғонадагига бўйсиниш тартибида жойлашган элементлар тўпламидан иборат бўлади ва ағдарилган дарахт(граф)ни ташкил этади. Ушбу модель сатҳ, тугун, боғланиш каби параметрлар билан тавсифланади. Унинг ишлаш тамойили

шундайки, қуйи сатҳдаги бир неча тугунлар боғланиш ёрдамида юқорироқ сатҳдаги битта тугун билан боғланган бўлади. Тугун - бу иерархиянинг берилган сатҳида жойлашган элементнинг ахборот моделидир. МОнинг семантиқ тармоқ модели иерархик моделга ўхшашдир. У хам тугун, сатҳ, боғланиш каби асосий параметрларга эга. Лекин семантиқ

тармоқ моделида турли сатҳдаги элементлар орқали «эркин», яъни «ҳар бири хамма билан» маъноли боғланиш қабул қилинган. Кўпчилик МОлар жадвал тузилмасига эга. Унда маълумотлар адреси сатр ва устунлар кесишмаси билан аниқланади. МОда устунлар-майдонлар, сатрлар эса ёзувлар деб аталади. Майдонлар МОнинг тузилмасини, ёзувлар эса, унда жойлашган маълумотларни ташкил этади.

Майдонлар-МО тузилмасининг асосий элементларидир. Улар маълум хусусиятларга эга бўладилар. Ҳар қандай майдоннинг асосий хусусияти унинг ўзунлигидир. Майдон ўзунлиги ундаги белгилар сони билан ифодаланади. Майдоннинг яна бир хусусияти, унинг номидир. Майдонда унинг номидан ташқари яна имзо хусусияти ҳам мавжуд. Имзо-устуннинг сарлавҳасида акс эттириладиган ахборотдир. Уни майдон номи билан

аралаштириб юбормаслик лозим. Агар имзо берилмаган бўлса сарлавҳада майдон номи ёзиб қуйилади. турли типдаги майдонлар турли мақсадларда ишлатилади ва турли хоссаларга эга бўлади.
Мавзу; Жадвалли малумотлар моделларда реалиятсион боѓланиш ўрнатиш.

Ахборот объектларини аниқлашнинг юқорида кўриб чиқилган усулида объект боғловчи одатда реквизитларнинг функционал боғлиқликларини таҳлил қилиш натижасида аниқланади. Кўп-кўп қийматли алоқалар бу ҳолда махсус реализацияни тақозо қилмайди, чунки улар объект боғловчи ролини бажарувчи объект орқали амалга оширилмайди.

Намунали маълумотлар ахборот мантиқий моделини қуриш (лойиҳалаш) Ахборот объектлари орасидаги реал муносабатларни аниқлаш жараёнида ахборот мантиқий моделни ахборот объектларининг ҳамда АО муно­сабатларининг график тасвиридан фойдаланилган ҳолда, график шаклда бериш қулайд. Сўнгра кўп-кўп қийматли муносабатларни акс эттирувчи барча алоқаларни, уларни объект-боғловчи билан реализация қилиш шарти билан муҳокамадан олиб ташлаш лозим.

Ахборот мантиқий моделни объектлар тобелигининг иерархиясини акс эттирувчи намунали шаклга келтириш керак. Бир-кўп қийматли алоқаларда ҳар бир тобе объектни бош объектдан қуйида жойлаштириш лозим. Барча объектлар даражалар бўйича тақсим қилиниши керак.

Реляцион маълумотлар базасининг мантиқий структурасини аниқлаш

Реляцион моделни МББТ воситалари билан база яратишда намунали МАММ қайта тузишларни талаб қилмайди. Намунали ПС МАММнинг ҳар бир ахборот объекти мос реализацион жадвал (муносабат) билан акс эттирилади. ПС МАММ объектларининг алоқалари МБ мантиқий структурасида реляцион жадвалларнинг мантиқий алоқалари орқали акс эттирилади.

Реляцион жадвалларнинг мантиқий структурасини аниқлаш

Реляцион жадвалнинг мантиқий структураси АОнинг реквизит таркибига мувофиқ аниқланади. Реляцион жадвалнинг структурасида ҳар бир устун (майдон) берилган кетма-кетликда реквизитлардан бирига мос тушади.

АОнинг асосий реквизитлари реляцион жадвалнинг уникал калитини ҳосил қилади. Ҳар бир устун учун маълумотлар формати, маълумот типи (рамзий, сон, сана ва бошқалар), шунингдек, унинг ўлчами аниқланиши лозим.

Маълумотлар базаси структурасида мантиқий алоқаларни аниқлаш Намунали ПС МАММнинг структуравий алоқалари МБда мантиқан ёки калитли алоқа кўринишида акс эттирилади. Калитли алоқа қачонки мантиқан боғланган жадвалларда бир хил реквизит - алоқа калити мавжуд бўлсагина, реализация қилинади. Бунда алоқа калити ҳамиша асосий алоқа объекти (оддий ёки мураккаб)нинг идентификатори бўлмоғи лозим.

Масалан: Уй жадвалида кўчалар ва уй раќамларига доир маълумотлар бўлсин. Манзиллар жадвалида раќами, хоналар миќдори ва истиќомат ќиладиган хоналар юзаси њаќидаги маълумотлар бўлсин.Уй жадвали билан Манзиллар жадвали ўртасида «бирга - кўп» боѓланишли муносибат тўѓри келади. Уй жадвалидаги бир бир объектга оѓланишга Манзил жадвалидаги кўп объект мос келади.бу шундан далолат берадики њар бир уйда кўп манзиллар(кўп хоналар мавжуд) мавжуд.


Такрорлаш учун саволлар:

 1. Жадваллар ўртасида ќандай релиятсион боѓланиш ўрнатиш мумкин?

 2. «бирга бир » муносибатни тушиниринг.

 3. Бирга кўп муностбатга мисол келтиринг.


Мавзу: Релиятсион моделни график тасвири

Релиятсион моделни график тасвирлаш ќуйидагича тасвирланади. Релиятсион моделда ќаднашган њар бир жадваллар тўртбурчакка олиниб унинг баландки ќисмига жадвални номи (объектларсинфи) ёзилади, унинг пастроѓига жадвалдаги майдонлар номлари ёзилади. Бошќа майдонлардан калидни фарќлаш учун у майдоннинг номи алоњида форматда ёзилади. Жадваллар ўртасидаги боѓланиш ир бири билан маълум чизиќлар билан ќўйилади. Боѓланиш чизиѓини юќори ќисмига боѓланиш турларии «бирга - бир», «бирга кўп», «кўпга - кўп» кўрсатилади. Шу йўналишда релиятсион моделни график тасвири кўрсатилади.


Мавзу: Маълумотларда интернет тармоѓи, иерархик ва релиятсион моделларни тадбиќи.

Маълумотларнинг уч хил моделлари турини биламиз. Булар иерархик, интернет тармоѓи ва релиятсион.Малумотларни бошариш учун реалиятсион модел бошќа моделларга нисбатан кўроќ ишлатилади. Шунинг учунам комютерда маълумотларни бошќаришда релиятсион моделлар кўроќ ишлатилади. Баъзан иерархик ва интернет тармоѓи моделларида ихтиёри тарзда реалиятсион моделдан фойдаланилади.

Иерархикваинтернет тармоѓи моделларинингњар бир ќисмида объектлар ифода ќилинади. Релиятсион моделда эса алоњида синфлар жадваллар ёрдамида тасвир ќилинади, иерархик ва интернет моделларда эса реалиятсион модел тадбиќ ќилиниши зарурди, чунки њар бир ќисм алоњида жадвал шаклида тасвирланиб улар ўртасида муносиатлар ўрнатилади.

Мисол тариќасида Ер сайёрамизда ањолини жойлашиш нуќталари тўѓрисидаги иерархик моделни кўрайлик.

Мазкур иерархик моделдан тўрт ќисмни ажратиб олиш мумкин.Илдиз ќисм ер замини, иккинчи ќисм ќитталар, учинчи ќисм давлатлар, тўртинчи ќисм эса шањарлар. У моделда илдиз ќисм молумотлар базасини номи ролини ўйнайди. Агар ќолган ќисмларни алоњида жадвал шаклида тасвирласак реалиятсион модел кўринишга келади.

Ёшларнинг ќизиќиш њаваслари интернет тармоѓи моделида иккита маълумотлар ќисми (ќизиќиш њаваслари ва Ёшлар) њосил бўлади ва буларни алоњида жадвал шаклида тасвирлаш мумкин.Бу жадваллар ўртасида кўпга – ќуп боѓланишни тасвирлаш мумкин.

Такрорлаш учун саволлар:

 1. Моделларни тасвирлашнинг неча хил тури мавжуд?

 2. Иерархик модел турини тушинтиинг.

 3. Релиятсион модел турини тушинтиринг.

 4. Интернет тармоѓ моделини тушинтиринг.


Мавзу: Маълумотлар базасини бошќариш системаси.

Маълумотлар базасини бошќариш системмаси – информатсияларни тўплаш, узатиш ва тартибловчи асосий воситадир. Маълумотларни бошќариш системасида излаш ва тўплаш сифатини яхшилаш учун бу йўл ўз ўзидан бошќарилиши керак. Њозирги замон комютер технологиялари турли хил шаклдаги информатсияларни саќлаш, узатиш ва тўплаш ишларини электрон турида ташкил этади. Маълумотлар базасини комютерда ясашнинг бир неча хил турлари мавжуд. Биринчи, программалаштириш алгоритмлари ёрдамтда ясаш мумкин. Маълумотлар базасини ясашнинг бундай йўли кам ишлатилади ва уни махсис программалаштириш касбига эга мутахасислар бажара олади.. Иккинчи, махсус программалаштириш муњити бўлиб уни маълумотлар базасини бошќариш системаси деб номланади.Бу системада ишлаш комютерни ишлатиш малакасига эга бўлиши ва малумотлар басзасида ишлаш назареясини тушинишни талаб ќилади. Маълумотлар базасини бошќариш ситемасининг бир неча тури мавжуддир: Булар Access маълумотлар базасини бошќариш системаси, Orackle,MySQL, Yucon ва бошќалар.

Маълумотлар базасини бошќариш системаси – маълумотлар базасини ясовчи программалар мажмуи бўлиб, зарурий берилган маълумотларни излаш, тўплаш ва кузатиш учун ќаратилган бўлиши керак.

Њар бир маълумотлар базасини бошќариш системаси бошќа малумотлар базасини бошќариш ситемасидан тузилиши ишлаш шароити илан фарќ ќилади. Оњириги пайтларда маълумотлар базасини бошќариш ситемасини ишлатувчилар Mickrasoft фирмасининг Access малумотлар базасини бошќариш ситемаси муњити билан кўпроќ иш юритишмоќда.Бошќа номлари кўрсатилган малумотлар базасини бошќариш системалари интернет армоќларида њам ишловчи пуриќтидорли бўлиб уларда махсус мутахасислар ишлаши учун мўлжалланган.

Малумотлар базасини бошќариш ситемаси программалаш муњити билан ишловчилар ќуйидаги катта иккита босќичга амал ќилишлари назарда тутилади.

 • Маълумотлар базасини ясаш – бу босќичда муаян жадваллар ясаш, бу жадвалларда боѓланишлар ўрнатилади ва маълумотларни катакларга тўлдирилади.

 • Малумотлар базасини бошќариш – бу босќичда ќабул ќилинган информатсиялар учун турли шакллар ясаш, излашнинг турли йўллари, уларни танлаш ва тадбиќлаш ва олинган информатсия натижаларни узатиш ишлари бажарилади.

Маълумотлар базасини бошќариш системаси асобларига ќуйидагиларни киритиш мумкин:

 • Жадвал ясаш асбоблари

 • Тасвирланган маълумотлар турини бошќариш асбоблари

 • Маълумотларни ќайта ишлас асбоблари

 • Маълумотларни узатиш асбоблари

Малумотларни бошќариш системаси Access ни интерфейси. Малумотларни бошќариш системаси Аccess Ќуйидаги буйру ёрдамида ояилади.Все программы – Microsoft offose - Microsoft Access 2010 . У ишга туширганда экранда малумотлар базасини бошќариш системасининг ойнаси очилади.

hello_html_m62422533.pngОйнанинг биринчи сарлавња сатрида амалий дастурнинг номи Microsoft Access деб ёзилган, 2 – чи сатрида эса ќуйидаги тартибдаги менюлар ќатори жойлашган

Файл, Главная, Создаие, Внешние данные, Работа с базамы данных.

Бу ойнадаги «Новая база данных» формасини ажратиб, Имя файла майдончасидаги номни ўзимизга маќулига алмаштириб создат тугмачасини боссак экранда бошќа ойна, MS Access нинг асосий ойнаси пайдо бўлади.


hello_html_1ad1c2f3.png

Асосий ойнанинг чап ќисмида автоматик тарзда номланган «Таблица 1» номли чорий таблиса мавжуд бўлади. Компютер ишлатувчи буни ўз њоњишига кўра номини ўзгартириши мумкин. Ойнанинг ўнг томонида эса иш майдони жойлашган.

Такрорлаш учун саволлар:

 1. Маълумотлар базасини бошќариш системаси нима?

 2. МББС нинг вазифаси нима?

 3. МББС ни ишлатувчи ќандай босќичларга амал ќилиши керак?


Мавзу: МББС Access нинг асосий объектлари


Маълумотлар базасини бошќариш системаси MS Ассess программаси ишга туширилгандан сўнг унинг ойнасини чап томонида «файл» менюсининг «создат» бўлими фаоллаштирилади. Ойнанинг «шаблон»лар майдонидан «новая база данных» турини танлаб ўнг томонидаги «имя файла» ќаторидаги файл номини ўзимизга маќулига алмаштирилади. Сўнг тугмача ёрдамида файл бирор папкага саќланади ва фаќат ойнанинг ўнг томонидаги «создат» тугмачасини босиш ёрдамида маълумотлар базасини ососий ойнаси экранда њосил бўлади. Њосил бўлган ойнанинг чап томонидаги «все объкти Ассess» ни очсак у њолда ишмлашимиз учун Access нинг у ёки бу объектларни танлашимиз имкониятларига эга бўламиз. hello_html_74a79967.png

Њар бир объект кўрсатилган информатсияда маълум бир вазифани бажариш учун мўлжалланган. MS Access 2010 программасининг асосий объектлари вазифалари ќуйидагилардир:

1.«Таблицы» (Жадваллар) — МО нинг асосий объекти. Унда маълумотлар саќланади.

2.«Запросы» (Сўровлар) — бу объект маълумотларга ишлов бериш, жумладан, уларни саралаш, ажратиш, бирлаштириш, ўзгартириш каби вазифаларни бажаришга мўлжалланган.

3.«Формы» (Шакллар) — бу объект маълумотларни тартибли равишда осон киритиш ёки киритилганларни кўриб чиќиш имконини беради. Шакл тузилиши бир ќанча матнли майдонлар, тугмалардан иборат бўлиши мумкин.

4.«Отчёть» (Хисоботлар) — бу объект ёрдамида сараланган маълумотлар ќулай ва кўргазмали равишда ќоѓозга чоп этилади.

5.«Макрось» (Макрослар) — макро буйруќлардан иборат объект. Мураккаб ва тез-тез мурожаат килинадиган амалларни битта макросга гурухлаб, унга ажратилган тугмача белгиланади ва ана шу амалларни бажариш ўрнига ушбу тугмача босилади. Бунда амаллар бажариш тезлиги ошади.

6.«Модули» (Модуллар) — Microsoft Access дастурининг имкониятини ошириш маќсадида ички Visual Basic тилида ёзилган дастурларни ўз ичига олувчи объект.

Бундан ташќари, «Страницы» (Сахифалар) номли алоњида объект њам мавжуд. Бу объект HTML кодида бажарилган, Web — сахифада жойлаштириладиган ва тармоќ орќали мижозга узатиладиган алоњида объектдир.

Жадвал маълумотлар базасининг асосий объектларидан бири бўлиб унда маълумотлар ёзув (ќатор) ва майдон (устун) лар кўринишида саќланади.

Такрорлаш учун саволлар:

 1. MS Access нинг асосий объктларини айтинг.

 2. Жадвал ни вазифасини нима?

 3. Форма ќандай вазифа бажаради?

 4. Њисобот ќандай вазифа бажаради?
Мавзу: Малумотлар базасини бошќариш системасида жадвал ясаш асбоблари.

МББС Аccessда жадвални ясаш ќуйидаги амалларни кетма – кет бажариш натижасида амалга оширилади.

 1. Жадвални ясашни режалаштириш.

 2. Жадвални маълумотлар билан тўлдириш.

Жадвални ясаш режаси жадвални констуктор режими ёрдамида ясаш режими асосида ижро этилади.

Жадвал ясашни «Конструктор таблица» режими бажаради. Бу режимни ишга тушириш учун Малумотлар базасини ошќариш системасининг «работа с таблицами» менюсининг «режим»тугмаси остидаги ќора учбурчак шаклидаги стрелкани босамиз ва њосил ўлган ост менюдан «конструктор» бўлимини фаоллаштирамиз. Унда МББС ойнасида жадвал ясаш учун мўлжалланган бланка њосил бўлади.Унинг кўриниши ќуйидагича:

Бу расмдан ќўриниб турибдики ясалинаётган жадвални уч устун Майдон номи (имя поля), маълумотлар типи (тип данных),тушинтириш хати(описание)лардан ва майдон хоссалари(свойство поля) лардан иборат.

hello_html_1d27c73a.png

Устунларнинг номлари ўзларининг вазифаларига муносиб ќўйилган. Масалан: Майдон номи устуни майдонга ном ќўйиш, маълумотлар типи устуни эса майдонга киритилган маълумотни типини аниќлайди ва тушинтириш хати устуни майдонга киритилган маълумотларга тушинтириш беради. Тушинтириш устунини тўлдириш шарт эмас. Майдонга киритилиши керак бўлган маълумотларни типини аниќлаш учун маълумотлар типи устуни системасидаги мавжуд бўлган маълумотлар типидан бирини кўрсатишга тўѓри келади. Бунинг учун малумотлар типи системасидаги тип номларидан бирини кўрсатиш етарли бўлади.hello_html_13932c5.png

Майдон хоссалари ќисми ойнаси икки тугма Умумий (общий), Ўтиш (Подстановка) ва изоњ ва шарњлар майдончасидан иборат. Умумий ва ўтиш тугмалари майдонларга ќўшимча хоссаларни илова илади. Њар бир майдонга киритилган малумотлар ўзларининг малум бир типига эга бўлишлари керак. Њар бир майдон элемментлари бир хил типдан иборат бўлади. Майдонларниинг хоссаларини ойнанинг пастки ќисмида танлашимиз мумкин. Масалан: агар ойнада «фамилия» майдони танланган бўлса, у њолда майдон типига «текстовый» ни кўрсатиш керак. hello_html_m77c5c6d1.png

Системанинг мазкур майдон типига майдон хоссаларинин ќисмидан «Размер поля» ќаторидаги майдон узунлиги 255 та белгидан иборатлигини кўрсатади. Компютер ишлатучи уни узига маќул узунликкача ўзгартириш мумкин, чунки фамилияга 20 тагача белги бўлса кифоя. Худди шундай туѓилган сана майдонига маълумотлар типи ситемасидан «дата/время » ни танлаган бўлсак, майдон хоссалари ќисмидаги «формат поля» ќаторига туѓилган санани ёзилиш тартибини кўрсатамиз. Њисоблагич (Счётчик), хотира майдон (поле Мемо), Сана ва ваќт (дата/время), ОLE майдон объекти (Поле объекта) турлари майдон ўлчамини МББС Ассess ўзи аниќлайди. Маълумотлар базасининг хамма майдонларини ва уларнинг хоссаларини тўлдириб бўлганимиздан сўнг «шахсий файл раќами» ни майдон калити сифатида танлаймиз. Бунинг учун сичќон кўрсатгичини майдонларнинг юќори ќисмидаги майдон калити (ключевой поля) бўлимига ќўйиб сичќоннинг чап тугмачасини босамиз. Бу амал бажарилгандан сўнг майдон калити майдонинг чар томонида калит расми пайдо бўлади.Ундан сўнг хосил бўлган жадвални Таблица1 номи билан компютер хотирасида саќлаймиз.

Майдонларнинг хусусияти билан танишиб чикамиз:

1. Оддий матн майдони. Белгилар сони 255 дан ошмаслиги керак.

2. МЕМО-катта ўлчамли матн майдони. Белгилар сони 65535дан ошмаслиги шарт. Оддий матн ва МЕМО майдонида ҳисоб ишларини бажариб бўлмайди.

3. Сонли майдон. Сонли маълумотларни киритишга хизмат қилади ва ҳисоб ишларини бажаришда фойдаланилади. Бу майдон 1,2,4,8 ва 16 байтли бўлиши мумкин.

4. Сана ва вақт майдони. Бу майдон сана ва ва<