Инфоурок / Начальные классы / Рабочие программы / Поурочно-тематическое планирование, 1 класс. Предмет "Кабардинский язык"

Поурочно-тематическое планирование, 1 класс. Предмет "Кабардинский язык"

библиотека
материалов

Поурочно-тематическое планирование (Адыгэбзэ, 1 класс)

урока

Тема урока

Кол-во

часов

Планируемые результаты обучения

Виды и формы контроля


Дата

Примечания

Освоение

предметных

знаний

УУД

План

фактХэзыгъэгъуазэ. Азбукэм ипэ къит лъэхъэнэ (с.5)
1.

Хьэрфхэу «А», «а»

Хьэрфхэу «У», «у»;

пычыгъуэхэу

«ау», «уа»


1

Макъ «А»кIэ къыщIидзэ псалъэ жьэрыIуатэу къахьыфу егъэсэн

Хьэрф «у»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн

Регулятивнэ УУД: щылажьэну щ1ып1эр тэмэму егъэджак1уэм и унафэм щ1этк1эрэ гъэхьэзырын;

Познавательнэ УУД: тхылъым ит дамыгъэхэм хащ1ык1ыу, сурэтк1э схемэк1э къагъэлъэгъуахэр къагуры1уэу;

Коммуникативнэ УУД: диалогым хыхьэфу, упщ1эхэр ятыфу, упщ1эхм жэуап иратыфу, т1урыт1у е гупым щыхэтым ядэлэжьэфу,

зыхуеджэ тхыгъэм, лэжьыгъэ къратым, пэжырытхэ хабзэ, нэгъуэщI убзыхуныгъэхэм къеджэнымрэ ахэр къыгурыIуэнымрэ; Пса-лъэухамрэ тхыгъэмрэ (текстымрэ) зэхэгъэщхьэхукIыныр.

ДжэгукIэ: «Хэт нэхъыбэ жимыIэрэ»


Хьэрф зэпыупщIахэмкIэ псалъэ зэхагъэувэн
2.

Хьэрфхэу «М», «м».

Хьэрф «э»

1Хьэрф «м»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн

Хьэрф «м» - м. теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн.


Макъ «м» хэту псалъэ жьэрыIуатэу къегъэхьын, псалъэуха зэхегъэгъэувэн.

Усэр гукIэ жегъэIэн
3.

Хьэрф

«Н», «н».

Хьэрф

«Р», «р».

1

Анэмрэ бынымрэ язэхущытыкIэн хуейр ящIэн.

Хьэм, джэдум сэбэпынагъ яIэр ящIэн. Псэущхьэхэр фIыуэ лъагъун, абыхэм кIэлъыплъын зэрыхуейр

ЦIыхухэм ямызакъуэу псэущхьэхэми анэмрэ бынымрэ яIэ зэхущытыкIэм теухуа кIэлъыплъыныгъэ яIэр къэхутэн, тегъэпсэлъы-хьын.
4.

Хьэрф«Ж»,«ж».Хьэрф

«Ш», «ш».

1

Хьэрф «ж»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн.

Хьэрф «ш»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн

Псалъэхэм егъэджэн.

Псалъэхэм егъэджэн, псалъэхэмкIэ псалъэуха зэхегъэгъэувэн
5.


Хьэрф «Ы», «ы». Хьэрф «И», «и».

1


Хьэрф «ы» -м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн.

Нэхъыжьхэм хуэщIын хуей пщIэ нэмысым щыгъуазэ щIын.

Шым теухуауэ рассказ цIыкIу зэхегъэлъхьэн.

Мамэхэм, нанэхэм теухуауэ усэ цIыкIу ящIэхэр къыжегъэIэн..

Азбукэ лъэхъэнэ (с.18)
6.


Хьэрф «Щ», «щ».

Хьэрф «З», «з».

1


Хьэрф «щ»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн

Дыкъэзыухъу-реихь дунейм и дахагъыр зэрыхъумэн хуейр ящIэн.


Сурэтым тегъэпсэлъыхьын, псалъэхэм къегъэджэн.
7.

Хьэрф

«С», «с».

1

Хьэрф «с» -м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн, псалъэхэр зэпагъэувэфу егъэсэн


ЩIымахуэм теухуауэ ящIэр къыжегъэIын
8.

Хьэрф «Л», «л». Хьэрф «Д», «д» Нэрылъагъу диктант.

1

Хьэрф «л» -м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн, псалъэхэр зэпагъэувэфу егъэсэн

Хьэрф «д»-м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн, псалъэхэр зэпагъэувэфу егъэсэн

Бжьыхьэм теухуа усэ къеджэнкIэ зэпегъэуэн.

Псалъэхэр пычыгъуэкIэ зэпегъэудын, текстым къеджэн.
9.

Хьэрф «Т», «т».

1

Хьэрф «т» - м теухуауэ усэ цIыкIу егъэщIэн, Хьэрф «т» зыхэт псалъэхэм еджэфу егъэсэн.


Хьэрф «т»-р зыхэт пычыгъуэхэм егъэджэн, текстым къегъэджэн.
10.

Хьэрф «Х», «х».

Хьэрф «Ху», «ху».

1

Хьэрф «х» - р. зыхэт псалъэхэм хуиту къеджэфу егъэсэн, тхылъым къыщыхьа текстым къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф «ху» - р. зыхэт псалъэхэм къеджэфу егъэсэн. Щиху жыгым теухуа хъабар цIыкIу егъэджэн.

«Хьэхэр ныбжьэгъу пэжщ» псалъэжьыр къызэрыгуры-Iуэм тегъэпсэлъы-хьын. Унэм яIэ хьэхэм тегъэпсэлъы-хьын.

«Псэущхьэхэр щIымахуэм» фIэщыгъэцIэр иIэу тхылъ цIыкIу щIын мы Iыхьэхэр къыщыгъэлъэ-гъуауэ:

бзухэр,

2) псэущхьэ Iэлхэр,

3) унэ псэущхьэхэр,

4) цIыху гулъытэ.
11.

Хьэрф «Б», «б».

хьэрф «П», «п».

1

«б» - хьэрфыр хэту диктант цIыкIу егъэтхын, псалъэхэм ударенэр трагъэувэн, «бабыщ» - текстым егъэджэн, бажэм теухуауэ ящIэр къыжегъэIэн.

Хьэрф дызэблэкIахэр къэпщытэжын, «п» - р. зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къегъэджэн.


Акъылым, чэнджэщым, лэжьыгъэм теухуа псалъэжьхэ-мкIэ зэпегъэуэн. «Лъэпкъ Iущыгъэ» фIэщыгъэцIэ зиIэ тхылъ цIыкIу щIын.

ЗэхэгъэкIауэ зэхэтхыкIын: зи лъабжьэм къыщIэкIэу шхыныгъуэ къызыхащIыкI-

хэр, зи щхьэкIэм къыпыкIэу шхыныгъуэ къызыхащIыкIхэр.
12.

Хьэрф «О», «о».

Хьэрф «Е», «е».

1

Макъзешэхэр къэпщытэжын. Хьэрф «о» - р. зыхэт псалъэхэм, пычыгъуэхэм къегъэджэн. Сурэтым теухуауэ хъыбар цIыкIу зэхегъэлъхьэн.

Макъзешэр къэпщытэжын. «е» - р. зыхэт псалъэхэм къегъэджэн, «есэп» псалъэм къикIым щыгъуазэ щIын.


Таурыхъым план хуэгъэувын. Планым тету къэIуэтэжын.

Адэ-анэм сыткIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъуми жегъэIэн.
13.

Хьэрф «Хь», «хь».

1

Хьэрф зэгуэтхэр къегъэпщытэжын. Хьэрф «хь» зыхэт псалъэхэм къегъэжэн, псалъэуха зэхегъэлъхьэн, текстым къегъэджэн.


IэщIагъэ нэхъ дэзыхьэхым тегъэпсэлъы-хьын.
14.

Хьэрф «Г», «г».

Хьэрф «Гу», «гу».

1

Хьэрф дэкIуашэхэр къегъэпщытэжын. Хьэрф «г» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн.

Хьэрф зэгуэтхэр къегъэпщытэжын. Хьэрф «гу» - р. зыхэт текстым къегъэджэн.

Регулятивнэ УУД: щылажьэну щ1ып1эр тэмэму егъэджак1уэм и унафэм щ1этк1эрэ гъэхьэзырын; Ягъэзэщ1а лэжьыгъэр нэгъуэщ1 тэмэму щ1ам егъэпщэфын; ар зыгуэрк1э къыщхьэщык1ым езыр хэлэжьыхьыжыфын; егъэджак1уэм и гъусэу лэжьыгъэщ1эм и зэк1элъык1уэк1эр сурэтххэмк1э зэк1элъыхьын.

Познавательнэ

УУД: тхылъым ит дамыгъэхэм хащ1ык1ыу, сурэтк1э схемэк1э къагъэлъэгъуахэр къагуры1уэу; еджэныгъэ лэжьыгъэр зэф1агъэк1ын папщ1э информацэхэр егъэджак1уэм и унафэм щ1этк1эрэ къэгъуэтын; зэхэдзын е зэдзыл1эфын.

Коммуникативные УУД: здыхэт, зэпсалъэ елъытауэ бзэм и Iэмалхэр жьэрыIуатэбзэм къыщыгъэсэбэпыныр. Зыгуэрым епсэлъэныр, и закъуэу псэлъэным хуэшэрыуэ хъуныр (зыгуэр тепсэлъыхьыным, хъыбар Iуэтэным, сабийхэм зыхащIыкI темэ гуэрым хэпсэлъыхьыфыным). ЦIыху хэтыкIэм ехьэлIа хабзэхэр зэгъэщIэныр (фIэхъус тыкIэ, сэлам ехыжыкIэ, къыпхуагъэ-гъуну лъэIуэныгъэ, фIыщIэ щIыныгъэ, лъэIукIэ зыхуэгъэзэныгъэ). КъэпсэлъыкIэ, интонацэ тэмэмым тетыныр.


Адыгэ цейм и пкъыгъуэхэр къыжыIэн.

Анэшхуэ-адэшухэхэм гулъытэ хуащIыр, мастэIуданэкIэ зэрылэжьэфыр къэхутэн.
15.

Хьэрф «I», «I».

Хьэрф «Iу», «Iу».

1

Хьэрф «I»-р. зыхэт псалъэхэм къегъэджэн. Хьэрф псори къегъэпщытэжын.

Iуащхьэмахуэ теухуа хъыбарым къегъэджэн.

Усэм гъэхуауэ къеджэн. Щхьэж пластилиным къыхищIымкIэ дэзыхьэх IэщIагъэр къэхутэн.
16.

Хьэрф «К», «к»

Хьэрф «Ку», «ку».

1

Хьэрф дэкIуашэхэр къэпщытэжын. Хьэрф «к» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн.

Макъ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ къэпщытэжын. Хьэрф «ку» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн.

Сурэтым еплъурэ щIымахуэкIэм тегъэпсэлъы-хьын. Хъуэхъу псалъэу тхыгъэм хэтыр къыжыIэн.

Тхыгъэм нэхъ ягу ирихьам сурэт хуащIын. Гъатхэм и нэщэнэхэр зэращIэр къэхутэн.
17.

Хьэрф «Жь», «жь».

Хьэрф «В», «в».

1

Хьэрф зэгуэтхэр къэпщытэжын. Хьэрф «жь» зыхэт псалъэхэм къеджэфу егъэсэн. ЦIыхухэм я лэжьыгъэхэм тегъэпсэлъыхьын.

Хьэрф дэкIуашэхэр къэпщытэжын. Хьэрф «в» - р. зыхэт псалъэхэм къеджэфу егъэсэн. Вэн – сэным щыгъуазэ щIын.


Мыщэм и щытыкIэр, и теплъэр ящIэн. Иужьрей сатыритIыр сыт ухэдэ цIыхухэм ебгъапщэ хъунми къыжыIэн.

Усэм къыдит гушхуэныгъэ-хэр къэIуэтэн. «Уэ сэ фIыщэу узолъагъу» фIэщыгъэцIэр зиIэ тхылъ цIыкIу щIын.
18.

Хьэрф «Ф», «ф».

Хьэрф «Й, «й».

1

Хьэрф «ф»-р зыхэт псалъэхэм хуиту къеджэфу егъэсэн.

Макъыр къапсэлъыфу, хьэрф й–м теухуауэ пычыгъуэхэр зэпащlэурэ егъэсэн.

Усэм гъэхуауэ гукIэ къеджэн. Гъатхэм къыхуэпхь хъуну псалъэжьхэр ящIэн.

Къуалэбзухэр хъумэн щIыхуейр къэIуэтэн. Бжэндэхъу анэм и губзыгъагъэр щIын.
19.

Хьэрф «Дж», «дж».

Хьэрф «Дз», «дз».

1

Хьэрф зэгуэтхэр къегъэпщытэжын. Хьэрф «дж» - р. зыхэт псалъэхэм къегъэджэн. Джейм теухуа рассказ цIыкIу тегъэпсэлъыхьын.

Хьэрф «дз» - р. зыхэт псалъэхэм къеджэфу егъэсэн, текстым къегъэджэн.

Мэкъумэшы-щIэ лэжьыгъэу щыIэхэр, абыхэм щыщу езыхэм къалэжьыр къыжегъэIэн.

Гъэм и сыт хуэдэ зэманми пшэ нэхъыбэ щыщыIэр къыжегъэIэн. Пшэм и теплъэм, и щытыкIэм тепсэлъыхьын.
20.

Хьэрф «Я», «я».

1

Хьэрф «я» - р. зыхэт псалъэхэм къегъэджэн, макъзешэхэр къегъэпщытэжын, сурэтым тегъэпсэлъыхьын.

21.

Хьэрф «Лъ», «лъ».

Хьэрф «Къ», «къ».

1

Хьэрф «лъ» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн. Лъахэр зищIысыр къэхутэн.

Къэбэрдейм теухуауэ усэ егъэщIэн. Къэбэрдей – Балъкъэр Республикэм теухуауэ рассказым къегъэджэн.

Регулятивнэ УУД: щылажьэну щ1ып1эр тэмэму егъэджак1уэм и унафэм щ1этк1эрэ гъэхьэзырын;

Познавательные УУД: тхылъым ит дамыгъэхэм хащ1ык1ыу, сурэтк1э схемэк1э къагъэлъэгъуахэр къагуры1уэу; еджэныгъэ лэжьыгъэр зэф1агъэк1ын папщ1э информацэхэр егъэджак1уэм и унафэм щ1этк1эрэ къэгъуэтын; текстыр зытеухур къагуры1уэн; зыщыщк1э е щытык1эк1э предметхэр зэхэдзын е зэдзыл1эфын.

Коммуникативные УУД: здыхэт, зэпсалъэ елъытауэ бзэм и Iэмалхэр жьэрыIуатэбзэм къыщыгъэсэбэпыныр. Зыгуэрым епсэлъэныр, и закъуэу псэлъэным хуэшэрыуэ хъуныр (зыгуэр тепсэлъыхьыным, хъыбар Iуэтэным, сабийхэм зыхащIыкI темэ гуэрым хэпсэлъыхьыфыным). ЦIыху хэтыкIэм ехьэлIа хабзэхэр зэгъэщIэныр (фIэхъус тыкIэ, сэлам ехыжыкIэ, къыпхуагъэ-гъуну лъэIуэныгъэ, фIыщIэ щIыныгъэ, лъэIукIэ зыхуэгъэзэныгъэ). КъэпсэлъыкIэ, интонацэ тэмэмым тетыныр.

Зауэм хэта къуажэдэсхэм, абыхэм зэрахьа лIыгъэм тепсэлъыхьын. Фэеплъ сыным зыплъыхьакIуэ.

«Си лъахэ» фIэщыгъэцIэ зиIэ сочиненэ тхын. «Фэеплъ тхылъ» щIын, фэеплъ сын зыхуагъэува цIыхухэм теухуа хъыбархэр итхэн. Фэеплъ сыным кIэлъыплъын .
22.

Хьэрф «Къу», «къу».

1

Хьэрф «къу» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн. Текстым хуиту еджэфу егъэсэн.

Къуажэм (къалэм) щыщу лIыхъужьыгъэ зезыхьахэм тепсэлъыхьын. Самолетым и макет щIын, тхыгъэм къыщыгъэлъэ-гъуа самолетхэр зэрызехьа щIыкIэр къэгъэлъэгъуэн
23.

Хьэрф «Гъ», «гъ».

Хьэрф «Гъу», «гъу».

1

Хьэрф дэкIуашэхэр къегъэпщытэжын, «гъ» - р. зызэт псалъэхэм къегъэджэн. Гъатхэм теухуауэ рассказ цIыкIу зэхегъэлъхьэн.

Хьэрф дэкIуашэхэр къегъэпщытэжын, «гъу» зыхэт псалъэхэм къегъэджэн.

Къуажэм, еджапIэм, унагъуэм а махуэр зэрыщекIуэ-кIыр къыжыIэн. ЕджакIуэм а махуэм теухуауэ ящIар къегъэIуэтэ-жын.
24.

Хьэрф «Хъ», «хъ».

Хьэрф «Хъу», «хъу»

1

Хьэрф дэкIуашэхэр къегъпщытэжын. Хьэрф «хъ» - р. зыхэт псалъэхэм къегъэджэн.

Хьэрф хъу-р хэту пычыгъуэхэр, псалъэхэр зэхалъхьэфу егъэсэн.


Тхыгъэм хэт псалъэухахэр и кIэм нэгъэсыжын. Нэхъыжь Бжьэпщокъуэ-мрэ IэзакIуэ ЖыгыуIумрэ я псалъэхэр зэпадзыжурэ къегъэджэн. «Гъэмахуэ» сурэтым тепсэлъыхьын.

Удз яцIыхухэр къэхутэн, ямыцIыхуу ди щIыпIэм къыщыкIхэр ящIэн.
25.

Хьэрф «КI», «кI».

Хьэрф «КIу», «кIу».

1

Хьэрф кl зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф кlу зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.


ДжэгукIэ ящIэхэр къэхутэн. ЯмыщIэхэр егъэщIэн. Узыншагъэр ефIэкIуэн папщIэ ящIэр къэхутэн, егъэфIэкIуэн.

Тхылъ еджэныр зэрафIэфIыр къэхутэн, егъэфIэкIуэн, дегъэхьэхын.
26.

Хьэрф «ЩI», «щI».

Хьэрф «ФI», «фI».

1

Хьэрф щl-р хэту пычыгъуэхэр, псалъэхэр хьэрф къыхэбзыкlахэмкlэ зэхалъхьэфу егъэсэн.

Хьэрфыр егъэцlыхун, псалъэхэм къеджэфу, текст итым псынщlэу къеджэфу егъэсэн.

«Дыгъэр сурэтыщIщ» тхылъ цIыкIу щIын, абы теухуа усэхэр, сурэтхэр иту.

«Сэ вагъуэм сызэрылъэтар» фIэщыгъэцIэр иIэу хъыбар зэхэлъхьэн.
27.

Хьэрф «ПI», «пI».

1

Хьэрфыр егъэцlыхун, псалъэхэм къеджэфу, текст итым псынщlэу къеджэфу егъэсэн.


Джэрыджэ Арсен и усэ «Си хьэ цlыкlу»28.

Хьэрф «Ц», «ц».

Хьэрф «ЦI», «цI».

1

Макъыр къапсэлъыфу, хьэрф ц-м теухуауэ пычыгъуэхэр зэпащlэурэ егъэсэн.

Хьэрф цl зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф зэпыупщlахэр, адыгэ азбукэр, цыхъар, цыджанэ, цыкlуэкl, мэлыц, цыжьбанэ-сурэтхэр.

Елбэд Хьэсен и усэ «Пцlащхъуэ цlыкlу».
29.

Хьэрф «ТI», «тI».

1

Хьэрф тl-р хэту пычыгъуэхэр, псалъэхэр хьэрф къыхэбзыкlахэмкlэ зэхалъхьэфу егъэсэн.

Хабзэм теухуа хъыбархэр, хьэрф зэпыупщlахэр.
30.

Хьэрф «ЛI», «лI».

Хьэрф «Ч», «ч».

1

Хьэрфыр егъэцlыхун, псалъэхэм къеджэфу, текст итым псынщlэу къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф ч зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.


Хьэрф зэпыупщlахэр, адыгэ азбукэр.

Хьэрф зэпыупщlахэр, адыгэ азбукэр.
31.

Хьэрф «Кхъ», «кхъ».

Хьэрф «Кхъу», «кхъу».

1

Хьэрф кхъ зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф кхъу-р хэту пычыгъуэхэр, псалъэхэр хьэрф къыхэбзыкlахэмкlэ зэхалъхьэфу егъэсэн.

Хьэрф зэпыупщlахэр, бэкхъ, хъыджэбз сурэтхэр.

Кхъухь, кхъуафэжьей сурэтхэр, адыгэ азбукэр, хьэрф зэпыупщlахэр.

Яджам къытегъэзэжын (с.2)

32.

Хьэрф «Ю», «ю».

Хьэрф «Ё», «ё».

1

Макъыр къапсэлъыфу, хьэрф ю-м теухуауэ пычыгъуэхэр зэпащlэурэ егъэсэн.

Хьэрф ё-р хэту пычыгъуэхэр, псалъэхэр хьэрф къыхэбзыкlахэмкlэ зэхалъхьэфу егъэсэн.

Хьэрф зэпыупщlахэр, азбукэ тхылъыр.

Хьэрф зэпыупщlахэр, азбукэ тхылъыр.
33.

Диктант. Дамыгъэ «ь» - р., Хьэрф «ъ» - р.

Хьэрф «Э», «э».

1

Хьэрфхэр егъэцlыхун, псалъэхэм къеджэфу, текст итхэм псынщlэу къеджэфу егъэсэн.

Хьэрф э зыхэт пычыгъуэхэм, псалъэхэм къеджэфу егъэсэн.

ь зыхэт мазэцlэхэр. Адыгэ азбукэр.

Адыгэ азбукэр, экран, этаж, этажеркэ, аэроплан, пхъэпс сурэтхэр.

Только до конца зимы! Скидка 60% для педагогов на ДИПЛОМЫ от Столичного учебного центра!

Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от 1 400 руб.
Для выбора курса воспользуйтесь удобным поиском на сайте KURSY.ORG


Вы получите официальный Диплом или Удостоверение установленного образца в соответствии с требованиями государства (образовательная Лицензия № 038767 выдана ООО "Столичный учебный центр" Департаментом образования города МОСКВЫ).

Московские документы для аттестации: KURSY.ORG


Общая информация

Номер материала: ДБ-406416

Похожие материалыОчень низкие цены на курсы переподготовки от Московского учебного центра для педагогов

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 60% скидки (только до конца зимы) при обучении на курсах профессиональной переподготовки (124 курса на выбор).

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: KURSY.ORG